D I T Y I U N PAAAs IAI I. IN EN Ms AI IO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D I T Y I U N PAAAs IAI I. IN EN Ms AI IO"

Transkriptio

1 D I T Y I U N PAAAs IAI I. IN EN Ms AI IO Esityksessäehdotetaan, etti yrityksen henkilöstö saisi oikeuden tietyin edellytyksin valita edustajansayrityksen hallinnosta ja johdosta vastaaviin toimielimiin Tällaisia toimielimiä voivat olla esimerkiksi hallintoneuvosto, halli lut. johtokunta tai johtoryhmä 1akia sovellet laisiin sellaisiin osakeyhtiöihin, osuuskuntiin ja muihin taloudellisiin yhdistyksiin, vakuutusyhtiöihin seka liike. osuus- ja saastöpankkeihin, joiden henkilöstön mauri Suomessa on säännöllisestivähintään 150. Henkilöstön edustus tulisi lakiehdotuksen mukaan ensisijaisesti pyrkiä järjestämään yrilyksenja henkilöstön välisin sopimuksin Sopi muksella voidaan vapaasti valua se tai ne vrityshallinnon tasot, joilla henkilöstön edus lut toteutetaan Henkilöstön edustajien maa usta, asemasta ja tehtävistä hallintoelimissä Miidaanniin ikaan sopia. Sopimuksen tekemi seksiriittää ehdotuksen mukaan se. että yritys ia vähintäin kaksi sellaista henkilöstöryhmää, lotka yhdessäedustavat henkilöstön enemmis ioa sen hyväksyvät Jos yrityksen ja henkilöstön välillä ei kyetä -»pintaanhenkilöstön edustuksestaedellä mainituin tavoin puolentoista vuoden kuluessa siiti kun laki tulee voimaan, on henkilöstön «Justustaman siirtymäkauden jälkeen ttrjes tenava lain vahimmaisehdot täyttävällä taval la. Näissä tilanteissa yrityksen velvollisuutena on osoittaa toimielin, johon henkilöstö voi nimetä edustajansa Yritys voi itsenäisesti valita toimielimen Edellytyksena on vain, että sen klsiteltlviksi ''ilcvat tlrkelt liiketoimintaa, taloutta ia henkilöstön asemaa koskevat ratkaisut Henkilöstön edustajia voi olla neljäsosa asianomaisen toimielimen muiden jäsenten maarlstl, vlh intu n edustajia on kuitenkin yksi ja enintään neljä Henkilöstön edustajia voisi olla useammassakinkuin yhdessl toimi elimessä Henkilöstön edustajat valitaan yhtiöjärjestyksessä tai saannoissa m linttyjen jisenten Iisaksi. Heillä on lähtökohtaisesti samat oikeu det, velvollisuudet ja vastuu kuin yrityksen valitsemilla asianomaisentoimielimen jäsenillä Henkilöstön edustajilla ei kuitenkaan olisi oikeutta osallistua yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja tai henkilöstön työsohleen ehtoja taikka työtaistelutoimenpitein koskevien isioiden käsittelyyn. Henkilöstön edustajat olisivat saman tehostetun irtisanomissuojan piirissä kuin luottamus miehet työsopimuslain mukaan Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan I plivana tammikuuta I9VI '»m iu

2 I I. Re*aol... ). N yh tia» «mm m a > vrtwtolrt» 3.1 Nykyinen lilanne Yleisti Vahionyhii AKlen hallintoneuvoato edu«tu<k<>kcilu... I I. 1 Muu) hmkl KM K'n rdu.lut «r *.< «l m å l Henkilöstön edu%iu* irie«elmim* ulkomailla Kehity* Furoopan yhteisöjen (EY ) piiriäsi 3.2. Valnmtelu vaiheet ia ainetato 4. KaMykaen»v«aaésalortset )a hmkrtonovaik» lakat! KaMykaea latonérlléael vatkatuksi Yk SIT YISRO H TA ISET Pl RU STE l UT I. Inkie Mola*... LA RITE RST I... I aki kenkuftaloa rdastakaeata»rtlyalea hadianov

3 %l U SPIH I s H I I Osallistumisjärjestelmillä tarkoitetaan yrityksen palveluksessaoksan henkilöstön mah dollisuutta eri tavoin vaikuttaa itseain ja yn tvstaankoskeviin paatöksiin. Henkilöstön oikeus olla edustettuna yrityksen hallinnossa (henkilöstön edustus) on eräs niistä jarjestelmista, joilla pyritaan parantamaan osallistu mismahdollisuuksia Henkilöstön edustuksen tavoitteena on: henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, tiedonkulun parantaminen, tiedon tason ja paatoksien sisällön paran taminen, yritysjohdon ja henkilöstön keskinäisen luottamuksen lisaaminen, henkilöstön turvallisuuden tunteen lisaa minen ja yrityksen toimintakyvyn parantaminen Tarkoituksenmukaisesti järjestetyn henkilös tön edustuksenon todettu parantavan tiedon kulkua henkilöstön, yritysjohdon seka omista lien välillä Henkilöstön asiantuntemus voidaan näin entistä tehokkaammin hyödyntää yritystä ja sen liiketoimintaa koskevassapaa töksenteossa. Tiedonkulun kannalta periaat teellistämerkitysta on erityisesti silla, etta hen kilöstön edustajat saavat kayttöönsasenaineis ton, joka muillakin asianomaisen toimielimen lasenillaon Tiedonkulkua henkilöstön piirissä rajoittaa hallintoelinten jasenten vaitiolovelvollisuus, kävtannössähenkilöstön edustuksenei ole voi tu todeta merkittavasti lisanneenliike- ja am rnattisalaisuuksien ilmitulon vaaraa niissa maissa,joissa henkilöstön edustus on toteulet tu. eika myöskaan Suomessa valtionyhtiöissä loimeenpannun kokeilun yhteydessä Henkilöstön edustusta koskevien jarjeslel mien ei ole havaittu hidastavan paatöksente koa, vaikka asianomaisentoimielimen kokoon pano laajentuu ja vaikka henkilöstön edusta jien asiantuntemus vaihtelee PAAtöksenteon sujuvuutta lisäävät omalta osaltaan riittävä koulutus ja kokemuksen karttuminen. Yrityksen liiketoiminnan kannalta henkilös tön ja yritysjohdon vuorovaikutuksen tehosta misella pyritään luonnollisesti yrityksen kilpai lukyvyn parantamiseen ja yritystoiminnan iät kuvuuden turvaamiseen. Yritykset joutuvat ki ristyvässä kilpailussa jatkuvasti kehittämään toimintaansa l uottamuksellinen ja tavoitteel linen yhteistyö omistajan, yritysjohdon ja hen kiloston val11l.i Iisaa henkilöstön sitoutumista yrityksen tavoitteisiin ja parantaa tätä kautta myös niiden kilpailukykyä. Henkilöstön edus tus luo siten myös uusia mahdollisuuksia yrityksen ja henkilöstön työsuhteiden laadun ja jatkuvuuden kehittämiselle. 2. k ei n o t koska yritysten koko, rakenne, hallintoelin ten suuruus ja tehtävät, yrityskulttuuri ja yh teistoimintavalmiudet ovat erilaisia, ei yksi ia sama kaavamainen hallintoedustusjärjestelmä välttämättä johtaisi eri yrityksissä parhaaseen lopputulokseen Yritysten erilaisuudesta joh tuen on tarkoituksenmukaista sopia yrityskoh taisesti henkilöstön edustuksesta yrityksen ja henkilöstön kesken. Vapaaehtoisiin sopimus järjestelyihin tulisi päästä erityisesti siitä syystä. että lakiehdotus koskee hyvin erilaisia yrityksiä. lakiehdo'uksessa henkilöstön edustuksella tarkoitetaan yrityksen henkilöstön oikeutta osallistua edustajiensa välityksellä yritysjoh toon kuuluvaan toimielimeen. Nämä toimielimet voivat olla laissa säädettyjä tai laissa sääntelemättömiä, l akisääteinen toimielin voi olla pakollinen, kuten esimerkiksi osakeyhtiön hallitus, tai vapaaehtoinen, kuten esimerkiksi osakeyhtiön hallintoneuvosto, kaikilla yritysmuodoilla ei kuitenkaan ole pakollisia toimielimiä, tällaisia yritysmuotoja ovat muun muassa yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö ia kommandiittiyhtiö, l akiehdotus ei koske näitä yritysmuotoja Sen sijaan esimerkiksi osakeyh-

4 noll», otuuikunnalla. säästöpankilla ia keski luisilla vakuuiutyhtioill» on oltava naita yritysmuotoja kotkevitta lainsäädännössäsaade tyt toimielimet Tassatarkoitettuna laissasaan iclemattomana toimielimenä voidaan myös pitää esimerkiksi sellaista lohtoryhmm, joka toimitusjohtajan johdolla osallistuu taman paa tenavaksi kuuluvien asioiden käsittelyyn. Siina tapauksessa, ettei sopimusjärjestelyin löydetä osapuolia tyydyt(»v»» ja lain vahim maisehdot täyttävää hallintoedustuksen mallia, olisi henkilöstön edustusesityksen mukaan järjestettävä yrityksen osoittamassa lakisääteiset si lai vapaiehtoisctsa hallintoelimessä Henkilöstöllä olisi oikeus nimetä tahan toimielimeen edustaja tai edustiju siten, että heit» olisi yhteensä yksi neljasoti muiden jäsenten maa rasta Henkilöstön edustajilla olisi paasaantöi setti simit oikeudet kuin muillikin asianotnai sen toimielimen jäsenillä Fhdotuksen mukainen henkilöstön edustus järjestelmä koskee yrityksiä, joiden henkilös tön maara Suomessaon vähintään 1*0. Taman mukaan lain soveltamispiirissä olisi noin työntekijää ja noin 850 yritystä J. N ykyin en tilan n e ja i t i i n «i l m l s l tl u 3,1. Nykyinen tilanne S. I I YleuH Suomen liins»»dannössa ensimmäinen työntekijöiden osallistumiseen liittyvä säännös on vuoden 1922 työsopimuslain (141/22) 19 8:n säännös mittamiehista Sit» vastaava s»»nnös sis»ltyy edelleen vuoden 1970 työsopimuslain (120/70) 21 Man I uottamusmiesjarjestelma on olennainen osa henkilöstön osallistumista \mmattij»rjes tön luottamusmiehiä koskevia saannoksia on muun muassa työsopimuslain 53 js t i ja yh teistoiminnasta yrityksissä annetun lain, jäljempänä yh iru lmm in ia lak i. 3 S:ssa Työsuojelun valvonnasta ja muulokscnhaus ta työsuojeluasioista annetun lain (131/73), jäljempänä valvon lalak i, 2. luku käsittelee ivönamajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa lain mukaan työnantajan ja työntekijöiden on oltava yhteistoiminnatta työsuojelua koskevis sa asioissa. Valvontalain 10 :n 4 momentin mukaan työsuojeluvaltuutettu edustu työnte kijöit» työn turvallisuutti ja terveellisyyttä koskevissa asioitta Valvonlalailla kumottiin ammitiientirkittuslaki (72/27), jonka 9 {:ss«oli säännös työlainsäädännön edellytt»m»sta luotiamusmiehesia Yhteistoimintalaki tuli voimaan I paitana heinäkuuta 1979 l ailla kumottiin työsaantola ki (142/22) ja tuotantokomileoista anneltu laki (843/49), jota oli edeltänyt vuoden 1946lailla tuotantokomileoista (470/46) järjestetty kokei lu. Yhteistoimintalakia sovelletaan yritykseen, jonka työsuhteessaolevan henkilöstön maan säännöllisesti on v»hint»tn 30 Yhteistoiminta lain mukaan työnantajalla on velvollisuus neu voteila työntekijöiden, toimihenkilöiden tai henkilöstön edustajien kanssi liin maaraamit ta asioista ennen niiden ratkaisemista Neuvotteluvelvoite koskee lain 6 jsså lar koitettuja asioita Kuitenkin lain 6 ( n 10koh dassa tarkoitetuisti työsaannöista ja 12 koh dassi tarkoitetusta koulutuksesta on sovuilta yhteistoimintamenettelyssä j» lain 6 5:n 14 kohdassa tarkoitetuista sosiaalitoimen alaan kuuluvista atioitta paatos tehdään henkilöstön kannan mukaisesti. Neuvottelumenettelyyn Iin lyy tiedottamisvelvollisuus, jonka mukaan asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot un ennakolta ja eriin otin määrääjässä ennen kokoutta annettava asianomaisille henkilöstön edustajille. Yhteistoimintalakia muutettiin neuvotella vien asioiden ja neuvottelumenettelyn osalla kuluvan vuoden huhtikuun alussa voimaan tulleella lailla (724 88) lähinnä henkilösiösuun nitlclun, työsuhdeturvan ja koulutusjärjestely jen tehostamiseksi Lain soveltamisala jäi ta man muutoksen yhteydessä ennalleen Nykyinen luottamusmiesjärjestelmä perus tuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vilistin sopimuksiin. Yhteistoimintalaki on osaltaan lisännyt luottamusmiesjärjestelmän merkitystä Sen mukainen neuvottelujarjestyt perustuu keskeisiltä osillaan luottamusmiesjarjeslel maan Luottamusniicssopimuslen Iisaksi yksityisellä sektorilla on solmittu useitamuitakin sopimuk siä, jotka koskevat henkilöstön osallistumisia yritysten päätöksentekoon. OsallistumiseenIin tyvit sopimukset käsittelevät pääasiassayhteis toimintaa, tiedotusta, yrityksen toimintojen kehittämistä, rationalisointia, työsuojelua ja koulutusta Lisaksi järjestöt ovat solmineet vuonna 1981 sopimuksen yhteistoimintaneu vottelukunnan perustamisesta

5 Henkilöstön edun us yrityksen hallinnossa Henkilöstön edustajat rinnastetaan hallintoneuvoston jlsemin toimikauden pituuden, tie- on toteutettu eriini sotiuliturvun liittyvissä.irganttaalionia Sitl koikevat siinnökset ovit tojen saannin, kustannusten korvausten, ajan rllkeilltiölain HS ssi (174/71 ) ja avustuskas klytön ja muiden seikkojen osalta Totmimi säläin (471/42) JJ : u l nen henkilöstön edustajana luetaan yhtiöttä Valtion liikelaitoksilta annetussalaissa(627' suoritetuksi lyökn. Henkilöstön edustajat ovat 17) slldetlln. etti viltion liikelaitoksen halli antaneet vaitiolositoumuksen. luksen jisenisti vlhintun yhden tuke olla Miklli henkilöstön edustajat haluavat saat henkilöstön edustaji Tirkemipat siinnökset taa jonkin asianhallintoneuvostossaesille, siitä taltion liikelaitoksista annetaan liikelaitosko)! on ilmoitettavi hyvitti ajoin ennen hallintoneuvoiton kokousta hallintoneuvoiton puheen laisilla laeilla Kun lakiehdotusta ei ok ulotettu koskemaan n iitl liitoksii. on llhtökohtana lohtajalle tai toimitusjohtajalle Johtoryhmä ollut, että asianomaisialakeja tirvittaessa erik työskentelyyn osallistumisestaon yleensäsovit seenmuutetaan rultlvln vastaavuuden saavut tu yrilytkohtaiiessa yhteistoimintamenettelyssä lumiseksi valtion liikelaitosten jl likiehdoluk sessatarkoitettujen yritysten vililli Järjestelyt ovit voimassa toistaiseksi kokeiluluontoisina Seurantatutkimuksen mukaan niin henkilöstön edustajista, yritysjohtajilla Va ltionyhtiö iden hallm loneuvostoedus kuin hallintoneuvoston jlsenistlkin ylivoima! tuskokeilu nen enemmistö pitll kokeiluni saamiaan kokemuksia myönteisinä Tosin henkilöstösi! pe Valtioneuvosto vahviili lokakuussa 198) vai rlti 2/ J ci osannut vastata asiaa kotkevam tionyhttöiden toimintaa koskevan pcriaatepla kysymykseen liinkaan töksen Sen mukaan "valtionyhtiöiden henki loslön osallistumismahdollisuuksia hallintoelinten, Ilhinnl hallintoneuvoston työskentelyyn, kehitetaan vllittömlsti yhteistyossi joh Muut henkilöstön edusiusjariesielmat Jon ji henkilöstön kinua pitlen tavoitteena Valtionyhtiöiden lisiksi myös useissamuissa yhtenlisen klytlnnön aikaansaamista kaikissa yrityksissl on omistajan piitökselli anneltu yhtiöiul silen, etti mahdolliset toimenpiteet henkilöstölle mahdollisuus valita edustajinsa wndaan toteuttaa kevlllll 1984 pidettlvlssl yrityksen johtoelimiin. Useimmilla tapauksitta varsinaisessayhtiökokouksessa" Tlmln peri edustusoikeus rajoittuu llsnlolo ja puheoi aileplllökscn pohjalta suoden 1985alusta on keuteen kyseisten johtoelimien kokouksissi. kokeiltu erillisia jlrjetlelmil Suurimmassa Yrityksestä riippuen henkilöstön edustus on osassayrityksil henkilöstön edustus on toteutettu sekl lakisllteisessl hallintoneuvostossa johtoryhmissl toteutettu hilhntoneuvostossa, hallituksessa lai etll klytlnnön toimintaa johtavissa lulosyk sikköjen johtoryhmissl Hillintoneuvosto nunell hcnkilöstojlrjislölen esitykseni hallintoneuvostoon kahdesta ulkoma illa Henk ilöstön edustusjarjestelm ista kolmeenhenkilöstön edustajaa ja heille vanja senet Ainakin yhden varsinaisen ja yhden Henkilöstön edustus on toteutettu useista vanjltenen lulee edustaa toimihenkilöni 1Inn-Euroopan mussi. muun muatta Ruot fcsityksenhenkilöstön edustijiksi voivit teh sinä, Norjiisi, Tinskassa. Hollannissa, Sak dl henkilösiöl eduttivk kcskeisimmli henki san I uttotatavallaisa ja Itlvillassa Asiia koskeva lainilldantö on peniini llhinna lösiöjlriestöl Joi sopimukseen ei paista, suo nmaan luhteelliset vaalit, jotu i ehdokasaset luvun ilkupuolukolta Saksan Liittotaiavallas telusta vuliavat henkilöstöin icstot sa siidettiin kuitenkin ensimmäinen henkilöstön edustusta koskeva liki jo vuonni 1951 Henkilöstön edustajilla on llsnlolo jl puhe oikeus hillintoneuvoston kokouksista lukuun Eri mnden henkilöstön edustusjlriesielmien ottamatta ylimmln johdon valintaan ja palk vertailussa un otettivi huomioon st. eltl ver kaukseensekl työchlosopimuktiin liittyviä ky lilluvien toimielinten tehtlvlt ji isemi etvtt svmykiil mi vism toistun johtuen Innslidlnnöitl.

6 tallnsevasta yrityskulttuuritta ja yleisistä kan Sallisista lähtökohdilla. Henkilöstön edustuksentoteutukseenon vaikuttanut se. onko yritysorganisaatio yksipor täinen (yhtiökokous hallitus) vai kaksipor lainen. Saksan Liittotasavallassa. Hollannissa ia Itävallassa yritysorganisaatioon kuuluu hallintoneuvosto ja niissä henkilöstön edustajat valitaan hallintoneuvostoon Ruotsissataas sovelletaan yksiportaista yritysorganisaatiota, ja tiellä henkilöstön edustajat valitaan hallituk teen. Tanskassa yrityksellä voi olla hallinto neuvosto, mutta henkilöstön edustajat tahtaan kuitenkin hallitukseen Norjassa yrityksellä voi olla bedriftsforsamling niminen loimiehn, joka muun muassatalnsee yrityksen hallituksen Henkilöstön edustuson toteutettu tasa loimic Imiessäja sen henkilöstöt edustavien jäsenten niin halutessamyö» hallituksessa Jos yrityksel la ei kuitenkaan ole bedriftsforsamlingia, hen kilöslön edustus toteutetaan hallituksessa Ruotsissaherkilöslön edustus koskee yritystä, jonka pals tuksessaon keskimäärin vähintään 23 palk. nsaajaa Norjassa ja Tanskassa rajana on SOpalkansaajaa Saksan l.iittotasa tallassa eri Iskien soveltamisrajoina ovat 5, S00. I 000 ja palkansaajaa Hollannissa edustus totcu etaan sallimaan 100 palkansaa iän yrityksessä Itisallassa edustuksen toteut tamisen rajoina ovat ja 100palkansaajaa. Ruotsissa paikalliset ammattijärjestöt talit seval yrityksen hallitukseen palkansaajajlse net Norjassa ja Tanskassa valinta perustuu henkilöstön suorittamaan saaliin Saksan 1iittotasavallassa valintamenettely vaihtelee laeittain; käytössä on sek» suora ett» välillinen vaali ja myös yrilysneuvosto-nimiselll toimieli tuella on valintaan liittyviä tehtavil Hollannit sa hallintoneuvosto valitsee itse jäsenensä muun muassa henkilöstön valitseman yritysneuvoston ehdotuksen pohjalta ja lisiksi yriittneutostolla on veto-oikeus hallintoneuvoston paatokseen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa henkilös tön edustajan on oltava yrityksen palvelukset sa. Hollannissa henkilöstön edusta)aei saaolla yrityksen taikka ammattiliiton palveluksessa Saksan l iittotasavallassa henkilöstön edutta jaku voidaan valita myös mutta kuin yrityksen palveluksessaolevia henkilöitä Oikeuksiensa ja velvollituuktiensa puolesta henkilöt!ön edustajat nnnaitetaan piitlim öi setti kyseisen toimielimen muihin jisemin Ruotsissa palkansaajaedustaia ei kuitenkaan saa osallistua asian käsittelyyn, kun kysynet on neuvottelutta palkansaajajirjettojen katit sa. työehtosopimuksen irtisanomisesta tai työ taisteluista. 1anskassahenkilöstön cdusiaia un esteellinen kisiteltlessl sopimusasiaa. työtaistelu- tai työehto }.1 S. keh itys Euroopan yhteisöjen (t Y) p iirissä EY:ssi on kiyty jo piikaan keskusteluatyö elimin osapuolten vuorovaikutuksen pohjalle rakentuvasta palkansaajien osallistumisesta työelimissi. Eriisiin LY n yhteisölainsäädäntöä koske viin direktiiviehdotuksiin sisältyy maatavksia työntekijöiden edustuksesta yritysten hallin nossa. Niisti keskeisimpinä toidaan pilaa eh dotuksia viidenneksi ja yhdeksänneksi yh tiödirektiiviksi Viides direktiivi mahdollistaa useita henkilöstön edustusta koskevia vaihto ehtoisia jirjettelmii pitkiin Saksan l iittotasa tallan lainsiidintöi mukaillen Ehdoluksen mukaan edustus oliti toteutettava kaikissa yh tiöitti. joitta on yli 1000työntekij»» Ehdotus yhdeksänneksi yhtiödirektiiviksi koskee toisit taan taloudellisesti riipputaisia yhtiöitä Myös se yhteniistiisi ja laajentaisi toteutuessaan henkilöstön osallistumis- ja tiedonsaantiin keuksia Saksan Liittotasavallan lainsäädännön suuntaisesti. Elokuussa 1989 julkistetun suunnitelman mukaan henkilöstön osallistumismahdollisuuk sista niin sanotuissa Eurooppa yhtkiista siä dettiisiin yhteisös»»nnöstöss».yritys voisi tie tyin edellytyksin p»»tt»i siirtymisestä taman siinnöston piiriin, jolloin se tulee sovelletta takti kaikkiin yritykseen kuuluviin yhtiöihin EY maista I Ihtökohlini slidösluoitnoksesta ovat edustus hallintoneuvostossa tai hallituk sessa.edustus yrityksen muista elimistä erillään Olevanpuhtaan henkilöstoorganisaaiion kauna ja sopiminen yritystasolla Kullekin jäsenmaalle varataan oikeus»joit taa niiden osallistumismallien m iiria. loista I urooppa yhliöt voivat valita. Mikili yhtiön johto ja henkilöstön edustajat eivit piase sopi otukseen, mitl kolmesta mallista yhtiössä so tellelaan. on johdolla oikeus valita maili Mi kili johto ) henkilöstö eivit onnistu sopimaan yritystasolla mallista, tulee niiden otlaa käyt löön niin sanottu standardimallt. jonka sisilti' mliritelllln kussakin jäsenmaassa erikseen

7 Mandardim allin piti! kuitenkin turvata vamai ivallmumisoikeudei kuin muidenkin suosituksen mukainen mallien Johto ja henkilön o voival myot yh dc it i topia suosituksen kolmes ia vaihtoehdolla poikkeavalla mallisia, joka on kuitenkin alittettava yhtiökokoukselle hvvtkiytt Mkii. Toiveen pujirjestelm Un (osallistuminen yrityksen muista elimistä orillaan olevan loi midimcn kaulia) sisllly van toimielimen koosta tai jäsenistön valinnasta siihen ei slldosliion noksessa ole tarkkoja maarayksil, vaan se ilietlln jisenmaiden lainsiidinnön ja kivtin non mukiin plltetllvlksi Toimielimen oikeuksista todetaan muun muassa, etll silli ulisi oikeus saadi tietoja yrilyksen johdolla liiketoiminnan nykytilatta ja odotettavissa olevasta kehityksestä vlhintun kolmen kuukau den vilein sekl saada kiytl OOnsi eriin muita larvittemiun selontekoja. Litlkti loimielimel II luliti olla oikeut saada tietoja jl lulla kuulluksi ennen kuin tietyt siidosluonnoksen 72 iriiklassa mainitut loimet toteutetaan Nii tl ovat toimipaikkojen lakkauttamiset lai siirrot. merkittlvii yhtiön toiminnan supistukset, laajennuksettai muutokset, merkittivät yhtiön»rganisution muutokset, pitkäaikainen yhteis työsuhteiden perustamiset tai lakkauttamiset liiketoiminnan kannalta ja tytlr- tii holdingyhtiöiden perustamiset Sovittaessa kolmannen vaihtoehdon mukai sein otallitiumitmallitia yritystalolla tulin henkilöstölle vastaavasti turvata oikeus saada netoa ja tulla kuulluksi ennen silnnosluon nokien 72 artiklatta mainittujen loimien toteuttamina kuten edellimilkin mallitta 1.1. > almtslrlu vaiheet ja aineisto Palkantujien edunajien mahdollisuuksia sallittuayritysten hallintoon on selvitellyt hai lintocduuuikomitea. jonka mietintö liiettiin valtioneuvostolle Jl p livln l mulitkuula 1987 Ikomiteanmietintö 1987:18) Arvioidettaan Henkilöstönedustuksentuomia etuja ja haittoli kui.-."ea pm vi siihen, etll henkilonon edus lut luliti t.xeutiaa myot Suometta Tissi kan nanoioitiai komitea oli ykstm etinen Henki lotion edus uksen loteuttaminavana komilea ei kuitenkai n ollut yksimielinen Komiteanmietintöön perustuva lausuntokicrrot otoin i, cttl elinkeinoellmin ji tyonanta lien jlrjettot kannattivat vapaaehtoisesti, ilman lainslldinl Oi toteutettavaa henkilöstön edustusta I ihinnl palkansaaiailrjesiojen lausunnoissakiirehdittiin lain su untisi! I ausunnoissaon myoskiinnitetty huomiota mahdolli sen lain siiiimisjirjesivkseen. Iun soveltamisalaan. eri henkilöstöryhmien cdusiauiumiscen. jlrjestelmln soveltuvuuteen myos yknportaiseen yriivsotganitaalioon sek! jlrjestelmln vaatimaan ohjaukseen ja valvomaan Pllminisieri Harri Holkerin hallitusohjel man mukaan työntekijöille luodaan tarkemmin sovittavin menetelmin oikeus nimet! edustajmsi yritysten hallintoon Hallitus teki 7 pii vln l huhtikuuta 1989 penaatepuioksen. jonka mukaan tarvittava lainsaadlntoesitys anne iu n eduskunnalle siten, eli! asia voidaan kin lelli vuoden 1990 viltioplivillt Suomen Ammalliliillojen Keskusjärjestö SAK ry., Toimihenkilö- jl Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK ry., Akivi ry., Suomen Teknisten Toimihenkil OjlrjeslOjen Keskusliitto STTK ry.. Suomen Työnantajain Keskusliitto STK ja LiikctyOnantajain Keskusliitto I TK ry. julkistivat 19 plivln l tyytkuuta 1989yksimic Itsen esilyktens! milli plilinjoiiu. joita hai linloedustuksen jirjesti.niscssi jlrjettojen mieletii olin noudatettava Etilyt poikkesi hai lintoedusluskomitean ehdotuksitta erityisesti niiden toimielinten osalla, joissa edustut voidun lai on toteutettava. Etilyktcttl on otettu kamu myös niihin asioihin, joila henkilöstön edustajien tulisi voida hallinnossa klsitelll Nyt eduskunnalle annettava esitys perustuu Ith n jirjestojen yhteiseen ehdotukseen 4. Esityks en ot gani ta Ior Ite I ja heaki ldi ldvi i ki tti iki el Etityksetsl on pidetty llhtokohlana sitl. ett! henkilöstön tdunus voidun toteutui vinnomaisorganisaanota muuttamatta Samoin on II'. ti kohtana ollut, etll henkilonon edustus tote itctian mahdollisuuksien mukaan yritysten jo lletnassaolevassaorganisutiossa senrakennella muuttamatta S. Esityks en I a In ude111sci tai ka* m m Uudistuksella ei ole valtiontaloudellista vaikutuksia Sen stjun etityktell! luliti olemaan elinkeinotoiminlun kohdittuvia taloudelliiia

8 vaikutuksia Esityksen mukaan yrityksen on vuoritettava hcnkilomon edustajille ananmu kaiset kokouspalkkiot ja korvallava edunuk sesla aiheutuvat ansionmenetykset ja kului. Nadla kustannuksilla ei kuitenkaan voida kai soa olevan olennaista yritystaloudellisia merki lyn*. V JT I. Lak irh d o lii» I I La in tarko itus Lain tarkoituksena on «ka yrityksen loiminnan tehostaminen ett* henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lismmi nen yrityksen hallintoasioiden hoidossa T»U varten henkilöstön* olisi laissa tarkemmin s»* detyin tavoin oikeu» osallistua yrityksen p** toksentekoon miss* tmmielimiss*, töille yrityksen p»»tösvalta, loimeenpanovalta lal niihin liittyvä loiminnan valvontaoikeus kuuluu Osallistumisoikeus voitai»iin toteuttaa myös sellaisissaneuvoa antavissa toimielimissä, jotka on perustettu p*»löksenteon ennakkovalmistelua varten. Tavoitteena on, ett* henkilö» tön edustajat voivat laajentaa päätöksentekopohjaa tuomalla esiin henkilöstön n»kökohtia»ek* suunnittelu ett* pmtoksentekovaiheessa tyksi*. vakuutusyhtiöitä, liikepankkeja, osuu» pankkeja sek* sustöpankkeja. Lain soveltamisalan ulkopuolelle j**vai muut yritykset Laki ei siten koske esimerkiksi avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiönä, laivan istnnistöyhliöil*. vakuutusyhdistyksiä, kiinni tysluoltopankkeja eik* luotto-os«keyhiiöita Laki ei myösk*»n koske säätiöit*, verotukvelli siä yhtymi* eik» elinkeinonh»rjoinajan harjon lamaa yritystoimintaa. Henkilöstön eduvluk sesta valtion liikelaitoksissa on stldctty erik seen. Lakia sovelletaan v*in tietyn kokoisiin yri tyknin Sensoveltamisenedellytyksena on, eli» yrityksen henkilöstön m»»r» Suomessa s»»n nöllisesti on v»hintt*n 150. Yrityksessä s*»n nöllisesh työskenteleviksi henkilöiksi ei k»t»ot,i niit» henkilöit*, jotk» lyhyehkön»j»n tai vain kausiluonteisesti taikka poikkeuksellisesti loi mivat yrityksen palveluksessa Toisaalla ei myöskatn henkilöstön m**i*n hetkellinen ale nemmen alle smdetyn m»*r*n vaikuta lain soveltamisenedellytyksiin Jos aleneminen loi saalia on pysyviä, ei yrityksell* ole velvolli»uutta ylltpit»* edustuksen edellyttämiä jarjes telyj* Henkilöstön katsotaan työskentele»iin Suomessa,jos työt* ei tehdä yksinomaan Suo men r»jojen ulkopuolella J l Henk ilöstön edustusta koskevan /ane* leiman va linta l akiehdotuksella pyril»an»n hen, ett» yritys ja sen henkilöstö voisivat jou* Tarkoituksena on. ett» yrityksen henkilöstö voi olla edustettuna esimeikiksi osakeyhtiön hallituksessa, hallintoneuvostona taikka sellai»issa hallituksen j» toimeenpanevan johdon päätöksenteon valmistelua varten perustetuissa neuvoaantavissajohtoryhmin», joissa kavtan non toimimaa koskevat ratkaisut usein tosiasiallisesti tehd»»n Henkilöstön edustuksen toteutuminen edel lyn»», ett» henkilöstö voi otlaa osaa asioiden käsittelyyn käytännön toimintaa johtavassa tai valvovassa toimielimessä. Osallistumisoikeu den laajuus ja muodot riippuvat siit*. mill* lavasti sopia miu* osailtsiumismalleisia olka yrityshallinnon tasolla edustu» toteutetaan, parhaiten soveltuvat yrityksen pmtöksentcko muita lähtökohtana on. ett* siihen kuuluu rakenteeseen ja toimintaupaan T»m» sopi edellä mainituista vaihtoehdoista mppumaila musperusteisenedustuksen ensisijaisuutta ko» mahdollisuus osallistua yrityksen liiketoimin kevä periaate on lausuttu J Sss* Vasta siinä laa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tapauksessa,ettei edustuksen toteuttamistavat tärkeiden kysymysten k*nttelyyn jo ennen p** ia p**st* yhleisymm*rrykseen yrityksen ja töksentekoa 4 i s»»tarkoitetuin tavoin muodostuvan henki 21 La in soveltam isala Pyk*l*n I momen löstön enemmistön vllill*, on henkilöstön tiu* muritell Mn ne yhteisöt, jotka kuuluvai edustusjtrjenett*v* niin kuin t*m»n sopimuk settoman tilan varalta ehdotetaan s»*dett»»ak lain soveltamisalaan Laki koskee suomalaina osakeyhtiöitä, osuuskuntia, taloudellisia yhdis si.

9 41 Sopimukseen peru., tuva henkilöstön edustus Pykllln mukun Ivonamaia ja henki löstovoival sopia henkilöstön edustuksen lr lestimisestl yritykseni Osapuolet voival sopia siiti toimielimestä, josu henkilöstö on edustettuna.henkilöstön edustus voidaan niin ollen toteuttaa esimerkiksi y tyksen hallinto neuvostossa, hallituksessa, johtokunnassa tai tohtoryhmlssl Vailaavatti voidaan sopia myot klsitteiyai piiriin tulevista asioitta. Estetil ei myosktln ole sille, etu edustus sopimuk senperusteella toteutetaan useammassatoimi elimetsi MyOt henkilöstön edutujien m llrls il voidaan vapaani sopia Niin iklln voidaan sopia tiitl. etti henkilonon edustuksen katso laan toteutuvan, jot henkilöstö on mukana yrityksen hallinnotta omitlutoikeuden perusteella Henkilöstön edustusta koskeva sopimus voijaan tehdl työnantajan ja henkilöstöryhmien vililli yhteistoimintalain 7 4:n 3 momenlissa tarkoitetussa kokouksessa, johon edustaja kustakin henkilösioryhmlst! osallistuu tai vaihtoehtoisestitaman lain 4 S ssaurkoitetussa neu vottelukunnaiia Sopimukten syntyminen ei cdellyti yksimielisyynä, vaan riiltivli on. etu asusti sovitaan yrityksen johdon ja kahden sellaisen henkilöstöryhmin edustajan kesken, tolka yhdessl edustavat henkilöstön enemmis toi. Jos yrityksessl on vain yksi henkilonoryh mi, on tietysti rnl Uvil. etti tlmln henkilöstö- leen saatetaan yrityksen asianomaisten toimielimen hyviksyttivlksi. Tissikin tapauksessa on kuitenkin noudileluvi voimianiulosiin noksenmukaisia miiriaikoja Vastaavia periaatteita on sovellettava, jos sopimus tehdiln yhteistoimintalain 4 { ssalirkoiletussi neuvoi lelukunnissa. Sopimuksella ei kuitenkaan voitaisi poiketa henkilöstön edustajan kelpoisuulia, irtisanomissuojaa eikä salassapitovelvollisuutta koske vista saannoksista MyOskiin ei olisi mahdol listi pilevisii sopia siiti, etti henkilöstön edustajin vistuu poikkeusi asianomaisen toimielimen muiden jisenten visluusta silti osin kuin edustajin asema päätöksenteossalii vii mislelussi on rinnistetlivissa muiden jisenten asemaan.tällöin visiuu j i velvollisuudet maa rlytyvll sen mukaan, mitl niiden kyseisen toimielimen jäsenien vastuustaon erikseen sli detiv 2 S ssi tirkoitettuji yhtcitöji koskesissa lainsiidlnnössl Pykilin I momentissi urkoitctuii sopimuk sen sisiliö on pöyttkirjiltivi yhteistoiminta liin 8 a (:n mukaisesti Yhteistoimintalaissa tarkoitetut sanktiot eivit kulienkaan koske lii! velvoitetta 3 } l ain mukaisesti toteutettava henkilös ton edustus Silli varalla, ettei henkilöstön edustuksestavoidi 4 :ssi urkoitetuin livoin sopii, ehdotetaan saidettlvikii. elta henkilös tön edustuson sinotussi pykillssi nrkoitettu ryhmin edustaja voi hyvlksyi sopimuksen jen henkilöstöryhmien vaatimuksesta toteutet Yhteistoimintalain mukaan henkilöstön lava yrityksen valinnan mukaisessahallintoelimessä edustajilla tarkoitetaan työehtosopimuksen pe Myös nltssl tilanteissa voidaan yhden rusteella valittua pilluottamusmiestl. yhdysmies!!. henkilöstöryhmin vaatimusta pitii riittlvlni. ammattiryhmin lii työosaston luotia jos yrityksessä on vain uhin ryhmiin kuulu mutnncili. asianomaisen henkilöstöryhmin vii työntekijöin siidetylll Iisalla valitsemaa edustajaa seki Timin vaiheen edellytyksen! siis on, ettei lyosuojduviltuutettui Ehdotettu siinnos henkilöstö sopimusneuvottelujen kiriuduttua edellytti!, etti kokoukseen on vilittu edusuja luovu edustusta koskevasta vaatimuksestaan kulakin henkil OstOryhmii varten Yrityksen lulee liiloin osoittaa toimielin, jossa lakiehdotuksessa lihdetiin siiti, ett! kuu edustustoteutetaan Toimielimiä voisi olla use km henkilostoryhmii varten nimetty edusuja ampiakin kuin yksi. Ylityksen valinta voi kohdistua voi yhteistoimintiliin 7 f:n 3 momentin mu hallintoneuvostoon, hallitukseen m joh iäisestä kokouksesta edustaa vain yhti henki toryhmiin taikka niitl vastaaviin toimielimiin lonoryhmil. Tlmln vuoksi ei selliista työsuojeluvaltuutettua. Jot valinta kohdistuu johtoryhmiin ui vastaa joka on valittu useampaa viin toimielimiin, on edellyivksenl. etll lokiis- kuin yhtl henkilostoryhmii varten, voida pill u tulosyksikköl virien on lilliinen toimielin i liitu urkoitettuni sopimusosapuolena ui ett! sellainen samalla perustetaan Hallintou Sopimusmenettely edellytlii van aavasu. etta elimen alaisuuteen voi luonnollisesti kuulua yrityksen puolesta neuvotteluun osallistuvat useampiakin tulosyksikön! Edustus voidaan ovat saaneet sen tekemisti varten tirvituvii siis toteuttaa yhdessä johtoryhmissl. jonka viltuudct Sopimus voidaan yrityksen puolesta piiriin kuuluvat kaikki tulosyksiköt tai se voidaan tehdl myos ehdollisen! silen. ett! se lilkiki takaa useampaan vastuvian ryhmiin.

10 IOSunkaan tulotyknkkö ci tlllöin iaa henkilöttön eduttukien ulkopuolelle Henkilöitön eduttajat lulee nimet» sen tulosyksikön alaisuudesta, jota värien asianomainen johtoryhmä on asetettu hahtökohtana on joka tapauksessa,että kyseisissä hallintoelimissä käsitellään myös tlrkcita liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaakoskevia kysymyksiä Jos osoittautuu, että henkilöstön edustus toteutetaan toimieli messä, johon tosiasiallisesti ei tule käsiteltäviksi kyseisiä asioita, ei sen voida katsoa täyttävän tässä pykälässä tarkoitettua velvoitetta. Voimaantulosäännöksen mukaisesti henkilöstön lakisääteinen edustus on toteutettava, jollei sopimustaole saatuaikaan I* kuukauden kuluessalain voimaantulosta lukien Yrityksen tulee huolehtia asiaan liittyvistä käytännön jlr i«leivistä siten, että henkilöstön edustajat voi tat aloittaa työnsä voimaantulosäännöksen mukaisesti heti siinä mainitun yhtiökokouksen tai sitä vastaavan kokoukien jälkeen Tarkoitus on, että henkilöstön edustajat nimetään yhtiöjärjestyksessä tai säännöillä mää lättyjen lisäksi. Tätä koikeva säännös on py kllän 2 momentissa. Kun henkilöstön edusta jilla sen mukaan, mitä 9 :siä ehdotetaan sää dettlvlkii. kuitenkin tulee lähtökohtaiiesti olla samat oikeudet ja vastuu kuin muilla toimieli mien jäsenillä, on heidät otettava huomioon esimerkiksi hallituksen päätöivallaisuutta ja määräcnemmiuöä arvioitaessa Joi yhtiöjlrjettyksessäon määritelty päätösvaltaisuus itien, että perusieena on käytetty kokonaislukuja jäsenmäärältä riippuvien murtolukujen iijaita, yhtiöjärjeitykien laimentaminen saattaa lämän johdon? tulla ajankohtaiseksi Pykälän 2 momentin mukaan henkilöitön edustana voi olla neljäioia asianomaisen toimielimen muiden jäsenten määrästä. Edustajille olisi myös nimettävä henkilökohtaiset viraedustajat Varsinaiiia edustajia olisi kuitenkin aina oltava vähintään ykii ja enintään neljä, lama merkitiisi, että joi kyseisessätoimieli messäennestään on esimerkikii seitsemän jäsentä, henkilöitö voi valita yhden liiäjäienen tähän toimielimeen ja kakii, jos muiden jlien ten määrä on vähintään kahdckian ja enintäin II. Henkilöitön eduitajien toimikauii vastaisi kyseeni olevan toimielimen muiden jäsenten toimikautta. Joi toimikaudelta ei ole erikieen määrätty tai tovittu. voin ie olla enimaan kolme vuotta kerrallaan. Pykälän J momentilla on säädetty niisiä m llrlajon ta. joiden kulueua eduitus on to teutettava 2 :tal tarkoitettujen loveltani edellytysten tlytyttyl. Lähtökohtana on tti löin, että kun yrityksen henkilöstön maan ylittää ISO, on edustus toteutettava vuoden kuluttua edustusta koskevan vaatimuksen esn läntisestä Myös yritystoiminnan muutokset saattava! johtaa siihen, ettei henkilöstön eduitlujlrjsv telmä enää täytä litä lain tarkoituita. jonka mukaan henkilöitön lulee voida edustajien sa litvksellä osallistua yrityksen tulosyksiköiden hallintoon. Tämän vuokii on pykälän 3 mo inentiisa ehdotettu säädettäväksi, että henki löstön edustuson liikkeen luovutuksen, yrityk ien sulautumisen taikka yrityksessä tapahtu neen yhtiöittämisen jälkeen toteutettava vuo den kuluessa siitä, kun henkilöstöryhmien asi anmukainen vaatimus edustuksen ilrjestänu sesti on muutoksen johdosta esitetty Sian nöksen soveltamisen kannalta on erityistä mer kitystl silli, etti yhteistoimintalain 11 :n mu kaan henkilöitölle on säännöllisesti annettava tietoja henkilöstön määrän odotettavissa ole vaita kellityksesi! Siin nöstl sovellettaessa liikkeen luovutuksen katsotaan tapahtuvan hallintaoikeuden siirtyessl ja yrityksen sulautu misen sun! vaiheessa, kun muutos rekisteioi däln kiuppirekiitertin. Nlii sl tilanteissa on vastaavasti voimana se, mitl edelli on todetm yrityksen velvollisuudelta huolehtia henkilös tön edustuksen toteuttamisjärjestelyistä Jos yritysrakenteessa toteutettava muutos koskee yrityksen sisliit! or*inisointia siten, ettei se tohda edellä munittuihin vhtiöoikeu delltsnn toimenpiteisiin, on siihen liittyvl hen kilöitön edustusjlrjeitelmln uudistus sllnnos ehdotuksen mukun toteutettivi samalla osana orianiuatiomuutosta. Henkilöstön edustuksesta tulee voida lopia lain 4 : ii l tarkoitetuin tivoin lenkin jllkeen kun yritykiesil on liirrylty 5 :n mukaiseen henkilöstön edustukseen T ltl mahdollisuutta koikeva nimenomainen sllnnos on otettu pv kilin 4 momenttiin. Jlrjeitely voidaan ven mukaan toteuttaa, joi vlhintu n kakti henki löttöryhmll. jotki yhden! eduttivit henkilö' tön enemmistö!, tl tl vu tivit j! voivit suti työn in tijin kanssa sopia sen mukaan, kuin munitussa pykälissä on ehdoteltu sudetta viltti.

11 6f. Henkilöstön edustajan kelpoisuus Py kalasivaltaasaannoksethenkilöstön edustajan ia varaedustaian kelpoisuudesta Henkilöstön edustajanon oltava Suomessaasuva Suomen tai muun pohjoismaan kansalainen SAAnnös ehdotusvastaa osittain osakeyhtiölain luvun 4 f :n saannösta,jonka mukaan vahintaanpuo Id hallituksen jasenista on oltava Suomessa asuviasuomen tai muun pohjoismaan kansa laisia. Pohjoismaiden ulkopuolella asu»ia taik ka muun valtion kuin Suomen tai muun pöh loismaan kansalaisia voi hallituksen jäsenistä olla enintään kolmasosa Muita yhteisöjä koskovassalainsäädännössäon niin ikaan hallituksen jäsenten kansalaisuutta ja asuinpaikkaa koskevia saannöksia,jotka yleensä ovat osa kcyhtiölain saannöksiaankarammat Esimer kiksi osuuskunnan hallituksen jasenena saa osuuskuntalain (247/34) 69 fi n mukaan olla Suomessaasuva Suomen kansalainen Vastaa saniainen saannös sisaltyy liikepankkilain 12fi n 2 momenttiin (%6 79) Henkilöstön edustaja ei voi olla vajaavaltai nen tai konkurssiin taikka liiketoimintako! toon asetettu henkilö Myös tama saannös vastaaasiallisesti osakeyhtiölain 8 luvun 4 f :n 2 momentin saannösta Naista vaatimuksista ei, sen mukaan kuin 4 f:n 2 momenlissa on ehdotettu saadettavaksi.ole mahdollista sopi muksellakaan poiketa Henkilöstön edustajan lulee olla työsuhteessayritykseen? f Henk ilöstön edustajien vaa lit Ios hen kilöstöryhmat eivat ole sopineet henkilöstön edustajista, valitaan edustajat pykalan I mo mentin mukaan noudattaen soveltuvin osin, mita on saadettyvalvontalaissa ja työsuojelun valvonnasta annetussa asetuksessa (954/7$), iftljempana valvonta asetus lähinnä tulevat sovellettavaksi valvonta-asetuksen IR :n 4 momentti, jonka mukaan vaali toimitetaan enemmistövaalina suljetuin lipuin, jokaisella vaaliin osallistuvalla on yksi AAni ja AAnten mennessatasan vaalin tulos ratkaistaan arval la. Edelleentulisivat sovellettavaksi asetuksen 194 työsuojelupiirin työsuojelutoimiston anta mistäohjeista. 20. jossa saadetaantyöpaikan työntekijöiden luettelosta seka vaalien toimit lamisen paikasta ja 21 I vaalien tuloksen ilmoittamisesta MitA kyseisessäasetuksessaon edetty työpaikasta, on henkilöstön edustusta koskevassavaalissa sovellettava koko yrityk >een.koska valvontalakia ia -asetustaei voitat si soveltaasellaisenaankaikissa tilanteissa, niit* olisi sovellettava vain soveltuvin otin. Hen kilöstön edustajien toimikausi määräytyy 4 ia 5 ti n mukaisesti. Henkilöstön edustajiksi ja varaedustajiksi tulevat valituiksi ne, jotka vaalissa ovat saa neet eniten AAniAÄänimääränosoittamassa järjestyksessa. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaita vaalissavoivat asettaayhteistoimintalaissa tar koitetut henkilöstöryhmät Viittaus tarkoittaa 4 ja 5 aa 8 f Henk ilöstön edustajan esteellisyys ja eroam inen. Pykälästä käy ilmi. etta jos henkilöstön edustaja menettää 6 fin mukaisen kel poisuuden tulla valituksi henkilöstön edusta jaksi, hänen on jätettävä tama tehtava. Samoin on meneteltävä, jos edustaja menettää Suomen tai muun pohjoismaan kansalaisuutensataikka muuttaa ulkomaille vaikkapa saman yrityksen toiseen tehtävään. Edustajan on niin ikaan erottava, jos hän eroaa yrityksen palvelukses ta. asetetaankonkurssiin, liiketoimintakieltoon tai julistetaan holhouksenalaiseksi. Jos henkilöstön edustaia menettää kelpoisuutensatai muusia syystä eroaa tehtävästään, tai jos han esimerkiksi sairauden vuoksi on estynyt hoitamasta tehtavaansa.hänen tilalleen tulee henkilökohtaisesti nimetty varaedustaja siihen saakka, kunnes uusi varsinainen Asen on valittu tai esteellisyys lakkaa Yrityksen toimielimillä ei luonnollisesti ole oikeutta erot taa henkilöstön edustaiaa tai estaa tata hoitamasta tehtäväänsä V# Henk ilöstön edusta/an oikeudet, ve lvo l- lisuudet ta vastuu Pykälän I momentin mukaan henkilöstön edustajalla on laissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin yrityksen valitsemilla saman toimielimen lasemlla Oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät siten kvseista yritysmuotoa koskevien saannöstenperusteella ja valitun edustusjarjestelman mukaan Esimerkiksi henkilöstön hallituksessatoimivalla edus taialla on sama oikeus kuin muilla hallituksen lasenilla olla lasna hallituksen kokouksessa. kavttaa siinä puhevaltaa ja osallistua paatök sentekoon seka saadatietoja yrityksen toiminnasta. Henkilöstön edustajiin sovelletaan myös tavanomaisia esteellisyyttä koskevia saannöksia. Henkilöstön edustaja saattaa myös joutua vahingonkorvausvelvolliseksi tehtävässään ai heuttamastaan vahingosta Esimerkiksi osakeyhtiölain 13 luvun I fi n mukaan hallituksen iasen on velvollinen korvaamaan vahingon.

12 jonka hin on toimettaan tahallitesti lai luotia muktetta aiheullanul yhtiölle Sama kotkee vahinkoa, joka otakeyhnolakia lai yhliöjirjet tytli rikkomalla on aiheutettu otakkeenomit läjälle lai muulle henkilölle CHakeylMiOlain16 luvun 8 ja 9 n tiliivit muun muatta hallituk ten jiienen rangamuivanuuta kotkevia tiin nokvii. Vattaavanlaitia tiinnoktia on muita yritytmuotoja kotkevasta laini Udinnönl Vahingonkorvauivelvollituudesta muutoin on tiidetty vahinfon kortautisissa (412/74). Se. mitti miirin vattuuta arvioilaetta voidaan ottaa huomioon, etti henkilö on hallitukien jiten henkilöitön eduttajana. riippuu eri yritvtmuotoja liitelevien lakien valtuuta kotke vitta siinnöknili Vattuun edellytykieni ole vaa tuottamutta arvioilaetta on luonnolliietti olettava huomioon ne rajoituktet, jotka kotkevat henkilonon eduitajan puhe- ja piitökien tekovaitai. Tarkoitukiena on, etti myö» varaeduitajilla on lamana laajuudetta kuin vaninaitilla hen kilöttön eduttajilla oikeui tututtua ennakolta aineiiloon, jota on laadittu atian kiiittelyi varten. T in i on nimenomalleni liidetty 2 momentitta. Timin litikii 2 momenttiin iltiltyy liinnöt eriini evieellnyyteen rinnaitetta viita tilanteitta Henkilöitön eduitajat eivit timin liinnökien mukaan taa otallitlua yritykten johdon valintaa, erotlamitta. johdon lopimuiehtoja ja henkilöitön työtuhteen tu palveluuuhteen ehtoja kotkevien atioiden ka littelyyn Henkilöitön eduitijat eivit myöikiin laa otallittua työtaiiteluloimenpileiti kotkevien atioiden kitittelyyn Henkilöitön iyöiuhteen ehtoja koikevalla aiialla tarkoite laan paini työehloiopimukien lolmimiita jt irtiianomitta koikevla aiioita myöi työehtoio pimukien iliiltöi teki tvoehtotopimukten mu kaiietti makiettavia palkkoja tai muita työsuh teen ehtoja. Työ(aittelutoimenpiteiti kotkevia aiioita ovat ne. jotka koikevat lyotaistelutoimenpitei iltn ryhtymitii. lotmenpneiil muun oiapuolen työtaittelutoimenpiteen johdolta teki tyotait lelutoimenpileetti johtuvien riitojen kinttelyyn liittyy ii aiioila. Siinneitä tovelletaan liiti riippumitta, onko kyte tallituita vai kielletytti työtaittelutoimenpiteetti Siinnot koikee myöt muita kuin henkilöitön eduitajan omaan jirjeitöön litllyvi» työtuhteen ehtoji lii lyötaiitelutoimenpiteiti. IO f Vapautus tvostlt ia ku rvaak in Pykl Iin mukaan henkilonon eduitaiilla on oikeui laada vapautuvia liinnölliietta tyoili ajaksi jonka he tarvittevat tehtivintl hoiianmci.- Siinnös vanaa tarkotlutperiltiin muun muav M yhteinoimintalain I ) :n UinnOtta Nivo annomenetykien korvaamitta koikeva liinnn perunuu edelli mainitun lain lunnoktim Pykilin 2 momentin mukaan oliti työnanta jl myöt velvollinen korvaamaan ivöajan uiko puolella tapahtuvana kokoonlumiteita aihe» tuvat kulut jl luorittamaan atianmukaiict ko koutpalkkiot Milloin varaeduttaja 8 :iia tai koitetuilta tilanteina tulee vartinaiten edutta jän tilalle tii milloin kyiymyt on 9 «n S momentilta tarkoitetulta tapauksena. kotkr vat pvkilin i tarkoitetut oikeudet luonnolliset li myöi varaeduitajaa 11 Henk ilöstön edustajan irtisano in utu n ja Henkilöitön eduitajan ir tiianom iisuo i vanaa luottamuimiehen Ir tisanom issuo jaa Henkilöitön eduttaja yritykten h allinno sta voi daan titen lanoa irti vain, joi n iiden työnteki joiden enemmittö, joiden eduttajana hän on antaa siihen luottumukien ta i kun työ paa tn eikl voidi urjettu muuta työti. jok a vastaa hinen ammattitaitoaan In i tan om i isu o ja uloi luu pykllln sanamuodon mukaiieiti m yös ta»edustajaan 12 S Salassap itove lvo llisuus. Rikoslakiin m tlltyy sunnöksil henkilöitön eduitajan tatti olovelvolliiuudeita. Rikoslain 38 luvun 3 6 n 2 momentin mukaan muun muasia yhteisön hai hiuksen jiten, joka toimcttaoloaikanaan tai ien jllkeen luvattomani ilmaisee liike- tai am mattitalaiiuuden, jotta hin on toimenaan saa nut tiedon, vaikka hm tiesi siitä voivan koitua yhteisölle taloudellista vahinkoa, on tuomina va lakkoon tai vankeuteen enintiin yhdet vuodeksi. Kun henkilöstön eduitui voi toteutua tmomuuna kuin yritykten halliiuktena tai sitä tastaatassa toimielimeni, on timin tilantein) varalla ehdotettu otettavakti lakiin erityinen taiatsapilovclvollituulia koskeva saannot Sen mukaan työnantajan liike- tai ammattivalaismi dekti ilmoittamia tietoja saadaan käsitellä tain niiden työntekijöiden, toimihenkilöiden ja hm kilöttön edutlajien ketken, joita ana kotka Tietoja ei tilloink Un taa ilmatila muille Pykilin 2 momentin mukaan «laita m pidettlvl myöi tiedot, jolki kotkeval yk titsi ien henkilön taloudclliita aiemaa, terveyden laa lii muuioin hintl henkilökohtaneni. jollei tietojen tlmaiiemiteen ote «alu aaianomatten

13 henkilön lupaa Pvkala vanaa asiallisesti yh uistoimintalatn 12 l aa 13 f Valvoma 1yöministerid valvoo lain soveltamista Ta»* tehtävissä työministeriötä avustaisivatministeriön alaiset työvoimaviran omaiset. Viranomaisten tehtävinä olisi myös antaa tarvittavaa ohjausta 14 f Uhkasakko Pykll ln mukaan lilnmoi keus voi hakemuksesta velvoittaa yrityksen uhkasakonuhalla toteuttamaan laissatarkoite tun henkilöitön edustuksen Hakemuksen voitat yhteisestitehdl vlh in tun kaksi henkilöstö rvhmu. jotka vhdessl edustavat henkilöstön rnemmistöl. lai vastaavasti henkilöstöryhmiä edustavatyhdistykset Hakemuksen käsittelyn kannalla riittiisi, etti uhkasakkoa henkilöstöryhmin puolesta hakeva edustaja esittää selvityksen siiti. etti valtuus tähän tehtävään on mainittujen ryhmien kokouksessa asianmukai veiti annettu Uhkasakkoon asettamista voi hakealumnoikeudelta myös työministeriö, joka valvoo yhteistoimintalain soveltamista. 131 Rangaistussäännökset Pykälässä sll.irtain II l:ssi tarkoitetusta henkilöstön edus tajan tai varaedustajan irtisanomissuojan rikkumisestaji 12 :ssi tarkoitetusta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomittavista ran gaistuksista Rangaistukset vastaavat työsopt muslain 34 I ssaja yhteistoimintalain IA <:n 2 momentissaslidettyji rangaistuksia 2. Vo i m aan tu l o laki on tarkoitettu tulemaan voimaan I piivlna tammikuuta 1941 Iilloin tulisivat voimaan sopimusperusteista henkilöstön edus tusta yrityksen hallinnossa koskevat sainnök set. Sen sijaan velvoitteet niiden tilanteiden varalta, joissa sopimukseen ei piistä, tulisivat sovellettavaksi 11kuukauden kuluttua lain voi maantulosta Milloin uusi yritys perustetaantai lain 2 S:ssi tarkoitetut soveltamisedellytykset muutoin tlyttyvlt mainitun voimaantulokau den aikana, eikä sopimukseen piistä, yrityk sen on toteutettava edustus voimaantulokau den pilttyessl, jos riittivi enemmistöä edusti va vaatimus asiasta on esitetty vähintään vuot ta aikaisemmin. Ennen lain voimaantuloa toteutettuja henkilöstön edustusta koskesia jlrjestelyji pidettäisiin 4 :n mukaisina, jollei vähintäin kaksi henkilöstöryhmiä, jotka yhdessä edustavat henkilöstön enemmistöä, vaadi niiden muutta mistä. Lain portaittaisella voimaantulolla pyritlln siihen, etll yrityksissl voidaan kokeilla ja to teuttaa kussakin tapauksessaparhaiten klytin toon soveltuvaa henkilöstön edustuksenjlrjev telyi Edelli esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraasi lakiehdotus:

14 I<WN*p. H». 247 Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hiltmn..»»» Edutkunnan put Akien mukaiseni '»»det«an V l e i l i * La in s l l n n ö k t i l I I tarko itus Yrityksen toiminnan kehittlmiseksi. yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostami seksi sek» henkilöstön mkulusmahdollmiuksien lisäämiseksi henkilöstöllä on oikeus oul listu» yrityksen liiketoiminta», taloutt» jl hen kilöston asemaakoskevien tärkeiden kysymys ien käsittelyyn yrityksen pcmuvust, toimeen panevissa,valvovissa tii neuvoa antavissa hai lintoelimiss» (henkilöstön edustus) siten kuin tassi laissa slldetlln 21 La in soveltam isala n t i lakia sovelletaan sellaiseen suomalai seen osakeyhtiöön, osuuskuntaan jl muuhun taloudelliseen yhdistykseen, vakuutusyhtiöön, liikepankkiin, osuuspankkiin sek* sllstopink kiin, jonki työsuhteessa olevan henkilöstön maara Suomessa s**nnöllisesti on v*hint**n Henkilöstön edustusta koskevan järjeste lmän va linta Henkilöstön edustus voidaan jtrjest** sopi muksella silen kuin 4 :ss* '»Idetlln Jos edustuksesta ei voida sopii, henkilöstöin on oikeus vu til edustuksen toleuttimisti 5 :n mukaisesti. Sopim u s h en kilöstön ed u siu k sesti 41 Sopimukseen perustuva henkilöstön edustus Henkilöstön edustus yrityksen hillinnossa voidun toteutui siten kuin yhteistoimmnista yrityksissä innetun lain (725/7S) 7 :n 3 mo mentin mukaisessi kokouksessi tukka mainitun lain 4 s ssa tarkoitetussa neuvottelukunnassasovitaan työnantajan ja vihintiin kihden miinitun liin 3 :ssl tirkoitetun sellaisen henkilöstöryhmin vililli, jotka yhdessäedutavat henkilöstön enemmistö» Neuvottelun tu loksen kinaamisesta on voimassa, mit» san.' tun lain * a f: u i on siidetty Edellä I momentissa tarkoitetulla sopimuk sclla ei kuitenkaan voida poiketa ft. II. 12ja 15 :n saannoksistaeik» siitt. mit» Mianomai sen toimielimen j»senen kelpoisuudesta ia va> luusta on erikseen siidetty. Lak iin peru stu va henkilöstön edustu t 51 la in mukaisesti toteutettava henkilöstön edustus Jos henkilöstön edustuksestati voida 4 :wa mainituin tavoin sopia eik» j»ljemp»na s**de lyst» muut» johdu, on henkilöstön», ios v»hin tain kaksi henkilöstön enemmistöä vhdewa edustavaahenkilöstöryhm»» sit* vaatii, oikeu nimetä edustajansa ja heille henkilokohiaivt varaedustajat yrityksen valinnan mukaan hai lintoneuvoitoon, hallitukseen tai sellaisiin joh toryhmiin taikka niit» vastuviin toimielimiin jotka yhdess» kattavat yrityksen tulosyksikoi Henkilöstön edustajii nimet»»n yrityk'cn valitsemien asianom»isen toimielimen jäsenien lisiksi Henkilöstön edustajia voi olla neljlv" asianomaisen loimielimen muiden jlienten maarasta, kuitenkin niin, ett» edustajia on aim v»hintl»n yksi j» enint»»n neljl Henkilösion edustajilla on samatoimikausi kuin»siinom.i sen toimielimen muilla j»senill». johei 4 l ". i mainituin t»voin toisin sovit». Jo» toimikauden enimmtispituutta ei ole m»*r»tty tai sovittu, se kesta* kolme vuotta Jollei 4 :ss* mainitulla tavalla toisin ionia henkilöstön edustus on toteutett»v» vuoden kuluessasilta, kun 2 i n mukaiset edellytykvei ovat Hyllyneet ja vaatimus edustuksestaesitit ty. Kun yrityksess», jossa henkilöstön eduviuon toteutettu, muutetaan hallinnon rakennella on edustusta sim tlli muutettiva vastaama.ii' uutta rakennetta. Milloin muutos johtuu Ink keen luovutuksella u i yritysten sulautumintl, su du n muutos henkilöstön edustukse'"

15 toteuttaa myöhemminkin, kulienkin viimeistain vuoden kulunsa tiili, kun henkilösian edustuksenmuuttamista koskeva vaatimus on esitetty. raman pyktun säännösten estämättä voidaan henkilöstön edustus sapia muutettavaksi sopimukseen perustuvaksi 4 :ssl säädetyin edellytyksin 61 Henkilöstön edustajan kelpoisuus Henkilöstön edustajan tulee olla yritykseen työsuhteessa oleva täysivaltainen Suomessa asuvt Suomentti muun pohjoismtan kansalai nen, joki et ole koiikurssisst tti liikeloimintt kiellossa 7» Henk ilöstön edusta/ien vaa lit Jollei henkilöstön edusttiicn valinnasta voi dt sopit henkilöstöryhmien kesken, valitaan edustajatnoudattaen soveltuvin osin. mut työsuojelun valvonnasta it muutoksenhausta lyö suojelutstoisst tnnetusst Itisst (131/7)) ja työsuojelun vtlvonntstt tnnetusst tsetuksessa (»54.73) on sttdetiy menettelystä työsuojelu valtuutetun valitsit. yhteistoiminnasta yrityksissä tnnetusst laissa tarkoitetut henkilöstöryhmät tietttvat ehdokkaat I momentilla tarkoitetuiit saalissa M Henkilöstön edustajan esteellisyys ja eroam inen Jos henkilonon eduittjt menettää 6{;ssl tirkoitetun kelpouuuden. eron tehtävistä tti on estynyt hommiin leh ilviinsl. hinen tililleenlulee henkilokohtnnen strtedusttii siihen silkki kunnes uusi virsinnncn jlsen on salit tu tti esteellisyyslikkaa» I Henkilöstön edustajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu Henkilöstön edusttjillt jt yritykien valitse millä nitnomtiien toimielimen jlien illl on simtl oikeudet jt velvolliiuudet. jollei jiljem pinl slldetyitl muuta johdu M itl toimieli meni muutllt on liidetty, koskee soveltuvin osin henkilonon eduitijilli täydennetty! toi mielintl Henkilöstön edustijilli sek! heidln vara edunijdliin on oikeui tutunut klnteltavinl olevu m u koskeviin tineinoon stmtisa It.i juudessi kuin toimielimen muilla jäsenillä Henkilöstön edustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa osat yrityksen johdon vtlintaa. erottamista, johdon lopimusehtojt, henkilöi ton työsuhteenehtoja taikka työtaislcluloimcn puetti koskevien tsioiden käsittelyyn Henkilöstön edustajan iimoikeuiti soidaan rajoittaa 4 :til tirkoitetulla sopimuksella Henkilöstön edustajin vastuuni on voimassa mitl siiti erikseen on säädetty. Josy rityk sen ha llituk seen m m eta in va in yksi henk ilö stön ed u sta j i. on tnvos v a ra c d u sta j t l l i oikeus o st ll is tu a kokouk siin ja käyttää n iis tä p u h e v al t i t. E r i n i i t i i saan n oksia 101 Vapautus työstä ja korvaukset Yritykien on annettava taita laisst tirkoite tulle henkilöstön edustajalle vapautusta siin nonmukaisestatyösti ajaksi, jonka hin lärvit see4 u i 5 Essa tarkoitettua henkilöstön edus tusta varten seki sllittomlsti siihen liittyviä henkilöstön edusttjien keskiniini vilmistiulu mistt virien jt korvtttava hinelle tlstl aiheu tuta ansionmenetys. Muusia vapautuksesta työsti j t a n sia nm en e tv k s e n korsaamisesta A n kussakin tapauksessa sovittava yritykien ja atianomaiten henkilöitön eduitajan vililli Jot henkilonon edustaja osallistuu työtikin st ulkopuolella tissi laissa tarkoitetun loimi elimen kokoukseen, on yrityi velvollinen tuo rittamaan hänelle kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat asianmukaiset kulut ja kokouspalk kiot. n i Henkilöstön edustajan irtisanom issuo ja Henkilöstön edustajan ja vtracdustijtn irti sinomissuojtsti on ststttsisti voimiisi, mitl työsopimuskin (320/70) 33 l:n 2 momentissi slldetlln luotumusmiehen työsopimuksen irtisanomisesta 12 1 Salassap ito velvollisuus Jollei asianomtisen toimielimen jisenten tai varajäsenten salassapitovelvollisuudesta ole erikseen toisin siidettv, saadaan yrityksen

16 liike- Ui ammattisalaisuudeksi ilmoittamia tietoja. joiden leviäminen olin omiaan vahingon lamaan yritystä tai sen sopimuskumppania, käsitellä vain niiden työntekijöiden, toimihenkilöiden ja henkilöstön edustajien kesken, joita asia koskee. Tietoja ei tällöinkään saa ilmaista muille Salassaon pidettävä myös tiedot, jotka koskevat yksityisen henkilön taloudellista asemaa, terveydentilaa tat muutoin hinta henkilökohtaisesti. jollei tietojen ilmaisemiseenole saatu asianomaisen henkilön lupaa I)! Va lvonta Taman lain noudattamista valvoo työministeriö. Valvonnassa avustavat työvoimapiirit. 14» Uhkasakko lääninoikeus voi hakemuksesta velvoittaa yrityksen uhkasakon uhalla täyttämään lista iäistä johtuvat velvollisuudet Hakemuksen voivat yhteisesti tehdä vihintiin kahden sellaisen henkilöstöryhmin edustajat, jotka yhdessä edustavat henkilöstön enemmistöä, tai vastaa vasti henkilöstöryhmiä edustavat yhdistykset Uhkasakon asettamista voi hakea myös tyomi nisteriö IS» Rangaistussäännökset Joka janaa noudattamatta, mitä II :ssaon säädetty henkilöstön edustajan ja varaedusta jän irtisanomissuojasta, on tuomittava henki lö llön edustajan irtisanom issuojan loukkoan i sesta sakkoon Joka rikkoo 12 :ssa säädettyä salassapito velvollisuutta, on tuomittava henkilöstön eilus Iuksesta yritysten hallinnossa annetussa laissa säädetyn salassap itovelvollisuuden rikkomisen ta sakkoon 16 1 Vo imaantulo Tim i Ilki tulee voimun plivln l kuuta 19 Liin 5 {:ssl tarkoitettuja ja niihin liittyviä velvoitteita on kuitenkin sovellettava piivin kuuta 19 jllkeen pidettä vlsti virsinusesti yhtiökokouksesta tai sitl vastaavasta kokouksesta lukien. Ennen lain voimaantuloa toteutettuja henki löstön edustusta koskevia lirjettelyji pidetään 4 f:n mukaisina, jollei vihintiin kiksi henki löstöryhmll. jotki yhdessl edustuit henkilös tön enemmistö!, viadi niiden muuttamisia Helsingissa 22 p iivin i joulukuuta 1989 I anavallan Presidentti MAUNO KOIVISTO

yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi

yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi HENKILÖSTÖN EDUSTUS YRITYSTEN HALLINNOSSA hallintoedustajalaki, 725/1990 Tarkoitus (1 ): yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä ohjetta yhteistoiminnasta yrityksissä annetun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ 1 Nimi: Petteri Leino Osoite: Aliupseeriliitto ry, Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Hki Puhelin: 040 7354 987 sähköposti: petteri.leino@aliupseeriliitto.fi Helsingin poliisilaitos Pasilanraitio 11 PL

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n SÄÄNNÖT

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n SÄÄNNÖT 1 SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Sosiaalialan Työnantajat ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA JA ALUEELLISISSA YM PÄRISTÖKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA JA ALUEELLISISSA YM PÄRISTÖKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA JA ALUEELLISISSA YM PÄRISTÖKESKUKSISSA Ympäristöministeriö ja allekirjoittaneet järjestöt ovat yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

Lisätiedot