D I T Y I U N PAAAs IAI I. IN EN Ms AI IO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D I T Y I U N PAAAs IAI I. IN EN Ms AI IO"

Transkriptio

1 D I T Y I U N PAAAs IAI I. IN EN Ms AI IO Esityksessäehdotetaan, etti yrityksen henkilöstö saisi oikeuden tietyin edellytyksin valita edustajansayrityksen hallinnosta ja johdosta vastaaviin toimielimiin Tällaisia toimielimiä voivat olla esimerkiksi hallintoneuvosto, halli lut. johtokunta tai johtoryhmä 1akia sovellet laisiin sellaisiin osakeyhtiöihin, osuuskuntiin ja muihin taloudellisiin yhdistyksiin, vakuutusyhtiöihin seka liike. osuus- ja saastöpankkeihin, joiden henkilöstön mauri Suomessa on säännöllisestivähintään 150. Henkilöstön edustus tulisi lakiehdotuksen mukaan ensisijaisesti pyrkiä järjestämään yrilyksenja henkilöstön välisin sopimuksin Sopi muksella voidaan vapaasti valua se tai ne vrityshallinnon tasot, joilla henkilöstön edus lut toteutetaan Henkilöstön edustajien maa usta, asemasta ja tehtävistä hallintoelimissä Miidaanniin ikaan sopia. Sopimuksen tekemi seksiriittää ehdotuksen mukaan se. että yritys ia vähintäin kaksi sellaista henkilöstöryhmää, lotka yhdessäedustavat henkilöstön enemmis ioa sen hyväksyvät Jos yrityksen ja henkilöstön välillä ei kyetä -»pintaanhenkilöstön edustuksestaedellä mainituin tavoin puolentoista vuoden kuluessa siiti kun laki tulee voimaan, on henkilöstön «Justustaman siirtymäkauden jälkeen ttrjes tenava lain vahimmaisehdot täyttävällä taval la. Näissä tilanteissa yrityksen velvollisuutena on osoittaa toimielin, johon henkilöstö voi nimetä edustajansa Yritys voi itsenäisesti valita toimielimen Edellytyksena on vain, että sen klsiteltlviksi ''ilcvat tlrkelt liiketoimintaa, taloutta ia henkilöstön asemaa koskevat ratkaisut Henkilöstön edustajia voi olla neljäsosa asianomaisen toimielimen muiden jäsenten maarlstl, vlh intu n edustajia on kuitenkin yksi ja enintään neljä Henkilöstön edustajia voisi olla useammassakinkuin yhdessl toimi elimessä Henkilöstön edustajat valitaan yhtiöjärjestyksessä tai saannoissa m linttyjen jisenten Iisaksi. Heillä on lähtökohtaisesti samat oikeu det, velvollisuudet ja vastuu kuin yrityksen valitsemilla asianomaisentoimielimen jäsenillä Henkilöstön edustajilla ei kuitenkaan olisi oikeutta osallistua yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja tai henkilöstön työsohleen ehtoja taikka työtaistelutoimenpitein koskevien isioiden käsittelyyn. Henkilöstön edustajat olisivat saman tehostetun irtisanomissuojan piirissä kuin luottamus miehet työsopimuslain mukaan Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan I plivana tammikuuta I9VI '»m iu

2 I I. Re*aol... ). N yh tia» «mm m a > vrtwtolrt» 3.1 Nykyinen lilanne Yleisti Vahionyhii AKlen hallintoneuvoato edu«tu<k<>kcilu... I I. 1 Muu) hmkl KM K'n rdu.lut «r *.< «l m å l Henkilöstön edu%iu* irie«elmim* ulkomailla Kehity* Furoopan yhteisöjen (EY ) piiriäsi 3.2. Valnmtelu vaiheet ia ainetato 4. KaMykaen»v«aaésalortset )a hmkrtonovaik» lakat! KaMykaea latonérlléael vatkatuksi Yk SIT YISRO H TA ISET Pl RU STE l UT I. Inkie Mola*... LA RITE RST I... I aki kenkuftaloa rdastakaeata»rtlyalea hadianov

3 %l U SPIH I s H I I Osallistumisjärjestelmillä tarkoitetaan yrityksen palveluksessaoksan henkilöstön mah dollisuutta eri tavoin vaikuttaa itseain ja yn tvstaankoskeviin paatöksiin. Henkilöstön oikeus olla edustettuna yrityksen hallinnossa (henkilöstön edustus) on eräs niistä jarjestelmista, joilla pyritaan parantamaan osallistu mismahdollisuuksia Henkilöstön edustuksen tavoitteena on: henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, tiedonkulun parantaminen, tiedon tason ja paatoksien sisällön paran taminen, yritysjohdon ja henkilöstön keskinäisen luottamuksen lisaaminen, henkilöstön turvallisuuden tunteen lisaa minen ja yrityksen toimintakyvyn parantaminen Tarkoituksenmukaisesti järjestetyn henkilös tön edustuksenon todettu parantavan tiedon kulkua henkilöstön, yritysjohdon seka omista lien välillä Henkilöstön asiantuntemus voidaan näin entistä tehokkaammin hyödyntää yritystä ja sen liiketoimintaa koskevassapaa töksenteossa. Tiedonkulun kannalta periaat teellistämerkitysta on erityisesti silla, etta hen kilöstön edustajat saavat kayttöönsasenaineis ton, joka muillakin asianomaisen toimielimen lasenillaon Tiedonkulkua henkilöstön piirissä rajoittaa hallintoelinten jasenten vaitiolovelvollisuus, kävtannössähenkilöstön edustuksenei ole voi tu todeta merkittavasti lisanneenliike- ja am rnattisalaisuuksien ilmitulon vaaraa niissa maissa,joissa henkilöstön edustus on toteulet tu. eika myöskaan Suomessa valtionyhtiöissä loimeenpannun kokeilun yhteydessä Henkilöstön edustusta koskevien jarjeslel mien ei ole havaittu hidastavan paatöksente koa, vaikka asianomaisentoimielimen kokoon pano laajentuu ja vaikka henkilöstön edusta jien asiantuntemus vaihtelee PAAtöksenteon sujuvuutta lisäävät omalta osaltaan riittävä koulutus ja kokemuksen karttuminen. Yrityksen liiketoiminnan kannalta henkilös tön ja yritysjohdon vuorovaikutuksen tehosta misella pyritään luonnollisesti yrityksen kilpai lukyvyn parantamiseen ja yritystoiminnan iät kuvuuden turvaamiseen. Yritykset joutuvat ki ristyvässä kilpailussa jatkuvasti kehittämään toimintaansa l uottamuksellinen ja tavoitteel linen yhteistyö omistajan, yritysjohdon ja hen kiloston val11l.i Iisaa henkilöstön sitoutumista yrityksen tavoitteisiin ja parantaa tätä kautta myös niiden kilpailukykyä. Henkilöstön edus tus luo siten myös uusia mahdollisuuksia yrityksen ja henkilöstön työsuhteiden laadun ja jatkuvuuden kehittämiselle. 2. k ei n o t koska yritysten koko, rakenne, hallintoelin ten suuruus ja tehtävät, yrityskulttuuri ja yh teistoimintavalmiudet ovat erilaisia, ei yksi ia sama kaavamainen hallintoedustusjärjestelmä välttämättä johtaisi eri yrityksissä parhaaseen lopputulokseen Yritysten erilaisuudesta joh tuen on tarkoituksenmukaista sopia yrityskoh taisesti henkilöstön edustuksesta yrityksen ja henkilöstön kesken. Vapaaehtoisiin sopimus järjestelyihin tulisi päästä erityisesti siitä syystä. että lakiehdotus koskee hyvin erilaisia yrityksiä. lakiehdo'uksessa henkilöstön edustuksella tarkoitetaan yrityksen henkilöstön oikeutta osallistua edustajiensa välityksellä yritysjoh toon kuuluvaan toimielimeen. Nämä toimielimet voivat olla laissa säädettyjä tai laissa sääntelemättömiä, l akisääteinen toimielin voi olla pakollinen, kuten esimerkiksi osakeyhtiön hallitus, tai vapaaehtoinen, kuten esimerkiksi osakeyhtiön hallintoneuvosto, kaikilla yritysmuodoilla ei kuitenkaan ole pakollisia toimielimiä, tällaisia yritysmuotoja ovat muun muassa yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö ia kommandiittiyhtiö, l akiehdotus ei koske näitä yritysmuotoja Sen sijaan esimerkiksi osakeyh-

4 noll», otuuikunnalla. säästöpankilla ia keski luisilla vakuuiutyhtioill» on oltava naita yritysmuotoja kotkevitta lainsäädännössäsaade tyt toimielimet Tassatarkoitettuna laissasaan iclemattomana toimielimenä voidaan myös pitää esimerkiksi sellaista lohtoryhmm, joka toimitusjohtajan johdolla osallistuu taman paa tenavaksi kuuluvien asioiden käsittelyyn. Siina tapauksessa, ettei sopimusjärjestelyin löydetä osapuolia tyydyt(»v»» ja lain vahim maisehdot täyttävää hallintoedustuksen mallia, olisi henkilöstön edustusesityksen mukaan järjestettävä yrityksen osoittamassa lakisääteiset si lai vapaiehtoisctsa hallintoelimessä Henkilöstöllä olisi oikeus nimetä tahan toimielimeen edustaja tai edustiju siten, että heit» olisi yhteensä yksi neljasoti muiden jäsenten maa rasta Henkilöstön edustajilla olisi paasaantöi setti simit oikeudet kuin muillikin asianotnai sen toimielimen jäsenillä Fhdotuksen mukainen henkilöstön edustus järjestelmä koskee yrityksiä, joiden henkilös tön maara Suomessaon vähintään 1*0. Taman mukaan lain soveltamispiirissä olisi noin työntekijää ja noin 850 yritystä J. N ykyin en tilan n e ja i t i i n «i l m l s l tl u 3,1. Nykyinen tilanne S. I I YleuH Suomen liins»»dannössa ensimmäinen työntekijöiden osallistumiseen liittyvä säännös on vuoden 1922 työsopimuslain (141/22) 19 8:n säännös mittamiehista Sit» vastaava s»»nnös sis»ltyy edelleen vuoden 1970 työsopimuslain (120/70) 21 Man I uottamusmiesjarjestelma on olennainen osa henkilöstön osallistumista \mmattij»rjes tön luottamusmiehiä koskevia saannoksia on muun muassa työsopimuslain 53 js t i ja yh teistoiminnasta yrityksissä annetun lain, jäljempänä yh iru lmm in ia lak i. 3 S:ssa Työsuojelun valvonnasta ja muulokscnhaus ta työsuojeluasioista annetun lain (131/73), jäljempänä valvon lalak i, 2. luku käsittelee ivönamajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa lain mukaan työnantajan ja työntekijöiden on oltava yhteistoiminnatta työsuojelua koskevis sa asioissa. Valvontalain 10 :n 4 momentin mukaan työsuojeluvaltuutettu edustu työnte kijöit» työn turvallisuutti ja terveellisyyttä koskevissa asioitta Valvonlalailla kumottiin ammitiientirkittuslaki (72/27), jonka 9 {:ss«oli säännös työlainsäädännön edellytt»m»sta luotiamusmiehesia Yhteistoimintalaki tuli voimaan I paitana heinäkuuta 1979 l ailla kumottiin työsaantola ki (142/22) ja tuotantokomileoista anneltu laki (843/49), jota oli edeltänyt vuoden 1946lailla tuotantokomileoista (470/46) järjestetty kokei lu. Yhteistoimintalakia sovelletaan yritykseen, jonka työsuhteessaolevan henkilöstön maan säännöllisesti on v»hint»tn 30 Yhteistoiminta lain mukaan työnantajalla on velvollisuus neu voteila työntekijöiden, toimihenkilöiden tai henkilöstön edustajien kanssi liin maaraamit ta asioista ennen niiden ratkaisemista Neuvotteluvelvoite koskee lain 6 jsså lar koitettuja asioita Kuitenkin lain 6 ( n 10koh dassa tarkoitetuisti työsaannöista ja 12 koh dassi tarkoitetusta koulutuksesta on sovuilta yhteistoimintamenettelyssä j» lain 6 5:n 14 kohdassa tarkoitetuista sosiaalitoimen alaan kuuluvista atioitta paatos tehdään henkilöstön kannan mukaisesti. Neuvottelumenettelyyn Iin lyy tiedottamisvelvollisuus, jonka mukaan asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot un ennakolta ja eriin otin määrääjässä ennen kokoutta annettava asianomaisille henkilöstön edustajille. Yhteistoimintalakia muutettiin neuvotella vien asioiden ja neuvottelumenettelyn osalla kuluvan vuoden huhtikuun alussa voimaan tulleella lailla (724 88) lähinnä henkilösiösuun nitlclun, työsuhdeturvan ja koulutusjärjestely jen tehostamiseksi Lain soveltamisala jäi ta man muutoksen yhteydessä ennalleen Nykyinen luottamusmiesjärjestelmä perus tuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vilistin sopimuksiin. Yhteistoimintalaki on osaltaan lisännyt luottamusmiesjärjestelmän merkitystä Sen mukainen neuvottelujarjestyt perustuu keskeisiltä osillaan luottamusmiesjarjeslel maan Luottamusniicssopimuslen Iisaksi yksityisellä sektorilla on solmittu useitamuitakin sopimuk siä, jotka koskevat henkilöstön osallistumisia yritysten päätöksentekoon. OsallistumiseenIin tyvit sopimukset käsittelevät pääasiassayhteis toimintaa, tiedotusta, yrityksen toimintojen kehittämistä, rationalisointia, työsuojelua ja koulutusta Lisaksi järjestöt ovat solmineet vuonna 1981 sopimuksen yhteistoimintaneu vottelukunnan perustamisesta

5 Henkilöstön edun us yrityksen hallinnossa Henkilöstön edustajat rinnastetaan hallintoneuvoston jlsemin toimikauden pituuden, tie- on toteutettu eriini sotiuliturvun liittyvissä.irganttaalionia Sitl koikevat siinnökset ovit tojen saannin, kustannusten korvausten, ajan rllkeilltiölain HS ssi (174/71 ) ja avustuskas klytön ja muiden seikkojen osalta Totmimi säläin (471/42) JJ : u l nen henkilöstön edustajana luetaan yhtiöttä Valtion liikelaitoksilta annetussalaissa(627' suoritetuksi lyökn. Henkilöstön edustajat ovat 17) slldetlln. etti viltion liikelaitoksen halli antaneet vaitiolositoumuksen. luksen jisenisti vlhintun yhden tuke olla Miklli henkilöstön edustajat haluavat saat henkilöstön edustaji Tirkemipat siinnökset taa jonkin asianhallintoneuvostossaesille, siitä taltion liikelaitoksista annetaan liikelaitosko)! on ilmoitettavi hyvitti ajoin ennen hallintoneuvoiton kokousta hallintoneuvoiton puheen laisilla laeilla Kun lakiehdotusta ei ok ulotettu koskemaan n iitl liitoksii. on llhtökohtana lohtajalle tai toimitusjohtajalle Johtoryhmä ollut, että asianomaisialakeja tirvittaessa erik työskentelyyn osallistumisestaon yleensäsovit seenmuutetaan rultlvln vastaavuuden saavut tu yrilytkohtaiiessa yhteistoimintamenettelyssä lumiseksi valtion liikelaitosten jl likiehdoluk sessatarkoitettujen yritysten vililli Järjestelyt ovit voimassa toistaiseksi kokeiluluontoisina Seurantatutkimuksen mukaan niin henkilöstön edustajista, yritysjohtajilla Va ltionyhtiö iden hallm loneuvostoedus kuin hallintoneuvoston jlsenistlkin ylivoima! tuskokeilu nen enemmistö pitll kokeiluni saamiaan kokemuksia myönteisinä Tosin henkilöstösi! pe Valtioneuvosto vahviili lokakuussa 198) vai rlti 2/ J ci osannut vastata asiaa kotkevam tionyhttöiden toimintaa koskevan pcriaatepla kysymykseen liinkaan töksen Sen mukaan "valtionyhtiöiden henki loslön osallistumismahdollisuuksia hallintoelinten, Ilhinnl hallintoneuvoston työskentelyyn, kehitetaan vllittömlsti yhteistyossi joh Muut henkilöstön edusiusjariesielmat Jon ji henkilöstön kinua pitlen tavoitteena Valtionyhtiöiden lisiksi myös useissamuissa yhtenlisen klytlnnön aikaansaamista kaikissa yrityksissl on omistajan piitökselli anneltu yhtiöiul silen, etti mahdolliset toimenpiteet henkilöstölle mahdollisuus valita edustajinsa wndaan toteuttaa kevlllll 1984 pidettlvlssl yrityksen johtoelimiin. Useimmilla tapauksitta varsinaisessayhtiökokouksessa" Tlmln peri edustusoikeus rajoittuu llsnlolo ja puheoi aileplllökscn pohjalta suoden 1985alusta on keuteen kyseisten johtoelimien kokouksissi. kokeiltu erillisia jlrjetlelmil Suurimmassa Yrityksestä riippuen henkilöstön edustus on osassayrityksil henkilöstön edustus on toteutettu sekl lakisllteisessl hallintoneuvostossa johtoryhmissl toteutettu hilhntoneuvostossa, hallituksessa lai etll klytlnnön toimintaa johtavissa lulosyk sikköjen johtoryhmissl Hillintoneuvosto nunell hcnkilöstojlrjislölen esitykseni hallintoneuvostoon kahdesta ulkoma illa Henk ilöstön edustusjarjestelm ista kolmeenhenkilöstön edustajaa ja heille vanja senet Ainakin yhden varsinaisen ja yhden Henkilöstön edustus on toteutettu useista vanjltenen lulee edustaa toimihenkilöni 1Inn-Euroopan mussi. muun muatta Ruot fcsityksenhenkilöstön edustijiksi voivit teh sinä, Norjiisi, Tinskassa. Hollannissa, Sak dl henkilösiöl eduttivk kcskeisimmli henki san I uttotatavallaisa ja Itlvillassa Asiia koskeva lainilldantö on peniini llhinna lösiöjlriestöl Joi sopimukseen ei paista, suo nmaan luhteelliset vaalit, jotu i ehdokasaset luvun ilkupuolukolta Saksan Liittotaiavallas telusta vuliavat henkilöstöin icstot sa siidettiin kuitenkin ensimmäinen henkilöstön edustusta koskeva liki jo vuonni 1951 Henkilöstön edustajilla on llsnlolo jl puhe oikeus hillintoneuvoston kokouksista lukuun Eri mnden henkilöstön edustusjlriesielmien ottamatta ylimmln johdon valintaan ja palk vertailussa un otettivi huomioon st. eltl ver kaukseensekl työchlosopimuktiin liittyviä ky lilluvien toimielinten tehtlvlt ji isemi etvtt svmykiil mi vism toistun johtuen Innslidlnnöitl.

6 tallnsevasta yrityskulttuuritta ja yleisistä kan Sallisista lähtökohdilla. Henkilöstön edustuksentoteutukseenon vaikuttanut se. onko yritysorganisaatio yksipor täinen (yhtiökokous hallitus) vai kaksipor lainen. Saksan Liittotasavallassa. Hollannissa ia Itävallassa yritysorganisaatioon kuuluu hallintoneuvosto ja niissä henkilöstön edustajat valitaan hallintoneuvostoon Ruotsissataas sovelletaan yksiportaista yritysorganisaatiota, ja tiellä henkilöstön edustajat valitaan hallituk teen. Tanskassa yrityksellä voi olla hallinto neuvosto, mutta henkilöstön edustajat tahtaan kuitenkin hallitukseen Norjassa yrityksellä voi olla bedriftsforsamling niminen loimiehn, joka muun muassatalnsee yrityksen hallituksen Henkilöstön edustuson toteutettu tasa loimic Imiessäja sen henkilöstöt edustavien jäsenten niin halutessamyö» hallituksessa Jos yrityksel la ei kuitenkaan ole bedriftsforsamlingia, hen kilöslön edustus toteutetaan hallituksessa Ruotsissaherkilöslön edustus koskee yritystä, jonka pals tuksessaon keskimäärin vähintään 23 palk. nsaajaa Norjassa ja Tanskassa rajana on SOpalkansaajaa Saksan l.iittotasa tallassa eri Iskien soveltamisrajoina ovat 5, S00. I 000 ja palkansaajaa Hollannissa edustus totcu etaan sallimaan 100 palkansaa iän yrityksessä Itisallassa edustuksen toteut tamisen rajoina ovat ja 100palkansaajaa. Ruotsissa paikalliset ammattijärjestöt talit seval yrityksen hallitukseen palkansaajajlse net Norjassa ja Tanskassa valinta perustuu henkilöstön suorittamaan saaliin Saksan 1iittotasavallassa valintamenettely vaihtelee laeittain; käytössä on sek» suora ett» välillinen vaali ja myös yrilysneuvosto-nimiselll toimieli tuella on valintaan liittyviä tehtavil Hollannit sa hallintoneuvosto valitsee itse jäsenensä muun muassa henkilöstön valitseman yritysneuvoston ehdotuksen pohjalta ja lisiksi yriittneutostolla on veto-oikeus hallintoneuvoston paatokseen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa henkilös tön edustajan on oltava yrityksen palvelukset sa. Hollannissa henkilöstön edusta)aei saaolla yrityksen taikka ammattiliiton palveluksessa Saksan l iittotasavallassa henkilöstön edutta jaku voidaan valita myös mutta kuin yrityksen palveluksessaolevia henkilöitä Oikeuksiensa ja velvollituuktiensa puolesta henkilöt!ön edustajat nnnaitetaan piitlim öi setti kyseisen toimielimen muihin jisemin Ruotsissa palkansaajaedustaia ei kuitenkaan saa osallistua asian käsittelyyn, kun kysynet on neuvottelutta palkansaajajirjettojen katit sa. työehtosopimuksen irtisanomisesta tai työ taisteluista. 1anskassahenkilöstön cdusiaia un esteellinen kisiteltlessl sopimusasiaa. työtaistelu- tai työehto }.1 S. keh itys Euroopan yhteisöjen (t Y) p iirissä EY:ssi on kiyty jo piikaan keskusteluatyö elimin osapuolten vuorovaikutuksen pohjalle rakentuvasta palkansaajien osallistumisesta työelimissi. Eriisiin LY n yhteisölainsäädäntöä koske viin direktiiviehdotuksiin sisältyy maatavksia työntekijöiden edustuksesta yritysten hallin nossa. Niisti keskeisimpinä toidaan pilaa eh dotuksia viidenneksi ja yhdeksänneksi yh tiödirektiiviksi Viides direktiivi mahdollistaa useita henkilöstön edustusta koskevia vaihto ehtoisia jirjettelmii pitkiin Saksan l iittotasa tallan lainsiidintöi mukaillen Ehdoluksen mukaan edustus oliti toteutettava kaikissa yh tiöitti. joitta on yli 1000työntekij»» Ehdotus yhdeksänneksi yhtiödirektiiviksi koskee toisit taan taloudellisesti riipputaisia yhtiöitä Myös se yhteniistiisi ja laajentaisi toteutuessaan henkilöstön osallistumis- ja tiedonsaantiin keuksia Saksan Liittotasavallan lainsäädännön suuntaisesti. Elokuussa 1989 julkistetun suunnitelman mukaan henkilöstön osallistumismahdollisuuk sista niin sanotuissa Eurooppa yhtkiista siä dettiisiin yhteisös»»nnöstöss».yritys voisi tie tyin edellytyksin p»»tt»i siirtymisestä taman siinnöston piiriin, jolloin se tulee sovelletta takti kaikkiin yritykseen kuuluviin yhtiöihin EY maista I Ihtökohlini slidösluoitnoksesta ovat edustus hallintoneuvostossa tai hallituk sessa.edustus yrityksen muista elimistä erillään Olevanpuhtaan henkilöstoorganisaaiion kauna ja sopiminen yritystasolla Kullekin jäsenmaalle varataan oikeus»joit taa niiden osallistumismallien m iiria. loista I urooppa yhliöt voivat valita. Mikili yhtiön johto ja henkilöstön edustajat eivit piase sopi otukseen, mitl kolmesta mallista yhtiössä so tellelaan. on johdolla oikeus valita maili Mi kili johto ) henkilöstö eivit onnistu sopimaan yritystasolla mallista, tulee niiden otlaa käyt löön niin sanottu standardimallt. jonka sisilti' mliritelllln kussakin jäsenmaassa erikseen

7 Mandardim allin piti! kuitenkin turvata vamai ivallmumisoikeudei kuin muidenkin suosituksen mukainen mallien Johto ja henkilön o voival myot yh dc it i topia suosituksen kolmes ia vaihtoehdolla poikkeavalla mallisia, joka on kuitenkin alittettava yhtiökokoukselle hvvtkiytt Mkii. Toiveen pujirjestelm Un (osallistuminen yrityksen muista elimistä orillaan olevan loi midimcn kaulia) sisllly van toimielimen koosta tai jäsenistön valinnasta siihen ei slldosliion noksessa ole tarkkoja maarayksil, vaan se ilietlln jisenmaiden lainsiidinnön ja kivtin non mukiin plltetllvlksi Toimielimen oikeuksista todetaan muun muassa, etll silli ulisi oikeus saadi tietoja yrilyksen johdolla liiketoiminnan nykytilatta ja odotettavissa olevasta kehityksestä vlhintun kolmen kuukau den vilein sekl saada kiytl OOnsi eriin muita larvittemiun selontekoja. Litlkti loimielimel II luliti olla oikeut saada tietoja jl lulla kuulluksi ennen kuin tietyt siidosluonnoksen 72 iriiklassa mainitut loimet toteutetaan Nii tl ovat toimipaikkojen lakkauttamiset lai siirrot. merkittlvii yhtiön toiminnan supistukset, laajennuksettai muutokset, merkittivät yhtiön»rganisution muutokset, pitkäaikainen yhteis työsuhteiden perustamiset tai lakkauttamiset liiketoiminnan kannalta ja tytlr- tii holdingyhtiöiden perustamiset Sovittaessa kolmannen vaihtoehdon mukai sein otallitiumitmallitia yritystalolla tulin henkilöstölle vastaavasti turvata oikeus saada netoa ja tulla kuulluksi ennen silnnosluon nokien 72 artiklatta mainittujen loimien toteuttamina kuten edellimilkin mallitta 1.1. > almtslrlu vaiheet ja aineisto Palkantujien edunajien mahdollisuuksia sallittuayritysten hallintoon on selvitellyt hai lintocduuuikomitea. jonka mietintö liiettiin valtioneuvostolle Jl p livln l mulitkuula 1987 Ikomiteanmietintö 1987:18) Arvioidettaan Henkilöstönedustuksentuomia etuja ja haittoli kui.-."ea pm vi siihen, etll henkilonon edus lut luliti t.xeutiaa myot Suometta Tissi kan nanoioitiai komitea oli ykstm etinen Henki lotion edus uksen loteuttaminavana komilea ei kuitenkai n ollut yksimielinen Komiteanmietintöön perustuva lausuntokicrrot otoin i, cttl elinkeinoellmin ji tyonanta lien jlrjettot kannattivat vapaaehtoisesti, ilman lainslldinl Oi toteutettavaa henkilöstön edustusta I ihinnl palkansaaiailrjesiojen lausunnoissakiirehdittiin lain su untisi! I ausunnoissaon myoskiinnitetty huomiota mahdolli sen lain siiiimisjirjesivkseen. Iun soveltamisalaan. eri henkilöstöryhmien cdusiauiumiscen. jlrjestelmln soveltuvuuteen myos yknportaiseen yriivsotganitaalioon sek! jlrjestelmln vaatimaan ohjaukseen ja valvomaan Pllminisieri Harri Holkerin hallitusohjel man mukaan työntekijöille luodaan tarkemmin sovittavin menetelmin oikeus nimet! edustajmsi yritysten hallintoon Hallitus teki 7 pii vln l huhtikuuta 1989 penaatepuioksen. jonka mukaan tarvittava lainsaadlntoesitys anne iu n eduskunnalle siten, eli! asia voidaan kin lelli vuoden 1990 viltioplivillt Suomen Ammalliliillojen Keskusjärjestö SAK ry., Toimihenkilö- jl Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK ry., Akivi ry., Suomen Teknisten Toimihenkil OjlrjeslOjen Keskusliitto STTK ry.. Suomen Työnantajain Keskusliitto STK ja LiikctyOnantajain Keskusliitto I TK ry. julkistivat 19 plivln l tyytkuuta 1989yksimic Itsen esilyktens! milli plilinjoiiu. joita hai linloedustuksen jirjesti.niscssi jlrjettojen mieletii olin noudatettava Etilyt poikkesi hai lintoedusluskomitean ehdotuksitta erityisesti niiden toimielinten osalla, joissa edustut voidun lai on toteutettava. Etilyktcttl on otettu kamu myös niihin asioihin, joila henkilöstön edustajien tulisi voida hallinnossa klsitelll Nyt eduskunnalle annettava esitys perustuu Ith n jirjestojen yhteiseen ehdotukseen 4. Esityks en ot gani ta Ior Ite I ja heaki ldi ldvi i ki tti iki el Etityksetsl on pidetty llhtokohlana sitl. ett! henkilöstön tdunus voidun toteutui vinnomaisorganisaanota muuttamatta Samoin on II'. ti kohtana ollut, etll henkilonon edustus tote itctian mahdollisuuksien mukaan yritysten jo lletnassaolevassaorganisutiossa senrakennella muuttamatta S. Esityks en I a In ude111sci tai ka* m m Uudistuksella ei ole valtiontaloudellista vaikutuksia Sen stjun etityktell! luliti olemaan elinkeinotoiminlun kohdittuvia taloudelliiia

8 vaikutuksia Esityksen mukaan yrityksen on vuoritettava hcnkilomon edustajille ananmu kaiset kokouspalkkiot ja korvallava edunuk sesla aiheutuvat ansionmenetykset ja kului. Nadla kustannuksilla ei kuitenkaan voida kai soa olevan olennaista yritystaloudellisia merki lyn*. V JT I. Lak irh d o lii» I I La in tarko itus Lain tarkoituksena on «ka yrityksen loiminnan tehostaminen ett* henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lismmi nen yrityksen hallintoasioiden hoidossa T»U varten henkilöstön* olisi laissa tarkemmin s»* detyin tavoin oikeu» osallistua yrityksen p** toksentekoon miss* tmmielimiss*, töille yrityksen p»»tösvalta, loimeenpanovalta lal niihin liittyvä loiminnan valvontaoikeus kuuluu Osallistumisoikeus voitai»iin toteuttaa myös sellaisissaneuvoa antavissa toimielimissä, jotka on perustettu p*»löksenteon ennakkovalmistelua varten. Tavoitteena on, ett* henkilö» tön edustajat voivat laajentaa päätöksentekopohjaa tuomalla esiin henkilöstön n»kökohtia»ek* suunnittelu ett* pmtoksentekovaiheessa tyksi*. vakuutusyhtiöitä, liikepankkeja, osuu» pankkeja sek* sustöpankkeja. Lain soveltamisalan ulkopuolelle j**vai muut yritykset Laki ei siten koske esimerkiksi avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiönä, laivan istnnistöyhliöil*. vakuutusyhdistyksiä, kiinni tysluoltopankkeja eik* luotto-os«keyhiiöita Laki ei myösk*»n koske säätiöit*, verotukvelli siä yhtymi* eik» elinkeinonh»rjoinajan harjon lamaa yritystoimintaa. Henkilöstön eduvluk sesta valtion liikelaitoksissa on stldctty erik seen. Lakia sovelletaan v*in tietyn kokoisiin yri tyknin Sensoveltamisenedellytyksena on, eli» yrityksen henkilöstön m»»r» Suomessa s»»n nöllisesti on v»hintt*n 150. Yrityksessä s*»n nöllisesh työskenteleviksi henkilöiksi ei k»t»ot,i niit» henkilöit*, jotk» lyhyehkön»j»n tai vain kausiluonteisesti taikka poikkeuksellisesti loi mivat yrityksen palveluksessa Toisaalla ei myöskatn henkilöstön m**i*n hetkellinen ale nemmen alle smdetyn m»*r*n vaikuta lain soveltamisenedellytyksiin Jos aleneminen loi saalia on pysyviä, ei yrityksell* ole velvolli»uutta ylltpit»* edustuksen edellyttämiä jarjes telyj* Henkilöstön katsotaan työskentele»iin Suomessa,jos työt* ei tehdä yksinomaan Suo men r»jojen ulkopuolella J l Henk ilöstön edustusta koskevan /ane* leiman va linta l akiehdotuksella pyril»an»n hen, ett» yritys ja sen henkilöstö voisivat jou* Tarkoituksena on. ett» yrityksen henkilöstö voi olla edustettuna esimeikiksi osakeyhtiön hallituksessa, hallintoneuvostona taikka sellai»issa hallituksen j» toimeenpanevan johdon päätöksenteon valmistelua varten perustetuissa neuvoaantavissajohtoryhmin», joissa kavtan non toimimaa koskevat ratkaisut usein tosiasiallisesti tehd»»n Henkilöstön edustuksen toteutuminen edel lyn»», ett» henkilöstö voi otlaa osaa asioiden käsittelyyn käytännön toimintaa johtavassa tai valvovassa toimielimessä. Osallistumisoikeu den laajuus ja muodot riippuvat siit*. mill* lavasti sopia miu* osailtsiumismalleisia olka yrityshallinnon tasolla edustu» toteutetaan, parhaiten soveltuvat yrityksen pmtöksentcko muita lähtökohtana on. ett* siihen kuuluu rakenteeseen ja toimintaupaan T»m» sopi edellä mainituista vaihtoehdoista mppumaila musperusteisenedustuksen ensisijaisuutta ko» mahdollisuus osallistua yrityksen liiketoimin kevä periaate on lausuttu J Sss* Vasta siinä laa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tapauksessa,ettei edustuksen toteuttamistavat tärkeiden kysymysten k*nttelyyn jo ennen p** ia p**st* yhleisymm*rrykseen yrityksen ja töksentekoa 4 i s»»tarkoitetuin tavoin muodostuvan henki 21 La in soveltam isala Pyk*l*n I momen löstön enemmistön vllill*, on henkilöstön tiu* muritell Mn ne yhteisöt, jotka kuuluvai edustusjtrjenett*v* niin kuin t*m»n sopimuk settoman tilan varalta ehdotetaan s»*dett»»ak lain soveltamisalaan Laki koskee suomalaina osakeyhtiöitä, osuuskuntia, taloudellisia yhdis si.

9 41 Sopimukseen peru., tuva henkilöstön edustus Pykllln mukun Ivonamaia ja henki löstovoival sopia henkilöstön edustuksen lr lestimisestl yritykseni Osapuolet voival sopia siiti toimielimestä, josu henkilöstö on edustettuna.henkilöstön edustus voidaan niin ollen toteuttaa esimerkiksi y tyksen hallinto neuvostossa, hallituksessa, johtokunnassa tai tohtoryhmlssl Vailaavatti voidaan sopia myot klsitteiyai piiriin tulevista asioitta. Estetil ei myosktln ole sille, etu edustus sopimuk senperusteella toteutetaan useammassatoimi elimetsi MyOt henkilöstön edutujien m llrls il voidaan vapaani sopia Niin iklln voidaan sopia tiitl. etti henkilonon edustuksen katso laan toteutuvan, jot henkilöstö on mukana yrityksen hallinnotta omitlutoikeuden perusteella Henkilöstön edustusta koskeva sopimus voijaan tehdl työnantajan ja henkilöstöryhmien vililli yhteistoimintalain 7 4:n 3 momenlissa tarkoitetussa kokouksessa, johon edustaja kustakin henkilösioryhmlst! osallistuu tai vaihtoehtoisestitaman lain 4 S ssaurkoitetussa neu vottelukunnaiia Sopimukten syntyminen ei cdellyti yksimielisyynä, vaan riiltivli on. etu asusti sovitaan yrityksen johdon ja kahden sellaisen henkilöstöryhmin edustajan kesken, tolka yhdessl edustavat henkilöstön enemmis toi. Jos yrityksessl on vain yksi henkilonoryh mi, on tietysti rnl Uvil. etti tlmln henkilöstö- leen saatetaan yrityksen asianomaisten toimielimen hyviksyttivlksi. Tissikin tapauksessa on kuitenkin noudileluvi voimianiulosiin noksenmukaisia miiriaikoja Vastaavia periaatteita on sovellettava, jos sopimus tehdiln yhteistoimintalain 4 { ssalirkoiletussi neuvoi lelukunnissa. Sopimuksella ei kuitenkaan voitaisi poiketa henkilöstön edustajan kelpoisuulia, irtisanomissuojaa eikä salassapitovelvollisuutta koske vista saannoksista MyOskiin ei olisi mahdol listi pilevisii sopia siiti, etti henkilöstön edustajin vistuu poikkeusi asianomaisen toimielimen muiden jisenten visluusta silti osin kuin edustajin asema päätöksenteossalii vii mislelussi on rinnistetlivissa muiden jisenten asemaan.tällöin visiuu j i velvollisuudet maa rlytyvll sen mukaan, mitl niiden kyseisen toimielimen jäsenien vastuustaon erikseen sli detiv 2 S ssi tirkoitettuji yhtcitöji koskesissa lainsiidlnnössl Pykilin I momentissi urkoitctuii sopimuk sen sisiliö on pöyttkirjiltivi yhteistoiminta liin 8 a (:n mukaisesti Yhteistoimintalaissa tarkoitetut sanktiot eivit kulienkaan koske lii! velvoitetta 3 } l ain mukaisesti toteutettava henkilös ton edustus Silli varalla, ettei henkilöstön edustuksestavoidi 4 :ssi urkoitetuin livoin sopii, ehdotetaan saidettlvikii. elta henkilös tön edustuson sinotussi pykillssi nrkoitettu ryhmin edustaja voi hyvlksyi sopimuksen jen henkilöstöryhmien vaatimuksesta toteutet Yhteistoimintalain mukaan henkilöstön lava yrityksen valinnan mukaisessahallintoelimessä edustajilla tarkoitetaan työehtosopimuksen pe Myös nltssl tilanteissa voidaan yhden rusteella valittua pilluottamusmiestl. yhdysmies!!. henkilöstöryhmin vaatimusta pitii riittlvlni. ammattiryhmin lii työosaston luotia jos yrityksessä on vain uhin ryhmiin kuulu mutnncili. asianomaisen henkilöstöryhmin vii työntekijöin siidetylll Iisalla valitsemaa edustajaa seki Timin vaiheen edellytyksen! siis on, ettei lyosuojduviltuutettui Ehdotettu siinnos henkilöstö sopimusneuvottelujen kiriuduttua edellytti!, etti kokoukseen on vilittu edusuja luovu edustusta koskevasta vaatimuksestaan kulakin henkil OstOryhmii varten Yrityksen lulee liiloin osoittaa toimielin, jossa lakiehdotuksessa lihdetiin siiti, ett! kuu edustustoteutetaan Toimielimiä voisi olla use km henkilostoryhmii varten nimetty edusuja ampiakin kuin yksi. Ylityksen valinta voi kohdistua voi yhteistoimintiliin 7 f:n 3 momentin mu hallintoneuvostoon, hallitukseen m joh iäisestä kokouksesta edustaa vain yhti henki toryhmiin taikka niitl vastaaviin toimielimiin lonoryhmil. Tlmln vuoksi ei selliista työsuojeluvaltuutettua. Jot valinta kohdistuu johtoryhmiin ui vastaa joka on valittu useampaa viin toimielimiin, on edellyivksenl. etll lokiis- kuin yhtl henkilostoryhmii varten, voida pill u tulosyksikköl virien on lilliinen toimielin i liitu urkoitettuni sopimusosapuolena ui ett! sellainen samalla perustetaan Hallintou Sopimusmenettely edellytlii van aavasu. etta elimen alaisuuteen voi luonnollisesti kuulua yrityksen puolesta neuvotteluun osallistuvat useampiakin tulosyksikön! Edustus voidaan ovat saaneet sen tekemisti varten tirvituvii siis toteuttaa yhdessä johtoryhmissl. jonka viltuudct Sopimus voidaan yrityksen puolesta piiriin kuuluvat kaikki tulosyksiköt tai se voidaan tehdl myos ehdollisen! silen. ett! se lilkiki takaa useampaan vastuvian ryhmiin.

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle perhepoliittisen tyosuhdetur van kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Pienien lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallituksen esitykseen

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietoj ärj es telmästä annettuun

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot