ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN HEA.fi HUMPPILA ECO AIRPORT Loppuraportti EAKR-hankkeet Hämeen Liitto HEA.fi HEA projektit Humppilassa Petri Ilmarinen, projektipäällikkö tel

2 Ilmakuvaillustraatio Humppilan alueella HEA-projektien osalta näkymä pohjoisesta Loppuraportti täydennetty Humppilan kunta ja useat joko Humppilan kunnan tai seudun eri hankkeet (mm. Forssa) ovat olleet osana aiempia EU- tai Forssan HAMK:n hankkeita, jotka ovat liittyneet joko 2-tien kehityskäytävän kehittämiseen, seudulliseen kehittämiseen ( 5 kehyskuntaa Forssan alueella, Bright Green Forssa kokonaisuus ) tai jonkin elinkeinotoimen hanketutkimuksessa, kuten esimerkiksie logistiikkaa, (Ello, VELOG), matkailua (Midgård) tai muita elinkeinotoimia koskevia hankkeita. Kunta on myös aktiivisesti panostanut elinkeinotoimen elinvoimaisuuteen ohjaamalla dynaamisesti kaavoitusta erityisesti 2- ja 9-tien yhteydessä sekä vaikuttamalla aktiivisesti seudun energiantuotantoon (bioenergialaitos kaukolämpöön sekä tuulipuistohanke), elinkeinotoimen palveluihin ja niiden jokapäiväiseen toimintaan kiinteistökehityksen kautta niillä resursseilla mikä on ollut mahdollista. Aluevisio 2- ja 9-tien risteysalueesta sekä lentokenttäalueesta. Uusiin seudullisiin hankkeisiin oli tehtynä n. 5 vuotta tausta- ja pohjatyötä kunnassa, josta merkittävä osa kulminoitui tavalla tai toisella maan käyttötarkoitukseen vaikuttaviin mittaviin kaavoitustarpeisiin. Erityisesti eniten julkisuutta ja tunteita nostattavana HEA-hankekokonaisuudessa on ollut Humppila Eco Airport hanke, joka hankkeena on mittakaavaltaan

3 toteutuksensa ja lisäarvojensa osalta kuitenkin enemmän kansallinen kuin kunnallinen hanke. Ko. hankkeen merkitys on kuitenkin todettu projektin aikana myös valtionhallinnossa merkittäväksi: mm. Jorma Elorannan Työ- ja Elinkeinoministeriölleä tekemässään Suomen tulevaisuusraportissa sillä on merkittävä osa kehitettäessä Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla kilpailtaessa kansainvälisten yhtiöiden sijoittumisesta mahdollisesti Suomeen ja Suomessa kasvavisen ja syntyvien vientiyritysten kilpailukyvyn tukemiseksi. Suomi toimii tällä hetkellä erittäin merkittävänä Aasian henkilöliikenteen jakelun solmukohtana USA:an ja Eurooppaan, se voisi toimia sellaisena logistiikan solmukohtana tavaraliikenteessäkin. Projektipäällikön tehtävänä on ollut kehittää ja viedä eteenpäin ekologistiikkaan ekologiaan logistiikkapalveluissa tähtääviä hankkeita sekä niiihin liittyviä ja sivuavia seudullsiia elinkeinotoimen hankkeita toisaalta nyt vahvistettavana olevaan Hämeen Liiton osamaakuntakaavaan ja toisaalta koostaa Humppilaan sijoittuvista hankkeista yksi mielekäs hallittava kokonaisuus. Kokonaisuuden koostamisen tavoiteasettelussa ensisijaiseksi asetettiin uusien asioiden ymmärrettävyys erityisesti ekologistiikan osalta, joka on käsitteenä uusi.

4 EKOLOGIA LOGISTIIKASSA EAKR projektissa tavoiteltiin mallia hiilineutraalista kokonaisuudesta logistiikassa ekologista logistiikkaa - ekologistiikkaa. Tutkittaessa energiaketjuja ja energiatasapainoon vaikuttavia toimintoja ja ketjutettaessa seudullisia hankkeita, kuten ekologinen energiantuotanto sekä tavoiteltavana olevia uusia hankkeita, kuten konesalit, syntyi malli, joka voisi olla yleistettävissä laajemminkin aluesuunnitteluun. Tämä tarkoittaa energian muodostuksen ja kulutuksen osalta energiaketjujen ja alueellisen energiatasapainon huomioimista alueellisissa toiminnoissa, maankäytössä ja kaavoituksessa pelkän elinkeinopoliittisen tai elinympäristötarkasteluun perustuvan maankäytön suunnittelun osana. Ekologia logistiikassa ekologistiikassa tarkoittaa kuljetusverkoston ja intermodaalisen ajattelun uudelleensuunnittelua paikallisesti, seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ekologisesta näkökulmasta, joka todennäköisesti olisi myös taloudellisestikin kannattavampi toimintatapa. IATA:n unelma Open Sky tarkoittaa yksinkertaisesti poliittisesti ja strategisesti vapaata lentämistä sieltä mistä pitää sinne mihin pitää. Tämän hetken tilanteeseen verrattuna 50% päästöistä ja kuluista voisi karsia ilman teknisiä keksintöjä 'Open Sky' metodilla. Humppila Eco Airport ajattelu idän ja lännen suoran lentoreitin välipysäkkinä tankkaus- ja jakelupaikkana olisi Suomen kontribuutio koko maailmaa koskevaan avoimen taivaan unelmaan järkevien kuljetusreittien optimoinnin kautta.

5 Logistiikan liikenneväline- ja liikennekehityksessä tavoitteena on matalammat päästöt. Kuljetuskaluston tekninen kehitys, vaihtoehtoisten polttoaineiden kuten biopolttoaineiden kehitys ja logistiikkakeskusten kehitys ovat kokonaisuus, jonka tavoitteena on mahdollisimman suuri energiaomavaraisuus ja matala energiankulutus. HEA-hankkeessa vihreät nousut ja laskut mahdollistava kiitorata sekä geopoliittisesti strategisesti oikea sijainti maapallolla mannertenvälisiin lentoihin ovat vastauksia tähän kehitykseen logistiikkakeskusten ekologiseen kehittämiseen. HEA hankkeiden ketjussa yhtenä tavoitteena on pienemmät hiilidioksidipäästöt energiantuotannossa: seudullisesti kaukolämpöä ja energiaa tuotetaankin jo bioemissiomallilla uusiutuvista luononvaroista ja seudun tuulipuistohanke on hyvässä tuulessa toteutua. Alueellisessa tavoitellussa toiminnassa yhtenä osana on suunniteltu energiaketjusyistä esim. konesaleja ja muuta vastaavaa toimintaa, jotka tuottavat sivutuotteena mm. lauhdelämpöä, joka yleensä siirretään mereen tms. hyödyntämättömään tarkoitukseen. Lauhdelämmön hyödyntämisen ketjuttaminen suurempaan kokonaisuuteen voisi näin palvella hiilineutraaliutta tavoittelevaa kokonaisuutta osana tuotantoketjua, eikä sen jäähdyttämiseen käyttämä energia näin täysin menisi ns. harakoille tai kaloille. Välivarastointikeinona on tutkittu mm. maakylmää, ts. maaperään lämmön varastointia siltä osin, kun sitä ei voi välittömästi käyttää esim. logistiikkakeskuksen ja ekolentokentän platan ja tilojen lämmittämiseen.

6 Logistiikkakeskuksen suurin taloudellinen ongelma verrattuna esim. EteläEurooppaan on sen käyttökustannuksissa ja erityisesti lämmittämisessä. Ekoenergiaketju ekologisesta sähköntuotannosta, konesalien käyttämän energian lauhdelämmön hyödyntämisestä ja rakentamisessa huomioidussa pyrkimyksessä nollahiilijalanjälkeen rakennuskannan suunnittelussa ja toteutuksessa voi ajatella syntyvän yleistettävämmän mallin suurien toimintakeskusten suunnitteluun myös muilla yhteiskunnan toiminta-alueilla. Tänä päivänä vaatimukset edellyttävät automaattisesti nollaenergiarakennuksia, mutta innovatiivisen energiaketjuttamisen lisäksi tulee huomioida myös ympäristön huomioiva jätteenkäsittely sekä tehokas oikeiden kestävien pitkäikäisten materiaalien käyttö. Tavoittteena ympäristöllinen vastuullisuus, jonka sivutuotteena matalammat käyttö- ja ylläpitokustannukset. Bio-orientoitunut alueen käyttö ottaa jatkossa huomioon kerättävät hulevedet ja niiden mahdollisen hyötykäytön. Tulevaisuuden energiamuodoista varmasti yleistyvä uusi tuotantomuoto on leväenergia. Levä on maailman nopeimmin ja pienimmällä panostuksella kasvava luonnon organismi, joka on huomattavasti halvempaa tuottaa kuin esim. soija ja maissi optimiolosuhteissa. Siitä suoraan saatava energia on edelleen kehitystyön alla (sentrifugaalisesti tai paneella puristettava öljy) mutta välillisesti se on jo sellaisenaan käyttökelpoista raaka-ainetta bioemissiotuotannossa poltettavassa muodossa. Suurta aluetta uutena alueena käsiteltäessä lentokenttä- ja logistiikka-aluekokonaisuus on loistava hulevesialue, jolta kerättävän huleveden voi paitsi puhdistaa ja käsitellä hallitusti, myös jatkokäyttää levätuotantosäiliöissä ja -altaissa energialevämassan kasvatukseen. Tämä optio on hyvä huomioida aluesuunnittelussa varhaisessa vaiheessa, jotta se olisi käytettävissä ja hyödynnettävissä leväenergiateknologian edettyä riittävän kustannustehokkaaseen vaiheeseen.

7 Hanketta tehtäessä ilmeni myös ELLO-projektiin pohjautuvan tutkimusmateriaalin jatkotyöstössä, että koko maailmassa ei ole olemassa yhtenäistä logistiikkadatapohjaa: eri toimijoilla on omia sisäisiä datajärjestelmiä, mutta niistäkään moni ei ole ns. paperiton, ts. kansainvälisissä kuljetuksissa helposti intermodaalisissa ketjuissa hyödynnettävä järjestelmä. Voidaan päätellä, että tällaisen yhtenäisen kansainvälisen logistiikkadatapohjan luominen esim. pilvipalvelujen kanssa yhteensopivaksi helpottaisi erilaisten, ei vielä maailmanlaajuisten suurtoimijaksi kasvaneiden, logistiikkayritysten välitöntä yhteistoimintamahdollisuutta ja mahdollistaisi suoremmat ja ekologisemmat tavarantoimitusketjut koko logistiikkajärjestelmään. Erityisesti linkitettäessä mannertenvälisiä ja mannerten sisäisiä logstiikkaketjuja. Humppila Eco Airport muine seudullisine palveluineen ja energiaketjuineen onkin suunniteltu osaksi ekologista ilmasiltaa mannertenväliseen toimintaan Kiina <> USA akselille Euroopan välipysähdyksellä. Samoin osana riittävän tärkeää kansainvälistä logistiikkatoimintaa laajamittaisen uuden kansainvälisen datajärjestelmän luominen ja käytäntöön ajaminen olisi mahdollista.

8 HEA hankkeissa on innovatiivista ajattelua sekä osa-alueissa että kokonaisuutena eri elinkeinotoimien ketjuttamisessa niiden toiminnan kansainvälisyyden tai energiaketjuun sijoittumisen kannalta ja näiden asioiden ymmärtäminen niiden kehittämiseksi todettiin välttämättömäksi. Siksi kunnan HEA-hankkeiksi nimettyjä erilaisia elinkeinotoimia ja energiatuotantoa lähdettiin jäsentelemään yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena oli, että ekologiselta kannalta energiaketjut havainnollistuvat niin Eco Airportin kuin muidenkin alueen uusien hankkeiden välillä, ja että eri liiketoimintojen samansuuntaisuus ja synergiat erityisesti intermodaalisen logistiikan sekä sen tavoitteellisesti kansainvälisen suuntautumisen kautta tulisi lisäarvona huomioiduksi kaikissa seudun hankkeissa. Seudullinen yhteistyö HEA-hankkeiden kehittämiseksi koko seutua tukevaksi voimavaraksi tuli jo projektin alkuvaiheessa hyvin tärkeäksi. Hankkeen aikana naapurikuntien kanssa (Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) kahden vuoden aikana syntyneet säännölliset tapaamiset ovat poikkeuksetta luoneet positiivista henkeä voimavarojen yhdistämiseksi kaikkia seudullisesti hyödyttävissä hankkeissa.

9 Projektin aikana tehtyjä tapaamisia ja hankkeista tiedottamista on tehty maanlaajuisesti kaikissa eri virastoissa ja ministeriöissä, joiden toimintaan HEA-hankkeet liittyvät. Ohessa lyhyt listaus joistakin henkilöistä, pääkohdista ja tapaamisten sisällöistä: Liikenneministeri Merja Kyllönen Liikenneministeriö Ylijohtaja Minna Kivimäki (liikennepoliittisten ja lentoliikennepoliittisten ohjelmien osalta) Liikennevirasto Markku Nummelin (seudullisen uuden rautatieaseman luominen (Humppilan rautatieaseman siirtäminen parempaan paikkaan ja sen ympärille seudullisen maaliikenneaseman kehittäminen, ensimmäisen aidosti intermodaalisen rautatie-kumpipyörärahti logistiikkakeskuksen kehittäminen Suomeen) Trafi (lentoliikenteen, lentokenttäsäännöstön ja ilmatilasäännöstön osalta, tuulipuiston sijoittumisen esteettömyyys ilmaliikenteen osalta) Finavia (ilmatilasäännöstön ja lennonjohtohallinnollisten asioiden osalta) Työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori Työ- ja elinkeinoministeriö kansliapäällikkö Erkki Virtanen (kansainvälisen lentorahti- ja charterkentän merkitys Suomen elinkeinoelämälle) Tulli (tullivarastoaluetoiminnan kehittämiseksi tulevan logistiikkakeskuksen yhteyteen, eli ns. tullivapaiden testaus- ja valmistusolosuhteiden luomiseksi, Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru Naapurikunnat sekä muut kunnat, joiden päättäjien kanssa seudullisista yhteistyöhankkeista on keskusteltu: Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Loimaa, Punkalaidun, Urjala, Somero Esitys Jan Vapaavuorelle ja Sanni Grahn-Laasoselle.

10 Projektin hankesisältö HEA.fi - HUMPPILA ECO AIRPORT Auevisio Humppilan hankealueista 2- ja 9-tien alueelta sekä lentokentästä näkymä etelästä. Explore investment and development opportunities at HEA.fi. Tutustu investointi- ja kehitysmahdollisuuksiin HEA.fi:ssä. YOUR NEXT BUSINESS LOCATION SEURAAVA LIIKETOIMINTAPAIKKASI We are strongly developing this European Union Customs Entry - Exit Airport and Logistics Centre and seeking investors and interested companies as our location is in the very middle of the most direct and shortest air cargo route between United States of America and China Republic. We believe HEA.fi would be the most profitable and very useful strategic location for Chinese Air Cargo companies and International companies who has fabrication in China to operate world wide through Europe. Olemme kehittämässä Euroopan Liitton alueelle Entry - Exit tullauskeskittymää

11 lentokenttä- sekä logistiikkakeskusta. Olemme etsimässä investoreita ja kiinnostuneita yhtiöitä sijaintiimme, joka on keskellä suorinta ja lyhintä USA:n ja Kiinan välistä lentorahtireittiä. Uskomme, että HEA.fi voisi olla tuottoisa ja hyödyllinen strateginen sijainti kiinalaisille lentorahtiyhtiöille ja kansainvälisille yhtiöille, joilla on valmistus Kiinassa operoida maailmanlaajuisesti Euroopan kautta. ABOUT FINLAND in brief TIETOA SUOMESTA lyhyesti Finland is a 5 million inhabitant Nordic country. It locates in north of Europe as a vital part of Baltic and Scandinavian countries. The major flights for transcontinental cargo between China and USA passes the airspace of Finland times a day as being the shortest distance between China and USA East Coast. Finland has short sea connection to every country in Northern Europe and five excellent transportation harbours. The main passenger airport of Finland Helsinki Airport is the major airport for Asian passengers to travel to USA and Europe. Suomi on n. 5 milj. asukkaan maa osana Pohjoismaita. Se sijaitsee PohjoisEuroopassa osana Baltiaa ja Skandinaviaa. Lentorahdin päälentoreitit n lentoa vuorokaudessa - mannertenvälisessä lentorahdissa Kiinan ja USA:n välillä kulkevat Suomen ilmatilan kautta, koska lyhin reitti Kiinasta USA:n itärannikolle kulkee Suomen ylitse. Suomella on lyhyt meriyhteys jokaiseen Pohjois-Euroopan maahan ja viisi erinomaista rahtisatamaa. Suomen päälentokenttä Helsinki Airport on merkittäviän Aasian henkilölentoliikenteelle USA:an ja Eurooppaan. ABOUT HEA.fi HUMPPILA ECO AIRPORT in brief HEA.fi lyhyesti The longest runway in Northern Europe. Humppila Eco Airport will accommodate wide bodied aircrafts such as the Boeing 767 Cargo, Airbus 380 Cargo and the Antonov 124 and Antonov 125 through 24/7/365. It is very suitable for 'green landings' especially for heavy weight cargo aircrafts to save huge amount of fuel both in departures and landings.

12 Pisin kiitorata Pohjois Euroopassa. Humppila Eco Airport pystyy vastaanottamaan leveärunkoisia lentokoneita, kuten Boeing 767 Cargo, Airbus 380 Cargo ja the Antonov 124 ja Antonov 125 vuorokauden ympäri 24/7/365. Se on erityisen sopiva 'vihreille laskeutumisille' erityisesti raskaille lentorahtikoneille, jotta merkittävä määrä polttoainetta säästyisi nousuissa ja laskuissa. This facility is offered as an expence saving 'fuelling pit stop' for long range flights between USA and China (more than such landings per day with the traffic of today) to decrease fuel weight and expences significantly more than landing expences would cost altogether. Tämä fasiliteetti tarjotaan kustannuksia säästävänä 'tankkausvarikkopysähdyksenä' pitkän kantomatkan lentoihin USA:n ja Kiinan välille (yli laskeutumista vuorokaudessa tämän päivän liikenteellä) polttoainekuorman ja -kustannuksen pudottamiseksi merkittävästi enemmän kuin laskeutumiskulut olisivat kokonaisuudessaan. The economical pit stop can consist also other extensions through its trans continental characteristics: a fuel weight and therefore expence saving landing can be extended to be a part of the Northern European Air Cargo network. An existing FInnish intermodal cargo network of all traffic forms in with short distances (rail road - ship) between Finland and all North European countries opens the option to create an Entry Exit stronghold for all North European Air Cargo as an extension to trans continental air cargo operators. Ekonominen varikkopysähdys sisältää myös muita mahdollisuuksia mannertenvälisen luonteensa vuoksi: polttoainekuorman ja siten kustannussäästön lisäksi tehty laskeutuminen voi toimia yhdistettynä osaksi Pohjois Euroopan lentorahtiverkostoa. Olemassa oleva suomalainen intermodaalinen rahtiverkosto kaikissa liikennemuodoissaan lyhyillä etäisyyksillä (raide tie meri) Suomen ja Pohjois Euroopan maiden välillä luo mahdollisuuden luoda Entry Exit tukikohdan koko Pohjois Euroopan lentorahdille jatkeeksi mannertenväliseen lentorahtioperointiin.

13 Aluevisiokuva lentokenttä- ja logistiikka-alueesta terminaaleineen sekä maaliikennekeskuksesta. HEA.fi FEATURED SERVICES HEA.fi TARJOAMAT PALVELUT Humppila Eco Airport will feature -a main runway up to 4 kilometres in length -a Category One instrument landing system (Annex 14) -air traffic control -flight services -emergency response. -main railway route throughout Finland and direct connection to 5 harbors and to Transsyberia main railway -3 main routes of Finland ending to major harbors and cities within distances under 100 kilometers. Humppila Eco Airport tulee tarjoamaan -n. 4 kilometrin pituisen pääkiitoradan -kategoria yksi instrumenttilaskeutumissysteemin (Annex 14) -lennonjohdon -lentopalvelut -hätätilannevarautumisen -osana kantarautatierataa läpi Suomen ja suoran yhteyden 5 satamaan sekä Transsiperian päärataan -3 päätietä Suomessa yhteyksillä satamiin ja kaupunkeihin n. 100 kilometrin säteellä.

14 BACKROUND OF THE INTERMODAL ECO AIRPORT INTERMODAALISEN EKOLENTOKENTÄN TAUSTA Introduction Johdanto The original concept of ecological intermodal airport and business park, championed by Finnish authorities since 2007, is based on the definition of sensible transport solution with multi modal opportunities to combine the advantages of all transportation forms nationally for international purposes. Alkuperäinen ajatus ja konsepti ekologiselle intermodaaliselle lentokentälle ja liikepuistolle ideoituna ja selvitettävänä Suomen viranomaisten toimesta vuodesta 2007 perustuu mielekkääseen kuljetusratkaisuun multimodaalisilla mahdollisukksilla yhdistää kaikkien eri kuljetusmuotojen edut kansallisesti kansainvälisiin tarkoituksiin. Intermodaalinen logistiikkakeskus Suomessa on yli 70 logistiikkakeskusta, joista yksikään ei toimi suoraan yhteen rautatien kanssa. Samoin 25 lentokentästä yksikään ei ole rautatien läheisyydessä. HEA:n ensimmäisen vaiheen tavoite on luoda merkittävä seudullinen maaliikennekeskus, jossa rautatie- ja maantierahtilogistiikka saadaan toimimaan viimeisimmällä rahtikäsittelymenetelmillä saumattomasti yhteen samassa paikassa. Toisessa vaiheessa alueelle on suunnitteilla

15 lähinnä mannertenvälistä suurlentorahtia palveleva lentorahtikeskus, joka pystyy myös palvelemaan Etelä-Suomen charter-lentokysyntää välittömällä rautatieyhteydellä keskellä Etelä-Suomea. Liikennevirasto toteaa, että Humppilan rautatieaseman siirtäminen HEA alueelle lähemmäksi Toijalaa nopeuttaisi yksiraiteisen Turku-Toijalan junavuoroja useita minuutteja vaihtoseisakin osuessa ideaaliin kohtaan kaavaillun maaliikennekeskuksen kohdalla. Tämä olisi myös luonnollinen intermodaalinen solmukohta Etelä-Suomen eri rahtimuodoille. Lentokentän raskaille rahtikoneille vihreät laskeutumiset mahdollistavat olosuhteet: pitkä kiitorata ja ideaali loiva lähestymis- ja nousuilmatila tuottaisivat laskelmien mukaan Aasia-USA lentoihin n euron kustannussäästön lentoa kohti ja näin nyt Suomen päivittäin ylittävistä n rahtilentokoneesta saataisiin mahdollisimman moni poikkeamaan HEA:lla. Visiokuva Forssan seudun maaliikennekeskuksesta ja uudesta rautatieasemasta. Riihimäen kolmioraide parantaa idäsuuntaista rautatieliikennettä. Seudullisesti olisikin tärkeää saada Toijalan kolmioraide (joka oli jo edellisessä liikennepoliittisessa ohjelmassa, mutta jäi toteuttamatta) toteutumaan, jolloin Forssan alueen maaliikennekeskuksesta Humppilasta mm. junayhteys Helsinkiin olisi lyhyempi kuin Tampereelta. Näin koko maanjunaliikenne saavuttaisi pienellä investoinnilla esteettä joka ilmansuunnasta ensimmäisessä vaiheessa maaliikenne- ja logistiikkakeskuksen ja toisessa vaiheessa kansainvälisen rahti- ja charterkentän.

16 CARBON NEUTRAL BUSINESS SOCIETY RENEWABLE ENERGY - GREEN TECHNOLOGY HIILINEUTRAALI LIIKETOIMINTAYHTEISÖ UUSIUTUVA ENERGIA VIHREÄ TEKNOLOGIA Bright Green Forssa Region is one of the most advanced locations with its green technology and cleantech businesses in the world. All that technology and the added value of the vicinity green tech businesses will be optimized in HEA Business Society with new innovations affecting already now. Järki Vihreä Forssan Seutu on yksi kehittyneimmistä alueista vihreän teknologian ja cleantech liiketoiminnassa maailmassa. Kaikki tämä teknologia ja lähiseudun lisäarvot vihreän teknologian liiketoiminnassa optimoidaan HEA liiketoimintaympäristössä uusien keksintöjen vaikuttaessa jo nyt seudun hyvinvointiin. The local energy production is already based on renewal energy through bio combustion technology using organ lumber waste as with new wind power park active in 2014 the produced green energy is enough to sell it to public market over the needs of HEA.fi. Paikallinen energiantuotanto perustuu jo nyt uusiutuvaan energiaan bioemissioteknologiana käyttäen orgaanista jätepuuta aktivoituva uusi tekeillä oleva tuulipuisto tuottaa vihreää energiaa riittävästi mahdollistaakseen energian myynnin julkisille markkinoille HEA.fi hankkeidenkin jälkeen. The intellectual energy chains between local businesses is creating continuously

17 developing energy saving chain. The system can be described as hybrid renewal energy solution. The intelligence of the system can be reproduced also in other sites and therefore it has a great sales value as itself when it comes to reality. Älykkäät energiaketjut paikallisten liiketoimintojen välillä luo jatkuvasti kehittyvän energiansäästöketjun. Tällaista järjestelmää voi kuvata uusiutuvan energian hybridiratkaisuksi. Järjestelmän älykkyys voidaan soveltaa myös muille paikkakunnille ja on toteutuessaan siten suuri arvo jo sinänsä. Hybridienergiatuotanto osana hiilineutraalia tavoitetta Kokonaismallin tavoitteena on työpaikkoja seutukunnalle tuottavaa ja muuttotappiota vähentävä aluekehitys. Uusia kokonaisuuksia kehitettäessä tavoitteena on uuden rakenteen osalta luonnollisesti hiilineutraaliin kokonaisratkaisuun pyrkivä kokonaismalli. Tämä on konkreettisesti mahdollista keskittymällä alueen nykyisen ja tulevan energiantuotannon ja -kulutuksen suhteen kehittämiseen. Erilaisista ekologisista energiamuodoista kuten biopoltto- ja tuulienergia tai talteenotettavista poikkeavista energiamuodoista kuten mahdollisten tulevien konesalien lauhdelämmön talteenottaminen muodostetaan hybridimalli, jossa optimoidaan eri energiamuotojen käytettävyys ja energiamuotojen hyödyntäminen. Mm. konesalien lauhdelämmön tuotannon suuntaamisen tavoitteena on hyödyntäminen sellaisenaan tai toisen energiamuodon tuottamisen osana lauhdelämmön normaalin mereen siirtämisen sijasta. Visiokuva konesalialueesta vihreän energian alueella.

18 HEA.fi FINANCIAL SUMMARY HEA.fi TALOUSYHTEENVETO HEA.fi bases on one primary operative and real estate company serving facilities for: -airport operator -logistic companies with intermodal substance -air cargo companies -charter flight companies -international companies for final testing and partial fabrication under customs free regulations HEA.fi perustuu yhteen pääyhtiöön, joka sekä operatiivinen että kiinteistöyhtiö tarjoten fasiliteetit: -lentokenttäoperaattorille -logistiikkayhtiöille intermodaalisella substanssilla -lentorahtiyhtiöille -charter lentoyhtiöille -kansainvälisille yhtiöille lopputestaukseen ja osavalmistukseen tullausvapaissa olosuhteissa

19 Content of income sources arrival & departure fees & rent of cargo flight companies arrival & departure fees & rent of charter flight companies space rent of logistics centres and cargo companies space rent of aircraft service company space rent of customs free factory halls space rent of cafeterias & restaurants space rent of shopping area land sales money when selling part of site Tulolähteet nousu & laskumaksut ja vuokrat lentorahtiyhtiöt nousu & laskumaksut ja vuokrat charterlentoyhtiöt tilavuokrat logistiikkakeskukset ja rahtiyhtiöt tilavuokrat lentokonehuoltoyhtiöt tilavuokrat tehdastiloista ullivarastoalueilla tilavuokrat kahviloista ja ravintoloista tilavuokrat myyntiliiketiloista maakauppatuotot myytävän maan osalta

20 Content of running costs flight control (either part of the company or contractor) stuff for cargo terminal logistics heating (aided with condensated heat) maintenance costs of build environment electricity airport snow removal (aided with condensated heat) investment depts Juoksevat kulut lennonjohto (joko osana yhtiötä tai alihankkija) rahtiterminaali henkilöstökulu lämmitys (lauhdelämpöavusteinen) rakennetun ympäristön huoltokustannukset sähkö lentokentän lumenpoisto investointien kuoletukset

21 HEA.fi BUSINESS SOCIETY HEA.fi LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Co-operative businesses in vicinity new generation of export industrial businesses export testing and fabrication industry domino outlet village truck stop & service centre Yhteistyökykyiset liiketoiminnat lähistöllä uuden sukupolven teolliset vientiliiketoiminnat testaus- ja loppuvalmistusteollisuss vientiin domino outlet kylä rekkastoppi & palvelukeskus

22 PALVELUT 2-tien ja 9-tien RISTEYSALUEELLA Humppilan tunnetuinta ja liikenteellisintä osaa 2-väylän ja 9-väylän risteysalueella ja -varsilla kehitetään palveluystävällisempään suuntaan. Risteysalueelle on tavoitteena palvelukeskus, joka sisältäisi tulevaisuudessa tavanomaisen henkilö- ja polttoainehuollon lisäksi ns. truck stop palvelut katsastus-, korjaus- ja rengashuoltopalveluineen. Mikäli autoteollisuuden testausalueet mahdollistuvat alueelle yleiskaavoituksessa, raskaan liikenteen koulutustoiminta ja testaus keskittyisi Humppilan alueelle muun auto- ja rengasteollisuuden kanssa. Mahdollisesti tulevaa koulutustoimintaa varten alueen oheispalvelut tarvitsevat vielä kehitystä. Alueelle on kaavailuissa myös Suomen ensimmäinen yhtenäinen Outlet alue. Keskeisen sijainnin ansiosta alueelle on kiinnostusta. Tuotevalmistusta harjoittaville innovatiivisille yhtiöille on tarjolla edullista asiakkaalle räätälöitävää tuotantotilaa keskeisellä paikalla muiden työpaikkapalveluiden yhteydessä ja tulevaisuudessa. HEA hankekkonaisuuteen Humppilan kunnassa kuuluu noin parisenkymmentä erillistä seudun kehitykseen vaikuttavaa hanketta, joista suurin huomio on keskittynyt Humppila Eco Airportiin ja logistiikkakeskukseen. Hankkeet muodostavat yhden suuremman kokonaisuuden johon kuuluu hankkeita energiantuotannosta palveluihin, valmistukseen ja kuljetukseen. Kaikki hankkeet eivät ole suoranaisesti riippuvaisia toisistaan, vaikka ovatkin monilta osin toisiaan tukevia.

23 REKKASTOPPI: Huoltopalvelut, katsastus- j a rengaspalvelut, ravintola- ja kaupan palvelut sekä majoituspalvelut (hotelli) sisältävä kokonaisuus, joka tarjoaa lepo- ja koulutuspaikan raskaalle liikenteelle. Kehittyvä klusteri monipuolisilla palveluilla.

24 DOMINO OUTLET VILLAGE Suomen ensimmäinen Outlet kylä, jossa toimintatiloja 100m2-3000m2 dominomaisesti rakentuvassa kokonaisuudessa.

25 AMMUNTA-AREENA Etelä-Suomeen sijoittuva kaikkiin Olympialuokkiin sisäammuntaharjoitusmahdollisuudet mahdollistava harjoittelukeskus.

26 TYÖPAIKKA-ALUE Logistiikkakeskittymä rautatie-maantieyhdistelmänä ja tulevaisuudessa mahdollinen rahtilentokenttä luo uusia mahdollisuuksia työpaikka-alueen kehittämiselle. Alueelle on kartoitettu ja neuvoteltu mahdollisia toimintamuotoja ja toimijoita, joilla em. palvelujen läheisyydessä olisi otollinen kasvupaikka. Aasia-USA välisen lentorahdin välipysäkin aseman saavuttaminen mahdollistaisi merkittävän jalansijan Pohjois-Euroopan lentorahdin entry exit paikkana. Tullin mukaan oikein suunnitellut eriasteiset tullivarastoalueet erikseen eri toimijoille sekä EU että mannertenväliselle rahdille mahdollistaisi uusia nopeampia toimintatapoja tullaukselle. Valmistus-, kokoonpano- ja testausteollisuudelle on myös mahdollista luoda eri asteisia tullivarastoalueita ja -palveluita välivalmistus- ja kokonpanoalueiksi jatkotoimituksiin ilman Suomeen tai Eurooppaan tullaamista. Suomessa merkittävimmät investoinnit aluekehitykseen tulee kohdistaa vientiä tukeviin ja vientiin uusia mahdollisuuksia luoviin kehityshankkeisiin. Nämä yhdistettynä hiilineutraaliin alueelliseen energiatavoitteeseen ja siihen johtavaan kehitykseen luo paremmat mahdollisuudet Suomelle olla kiinnostava imagollisesti todellisesti vihreä toimintaympäristö kilpailla työpaikkoja tuottavista kansainvälisistä toimijoista. Osaa HEA hankkeista jo toteutetaan voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen puitteissa osan odottaessa maakuntakaavan vahvistumista ja siten mahdollisuutta yleiskaavoitukseen hankkeiden toteutusympäristön luomiseksi. Yhtiöideni kautta useissa eri maissa, ja Suomessakin useissa kaupungeissa ja kunnissa työskennelleenä alueellisien voimavarojen hyödyntämistä tai alueellista kehitystä ohjaavana konsulttina tai kaavoittajana kokemukseni ovat Suomestakin kohtuullisen kattavat. Tämän perusteella voin todeta, että

27 Humppila pienenä kuntana on osoittanut voimansa avarakatseisena ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaavana yhteisönä : se on kykenevä yhtenäiseen päätöksentekoon ja kantamaan vastuunsa olennaisena osana yhteiskuntaa esimerkillisesti toimien oman alueensa elinkeinotoimen aktiivisena kehittäjänä työpaikkojen luomiseksi ja mahdollistamiseksi oman kunnan alueella sekä mm. lähikuntien suhteen yhdistävänä ja kuntien yhteistä toimintaa tukevana voimana. On ollut ilo saada toimia kaksi vuotta tässä yhteisössä auttamassa sen kehitystä ja luomassa kokonaisvaltaista työkaluja kunnan kasvavien ja uusien mahdollisten elinkeinotoimen kehittämiseen liittyvien osa-alueiden ymmärtämisessä ja hallinnassa sekä edistämisessä. Petri Ilmarinen projektipäällikkö HEA.fi-hankkeet Humppilan Kunta

Projektin nimi HEA. Humppila ECO Airport and Logistics Centre

Projektin nimi HEA. Humppila ECO Airport and Logistics Centre Projektin nimi HEA Humppila ECO Airport and Logistics Centre HEA lupaus 1 Lentämällä suuri rahtilentokone Pekingistä JFK:lle Frankfurtin sijaan Humppilan kautta, rahtilennon kerosiinin kulutus laskee yli

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Maantieselvitys 16.8.2010

Maantieselvitys 16.8.2010 Maantieselvitys 16.8.2010 Työn keskeinen sisältö 1. Saada kokonaiskuva seudun liikenneyhteyksien kehittämiseksi ympäristönäkökohdat huomioiden. 2. Saada uusia ideoita siitä, kuinka Forssan seutu voisi

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Kohti vihreää logistiikkaa - Case: HEA Humppila Eco Airport and Logistic Centre

Kohti vihreää logistiikkaa - Case: HEA Humppila Eco Airport and Logistic Centre Kohti vihreää logistiikkaa - Case: HEA Humppila Eco Airport and Logistic Centre Kirsi Sippola, aluekehityspäällikkö, Teknologiaosaamisen Koulutus- ja Tutkimuskeskus Humppilaan on suunnitteilla 800 hehtaarin

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Forssan seudun visio 2025. Strateginen kehittäminen. Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö

Forssan seudun visio 2025. Strateginen kehittäminen. Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö Forssan seudun visio 2025 Strateginen kehittäminen Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö Visio Järkivihreä Forssan seutu Järkivihreä Forssan seutu on vuonna 2025 vetovoimainen, ympäristöalan osaamista

Lisätiedot

Belt and Road Initiative (OBOR)

Belt and Road Initiative (OBOR) Belt and Road Initiative (OBOR) Enright, Scott & Associates on tehnyt selvityksen aiheesta Tekesille ja tämän esityksen materiaali perustuu suurelta osin Michael Enrightin taustamateriaaliin. 26.1.2016

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma 6.4.2017 Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Manni Hiilineutraali kaupunkialue 2040 mennessä Turun

Lisätiedot

Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus

Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus MAALI-hanke Etocon Oy TEHTÄVÄ Maaliikennekeskuksen ja HEA:n (Humppila Eco Airport and Logistics Centre) toimijakartoitus, jossa kontaktoidaan yrityksiä ja

Lisätiedot

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura 28.6.2016 Kestävä energiahuolto Järkevä energian käyttö Rational Use of Energy (RUE) - Energian säästö - Energiatehokkuus Integration Sustainability

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 7. huhtikuuta, 2014 Pohjoinen kasvuvyöhykeseminaari Finlandia-talo Pohjoisen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

FINNISH BUSINESS HUB. SUOMI-TALO Norja. 2 vuoden palvelu suomalaisille yrityksille. Pohjois-Norjan markkina alueella 19.3.2014 FINNISH BUSINESS HUB

FINNISH BUSINESS HUB. SUOMI-TALO Norja. 2 vuoden palvelu suomalaisille yrityksille. Pohjois-Norjan markkina alueella 19.3.2014 FINNISH BUSINESS HUB SUOMI-TALO Norja 2 vuoden palvelu suomalaisille yrityksille Pohjois-Norjan markkina alueella 19.3.2014 SERVICES PREPARATION - Yrityksen johtokunnan päätös lähteä uudelle markkina-alueelle - Norjan tai

Lisätiedot

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille Helsingin seudulla ja Uudellamaalla Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina 19.5.2016 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY Lähtökohtana seudun hiilineutraaliustavoite Liikenne

Lisätiedot

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge )

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 Rakennetaan seudusta kansainvälisesti näkyvä kokonaisuus osana Tukholma Turku Helsinki Kotka Pietari kehityskäytävää.

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I Itä- ja Pohjois-Suomen LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I T Y S Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Aluetaloudelliset

Lisätiedot

SMART CITY - EKOTEHOKAS TULEVAISUUDEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ. Marko Riipinen. Rakennusautomaatioseminaari 2013 Metropolia, Espoo 30.5.

SMART CITY - EKOTEHOKAS TULEVAISUUDEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ. Marko Riipinen. Rakennusautomaatioseminaari 2013 Metropolia, Espoo 30.5. SMART CITY - EKOTEHOKAS TULEVAISUUDEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Rakennusautomaatioseminaari 2013 Metropolia, Espoo 30.5.2013 Marko Riipinen 1 SISÄLTÖ Helsingin Energia lyhyesti Heat Roadmap Europe 2050 Smart City

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus

Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus Porthaniassa Sellutehdas biojalostamona Tausta Sellu-

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka

Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus Kirsi Sippola H-H Saarinen / T.Vauhkonen 22.01.2010 2 Forssan seudun vihreän logistiikan kehittämisohjelma

Lisätiedot

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Päättäjien Metsäakatemia Kurssi 34 Maastojakso 22.-24.5 2013 Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Öljyn hinta, vaihtotase, työllisyys, rikkidirektiivi TE 3.5.-13 TE 3.5.-13 TE 26.4.-13 KL 21.8.-12 2 PMA

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Finland and Datacenters huomioita Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy

Finland and Datacenters huomioita Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy Finland and Datacenters huomioita 7.6.2011 Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy Framework Finland Geopolitical stability Tax policies Political stability Communications infrastructure Energy Cooling Public financial

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6.

Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6. Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6. 2015 Helsingin seutu viiden kehityskäytävän risteyksessä Työmatkapendelöinti

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010

MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010 Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010 Mikä on logistiikkakeskus? Kyläyhdistyksen ylläpitämä kioski

Lisätiedot

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää 15.10.2012

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää 15.10.2012 Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa Kasperi Karhapää 15.10.2012 2 Heat / Kasperi Karhapää Fortum ja biopolttoaineet Energiatehokas yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto

Lisätiedot

Helsingin seudun logistiikan haasteet ja mahdollisuudet

Helsingin seudun logistiikan haasteet ja mahdollisuudet Helsingin seudun logistiikan haasteet ja mahdollisuudet Ulla Tapaninen Kansainvälisen logistiikan asiantuntija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 6.9.2013 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Helsingin seudun

Lisätiedot

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics 2012 Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics Lentomatkustajien yhteismäärä Finavian lentoasemilla oli 19 187 508 was the total number of passengers in Finavia airports Matkustajamäärät

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling

Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling Marko Riipinen Helsingin Energia Aalto University District heating excursion 14.11.2012 Location of Katri

Lisätiedot

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Angelica Roschier Energia ja ympäristö, Tekes DM Rakennettu ympäristö fyysisenä ja virtuaalisena palvelualustana Julkiset tilat

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon näkymiä

Rakennusten energiahuollon näkymiä Rakennusten energiahuollon näkymiä Peter Lund Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu peter.lund@aalto.fi Rakennusten energiaseminaari 2014 5.11.2014, Dipoli Hiilipäästöt kasvavat edelleen I. 20% väestöstä

Lisätiedot

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT Vihreää energiaa tankkiin Nils-Olof Nylund, VTT 26.4.2013 26.04.2013 2 Liikenteen Tieliikenteen sopeuttaminen kestävään kehitykseen IEA Renewable Energy Technology Deployment 2010 Liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

RATKAISUJA CITYLOGISTIIKAN ONGELMIIN EUROOPPALAISIA KOKEMUKSIA

RATKAISUJA CITYLOGISTIIKAN ONGELMIIN EUROOPPALAISIA KOKEMUKSIA Prof. Jarkko Rantala RATKAISUJA CITYLOGISTIIKAN ONGELMIIN EUROOPPALAISIA KOKEMUKSIA 24.3.2014, Citylogistiikkaseminaari, Helsinki Tuemme ja edistämme kestävän ja älykkään liikennejärjestelmän kehittämistä

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Kolmenkulma Eco Industrial Parkin Kiinteistökehitys

Kolmenkulma Eco Industrial Parkin Kiinteistökehitys Ferrum Voodoo Kolmenkulma Eco Industrial Parkin Kiinteistökehitys CleanTech Roadshow Tampere 4.6.2015 Mission määrittely Kolmenkulma Eco Industrial Parkille Kolmenkulma Eco Industrial Parkin tulee olla

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

YKKÖSLUOKAN SIJAINTI ENERGIAKESKITTYMÄN YTIMESSÄ

YKKÖSLUOKAN SIJAINTI ENERGIAKESKITTYMÄN YTIMESSÄ FIN YKKÖSLUOKAN SIJAINTI ENERGIAKESKITTYMÄN YTIMESSÄ NLC Vaasa on moderni logistiikka- ja yritysalue, joka on suunniteltu palvelemaan etenkin Vaasan seudun vienti- ja energiateollisuutta. Sijainti valtateiden

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Sijoitu Kempeleeseen

Sijoitu Kempeleeseen Sijoitu Kempeleeseen Kempeleessä olet Pohjois-Suomen paalupaikalla Kempele sijaitsee keskellä 250 000 asukkaan kaupunkiseutua, kymmenen kilometrin päässä Oulusta. Lähellä on matkustajamääriltään Suomen

Lisätiedot

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM LYNETin Tutkimuspäivä 2016 Ministeriön toimialaan kuuluvat mm. Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy,

Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy, Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu 17-18.5.2017 Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy, 18.5.2017 1 RRT ja Pohjoinen kuljetuskäytävä Aasia-Pohjoismaat-Aasia Päivinen, Kouvola Innovation Oy 17.2.2017/ Simo

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Sundom Smart Grid Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Kimmo Kauhaniemi, Vaasan Yliopisto, professori Luotettavaa sähkönjakeula kustannustehokkaasti Jari

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas 29.11.2012 Mika Muinonen Taustaa (1) Bioenergia on maakunnallinen kärkiala Etelä-Savossa maan parhaat metsät ja suurin hyödyntämätön potentiaali

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Fell Lapland Business Services Reija Viinanen

Fell Lapland Business Services Reija Viinanen Fell Lapland Business Services 28.4.2016 Reija Viinanen ARKTINEN ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN TESTIEKOSYSTEEMI KASVUA JA INNOVAATIOITA POHJOISESTA The Smart Arctic Way for Logistics Salmon trucking, estimates grow

Lisätiedot

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin 26.3.2013 LVM, Helsinki Riitta Pöntynen SPC Finland Eurooppalainen liikenneverkko TEN-T

Lisätiedot

Mikä on Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi?

Mikä on Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi? Mikä on Ympäristöfoorumi? Ympäristöfoorumi on perustettu edistämään suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä. Foorumi on informaatiokanava ja kohtaamispaikka kaikille

Lisätiedot

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy Uutta tuulivoimaa Suomeen TuuliWatti Oy Päivän agenda Tervetuloa viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, TuuliWatti TuuliWatin investointiuutiset toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Simo uusiutuvan energian

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti

Vantaan Innovaatioinstituutti Vantaan Innovaatioinstituutti Voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö Perustettu vuonna 2009 Vantaan kaupungin omistama Innovaatioinstituutin tehtävänä on edistää Vantaan vetovoimaisuuden kasvua, liiketoimintaympäristön

Lisätiedot

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla 29.11.2013 Päivän ohjelma 9:00 Tilaisuuden avaus 9:10 Toimintaympäristö muuttuu alan yleiset trendit ja globaalit ilmiöt Maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Yksi elämä -hanke Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Yksi elämä hankkeelle on toteuttanut YouGov Finland Tiedot kerättiin web-kyselynä 2.11. 6.11.2016

Lisätiedot

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX Partnerpäivä 6.11.2014 Tervetuloa Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX 1991 the first Handbook Open Specification was published 1993 ETS 1996 ET2 1997 Batibus, EHS and EIB merged 2001 Konnex Association

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Kokemuksia PK-instrumentista. Case One Click LCA. Rakennushankkeiden elinkaaren optimoinnin verkkopalvelu

Kokemuksia PK-instrumentista. Case One Click LCA. Rakennushankkeiden elinkaaren optimoinnin verkkopalvelu Kokemuksia PK-instrumentista Case One Click LCA Rakennushankkeiden elinkaaren optimoinnin verkkopalvelu Long-life assets need long-life optimization LIFE-CYLE MATTERS OPTIMIZE IT MAKE IT EASY Operation:

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Mikael Nyberg, Yksikön päällikkö

Lentoliikennestrategia. Mikael Nyberg, Yksikön päällikkö Lentoliikennestrategia Mikael Nyberg, Yksikön päällikkö Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko 2012 Liikenteen visio 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä. Kehitetään palvelutason

Lisätiedot