ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN HEA.fi HUMPPILA ECO AIRPORT Loppuraportti EAKR-hankkeet Hämeen Liitto HEA.fi HEA projektit Humppilassa Petri Ilmarinen, projektipäällikkö tel

2 Ilmakuvaillustraatio Humppilan alueella HEA-projektien osalta näkymä pohjoisesta Loppuraportti täydennetty Humppilan kunta ja useat joko Humppilan kunnan tai seudun eri hankkeet (mm. Forssa) ovat olleet osana aiempia EU- tai Forssan HAMK:n hankkeita, jotka ovat liittyneet joko 2-tien kehityskäytävän kehittämiseen, seudulliseen kehittämiseen ( 5 kehyskuntaa Forssan alueella, Bright Green Forssa kokonaisuus ) tai jonkin elinkeinotoimen hanketutkimuksessa, kuten esimerkiksie logistiikkaa, (Ello, VELOG), matkailua (Midgård) tai muita elinkeinotoimia koskevia hankkeita. Kunta on myös aktiivisesti panostanut elinkeinotoimen elinvoimaisuuteen ohjaamalla dynaamisesti kaavoitusta erityisesti 2- ja 9-tien yhteydessä sekä vaikuttamalla aktiivisesti seudun energiantuotantoon (bioenergialaitos kaukolämpöön sekä tuulipuistohanke), elinkeinotoimen palveluihin ja niiden jokapäiväiseen toimintaan kiinteistökehityksen kautta niillä resursseilla mikä on ollut mahdollista. Aluevisio 2- ja 9-tien risteysalueesta sekä lentokenttäalueesta. Uusiin seudullisiin hankkeisiin oli tehtynä n. 5 vuotta tausta- ja pohjatyötä kunnassa, josta merkittävä osa kulminoitui tavalla tai toisella maan käyttötarkoitukseen vaikuttaviin mittaviin kaavoitustarpeisiin. Erityisesti eniten julkisuutta ja tunteita nostattavana HEA-hankekokonaisuudessa on ollut Humppila Eco Airport hanke, joka hankkeena on mittakaavaltaan

3 toteutuksensa ja lisäarvojensa osalta kuitenkin enemmän kansallinen kuin kunnallinen hanke. Ko. hankkeen merkitys on kuitenkin todettu projektin aikana myös valtionhallinnossa merkittäväksi: mm. Jorma Elorannan Työ- ja Elinkeinoministeriölleä tekemässään Suomen tulevaisuusraportissa sillä on merkittävä osa kehitettäessä Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla kilpailtaessa kansainvälisten yhtiöiden sijoittumisesta mahdollisesti Suomeen ja Suomessa kasvavisen ja syntyvien vientiyritysten kilpailukyvyn tukemiseksi. Suomi toimii tällä hetkellä erittäin merkittävänä Aasian henkilöliikenteen jakelun solmukohtana USA:an ja Eurooppaan, se voisi toimia sellaisena logistiikan solmukohtana tavaraliikenteessäkin. Projektipäällikön tehtävänä on ollut kehittää ja viedä eteenpäin ekologistiikkaan ekologiaan logistiikkapalveluissa tähtääviä hankkeita sekä niiihin liittyviä ja sivuavia seudullsiia elinkeinotoimen hankkeita toisaalta nyt vahvistettavana olevaan Hämeen Liiton osamaakuntakaavaan ja toisaalta koostaa Humppilaan sijoittuvista hankkeista yksi mielekäs hallittava kokonaisuus. Kokonaisuuden koostamisen tavoiteasettelussa ensisijaiseksi asetettiin uusien asioiden ymmärrettävyys erityisesti ekologistiikan osalta, joka on käsitteenä uusi.

4 EKOLOGIA LOGISTIIKASSA EAKR projektissa tavoiteltiin mallia hiilineutraalista kokonaisuudesta logistiikassa ekologista logistiikkaa - ekologistiikkaa. Tutkittaessa energiaketjuja ja energiatasapainoon vaikuttavia toimintoja ja ketjutettaessa seudullisia hankkeita, kuten ekologinen energiantuotanto sekä tavoiteltavana olevia uusia hankkeita, kuten konesalit, syntyi malli, joka voisi olla yleistettävissä laajemminkin aluesuunnitteluun. Tämä tarkoittaa energian muodostuksen ja kulutuksen osalta energiaketjujen ja alueellisen energiatasapainon huomioimista alueellisissa toiminnoissa, maankäytössä ja kaavoituksessa pelkän elinkeinopoliittisen tai elinympäristötarkasteluun perustuvan maankäytön suunnittelun osana. Ekologia logistiikassa ekologistiikassa tarkoittaa kuljetusverkoston ja intermodaalisen ajattelun uudelleensuunnittelua paikallisesti, seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ekologisesta näkökulmasta, joka todennäköisesti olisi myös taloudellisestikin kannattavampi toimintatapa. IATA:n unelma Open Sky tarkoittaa yksinkertaisesti poliittisesti ja strategisesti vapaata lentämistä sieltä mistä pitää sinne mihin pitää. Tämän hetken tilanteeseen verrattuna 50% päästöistä ja kuluista voisi karsia ilman teknisiä keksintöjä 'Open Sky' metodilla. Humppila Eco Airport ajattelu idän ja lännen suoran lentoreitin välipysäkkinä tankkaus- ja jakelupaikkana olisi Suomen kontribuutio koko maailmaa koskevaan avoimen taivaan unelmaan järkevien kuljetusreittien optimoinnin kautta.

5 Logistiikan liikenneväline- ja liikennekehityksessä tavoitteena on matalammat päästöt. Kuljetuskaluston tekninen kehitys, vaihtoehtoisten polttoaineiden kuten biopolttoaineiden kehitys ja logistiikkakeskusten kehitys ovat kokonaisuus, jonka tavoitteena on mahdollisimman suuri energiaomavaraisuus ja matala energiankulutus. HEA-hankkeessa vihreät nousut ja laskut mahdollistava kiitorata sekä geopoliittisesti strategisesti oikea sijainti maapallolla mannertenvälisiin lentoihin ovat vastauksia tähän kehitykseen logistiikkakeskusten ekologiseen kehittämiseen. HEA hankkeiden ketjussa yhtenä tavoitteena on pienemmät hiilidioksidipäästöt energiantuotannossa: seudullisesti kaukolämpöä ja energiaa tuotetaankin jo bioemissiomallilla uusiutuvista luononvaroista ja seudun tuulipuistohanke on hyvässä tuulessa toteutua. Alueellisessa tavoitellussa toiminnassa yhtenä osana on suunniteltu energiaketjusyistä esim. konesaleja ja muuta vastaavaa toimintaa, jotka tuottavat sivutuotteena mm. lauhdelämpöä, joka yleensä siirretään mereen tms. hyödyntämättömään tarkoitukseen. Lauhdelämmön hyödyntämisen ketjuttaminen suurempaan kokonaisuuteen voisi näin palvella hiilineutraaliutta tavoittelevaa kokonaisuutta osana tuotantoketjua, eikä sen jäähdyttämiseen käyttämä energia näin täysin menisi ns. harakoille tai kaloille. Välivarastointikeinona on tutkittu mm. maakylmää, ts. maaperään lämmön varastointia siltä osin, kun sitä ei voi välittömästi käyttää esim. logistiikkakeskuksen ja ekolentokentän platan ja tilojen lämmittämiseen.

6 Logistiikkakeskuksen suurin taloudellinen ongelma verrattuna esim. EteläEurooppaan on sen käyttökustannuksissa ja erityisesti lämmittämisessä. Ekoenergiaketju ekologisesta sähköntuotannosta, konesalien käyttämän energian lauhdelämmön hyödyntämisestä ja rakentamisessa huomioidussa pyrkimyksessä nollahiilijalanjälkeen rakennuskannan suunnittelussa ja toteutuksessa voi ajatella syntyvän yleistettävämmän mallin suurien toimintakeskusten suunnitteluun myös muilla yhteiskunnan toiminta-alueilla. Tänä päivänä vaatimukset edellyttävät automaattisesti nollaenergiarakennuksia, mutta innovatiivisen energiaketjuttamisen lisäksi tulee huomioida myös ympäristön huomioiva jätteenkäsittely sekä tehokas oikeiden kestävien pitkäikäisten materiaalien käyttö. Tavoittteena ympäristöllinen vastuullisuus, jonka sivutuotteena matalammat käyttö- ja ylläpitokustannukset. Bio-orientoitunut alueen käyttö ottaa jatkossa huomioon kerättävät hulevedet ja niiden mahdollisen hyötykäytön. Tulevaisuuden energiamuodoista varmasti yleistyvä uusi tuotantomuoto on leväenergia. Levä on maailman nopeimmin ja pienimmällä panostuksella kasvava luonnon organismi, joka on huomattavasti halvempaa tuottaa kuin esim. soija ja maissi optimiolosuhteissa. Siitä suoraan saatava energia on edelleen kehitystyön alla (sentrifugaalisesti tai paneella puristettava öljy) mutta välillisesti se on jo sellaisenaan käyttökelpoista raaka-ainetta bioemissiotuotannossa poltettavassa muodossa. Suurta aluetta uutena alueena käsiteltäessä lentokenttä- ja logistiikka-aluekokonaisuus on loistava hulevesialue, jolta kerättävän huleveden voi paitsi puhdistaa ja käsitellä hallitusti, myös jatkokäyttää levätuotantosäiliöissä ja -altaissa energialevämassan kasvatukseen. Tämä optio on hyvä huomioida aluesuunnittelussa varhaisessa vaiheessa, jotta se olisi käytettävissä ja hyödynnettävissä leväenergiateknologian edettyä riittävän kustannustehokkaaseen vaiheeseen.

7 Hanketta tehtäessä ilmeni myös ELLO-projektiin pohjautuvan tutkimusmateriaalin jatkotyöstössä, että koko maailmassa ei ole olemassa yhtenäistä logistiikkadatapohjaa: eri toimijoilla on omia sisäisiä datajärjestelmiä, mutta niistäkään moni ei ole ns. paperiton, ts. kansainvälisissä kuljetuksissa helposti intermodaalisissa ketjuissa hyödynnettävä järjestelmä. Voidaan päätellä, että tällaisen yhtenäisen kansainvälisen logistiikkadatapohjan luominen esim. pilvipalvelujen kanssa yhteensopivaksi helpottaisi erilaisten, ei vielä maailmanlaajuisten suurtoimijaksi kasvaneiden, logistiikkayritysten välitöntä yhteistoimintamahdollisuutta ja mahdollistaisi suoremmat ja ekologisemmat tavarantoimitusketjut koko logistiikkajärjestelmään. Erityisesti linkitettäessä mannertenvälisiä ja mannerten sisäisiä logstiikkaketjuja. Humppila Eco Airport muine seudullisine palveluineen ja energiaketjuineen onkin suunniteltu osaksi ekologista ilmasiltaa mannertenväliseen toimintaan Kiina <> USA akselille Euroopan välipysähdyksellä. Samoin osana riittävän tärkeää kansainvälistä logistiikkatoimintaa laajamittaisen uuden kansainvälisen datajärjestelmän luominen ja käytäntöön ajaminen olisi mahdollista.

8 HEA hankkeissa on innovatiivista ajattelua sekä osa-alueissa että kokonaisuutena eri elinkeinotoimien ketjuttamisessa niiden toiminnan kansainvälisyyden tai energiaketjuun sijoittumisen kannalta ja näiden asioiden ymmärtäminen niiden kehittämiseksi todettiin välttämättömäksi. Siksi kunnan HEA-hankkeiksi nimettyjä erilaisia elinkeinotoimia ja energiatuotantoa lähdettiin jäsentelemään yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena oli, että ekologiselta kannalta energiaketjut havainnollistuvat niin Eco Airportin kuin muidenkin alueen uusien hankkeiden välillä, ja että eri liiketoimintojen samansuuntaisuus ja synergiat erityisesti intermodaalisen logistiikan sekä sen tavoitteellisesti kansainvälisen suuntautumisen kautta tulisi lisäarvona huomioiduksi kaikissa seudun hankkeissa. Seudullinen yhteistyö HEA-hankkeiden kehittämiseksi koko seutua tukevaksi voimavaraksi tuli jo projektin alkuvaiheessa hyvin tärkeäksi. Hankkeen aikana naapurikuntien kanssa (Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) kahden vuoden aikana syntyneet säännölliset tapaamiset ovat poikkeuksetta luoneet positiivista henkeä voimavarojen yhdistämiseksi kaikkia seudullisesti hyödyttävissä hankkeissa.

9 Projektin aikana tehtyjä tapaamisia ja hankkeista tiedottamista on tehty maanlaajuisesti kaikissa eri virastoissa ja ministeriöissä, joiden toimintaan HEA-hankkeet liittyvät. Ohessa lyhyt listaus joistakin henkilöistä, pääkohdista ja tapaamisten sisällöistä: Liikenneministeri Merja Kyllönen Liikenneministeriö Ylijohtaja Minna Kivimäki (liikennepoliittisten ja lentoliikennepoliittisten ohjelmien osalta) Liikennevirasto Markku Nummelin (seudullisen uuden rautatieaseman luominen (Humppilan rautatieaseman siirtäminen parempaan paikkaan ja sen ympärille seudullisen maaliikenneaseman kehittäminen, ensimmäisen aidosti intermodaalisen rautatie-kumpipyörärahti logistiikkakeskuksen kehittäminen Suomeen) Trafi (lentoliikenteen, lentokenttäsäännöstön ja ilmatilasäännöstön osalta, tuulipuiston sijoittumisen esteettömyyys ilmaliikenteen osalta) Finavia (ilmatilasäännöstön ja lennonjohtohallinnollisten asioiden osalta) Työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori Työ- ja elinkeinoministeriö kansliapäällikkö Erkki Virtanen (kansainvälisen lentorahti- ja charterkentän merkitys Suomen elinkeinoelämälle) Tulli (tullivarastoaluetoiminnan kehittämiseksi tulevan logistiikkakeskuksen yhteyteen, eli ns. tullivapaiden testaus- ja valmistusolosuhteiden luomiseksi, Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru Naapurikunnat sekä muut kunnat, joiden päättäjien kanssa seudullisista yhteistyöhankkeista on keskusteltu: Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Loimaa, Punkalaidun, Urjala, Somero Esitys Jan Vapaavuorelle ja Sanni Grahn-Laasoselle.

10 Projektin hankesisältö HEA.fi - HUMPPILA ECO AIRPORT Auevisio Humppilan hankealueista 2- ja 9-tien alueelta sekä lentokentästä näkymä etelästä. Explore investment and development opportunities at HEA.fi. Tutustu investointi- ja kehitysmahdollisuuksiin HEA.fi:ssä. YOUR NEXT BUSINESS LOCATION SEURAAVA LIIKETOIMINTAPAIKKASI We are strongly developing this European Union Customs Entry - Exit Airport and Logistics Centre and seeking investors and interested companies as our location is in the very middle of the most direct and shortest air cargo route between United States of America and China Republic. We believe HEA.fi would be the most profitable and very useful strategic location for Chinese Air Cargo companies and International companies who has fabrication in China to operate world wide through Europe. Olemme kehittämässä Euroopan Liitton alueelle Entry - Exit tullauskeskittymää

11 lentokenttä- sekä logistiikkakeskusta. Olemme etsimässä investoreita ja kiinnostuneita yhtiöitä sijaintiimme, joka on keskellä suorinta ja lyhintä USA:n ja Kiinan välistä lentorahtireittiä. Uskomme, että HEA.fi voisi olla tuottoisa ja hyödyllinen strateginen sijainti kiinalaisille lentorahtiyhtiöille ja kansainvälisille yhtiöille, joilla on valmistus Kiinassa operoida maailmanlaajuisesti Euroopan kautta. ABOUT FINLAND in brief TIETOA SUOMESTA lyhyesti Finland is a 5 million inhabitant Nordic country. It locates in north of Europe as a vital part of Baltic and Scandinavian countries. The major flights for transcontinental cargo between China and USA passes the airspace of Finland times a day as being the shortest distance between China and USA East Coast. Finland has short sea connection to every country in Northern Europe and five excellent transportation harbours. The main passenger airport of Finland Helsinki Airport is the major airport for Asian passengers to travel to USA and Europe. Suomi on n. 5 milj. asukkaan maa osana Pohjoismaita. Se sijaitsee PohjoisEuroopassa osana Baltiaa ja Skandinaviaa. Lentorahdin päälentoreitit n lentoa vuorokaudessa - mannertenvälisessä lentorahdissa Kiinan ja USA:n välillä kulkevat Suomen ilmatilan kautta, koska lyhin reitti Kiinasta USA:n itärannikolle kulkee Suomen ylitse. Suomella on lyhyt meriyhteys jokaiseen Pohjois-Euroopan maahan ja viisi erinomaista rahtisatamaa. Suomen päälentokenttä Helsinki Airport on merkittäviän Aasian henkilölentoliikenteelle USA:an ja Eurooppaan. ABOUT HEA.fi HUMPPILA ECO AIRPORT in brief HEA.fi lyhyesti The longest runway in Northern Europe. Humppila Eco Airport will accommodate wide bodied aircrafts such as the Boeing 767 Cargo, Airbus 380 Cargo and the Antonov 124 and Antonov 125 through 24/7/365. It is very suitable for 'green landings' especially for heavy weight cargo aircrafts to save huge amount of fuel both in departures and landings.

12 Pisin kiitorata Pohjois Euroopassa. Humppila Eco Airport pystyy vastaanottamaan leveärunkoisia lentokoneita, kuten Boeing 767 Cargo, Airbus 380 Cargo ja the Antonov 124 ja Antonov 125 vuorokauden ympäri 24/7/365. Se on erityisen sopiva 'vihreille laskeutumisille' erityisesti raskaille lentorahtikoneille, jotta merkittävä määrä polttoainetta säästyisi nousuissa ja laskuissa. This facility is offered as an expence saving 'fuelling pit stop' for long range flights between USA and China (more than such landings per day with the traffic of today) to decrease fuel weight and expences significantly more than landing expences would cost altogether. Tämä fasiliteetti tarjotaan kustannuksia säästävänä 'tankkausvarikkopysähdyksenä' pitkän kantomatkan lentoihin USA:n ja Kiinan välille (yli laskeutumista vuorokaudessa tämän päivän liikenteellä) polttoainekuorman ja -kustannuksen pudottamiseksi merkittävästi enemmän kuin laskeutumiskulut olisivat kokonaisuudessaan. The economical pit stop can consist also other extensions through its trans continental characteristics: a fuel weight and therefore expence saving landing can be extended to be a part of the Northern European Air Cargo network. An existing FInnish intermodal cargo network of all traffic forms in with short distances (rail road - ship) between Finland and all North European countries opens the option to create an Entry Exit stronghold for all North European Air Cargo as an extension to trans continental air cargo operators. Ekonominen varikkopysähdys sisältää myös muita mahdollisuuksia mannertenvälisen luonteensa vuoksi: polttoainekuorman ja siten kustannussäästön lisäksi tehty laskeutuminen voi toimia yhdistettynä osaksi Pohjois Euroopan lentorahtiverkostoa. Olemassa oleva suomalainen intermodaalinen rahtiverkosto kaikissa liikennemuodoissaan lyhyillä etäisyyksillä (raide tie meri) Suomen ja Pohjois Euroopan maiden välillä luo mahdollisuuden luoda Entry Exit tukikohdan koko Pohjois Euroopan lentorahdille jatkeeksi mannertenväliseen lentorahtioperointiin.

13 Aluevisiokuva lentokenttä- ja logistiikka-alueesta terminaaleineen sekä maaliikennekeskuksesta. HEA.fi FEATURED SERVICES HEA.fi TARJOAMAT PALVELUT Humppila Eco Airport will feature -a main runway up to 4 kilometres in length -a Category One instrument landing system (Annex 14) -air traffic control -flight services -emergency response. -main railway route throughout Finland and direct connection to 5 harbors and to Transsyberia main railway -3 main routes of Finland ending to major harbors and cities within distances under 100 kilometers. Humppila Eco Airport tulee tarjoamaan -n. 4 kilometrin pituisen pääkiitoradan -kategoria yksi instrumenttilaskeutumissysteemin (Annex 14) -lennonjohdon -lentopalvelut -hätätilannevarautumisen -osana kantarautatierataa läpi Suomen ja suoran yhteyden 5 satamaan sekä Transsiperian päärataan -3 päätietä Suomessa yhteyksillä satamiin ja kaupunkeihin n. 100 kilometrin säteellä.

14 BACKROUND OF THE INTERMODAL ECO AIRPORT INTERMODAALISEN EKOLENTOKENTÄN TAUSTA Introduction Johdanto The original concept of ecological intermodal airport and business park, championed by Finnish authorities since 2007, is based on the definition of sensible transport solution with multi modal opportunities to combine the advantages of all transportation forms nationally for international purposes. Alkuperäinen ajatus ja konsepti ekologiselle intermodaaliselle lentokentälle ja liikepuistolle ideoituna ja selvitettävänä Suomen viranomaisten toimesta vuodesta 2007 perustuu mielekkääseen kuljetusratkaisuun multimodaalisilla mahdollisukksilla yhdistää kaikkien eri kuljetusmuotojen edut kansallisesti kansainvälisiin tarkoituksiin. Intermodaalinen logistiikkakeskus Suomessa on yli 70 logistiikkakeskusta, joista yksikään ei toimi suoraan yhteen rautatien kanssa. Samoin 25 lentokentästä yksikään ei ole rautatien läheisyydessä. HEA:n ensimmäisen vaiheen tavoite on luoda merkittävä seudullinen maaliikennekeskus, jossa rautatie- ja maantierahtilogistiikka saadaan toimimaan viimeisimmällä rahtikäsittelymenetelmillä saumattomasti yhteen samassa paikassa. Toisessa vaiheessa alueelle on suunnitteilla

15 lähinnä mannertenvälistä suurlentorahtia palveleva lentorahtikeskus, joka pystyy myös palvelemaan Etelä-Suomen charter-lentokysyntää välittömällä rautatieyhteydellä keskellä Etelä-Suomea. Liikennevirasto toteaa, että Humppilan rautatieaseman siirtäminen HEA alueelle lähemmäksi Toijalaa nopeuttaisi yksiraiteisen Turku-Toijalan junavuoroja useita minuutteja vaihtoseisakin osuessa ideaaliin kohtaan kaavaillun maaliikennekeskuksen kohdalla. Tämä olisi myös luonnollinen intermodaalinen solmukohta Etelä-Suomen eri rahtimuodoille. Lentokentän raskaille rahtikoneille vihreät laskeutumiset mahdollistavat olosuhteet: pitkä kiitorata ja ideaali loiva lähestymis- ja nousuilmatila tuottaisivat laskelmien mukaan Aasia-USA lentoihin n euron kustannussäästön lentoa kohti ja näin nyt Suomen päivittäin ylittävistä n rahtilentokoneesta saataisiin mahdollisimman moni poikkeamaan HEA:lla. Visiokuva Forssan seudun maaliikennekeskuksesta ja uudesta rautatieasemasta. Riihimäen kolmioraide parantaa idäsuuntaista rautatieliikennettä. Seudullisesti olisikin tärkeää saada Toijalan kolmioraide (joka oli jo edellisessä liikennepoliittisessa ohjelmassa, mutta jäi toteuttamatta) toteutumaan, jolloin Forssan alueen maaliikennekeskuksesta Humppilasta mm. junayhteys Helsinkiin olisi lyhyempi kuin Tampereelta. Näin koko maanjunaliikenne saavuttaisi pienellä investoinnilla esteettä joka ilmansuunnasta ensimmäisessä vaiheessa maaliikenne- ja logistiikkakeskuksen ja toisessa vaiheessa kansainvälisen rahti- ja charterkentän.

16 CARBON NEUTRAL BUSINESS SOCIETY RENEWABLE ENERGY - GREEN TECHNOLOGY HIILINEUTRAALI LIIKETOIMINTAYHTEISÖ UUSIUTUVA ENERGIA VIHREÄ TEKNOLOGIA Bright Green Forssa Region is one of the most advanced locations with its green technology and cleantech businesses in the world. All that technology and the added value of the vicinity green tech businesses will be optimized in HEA Business Society with new innovations affecting already now. Järki Vihreä Forssan Seutu on yksi kehittyneimmistä alueista vihreän teknologian ja cleantech liiketoiminnassa maailmassa. Kaikki tämä teknologia ja lähiseudun lisäarvot vihreän teknologian liiketoiminnassa optimoidaan HEA liiketoimintaympäristössä uusien keksintöjen vaikuttaessa jo nyt seudun hyvinvointiin. The local energy production is already based on renewal energy through bio combustion technology using organ lumber waste as with new wind power park active in 2014 the produced green energy is enough to sell it to public market over the needs of HEA.fi. Paikallinen energiantuotanto perustuu jo nyt uusiutuvaan energiaan bioemissioteknologiana käyttäen orgaanista jätepuuta aktivoituva uusi tekeillä oleva tuulipuisto tuottaa vihreää energiaa riittävästi mahdollistaakseen energian myynnin julkisille markkinoille HEA.fi hankkeidenkin jälkeen. The intellectual energy chains between local businesses is creating continuously

17 developing energy saving chain. The system can be described as hybrid renewal energy solution. The intelligence of the system can be reproduced also in other sites and therefore it has a great sales value as itself when it comes to reality. Älykkäät energiaketjut paikallisten liiketoimintojen välillä luo jatkuvasti kehittyvän energiansäästöketjun. Tällaista järjestelmää voi kuvata uusiutuvan energian hybridiratkaisuksi. Järjestelmän älykkyys voidaan soveltaa myös muille paikkakunnille ja on toteutuessaan siten suuri arvo jo sinänsä. Hybridienergiatuotanto osana hiilineutraalia tavoitetta Kokonaismallin tavoitteena on työpaikkoja seutukunnalle tuottavaa ja muuttotappiota vähentävä aluekehitys. Uusia kokonaisuuksia kehitettäessä tavoitteena on uuden rakenteen osalta luonnollisesti hiilineutraaliin kokonaisratkaisuun pyrkivä kokonaismalli. Tämä on konkreettisesti mahdollista keskittymällä alueen nykyisen ja tulevan energiantuotannon ja -kulutuksen suhteen kehittämiseen. Erilaisista ekologisista energiamuodoista kuten biopoltto- ja tuulienergia tai talteenotettavista poikkeavista energiamuodoista kuten mahdollisten tulevien konesalien lauhdelämmön talteenottaminen muodostetaan hybridimalli, jossa optimoidaan eri energiamuotojen käytettävyys ja energiamuotojen hyödyntäminen. Mm. konesalien lauhdelämmön tuotannon suuntaamisen tavoitteena on hyödyntäminen sellaisenaan tai toisen energiamuodon tuottamisen osana lauhdelämmön normaalin mereen siirtämisen sijasta. Visiokuva konesalialueesta vihreän energian alueella.

18 HEA.fi FINANCIAL SUMMARY HEA.fi TALOUSYHTEENVETO HEA.fi bases on one primary operative and real estate company serving facilities for: -airport operator -logistic companies with intermodal substance -air cargo companies -charter flight companies -international companies for final testing and partial fabrication under customs free regulations HEA.fi perustuu yhteen pääyhtiöön, joka sekä operatiivinen että kiinteistöyhtiö tarjoten fasiliteetit: -lentokenttäoperaattorille -logistiikkayhtiöille intermodaalisella substanssilla -lentorahtiyhtiöille -charter lentoyhtiöille -kansainvälisille yhtiöille lopputestaukseen ja osavalmistukseen tullausvapaissa olosuhteissa

19 Content of income sources arrival & departure fees & rent of cargo flight companies arrival & departure fees & rent of charter flight companies space rent of logistics centres and cargo companies space rent of aircraft service company space rent of customs free factory halls space rent of cafeterias & restaurants space rent of shopping area land sales money when selling part of site Tulolähteet nousu & laskumaksut ja vuokrat lentorahtiyhtiöt nousu & laskumaksut ja vuokrat charterlentoyhtiöt tilavuokrat logistiikkakeskukset ja rahtiyhtiöt tilavuokrat lentokonehuoltoyhtiöt tilavuokrat tehdastiloista ullivarastoalueilla tilavuokrat kahviloista ja ravintoloista tilavuokrat myyntiliiketiloista maakauppatuotot myytävän maan osalta

20 Content of running costs flight control (either part of the company or contractor) stuff for cargo terminal logistics heating (aided with condensated heat) maintenance costs of build environment electricity airport snow removal (aided with condensated heat) investment depts Juoksevat kulut lennonjohto (joko osana yhtiötä tai alihankkija) rahtiterminaali henkilöstökulu lämmitys (lauhdelämpöavusteinen) rakennetun ympäristön huoltokustannukset sähkö lentokentän lumenpoisto investointien kuoletukset

21 HEA.fi BUSINESS SOCIETY HEA.fi LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Co-operative businesses in vicinity new generation of export industrial businesses export testing and fabrication industry domino outlet village truck stop & service centre Yhteistyökykyiset liiketoiminnat lähistöllä uuden sukupolven teolliset vientiliiketoiminnat testaus- ja loppuvalmistusteollisuss vientiin domino outlet kylä rekkastoppi & palvelukeskus

22 PALVELUT 2-tien ja 9-tien RISTEYSALUEELLA Humppilan tunnetuinta ja liikenteellisintä osaa 2-väylän ja 9-väylän risteysalueella ja -varsilla kehitetään palveluystävällisempään suuntaan. Risteysalueelle on tavoitteena palvelukeskus, joka sisältäisi tulevaisuudessa tavanomaisen henkilö- ja polttoainehuollon lisäksi ns. truck stop palvelut katsastus-, korjaus- ja rengashuoltopalveluineen. Mikäli autoteollisuuden testausalueet mahdollistuvat alueelle yleiskaavoituksessa, raskaan liikenteen koulutustoiminta ja testaus keskittyisi Humppilan alueelle muun auto- ja rengasteollisuuden kanssa. Mahdollisesti tulevaa koulutustoimintaa varten alueen oheispalvelut tarvitsevat vielä kehitystä. Alueelle on kaavailuissa myös Suomen ensimmäinen yhtenäinen Outlet alue. Keskeisen sijainnin ansiosta alueelle on kiinnostusta. Tuotevalmistusta harjoittaville innovatiivisille yhtiöille on tarjolla edullista asiakkaalle räätälöitävää tuotantotilaa keskeisellä paikalla muiden työpaikkapalveluiden yhteydessä ja tulevaisuudessa. HEA hankekkonaisuuteen Humppilan kunnassa kuuluu noin parisenkymmentä erillistä seudun kehitykseen vaikuttavaa hanketta, joista suurin huomio on keskittynyt Humppila Eco Airportiin ja logistiikkakeskukseen. Hankkeet muodostavat yhden suuremman kokonaisuuden johon kuuluu hankkeita energiantuotannosta palveluihin, valmistukseen ja kuljetukseen. Kaikki hankkeet eivät ole suoranaisesti riippuvaisia toisistaan, vaikka ovatkin monilta osin toisiaan tukevia.

23 REKKASTOPPI: Huoltopalvelut, katsastus- j a rengaspalvelut, ravintola- ja kaupan palvelut sekä majoituspalvelut (hotelli) sisältävä kokonaisuus, joka tarjoaa lepo- ja koulutuspaikan raskaalle liikenteelle. Kehittyvä klusteri monipuolisilla palveluilla.

24 DOMINO OUTLET VILLAGE Suomen ensimmäinen Outlet kylä, jossa toimintatiloja 100m2-3000m2 dominomaisesti rakentuvassa kokonaisuudessa.

25 AMMUNTA-AREENA Etelä-Suomeen sijoittuva kaikkiin Olympialuokkiin sisäammuntaharjoitusmahdollisuudet mahdollistava harjoittelukeskus.

26 TYÖPAIKKA-ALUE Logistiikkakeskittymä rautatie-maantieyhdistelmänä ja tulevaisuudessa mahdollinen rahtilentokenttä luo uusia mahdollisuuksia työpaikka-alueen kehittämiselle. Alueelle on kartoitettu ja neuvoteltu mahdollisia toimintamuotoja ja toimijoita, joilla em. palvelujen läheisyydessä olisi otollinen kasvupaikka. Aasia-USA välisen lentorahdin välipysäkin aseman saavuttaminen mahdollistaisi merkittävän jalansijan Pohjois-Euroopan lentorahdin entry exit paikkana. Tullin mukaan oikein suunnitellut eriasteiset tullivarastoalueet erikseen eri toimijoille sekä EU että mannertenväliselle rahdille mahdollistaisi uusia nopeampia toimintatapoja tullaukselle. Valmistus-, kokoonpano- ja testausteollisuudelle on myös mahdollista luoda eri asteisia tullivarastoalueita ja -palveluita välivalmistus- ja kokonpanoalueiksi jatkotoimituksiin ilman Suomeen tai Eurooppaan tullaamista. Suomessa merkittävimmät investoinnit aluekehitykseen tulee kohdistaa vientiä tukeviin ja vientiin uusia mahdollisuuksia luoviin kehityshankkeisiin. Nämä yhdistettynä hiilineutraaliin alueelliseen energiatavoitteeseen ja siihen johtavaan kehitykseen luo paremmat mahdollisuudet Suomelle olla kiinnostava imagollisesti todellisesti vihreä toimintaympäristö kilpailla työpaikkoja tuottavista kansainvälisistä toimijoista. Osaa HEA hankkeista jo toteutetaan voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen puitteissa osan odottaessa maakuntakaavan vahvistumista ja siten mahdollisuutta yleiskaavoitukseen hankkeiden toteutusympäristön luomiseksi. Yhtiöideni kautta useissa eri maissa, ja Suomessakin useissa kaupungeissa ja kunnissa työskennelleenä alueellisien voimavarojen hyödyntämistä tai alueellista kehitystä ohjaavana konsulttina tai kaavoittajana kokemukseni ovat Suomestakin kohtuullisen kattavat. Tämän perusteella voin todeta, että

27 Humppila pienenä kuntana on osoittanut voimansa avarakatseisena ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaavana yhteisönä : se on kykenevä yhtenäiseen päätöksentekoon ja kantamaan vastuunsa olennaisena osana yhteiskuntaa esimerkillisesti toimien oman alueensa elinkeinotoimen aktiivisena kehittäjänä työpaikkojen luomiseksi ja mahdollistamiseksi oman kunnan alueella sekä mm. lähikuntien suhteen yhdistävänä ja kuntien yhteistä toimintaa tukevana voimana. On ollut ilo saada toimia kaksi vuotta tässä yhteisössä auttamassa sen kehitystä ja luomassa kokonaisvaltaista työkaluja kunnan kasvavien ja uusien mahdollisten elinkeinotoimen kehittämiseen liittyvien osa-alueiden ymmärtämisessä ja hallinnassa sekä edistämisessä. Petri Ilmarinen projektipäällikkö HEA.fi-hankkeet Humppilan Kunta

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Belt and Road Initiative (OBOR)

Belt and Road Initiative (OBOR) Belt and Road Initiative (OBOR) Enright, Scott & Associates on tehnyt selvityksen aiheesta Tekesille ja tämän esityksen materiaali perustuu suurelta osin Michael Enrightin taustamateriaaliin. 26.1.2016

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

FINNISH BUSINESS HUB. SUOMI-TALO Norja. 2 vuoden palvelu suomalaisille yrityksille. Pohjois-Norjan markkina alueella 19.3.2014 FINNISH BUSINESS HUB

FINNISH BUSINESS HUB. SUOMI-TALO Norja. 2 vuoden palvelu suomalaisille yrityksille. Pohjois-Norjan markkina alueella 19.3.2014 FINNISH BUSINESS HUB SUOMI-TALO Norja 2 vuoden palvelu suomalaisille yrityksille Pohjois-Norjan markkina alueella 19.3.2014 SERVICES PREPARATION - Yrityksen johtokunnan päätös lähteä uudelle markkina-alueelle - Norjan tai

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus

Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj 28.11.2007 Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus Porthaniassa Sellutehdas biojalostamona Tausta Sellu-

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Päättäjien Metsäakatemia Kurssi 34 Maastojakso 22.-24.5 2013 Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Öljyn hinta, vaihtotase, työllisyys, rikkidirektiivi TE 3.5.-13 TE 3.5.-13 TE 26.4.-13 KL 21.8.-12 2 PMA

Lisätiedot

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I Itä- ja Pohjois-Suomen LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I T Y S Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Aluetaloudelliset

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille Helsingin seudulla ja Uudellamaalla Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina 19.5.2016 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY Lähtökohtana seudun hiilineutraaliustavoite Liikenne

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Finland and Datacenters huomioita Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy

Finland and Datacenters huomioita Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy Finland and Datacenters huomioita 7.6.2011 Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy Framework Finland Geopolitical stability Tax policies Political stability Communications infrastructure Energy Cooling Public financial

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää 15.10.2012

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää 15.10.2012 Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa Kasperi Karhapää 15.10.2012 2 Heat / Kasperi Karhapää Fortum ja biopolttoaineet Energiatehokas yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX Partnerpäivä 6.11.2014 Tervetuloa Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX 1991 the first Handbook Open Specification was published 1993 ETS 1996 ET2 1997 Batibus, EHS and EIB merged 2001 Konnex Association

Lisätiedot

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM LYNETin Tutkimuspäivä 2016 Ministeriön toimialaan kuuluvat mm. Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 7.10.2016 Eduskunta/Ympäristövaliokunta What did we agree in Paris 2015? Country

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Fell Lapland Business Services Reija Viinanen

Fell Lapland Business Services Reija Viinanen Fell Lapland Business Services 28.4.2016 Reija Viinanen ARKTINEN ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN TESTIEKOSYSTEEMI KASVUA JA INNOVAATIOITA POHJOISESTA The Smart Arctic Way for Logistics Salmon trucking, estimates grow

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla 29.11.2013 Päivän ohjelma 9:00 Tilaisuuden avaus 9:10 Toimintaympäristö muuttuu alan yleiset trendit ja globaalit ilmiöt Maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kymenlaakson liiton liikenneseminaari 26.3.2015 Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki 26.3.2015 1 EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy Uutta tuulivoimaa Suomeen TuuliWatti Oy Päivän agenda Tervetuloa viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, TuuliWatti TuuliWatin investointiuutiset toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Simo uusiutuvan energian

Lisätiedot

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu Trafikant i staden Kampen om gaturummet - Vem vinner? Kamppailu katutilasta Kuka voittaa? Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu City of Oulu, Technical Centre Päivämäärä Jaakko Ylinampa,

Lisätiedot

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info Paneelitoiminta osana arviointiprosessia Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info 28.1.2014 Paneeliarviointi osana strategisten tutkimusavausehdotusten arviointiprosessia Tekes pyytää suosituksen

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla

Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 Jan Juslén Tieto-osasto, Liikennevirasto Megatrendit Arvot ja asenteet muuttuvat Kaupungistuminen

Lisätiedot

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta,

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari, Lahti 15.10.2012 15.10.2012 1 Kotimaisen bioöljytuotannon huoltovarmuusvaikutuksia

Lisätiedot

Vuodet mitä vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö. Timo Rautajoki,

Vuodet mitä vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö. Timo Rautajoki, Vuodet 2018-2021 mitä vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö Timo Rautajoki, 14.2.2017 There are known knowns. There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

"Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka"

Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka "Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka" Source: Kaluza et al. (2010). The complex network of global cargo ship movements. Journal of the Royal Society Interface. Prof. Olli-Pekka Hilmola

Lisätiedot

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa projektipäällikkö Tuula Raukola

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa  projektipäällikkö Tuula Raukola Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa www.prizz.fi/kiertotalous projektipäällikkö Tuula Raukola tuula.raukola@prizz.fi Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa hanke Aikataulu: 1.1.2016

Lisätiedot

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Suomen laaja arktinen osaaminen näkyviin!

Suomen laaja arktinen osaaminen näkyviin! Suomen laaja arktinen osaaminen näkyviin! Maakuntien kansainvälisten asioiden palaveri Tietotalo, Jyväskylä 18.1.2017 Mikä arktinen alue? -- näkemys koko Suomesta arktisena maana Koko Suomella on laaja

Lisätiedot

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Tulevaisuusfoorumi Koli 5.11.2015 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Älykkäät tehtaat tuottavat älykkäitä tuotteita ja palveluja Tuottavuuden

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKAHANKE. Johanna Viita

ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKAHANKE. Johanna Viita ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKAHANKE Johanna Viita 22.8.08 Tämän esityksen sisältö 1. Taustalla Ellissä aiemmin tehty yhteistyö: ESY ja aluerakenne 2030 2. Muut kuljetuskäytävähankkeet erityisesti eteläisen Itämeren

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Älyverkoista Kilpailuetua, Tulevaisuuden älykkäät yhteisöt. Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy

Älyverkoista Kilpailuetua, Tulevaisuuden älykkäät yhteisöt. Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy Älyverkoista Kilpailuetua, Tulevaisuuden älykkäät yhteisöt Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower I Oy 12.12.2016 Author 14.12.2016 1 Älyverkoista kilpailuetua Energiajärjestelmä on murroksessa Älyverkko

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 PORI 17.12.201412 2014 Kaarina Nurmi Tutkimuspäällikkö, VTT Rauman kaupunki Elinkeino- ja suunnittelupalvelut kaarina.nurmi@rauma.fi 050 307 3542 RAUMAN ALUEEN KORKEAKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta Jätehuoltopäivät 5.10.2011, Tampere Pentti Rantala Pirkanmaan Jätehuolto Kunnat omistavat 100 %, Tampere suurin Hoidetaan kuntien lakisääteinen tehtävä, ei viranomainen

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja H Ä G G B L O M Team Finland, Oulu 12.11.2015 Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja case AB A. Häggblom OY Jukka Karhula, CEO History - milestones Mr. Alf Häggblom opens

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Saavutettavuus ja aluerakenne

Saavutettavuus ja aluerakenne Saavutettavuus ja aluerakenne Väestö, liikenneverkko ja liikkumiskäyttäytyminen sekä yhteiskunnan keskittyvä kehitys Näkökulmia FiRa-, TRACC- ja Aluetypologia-hankkeista Ossi Kotavaara Hankkeet lyhyesti

Lisätiedot

SEINÄJOKI CROSSING 6 MAIN ROADS 5 RAILWAYS

SEINÄJOKI CROSSING 6 MAIN ROADS 5 RAILWAYS SEINÄJOKI CROSSING 6 MIN RODS 5 RILWYS VR Group Nordic Logistic City is a modern and green intermodal centre. We will expand the area and add services to it during the next two years. The area will expand

Lisätiedot

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY 10.11.2015 Miksi resurssiviisautta tarvitaan Miksi kaupunkien pitää muuttua Mitä resurssiviisaus tarkoittaa Mitä sillä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Uusiutuva/puhdas energia haasteita ja mahdollisuuksia. Prof. Jarmo Partanen

Uusiutuva/puhdas energia haasteita ja mahdollisuuksia. Prof. Jarmo Partanen Uusiutuva/puhdas energia haasteita ja mahdollisuuksia Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 Electricity Market, targets Competitive ness Sustainab ility Technical requirement; keep

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

KAVERI. Kaupan sijaintidynamikkaa tarkasteleva simulaatiomalli

KAVERI. Kaupan sijaintidynamikkaa tarkasteleva simulaatiomalli KAVERI Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa Kaupan sijaintidynamikkaa tarkasteleva simulaatiomalli Sanna Iltanen TTY Edge laboratorio 01.02.2012 MALLIN TOIMINTAPERIAATE Kaupan sijaintidynamiikkaa

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne Liikkuminen palveluna seminaari Älyliikenne Kuinka materiaalien käsittely tehostuu, arvoketjut Aki Jumppanen Toimitusjohtaja HUB logistics Älyliikenne Älyliikenteen perusajatus on luoda kansallista kilpailukykyä.

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot