ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMEN EKOLOGISTISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN KEHITTÄMINEN HEA.fi HUMPPILA ECO AIRPORT Loppuraportti EAKR-hankkeet Hämeen Liitto HEA.fi HEA projektit Humppilassa Petri Ilmarinen, projektipäällikkö tel

2 Ilmakuvaillustraatio Humppilan alueella HEA-projektien osalta näkymä pohjoisesta Loppuraportti täydennetty Humppilan kunta ja useat joko Humppilan kunnan tai seudun eri hankkeet (mm. Forssa) ovat olleet osana aiempia EU- tai Forssan HAMK:n hankkeita, jotka ovat liittyneet joko 2-tien kehityskäytävän kehittämiseen, seudulliseen kehittämiseen ( 5 kehyskuntaa Forssan alueella, Bright Green Forssa kokonaisuus ) tai jonkin elinkeinotoimen hanketutkimuksessa, kuten esimerkiksie logistiikkaa, (Ello, VELOG), matkailua (Midgård) tai muita elinkeinotoimia koskevia hankkeita. Kunta on myös aktiivisesti panostanut elinkeinotoimen elinvoimaisuuteen ohjaamalla dynaamisesti kaavoitusta erityisesti 2- ja 9-tien yhteydessä sekä vaikuttamalla aktiivisesti seudun energiantuotantoon (bioenergialaitos kaukolämpöön sekä tuulipuistohanke), elinkeinotoimen palveluihin ja niiden jokapäiväiseen toimintaan kiinteistökehityksen kautta niillä resursseilla mikä on ollut mahdollista. Aluevisio 2- ja 9-tien risteysalueesta sekä lentokenttäalueesta. Uusiin seudullisiin hankkeisiin oli tehtynä n. 5 vuotta tausta- ja pohjatyötä kunnassa, josta merkittävä osa kulminoitui tavalla tai toisella maan käyttötarkoitukseen vaikuttaviin mittaviin kaavoitustarpeisiin. Erityisesti eniten julkisuutta ja tunteita nostattavana HEA-hankekokonaisuudessa on ollut Humppila Eco Airport hanke, joka hankkeena on mittakaavaltaan

3 toteutuksensa ja lisäarvojensa osalta kuitenkin enemmän kansallinen kuin kunnallinen hanke. Ko. hankkeen merkitys on kuitenkin todettu projektin aikana myös valtionhallinnossa merkittäväksi: mm. Jorma Elorannan Työ- ja Elinkeinoministeriölleä tekemässään Suomen tulevaisuusraportissa sillä on merkittävä osa kehitettäessä Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla kilpailtaessa kansainvälisten yhtiöiden sijoittumisesta mahdollisesti Suomeen ja Suomessa kasvavisen ja syntyvien vientiyritysten kilpailukyvyn tukemiseksi. Suomi toimii tällä hetkellä erittäin merkittävänä Aasian henkilöliikenteen jakelun solmukohtana USA:an ja Eurooppaan, se voisi toimia sellaisena logistiikan solmukohtana tavaraliikenteessäkin. Projektipäällikön tehtävänä on ollut kehittää ja viedä eteenpäin ekologistiikkaan ekologiaan logistiikkapalveluissa tähtääviä hankkeita sekä niiihin liittyviä ja sivuavia seudullsiia elinkeinotoimen hankkeita toisaalta nyt vahvistettavana olevaan Hämeen Liiton osamaakuntakaavaan ja toisaalta koostaa Humppilaan sijoittuvista hankkeista yksi mielekäs hallittava kokonaisuus. Kokonaisuuden koostamisen tavoiteasettelussa ensisijaiseksi asetettiin uusien asioiden ymmärrettävyys erityisesti ekologistiikan osalta, joka on käsitteenä uusi.

4 EKOLOGIA LOGISTIIKASSA EAKR projektissa tavoiteltiin mallia hiilineutraalista kokonaisuudesta logistiikassa ekologista logistiikkaa - ekologistiikkaa. Tutkittaessa energiaketjuja ja energiatasapainoon vaikuttavia toimintoja ja ketjutettaessa seudullisia hankkeita, kuten ekologinen energiantuotanto sekä tavoiteltavana olevia uusia hankkeita, kuten konesalit, syntyi malli, joka voisi olla yleistettävissä laajemminkin aluesuunnitteluun. Tämä tarkoittaa energian muodostuksen ja kulutuksen osalta energiaketjujen ja alueellisen energiatasapainon huomioimista alueellisissa toiminnoissa, maankäytössä ja kaavoituksessa pelkän elinkeinopoliittisen tai elinympäristötarkasteluun perustuvan maankäytön suunnittelun osana. Ekologia logistiikassa ekologistiikassa tarkoittaa kuljetusverkoston ja intermodaalisen ajattelun uudelleensuunnittelua paikallisesti, seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ekologisesta näkökulmasta, joka todennäköisesti olisi myös taloudellisestikin kannattavampi toimintatapa. IATA:n unelma Open Sky tarkoittaa yksinkertaisesti poliittisesti ja strategisesti vapaata lentämistä sieltä mistä pitää sinne mihin pitää. Tämän hetken tilanteeseen verrattuna 50% päästöistä ja kuluista voisi karsia ilman teknisiä keksintöjä 'Open Sky' metodilla. Humppila Eco Airport ajattelu idän ja lännen suoran lentoreitin välipysäkkinä tankkaus- ja jakelupaikkana olisi Suomen kontribuutio koko maailmaa koskevaan avoimen taivaan unelmaan järkevien kuljetusreittien optimoinnin kautta.

5 Logistiikan liikenneväline- ja liikennekehityksessä tavoitteena on matalammat päästöt. Kuljetuskaluston tekninen kehitys, vaihtoehtoisten polttoaineiden kuten biopolttoaineiden kehitys ja logistiikkakeskusten kehitys ovat kokonaisuus, jonka tavoitteena on mahdollisimman suuri energiaomavaraisuus ja matala energiankulutus. HEA-hankkeessa vihreät nousut ja laskut mahdollistava kiitorata sekä geopoliittisesti strategisesti oikea sijainti maapallolla mannertenvälisiin lentoihin ovat vastauksia tähän kehitykseen logistiikkakeskusten ekologiseen kehittämiseen. HEA hankkeiden ketjussa yhtenä tavoitteena on pienemmät hiilidioksidipäästöt energiantuotannossa: seudullisesti kaukolämpöä ja energiaa tuotetaankin jo bioemissiomallilla uusiutuvista luononvaroista ja seudun tuulipuistohanke on hyvässä tuulessa toteutua. Alueellisessa tavoitellussa toiminnassa yhtenä osana on suunniteltu energiaketjusyistä esim. konesaleja ja muuta vastaavaa toimintaa, jotka tuottavat sivutuotteena mm. lauhdelämpöä, joka yleensä siirretään mereen tms. hyödyntämättömään tarkoitukseen. Lauhdelämmön hyödyntämisen ketjuttaminen suurempaan kokonaisuuteen voisi näin palvella hiilineutraaliutta tavoittelevaa kokonaisuutta osana tuotantoketjua, eikä sen jäähdyttämiseen käyttämä energia näin täysin menisi ns. harakoille tai kaloille. Välivarastointikeinona on tutkittu mm. maakylmää, ts. maaperään lämmön varastointia siltä osin, kun sitä ei voi välittömästi käyttää esim. logistiikkakeskuksen ja ekolentokentän platan ja tilojen lämmittämiseen.

6 Logistiikkakeskuksen suurin taloudellinen ongelma verrattuna esim. EteläEurooppaan on sen käyttökustannuksissa ja erityisesti lämmittämisessä. Ekoenergiaketju ekologisesta sähköntuotannosta, konesalien käyttämän energian lauhdelämmön hyödyntämisestä ja rakentamisessa huomioidussa pyrkimyksessä nollahiilijalanjälkeen rakennuskannan suunnittelussa ja toteutuksessa voi ajatella syntyvän yleistettävämmän mallin suurien toimintakeskusten suunnitteluun myös muilla yhteiskunnan toiminta-alueilla. Tänä päivänä vaatimukset edellyttävät automaattisesti nollaenergiarakennuksia, mutta innovatiivisen energiaketjuttamisen lisäksi tulee huomioida myös ympäristön huomioiva jätteenkäsittely sekä tehokas oikeiden kestävien pitkäikäisten materiaalien käyttö. Tavoittteena ympäristöllinen vastuullisuus, jonka sivutuotteena matalammat käyttö- ja ylläpitokustannukset. Bio-orientoitunut alueen käyttö ottaa jatkossa huomioon kerättävät hulevedet ja niiden mahdollisen hyötykäytön. Tulevaisuuden energiamuodoista varmasti yleistyvä uusi tuotantomuoto on leväenergia. Levä on maailman nopeimmin ja pienimmällä panostuksella kasvava luonnon organismi, joka on huomattavasti halvempaa tuottaa kuin esim. soija ja maissi optimiolosuhteissa. Siitä suoraan saatava energia on edelleen kehitystyön alla (sentrifugaalisesti tai paneella puristettava öljy) mutta välillisesti se on jo sellaisenaan käyttökelpoista raaka-ainetta bioemissiotuotannossa poltettavassa muodossa. Suurta aluetta uutena alueena käsiteltäessä lentokenttä- ja logistiikka-aluekokonaisuus on loistava hulevesialue, jolta kerättävän huleveden voi paitsi puhdistaa ja käsitellä hallitusti, myös jatkokäyttää levätuotantosäiliöissä ja -altaissa energialevämassan kasvatukseen. Tämä optio on hyvä huomioida aluesuunnittelussa varhaisessa vaiheessa, jotta se olisi käytettävissä ja hyödynnettävissä leväenergiateknologian edettyä riittävän kustannustehokkaaseen vaiheeseen.

7 Hanketta tehtäessä ilmeni myös ELLO-projektiin pohjautuvan tutkimusmateriaalin jatkotyöstössä, että koko maailmassa ei ole olemassa yhtenäistä logistiikkadatapohjaa: eri toimijoilla on omia sisäisiä datajärjestelmiä, mutta niistäkään moni ei ole ns. paperiton, ts. kansainvälisissä kuljetuksissa helposti intermodaalisissa ketjuissa hyödynnettävä järjestelmä. Voidaan päätellä, että tällaisen yhtenäisen kansainvälisen logistiikkadatapohjan luominen esim. pilvipalvelujen kanssa yhteensopivaksi helpottaisi erilaisten, ei vielä maailmanlaajuisten suurtoimijaksi kasvaneiden, logistiikkayritysten välitöntä yhteistoimintamahdollisuutta ja mahdollistaisi suoremmat ja ekologisemmat tavarantoimitusketjut koko logistiikkajärjestelmään. Erityisesti linkitettäessä mannertenvälisiä ja mannerten sisäisiä logstiikkaketjuja. Humppila Eco Airport muine seudullisine palveluineen ja energiaketjuineen onkin suunniteltu osaksi ekologista ilmasiltaa mannertenväliseen toimintaan Kiina <> USA akselille Euroopan välipysähdyksellä. Samoin osana riittävän tärkeää kansainvälistä logistiikkatoimintaa laajamittaisen uuden kansainvälisen datajärjestelmän luominen ja käytäntöön ajaminen olisi mahdollista.

8 HEA hankkeissa on innovatiivista ajattelua sekä osa-alueissa että kokonaisuutena eri elinkeinotoimien ketjuttamisessa niiden toiminnan kansainvälisyyden tai energiaketjuun sijoittumisen kannalta ja näiden asioiden ymmärtäminen niiden kehittämiseksi todettiin välttämättömäksi. Siksi kunnan HEA-hankkeiksi nimettyjä erilaisia elinkeinotoimia ja energiatuotantoa lähdettiin jäsentelemään yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena oli, että ekologiselta kannalta energiaketjut havainnollistuvat niin Eco Airportin kuin muidenkin alueen uusien hankkeiden välillä, ja että eri liiketoimintojen samansuuntaisuus ja synergiat erityisesti intermodaalisen logistiikan sekä sen tavoitteellisesti kansainvälisen suuntautumisen kautta tulisi lisäarvona huomioiduksi kaikissa seudun hankkeissa. Seudullinen yhteistyö HEA-hankkeiden kehittämiseksi koko seutua tukevaksi voimavaraksi tuli jo projektin alkuvaiheessa hyvin tärkeäksi. Hankkeen aikana naapurikuntien kanssa (Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) kahden vuoden aikana syntyneet säännölliset tapaamiset ovat poikkeuksetta luoneet positiivista henkeä voimavarojen yhdistämiseksi kaikkia seudullisesti hyödyttävissä hankkeissa.

9 Projektin aikana tehtyjä tapaamisia ja hankkeista tiedottamista on tehty maanlaajuisesti kaikissa eri virastoissa ja ministeriöissä, joiden toimintaan HEA-hankkeet liittyvät. Ohessa lyhyt listaus joistakin henkilöistä, pääkohdista ja tapaamisten sisällöistä: Liikenneministeri Merja Kyllönen Liikenneministeriö Ylijohtaja Minna Kivimäki (liikennepoliittisten ja lentoliikennepoliittisten ohjelmien osalta) Liikennevirasto Markku Nummelin (seudullisen uuden rautatieaseman luominen (Humppilan rautatieaseman siirtäminen parempaan paikkaan ja sen ympärille seudullisen maaliikenneaseman kehittäminen, ensimmäisen aidosti intermodaalisen rautatie-kumpipyörärahti logistiikkakeskuksen kehittäminen Suomeen) Trafi (lentoliikenteen, lentokenttäsäännöstön ja ilmatilasäännöstön osalta, tuulipuiston sijoittumisen esteettömyyys ilmaliikenteen osalta) Finavia (ilmatilasäännöstön ja lennonjohtohallinnollisten asioiden osalta) Työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori Työ- ja elinkeinoministeriö kansliapäällikkö Erkki Virtanen (kansainvälisen lentorahti- ja charterkentän merkitys Suomen elinkeinoelämälle) Tulli (tullivarastoaluetoiminnan kehittämiseksi tulevan logistiikkakeskuksen yhteyteen, eli ns. tullivapaiden testaus- ja valmistusolosuhteiden luomiseksi, Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru Naapurikunnat sekä muut kunnat, joiden päättäjien kanssa seudullisista yhteistyöhankkeista on keskusteltu: Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Loimaa, Punkalaidun, Urjala, Somero Esitys Jan Vapaavuorelle ja Sanni Grahn-Laasoselle.

10 Projektin hankesisältö HEA.fi - HUMPPILA ECO AIRPORT Auevisio Humppilan hankealueista 2- ja 9-tien alueelta sekä lentokentästä näkymä etelästä. Explore investment and development opportunities at HEA.fi. Tutustu investointi- ja kehitysmahdollisuuksiin HEA.fi:ssä. YOUR NEXT BUSINESS LOCATION SEURAAVA LIIKETOIMINTAPAIKKASI We are strongly developing this European Union Customs Entry - Exit Airport and Logistics Centre and seeking investors and interested companies as our location is in the very middle of the most direct and shortest air cargo route between United States of America and China Republic. We believe HEA.fi would be the most profitable and very useful strategic location for Chinese Air Cargo companies and International companies who has fabrication in China to operate world wide through Europe. Olemme kehittämässä Euroopan Liitton alueelle Entry - Exit tullauskeskittymää

11 lentokenttä- sekä logistiikkakeskusta. Olemme etsimässä investoreita ja kiinnostuneita yhtiöitä sijaintiimme, joka on keskellä suorinta ja lyhintä USA:n ja Kiinan välistä lentorahtireittiä. Uskomme, että HEA.fi voisi olla tuottoisa ja hyödyllinen strateginen sijainti kiinalaisille lentorahtiyhtiöille ja kansainvälisille yhtiöille, joilla on valmistus Kiinassa operoida maailmanlaajuisesti Euroopan kautta. ABOUT FINLAND in brief TIETOA SUOMESTA lyhyesti Finland is a 5 million inhabitant Nordic country. It locates in north of Europe as a vital part of Baltic and Scandinavian countries. The major flights for transcontinental cargo between China and USA passes the airspace of Finland times a day as being the shortest distance between China and USA East Coast. Finland has short sea connection to every country in Northern Europe and five excellent transportation harbours. The main passenger airport of Finland Helsinki Airport is the major airport for Asian passengers to travel to USA and Europe. Suomi on n. 5 milj. asukkaan maa osana Pohjoismaita. Se sijaitsee PohjoisEuroopassa osana Baltiaa ja Skandinaviaa. Lentorahdin päälentoreitit n lentoa vuorokaudessa - mannertenvälisessä lentorahdissa Kiinan ja USA:n välillä kulkevat Suomen ilmatilan kautta, koska lyhin reitti Kiinasta USA:n itärannikolle kulkee Suomen ylitse. Suomella on lyhyt meriyhteys jokaiseen Pohjois-Euroopan maahan ja viisi erinomaista rahtisatamaa. Suomen päälentokenttä Helsinki Airport on merkittäviän Aasian henkilölentoliikenteelle USA:an ja Eurooppaan. ABOUT HEA.fi HUMPPILA ECO AIRPORT in brief HEA.fi lyhyesti The longest runway in Northern Europe. Humppila Eco Airport will accommodate wide bodied aircrafts such as the Boeing 767 Cargo, Airbus 380 Cargo and the Antonov 124 and Antonov 125 through 24/7/365. It is very suitable for 'green landings' especially for heavy weight cargo aircrafts to save huge amount of fuel both in departures and landings.

12 Pisin kiitorata Pohjois Euroopassa. Humppila Eco Airport pystyy vastaanottamaan leveärunkoisia lentokoneita, kuten Boeing 767 Cargo, Airbus 380 Cargo ja the Antonov 124 ja Antonov 125 vuorokauden ympäri 24/7/365. Se on erityisen sopiva 'vihreille laskeutumisille' erityisesti raskaille lentorahtikoneille, jotta merkittävä määrä polttoainetta säästyisi nousuissa ja laskuissa. This facility is offered as an expence saving 'fuelling pit stop' for long range flights between USA and China (more than such landings per day with the traffic of today) to decrease fuel weight and expences significantly more than landing expences would cost altogether. Tämä fasiliteetti tarjotaan kustannuksia säästävänä 'tankkausvarikkopysähdyksenä' pitkän kantomatkan lentoihin USA:n ja Kiinan välille (yli laskeutumista vuorokaudessa tämän päivän liikenteellä) polttoainekuorman ja -kustannuksen pudottamiseksi merkittävästi enemmän kuin laskeutumiskulut olisivat kokonaisuudessaan. The economical pit stop can consist also other extensions through its trans continental characteristics: a fuel weight and therefore expence saving landing can be extended to be a part of the Northern European Air Cargo network. An existing FInnish intermodal cargo network of all traffic forms in with short distances (rail road - ship) between Finland and all North European countries opens the option to create an Entry Exit stronghold for all North European Air Cargo as an extension to trans continental air cargo operators. Ekonominen varikkopysähdys sisältää myös muita mahdollisuuksia mannertenvälisen luonteensa vuoksi: polttoainekuorman ja siten kustannussäästön lisäksi tehty laskeutuminen voi toimia yhdistettynä osaksi Pohjois Euroopan lentorahtiverkostoa. Olemassa oleva suomalainen intermodaalinen rahtiverkosto kaikissa liikennemuodoissaan lyhyillä etäisyyksillä (raide tie meri) Suomen ja Pohjois Euroopan maiden välillä luo mahdollisuuden luoda Entry Exit tukikohdan koko Pohjois Euroopan lentorahdille jatkeeksi mannertenväliseen lentorahtioperointiin.

13 Aluevisiokuva lentokenttä- ja logistiikka-alueesta terminaaleineen sekä maaliikennekeskuksesta. HEA.fi FEATURED SERVICES HEA.fi TARJOAMAT PALVELUT Humppila Eco Airport will feature -a main runway up to 4 kilometres in length -a Category One instrument landing system (Annex 14) -air traffic control -flight services -emergency response. -main railway route throughout Finland and direct connection to 5 harbors and to Transsyberia main railway -3 main routes of Finland ending to major harbors and cities within distances under 100 kilometers. Humppila Eco Airport tulee tarjoamaan -n. 4 kilometrin pituisen pääkiitoradan -kategoria yksi instrumenttilaskeutumissysteemin (Annex 14) -lennonjohdon -lentopalvelut -hätätilannevarautumisen -osana kantarautatierataa läpi Suomen ja suoran yhteyden 5 satamaan sekä Transsiperian päärataan -3 päätietä Suomessa yhteyksillä satamiin ja kaupunkeihin n. 100 kilometrin säteellä.

14 BACKROUND OF THE INTERMODAL ECO AIRPORT INTERMODAALISEN EKOLENTOKENTÄN TAUSTA Introduction Johdanto The original concept of ecological intermodal airport and business park, championed by Finnish authorities since 2007, is based on the definition of sensible transport solution with multi modal opportunities to combine the advantages of all transportation forms nationally for international purposes. Alkuperäinen ajatus ja konsepti ekologiselle intermodaaliselle lentokentälle ja liikepuistolle ideoituna ja selvitettävänä Suomen viranomaisten toimesta vuodesta 2007 perustuu mielekkääseen kuljetusratkaisuun multimodaalisilla mahdollisukksilla yhdistää kaikkien eri kuljetusmuotojen edut kansallisesti kansainvälisiin tarkoituksiin. Intermodaalinen logistiikkakeskus Suomessa on yli 70 logistiikkakeskusta, joista yksikään ei toimi suoraan yhteen rautatien kanssa. Samoin 25 lentokentästä yksikään ei ole rautatien läheisyydessä. HEA:n ensimmäisen vaiheen tavoite on luoda merkittävä seudullinen maaliikennekeskus, jossa rautatie- ja maantierahtilogistiikka saadaan toimimaan viimeisimmällä rahtikäsittelymenetelmillä saumattomasti yhteen samassa paikassa. Toisessa vaiheessa alueelle on suunnitteilla

15 lähinnä mannertenvälistä suurlentorahtia palveleva lentorahtikeskus, joka pystyy myös palvelemaan Etelä-Suomen charter-lentokysyntää välittömällä rautatieyhteydellä keskellä Etelä-Suomea. Liikennevirasto toteaa, että Humppilan rautatieaseman siirtäminen HEA alueelle lähemmäksi Toijalaa nopeuttaisi yksiraiteisen Turku-Toijalan junavuoroja useita minuutteja vaihtoseisakin osuessa ideaaliin kohtaan kaavaillun maaliikennekeskuksen kohdalla. Tämä olisi myös luonnollinen intermodaalinen solmukohta Etelä-Suomen eri rahtimuodoille. Lentokentän raskaille rahtikoneille vihreät laskeutumiset mahdollistavat olosuhteet: pitkä kiitorata ja ideaali loiva lähestymis- ja nousuilmatila tuottaisivat laskelmien mukaan Aasia-USA lentoihin n euron kustannussäästön lentoa kohti ja näin nyt Suomen päivittäin ylittävistä n rahtilentokoneesta saataisiin mahdollisimman moni poikkeamaan HEA:lla. Visiokuva Forssan seudun maaliikennekeskuksesta ja uudesta rautatieasemasta. Riihimäen kolmioraide parantaa idäsuuntaista rautatieliikennettä. Seudullisesti olisikin tärkeää saada Toijalan kolmioraide (joka oli jo edellisessä liikennepoliittisessa ohjelmassa, mutta jäi toteuttamatta) toteutumaan, jolloin Forssan alueen maaliikennekeskuksesta Humppilasta mm. junayhteys Helsinkiin olisi lyhyempi kuin Tampereelta. Näin koko maanjunaliikenne saavuttaisi pienellä investoinnilla esteettä joka ilmansuunnasta ensimmäisessä vaiheessa maaliikenne- ja logistiikkakeskuksen ja toisessa vaiheessa kansainvälisen rahti- ja charterkentän.

16 CARBON NEUTRAL BUSINESS SOCIETY RENEWABLE ENERGY - GREEN TECHNOLOGY HIILINEUTRAALI LIIKETOIMINTAYHTEISÖ UUSIUTUVA ENERGIA VIHREÄ TEKNOLOGIA Bright Green Forssa Region is one of the most advanced locations with its green technology and cleantech businesses in the world. All that technology and the added value of the vicinity green tech businesses will be optimized in HEA Business Society with new innovations affecting already now. Järki Vihreä Forssan Seutu on yksi kehittyneimmistä alueista vihreän teknologian ja cleantech liiketoiminnassa maailmassa. Kaikki tämä teknologia ja lähiseudun lisäarvot vihreän teknologian liiketoiminnassa optimoidaan HEA liiketoimintaympäristössä uusien keksintöjen vaikuttaessa jo nyt seudun hyvinvointiin. The local energy production is already based on renewal energy through bio combustion technology using organ lumber waste as with new wind power park active in 2014 the produced green energy is enough to sell it to public market over the needs of HEA.fi. Paikallinen energiantuotanto perustuu jo nyt uusiutuvaan energiaan bioemissioteknologiana käyttäen orgaanista jätepuuta aktivoituva uusi tekeillä oleva tuulipuisto tuottaa vihreää energiaa riittävästi mahdollistaakseen energian myynnin julkisille markkinoille HEA.fi hankkeidenkin jälkeen. The intellectual energy chains between local businesses is creating continuously

17 developing energy saving chain. The system can be described as hybrid renewal energy solution. The intelligence of the system can be reproduced also in other sites and therefore it has a great sales value as itself when it comes to reality. Älykkäät energiaketjut paikallisten liiketoimintojen välillä luo jatkuvasti kehittyvän energiansäästöketjun. Tällaista järjestelmää voi kuvata uusiutuvan energian hybridiratkaisuksi. Järjestelmän älykkyys voidaan soveltaa myös muille paikkakunnille ja on toteutuessaan siten suuri arvo jo sinänsä. Hybridienergiatuotanto osana hiilineutraalia tavoitetta Kokonaismallin tavoitteena on työpaikkoja seutukunnalle tuottavaa ja muuttotappiota vähentävä aluekehitys. Uusia kokonaisuuksia kehitettäessä tavoitteena on uuden rakenteen osalta luonnollisesti hiilineutraaliin kokonaisratkaisuun pyrkivä kokonaismalli. Tämä on konkreettisesti mahdollista keskittymällä alueen nykyisen ja tulevan energiantuotannon ja -kulutuksen suhteen kehittämiseen. Erilaisista ekologisista energiamuodoista kuten biopoltto- ja tuulienergia tai talteenotettavista poikkeavista energiamuodoista kuten mahdollisten tulevien konesalien lauhdelämmön talteenottaminen muodostetaan hybridimalli, jossa optimoidaan eri energiamuotojen käytettävyys ja energiamuotojen hyödyntäminen. Mm. konesalien lauhdelämmön tuotannon suuntaamisen tavoitteena on hyödyntäminen sellaisenaan tai toisen energiamuodon tuottamisen osana lauhdelämmön normaalin mereen siirtämisen sijasta. Visiokuva konesalialueesta vihreän energian alueella.

18 HEA.fi FINANCIAL SUMMARY HEA.fi TALOUSYHTEENVETO HEA.fi bases on one primary operative and real estate company serving facilities for: -airport operator -logistic companies with intermodal substance -air cargo companies -charter flight companies -international companies for final testing and partial fabrication under customs free regulations HEA.fi perustuu yhteen pääyhtiöön, joka sekä operatiivinen että kiinteistöyhtiö tarjoten fasiliteetit: -lentokenttäoperaattorille -logistiikkayhtiöille intermodaalisella substanssilla -lentorahtiyhtiöille -charter lentoyhtiöille -kansainvälisille yhtiöille lopputestaukseen ja osavalmistukseen tullausvapaissa olosuhteissa

19 Content of income sources arrival & departure fees & rent of cargo flight companies arrival & departure fees & rent of charter flight companies space rent of logistics centres and cargo companies space rent of aircraft service company space rent of customs free factory halls space rent of cafeterias & restaurants space rent of shopping area land sales money when selling part of site Tulolähteet nousu & laskumaksut ja vuokrat lentorahtiyhtiöt nousu & laskumaksut ja vuokrat charterlentoyhtiöt tilavuokrat logistiikkakeskukset ja rahtiyhtiöt tilavuokrat lentokonehuoltoyhtiöt tilavuokrat tehdastiloista ullivarastoalueilla tilavuokrat kahviloista ja ravintoloista tilavuokrat myyntiliiketiloista maakauppatuotot myytävän maan osalta

20 Content of running costs flight control (either part of the company or contractor) stuff for cargo terminal logistics heating (aided with condensated heat) maintenance costs of build environment electricity airport snow removal (aided with condensated heat) investment depts Juoksevat kulut lennonjohto (joko osana yhtiötä tai alihankkija) rahtiterminaali henkilöstökulu lämmitys (lauhdelämpöavusteinen) rakennetun ympäristön huoltokustannukset sähkö lentokentän lumenpoisto investointien kuoletukset

21 HEA.fi BUSINESS SOCIETY HEA.fi LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Co-operative businesses in vicinity new generation of export industrial businesses export testing and fabrication industry domino outlet village truck stop & service centre Yhteistyökykyiset liiketoiminnat lähistöllä uuden sukupolven teolliset vientiliiketoiminnat testaus- ja loppuvalmistusteollisuss vientiin domino outlet kylä rekkastoppi & palvelukeskus

22 PALVELUT 2-tien ja 9-tien RISTEYSALUEELLA Humppilan tunnetuinta ja liikenteellisintä osaa 2-väylän ja 9-väylän risteysalueella ja -varsilla kehitetään palveluystävällisempään suuntaan. Risteysalueelle on tavoitteena palvelukeskus, joka sisältäisi tulevaisuudessa tavanomaisen henkilö- ja polttoainehuollon lisäksi ns. truck stop palvelut katsastus-, korjaus- ja rengashuoltopalveluineen. Mikäli autoteollisuuden testausalueet mahdollistuvat alueelle yleiskaavoituksessa, raskaan liikenteen koulutustoiminta ja testaus keskittyisi Humppilan alueelle muun auto- ja rengasteollisuuden kanssa. Mahdollisesti tulevaa koulutustoimintaa varten alueen oheispalvelut tarvitsevat vielä kehitystä. Alueelle on kaavailuissa myös Suomen ensimmäinen yhtenäinen Outlet alue. Keskeisen sijainnin ansiosta alueelle on kiinnostusta. Tuotevalmistusta harjoittaville innovatiivisille yhtiöille on tarjolla edullista asiakkaalle räätälöitävää tuotantotilaa keskeisellä paikalla muiden työpaikkapalveluiden yhteydessä ja tulevaisuudessa. HEA hankekkonaisuuteen Humppilan kunnassa kuuluu noin parisenkymmentä erillistä seudun kehitykseen vaikuttavaa hanketta, joista suurin huomio on keskittynyt Humppila Eco Airportiin ja logistiikkakeskukseen. Hankkeet muodostavat yhden suuremman kokonaisuuden johon kuuluu hankkeita energiantuotannosta palveluihin, valmistukseen ja kuljetukseen. Kaikki hankkeet eivät ole suoranaisesti riippuvaisia toisistaan, vaikka ovatkin monilta osin toisiaan tukevia.

23 REKKASTOPPI: Huoltopalvelut, katsastus- j a rengaspalvelut, ravintola- ja kaupan palvelut sekä majoituspalvelut (hotelli) sisältävä kokonaisuus, joka tarjoaa lepo- ja koulutuspaikan raskaalle liikenteelle. Kehittyvä klusteri monipuolisilla palveluilla.

24 DOMINO OUTLET VILLAGE Suomen ensimmäinen Outlet kylä, jossa toimintatiloja 100m2-3000m2 dominomaisesti rakentuvassa kokonaisuudessa.

25 AMMUNTA-AREENA Etelä-Suomeen sijoittuva kaikkiin Olympialuokkiin sisäammuntaharjoitusmahdollisuudet mahdollistava harjoittelukeskus.

26 TYÖPAIKKA-ALUE Logistiikkakeskittymä rautatie-maantieyhdistelmänä ja tulevaisuudessa mahdollinen rahtilentokenttä luo uusia mahdollisuuksia työpaikka-alueen kehittämiselle. Alueelle on kartoitettu ja neuvoteltu mahdollisia toimintamuotoja ja toimijoita, joilla em. palvelujen läheisyydessä olisi otollinen kasvupaikka. Aasia-USA välisen lentorahdin välipysäkin aseman saavuttaminen mahdollistaisi merkittävän jalansijan Pohjois-Euroopan lentorahdin entry exit paikkana. Tullin mukaan oikein suunnitellut eriasteiset tullivarastoalueet erikseen eri toimijoille sekä EU että mannertenväliselle rahdille mahdollistaisi uusia nopeampia toimintatapoja tullaukselle. Valmistus-, kokoonpano- ja testausteollisuudelle on myös mahdollista luoda eri asteisia tullivarastoalueita ja -palveluita välivalmistus- ja kokonpanoalueiksi jatkotoimituksiin ilman Suomeen tai Eurooppaan tullaamista. Suomessa merkittävimmät investoinnit aluekehitykseen tulee kohdistaa vientiä tukeviin ja vientiin uusia mahdollisuuksia luoviin kehityshankkeisiin. Nämä yhdistettynä hiilineutraaliin alueelliseen energiatavoitteeseen ja siihen johtavaan kehitykseen luo paremmat mahdollisuudet Suomelle olla kiinnostava imagollisesti todellisesti vihreä toimintaympäristö kilpailla työpaikkoja tuottavista kansainvälisistä toimijoista. Osaa HEA hankkeista jo toteutetaan voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen puitteissa osan odottaessa maakuntakaavan vahvistumista ja siten mahdollisuutta yleiskaavoitukseen hankkeiden toteutusympäristön luomiseksi. Yhtiöideni kautta useissa eri maissa, ja Suomessakin useissa kaupungeissa ja kunnissa työskennelleenä alueellisien voimavarojen hyödyntämistä tai alueellista kehitystä ohjaavana konsulttina tai kaavoittajana kokemukseni ovat Suomestakin kohtuullisen kattavat. Tämän perusteella voin todeta, että

27 Humppila pienenä kuntana on osoittanut voimansa avarakatseisena ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaavana yhteisönä : se on kykenevä yhtenäiseen päätöksentekoon ja kantamaan vastuunsa olennaisena osana yhteiskuntaa esimerkillisesti toimien oman alueensa elinkeinotoimen aktiivisena kehittäjänä työpaikkojen luomiseksi ja mahdollistamiseksi oman kunnan alueella sekä mm. lähikuntien suhteen yhdistävänä ja kuntien yhteistä toimintaa tukevana voimana. On ollut ilo saada toimia kaksi vuotta tässä yhteisössä auttamassa sen kehitystä ja luomassa kokonaisvaltaista työkaluja kunnan kasvavien ja uusien mahdollisten elinkeinotoimen kehittämiseen liittyvien osa-alueiden ymmärtämisessä ja hallinnassa sekä edistämisessä. Petri Ilmarinen projektipäällikkö HEA.fi-hankkeet Humppilan Kunta

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille.

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille. Hämeen liitto tiedottaa marraskuu 2012 Tanssin ilo palkittiin Tässä numerossa: Tanssin ilo palkittiin 1 HOC-kuulumisia 3 Kanta-Hämeen ennakointifoorumi helmikuussa 2013 4 Ministeri Jari Koskisen terveiset

Lisätiedot

The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel

The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel SYOKSY -tutkimushankkeen

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

SEUTULOGISTIIKAN KILPAILUTEKIJÄT

SEUTULOGISTIIKAN KILPAILUTEKIJÄT SEUTULOGISTIIKAN KILPAILUTEKIJÄT Logistiikan benchmarkingkysely Forssan seudun kehittämiseksi Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa 8.9.2010 Jari Jokinen OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

LOGISTINEN KONSEPTI TOIMIJALLE SUPERTERMINAALI TYÖOSIO 1 - RAPORTTI

LOGISTINEN KONSEPTI TOIMIJALLE SUPERTERMINAALI TYÖOSIO 1 - RAPORTTI LOGISTINEN KONSEPTI TOIMIJALLE SUPERTERMINAALI TYÖOSIO 1 - RAPORTTI ELLO projekti: WP4 EcoHub konseptin kehittäminen Toimitusketjujen hallinnan KT -keskus 3.6.2011 Jyrki Luukonlahti TIIVISTELMÄ... 2 1

Lisätiedot

Logistiikka-alueen Ympäristönäkökohdat

Logistiikka-alueen Ympäristönäkökohdat Logistiikka-alueen Ympäristönäkökohdat TYÖOSIO 2 - RAPORTTI 30.8.2011 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus ELLO projekti: WP4 EcoHub konseptin kehittäminen Jyrki Luukonlahti TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO... 3

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALUEEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT ENERGIATEHOKKUUS TYÖOSIO 2 - RAPORTTI

LOGISTIIKKA-ALUEEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT ENERGIATEHOKKUUS TYÖOSIO 2 - RAPORTTI LOGISTIIKKA-ALUEEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT ENERGIATEHOKKUUS TYÖOSIO 2 - RAPORTTI ELLO projekti: WP4 EcoHub konseptin kehittäminen Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus 30.8.2011 Jyrki Luukonlahti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen biopolttoaineiden käyttöönotosta Suomessa

Selvitys lentoliikenteen biopolttoaineiden käyttöönotosta Suomessa Selvitys lentoliikenteen biopolttoaineiden käyttöönotosta Suomessa Julkaisuja 34/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

TURUN MATKAKESKUKSEN KIINNOSTAVUUS JA KANNATTAVUUS KIINTEISTÖSIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

TURUN MATKAKESKUKSEN KIINNOSTAVUUS JA KANNATTAVUUS KIINTEISTÖSIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö TURUN MATKAKESKUKSEN KIINNOSTAVUUS JA KANNATTAVUUS KIINTEISTÖSIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Mari Laine Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 2010 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 01. 2015 PUHDASTA. TURVALLISTA. SUOMALAISTA. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia MERITUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN: Onnistunut hanke perustuu

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Lentoliikennestrategian taustaraportti

Lentoliikennestrategian taustaraportti Lentoliikennestrategian taustaraportti Julkaisuja 2b/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot