Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl Aalto-yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl 18.2.2014 Aalto-yliopisto"

Transkriptio

1 Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl Aalto-yliopisto 1. Mitä ratkaisuja on tehty tai suunnitteilla lukukausien aikaisten opintojen tehostamiseksi? (joustavat tenttikäytännöt, harjoittelun järjestäminen, monipuoliset opetusmenetelmät ja joustavat opetusjärjestelyt)? - Aalto-yliopiston opetus on lukuvuodesta alkaen järjestetty viidessä periodissa siten, että ensimmäinen periodi alkaa syyskuun alussa ja viimeinen periodi päättyy toukokuun lopussa. Uuden mallin ja periodiratkaisun taustalla on mm. opetuksen järjestämiseen varattujen viikkojen lisääminen sekä halu viestiä selkeästi siitä, että ajanjakso syyskuun alusta toukokuun loppuun otetaan tehokkaaseen opetuskäyttöön ja näin tuetaan opiskelijoiden opintojen parempaa etenemistä ja vuosittaisen opintopistekertymän kasvattamista. Aalto-yliopistossa pyritään myös monipuolistamaan ja kehittämään opiskelijakeskeisempää opetusta ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Nämä seikat on pyritty ottamaan huomioon erityisesti Aalto-yliopiston uudistaessa kandidaatin ja maisterintutkintojaan. Joustavat tenttikäytännöt ja opetusjärjestelyt ovat hyvin resurssi-intensiivisiä ja siksi niiden käyttö on vähäistä. Aalto-yliopisto on selvittänyt mahdollisuutta ottaa käyttöön tenttiakvaariota ja tätä on pilotoitu pienessä mittakaavassa. Parasta aikaa tehdään selvitystä mm. käyttöönoton mahdollisuudesta, vaatimuksista ja kustannuksista. Päätöksiä tenttiakvaarion käyttöönotosta ei ole vielä tehty. Lukuvuonna toteutetaan myös pilotti Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa, jossa opiskelijoiden on mahdollista toivoa mitä tahansa kyseisen korkeakoulun järjestämää tenttiä järjestettäväksi rästitenttipäivänä. Toiveet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kesäharjoittelua pyritään saamaan entistä kiinteämpään rooliin osana opintoja. 2. Missä määrin on käytetty tai suunnitelmissa käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi (verkkokurssit, opintomateriaalien saatavuus ja digitaaliset aineistot jne.)? - Digitaalisia oppimisympäristöjä käytetään opetuksessa sen mukaan miten ne soveltuvat kyseisen kurssin toteutukseen. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään opetuksessa enimmäkseen ns. sulautetusti eli kontaktiopetuksen osana ja tukena, mutta myös verkkokursseja järjestetään. Aalto-yliopistossa toimii Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki yksikkö, joka tukee ja opettajia mm. tieto- ja viestintätekniikan ottamisessa opetuskäyttöön esimerkiksi tarjoamalla ja kehittämällä tarkoituksenmukaisia välineitä ja palveluita opiskeluun ja opetukseen sekä tukemalla opetuksen kehittämishankkeita. Digitaalisia oppimisympäristöjä ei kuitenkaan käytetä erityisesti ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi, vaan painopiste on opetuksen kehittämisessä yleensä. 3. Onko korkeakoulussanne käytössä kesäopintoja ja/tai kesälukukausi? - Kesä-elokuussa opetuksen järjestämisen laajuus ja toteutustapa vaihtelee eri alojen välillä. Opetus on pääsääntöisesti kurssipainotteista, mutta myös joitain kokonaisuuksia on mahdollista suorittaa kesän aikana. Myös kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon lopputöihin on mahdollista saada ohjausta/tehdä myös kesällä. Kauppatieteellisellä alalla kesäopetus on järjestetty Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston kautta ja kesäisin järjestetään noin 50 kurssia. Ilmoittautuneista noin puolet on Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan tutkinto-opiskelijoita. Kesäopetuksena järjestetään myös sivuopintokokonaisuus Information Technology Program (24/30 op), joka on mahdollista suorittaa ainoastaan kesällä. Tekniikan alalla kursseja järjestettiin kesällä 2013 vaihtelevasti ja pienemmässä mittakaavassa. Taiteen alalla kesäajan opetusta järjestetään pääasiassa toukokuussa ja elokuussa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön BScBA-tutkinnon opetus on ympärivuotista. 4. Saavatko opiskelijat ohjausta ja tukea ympäri vuoden? - Kyllä. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen lopputöihin on mahdollista saada ohjausta myös kesällä. Seminaareja ei pääsääntöisesti järjestetä. Myös muuta ohjausta ja tukea on saatavilla myös kesällä (lomat huomioiden).

2 5. Miten yhteistyö avoimen korkeakouluopetuksen kanssa hyödyttää ympärivuotista opiskelua? - Kauppatieteellisellä alalla kesäopetus on järjestetty Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Kauppakorkeakoulu maksaa avoimelle yliopistolle korvausta kesäopetuksen järjestämisestä tutkinto-opiskelijoilleen. Muilla aloilla vastaavaa yhteistyötä ei tällä hetkellä ole. Lukukausien aikaisella yhteistyöllä Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kanssa pystytään mahdollistamaan mm. paremmat mahdollisuudet opiskelijalle suorittaa opintoja myös ilta-aikaan ja näin ollen edistää opintojen etenemistä tilanteessa, jossa opiskelija ei esimerkiksi voi osallistua opetukseen päivällä. Kesällä toteutettava yhteistyö luo mahdollisuuksia mm. useampien kurssien järjestämiseen osan opiskelijoista ollessa avoimen yliopiston opiskelijoita. 6. Miten yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa tukee ympärivuotista opiskelua ja tukipalveluita? - Aalto-yliopisto ei ole tehnyt erityisesti yhteistyötä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa kesäaikaiseen opetukseen liittyen. Aalto-yliopisto on mukana Helsinki Summer Schoolissa yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Svenska handelshögskolanin kanssa. Tätä kautta opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia kesäaikaiseen opiskeluun. Ympärivuotisesti Aalto-yliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa erilaisissa sekä kahdenvälisissä että valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Tämä yhteistyö mahdollistaa opiskelijoille joustavammat mahdollisuudet opiskella esimerkiksi toisella alalla tai paikkakunnalla opiskelijan oman elämäntilanteen niin vaatiessa. 7. Muut ratkaisut ja käytänteet? Onko edellä mainittuja joustavia järjestelyitä toteutettu yhtälailla kaikilla aloilla? Kuvatkaa mahdollisia eroja ja syitä niihin. Ovatko ne osa korkeakoulun vakiintunutta toimintaa vai hanketoimintaa? - Siirtyminen viiteen opetusperiodiin on toteutettu koko Aalto-yliopistossa, kaikilla aloilla. Samoin opetusmenetelmiä ja kursseja on kehitetty kaikilla aloilla. Johtuen siitä, että uudet kandidaatti- ja maisteriohjelmat aloittavat eri aloilla eri aikaan, on kehittämistä tehty alasta riippuen eri aikataulussa. Myös alojen erilaisuus on vaikuttanut opetusmenetelmien kehittämiseen eri alojen opetuksen vaatiessa erilaisia metodeja ja menetelmiä. Pilottikokeiluja ei ole toteutettu kaikilla aloilla ja korkeakouluissa vaan pilotit (esim. tenttiakvaario) ovat olleet pienimuotoisia kokeiluja lähinnä tekniikan ja kauppatieteen aloilla. Taiteen alalla opetus on jo lähtökohtaisesti joustavampaa johtuen alan luonteesta. 9. Ovatko toteutetut toimenpiteet vaikuttaneet opintojen suoritusaikoihin? - Viiden opetusperiodin malli on otettu Aalto-yliopistossa käyttöön vasta nyt kuluvana lukuvuonna. Vielä ei siis voida arvioida sen mahdollista vaikutusta opintojen suoritusaikoihin. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että yksittäisillä toimenpiteillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta suoritusaikoihin. Opintojen suoritusaikoihin pystyttäneen parhaiten vaikuttamaan suunnittelemalla yleisesti opetus siten, että se tukee opiskelijan sujuvaa etenemistä opinnoissa.

3 10. Kuinka paljon kysyntää ympärivuotisille opinnoille ja muille joustaville opintojärjestelyille on ollut korkeakoulussanne? (saatavissa olevat osallistujatiedot, esimerkkitapaukset jne.) - Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijat ovat kiinnostuneita suorittamaan opintoja kesäaikaan. Kesällä 2012 yhteensä 2479 tutkinto-opiskelijaa ilmoittautui kesäopetukseen. Kesäkursseja oli tarjolla yhteensä 67 kappaletta, joista tekniikan alan kursseja oli 18 ja kauppatieteellisiä 49. Avoimen yliopiston tarjoama taiteen alan kesäopetus sijoittui touko- ja elokuulle, jolloin ei voida puhua varsinaisesta kesäopetuksesta. Haasteena kuitenkin on se, että suuresta kiinnostuksesta ja ilmoittautumisista huolimatta verrattain harva opiskelija kuitenkaan suorittaa opintoja kesän aikana. Ilmaistu kiinnostus opiskelijoiden taholta on siis huomattavasti suurempaa kuin todellinen opintojen suorittaminen. Opiskelijat ja ylioppilaskunta kuitenkin toivovat yliopistolta lisäpanostusta sekä kesäaikaisten opintojen järjestämiseen että muihin joustaviin opetus- ja opintojärjestelyihin. 11. Miten korkeakoulunne seuraa ja arvioi ympärivuotisen opiskelun käytänteitä? - Aalto-yliopistossa on tehty syksyllä 2012 selvitystyötä kesäopetuksen tilasta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Samoin Aalto-yliopistossa käydään parhaillaan keskustelua kesäajan opetuksen kehittämisestä ja siitä millä tavoin kesää voitaisiin hyödyntää opetuksessa laajemmin. 12. Arvioikaa korkeakoulussanne toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja riittävyyttä. - Aalto-yliopiston uusi viiden periodin malli on ensimmäistä lukuvuotta käytössä ja vielä ei täysin ole mahdollista arvioida sen vaikutuksia. Opetus ei ole vielä ensimmäisenä lukuvuonna jakaantunut täysin tasaisesti kaikille viidelle periodille vaan viimeisen periodin kurssimäärä on vielä tänä lukuvuonna muita periodeja jonkin verran pienempää. Lukuvuonna tämä ero tullee pienentymään ja toukokuu saataneen yhä laajemmin opetuskäyttöön. Aalto-yliopisto näkee, että sen käyttöön ottama toukokuun laajamittaisempi käyttö opetuksessa ja opetuksen tasaisempi jakautuminen viiden periodin välillä tukee ympärivuotisen opiskelun edistämistä. Otettaessa viiden periodin järjestelmää käyttöön täysimittaisesti, on ylioppilaskunta esittänyt huolensa siitä, miten pystytään takaamaan tasainen kuormitus opiskelijalle lukuvuoden aikana ja miten pystytään varmistamaan viidennen periodin ja opiskelijoiden kesätöiden yhteensovittaminen. Kesä-elokuun aikana järjestetty opetus on Aalto-yliopistossa vielä potentiaaliin nähden kokonaisuudessaan pienimuotoista. Kauppatieteellisellä alalla kesäopetuksen tarjoaminen on laajempaa ja Aalto-yliopisto pyrkii kehittämään kesäopetusta koko yliopistotasolla. 13. Korkeakoulunne näkemys tarvittavista kehittämistoimista ja niiden edellytyksistä - Aalto-yliopistossa pyritään kehittämään mahdollisuuksia opiskelijan ympärivuotiseen opiskeluun. Kesän laajamittaisemman hyödyntämisen kannalta olisi tärkeää, että kesä-elokuussa järjestettyä opetusta ei nähtäisi erillisenä osana vaan se olisi osa yliopiston normaalia opetustarjontaa ja toimintaa. Ympärivuotista opetusta voidaan kehittää Aalto-yliopistossa ottamalla kesä vahvemmin ajatteluun opetusta suunniteltaessa sekä kannustamalla Aallon korkeakouluja ja laitoksia järjestämään opetusta myös kesä-elokuussa. Tähän pyritään opetuksen suunnittelussa. Kesän ottaminen täysimääräisesti opetuskäyttöön vaatisi kuitenkin opetusresurssien lisäämistä. Tällä hetkellä Aalto-yliopiston kesäopetus on pääsääntöisesti hajanaista. Tekemiemme selvitysten perusteella koemme, että kesäopetusta tulisi kehittää enemmän siihen suuntaan, että opiskelijoiden olisi yksittäisten kurssien lisäksi mahdollista suorittaa myös laajempia kokonaisuuksia kesän aikana. Opiskelun ympärivuotisuutta voidaan parantaa myös mahdollistamalla opiskelijalle joustavammat suoritusmahdollisuudet ja kehittämällä muun muassa tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvaa opetusta, mm. oppimisympäristöjä ja verkko-opetusta, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Myös mahdollistamalla esimerkiksi joustavat tenttimiskäytännöt, voidaan mahdollistaa opiskelijoiden opiskelu myös kesällä. Aalto-yliopistossa on meneillään selvitys sähköisen tenttimisen mahdollisesta käynnistämisestä. Ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa nämä yllä mainitut asiat ovat nousseet esiin tärkeimpinä kehityskohteina. Ylioppilaskunta toivoo yliopistolta joustavia suorittamismahdollisuuksia, suurempien kokonaisuuksien tarjoamista kesän aikana sekä kesällä tarjottavien opintojen ottamista osaksi kokonaisvaltaista opintojen suunnittelua. Näillä toimenpiteillä ja opiskelijoiden paremmalla tietoisuudella tarjottavista opiskelumahdollisuuksista voitaisiin parantaa opiskelijoiden opintojen edistymistä kesän aikana.

4 14. Mitkä asiat tukevat tai estävät ympärivuotisen opiskelun toteuttamista? - Suurin ympärivuotisen opiskelun toteuttamista estävä seikka on resurssien puute. Tällä hetkellä sekä opettajaresurssit että muut resurssit eivät ole sillä tasolla, että kesällä pystyttäisiin järjestämään normaalia lukukautta vastaavat opiskelumahdollisuudet. Onnistuneen kesäopetuksen edellytyksenä ovat riittävät opettajaresurssit sekä onnistuneet opettajarekrytoinnit. Opettajien keskuudessa suhtautuminen kesäopetukseen on ollut positiivista mutta kokemukset kesäopetuksen keskeyttäneistä opiskelijoista ovat vähentäneet opettajien kiinnostusta osallistua kesäopetukseen. Merkittävänä osana kesäopetuksen onnistumista koetaan onnistunut opiskelijoiden sitouttaminen opetukseen. Tämänhetkinen kokemus on, että kesäopetukseen ilmoittautuu kiitettävästi opiskelijoita, osallistujia on vähemmän ja kurssin suorittaneita varsin vähän. Haasteena onkin saada opiskelijat sitoutumaan opetukseen koko kesän ajaksi.

5 Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl Åbo akademi 1. Mitä ratkaisuja on tehty tai suunnitteilla lukukausien aikaisten opintojen tehostamiseksi? (joustavat tenttikäytännöt, harjoittelun järjestäminen, monipuoliset opetusmenetelmät ja joustavat opetusjärjestelyt)? - Laajat kandiohjelmat ovat tällä hetkellä suunnitteilla Åbo Akademissa. Tähän liittyen suunnitteilla ovat lukukausien pidentämiset, opetuksen tehostaminen lukukauden aikana, e-tentti käytäntöjen tehokkaampi käyttäminen jne. Yhä enemevässä määrin ollaan monipuolistamassa opetusta ja miten opinnot voidaan suorittaa muula tavoin kuin ns. perinteisin menetelmin. Laajat kanditutkinnot ovat tällä hetkellä keskiössä koulutusta uudistaessa. 2. Missä määrin on käytetty tai suunnitelmissa käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi (verkkokurssit, opintomateriaalien saatavuus ja digitaaliset aineistot jne.)? - verkkoskurssit (moodle) ovat yhä enemmän käytössä, kuten myös luentojen videointi (vielä alkuvaiheessa). Moodle on käytössä verrattaien paljon. 3. Onko korkeakoulussanne käytössä kesäopintoja ja/tai kesälukukausi? - Åbo Akademissa ei ole käytössä kesälukukautta. Tosin, verrattaen kattava tarjonta tenttimahdollisuuksia tarjotaan opiskelijoille oppiaineittain. Kesäkauden aikana kaksi tenttitilaisuuutta järjestetty. 4. Saavatko opiskelijat ohjausta ja tukea ympäri vuoden? - Lukukausien aikana on mahdollista saada tukea ja ohjausta. Kesällä ymmärrettävistä syitä vähemmän. Tosi, opintoohjausta y.m. muu vastaavanlaista ohjausta tarjolla miltei läpi vuoden heinäkuuta lukuunottamatta (lomakuukausi). 5. Miten yhteistyö avoimen korkeakouluopetuksen kanssa hyödyttää ympärivuotista opiskelua? - Avoimen puolella opetus on ympärivuotsista. Kandidaattitutkinnon osalta helposti hyväksiluetaan avoimen puolen järjestämät opinnot. Avoimen yliopsiton kanssa yhteistyö on hyvä. 6. Miten yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa tukee ympärivuotista opiskelua ja tukipalveluita? - Tässä on varmasti paljon tehtävissä, joskin on muostettava että opetushenkilökunta osallistuu kesäkautena kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin ja /tai tekevät tutkimustyötä kun opetustarjonat vähenee kesäkautta kohti mentäessä. Yliopistokentällä on paljon tehtävää sen suhteen että saataisiin pidennettyä lukukaudet entisestään. 7. Muut ratkaisut ja käytänteet? Ei vastauksia. 8. Onko edellä mainittuja joustavia järjestelyitä toteutettu yhtälailla kaikilla aloilla? Kuvatkaa mahdollisia eroja ja syitä niihin. Ovatko ne osa korkeakoulun vakiintunutta toimintaa vai hanketoimintaa? - Käytänteet vaihtelevat osittain kyllä eri aloilla. Jotkut alat ovat innokkaampia hakemaan uusi aluovia ratkaisua ja kehittää uusia tapoja järjestää opetusta. Eriaivaisuuksia on mysö löydettävissä opettajien kesken. Syyt vovat monitahoiset, mutta traditiot ovat ehkä keskiössä kun etsii syitä.

6 9. Ovatko toteutetut toimenpiteet vaikuttaneet opintojen suoritusaikoihin? - Jokseenkin ovat, mutta on myös todettava että kesäopinnot sujuvat vaihtelevasti. opiskelijat voivat suunnitella suorittavansa opintoja, muuta käytänne on vaihvistanut että kesälukukausi on verrataten hiljaista opintorintamalla. 10. Kuinka paljon kysyntää ympärivuotisille opinnoille ja muille joustaville opintojärjestelyille on ollut korkeakoulussanne? (saatavissa olevat osallistujatiedot, esimerkkitapaukset jne.) - Kysyntä on kasvamassa, eritoten huonon taloustilansteen takia. Vaikea kuitenkin sanoa missä määrin kysyntä on aitoa. Joustavavia tenttikäytäntöjä kysytään yhä enenevässä määrin. E-tentti mahdollisuudet kasvussa. 11. Miten korkeakoulunne seuraa ja arvioi ympärivuotisen opiskelun käytänteitä? - Tällä hetkellä arvoidaan miten lukukautta voidaan tehokkaammin käyttää hyödyksi tutkintouudistuksen yhteydessä. 12. Arvioikaa korkeakoulussanne toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja riittävyyttä. - Vaikuttavuus on vielä pientä, mutta odotusarvo että lukukausien tehostaminen tulee vaikuttavaan opintosuoristuksiin. Vielä on toki paljon tekemistä. 13. Korkeakoulunne näkemys tarvittavista kehittämistoimista ja niiden edellytyksistä - Tarvetta edleenkehittää hyväksilukeimista (mietn sutaudutaan moocs opintoihin esimerkiksi). Joustavat opinnot vaativat kehittämistä. Tämä on suuri haaste miten yliopsitomaailma vastaa tähän hetken opiskeliasukupolven vaaituksiin. 14. Mitkä asiat tukevat tai estävät ympärivuotisen opiskelun toteuttamista? - Monet pettajat ovat myös samalla tukijoita. Om mysö varmistettava, että opetushenkilökunnalle taataan riittävästi aikaa tutkimukslle.

7 Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl Arcada 1. Mitä ratkaisuja on tehty tai suunnitteilla lukukausien aikaisten opintojen tehostamiseksi? (joustavat tenttikäytännöt, harjoittelun järjestäminen, monipuoliset opetusmenetelmät ja joustavat opetusjärjestelyt)? - - De valbara studiehelheterna, i Arcada breddstudier, har karaktär av "biämne" som kan avläggas flexibelt inom och utanför högskolan. - Modulariseringen av utbildningarna, i stället för utbildningsprogram, ökar flexibiliteten i examensstrukturen - tentamensförfarandet är flexibelt, och kan utflöras under hela året - de virtuella studiemöjligheterna skall utökas - den öppna högskolan har de senaste åren vuxit substantiellt i omfattning. Arcada syträvar efter att flexibekt kunna anta studenter via öppna högskolan 2. Missä määrin on käytetty tai suunnitelmissa käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi (verkkokurssit, opintomateriaalien saatavuus ja digitaaliset aineistot jne.)? - - Högskolan kommer att satsa specifikt på att bygga upp online- och andra digitala utbildningsmiljöer och -möjligheter under de kommande åren - 3. Onko korkeakoulussanne käytössä kesäopintoja ja/tai kesälukukausi? - - Nej, men utbudet av studiemöjligheter kommer att utökas också under sommaren, närmast via öppen högskola och nätkurser 4. Saavatko opiskelijat ohjausta ja tukea ympäri vuoden? - - Ja 5. Miten yhteistyö avoimen korkeakouluopetuksen kanssa hyödyttää ympärivuotista opiskelua? - - Den öppna högskolan är den viktigaste ebskilda kanalen för sommarstudier troligen också en tid framöver 6. Miten yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa tukee ympärivuotista opiskelua ja tukipalveluita? - - som det nu är närmast inom ramen för öppen högskola 7. Muut ratkaisut ja käytänteet? Ei vastauksia. 8. Onko edellä mainittuja joustavia järjestelyitä toteutettu yhtälailla kaikilla aloilla? Kuvatkaa mahdollisia eroja ja syitä niihin. Ovatko ne osa korkeakoulun vakiintunutta toimintaa vai hanketoimintaa? - - Målsättningen är att flexibiliteten och utökat utbildningsutbud skall gälla hela högskolan. Rätt långt är det också fallet i dagens läge. - det är fråga om ordinarie verksamhet

8 9. Ovatko toteutetut toimenpiteet vaikuttaneet opintojen suoritusaikoihin? - - inte så att det skulle ha noterats 10. Kuinka paljon kysyntää ympärivuotisille opinnoille ja muille joustaville opintojärjestelyille on ollut korkeakoulussanne? (saatavissa olevat osallistujatiedot, esimerkkitapaukset jne.) - - marginellt, men har förekommit 11. Miten korkeakoulunne seuraa ja arvioi ympärivuotisen opiskelun käytänteitä? - - inte ännu 12. Arvioikaa korkeakoulussanne toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja riittävyyttä. - - Vi arbetar på att utöka och synliggöra utbudet 13. Korkeakoulunne näkemys tarvittavista kehittämistoimista ja niiden edellytyksistä Ei vastauksia. 14. Mitkä asiat tukevat tai estävät ympärivuotisen opiskelun toteuttamista? - - studenternas uppfattade behov av utkomst är ett hinder

9 Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl Centria 1. Mitä ratkaisuja on tehty tai suunnitteilla lukukausien aikaisten opintojen tehostamiseksi? (joustavat tenttikäytännöt, harjoittelun järjestäminen, monipuoliset opetusmenetelmät ja joustavat opetusjärjestelyt)? - Joustavat tenttikäytännöt: kotitenttejä, suullisia tenttejä, ryhmätenttejä, yksilöllisesti opettajan kanssa sovittuja ajankohtia. Tenttiakvaario suunnitteilla. Harjoittelun järjestäminen: opintojen ohessa tehtyä osa-aikatyötä hyväksytään harjoitteluun tapauskohtaisesti. Joissakin koulutuksissa harjoittelu lukuvuoden aikana, joissakin kesäaikana. eohjauksen välineiden hyödyntäminen harjoittelussa (sote-alan pilotti, kokemuksien jakaminen muillekin aloille). Sisäinen harjoittelun kehittämishanke menossa. Monipuoliset opetusmenetelmät: itsenäiset tehtävät, esseet, kirjapaketit, ryhmätyöskentely itsenäisenä aikana, opintokäynnit yms. Opetusjärjestelyt: otetaan uudelleen käyttöön läsnäolojen seuranta / määritellään opintojaksoille jonkinlainen läsnäolopakko, pyritään jatkossa pedagogisesti parempiin lukujärjestyksiin, verkko opintojaksojen tunnit merkitään lukujärjestyksiin, yritetään saada opiskelijoille tasainen kuormitus koko lukuvuodeksi, määritellään tarkemmin opintojaksojen minimivaatimustaso, pyritään tekemään kattavasti opintojaksojen ydinaineanalyysit. Opetusjärjestelyt: Toteutetaan jatkossakin Valmistumishautomo-opintojaksoja (ESR-rahoitetussa Valmistumishautomo-projektissa kehitettyjä opintojaksoja pullonkaula -opintoihin), Tutkinto valmiiksi -ryhmiä (pienryhmä opiskelijoille, jotka ovat jääneet jälkeen opinnoissaan) järjestetään ainakin kerran lukukaudessa, vaikeisiin matematiikan opintojaksoihin järjestetään pakolliset laskuharjoitukset, annetaan tukiopetusta tarpeen mukaan. Ohjaus: HOPSauksen ja AHOToinnin kehittäminen, eportfolion hyödyntäminen opintojen aikana, opinnäytetyöohjauksen kehittäminen (mm. pienryhmäohjauksen lisääminen). Oppimisympäristön kehittäminen (Unelmakampus): huolehditaan hyvästä ryhmäytymisestä heti alussa, Asenteisiin (mukava tulla) ja arvostukseen (kannattaa tulla) vaikuttaminen. Turvallisuus: välitetään, pidetään huolta, turvallisuusjärjestelyt. Verkko-opinnot: overkko-opintojen tarjoaminen kattavasti ja monialaisesti, tällä hetkellä Averkon kautta tarjolla 63 opintojaksoa, 242 opintopistettä overkko-opinnoissa on mukana opiskelijoita Centria-amk:n eri koulutusaloilta ja eri kampuksilta, eri ammattikorkeakouluista (Virtuaaliamk-opiskelijat) ja myös työelämästä (avoimet opiskelijat) omahdollisuus opiskella verkko-opintojaksoilla joustavasti läpi lukuvuoden (3 opintokierrosta vuodessa) omahdollisuus tehdä verkko-opintoja kesäaikana (ja hakea niihin tarvittaessa opintotukea) omonipuolisten, sulautuvien työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen (monimuotototeutukset, Optima, Adobe Connect, sosiaalisen median työkalut jne.) otyöelämäläheisen verkko-opetuksen toteuttaminen (asiantuntijaluennot verkon välityksellä, työelämäläheiset caset/tehtävät, verkkomentorointi) 2. Missä määrin on käytetty tai suunnitelmissa käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi (verkkokurssit, opintomateriaalien saatavuus ja digitaaliset aineistot jne.)? - Kaikilla opintojaksoilla on opetuksen ja -ohjauksen tukena käytössä Optima-oppimisympäristö. Kattava ja monialainen verkko-opintotarjonta, mahdollisuus opiskella joustavasti läpi vuoden. Kaikki aloittavat Centria amk:n opiskelijat osallistuvat Opiskelu- ja työelämätaidot opintojaksolle, joka toteutetaan monimuotototeutuksena (sis. lähi- ja verkko-opetusta ja -ohjausta). Suunnitelmissa on hyödyntää entistä enemmän kansallisissa verkostoissa laadittuja avoimia aineistoja (esim. Virtuaaliamk-verkoston DIGMA-materiaalipankista) sekä kansainvälisiä OER (open educational resources)-aineistoja ja oppimateriaalivarantoja.

10 3. Onko korkeakoulussanne käytössä kesäopintoja ja/tai kesälukukausi? - Averkon verkko-opintoja on mahdollisuus suorittaa myös kesällä. Vuonna 2013 kesällä Averko-opintoihin osallistui yhteensä lähes tuhat opiskelijaa eri puolelta Suomea: 825 Centria-amk-opiskelijaa, 96 Virtuaaliamk-opiskelijaa, ja 46 avoimen amk:n opiskelijaa. Tutkintoon kuuluvia opintoja on tarjolla avoimen amk:n opintojaksoina Keski-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Myös Avoimen amk:n täydennyskoulutus palvelee opiskelijoita. 4. Saavatko opiskelijat ohjausta ja tukea ympäri vuoden? - Opettajien opetuksettomana aikana opettajat eivät anna ohjausta. Opiskelijapalvelut ja opintotoimistot palvelevat pääosan kesäajasta. Verkko-opintojen osalta ohjausta ja tukea antavan läpi vuoden opintojaksojen tutoropettajat että Averkon ohjaushenkilöstö. Heinäkuu on verkko-opinnoissa lomakuukausi, jolloin opiskelijat työskentelevät pääosin itsenäisesti. 5. Miten yhteistyö avoimen korkeakouluopetuksen kanssa hyödyttää ympärivuotista opiskelua? - Centria-ammattikorkeakoulu järjestää ympärivuotisesti avoimen ammattikorkeakoulun erillisiä opintojaksoja eoppimiskeskus Averkossa. Averkon opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina. Lisäksi Centria tekee yhteistyötä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja ympärivuotisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Centria tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa myös sitä kautta opintoja. Tavoitteena on se, että opiskelijan valmistuminen nopeutuisi. Averkon verkko-opinnot ovat avoimen amkin kautta tarjolla Centria-amk:n omien opiskelijoiden lisäksi myös Virtuaaliamk:n opiskelijoille muista amkeista sekä avoimille opiskelijoille läpi vuoden (keväällä, kesällä ja syksyllä). Verkko-opintojen osalta em. opiskelijaryhmät opiskelevat samassa ryhmässä, mikä mahdollistaa isompien opiskeluryhmien muodostumisen ja opintojen käynnistämisen. 6. Miten yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa tukee ympärivuotista opiskelua ja tukipalveluita? - Centria amk:n/averkon verkko-opinnot ja ohjauspalvelut ovat tarjolla Centria-amk:n omille opiskelijoille sekä kaikille Virtuaaliamk:n verkostossa mukana olevien ammattikorkeakoulujen opiskelijoille läpi vuoden (keväällä, kesällä ja syksyllä). 7. Muut ratkaisut ja käytänteet? - Autenttisen verkko-opetuksen edistäminen: työelämäläheiset pedagogiset käytänteet motivoivat ja innostavat opiskelijoita, millä on positiivinen vaikutus opintojen joustavaan etenemiseen. Työelämäyhteistyön vahvistaminen verkko-opintojen avulla: esimerkiksi Averkossa opetuksessa/ohjauksessa voi olla mukana työelämäedustajia opettajina ja/tai opettajan työpareina, jolloin opintoja voidaan käynnistää joustavasti läpi vuoden, eikä mahdollisten amkin sisäisten opettajaresurssien puute muodostu opintojen toteuttamisen esteeksi. Sulautuva oppiminen tukee persoonallisten opintopolkujen muodostumista ja tuo joustavuutta. Verkko-opetus lisää mahdollisuuksia liittää muiden, kansallisten ja kansainvälisten, korkeakoulujen sisältöjä ja opintoja osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. Ammattikorkeakoulun kirjasto on auki myös kesäaikana.

11 8. Onko edellä mainittuja joustavia järjestelyitä toteutettu yhtälailla kaikilla aloilla? Kuvatkaa mahdollisia eroja ja syitä niihin. Ovatko ne osa korkeakoulun vakiintunutta toimintaa vai hanketoimintaa? - Verkko-opinnot ovat tarjolla kaikille opiskelijoille koulutusalasta riippumatta, ja ne ovat osa ammattikorkeakoulun vakiintunutta toimintaa (kehitetty jo 17 vuoden ajan). Opiskelija voi sisällyttää hyväksytyt opinnot HOPSistaan ja opintojaksosta riippuen joko perusopintoihin, ammattiopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin. 9. Ovatko toteutetut toimenpiteet vaikuttaneet opintojen suoritusaikoihin? - Joustavat opetusjärjestelyt auttavat opiskelijaa valmistumaan normiajassa. Myös tutkintojen suorittaminen ja valmistuminen etuajassa on todennettavissa. Joustavasti läpi vuoden tarjotut verkko-opinnot mahdollistavat sen, että esimerkiksi valmistumassa olevat opiskelijat voivat vauhdittaa loppuvaiheen opintojaan verkko-opinnoilla. Myös kesän aikana suoritetuilla verkko-opinnoilla opiskelijat ovat voineet tehostaa opinnoissa edistymistään. Averko-palautteissa ovat toistuneet maininnat siitä, että opiskelija saattoi Averko-opinnoilla nopeuttaa opintojaan tai sai valmiiksi tutkinnosta puuttuvan osion. 10. Kuinka paljon kysyntää ympärivuotisille opinnoille ja muille joustaville opintojärjestelyille on ollut korkeakoulussanne? (saatavissa olevat osallistujatiedot, esimerkkitapaukset jne.) - Virallista kyselyä ei ole tehty, mutta kysyntää on. Esim. Hautomo-opintojaksoille on osallistunut opiskelijaa. Tänä vuonna on toteutettu 6 Hautomo-opintojaksoa ja vielä yksi on tulossa. Enemmänkin tarvittaisiin. Tukiopetusta on annettu sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Yksilöopetuksella on varmistettu muutama valmistuminen. Averkon verkko-opinnoissa opiskeli vuonna 2013 yhteensä opiskelijaa, joista oli Centria-amk:n opiskelijaa, 280 Virtuaaliamk:n opiskelijaa ja 143 avoimen amk:n opiskelijaa. 11. Miten korkeakoulunne seuraa ja arvioi ympärivuotisen opiskelun käytänteitä? - Verkko-opintojen osalta opiskelijapalautteet käydään läpi tiimissä ja opettajien kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Nopea reagointi ja toimintojen kehittäminen saadun palautteen pohjalta. 12. Arvioikaa korkeakoulussanne toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja riittävyyttä. - Enemmänkin voisi tehdä joustavien opetuskäytänteiden eteen, samoin kuin kehittää kesäopintoina suoritettavaa opetustarjontaa. Toisaalta opettajien työaikasuunnitelmiin on kuuluttava vähintään 12 opetuksetonta viikkoa vuodessa. Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ympärivuotisille verkko-opinnoille on selkeä tarve ja niiden määrää tulisi tulevaisuudessa entisestään lisätä. Tukea tarvittaisiin lisää, mutta tuen tarpeen pitää lähteä opiskelijasta. Ellei opiskelija itse näe tarvetta sille, eivät mitkään tukitoimet auta.

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Opiskelija opetuksen laadunarvioinnissa

Opiskelija opetuksen laadunarvioinnissa Hanna Alaniska (toim.) Opiskelija opetuksen laadunarvioinnissa KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-052-6 (painettu) ISBN 952-206-053-4 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot

Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1

Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1 Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1 Samaan aikaan myös JobForum Ota selvää eri alojen ammateista, urapoluista ja työnhausta Koulutusta kehitetään samalla, kun lakkautetaan kouluja, lopetetaan koulutusohjelmia

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot