Koko talo soi. Klemetti-Opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko talo soi. Klemetti-Opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953 1968"

Transkriptio

1 Koko talo soi Klemetti-Opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä Helsinki 2009

2

3 Tutkimuksia 310 Pirkko Partanen Koko talo soi Klemetti-Opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä Esitetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Oriveden Opiston Topelius-salissa, Koulutie 5, Orivesi, perjantaina 20. marraskuuta 2009 klo 14 Helsinki 2009

4 Ohjaajat: Professori Heikki Ruismäki Helsingin yliopisto Dosentti Leena Hyvönen Oulun yliopisto Esitarkastajat: Professori emeritus Martti T. Kuikka Helsingin yliopisto Professori emeritus Reijo Pajamo Sibelius-Akatemia Kustos: Professori Heikki Ruismäki Helsingin yliopisto Vastaväittäjä: Professori Matti Vainio Jyväskylän yliopisto ISBN (nid) ISBN (pdf) ISSN Yliopistopaino 2009

5 University of Helsinki Faculty of Behavioral Sciences Department of Applied Sciences of Education Research Report 310 Pirkko Partanen The house is filled with music The Klemetti Institute as a developer of Finnish music culture from 1953 to 1968 Abstract This study aims to examine the operations and significance of the Klemetti Institute (Klemetti- Opisto) as a developer of Finnish music culture from 1953 to 1968 during the term of office of the Institute s founder and first director, Arvo Vainio. The Klemetti Institute was originally established as a choir institute, but soon expanded to offer a wide range of music courses. In addition to providing courses for choir leaders and singers, the Institute began its orchestral activities as early as the mid-1950s. Other courses included ear training seminars as well as courses for young people s music instructors and in playing the kantele (a Finnish string instrument) and solo singing. More than 20 types of courses were offered over the 16-year period. The Klemetti Institute s courses were incorporated into the folk high school courses offered by the Orivesi Institute (Oriveden Opisto) and were organised during the summer months of June and July. In addition to funding based on the Folk High School Act, financial assistance was obtained from various foundations and funds, such as the Wihuri Foundation. This study is linked to the context of historical research. I examine the Klemetti Institute s operations chronologically, classifying instruction into different course types, and analyse concert activities primarily in the section on the Institute s student union. The source material includes the Klemetti Institute archives, which consist of Arvo Vainio s correspondence, student applications, register books and cards, journals and student lists, course albums and nearly all issues of the Klemettiläinen bulletin. In addition, I have used focused interviews and essays to obtain extensive data from students and teachers. I concentrate on primary school teachers, who accounted for the majority of course participants. A total of more than 2,300 people participated in the courses, nearly half of whom took courses during at least two summers. Primary school teachers accounted for 50% to 70% of the participants in most courses and constituted an even larger share of participants in some courses, such as the music instructor course. The Klemetti Institute contributed to the expansion throughout Finland of a new ideal for choral tone. This involved delicate singing which strives for tonal purity and expressiveness. Chamber choirs had been virtually unheard of in Finland, but the Klemetti Institute Chamber Choir popularised them. Chamber choirs are characterised by an extensive singing repertoire ranging from the Middle Ages to the present. As the name suggests, chamber choirs were originally rather small mixed choirs. Delicate singing meant the avoidance of extensive vibrato techniques and strong, heavy forte sounds, which had previously been typical of Finnish choirs. Those opposing and shunning this new manner of singing called it ghost singing. The Klemetti Institute s teachers included Finland s most prominent pedagogues and artists. As the focused essays, or reminiscences as I call them, show, their significance for the students was central. I examine extensively the Klemetti Institute s enthusiastic atmosphere, which during the early years was characterised by what some writers described as a hunger for music. In addition to distributing a new tonal ideal and choir repertoire, the Klemetti Institute also distributed new methods of music education, thus affecting the music teaching of Finnish pri-

6 mary schools, in particular. The Orff approach, which included various instruments, became well known, although some of Orff s ideas, such as improvisation and physical exercise, were initially unfamiliar. More important than the Orff approach was the in-depth teaching at the Klemetti Institute of the Hungarian ear training method known as the Kodály method. Many course participants were among those launching specialist music classes in schools, and the method became the foundation for music teaching in many such schools. The Klemetti Institute was also a pioneer in organising orchestra camps for young people. The Klemetti Institute promoted Finnish music culture and played an important role in the continuing music education of primary school teachers. Keywords: adult education, Grundtvigian philosophy, popular enlightenment, Klemetti Institute, Kodály method, choir singing, choir conducting, music history, music education, music culture, music camp, Orff approach, Orff-Schulwerk, Orivesi Institute, instrument teaching, free popular education, communality, solo singing, voice production

7 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen laitos Tutkimuksia 310 Pirkko Partanen Koko talo soi Klemetti-Opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä Tiivistelmä Tutkimukseni tavoitteena on selvittää Klemetti-Opiston toimintaa ja merkitystä suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä , opiston perustajan ja ensimmäisen johtajan, Arvo Vainion toimikaudella. Alun perin kuoro-opistoksi perustettu Klemetti-Opisto laajeni varsin nopeasti käsittämään laajan kirjon erilaisia musiikkikursseja. Kuoronjohtaja- ja laulajakurssien lisäksi orkesteritoiminta alkoi jo 1950-luvun puolivälissä. Muita kursseja olivat muun muassa säveltapailuseminaarit, nuorison musiikinohjaaja-, kantele- ja yksinlaulukurssit. Erilaisia kurssityyppejä 16 vuoden aikana oli yli kaksikymmentä. Klemetti-Opiston kurssit liitettiin Oriveden Opiston kansankorkeakoulun kursseiksi ja ne järjestettiin kesäisin, kesä-heinäkuussa. Kansanopistolain perusteella saadun rahoituksen lisäksi saatiin avustuksia eri säätiöiltä ja rahastoilta, kuten Wihuri-rahastolta. Tutkimus kiinnittyy historiantutkimuksen kontekstiin. Tarkastelen toimintaa kronologisesti eritellen opetustoiminnan kurssityypeittäin. Konserttitoiminnan olen liittänyt lähinnä oppilaskuntaa käsittelevään lukuun. Aineistona on Klemetti-Opiston arkisto, joka sisältää Arvo Vainion kirjeenvaihtoa, opiskelijoiden hakemukset, matrikkelikirjat ja -kortit, päiväkirjat ja oppilasluettelot, kurssialbumeja sekä lähes kaikki Klemettiläinen-tiedotuslehden numerot. Lisäksi olen teemahaastattelujen ja teemakirjoitusten avulla hankkinut laajan aineiston opiskelijoilta ja opettajilta. Kohdistan huomioni erityisesti kansakoulunopettajiin, joita kursseilla oli valtaosa. Kursseilla kävi yhteensä yli 2300 eri henkilöä, joista lähes puolet oli vähintään kahtena kesänä kursseilla. Kansakoulunopettajien osuus vaihteli 50 ja 70 prosentin välillä. Joillakin kursseilla, kuten musiikinohjaajakurssilla heidän osuutensa oli vieläkin suurempi. Klemetti-Opiston toiminnan kautta uudenlainen kuorosointi-ihanne levisi koko Suomeen. Kyseessä oli kevyt laulutapa, jossa tavoitteena oli sävelpuhtaus ja ilmeikkyys. Klemetti-Opiston Kamarikuoron välityksellä myös Suomessa lähes tuntematon kamarikuorotyyppi tuli tunnetuksi. Kamarikuoroille on ominaista laaja ohjelmisto keskiajalta nykyaikaan. Alun perin, nimensä mukaisesti, kamarikuoro oli kooltaan pienehkö sekakuoro. Kevyt laulutapa tarkoitti äänenkäytössä laajan vibraton ja voimakkaan, prässäävän forten välttämistä, joka oli ollut aikaisemmin ominaista suomalaisille kuoroille. Uutta laulutapaa vastustavat ja vieroksuvat käyttivät siitä käsitettä haamulaulu. Opettajina olivat maamme keskeiset pedagogit ja taiteilijat. Heidän merkityksensä opiskelijoille näyttäytyy keskeiseksi teemakirjoituksissa eli muisteluksissa, jota ilmaisua käytän. Käsittelen laajasti Klemetti-Opistossa vallinnutta ilmapiiriä, jota leimasi innostus ja alkuvuosina musiikin nälkä, kuten eräät kirjoittajat kuvaavat ilmiötä. Uuden sointi-ihanteen ja kuoro-ohjelmiston leviämisen ohella uudet musiikkikasvatusmenetelmät levisivät Klemetti-Opiston kautta erityisesti kansakoulujen musiikinopetukseen. Orffpedagogiikka soittimineen tuli tutuksi, vaikkakaan aluksi ei kaikkia Orffin ideoita, kuten improvisaatiota ja liikuntaa tunnettu. Edellistä keskeisempi oli arvioni mukaan unkarilaisen säveltapailumenetelmän eli Kodály-menetelmän perusteellinen opetus Klemetti-Opistossa. Kursseilla

8 olleista monet olivat alkavan musiikkiluokkatoiminnan käynnistäjiä. Menetelmästä tuli monessa musiikkiluokkakoulussa opetuksen kivijalka. Klemetti-Opisto toimi myös edelläkävijänä nuorisolle suunnatussa orkesterileiritoiminnassa. Klemetti-Opisto toimi suomalaisen musiikkikulttuurin monipuolisena edistäjänä ja sillä oli tärkeä rooli kansakoulunopettajien musiikillisessa täydennyskoulutuksessa. Avainsanat: Aikuiskoulutus, grundtvigilaisuus, kansanvalistus, Klemetti-Opisto, Kodály-menetelmä, kuorolaulu, kuoronjohto, musiikinhistoria, musiikkikasvatus, musiikkikulttuuri, musiikkileiri, Orff-pedagogiikka, Orff-Schulwerk, Oriveden Opisto, soitonopetus, vapaa kansansivistys, yhteisöllisyys, yksinlaulu, äänenmuodostus.

9 Koko talo soi v Kiitokset Väitöstutkimuksen tekemisen ovat mahdollistaneet määräaikaiset vuoteni assistenttina Helsingin yliopiston Soveltavan kasvatustieteen laitoksen Taitoja taideaineiden tutkimuskeskuksessa. Ensimmäiset kiitokseni kohdistankin edesmenneelle professori Arja Puurulalle, joka aikanaan ehdotti minulle assistentuuria. Hänen johdollaan pääsin hyvään alkuun metodologisissa pohdinnoissani. Myös professori Paul Ilsleyn metodologisilla kursseilla sain vahvaa kannustusta ponnisteluilleni. Matka on kuitenkin ollut pitkä ja monivaiheinen. Päädyin historialliseen tutkimukseen, vaikka erinomaisen elämäkerta-aineiston vuoksi muitakin lähestymistapoja olisi löytynyt. Kiitänkin lämpimästi kaikkia, jotka kirjoittamalla ja haastattelun avulla ovat kertoneet tutkimuskohteeni, Klemetti-Opiston, merkityksestä omalle elämälleen. Professori Heikki Ruismäkeä, ensimmäistä ohjaajaani ja valvojaani, kiitän kannustavasta ja ideoita antaneesta tuesta ja ohjauksesta. Hänen ehdotuksestaan liitän tutkimukseeni DVD-tallenteen, joka sisältää musiikkia, puhetta ja kuvia Klemetti-Opistosta ja 1960-luvuilla. DVD:n toteutti laitoksemme suunnittelija Marko Hölttä. Hänelle suuri kiitos paneutuvasta ja luovasta toteutuksesta. Kiitos myös amanuenssi Kari Pereniukselle käsikirjoituksen painokuntoon saattamisesta ja muista käytännön toimista. Toista ohjaajaani, MuT, dosentti Leena Hyvöstä Oulun yliopistosta, kiitän erittäin tarkoista huomioista ja ohjeista, joiden avulla tutkimukseni lopulta valmistui. Harvinaista lienee, että ohjaaja syöttää, saunottaa ja majoittaa ohjattavansa. Näin kuitenkin tapahtui. Jatkotutkimusryhmääni kiitän jatkuvasta tuesta ja sopivan kriittisten huomioiden tekemisestä. Kiitän myös koko tutkimuskeskustamme kiinnostuksesta tutkimukseni eri vaiheissa. Lämmin kiitos kuuluu myös professori Marjut Laitiselle, joka luki käsikirjoitukseni huolellisesti ja antoi omia kommenttejaan. Myös ystäväni FM Riitta Saini kommentoi ja ehdotti korjauksia käsikirjoitukseeni. Tutkimukseni loppuvaiheessa käsikirjoitukseni lukivat myös sisareni FM Irja-Leena Suhonen ja professori emeritus Seppo Suhonen sekä kummityttäreni FM Mervi Suhonen. Heidän kommenttinsa olivat ensiarvoisen tärkeitä. Heitä kiitän lämpimästi. Valokuvamateriaalia sain muun muassa ystävältäni musiikinopettaja Marja-Liisa Melonilta, jonka kotiarkistossa oli hänen isänsä Väinö Oksasen ottamia valokuvia Klemetti-Opistosta luvulla. Kiitos Maku! Kiitos myös muille kuvia luovuttaneille Toini Saarelle ja Tarja Tereskalle.

10 vi Pirkko Partanen Esitarkastajiani professori emeritus Reijo Pajamoa ja professori emeritus Martti T. Kuikkaa kiitän kriittisistä huomioista, joiden ohjaamana olen vielä pyrkinyt parantamaan käsikirjoitustani. Viimeksi, mutta en vähiten, kiitän aviopuolisoani Ossi Partasta tuesta ja kärsivällisyydestä tutkimusmatkani aikana. Helsingissä Pirkko Partanen

11 Koko talo soi vii Sisällys 1 JOHDANTO TUTKIMUSASETELMA Tutkimustehtävät Metodiset valinnat Historiantutkimuksesta nousevat metodologiset valinnat Muistitietotutkimuksesta saadut virikkeet Tutkimusaineisto Tutkimusraportin rakenne KLEMETTI-OPISTON SYNTYTAUSTA Musiikkikoulutusta kansakoulunopettajille ennen Klemetti- Opistoa Kansanvalistuksesta aikuiskasvatukseen Kansanvalistusseura kansan sivistäjänä Aikuiskasvatuksen näkökulma Yhteisöllisyys Klemetti-Opiston perustamisen vaiheet Arvo Vainio liikkeelle panijana Klemetti-Opiston perustaminen Grundtvigilainen aatetausta Musiikilliset linjaukset Kansakoulunopettaja yhteiskunnallis-poliittisena vaikuttajana Suomen Kansakoulunopettajain liiton yhteydet Klemetti- Opistoon KLEMETTI-OPISTON OPETUSTOIMINTA Kuoronjohdon ja äänenkäytön kurssit Toiminnan käynnistyminen kesällä Toiminnan vakiintuminen kesällä Toiminnan merkityksen arviointia kesällä Ylempien pätevyyksien tavoittelua Sisällöllisiä uudistuksia kesinä Opiskelijamäärien väheneminen kesinä Yhteenveto kuoronjohdon ja äänenkäytön kursseista...52

12 viii Pirkko Partanen 4.2 Harald Andersén Klemetti-Opiston Kamarikuoron perustajana Harald Andersénin tavoitteet Kamarikuorosta Klemetti-Opiston lippulaiva Klemetti-Opiston Kamarikuoro uuden ohjelmiston ja laulutavan levittäjänä Levytyksiä ja konserttimatkoja Kamarikuoron ohjelmistosta Yhdistysrekisteriin Harald Andersén ja kamarikuorot säveltäjien innoittajina Klemettiläiset muistelevat kamarikuoron merkitystä itselleen Yhteenveto Klemetti-Opiston kamarikuorosta Yksinlaulukurssit Me teimme oopperan! Arvostellut yksinlaulunäytteet Yhteenveto yksinlaulukursseista Orkesterikurssit ja muu soitonopetus Soitonopetus alkaa Nuorison musiikkileiri Kahden orkesterikurssin loukussa Orkesterikurssi hiipuu hiljalleen Leif Segerstamin kolme kautta Ulkomaanmatkan suunnittelua Yhteenveto orkesterikursseista Muu soitonopetus Nuorison musiikinohjaajakurssit Ensimmäinen pedagoginen kurssi musiikinopettajille kesällä Kerhonohjaajakurssien käynnistyminen kesällä Musiikinopettajaksi Klemetti-Opistosta? Ensimmäiset todelliset yritykset pätevöittämiskurssien järjestämiseksi Miksi pätevöittämiskoulutuksessa ei edetty? Muutoksia kurssivaatimuksiin Tuntiopettajakurssi Nuorison musiikinohjaajakurssien anti ja henki Yhteenveto nuorison musiikinohjaajakursseista Säveltapailuseminaarit Kodály-menetelmä...109

13 Sisällys ix József Péterin toiminta Klemetti-Opistossa Varsinaiset säveltapailuseminaarit Kodály-menetelmästä musiikkiluokkatoiminnan selkäranka Opintomatkoja Unkariin Yhteenveto säveltapailuseminaareista Lausuntakurssit Satunnaisia kursseja Opettajaluonnehdintoja Kokoava yhteenveto KLEMETTI-OPISTON OPPILASKUNTA Monenlaisia toimintamuotoja Juhannusjuhlia Kurssialbumi Rintamerkki ja lippu Klemettiläinen-lehti Oppilaskunta osallistuu päätöskonserttien järjestämiseen Tampereen musiikkiviikkosuunnitelmia Reviiriä laajennetaan kesällä Kesällä 1956 elämyksiä Bachin parissa Jyväskylän musiikkikulttuuripäivät yhteistyökumppanina Konserttimatkailua laajennetaan kesällä "Maaseudun musiikkipäivät" Musiikkipäivät levittäytyvät yhä laajemmalle Kesällä 1962 madalletaan profiilia Negro spiritualeja kesällä Suurimuotoisia teoksia kesällä Leif Segerstam pääosassa kesällä Kuorovieraita Virosta kesällä Itsenäisyyden juhlavuoden laulujuhlat Kesän 1968 konsertit Konserttitoiminta opiskelijoiden kokemana Talvipäivät ja kilpailut Ensimmäiset talvipäivät Turussa Talvipäivät Kotkassa ja Karhulassa Helsingin talvipäivät Martti Talvela yksinlaulukilpailun voittajana Vaasassa

14 x Pirkko Partanen Joensuun talvipäivät Lappeenrannan talvipäivät ja laulukilpailu Kymmenvuotisjuhlat Helsingissä Turun talvipäivillä 1964 trumpetti- ja yksinlaulukilpailut Talvipäivien muutos harjoitusleiriksi Kouvolan - Kuusankosken ja Klemetti-Opiston musiikkipäivät Peruutusten vuodet Talouden vakauttamisyrityksiä Säätiön perustamishaaveita ja rahan keräystä Klemetti-Opiston Tuki ry Klemettiläiset haluavat laulaa KLEMETTI-OPISTO VAIKUTTAJANA Klemetti-Opisto muiden musiikkitapahtumien mallina Julkaisutoiminta Uusien ideoiden esiintuoja Mediajulkisuutta Musiikin harrastus sukupolvien ketjussa Muisteluksien analyysiä YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHTEET JA KIRJALLISUUS LIITTEET Liite 1. Kesälle 1954 hyväksytyt kurssivatimukset (JKPK , 6. ) Liite 2. Kesälle 1956 hyväksytyt I erikoiskurssin kurssivaatimukset Liite 3. Kesälle 1961 hyväksytyt kurssivaatimukset Liite 4. Musiikin tuntiopettajien kurssi kansakoulunopettajille v Liite 5. Kuorolaulun käsikirjan sisällysluettelo Liite 6. Opettajaluettelo Liite 7. Opettajaluonnehdintoja Liite 8. Kirje klemettiläisille Liite 9. Klemetti-Opiston Kamarikuoron ohjelmisto Liite 10. Jatkokurssin palaute kesällä

15 Sisällys xi Liite 11. Klemetti-Opiston Nuorison musiikinohjaajakurssin toivomusaloite kesällä Liite 12. Lehtileike, Suomen Sosialidemokraatti no 54/ Liite 13. Klemetti-Opiston Kamarikuoron matkaesite vuonna Liite 14. Konserttiohjelmia Liite 15. EsimerkkI konserttiesitteestä Liite 16. Klemettiläinen-lehden no 2:n 1957 kansilehti Liite 17. Opettaja-lehden no 32/ artikkeli Liite 18. Suomen Kuvalehden no 27/ artikkeli Liite 19. DVD Klemetti-Opistosta Lyhenteitä: EOL = Eteläsuomalaisen Osakunnan laulajat FSSMF = Finlands svenska sång- och musikförbund FSM = Finlands svenska manssångarförbund FSKF = Finlands svenska kyrkosångsförbund HBL = Hufvudstadsbladet HS = Helsingin Sanomat JKPK = Klemetti-Opiston johtokunnan pöytäkirja KH = Kouluhallitus KL = Kansakoulun lehti KMO = Koulujen Musiikinopettajat ry KOP= Kansallisosakepankki KVS = Kansanvalistusseura NMPU = Nordisk Musikpedagogisk Union OL = Opettajain lehti OO = Oriveden Opisto SKL = Suomen Kansakoulunopettajain liitto SLU = Seminaarilainsäädännön uudistamiskomitea SLY = Suomen laulunopettajain yhdistys SML = Suomen musiikkioppilaitosten liitto SMOL = Suomen Musiikinopettajain Liitto SS = Suomen Sosialdemokraatti STM = Suomen Työväen Musiikkiliitto SULASOL = Suomen laulajain ja soittajain liitto

16

17 Koko talo soi 1 1 Johdanto Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Klemetti-Opiston osuutta suomalaisen kuorokulttuurin ja musiikkikasvatuksen kehittymisessä ja 1960-luvuilla. Tutkimus on rajattu vuosiin , Klemetti-Opiston ensimmäisen rehtorin, director musices Arvo Vainion toimintakauteen, aikaan, jolloin erityisesti suomalainen musiikkikulttuuri kehittyi voimakkaasti. Klemetti-Opisto perustettiin Kansanvalistusseuran omistaman Oriveden Opiston yhteyteen vuonna 1952 alun perin kuoro-opistoksi. Ensimmäiset kurssit pidettiin kesällä Kuorokurssien lisäksi järjestettiin vuosien mittaan kursseja myös yksinlaulajille, musiikkikerhojen ohjaajille, soittajille ja jopa lausujille ja tanssijoille. Oriveden Opisto oli perustettu vuonna 1909 ja siirtyi Kansanvalistusseuran omistukseen vuonna Kansanvalistusseuralla, joka on vuodesta 1874 harjoittanut kansansivistystyötä, oli kunnianhimoisia suunnitelmia Oriveden Opiston kehittämisestä tavanomaista kansanopistoa monipuolisemmaksi vapaan sivistystyön keskukseksi. Suunnitelmat koskivat sivistystyöntekijöiden koulutusta, opettajien valmistusta ja kansanopistopedagogiikan tutkimusta. Klemetti-Opiston perustaminen oli siten Oriveden Opistolle asetettujen tavoitteiden mukainen. Kaikki muut alkuperäiset tavoitteet eivät ole toteutuneet. (Sallila 2004.) Klemetti-Opiston syntyyn ja sijoittamiseen Oriveden Opiston yhteyteen vaikuttivat monet tekijät, jopa sattumien summa. Tässä tutkimuksessa kuvataan Klemetti-Opiston kurssitoimintaa, kurssien kehitystä, oppilaskuntatoimintaa ja opiskelijoiden kokemuksia opiston merkityksestä omalle elämälleen ja työuralleen. Varsinkin alkuvuosina valtaosa opiskelijoista oli kansakoulunopettajia. Näen heidän osuuteensa suomalaisen kuorokulttuurin kehittämisessä tärkeäksi. Kuorokulttuuri oli murrosvaiheessa 1950-luvulla. Tähän Klemetti- Opisto toi uusia virikkeitä. Nämä virikkeet levisivät laajasti koko Suomeen. Viime sotien jälkeen toteutettu asutuspolitiikka merkitsi monien sivukylien asutuksen laajentumista ja kansakoulu oli kylän merkittävä sivistyskeskus. Kuorolaulu, usein liittyneenä seurakuntatoimintaan, oli lähes ainoita kulttuuriharrastuksia monilla sivukylillä. Monet kursseilla käyneet kansakoulunopettajat olivat juuri näitä sivukylien kansankynttilöitä. He olivat saaneet varsin perusteellisen musiikkikoulutuksen seminaareissa, mutta kuorojen johtaminen vaati lisäksi erityisosaamista sekä teknisesti että sisällöllisesti. Kuorokulttuurin lisäksi tutkimus käsittelee myös Klemetti-Opiston osuutta musiikkikasvatuksen kehittämisessä. Tutkimus kohdistuu muun muassa siihen, missä määrin Klemetti-Opistolla oli osuutta musiikkikasvatuksen kansainvä-

18 2 Pirkko Partanen listen menetelmien, Orff-pedagogiikan ja Kodály-menetelmän eli unkarilaisen säveltapailumenetelmän leviämiseen ja juurtumiseen Suomessa. Katson tutkimukseni tekemisen olevan suorastaan velvollisuuteni, koska käsitykseni mukaan Klemetti-Opiston merkitys suomalaisen musiikkikulttuurin ja musiikkikasvatuksen kehittymisessä suurempi kuin tänä päivänä tiedetäänkään. Itse olen toiminut Klemetti-Opistossa monissa eri rooleissa yhteensä viidellä vuosikymmenellä alkaen vuodesta 1966, ensin kuoronjohdon opiskelijana, pian sen jälkeen Klemetti-Opiston Kamarikuoron jäsenenä ja vuodesta 1984 vuoteen 2003 Klemetti-Opiston johtajana. Se tieto, jonka olen vuosikymmenten aikana hankkinut oman kokemukseni kautta ja löytänyt erilaisista lähteistä tutkimusta tehdessäni, ansaitsee tulla kirjatuksi, koska se on osa Suomen kulttuurihistoriaa. Kun tutkimusta tehdessäni olen perehtynyt perusteellisesti niin arkistomateriaaliin kuin saamiini sekä kirjoitettuihin että puhuttuihin muisteluksiin, näkemykseni Klemetti-Opiston merkityksestä on kasvanut entisestään. Toimintahistorian kirjoittaminen on tärkeää myös siksi, että Klemetti-Opistosta ei ole olemassa aikaisempaa tieteellistä tutkimusta. Ensimmäisestä viisivuotiskaudesta on painettu historiikki (Vainio 1958). Harald Andersénin elämäntyötä käsittelevät teokset Chorus et Psalmus ja Harald Andersén Tuttu ja tuntematon/känd och okänd sisältävät artikkeleita, jotka sivuavat Klemetti-Opistoa. Lisäksi ovat ilmestyneet Klemetti-Opiston Kamarikuoron 10-vuotis-, 25-vuotis- ja 50-vuotisjuhlintaan liittyneet julkaisut. Koska Klemetti-Opisto on myös osa Kansanvalistusseuraa ja sen ylläpitämää Oriveden Opistoa, tutkimus palvelee myös näiden instituutioiden toiminnan tallentamista.

19 Koko talo soi 3 2 Tutkimusasetelma Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Klemetti-Opistossa toteutettua musiikinopetusta koko sen laajuudessa aikavälillä , opiston ensimmäisen rehtorin, Arvo Vainion kautena. Mielenkiintoni tutkijana kohdistuu erityisesti siihen, millainen merkitys Klemetti-Opistolla on ollut kyseisenä ajanjaksona suomalaiselle musiikkikulttuurille varsinkin 1950-luvulla, jolloin musiikillisia kesäkursseja Klemetti-Opistoa lukuun ottamatta oli vähän. Klemetti-Opiston lisäksi näitä järjestivät Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto SULASOL, Suomen Työväen Musiikkiliitto STM, Finlands Svenska Sångoch Musiförbund FSSMF ja Suomen Laulunopettajain Yhdistys SLY. Suomen Seurakuntaopisto aloitti lisäksi Kotimusiikkiviikot 1950-luvun puolivälissä. Myös musiikkiopistoja oli vain suurimmissa kaupungeissa. 2.1 Tutkimustehtävät Ensimmäiseksi selvitän, millainen oli Klemetti-Opiston syntytausta, millaiset olivat perustamisvaiheet ja millaisiin aatevirtauksiin opisto kiinnittyi. Toiseksi tuon esille, millaiselle opiskelijajoukolle opetus oli suunniteltu. Esitän myös yksityiskohtaisesti, mitä Klemetti-Opistossa on opetettu ja miksi kurssitoiminta laajeni vuosi vuodelta. Oman käsittelynsä saa Klemetti-Opiston kamarikuoro, jonka vaikutusta uuden kuorosoinnin ja ohjelmiston levittäjänä korostan. Opiston opettajistossa oli Suomen johtavia musiikkipersoonallisuuksia. Siksi olen kiinnostunut, miten opiskelijat luonnehtivat opiston opettajia. Koska kyseessä ovat musiikkikurssit, konserttitoiminnalla on keskeinen sija niin opiskelijoiden kuin opettajienkin kohdalla. Pidänkin tärkeänä tuoda esille, millaista ohjelmistoa opistossa on opiskeltu ja esitetty ja mitä konserttitoiminta on merkinnyt opiskelijoille taiteen tekijöinä ja vastaanottajina. Tutkin myös kurssien merkitystä opiskelijoille omassa työssään kuoronjohtajina ja musiikkikasvattajina. Klemetti-Opiston opetus toteutettiin enimmillään neljän viikon jaksoina sisäoppilaitoksessa. Miten tämä seikka vaikutti yhteisöllisesti? Oppilaskunta toimi konserttien, talvipäivien ja niihin liittyvien kilpailujen järjestämisessä sekä varojen hankinnassa. Miten tämä tapahtui, on kiinnostavaa. Lisäksi tuon esille, missä määrin Klemetti-Opisto on ollut esikuvana muille musiikkikursseille sekä millaista julkaisutoimintaa Klemetti-Opisto harjoitti. Olen kiinnostunut myös selvittämään, miten opiskelijat ja tiedotusvälineet arvioivat Klemetti-Opiston merkitystä Suomen musiikkikulttuurin kehittymiselle.

20 4 Pirkko Partanen 2.2 Metodiset valinnat Tutkimukseni sijoittuu Kuikan (1991, 97) mainitseman lähihistorian alueelle. Mikrohistoriaa se on siten ymmärrettynä, että pyrin eri lähteiden avulla tekemään realistisen tulkinnan menneisyydestä, jolloin lähteeni edustavat menneisyyttä sellaisenaan (Fingerroos & Haanpää 2006). Mikrohistoriaa tutkimukseni edustaa siinäkin mielessä, että kohdistan huomioni yksityiskohtiin. Myös se, että nostan Klemetti-Opiston perustajan, Arvo Vainion elämäntyön keskeiselle sijalle, on luonteeltaan mikrohistoriaa. Kyseessähän on henkilö, joka tunnettiin lähinnä vain Kymenlaaksossa ja klemettiläisten piirissä. (ks. Ginzburg 2007, ) Koska lähdeaineistoni sisältää runsaasti muisteluksia, tutkimukseni voidaan siltä osin sijoittaa myös etnologian piiriin kuuluvaan muistitietotutkimukseen. Samalla tutkimukseni sijoittuu suomalaisen musiikkikulttuuritutkimuksen kenttään. Tutkimuksessani on tapaustutkimuksen elementtejä, koska tutkin tiettyä instituutiota, vaikkakin tyypillinen tapaustutkimus edellyttää Cohenin ja Manionin (1982, ) mukaan observointia, joko osallistuvaa tai ei-osallistuvaa observointia. Vaikka käsittelen menneisyyteen kuuluvia tapahtumia, katson tutkijana olevani osallistuva observoija, koska itsekin olin klemettiläinen ajanjaksolla, jota tutkin. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2001, 123) mukaan tapaustutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat lisäksi monipuoliset aineistot ja niiden keräämiseksi tarvittavat useat eri metodit. Heidän mukaansa tavoitteena on useimmiten ilmiöiden kuvailu. Yhdistelen useita eri aineistoja ja näin pyrin saamaan mahdollisimman kattavan ja havainnollisen kuvan Klemetti-Opiston toiminnasta ja merkityksestä ja 1960-luvuilla. Tutkimukseni perustuu siis aineistotriangulaation käyttöön. Menetelmätriangulaatiota tutkimukseeni sisältyy myös, koska käytän erilaisia aineistonkeräysmenetelmiä ja analysoin ja luokittelen sisällön analyysin avulla muisteluksista tulleita vastauksia tutkimuskysymysteni perusteella. (ks. Eskola & Suoranta 2001, 69, Tuomi & Sarajärvi 2006.) Historiantutkimuksesta nousevat metodologiset valinnat Lähdekritiikki on perinteisesti ollut keskeinen metodinen väline historiantutkimuksessa. Renvallin mukaan on tärkeää arvioida, vääristääkö käytetty lähde asioita, koska lähteen tarkoitus saattaa vaikuttaa sisältöön myös silloin, kun ei tietoisesti haluta poiketa totuudesta. Koko historiallinen lähdekritiikki perustuu siihen, että lähteen tietoja ei voi käyttää irrallisina, vaan on otettava huomioon, millaisen kokonaisuuden osia ne ovat. (Renvall 1983, 161; ). Ulkoisella lähdekritiikillä selvitetään, millainen asema ja tehtävä lähteellä on ollut aikanaan ja onko se aito vai jäljennös tai väärennös. Kyse on lähteen

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 97 Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin, verkostoihin ja vastaanottoon henkilöja reseptiohistoriallisena tutkimuksena JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Onko teillä ammattia? Meilläpä on!

Onko teillä ammattia? Meilläpä on! Marjatta Rautiainen Onko teillä ammattia? Meilläpä on! Rovaniemen ammattilukion kehitys 1996-2008 Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974

ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974 ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974 JUHA VALTA Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto OULU 2002 Abstract in English JUHA VALTA ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874-1974

Lisätiedot

Kaija Huhtanen PIANISTISTA SOITONOPETTAJAKSI. Tarinat naisten kokemusten merkityksellistäjinä STUDIA MUSICA 22 SIBELIUS-AKATEMIA

Kaija Huhtanen PIANISTISTA SOITONOPETTAJAKSI. Tarinat naisten kokemusten merkityksellistäjinä STUDIA MUSICA 22 SIBELIUS-AKATEMIA Kaija Huhtanen PIANISTISTA SOITONOPETTAJAKSI Tarinat naisten kokemusten merkityksellistäjinä STUDIA MUSICA 22 SIBELIUS-AKATEMIA Sibelius-Akatemia DocMus Esittävän säveltaiteen ja tutkimuksen koulutusohjelma

Lisätiedot

BAROKKIMUSIIKKIA KOULUSSA

BAROKKIMUSIIKKIA KOULUSSA BAROKKIMUSIIKKIA KOULUSSA Pro gradu -tutkielma Sibelius-Akatemia Musiikkikasvatuksen osasto Kevät 2008 Juhani Salakka SIBELIUS-AKATEMIA Tiivistelmä Tutkielma Työn nimi Sivumäärä Barokkimusiikkia koulussa

Lisätiedot

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 Näyttämötaide ja tutkimus Teatterikorkeakoulu - Scenkonst

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Koskaan et muuttua saa!

Koskaan et muuttua saa! pekka räihä Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ

Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ J O E N S U U N Y L I S T O I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 126 Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA

Lisätiedot

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue ALOITTELIJAN OPPIMINEN Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue Elina Kouri Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteet Käyttäytymistieteiden laitos Elokuu 2014 Ohjaaja: Fritjof Sahlström HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA

HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA Oululainen jazzkulttuuri 1965-1975 Santtu Kuivamäki Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Etnomusikologian pro gradu - tutkielma Helmikuu

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälisen suurtapahtuman johtaminen

Kansainvälisen suurtapahtuman johtaminen A n u E t e l ä a h o Kansainvälisen suurtapahtuman johtaminen Tapaustutkimus yleisurheilun MM2005-kisaprojektin johtamisesta ACTA WASAENSIA NO 213 L i i k e ta l o u s t i e d e 9 0 J o h ta m i n e n

Lisätiedot

UNKARILAISTA MUSIIKKIKASVATUSTA LAHTELAISITTAIN

UNKARILAISTA MUSIIKKIKASVATUSTA LAHTELAISITTAIN UNKARILAISTA MUSIIKKIKASVATUSTA LAHTELAISITTAIN Jyväskylän yliopisto Musiikkitieteen laitos Pro gradu -tutkielma Eija Rusi Kevät 2008 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen Tekijä Author

Lisätiedot

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja University of Joensuu Publications in Theology N:o 19 POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Jari Kekäle Joensuun Yliopiston teologisia julkaisuja

Lisätiedot

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Tanja Välisalo UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen PEKKA UOTILA Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen ACTA WASAENSIA NO 236 KIELITIEDE 42 SOVELTAVA KIELITIEDE UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Jukka-Pekka Puro Mediatutkimus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lappeenranta University of Technology Antero Tervonen LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Väitöskirja tekniikan tohtorin arvoa varten esitetään tieteellisen

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

TULITAUKOJA PAPERISODISSA MITÄ MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETEILLA ON YRITYKSEN HENKILÖSTÖN HYVINVOINNILLE? Piritta Kantojärvi Taidekasvatusseminaaritutkielma Taideteollinen Korkeakoulu 2003 Ohjaaja: Inkeri

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot