Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava."

Transkriptio

1 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa 8 Harju Irja jäsen, puheenjohtaja 8 Karvonen Tuovi jäsen Orava Juho jäsen Peltoniemi Juhani jäsen Körkkö Samuli varajäsen 8 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri LAILLISUUS JA Todettiin. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t 1-13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuovi Karvonen ja Juho Orava. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Raimo Haapakoski Irja Harju 8 Sinikka Savukoski Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tuovi Karvonen Aika ja paikka Savukoski, Virka-asema Juho Orava Allekirjoitus Sosiaalisihteeri Sinikka Savukoski

2 2 Sosiaalilautakunta kuunteli Osuuskunta Sompion Tähden edustajien Tuulikki Aholan ja Tiina Kärjä-Lahdensuun esityksen osuuskunnan toiminnasta ja keskusteli asiasta. Pöydälle oli jaettu lisäasiana pykälä 12. Puheenjohtaja tiedusteli sosiaalilautakunnalta, otetaanko lisäasia käsittelyyn. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti lisäasian käsittelyn tässä kokouksessa.

3 3 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 1 Sosiaali- ja terveysministeriö 1. Toimeentulotuki lukien 2. Muutoksia toimeentulotukilakiin lukien 3. Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma; Ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 Valtionvarainministeriö 6. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2013 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 7. Toimeentulotuki Lastensuojelu 2011 Kuntatyönantajat 9. Nuorten työllistämisen edistämiseksi ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi Aluehallintovirasto 10. Lapin alueen sosiaalialan yhteistyöryhmän täydentäminen 11. Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän vahvistaminen vuodelle Alkoholiohjelman uutiskirje Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 14. Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 15. Valviran valvontaohjelmat sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun takaajina Kansaneläkelaitos 16. Laitosratkaisu Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 17. Palvelut ja hinnasto v Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma Osuuskunta Sompion Tähti 19. Ilmoitus Savukosken kunnan sosiaalilautakunnalle yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta. Sosiaalisihteeri 20. Viranhaltijapäätökset, henkilöstöhallinto 52-62/2012 ja 1-12/2013 Sosiaalisihteeri: Merkitään tiedoksi. Sosiaalilautakunta: Merkittiin tiedoksi.

4 4 SOSIAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2013 Sosltk 2 Kunnan hallintosäännön 31 :n mukaan sosiaalilautakunta pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 32 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 38 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sosiaalilautakunnan kokouksessa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää sosiaalilautakunta. 39 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä sosiaalilautakuntaan edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus sosiaalilautakunnan kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää, että sosiaalilautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöisesti keskiviikkopäivänä alkaen klo kunnanvirastolla. Kokouksista lähetetään tieto tekstiviestillä jäsenille ja läsnäolooikeutetuille. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään viisi päivää ennen kokouspäivää. Sosiaalilautakunta: Sosiaalisihteeri muutti päätösehdotustaan kokousten alkamisajan osalta siten, että kokoukset pidetään alkaen klo Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 5 SOSIAALILAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Sosltk 3 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnan hallintosäännön 43 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjojen nähtävillä pitämisessä on otettava huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki edellyttää (salassapitovelvoitteet). Kunnanhallitus /45 on pyytänyt lautakuntia järjestämään pöytäkirjojen nähtävillä pito samoin kuin kunnanhallitus eli kuukauden 10. ja 25. päivänä, ja jos nämä ovat pyhäpäiviä, seuraavana arkipäivänä toimiston aukioloajan kunnanvirastossa. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilla lukuun ottamatta asioita, jotka eri säännösten perusteella eivät ole yleisesti julkaistavissa. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Tarkastaminen on pyrittävä suorittamaan kokousta seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä. Kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään julkiselta osaltaan nähtävänä sosiaalitoimistossa kuukauden 10. ja 25. päivänä, ja jos nämä ovat pyhäpäiviä tai muutoin sosiaalitoimiston kiinniolopäiviä, seuraavana aukiolopäivänä toimiston aukioloajan sosiaalitoimistossa. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 6 SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ JA SOSIAALILAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Sosltk 4 Oheismateriaalina ovat sosiaalitoimen johtosääntö, kunnan hallintosääntö ja yleisohje kunnan sisäisestä valvonnasta. Sosiaalilautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty kunnanvaltuuston viimeksi hyväksymässä sosiaalitoimen johtosäännössä. Lisäksi kunnan hallintosäännössä on esitetty keskitetysti kunnan hallinnon luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio ja annettu määräyksiä kaikkien päävastuualueiden yhteisistä tehtävistä ja menettelytavoista sekä kunnan taloudenhoidosta. Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä taloudenhoidosta. Hallintosääntöä sovelletaan johtosääntöihin nähden toissijaisena. Sekä johtosäännöt että hallintosääntö ovat paraikaa uudistettavina. Hallintosäännön uudistusta käsitellään kunnanhallituksessa ja lautakunnille on annettu tehtäväksi tarkistaa johtosäännöt tämän kevään aikana. Sosiaalilautakunnan tehtäviä ja velvollisuuksia säätelevät lisäksi useat eri lait kuten sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, laki toimeentulotuesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, laki omaishoidon tuesta, laki lasten päivähoidosta, lastensuojelulaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, laki lapsen elatuksesta, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, laki kehitysvammaisten erityishuollosta, päihdehuoltolaki, mielenterveyslaki, laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, tuleva vanhuspalvelulaki jne. Sosiaalilautakunnan toiminnassa tulevat usein noudatettavaksi myös mm. laki kunnallisesta viranhaltijasta, työsopimuslaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, hallintolaki, tasa-arvolaki sekä kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset. Kokouksessa käydään tarkemmin läpi sosiaalitoimen johtosääntöä ja sosiaalilautakunnan tehtäviä. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi esityksen sosiaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä. Sosiaalilautakunta: Merkittiin tiedoksi.

7 7 EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN ESITUTKINTAAN JA TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN Sosltk 5 Lastensuojelulain 24 :n mukaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee olla edustettuna lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä, jollei sosiaalihuollosta vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää, että sosiaalisihteeri, sosiaalipäivystäjä tai sosiaalilautakunnan puheenjohtaja tai valtakirjalla joku muukin henkilö voivat toimia sosiaalilautakunnan edustajana tässä tarkoitetuissa esitutkinnoissa ja tuomioistuinkäsittelyissä. Valtakirjan antaa tarvittaessa sosiaalisihteeri. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 8 SOSIAALILAUTAKUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Sosltk 6 Liitteenä 1 käyttösuunnitelmaehdotus lautakuntatasolla. Sosiaalilautakunta on / 39 ja / 50 käsitellyt ja hyväksynyt alustavan talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle Kunnanvaltuusto on / 45 hyväksynyt sosiaalilautakunnan talousarvion käyttötalousosan seuraavasti: Menot Tulot Kate Sosiaalitoimen hallinto Sosiaalipalvelut Päivähoito Vanhus- ja vammaispalvelut Ravintohuolto Sosiaalilautakunta yhteensä Sosiaalilautakunnan on vielä vahvistettava lopullinen oma käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmissa toimielimet päättävät tulosalueidensa määrärahojen ja tuloarvioiden jakamisesta ja tarkennettujen osatavoitteiden asettelusta. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman lopulliseksi käyttösuunnitelmakseen. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 9 TOIMEENTULOTUKI ALKAEN Sosltk 7 Toimeentulotukilain 9 a :n mukaan toimeentulotuen perusosan määrä on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Lisäksi kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehdään vuoden 2013 alusta ylimääräinen, niin kutsuttu osittain aikaistettu 0,7 prosentin suuruinen indeksikorotus, joka on voimassa vuoden 2013 ajan. Vuonna 2013 sovellettava indeksiluku on Toimeentulotuen perusosien määrät korottuvat vuoden 2013 alusta lukien indeksikorotuksen verran. Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja perusosien euromääriä ja ne ovat lähtien seuraavat: /kk Yksin asuva 477,26 Yksinhuoltaja 524,99 Muu 18v täyttänyt, avio-/avopuoliso 405,67 Vanhempansa luona asuva aikuinen 348, vuotias lapsi 1.lapsi 334,08 2. lapsi 310,22 3. jne lapsi 286,36 Alle 10 vuotias lapsi 1. lapsi 300,67 2. lapsi 276,81 3. jne lapsi 252,95 Perusosalla katettavia menoja ovat mm. ravinto-, vaate-, vähäiset terveydenhuolto-, puhtaus-, asiointi-, sanomalehti- ja puhelinkulut. Perusosan määrää voidaan myös alentaa mm. työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisen johdosta. Osa ansiotuloista, kotitaloutta kohti vähintään 20 % mutta enintään 150, jätetään edelleen tulona huomioon ottamatta. Toimeentulotukipäätös tulee saada ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. Asiakkaan tulee päästä keskustelemaan asiasta henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen. Sosiaalilautakunta: Merkittiin tiedoksi.

10 10 LÄHIHOITAJAN VALINTA Liitteet 2-4 Sosltk 8 Saukodilla on täyttämättä vapautunut lähihoitajan vakituinen kokoaikainen toimi. Kunnanhallitus on /222 antanut luvan ilmoittaa haettavaksi ja täyttää tämän tehtävän. Tehtävä on ollut haettavana Koti-Lappi lehdessä , kunnan ilmoitustaululla, työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan www-sivuilla : ilmoittaa haettavaksi LÄHIHOITAJAN työsopimussuhteisen toimen. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (2005/272) 8 :n tarkoittama tehtävään soveltuva sosiaalija terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan vanhustyöhön, sairaanhoitoon ja huolenpitoon tai vammaistyöhön suuntautuneet opinnot. Alkusijoitustoimipaikka on Saukoti. Työaika on kokoaikainen jaksotyö. Palkkaus määritellään KVTES hinnoittelukohdan 04SOS06A mukaan. Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Työsuhteessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemukset tulee toimittaa klo 15 mennessä Savukosken sosiaalilautakunnalle, osoite Kauppakuja 2 A 1, SAVUKOSKI. Hakemuksiin pyydetään liittämään ansioluettelo. Lisätietoja antavat vastaava sairaanhoitaja puh ja sosiaalisihteeri puh SOSIAALILAUTAKUNTA Hakemuksia on saapunut kolme kappaletta. Kaikki hakemukset ovat tulleet määräaikaan mennessä. Hakijat ovat Sirpa Hannula, Riitta Huovinen ja Pia Suokanerva. Hakemukset ovat liitteinä 2-4. Liitteeksi pyydetyt ansioluettelot ovat sosiaalilautakunnan jäsenten nähtävänä sosiaalitoimistossa ja kokouksessa. Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää vakinaisen lähihoitajan valinnasta. Vakituisten työntekijöiden palkkausta koskevat asiat valmistelee ao. toimiston päällikkö yhdessä palkka-asiamiehen kanssa sekä vahvistaa ao. lautakunta.

11 11 Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta valitsee lähihoitajan vakinaiseen kokoaikaiseen työsopimussuhteiseen toimeen hakemustietojen perusteella lähihoitaja Pia Suokanervan. Palkkaryhmäksi määritellään KVTES:n palkkahinnoittelukohta 04SOS06A. Työsuhteessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa, joka alkaa tehtävän vastaanottamisesta. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Sosiaalilautakunta: Puheenjohtaja Raimo Haapakoski ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta klo Haapakosken varajäsen Samuli Körkkö osallistui päätöksentekoon. Varapuheenjohtaja Irja Harju toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Haapakoski kutsuttiin takaisin ja Körkkö poistui klo

12 12 KUNTARAKENNELAKILUONNOS Oheismateriaali Sosltk 9 Valtiovarainministeriö on pyytänyt kunnanhallituksilta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta yleisesti ja erityisesti seuraavista kysymyksistä: -selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä; -esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä; -valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta; -yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä ja -sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti. Lausunnot on pyydetty toimittamaan viimeistään mennessä valtiovarainministeriölle. Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan. Myös sosiaalilautakuntaa on pyydetty vielä keskustelemaan ja ottamaan kantaa asiaan. Kuntarakennelakiluonnos ja sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeviksi linjauksiksi ovat oheismateriaalina. Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi kunnalla olisi velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä, jos yksikin seuraavista kolmesta selvitysperusteesta osoittaa selvitystarvetta: 1) palveluiden edellyttämä väestöpohja ( asukasta); 2) työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne; 3) kunnan taloudellinen tilanne. Laissa säädettäisiin kuntien velvollisuudesta ilmoittaa valtiovarainministeriölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää laissa edellytetysti kuntien yhdistymistä. Laissa edellytettäisiin, että kunnat tekevät yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat yhdistymisesitykset mennessä. Valtiovarainministeriö voisi tarvittaessa määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta, jos kunta ei ole mennessä tehnyt kuntien yhdistymisesitystä kuntarakennelain edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostumisesta. Esityksessä ei laajennettaisi valtioneuvoston toimivaltaa päättää yleisesti kuntien yhdistymisestä kuntien valtuustojen sitä vastustaessa. Päätöksenteko kuntien yhdistymisestä perustuisi pääsääntöisesti kuntien yhteiseen esitykseen. Ainoa poikkeus tästä olisi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn kytketty valtioneuvoston toimivalta päättää kuntien yhdistymisestä. Lisäksi lakiluonnoksessa on esityksiä mm. henkilöstön asemasta, kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta, kunnanosaliitosta koskevasta esitysoikeudesta ja kielilakiin ehdotetuista muutoksista.

13 13 Sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseen erityisesti ei lakiluonnoksessa ole otettu kantaa muutoin kuin 4 c :ssä: Kunnan, jossa on alle asukasta, tulee yhdessä alueen muiden kuntien kanssa selvittää yhdistymistä alueella, jossa on... 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon oman palvelutuotannon, matalan kynnyksen palvelujen ja lähipalvelujen kannalta vähintään noin asukasta. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta keskustelee asiasta ja antaa mahdollisen lausuntonsa. Sosiaalilautakunta: Käytiin keskustelu asiasta ja sosiaalisihteeri ehdotti lausunnoksi seuraavaa: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen tarvitaan laajempia hartioita kuin nykyiset kunnat. Mutta kuntarakenneuudistuksen kytkeminen kiinteästi sosiaalija terveydenhuollon uudistukseen esitetyllä asukkaan väestöpohjavaatimuksella on mahdotonta. Sosiaalilautakunnan käsityksen mukaan noin asukkaankaan väestöpohja ei ole realistinen ja riittävä ns. laajan sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palvelujen huolehtimisen näkökulmasta. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on välttämätön, mutta sen toteuttaminen tulee arvioida uudelleen. Uudistuksella tulee löytää helpotusta ja ratkaisuja mm. pienten ja syrjäisten kuntien vaikeuksiin palvelujen järjestämisessä. Haasteita aiheuttavat esimerkiksi: -vaikeiden ja monimutkaisten palvelutarpeiden esiintymisen lukumääräinen vähyys, harvoin toistuva tarve ja yllättävyys, -viranhaltijoiden asiantuntemuksen hiipuminen, -kuntalaisten eriarvoistuminen asiantuntevan palvelun saamisen suhteen verrattuna isompien kuntien asukkaisiin, -palvelujärjestelmän haavoittuvuus mm. vähäisestä työntekijämäärästä ja laajoista tehtävänkuvista johtuen, -palveluiden tarpeen vaikea ennustettavuus, -vertaistuen vähäisyys sekä kuntalaisilla että työntekijöillä, -yksityisten palvelujen vähäisyys. Ehdotus hyväksyttiin.

14 14 PERHE- JA MIELENTERVEYSKLINIKKA LAPPONIAN PALVELUT Liite 5 Sosltk 10 Savukosken kunta on ostanut perheneuvonnan, mielenterveystyön ja päihdehuollon erityistason ja perustason palveluita Kemijärven kaupungin Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponialta. Palvelut on järjestetty Savukoskella terveyskeskuksen tiloissa ja Kemijärvellä Sairaala Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalla. Asiakkaat eivät tarvitse lähetettä palveluihin. Klinikan työntekijän työaika on määräytynyt paikallisen tarpeen mukaan henkilöstöresurssien puitteissa. Palveluista laskutetaan Sairaala Lapponian hinnaston mukaisesti. Liitteenä 5 olevaan uuteen sopimukseen tarkennetaan matka-ajan laskuttamista siten, että matka-aika kuuluu laskutettavaan työaikaan sikäli, kun se ylittää päivässä 3 tuntia. Sen alittavilta päivittäisiltä työajoilta laskutetaan myös matka-aika. Matkakorvaukset laskutetaan kilometrimäärän mukaan. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sopimuksen. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 15 SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA Sosltk 11 Kunnan tarkastussääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa Säännön 1 :n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus on hyväksynyt voimaan tulleen yleisohjeen sisäisestä valvonnasta. Sosiaalilautakunnan valitsemien sisäisten valvojien tehtävänä on sosiaalilautakunnan alaisten toimintojen valvonta. He seuraavat mm. säännösten, päätösten, sopimusten ja ohjeiden noudattamista, hyväksyttyjen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista, palvelujen ja tuotteiden laatua ja kunnan omaisuuden hoitoa. Sisäisten valvojien on tarkastettava vähintään kerran vuodessa hallintokunnan hallussa olevat rahavarat, arvopaperit, vastuut ja sitoumukset. Sisäinen valvonta on osa kunnan tilintarkastusta ja tilintarkastajan velvollisuus on seurata kunnan sisäisen valvonnan toimivuutta. Valvojat antavat kirjallisen tarkastuskertomuksen / lausunnon / pöytäkirjan sosiaalilautakunnalle, joka käsiteltyään asian antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Kertomuksesta ja sen johdosta tehdyistä päätöksistä annetaan kopio kirjanpitäjälle tilintarkastajaa varten. Sisäinen valvonta on ohjaavaa, toiminnan kanssa yhtäaikaista ja toimintaa edistävää, vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa tapahtuvaa toimintaa. Toimistopäälliköt ja vastuualueiden esimiehet hoitavat sisäisen valvonnan tehtäviä oman toimialueensa ja henkilöstönsä osalta. Sisäinen valvonta sisältyy muun luottamustoimen hoitoon ja henkilöstöllä työtehtäviin. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta valitsee keskuudestaan kaksi (2) sisäistä tarkastajaa hoitamaan sosiaalilautakunnan alaisten toimintojen sisäistä valvontaa. Sosiaalilautakunta: Sisäisiksi tarkastajiksi valittiin Irja Harju ja Tuovi Karvonen.

16 16 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sosltk 12 Sosiaalilautakunta on saanut joulukuussa 2012 ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Palvelujen tuottaja on Osuuskunta Sompion Tähti, jonka tarkoituksena on tuottaa hoiva-, kotiapu- ja sairaanhoidon palveluja kylissä. Lisäksi osuuskunta voi tarjota omaishoidon lomituspalveluita ja apua pienissä kiinteistön hoitoon liittyvissä kotiaputöissä. Tarvittaessa osuuskunta voi tarjota myös sairaanhoidollisia palveluita asiakkaan siirtyessä sairaalasta kotiin. Aluehallintovirasto on myöntänyt osuuskunnalle luvan myös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Ilmoitus sisältää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain ja asetuksen edellyttämät tiedot ja liitteet. Lisäksi Osuuskunta Sompion Tähden toimitusjohtaja, palvelujen vastuuhenkilö ja asiakasrekistereistä vastaava henkilö terveydenhoitaja / kuntoutuksen ohjaaja (AMK) Tuulikki Ahola ja osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tiina Kärjä-Lahdensuu ovat esitelleet asiaa sosiaalilautakunnalle Osuuskunta Sompion Tähden tarjolla olevat palvelut katsotaan sosiaalihuoltolain mukaiseksi kotipalveluksi tukipalveluineen, joten kunnan on annettava ilmoitetut tiedot myös aluehallintovirastolle. Sosiaalilautakunnan on ohjattava ja valvottava alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä Osuuskunta Sompion Tähden ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Sosiaalilautakunta katsoo, että palvelutoiminta täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Palvelutoiminnalle on laadittu hyväksyttävä toimintasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma päivitetään ja täydennetään toiminnan alettua. Palvelutoiminta katsotaan sosiaalilautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Ilmoitus lähetetään aluehallintovirastolle. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 17 MUUT ASIAT Sosltk 13 Sosiaalilautakunnalle annettiin tietoa Saukodin taukotila-asiasta käydystä keskustelusta.

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot