R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä ( ) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN"

Transkriptio

1 R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä ( ) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO... 2 TIETOJENKÄSITTELYN AMMATTITUTKINNON VIRTUAALIKOULU... 3 Taustat ja tavoitteet... 3 Toteutus ja tuotokset... 5 Dokumentointi ja arkistointi... 8 Yhteenveto... 8 TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON VIRTUAALIKOULU... 9 Taustat ja tavoitteet... 9 Syntyneet tuotokset ja saadut kokemukset Dokumentointi ja arkistointi Yhteenveto KORIKORJAUKSEN VIRTUAALIKOULU, AUTOKORJAUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Taustat ja tavoitteet Toteutus ja tuotokset Dokumentointi ja arkistointi Yhteenveto YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON VIRTUAALIKOULU Taustat ja tavoitteet Toteutus ja tuotokset Yhteenveto LOPPUSANAT LIITTEET 1 8

3 1 JOHDANTO Ammatillista aikuiskoulutusta on ollut viime vuosina tarvetta kehittää vastaamaan tämän päivän työelämän haasteita. Näyttötutkintojärjestelmää on vakiinnutettu ja kehitetty työelämälähtöisemmäksi, toteutusmääriä on kasvatettu, toimeenpanon laatua on nostettu ja tunnettavuutta lisätty. Koulutuksen organisointimuotoihin on haettu joustoa ja opetus- sekä opiskelumenetelmiin yksilöllisyyttä ottamalla käyttöön tietoverkkopohjaisia ympäristöjä ja työmenetelmiä. Aikuisten ammatillisessa koulutuksessa tutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään jo laajalti ja laadukkaasti verkkoympäristöissä. Tätä osaamista hyödynnetään kuitenkin vain harvoin näyttötutkintojen järjestämisessä. Tähän sakka käytettyihin menetelmiin pitäytymiselle on vankat perusteensa, mutta nykyaikaista tieto- viestintätekniikkaa on mahdollista hyödyntää paljon laajemmin myös näytöissä. Tietoverkkoja avukseen käyttävillä opetusteknologisilla ratkaisuilla saavutettaisiin samoja hyötyjä kuin valmistavan koulutuksen verkko-opiskelullakin: henkilökohtaisuutta, joustavuutta, kustannussäästöjä ja mielenkiintoisia oppimiskokemuksia. Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen edellä kuvattuun suuntaan edellyttää yhteistyötä, jossa tutkintotoimikunnat ja työelämän edustajat perehtyvät yhdessä asiaan verkko-oppimista kehittävien oppilaitosten kanssa. Tätä järjestelmää luotiin nyt loppusuoralla olevassa Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -hankkeessa ja siinä syntyi asiantuntijafoorumi kehittämään näyttötutkintojärjestelmää, sen ohjausta ja toimeenpanoa nykyaikaista opetus- ja viestintäteknologiaa hyödyntäväksi. Tutkintotoimikunnissa, työpaikoilla ja oppilaitoksissa toimivat asiantuntijat muodostivat yhteisen käsityksen tämän hetkisistä verkkonäyttöjen mahdollisuuksista ja rajoituksista. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -hanke sisältyi aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen virtuaalikoulu hankkeeseen, virtuaalikouluhankkeen toimiessa tässä yhteydessä tulosten jakajana oppilaitosorganisaatioissa. Hankkeen kohderyhmänä olivat ensisijaisesti virtuaaliopetusta kehittävät, aikuisten ammatillista lisäkoulutusta tuottavat ja näyttötutkintoja järjestävät oppilaitokset. Hankkeen hyödynsaajia ovat puolestaan työssäkäyvät näytönantajat ja heidän työnantajansa sekä näyttöjen järjestäjät ja tutkintotoimikunnat. Projektista tuotetaan vuoden 2005 aikana muistio, jossa esitellään verkkonäyttöjen mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä annetaan suosituksia ja käytänteitä verkkonäyttöjen toteuttamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Muistiossa kuvataan hankkeessa Näyttötutkinnot verkkoympäristössä läpikäytyjä prosesseja: neljää erilaista aikuisten näyttötutkintoa tai tutkinnon osaa ohjattiin, toteutettiin ja dokumentoitiin käyttäen toteutuksessa apuna tietoverkkoja. Mukana olivat autokorjausalan erikoisammattitutkinnot, taloushallinnon ammattitutkinto, tietojenkäsittelyn ammattitutkinto sekä yrittäjän ammattitutkinto. Muistion tarkoituksena on luoda pohjaa näyttötutkintojen toteuttamiselle verkossa sekä rohkaista eri tutkintojen järjestäjiä yhteistyössä tutkintotoimikuntien kanssa tarjoamaan tutkinnon perusteiden ja näyttöjen järjestämissuunnitelman mukaista tutkinnon tai tutkinnon osan henkilökohtaista suorittamista tietoverkkojen palveluihin ja mahdollisuuksiin tukeutuen. Muistio tarjoaa kokemuksellista tietoa ja näkemyksiä niistä ehdoista, joiden pohjalta tutkintojärjestelmän tavoitteet ja vaatimukset huomioon ottaen näyttöjen toteuttaminen verkkoympäristössä ylipäätään on mahdollista. Tavoitteena on myös ollut, että nyt syntynyt muistio toimii päätöksentekoa helpottavana dokumenttina hankeen

4 2 rahoittajalle opetushallitukselle ja antaa uutta tietoa sen koordinoimien virtuaalikouluhankkeiden suuntaamiselle ja tutkinnon perusteiden kehittämiselle. HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO Paljon on taas opittu, kasvettu ja kehitetty hankkeessa toimittaessa. On luotu uusia toimintamalleja ja verkostoja, joista osa on jo juurtumassa uusiksi käytännöiksi aikuisten näyttöjä järjestettäessä. Nyt päättymässä olevasta hankkeesta päällimmäisinä asioina mielessä ovat oppimis-, oppilaitos- ja toimintakulttuurin muutos etsittäessä, kehitettäessä ja luotaessa uusia käytänteitä aikuisten työelämälähtöisten näyttöjen suorittamiseksi henkilökohtaiset opintiet huomioon ottaen. Käytännön ohjaustyötä tehneiltä on vaadittu kosolti aktiivisuutta ja pioneerihenkeä, jota tarvitaan uusia haasteita sekä muutosvastarintaakin kohdattaessa. Korostetun tärkeiksi ovat tulleet hyvät verkostoitumistaidot, hyvä ihmistuntemus ja ylipäätään taidot tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa vietäessä läpi opintoja uusin keinoin. On tarvittu uudenlaista opettajuutta. On kuitenkin ollut ilo huomata, että ne jotka ovat soveltaneet hankkeessa luomiamme malleja käytännön opetus- ja ohjaustyöhön ovat löytäneet luomistamme menetelmistä todellista apua ja uusia työkaluja avukseen, ja he haluavat käyttää sekä edelleen kehittää niitä myös tulevaisuudessa, vaikka kaikki ei aina olekaan sujunut aivan helposti. Näistä onnistumisen elämyksistä on saatu edelleen uutta voimaa ja ideoita viedä kehitystä eteenpäin toimittaessa jatkuvasti kehittyvässä ja vaativassa aikuisten kouluttamisen maailmassa. Näistä positiivisista kokemuksista on jo poikinut uusiakin kehittämishankkeita. Tekemämme kehitystyö on ollut osa Aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen virtuaalikouluhanketta, ja sen tuloksista on tiedotettu varsinaisten virtuaalikouluhankkeiden kautta. Näin ollen keskeisenä välineenä uusien menetelmien käyttöön otossa on ollut informaatioteknologian mahdollistamat ratkaisut opetustyölle. Informaatioteknologian avulla olemme pyrkineet tarjoamaan mahdollisuuksia ammattitaidon näyttämiselle silloin, kun opiskelulle on tullut ylimääräisiä haasteita pitkien välimatkojen, työkiireiden, perheasioiden tai muiden henkilökohtaisten syiden vuoksi. Se on lisännyt tasa-arvoa ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa oleville opiskelijoille. Hyvänä esimerkkinä voisi mainita vaikkapa tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon suorittamisen lähes kokonaan verkko-opintona pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa. Lisäksi informaatioteknologia on mahdollistanut sähköisen asioinnin aivan uudella tavalla oppilaitosten, työelämän, tutkintotoimikunnan ja opiskelijoiden välillä. Sähköisen asioinnin edelleen kehittämisessä opiskeluun liittyvien sidosryhmien välillä on varmasti vielä kuitenkin paljon tehtävää, vaikka muutamaksi uudeksi hankkeeksi. Hyvään alkuun hankkeen avulla on kuitenkin päästy.opuksi haluan esittää kiitokset omasta ja työryhmämme puolesta kaikille mukana olleille sekä erityisesti hankkeemme rahoittajalle opetushallitukselle, joka mahdollisti tuellaan näinkin mittavan kehitystyön edustamillemme oppilaitoksille. Erityisesti haluan kiittää tuesta, kannustuksesta ja uskosta nyt kehitettyyn asiaan opetushallituksen edustajia opetusneuvos Seppo Hyppöstä, ylitarkastaja Tuula Sumkinia ja aiemmin projektipäällikön tehtävää hoitanutta, nykyisin Adultan apulaisrehtorina toimivaa, hankkeemme ideoijaa Erkki Salmea. Tähän on tällä kertaa hyvä lopettaa ja tästä on myös hyvä jatkaa eteenpäin. Verkko-opetusterveisin Jyväskylässä

5 3 Juho Kestilä projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto TIETOJENKÄSITTELYN AMMATTITUTKINNON VIRTUAALIKOULU Taustat ja tavoitteet Tietojenkäsittelyn ammattitutkintoon liittyvä kehittämistyö aloitettiin kutsumalla kokoon ryhmä, johon kuului oppilaitosten, työelämän ja tutkintotoimikunnan edustajia. Heti aluksi ryhmälle perustettiin verkkotyötila, jossa työskentely aloitettiin rytmittämällä työskentely tukeutumalla käsiteltävän tutkinnonosan rakenteeseen seuraavasti. a) Kuinka voidaan näyttää osaaminen siten, että arviointiryhmä voi todentaa sen sopivana ajankohtana. Asiaa pohdittiin tutkinnon yhteiseen osaan liittyvästä kohdasta: näytön suorittaja on perehtynyt ja ymmärtää tietojenkäsittelyn osana organisaation toimintaa. b) Kuinka voidaan näyttää osaaminen siten, että arviointiryhmä voi todentaa sen sopivana ajankohtana. Asiaa pohdittiin tutkinnon yhteiseen osaan liittyvästä kohdasta: tietää organisaation tietoturvamääräykset. c) Kuinka voidaan näyttää osaaminen siten, että arviointiryhmä voi todentaa sen sopivana ajankohtana. Asiaa pohdittiin tutkinnon yhteiseen osaan liittyvistä kohdista: osaa muodostaa käsityksen omasta roolistaan ja vastuustaan työyhteisössään sekä osaa arvioida omaa ammattitaitoaan ja kantaa vastuuta sen kehittämisestä. d) Kuinka voidaan näyttää osaaminen siten, että arviointiryhmä voi todentaa sen itselleen sopivana ajankohtana. Asiaa pohdittiin tutkinnon yhteiseen osaan liittyvästä kohdasta: osaa työyhteisössä käytössä olevien tietokonelaitteistojen ja oheislaitteiden toiminnan ja osaa työyhteisön työasema- ja palvelinkäyttöjärjestelmän. Tehtäviä työstettiin eri oppilaitosten omissa ryhmissä. Niitä tuotettaessa käytiin verkkodialogia hankkeen eri osapuolten kesken ja tehty työ tarkasteltiin lopuksi yhdessä työelämä- ja toimikuntaedustuksen myötävaikutuksella. Syntyneet tuotokset koostettiin yhdeksi dokumentiksi ennalta määrättyjen aikataulujen ja vastuiden mukaisesti yhteisissä kokouksissa. Tavoitteet Toiminnan kulmakivinä olivat: a) Virtuaalikoulun näyttöjen järjestämissuunnitelma oli lähtökohtana työskentelylle. b) Järjestämissuunnitelman pohjalta syntyy hankkeen tuloksena verkkonäyttöohje, joka toimii myös opiskelijan henkilökohtaisen näyttösuunnitelman pohjana ja yhtenä arvioinnin dokumenttina. c) Näyttöjen järjestämissuunnitelma tehdään niin tyhjentävästi, että vaadittava ammattitaito voidaan osoittaa ja arvioida viestintäteknologiaa käyttäen ilman tähän saakka järjestettyjä näyttötilaisuuksia.

6 4 d) Hankkeessa tuotoksia käytännössä testaavat oppilaitokset tulevat ehdottamaan tutkintotoimikunnalle hyväksyttäväksi kokemustensa pohjalta yhteistä verkkonäyttöjen järjestämissuunnitelmaa, joka voidaan lisätä oppilaitosten näytönjärjestämissuunnitelmiin lisäyksenä tai päivityksenä. Käytännössä se kuitenkin ilmenee tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon uusissa järjestämissopimuksissa mainintana, että hankkeessa luotua verkkonäyttömenetelmää voidaan käyttää näytöissä. e) Verkkonäyttöjen järjestämissuunnitelma tehdään tutkinnon yhteiseen osaan: Tietojenkäsittely organisaation toiminnassa. f) Toimintaa kuvaava muistio toimitetaan hankkeen rahoittajalle opetushallitukselle. Toiminnan riskit, oletukset ja organisaatio Tässä osassa käsitellään asioita, jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. a) henkilöstön ja toimenkuvien vaihtelut oppilaitoksissa ja sitoutuminen hankkeeseen b) tutkintotoimikuntien työelämäedustajien aktiivinen osallistuminen ja uudistusmieli c) virtuaalikouluja kehittävien oppilaitosten esittämien ideoiden ja ratkaisumallien soveltaminen käytäntöön d) uuden oppimiskulttuurin ottaminen yhdeksi luontevaksi toimintatavaksi ja jatkumoksi oppilaitoksissa e) hyvin ja tarpeeksi laajalti toteutetut verkkonäyttökokeilut f) tehokas sihteerityö muistion kirjoittamisessa Organisaatio Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset ja niiden edustajat Granroth Kari Lahden kauppaoppilaitos Haapanen Arto Adulta Iikkanen Päivi Jyväskylän aikuisopisto Kestilä Juho Jyväskylän aikuisopisto Kurikka Jussi Jyväskylän aikuisopisto Maltamo Pekka Jyväskylän aikuisopisto Mikkonen Janne Jyväskylän aikuisopisto Ojala Alice Jyväskylän aikuisopisto Tuhkanen-Mattila Marja-Sinikka Tampereen aikuiskoulutuskeskus Valtonen Kari Tampereen aikuiskoulutuskeskus Tutkintotoimikunnan edustaja Fyhr Hannu Työelämäedustus Malinen Hannu tutkintotoimikunnan puheenjohtaja. NovoGroup

7 5 Oppisopimusopiskelijoiden omat työpaikat. Toteutus ja tuotokset Suunnitteluvaiheen jälkeen käytännön työ aloitettiin keväällä 2004 aluksi kolmen oppisopimusopiskelijan kanssa, myöhemmin syksyllä mukaan tuli kaksi opiskelijaa lisää ja vuoden 2005 alkupuolella vielä kuusi oppisopimusopiskelijaa. Ensimmäiset näytöt on suunniteltu tehtävän vuoden 2005 aikana. Yksi opiskelijoista on lopettanut opiskelun. Kullekin opiskelijalle perustettiin verkko-oppimisympäristöön omat työtilansa, joiden kautta he keskustelivat oppilaitos- ja työpaikkaohjaajiensa kanssa. Oppimisympäristö toimi samalla tallennuspaikkana näytöksi tarkoitetulle dokumentaatiolle. Tässä hankkeessa ovat olleet käytössä Moodle- ja Optima-oppimisympäristöt. Prosessi käynnistettiin siten, että kunkin opiskelijan kanssa sovittiin tapaaminen, jonka yhteydessä hänelle esiteltiin käytettävä toimintaympäristö ja tarvittavat dokumentit. Sen jälkeen opiskelija aloitti näyttödokumentaation laadinnan työaikataulun ja henkilökohtaisen näyttösuunnitelman tekemisellä. Henkilökohtainen näyttösuunnitelma noudattelee rakenteeltaan tässä hankkeessa tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon työryhmän luomaa verkkonäyttöohjetta (liite 1). Mukana ohjaustoiminnassa on ollut viisi opettajaa. Tuotokset Verkkonäyttömalli Opiskelijan henkilökohtaisen näyttösuunnitelman pohjana toimiva verkkonäyttöohje (liite 1) Muistio Tietojenkäsittelyn ammattitutkinnosta laadittu työmuistio vuoden 2005 aikana Yhteistyöverkosto ja oppimiskulttuurin muutos Työelämän, tutkintotoimikunnan ja oppilaitosten yhteistyöverkosto ja oppilaitosten verkko-opetuskulttuuri kehittäminen Järjestämissopimus, näytöt, valmistava koulutus ja arviointi Virtuaalikouluun liittyvien yleisten näyttökäytänteiden mukaan tutkinnon suorittajan henkilökohtainen näyttösuunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi alan tutkintotoimikunnalle. Käytännössä tutkintotoimikunnan kanssa on sovittu syntyneen verkkonäyttömallin käytöstä seuraavasti: Hankkeessa syntyneen verkkonäyttöohjeen (liite 1) pohjalta opiskelija laatii henkilökohtaisen näyttösuunnitelman yhdessä työelämän ja oppilaitoksen edustajan kanssa. Hyväksytty näyttösuunnitelma toimitetaan sähköpostitse tutkintotoimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille. Oppilaitosten näytönjärjestämissuunnitelmiin kirjataan oma kohtansa verkkonäytöistä eli vuoden 2005 alkupuolella tutkintotoimikunnalle jätetyssä

8 6 järjestämissopimushakemuksessa on oma mainintansa verkkonäyttöjen suorittamisesta. Verkkonäyttösuunnitelmat Jyväskylän aikuisopiston verkkonäyttösuunnitelma noudattelee sisällöltään ilta- ja monimuotokoulutuksina suoritettavien tutkintojen näyttösuunnitelmaa. Oppimisympäristön ja muun sähköisen viestinnän käyttö tekee kuitenkin tällä verkkonäyttömallilla toteutetuista näytöistä omia kokonaisuuksiaan ja ne antavat opiskelijoille paremmat mahdollisuudet opintojen henkilökohtaistamiseen. Näyttösuunnitelmassa kuvataan näytön toteutus, tuotettava näyttöaineisto sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Henkilökohtaiseen näyttösuunnitelmaan kirjataan tarkemmin, missä, miten ja mitä tutkinnon suorittaja tuottaa sekä millaista aikataulua hän noudattaa. Verkkonäyttömallin pohjalta on luotu autenttinen anonymisoitu henkilökohtainen näyttösuunnitelma (liite 2). Näyttösuunnitelma vastaa verkkoympäristössä toteutettuna näyttöjärjestelyistä kysymyksiin mitä, missä, milloin ja miten, siis tutkintokohtaisessa taulukossa esitetyt tutkinnon tai tutkinnon osan verkkonäytön toteutuksen, näyttöaineiston tai tuotosehdotuksen sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näyttöjen henkilökohtaistaminen Tutkinnon järjestäjän edustaja (yleensä vastuukouluttaja) ja tutkinnon tai sen osan suorittaja laativat yhdessä tutkinnon suorittajalle henkilökohtaisen näyttösuunnitelman (HENSU), jossa kuvataan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa näytössä tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Joissakin tapauksissa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman tekoon osallistuu myös tutkinnon suorittajan työpaikan edustaja, vaikka hän ei toimisikaan työntekijän tai työnantajan edustajana näytön arvioinnissa. Hänen läsnäolonsa kuitenkin varmistaa, että kaikki osapuolet ovat selvillä siitä, mitä tutkinnon tai sen osan suorittajalta vaaditaan työssä näytettäväksi. Yleensä työpaikan edustaja pystyy tuomaan näyttösuunnitelman tekoon uusia aiheita, jotka liittyvät yhtäaikaisesti sekä tutkinnon suorittamiseen, että tutkinnon suorittajan oman työn edistämiseen. Lisäksi työpaikan edustajan läsnä ollessa voidaan laatia tarkempi aikataulu näytön toteuttamiselle, jos kyse on esimerkiksi tutkinnon suorittajalle täysin uudesta hankkeesta omalla työpaikalla. Tutkinnon järjestäjä huolehtii, että tutkinnon suorittaja saa tarvitsemansa asiallisen ohjauksen näyttönsä suunnitteluun ja ammattitaitonsa osoittamiseen. Ohjausta antaa se, jolla on riittävät tiedot ammattitutkinnon perusteista ja tutkinnon näyttöjen järjestämisestä sekä näyttötutkintomestarin koulutus. Ohjaaja ei osallistu ohjaamansa tutkinnon suorittajan näyttöjen arviointiin. Valmistava koulutus Valmistavaan koulutukseen osallistuville laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija laatii alustavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) vastuukouluttajan antamien verkko-opintojaksotietojen sekä muun mahdollisen kurssitarjonnan perusteella. Varsinainen hops-keskustelu käydään tämän jälkeen yhdessä vastuukouluttajan kanssa. Hopsissa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi koulutus, suoritetut tutkinnot ja työkokemus, muut tutkinnon suorittamiseen vaikuttavat

9 7 tiedot ja taidot sekä opiskelijan elämäntilanne. Tarkoituksena on siis tarjota opintokokonaisuus, joka opiskelijan on mahdollista suorittaa sovittuna aikana. Hopsiin määritellään lähiopinnot sekä ne verkko-opintojaksot, joille opiskelija osallistuu. Opiskelija voi myös osallistua opintojaksolle kerratakseen joitakin osaamiseensa liittyviä asiasisältöjä, mutta hänen ei välttämättä tarvitse suorittaa koko opintojaksoa tai tehdä itsenäisiä tehtäviä, mikäli hopsissa niin sovitaan. Opiskelija voi valita lähiopintoja oppilaitoksen kurssitarjonnasta myös opintojaksoilta, jotka eivät suoraan kuulu tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen, mutta jotka edesauttavat tutkinnon suorittamisessa. Lähi- ja verkkoopintojaksot opiskelija suorittaa omaan tahtiinsa kuitenkin siten, että ne olisivat valmiina ennen ammattitutkinnon näyttöä. Ennen verkko-opintojakson aloittamista vastuukouluttaja sopii opiskelijan ja opintojakson tutorin kanssa verkkokeskustelun alkamis- ja päättymisajasta. Opintojaksojen itsenäiset tehtävät toimivat taustatietona ammattitutkinnon näyttöjen suorittamiselle. Valmistava koulutus sisältää myös opiskelijan henkilökohtaisen näyttösuunnitelman tekemisen ja sen toteutumisen seurannan. Verkkonäytön prosessikuvaus Prosessikuvaukseemme valitsimme dokumentaation lähteeksi erään oppisopimusopiskelijamme toteutuneen verkkonäytön. Tutkinnon suorittajasta käytetään nimikirjaimia LM. Hän on noin 50-vuotias nainen, joka on suorittanut tietotekniikka-alan lyhytkestoisia koulutuksia ja on ammatiltaan painopinnanvalmistaja. Ammatillista koulutustaan vastaavassa työssä LM ei ole toiminut moneen vuoteen. Hänen työsuhteensa päättyi mahdollisesti ja hän halusi suorittaa tietojenkäsittelyn ammattitutkinnosta verkkonäyttöinä ne osat, jotka hän pystyi tuottamaan oman työnsä kautta. LM on selvittänyt työpaikallaan, että hänellä on lupa toteuttaa näytöt työelämälähtöisinä. LM:ltä on saatu lupa hänen tietojensa käyttöön. Henkilökohtaista näyttösuunnitelmaa laadittaessa vastuukouluttaja ja LM päättivät, että LM pystyy joko suorittamaan täysin tai ainakin osittain syksyn 2004 aikana tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon pakollisen osan näyttökokonaisuudet, jotka käsittelevät tietojenkäsittelyn yhteyttä organisaation toimintaan sekä työyhteisössä toimimista. LM:lle laadittiin näyttöaikataulu, jonka mukaan alustavat sisältösuunnitelmat olivat arvioijien ja ohjaajan katsottavina verkossa mennessä. Näyttöaineiston sovittiin olevan valmiina Aikataulut eivät kuitenkaan pitäneet, ja opiskelijalle laadittiin uusi suunnitelma, jonka mukaan opinnot tulisivat valmiiksi vuoden 2005 aikana. Näyttöjä muiden nyt mukana olevien opiskelijoiden joukossa on kuitenkin jo suoritettu. LM käytti oppimisympäristönään Optimaa. Oppimisympäristössä hänellä on näyttöjä varten kansio, joihin on annettu kirjoitus- ja lukuoikeudet vain hänelle sekä näytön arvioijalle ja ohjaajalle. Kansioon on tallennettu LM:n henkilökohtainen näyttösuunnitelma ja sinne on perustettu keskustelualue näyttöjen arviointikeskustelulle.

10 8 Arviointi Suunnitelma arviointiprosessista Arviointikeskustelu käydään Optima-ympäristössä. Arvioijat perehdytetään tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon perusteisiin, oppilaitoksen järjestämissopimukseen ja verkossa annettaviin näyttöihin sekä LM:n henkilökohtaiseen näyttösuunnitelmaan. He voivat esittää muutoksia tarvittaessa myös hensuun. Arvioijilla on mahdollisuus tutustua "jatkuvan näytön" -periaatteella LM:n tuottamaan näyttöaineistoon ja tarvittaessa kommentoida sitä. Säännöllinen tutustuminen valmistuvaan näyttöön mahdollistaa lopullisen arvioinnin antamisen arviointikeskustelun aikana. Kun näyttökokonaisuus on valmis, tarkoituksena on toteuttaa arviointikeskustelu chatympäristössä. Keskustelulle on kolme tavoitetta: se toimii näyttöjen arviointikeskusteluna, LM:n itsearviointina näyttöjen suorittamisesta sekä kaikkien tahojen arviointina verkkonäyttöprosessista. Koska arvioijat voivat kommentoida näyttöaineistoa jo sen tuottamisen aikana, arviointikeskustelun kohteena on valmiiksi täydennetty ja hyväksytty näyttö. Arviointikeskustelusta laaditaan arviointipöytäkirja, joka tulostetaan ja allekirjoitetaan. Allekirjoitettu arviointipöytäkirja skannataan ja tallennetaan LM:n näyttökansioon. Arvioijien perehdyttämiseen on havaittu tarvittavan paljon aikaa ja toimiva järjestelmä. Myös riittävän ajan varaamista tulee korostaa, sillä kysymyksessä ei ole mikään aivan pieni tehtävä kaikkine kommentointeineen. Dokumentointi ja arkistointi Hyväksytty näyttöaineisto arkistoidaan sähköisessä muodossa ja säilytetään vähintään kaksi kuukautta tutkintotodistuksen saamisesta. Näyttöprosessin aikana käydyistä verkkokeskusteluista laadittu kirjallinen yhteenveto ja lopullisesta arviointikeskustelusta laadittu arviointipöytäkirja arkistoidaan oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti. Yhteenveto Verkkonäyttöihin valmistautuvaa tutkinnon suorittajaa on pystyttävä ohjaamaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Kaikki osapuolet on sitoutettava tehtäviinsä, ja heiltä vaaditaan joustavuutta sekä yhteistyökykyä. Tällainen näyttöprosessi voi onnistua vain, jos eri osapuolilla on riittävän kiinteä kontakti toisiinsa. Arvioijien ja tutkinnon suorittajan olisi syytä olla yhteydessä etukäteen vaikkapa webcamin välityksellä, jos henkilökohtainen tapaaminen ei ole mahdollista. Näyttöjen suorittamisen voisi aloittaa käymällä läpi henkilökohtainen näyttösuunnitelma arvioijien kanssa. Ongelmaksi muodostunee tulevaisuudessa se, että tutkintoa suorittavia voidaan ottaa mukaan non stop -periaatteella, mikä vaatii valmistavaan koulutukseen osallistuvilta verkkotutoreilta, vastuukouluttajalta ja arvioijilta joustavuutta tutkinnon suorittajien aikataulujen mukaisesti. Henkilökohtaistamisen onnistuminen vaatiikin toimiakseen suurempaa keskittymistä yhteen tutkinnon suorittajaan kuin tähän saakka yleisesti käytetty, ei-työelämälähtöinen näyttötapa on vaatinut.

11 9 Vastuukouluttajan roolina on toimia koordinoijana. Hänen tulee ymmärtää sekä valmistavan koulutuksen tarve että työelämälähtöisten näyttöjen sisällöt ja synkronoida ne keskenään. Vastuukouluttaja toimii välittäjänä verkkotutoreiden ja tutkinnon suorittajien sekä arvioijien ja tutkinnon suorittajien välillä ainakin niin kauan, kunnes verkkonäyttöprosessista on enemmän kokemusta. Tutkinnon suorittajan oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus korostuvat verkkonäytöissä. Hyvin suoritettu orientointi sekä alusta asti mahdollisimman kitkatta toimiva yhteistyö ovat edellytyksiä onnistuneen näytön suorittamiselle. Kokemuksemme mukaan myös ohjaajan aktiivinen rooli ja mukana olo koko prosessin ajan on välttämätöntä. Tulevaisuuden tavoitteeksi asetamme, että tutkinnon suorittaja hops- ja hensukeskustelujen jälkeen ottaisi itse yhteyttä sovitun aikataulun mukaan opintojakson verkkotutoriin ja näytön arvioijiin ja käynnistäisi tätä kautta opintojakson tai näyttökeskustelun. Tämä vaatisi verkko-opintojaksoille erikseen nimetyt pysyvät verkkotutorit sekä säännöllisesti arvioijina toimivat henkilöt. Vastuukouluttajan käytettävissä on oltava työvälineitä, joiden avulla hän pystyy helposti seuraamaan tutkinnon suorittajan etenemistä niin valmistavassa koulutuksessa kuin näyttöjen suorittamisessa. Jyväskylän aikuiskoulutuksessa oli kesäkuun alussa 2005 kahdeksan opiskelijaa suorittamassa tässä hankkeessa kehitetyllä menetelmällä tutkinnon pakollista osaa. Myös muiden tutkinnon osien suorittaminen tämän kaltaisella näyttöjärjestelyllä tuntuu saavan kannatusta, ja alustava suunnittelu asian eteenpäin viemiseksi on jo käynnistetty. Tulossa oleva näyttötutkintotoiminnan kolmen vaiheen henkilökohtaistaminen näyttää myös sopivan ajatusmaailmaltaan yhteen nyt aloitetun verkkonäyttömenetelmän kanssa. TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON VIRTUAALIKOULU Taustat ja tavoitteet Verkon hyödyntämistä taloushallinnon ammattitutkinnon suorittamisessa on testattu Innofocuksessa syksyllä Seuraavassa on taustaa ja oletuksia ennen testausta, testauksen kulkua ja käytettyjä menetelmiä sekä lopuksi syntyneitä ajatuksia ja johtopäätöksiä. Taustaa ja oletuksia Ammattitutkintoa suoritettaessa lähtökohtana on, että tutkinto suoritetaan kokonaan tai osittain aidoissa työtehtävissä tutkinnon suorittajan omassa työyhteisössä ja että näyttö arvioidaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti niin, että ammattitaidon arviointiin osallistuu työnantajan, työntekijän ja oppilaitoksen edustajia. Toinen tärkeä periaate tutkinnon suorittamisessa on henkilökohtaistaminen: tutkinnon suorittajan henkilökohtaisten tarpeiden, tavoitteiden ja tilanteen huomioon ottaminen ja hänen ohjauksensa tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Kolmantena lähtökohtana tässä hankkeessa ovat näkemykset, että kun valmistava koulutus on järjestetty verkkoa hyödyntäen, verkko välineenä tutkinnon suorittamisessa on luonnollinen jatkumo. Neljänneksi verkkoa voidaan hyödyntää laadukkaasti sekä tutkinnon suorittajan ohjauksessa että työelämän edustajien perehdyttämisessä näyttötutkinnon arviointiin. Seuraavaksi kuvataan sitä, millä tavoin verkkoa oletetaan voitavan käyttää kolmikantaperiaatteen varmistamisessa ja henkilökohtaistamisen toteuttamisessa.

12 10 Keskeistä on perehdyttäminen, jolla tarkoitetaan eri osapuolille annettavaa ohjausta heidän omassa roolissaan osana tutkinnon suorittamista. Tutkinnon suorittajan ohjaus Tutkinnon suorittajan ohjaus alkaa hänen hakeutuessaan suorittamaan tutkintoa tai valmistavaan koulutukseen. Ohjausta annetaan sekä ryhmässä että jokaiselle tutkinnonsuorittajalle henkilökohtaisesti ainakin aina ennen kunkin tutkinnonosan näyttöprosessin alkamista ja tarvittaessa sen kuluessa. Ohjausta antavat valmistavan koulutuksen opettajat sekä näytöstä vastaavat. Ohjausta voi antaa se, joka tuntee taloushallinnon ammattialan sekä näyttötutkintojärjestelmän. Tutkinnon suorittaja tarvitsee ohjausta työpaikalla tapahtuvan näytön antamisen suunnitteluun ja aitoihin työtehtäviin liittyvien osaamisnäytteiden määrittelemiseen. Henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatimisen ohjaus Tutkinnon suorittaja osallistuu itse aktiivisesti oman näyttönsä suunnitteluun. Tutkinnon järjestäjä vastaa tutkinnon suorittajan ja hänen työnantajansa perehdyttämisestä ja ohjauksesta suunnittelun ja toteutuksen aikana. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa konkreettisesti sitä, että jokaisen tutkinnon suorittajan osaamisen näyttämistavat sovitaan yksilöllisesti, jolloin ammattitaidon eri osien painotus voi eri tutkinnonsuorittajilla olla erilainen esimerkiksi sen perusteella, millaisessa organisaatiossa osaamisen näytetään. Henkilökohtaistamiseen kuuluu myös tutkinnon suorittaminen henkilökohtaisen aikataulun mukaisesti tutkinnon suorittajan asuinpaikkakunnasta riippumatta. Verkon hyödyntäminen helpottaa näytön henkilökohtaistamista silloin, kun matkat ovat pitkät. Tutkinnon suorittaja saa verkon avulla tukea oman henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatimiseen ja sen toteuttamiseen. Työelämän edustajien ohjaus Taloushallinnon ammattitutkinnon suorittajat työskentelevät hyvin erilaisissa organisaatioissa ja kolmikantaperiaatteen toteutumiselle on sen takia hyvin erilaisia lähtökohtia. Tyypillisiä ammattitaidon arvioijia ovat kollegat, jotka toimivat tutkinnon suorittajan kanssa samoissa tai vastaavissa työtehtävissä ja esimiehet, jotka tarkastelevat toimintaa koko organisaation näkökulmasta. Esimiesarvioija ei välttämättä ainakaan pienessä organisaatiossa ole taloushallinnon ammattialan edustaja. Arviointia voivat tehdä myös tilintarkastajat, sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä mahdolliset organisaation käyttämän tilitoimiston edustajat. Kun tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa omassa työssään, myös työnantajan ja työntekijän edustajat on perehdytettävä näyttötutkintojärjestelmään, tutkinnossa vaadittavaan ammattitaidon tasoon sekä arviointityöskentelyyn. Sekä tutkinnon suorittajan että hänen työpaikkansa edustajien on tunnistettava ne kriteerit, joiden perusteella tutkinto voidaan suorittaa kussakin työympäristössä. Tutkinnon suorittajan organisaatio sitoutetaan näytön arviointiin perehdyttämällä työelämän edustajat näyttötutkintojärjestelmään ja työelämän rooliin tutkinnon vastaanottamisessa. Käytännössä työpaikkojen edustajia on vaikea saada osallistumaan oppilaitoksessa järjestettäviin yhteisiin perehdytystilaisuuksiin, toisaalta henkilökohtaiset tapaamiset vaativat paljon aikaa oppilaitoksen asiantuntijoilta. Työelämän edustajien perehdyttämisessä näyttötutkintojärjestelmään ja osaamisen arviointiin voidaan hyödyntää verkkoa sekä tiedon jakamisessa että arvioinnin suunnittelussa. Verkkokeskustelua voidaan käydä joustavasti, ja keskustelun lopputulos voidaan kirjata ylös näyttösuunnitelmaan.

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot