Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion"

Transkriptio

1 Käyttäjäohje - Käännös alkuperäisohjeesta - FIN ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Experience in Motion

2 Tämä ISC2-tiiviste on monikäyttöinen patruunarakenteinen liukurengastiiviste. Sen asennus käy helposti ja se toimii luotettavasti. Tiiviste ei tarvitse asetusparametreja. Irrotettavat asennuslevyt huolehtivat sen oikeasta kohdistuksesta. ISC2-tiivistesarjaan kuuluvat: ISC2-PX - ISC2-PP - ISC2-BX - ISC2-BB - ISC2-XP - ISC2-XB - Yksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla elementillä Kaksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla elementillä Yksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivällä palkeella Kaksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivällä palkeella Yksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla osalla ja kaavion 23 mukaisella tiivisteen sisäisellä pumppulaitteella Yksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivillä palkeilla ja kaavion 23 mukaisella tiivisteen sisäisellä pumppulaitteella 1. Kokoonpanopiirustus, lyhyt kuvaus, räjähdyssuoja, toimintaedellytykset! Tämä liukurengastiiviste on suunniteltu toimimaan luotettavasti hyvin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Tässä tuote-esitteessä esitettyjen ohjeiden ja teknisten tietojen uskotaan olevan paikkansa pitäviä, mutta ne annetaan vain tiedoksi eikä niitä siksi tule pitää ehdottoman varmoina tyydyttävien tulosten takuina. Mikään tähän esitteeseen sisältyvä tieto ei ole tuotetta koskeva takuusitoumus tai epäsuora takuu. Vaikka Flowserve Corporation voi antaa yleisiä sovellusohjeita, se ei voi antaa kaikkia mahdollisia sovelluksia koskevia erityistietoja. Ostajan/käyttäjän on siksi otettava lopullinen vastuu Flowserve-tuotteiden oikeasta valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Koska Flowserve Corporation kehittää ja päivittää jatkuvasti tuotteidensa rakennetta, oikeudet tähän esitteeseen sisältyviä teknisiä tietoja, mittoja ja ohjeita koskeviin muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. 1.1 Kokoonpanopiirustus Kokoonpanopiirustus on mukana liukurengastiivisteen toimituspakkauksessa. 1.2 Lyhyt kuvaus Liukurengastiiviste on tarkoitettu pyörivän akselin ja liikkumattoman tiivistepesän, esimerkiksi pumpun akselin ja tiivistepesän väliseen tiivistämiseen. Liikkumattomia osia ovat tiivisterengas ja (mallista riippuen) jousikuormitettu elementti. Jousikuormitettuna elementtinä voi olla jousi tai palje. Tiivisterengas tiivistetään tii-

3 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. vistepesää vasten toisiotiivisteellä, esim. O-renkaalla. Pyöriviä osia ovat tiivisterengas ja (mallista riippuen) jousikuormitettu elementti. Jousikuormitettuna elementtinä voi olla jousi tai palje. Tiivisterengas tiivistetään akselia vasten toisiotiivisteellä, esim. O- renkaalla. Liukurengastiiviste voidaan toimittaa esikoottuna patruunana tai erilliskomponentteina. Kokoonpano suoritetaan kokoonpanopiirustuksen mukaisesti. Liukurengastiivistettä voidaan käyttää kosketuksissa pumpattavaan tuotteeseen tai ulkopuoliseen syöttönesteeseen. Voitelun takaamiseksi tiivistepintojen välillä on aina oltava nestekalvo. Akselin pyöriessä nestekalvo erottaa tiivistepinnat toisistaan. Tällä tavoin tiivistepinnat toimivat periaatteessa koskettamatta toisiaan ja kuluminen on minimaalista. 1.3 Räjähdyssuoja ISC2-liukurengastiiviste on standardipatruunatiiviste, minkä vuoksi sitä pidetään koneenosana. Koneenosat eivät kuulu direktiivin 94/9/EY määräysten (laitedirektiivi ATEX 95) piiriin, koska niitä pidetään suurempien koneiden (pumppu, sekoitin) kiinteinä rakenneosina. Tämän on vahvistanut sekä EY:n pysyvä ATEX-komitea että European Sealing Association (ESA). Ks. verkkosivut: EY:n pysyvä ATEX-komitea: ESA:n lausunto: Pyynnöstä on saatavilla Flowserven julkaisu ATEX 137 -direktiiviä koskeva tiedote / selvitys sovelluksia varten, joissa tarvitaan tietoja liukupintojen ennakoitavista pintalämpötiloista. Tämä julkaisu mahdollistaa käyttäjälle tyypillisten pintalämpötilojen määrittämisen tiivisteen rakenteen, käyttöolosuhteiden ja liukupintojen materiaalien perusteella. Se voi täten auttaa käyttäjiä noudattamaan direktiiviä 1999/92/EY (ATEX 137). 1.4 Toimintaedellytykset Liukurengastiiviste toimii moitteettomasti vain, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: Tiivistepintojen tasohionta on erittelyn mukainen. Akseli ja tiivistepesän tai reiän etupinta ovat kohtisuorassa ja samankeskiset. (Liukurenkaan) jousikuormitettu elementti liikkuu vapaasti aksiaalisuunnassa. Akselin aksiaali- ja säteisliikkeet ovat Flowserven tai alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) toleranssien rajoissa, kulloinkin tiukemman toleranssin mukaisesti. Tiivistettä käytetään niissä olosuhteissa, joihin se on valittu. Laitteistoa, johon tiiviste (tiivisteet) on asennettu, käytetään normaalien parametrien puitteissa (ei kavitaatiota, liiallista tärinää jne.). Esimerkiksi kiteytymisestä tai polymerisaatiosta johtuvien saostumien kertyminen akselin tai holkin pinnoille on estetty. 3

4 Tiivistepintojen välissä on pysyvä nestekalvo.! Jos nämä toimintaedellytykset eivät täyty, tällöin mm. tuotteen kulutus lisääntyy ja tuotetta voi vuotaa ilmakehään. Näiden edellytysten huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa lisäksi komponenttien voimakasta kuumenemista. Katso direktiivit 94/9/EY, 1999/92/EY ja EN Jos nämä toimintaedellytykset eivät täyty, seurauksena voi olla huomattava vuodon lisääntyminen ja/tai tiivisteen käyttöiän lyheneminen Turvallisuusohjeet! VAARA: viittaa siihen, että tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vaaraa ihmisille tai huomattava ainevahinko. HUOMIO: viittaa tärkeisiin tietoihin, jotka eivät ole välttämättä edes ammattihenkilöstön tiedossa. Tämän ohjeen noudattaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta vältytään henkilö- ja ainevahingoilta. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Kun liukurengastiiviste asennetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti, se toimii pitkään ja moitteettomasti. Liukurengastiivisteisiin liittyvillä syöttöjärjestelmillä (säiliöt, jäähdyttimet jne.) on erilliset ohjeet. Loppukäyttäjän on varmistettava, että liukurengastiivistettä ja siihen liittyviä laitteita käsittelevä, asentava ja käyttävä henkilöstö on perehtynyt hyvin näiden laitteiden rakenne- ja toimintavaatimuksiin.! Näiden henkilöiden on tarvittaessa käytettävä suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Tiivisteen osien ja erityisesti tiivistepintojen vauriot saattavat aiheuttaa (lisääntynyttä) neste- tai kaasuvuotoa. Vahingonvaaran aste riippuu tiivistetystä tuotteesta, ja vahinkoa voi aiheutua ihmisille ja ympäristölle. Vuotojen kanssa kosketuksiin joutuvien osien on oltava korroosionkestäviä tai korroosiosuojattuja. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. RÄJÄHDYSSUOJA: viittaa siihen, että tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä on seurauksena räjähdysvaara räjähdysalttiilla alueilla, mikä voi aiheuttaa vaaraa ihmisille ja/tai huomattavan ainevahingon. Laitteistoa koskevia turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tämä liukurengastiiviste on suunniteltu ja rakennettu pyörivien koneiden tiivistämiseen. Vahingoista, jotka ovat syntyneet tästä poikkeavasta käytöstä, vastaa käyttäjä.

5 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Koneen ja/tai syöttöjärjestelmän energiansyötön katkeaminen, palauttaminen tai muuttuminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle tai haitata liukurengastiivisteen toimintaa. Konevalmistajan asentamien turvalaitteiden on täytettävä laitteiston vaatimukset, mutta ne eivät saa aiheuttaa ylimääräistä vaaraa. Näiden turvalaitteiden täytyy varmistaa asianmukainen pääsy liukurengastiivisteen alueelle huoltotoimia varten. Koneen sähkönsyötön täytyy täyttää direktiivin 2006/95/EY turvallisuustavoitteet. Muu kuin sähköinen energiansyöttö ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle. 3. Yleistä Kaikkiin näissä asennus- ja käyttöohjeissa oleviin kuviin ja tietoihin voidaan ilman ennakkoilmoitusta tehdä tuotteen suorituskyvyn parantamisen kannalta välttämättömiä muutoksia. FLOWSERVE omistaa tämän käyttäjäohjeen tekijänoikeudet. Tämä käyttäjäohje on tarkoitettu huolto-, käyttö- ja valvontahenkilöstölle, ja se sisältää teknisiä määräyksiä ja piirustuksia, joiden kopiointi kokonaan tai osittain, jakelu tai käyttö ilman lupaa kilpailutarkoituksiin tai antaminen muille ei ole sallittua.! Flowserve ei vastaa vaurioista tai toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäohjeen noudattamatta jättämisestä. 4. Kuljetus, varastointi Liukurengastiivistettä ja siihen liittyviä syöttöjärjestelmiä on kuljetettava ja säilytettävä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Liukurengastiivisteet ja niihin liittyvät syöttöjärjestelmät on varastoitava kuivaan ja pölyttömään tilaan. Laitteiden joutumista alttiiksi suurille lämpötilan vaihteluille ja säteilylle on vältettävä. Osia tai täydellisiä liukurengastiivisteitä, jotka ovat pudonneet tai muuten joutuneet voimakkaiden iskujen kohteeksi kuljetuksen aikana, ei saa asentaa. Flowserven tai sen edustajan tekemää tarkastusta suositellaan tässä tapauksessa. Jos liukurengastiivisteellä varustettu kone on varastointia varten käsiteltävä suojaaineella, tämä aine ei saa haitata liukurengastiivisteen toimintaa, esim. kovettamalla tai turvottamalla toisiotiivisteitä tai tekemällä liukupinnat tahmeiksi. Kolmen vuoden varastoinnin jälkeen on tarkastettava, vastaako liukurengastiiviste ominaisuuksiltaan uutta. Tämä koskee erityisesti tiivistepintoja ja toisiotiivisteitä. Tarkastus tulee 5

6 teettää Flowservellä.! Liukurengastiivistettä on kuljetettava aina sopivilla apuvälineillä, kuten esimerkiksi kuormannostolaitteilla. 5. Laitteiston tarkastus! 5.1 Noudata turvallisuusmääräyksiä ennen koneen purkamista. Näitä määräyksiä ovat, muttei yksinomaan: Poista kone käytöstä ja tee se paineettomaksi ennen purkamista. Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Noudata aina tämän laitteisto-osan turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Huomioi laitoksessa käytettävien materiaalien käyttöturvallisuustiedotteissa annetut vaarallisia aineita koskevat määräykset. 5.2 Pura pumppu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja poista tiiviste.! 5.3 Tarkista rakenne ja materiaalit tiivistedokumentaatiosta. Varmista, että ISC2-tiiviste soveltuu korjattavaan koneeseen. Tiivistepesälle asetettavat vaatimukset Kuva 1 6 Asennus voidaan aloittaa, jos liukurengastiivisteessä ei ole havaittavissa vaurioita. Tämä koskee erityisesti kosketuspintoja, keskiöintejä ja staattisesti tiivistettäviä O- renkaita. etäisyys viereiseen pumpunpesään Tiivistepesän pinnanlaatu vähintään 125 mikrotuumaa (3,2 µm) Ra. Holkin tai akselin pinnanlaatu vähintään 32 mikrotuumaa (0,8 µm) Ra. Pumpunpesän pinta [etupinta] täytyy olla kohtisuorassa akselin keskiviivaan nähden 0,0005 tuuman (0,013 mm) sisämittaan saakka, ja pinnanlaadun on oltava vähintään 63 mikrotuumaa (1,6 µm) Ra. Keskiöintihalkaisija voi rajoittua jompaankumpaan näistä kahdesta sovitepinnasta. Samankeskinen 0,005 tuuman (0,13 mm) akselin tai holkin ulkohalkaisijan sisämittaan saakka. Akselin tai holkin ulkohalkaisija +0,000 tuumaa (+ 0,000 mm) -0,002 tuumaa (- 0,050 mm) ANSI +0,000 tuumaa (+0,000 mm) API 610-0,001 tuumaa (-0,025 mm) DIN / ISO laakerien täytyy olla moitteettomassa kunnossa akselin suurin sallittu poikittais- tai pitkittäisliike (max.) = 0,010 tuuman (0,25 mm) sisämitta akselin suurin sallittu epäpyöreys tiivistepesän pintaan nähden = 0,002 tuuman (0,05 mm) sisämitta suurin sallittu dynaaminen akselipoikkeama tiivistepesässä = 0,002 tuuman (0,05 mm) sisämitta

7 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje.! 5.4 Tarkista ennen asennuksen aloittamista tiivisteen asennuspiirustuksesta, vaaditaanko laitteistoon muutostöitä ja suorita ne tarvittaessa.! 5.5 Tarkista pumpun mitat varmistaaksesi, että ne ovat tiivisteen asennuspiirustuksessa annettujen toleranssien sisällä. Ratkaisevia mittoja ovat muun muassa: akselin/akseliholkin ulkohalkaisija, tiivistepesän syvyys, tiivistepesän reikä, etäisyys seuraavaan vasteeseen, tiivistysholkin ohjain ja tiivistysholkin ruuviliitos.! 5.6 Tarkasta ja puhdista huolellisesti tiivistepesä ja akseli tai akseliholkki. Tarkista, ettei niissä ole korroosiota tai muita vikoja. Poista purseet, pykälät, uurteet tai muut viat, jotka voisivat vaurioittaa tiivisteprofiilia tai aiheuttaa mahdollisen vuodon. Vaihda kuluneet akselit tai akseliholkit. Poista terävät reunat muttereista ja kierteistä.! 5.7 Tarkista laitteiston vaatimukset kuvassa 1 kuvatulla tavalla. Jokainen mitta, joka on sallittua suurempi, täytyy sovittaa erittelyjen mukaiseksi. 5.8 Käsittele ISC2-tiivistettä varovasti, sillä se on valmistettu tarkoilla toleransseilla. Tiivistepinnat ovat erittäin tärkeitä, ja ne täytyy pitää aina täysin puhtaina. 5.9 Asennukseen tarvittavat työkalut: Laippamutterien kokoinen kiintoavain ja momenttiavain; säätöruuvien momenttiavain. Muut työkalut toimitetaan pakkauksen mukana. 6 ISC2-liukurengastiivisteen asennus Tarkista liukurengastiivisteen asennustila asiaankuuluvan piirustuksen tai mittataulukon perusteella. Varmista, että kaikki mitat, pinnanlaatu ja toleranssit (esim. samankeskisyys, aksiaalisuus, sovitteet) täyttyvät. Mm. seuraavia määräyksiä on noudatettava: ISO tai API 682, DIN 28161, Flowserven julkaisu FSD101, Flowserven julkaisu FSD127. Huomautus: Tiivistettä ei tarvitse säätää asennusta varten. Ohjeet koskevat ANSIpumppuja, joissa on pystysuoraan jaettu pesä. Muiden pumpputyyppien tapauksessa asennusmenetelmää on mahdollisesti mukautettava. Ota yhteyttä Flowserveen, jos tarvitset apua asennuksen aikana. Huomaa, että patruunatiivistettä tai tiivisteosia on käsiteltävä ja kuljetettava varovasti liukurengastiivisteen asennuksen aikana. Noudata ergonomisia periaatteita. Henkilövahinkojen välttämiseksi käyttäjän tulisi myös käyttää suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Liukurengastiivisteen osat, joiden päälle täytyy astua asennustöiden aikana, on varmistettava asianmukaisin varotoimin, niin ettei niihin päästä liukastumaan, kompas- 7

8 tumaan tai kaatumaan (esim. kädensijoja asentamalla). 6.1 Levitä hieman silikonirasvaa akselin tai akseliholkin päälle, ellei muutoin ole mainittu. 6.2 Tarkista asennuslevyjen tiukkuus; kiristä ruuveja tarvittaessa. 6.3 Työnnä ISC2-patruuna akselin tai akseliholkin päälle siten, että asennuslevyt osoittavat eteenpäin laakeripesää kohti. Katso kuva Asenna pumpun takaseinä (tiivistepesä) ja ruuvaa se kiinni laakerinkannattimeen. Katso kuva Sijoita ISC2 siten, että laippa on tiukasti tiivistepesän etupintaa vasten. 6.6 Kohdista ISC2 laipan ja kiinnityspulttien avulla tiivisteen asennuspiirustuksessa esitetyllä tavalla. Katso putkitusta koskevat suositukset kohdasta ! Kiristä laippapultit tasaisesti ristikkäisessä järjestyksessä. Älä kiristä laippapultteja liian kireälle, koska muutoin tiivisteosat voivat vääntyä, mistä voi olla seurauksena vuotoa. ISC2-tiivisteiden tapauksessa laippapulteille suositellut vähimmäiskiristysmomenttiarvot ovat kokoalueen mukaan: Akselikoko 1,000-2, mm 20 Nm Akselikoko 2,125-2, mm 27 Nm Akselikoko 2,875-4, mm 40 Nm Akselikoko 4,250-6, mm 47 Nm Akselikoko 6,250-8, mm 54 Nm Liukurengastiivisteen asennukseen asiakkaan toimesta käytettyjen osien, kuten esim. pumpunkannen tai kiinnitysruuvien, täytyy olla materiaaliltaan sopivia ja mitoitukseltaan riittäviä. Liikakuormitus, kuten kiinnitysruuvien suurimman sallitun kiristysmomentin ylittyminen, täytyy estää. Laakerinkannatin Kuva 2 Pumpun takaseinä Tiivistepesä 8 Asennuslevy Kuva 3

9 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. 6.8 Asenna pumppu. Vältä putkien kuormittamista sekä myös niiden aiheuttamaa kuormitusta. Kohdista kytkin valmistajan ohjeiden mukaisesti. 6.9 Kun juoksupyörä, akseli, kytkin ja laakerit ovat lopullisissa toiminta-asennoissaan, kiristä säätöruuvit. Katso kuva 4. Ruuvien kiristys väärin voi johtaa vaaratilanteeseen, koska liukurengastiiviste voi päästä liikkumaan ulos tiivistepesästä, kun laitteisto paineistetaan. ISC2-tiivisteiden tapauksessa säätöruuvien suositellut vähimmäiskiristysmomenttiarvot ovat kokoalueen mukaan: Akseli-ø tuumaa Akseli-ø mm Asennustila Vääntömomentti 1,000-2, kaikki 4,5 Nm 2,625-2, kaikki 13,5 Nm 2,875-8, vakio 17 Nm 2,875-8, laajennettu 27 Nm 6.10 Poista asennuslevyt avaamalla ruuvit. Katso kuva 5. Huomautus: Säilytä levyt ja liitoselementit myöhempää tarvetta varten, jos pumpun juoksupyörä täytyy säätää uudelleen tai tiiviste täytyy irrottaa korjausta varten. Tärinöiden välittyminen asennettuun liukurengastiivisteeseen toiminnan aikana täytyy estää esim. koneen rakenteellisilla toimilla. Koneen, jonka osaksi liukurengastiiviste asennetaan, täytyy olla maadoitettu voimassa olevien sähköteknisten määräysten (esim. VDE-määräysten) mukaisesti staattisen sähkön purkautumisesta johtuvan kipinänmuodostumisen ehkäisemiseksi Tarkista akselin sujuva toiminta kiertämällä akselia käsin Lue käyttöohjeet ennen koneen käynnistystä. Suorita staattinen painekoe. Maksimipaineita ei saa ylittää. Kuva 4 Kuva 5 9

10 10 7. Putkitusta koskevat suositukset 7.1 Asenna sopiva tiivisteen syöttöjärjestelmä. Vaaratilanteiden välttämiseksi on varmistettava, että putket on liitetty oikeisiin liitäntöihin. Liukurengastiivisteen liitännät on merkitty asianmukaisesti. ISC2-tiiviste tarvitsee puhdasta, kylmää syöttönestettä sen pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tyypilliset putkituskaaviot on esitetty alla. Ota yhteyttä Flowserveen, jos haluat saada putkituskaavioita koskevia lisätietoja tai teknistä tukea. Kaavio 11: Normaali huuhtelukaavio paineyhteen yksitoimiselle tiivisteelle vaakapumpuissa Kaavio 13: Normaali huuhtelukaavio tiivistepesän yksitoimiselle tiivisteelle pystypumpuissa Kaavio 21: Jäähdyttimen päällä olevan paineyhteen huuhtelukaavio, joka on tarkoitettu käytettäväksi kuumien väliaineiden yhteydessä (yksitoiminen tiiviste) Kaavio 23: Huuhtelukaavio jäähdyttimen päällä olevalle tiivisteen sisäiselle pumppulaitteelle (tiivisteille ISC2-XP ja ISC2-XB) Kaavio 32: Huuhtelukaavio yksitoimisille tiivisteille syötettäessä puhdasta ulkoista nestettä väliaineille, joilla on korkea likaantumisaste, tai väliaineille, jotka eivät ole tiivisteen kanssa yhteensopivia Kaavio 52: Käyttö paineettoman nestesäiliön päällä olevien paineistamattomien kaksitoimisten tiivisteiden yhteydessä Kaavio 53: Käyttö nestesäiliön (53A), ripaputkikentän (53B) tai paineensiirtimen (transmitterin) päällä olevien paineistettujen kaksitoimisten tiivisteiden yhteydessä Kaavio 62: Ilmakehän puoleisen yksitoimisen liukurengastiivisteen ulkoinen quenchhuuhteluliitäntä 7.2 Kaksitoimisissa tiivisteissä laippaan on merkitty sulkunesteen tulo- ja poistoaukot: LBI (Liquid Barrier Inlet tuloaukko) ja LBO (Liquid Barrier Outlet poistoaukko). ISC2 on yksisuuntainen tiiviste. Putkien liittäminen tuloaukkoon ja poistoaukkoon oikealla tavalla on tärkeää asianmukaisen kierron kannalta. Sulkunesteen syötön tulee tapahtua nestesäiliön pohjalta ja sulkunesteen poiston puolestaan järjestelmän yläosasta. Kiertojohtoa liitettäessä on huomioitava, että tiivistepesä täytyy ilmata. Jos tiivistepesään jää kaasu- tai ilmataskuja, ne voivat koneen käynnistyksen yhteydessä kerääntyä pyörimisen johdosta tiivisteraon ulkohalkaisijan ympärille. Tämä aiheuttaa tiivisteraon käymistä kuivana määrittämättömän ajan ja siten liukupintojen vaurioitumista. 7.3 Paineistettua kaksitoimista tiivistettä (kaksitoiminen järjestelmä) käytettäessä puhdas, yhteensopiva sulkuaine on paineistettava paineella, joka on vähintään 1,7 baaria (25 psi) suurempi kuin tiivistepesän paine (ks. liitäntä kuvasta 6). Sulkunesteen

11 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. paine ei saa ylittää suositeltavaa maksimipainetta. Suosittelemme valvomaan nestekiertoa liukurengastiivisteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Nesteensyöttöön asennettujen sulku- ja kuristuslaitteiden väärinkäyttö on estettävä asianmukaisin toimenpitein. 7.4 Paineistamatonta kaksitoimista tiivistettä (tandemjärjestelmä) käytettäessä kiertopiiriin on syötettävä puhdasta, yhteensopivaa paineetonta puskurinestettä paineella, joka on pienempi kuin tiivistepesän paine. Tiivistepesän paine ei saa ylittää suositeltavaa maksimipainetta. 7.5 Yksitoimisten tiivisteiden quench- ja vuotoliitännät täytyy sulkea putkitulpalla, ellei niitä käytetä. Huomautus: Quench- ja vuotoliitännät ovat pienempiä kuin huuhteluliitäntä. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. 7.6 Kaksitoimisten tiivisteiden käyttöä koskeva suositus: Tiivisteen suorituskyvyn parantamiseksi ja karstaantumisen vähentämiseksi suosittelemme käyttämään DuraClear-sulkunestettä. Jos haluat siitä lisätietoja, tutustu DuraClear-esitteeseen FSD123 tai ota yhteyttä Flowserveen. Paineistettu kaksitoiminen ISC2-tiiviste varastosäiliöineen Kuva 6 (kaavio 53A) 11

12 12 8. Koneen käyttöönotto 8.1 Poista lukitukset pumpusta ja venttiileistä. 8.2 Älä käynnistä konetta kuivana moottorin pyörimisen tarkistamista tms. toimia varten. Avaa venttiilit pumpun täyttämiseksi tuotenesteellä. Varmista, että tiivisteen syöttöjärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmaa pumpunpesä ja tiivistepesä ennen koneen käynnistystä. Varmista, että kone on suojattu pölyltä ja/tai että pölykertymät poistetaan säännöllisin välein. Liukurengastiivisteen pinnoille ei saa kertyä yli 5 mm pölyä. Esimerkiksi täyttömäärän valvonnalla on varmistettava, että tiivistepesä on aina käytön aikana täynnä nestettä ja ilmattu. Tällä tavoin minimoidaan kitkalämpö, joka aiheuttaa liukurengastiivisteen pintojen lämpötilan kohoamista. Jos määräysten mukaisessa käytössä ei pystytä noudattamaan termisiä käyttörajoja, on nesteen syöttöjärjestelmän ja/tai asennettujen komponenttien lämpötilaa valvottava jatkuvasti, jotta kone voidaan sammuttaa kriittinen lämpötila saavutettaessa. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esim. vastuslämpömittareita tai lämpöelementtejä. Tiivistepesä on ilmattava huolellisesti ennen käyttöönottoa. 8.3 Tarkkaile käynnistystä. Jos tiiviste käy kuumana tai vinkuu, tarkista tiivisteen syöttöjärjestelmä. Älä käytä konetta pitkään, jos tiiviste käyttäytyy tällä tavalla. 8.4 Älä ylitä korroosioraja-arvoja. ISC2 kestää useimpia kemikaaleja. ISC-materiaaleja ei saa kuitenkaan altistaa korroosioraja-arvot ylittäville aineille. Kemikaalienkestävyyttä koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Flowserveen. 8.5 Älä ylitä ISC2-esitteessä mainittuja painetta ja kierroslukua koskevia käyttörajoja. 8.6 Älä ylitä ISC2-tiivisteen lämpötilaa koskevia käyttörajoja. Kun käytetään kaksitoimisia tiivisteitä, joissa on jäähdytyskierukallinen varastosäiliö, on jäähdytysveden syöttö varastosäiliöön kytkettävä päälle ennen koneen käynnistystä. Käytetty sulkuneste täytyy pitää kulloisessakin käyttölämpötilassa riittävän kaukana (20 K) höyrystymispisteestä. Jos sulkunesteen lämpötila on määrätyissä tilanteissa, kuten konetta käynnistettäessä ja pysäytettäessä, liian lähellä höyrystymispistettä, tällöin täytyy pakkokierrättää syöttöainetta ja/tai jäähdyttää riittävästi, jotta lämpö saadaan johdettua pois tehokkaammin. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. 8.7 Älä käynnistä ISC2-tiivistettä kuivana tai anna sen käydä kuivana. Kaksitoimisia tiivisteitä käytettäessä tiivistepesässä täytyy aina olla puskuri-/sulkunestettä pumpun käytön aikana. Yksitoimisia tiivisteitä käytettäessä pumpussa täytyy aina olla proses-

13 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. sinestettä. Jos tarvitset apua asennuksessa, ota yhteyttä lähimpään Flowserve-edustajaan tai valtuutettuun myyjään. 9. Purkaminen Kone voidaan pysäyttää milloin tahansa. Kone on tehtävä paineettomaksi, ennen kuin liukurengastiiviste voidaan poistaa. Sulkunesteen paine on poistettava sen jälkeen, kun kone on tehty paineettomaksi.! Ennen liukurengastiivisteen poistamista käyttäjän on varmistettava, että koneen ulkopinnat ovat jäähtyneet riittävästi, jotta niitä voidaan käsitellä turvallisesti. Liukurengastiivisteen poistamisen yhteydessä saattaa vuotaa tuotetta. Noudata turvallisuustoimenpiteitä ja käytä suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Liukurengastiivisteen saa poistaa vasta, kun kone on pysäytetty. Liukurengastiiviste puretaan toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. 10. Huolto Laitteiston huolto rajoittuu paineen, lämpötilan, vuotojen ja sulku-/puskurinesteen kulutuksen valvontaan. Liukurengastiivisteen huolto rajoittuu paineen, lämpötilan ja vuotomäärän asetusarvojen valvontaan. Liukurengastiivistettä saa huoltaa vain silloin, kun kone on pysäytetty. Koneen käyttöalueelle tai liukurengastiivisteen huoltoalueelle täytyy olla helppo pääsy. 11. Korjaukset ISC2-tiiviste on suunniteltu toimimaan luotettavasti hyvin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Tiivisteen korjaus on kuitenkin välttämätöntä, kun sen normaali käyttöikä on saavutettu tai kun sitä on käytetty sille suunnitelluista toiminta-arvoista poikkeavalla tavalla. Tämä tiiviste on hienomekaaninen komponentti. Sen rakenne ja mittatoleranssit ovat ratkaisevia toiminnan kannalta. Flowserve-tiivisteen korjaamiseen tulisi käyttää vain Flowserven alkuperäisosia. Niitä on saatavissa lukuisista Flowserven varastopaikoista. Varaosia tilattaessa on mainittava osanumero ja materiaalinumero. On suositeltavaa pitää 13

14 aina varatiivistettä varastossa koneen seisokkiajan lyhentämiseksi.! Kun tiiviste täytyy lähettää korjattavaksi, dekontaminoi tiiviste ja lähetä se paikoilleen asennettuine asennuslevyineen Flowserve-huoltoon tilauksen mukana, johon on merkitty korjaus tai vaihto. Liitteenä on oltava allekirjoitettu dekontaminointitodistus. Jokaisesta tuotteesta, jonka kanssa tiiviste on joutunut kosketuksiin, on liitettävä mukaan materiaalin käyttöturvallisuustiedote. Tiivisteasennelma tarkastetaan ja jos mahdollista, se korjataan, painekoestetaan ja palautetaan alkuperäiseen kuntoon. Kaikki Flowserve Corporation -tuotteet on asennettava Flowserven asennusohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai Flowserve-tuotteiden omavaltaiset muutokset johtavat Flowserve-takuun raukeamiseen. Flowserve-takuu on mainittu kokonaisuudessaan Flowserven yleisissä myyntiehdoissa. Flowserve ai anna takuutta soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen eikä missään tapauksessa vastaa välillisistä vahingoista. 14

15 Mainitse jälkitilauksissa: Materiaalinumero: Osanumero: Tiivistetyyppi: FIS190fin REV 12/2009 Painettu Euroopassa Lähin Flowserve-edustajasi ja lisätietoja Flowserve Corporationista löytyy verkkosivustolta Flowserve Corporation on saavuttanut alan johtavan aseman tuotteidensa kehityksessä ja valmistuksessa. Oikein valittuna Flowserve-tuote on suunniteltu toimimaan luotettavasti koko käyttöikänsä ajan. Ostajan tai käyttäjän tulisi kuitenkin olla tietoinen, että Flowserve-tuotteita voidaan käyttää lukuisiin sovelluksiin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Vaikka Flowserve Corporation voi antaa yleisiä sovellusohjeita, se ei voi antaa kaikkia mahdollisia sovelluksia koskevia erityistietoja. Ostajan/käyttäjän on siksi otettava lopullinen vastuu Flowserve-tuotteiden oikeasta valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Ostajan/käyttäjän täytyy lukea huolellisesti tuotteen mukana tulevat asennusohjeet ja ymmärtää ne sekä kouluttaa työntekijöitänsä ja toimittajiansa Flowserve-tuotteiden turvallisessa käytössä erityissovellusten yhteydessä. Tässä tuote-esitteessä esitettyjen tietojen ja erittelyjen uskotaan olevan paikkansa pitäviä, mutta ne annetaan vain tiedoksi eikä niitä siksi tule pitää ehdottoman varmoina tyydyttävien tulosten takuina. Mikään tähän esitteeseen sisältyvä tieto ei ole tuotetta koskeva takuusitoumus tai epäsuora takuu. Koska Flowserve Corporation kehittää ja päivittää jatkuvasti tuotteidensa rakennetta, oikeudet tähän esitteeseen sisältyviä erittelyjä, mittoja ja tietoja koskeviin muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. Näitä ehtoja koskevissa kysymyksissä ostajan/käyttäjän tulee ottaa yhteyttä johonkin Flowserve Corporationin maailmanlaajuisista toimipaikoista tai konttoreista. USA ja Kanada Kalamazoo, Michigan USA Puh.: Faksi: Eurooppa, Keski-Itä, Afrikka Roosendaal, Alankomaat Puh.: Faksi: Aasia/Tyynenmeren alue Singapore Puh.: Faksi: Latinalainen Amerikka Mexiko City, Meksiko Puh.: Faksi: Copyright 2009 Flowserve Corporation flowserve.com -21-

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE

Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE To: Arvoisa asiakas Kiinnitämme tuotesuunnittelussa erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen. Tämän ohjeen varotoimien noudattaminen

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT. Välityssuhde. Nousukulma. Veneen malli. Valmistenumerot

MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT. Välityssuhde. Nousukulma. Veneen malli. Valmistenumerot 1 SF CAc940 Koneen tunnistuskortti MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Moottorin malli ja hevosvoimaluku Peräpeilisarjan sarjanumero (perävetolaite) Vaihteiston malli (sisämoottori) Potkurin

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: 43.309.81 Tunnistenumero: 11022 BT-CS 860 L 2 3 4 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostanut yhden markkinoiden parhaista perämoottoreista. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi valmistaja on Mercury Marine, maailman johtava veneteknologian

Lisätiedot