Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion"

Transkriptio

1 Käyttäjäohje - Käännös alkuperäisohjeesta - FIN ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Experience in Motion

2 Tämä ISC2-tiiviste on monikäyttöinen patruunarakenteinen liukurengastiiviste. Sen asennus käy helposti ja se toimii luotettavasti. Tiiviste ei tarvitse asetusparametreja. Irrotettavat asennuslevyt huolehtivat sen oikeasta kohdistuksesta. ISC2-tiivistesarjaan kuuluvat: ISC2-PX - ISC2-PP - ISC2-BX - ISC2-BB - ISC2-XP - ISC2-XB - Yksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla elementillä Kaksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla elementillä Yksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivällä palkeella Kaksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivällä palkeella Yksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla osalla ja kaavion 23 mukaisella tiivisteen sisäisellä pumppulaitteella Yksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivillä palkeilla ja kaavion 23 mukaisella tiivisteen sisäisellä pumppulaitteella 1. Kokoonpanopiirustus, lyhyt kuvaus, räjähdyssuoja, toimintaedellytykset! Tämä liukurengastiiviste on suunniteltu toimimaan luotettavasti hyvin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Tässä tuote-esitteessä esitettyjen ohjeiden ja teknisten tietojen uskotaan olevan paikkansa pitäviä, mutta ne annetaan vain tiedoksi eikä niitä siksi tule pitää ehdottoman varmoina tyydyttävien tulosten takuina. Mikään tähän esitteeseen sisältyvä tieto ei ole tuotetta koskeva takuusitoumus tai epäsuora takuu. Vaikka Flowserve Corporation voi antaa yleisiä sovellusohjeita, se ei voi antaa kaikkia mahdollisia sovelluksia koskevia erityistietoja. Ostajan/käyttäjän on siksi otettava lopullinen vastuu Flowserve-tuotteiden oikeasta valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Koska Flowserve Corporation kehittää ja päivittää jatkuvasti tuotteidensa rakennetta, oikeudet tähän esitteeseen sisältyviä teknisiä tietoja, mittoja ja ohjeita koskeviin muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. 1.1 Kokoonpanopiirustus Kokoonpanopiirustus on mukana liukurengastiivisteen toimituspakkauksessa. 1.2 Lyhyt kuvaus Liukurengastiiviste on tarkoitettu pyörivän akselin ja liikkumattoman tiivistepesän, esimerkiksi pumpun akselin ja tiivistepesän väliseen tiivistämiseen. Liikkumattomia osia ovat tiivisterengas ja (mallista riippuen) jousikuormitettu elementti. Jousikuormitettuna elementtinä voi olla jousi tai palje. Tiivisterengas tiivistetään tii-

3 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. vistepesää vasten toisiotiivisteellä, esim. O-renkaalla. Pyöriviä osia ovat tiivisterengas ja (mallista riippuen) jousikuormitettu elementti. Jousikuormitettuna elementtinä voi olla jousi tai palje. Tiivisterengas tiivistetään akselia vasten toisiotiivisteellä, esim. O- renkaalla. Liukurengastiiviste voidaan toimittaa esikoottuna patruunana tai erilliskomponentteina. Kokoonpano suoritetaan kokoonpanopiirustuksen mukaisesti. Liukurengastiivistettä voidaan käyttää kosketuksissa pumpattavaan tuotteeseen tai ulkopuoliseen syöttönesteeseen. Voitelun takaamiseksi tiivistepintojen välillä on aina oltava nestekalvo. Akselin pyöriessä nestekalvo erottaa tiivistepinnat toisistaan. Tällä tavoin tiivistepinnat toimivat periaatteessa koskettamatta toisiaan ja kuluminen on minimaalista. 1.3 Räjähdyssuoja ISC2-liukurengastiiviste on standardipatruunatiiviste, minkä vuoksi sitä pidetään koneenosana. Koneenosat eivät kuulu direktiivin 94/9/EY määräysten (laitedirektiivi ATEX 95) piiriin, koska niitä pidetään suurempien koneiden (pumppu, sekoitin) kiinteinä rakenneosina. Tämän on vahvistanut sekä EY:n pysyvä ATEX-komitea että European Sealing Association (ESA). Ks. verkkosivut: EY:n pysyvä ATEX-komitea: ESA:n lausunto: Pyynnöstä on saatavilla Flowserven julkaisu ATEX 137 -direktiiviä koskeva tiedote / selvitys sovelluksia varten, joissa tarvitaan tietoja liukupintojen ennakoitavista pintalämpötiloista. Tämä julkaisu mahdollistaa käyttäjälle tyypillisten pintalämpötilojen määrittämisen tiivisteen rakenteen, käyttöolosuhteiden ja liukupintojen materiaalien perusteella. Se voi täten auttaa käyttäjiä noudattamaan direktiiviä 1999/92/EY (ATEX 137). 1.4 Toimintaedellytykset Liukurengastiiviste toimii moitteettomasti vain, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: Tiivistepintojen tasohionta on erittelyn mukainen. Akseli ja tiivistepesän tai reiän etupinta ovat kohtisuorassa ja samankeskiset. (Liukurenkaan) jousikuormitettu elementti liikkuu vapaasti aksiaalisuunnassa. Akselin aksiaali- ja säteisliikkeet ovat Flowserven tai alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) toleranssien rajoissa, kulloinkin tiukemman toleranssin mukaisesti. Tiivistettä käytetään niissä olosuhteissa, joihin se on valittu. Laitteistoa, johon tiiviste (tiivisteet) on asennettu, käytetään normaalien parametrien puitteissa (ei kavitaatiota, liiallista tärinää jne.). Esimerkiksi kiteytymisestä tai polymerisaatiosta johtuvien saostumien kertyminen akselin tai holkin pinnoille on estetty. 3

4 Tiivistepintojen välissä on pysyvä nestekalvo.! Jos nämä toimintaedellytykset eivät täyty, tällöin mm. tuotteen kulutus lisääntyy ja tuotetta voi vuotaa ilmakehään. Näiden edellytysten huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa lisäksi komponenttien voimakasta kuumenemista. Katso direktiivit 94/9/EY, 1999/92/EY ja EN Jos nämä toimintaedellytykset eivät täyty, seurauksena voi olla huomattava vuodon lisääntyminen ja/tai tiivisteen käyttöiän lyheneminen Turvallisuusohjeet! VAARA: viittaa siihen, että tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vaaraa ihmisille tai huomattava ainevahinko. HUOMIO: viittaa tärkeisiin tietoihin, jotka eivät ole välttämättä edes ammattihenkilöstön tiedossa. Tämän ohjeen noudattaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta vältytään henkilö- ja ainevahingoilta. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Kun liukurengastiiviste asennetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti, se toimii pitkään ja moitteettomasti. Liukurengastiivisteisiin liittyvillä syöttöjärjestelmillä (säiliöt, jäähdyttimet jne.) on erilliset ohjeet. Loppukäyttäjän on varmistettava, että liukurengastiivistettä ja siihen liittyviä laitteita käsittelevä, asentava ja käyttävä henkilöstö on perehtynyt hyvin näiden laitteiden rakenne- ja toimintavaatimuksiin.! Näiden henkilöiden on tarvittaessa käytettävä suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Tiivisteen osien ja erityisesti tiivistepintojen vauriot saattavat aiheuttaa (lisääntynyttä) neste- tai kaasuvuotoa. Vahingonvaaran aste riippuu tiivistetystä tuotteesta, ja vahinkoa voi aiheutua ihmisille ja ympäristölle. Vuotojen kanssa kosketuksiin joutuvien osien on oltava korroosionkestäviä tai korroosiosuojattuja. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. RÄJÄHDYSSUOJA: viittaa siihen, että tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä on seurauksena räjähdysvaara räjähdysalttiilla alueilla, mikä voi aiheuttaa vaaraa ihmisille ja/tai huomattavan ainevahingon. Laitteistoa koskevia turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tämä liukurengastiiviste on suunniteltu ja rakennettu pyörivien koneiden tiivistämiseen. Vahingoista, jotka ovat syntyneet tästä poikkeavasta käytöstä, vastaa käyttäjä.

5 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Koneen ja/tai syöttöjärjestelmän energiansyötön katkeaminen, palauttaminen tai muuttuminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle tai haitata liukurengastiivisteen toimintaa. Konevalmistajan asentamien turvalaitteiden on täytettävä laitteiston vaatimukset, mutta ne eivät saa aiheuttaa ylimääräistä vaaraa. Näiden turvalaitteiden täytyy varmistaa asianmukainen pääsy liukurengastiivisteen alueelle huoltotoimia varten. Koneen sähkönsyötön täytyy täyttää direktiivin 2006/95/EY turvallisuustavoitteet. Muu kuin sähköinen energiansyöttö ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle. 3. Yleistä Kaikkiin näissä asennus- ja käyttöohjeissa oleviin kuviin ja tietoihin voidaan ilman ennakkoilmoitusta tehdä tuotteen suorituskyvyn parantamisen kannalta välttämättömiä muutoksia. FLOWSERVE omistaa tämän käyttäjäohjeen tekijänoikeudet. Tämä käyttäjäohje on tarkoitettu huolto-, käyttö- ja valvontahenkilöstölle, ja se sisältää teknisiä määräyksiä ja piirustuksia, joiden kopiointi kokonaan tai osittain, jakelu tai käyttö ilman lupaa kilpailutarkoituksiin tai antaminen muille ei ole sallittua.! Flowserve ei vastaa vaurioista tai toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäohjeen noudattamatta jättämisestä. 4. Kuljetus, varastointi Liukurengastiivistettä ja siihen liittyviä syöttöjärjestelmiä on kuljetettava ja säilytettävä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Liukurengastiivisteet ja niihin liittyvät syöttöjärjestelmät on varastoitava kuivaan ja pölyttömään tilaan. Laitteiden joutumista alttiiksi suurille lämpötilan vaihteluille ja säteilylle on vältettävä. Osia tai täydellisiä liukurengastiivisteitä, jotka ovat pudonneet tai muuten joutuneet voimakkaiden iskujen kohteeksi kuljetuksen aikana, ei saa asentaa. Flowserven tai sen edustajan tekemää tarkastusta suositellaan tässä tapauksessa. Jos liukurengastiivisteellä varustettu kone on varastointia varten käsiteltävä suojaaineella, tämä aine ei saa haitata liukurengastiivisteen toimintaa, esim. kovettamalla tai turvottamalla toisiotiivisteitä tai tekemällä liukupinnat tahmeiksi. Kolmen vuoden varastoinnin jälkeen on tarkastettava, vastaako liukurengastiiviste ominaisuuksiltaan uutta. Tämä koskee erityisesti tiivistepintoja ja toisiotiivisteitä. Tarkastus tulee 5

6 teettää Flowservellä.! Liukurengastiivistettä on kuljetettava aina sopivilla apuvälineillä, kuten esimerkiksi kuormannostolaitteilla. 5. Laitteiston tarkastus! 5.1 Noudata turvallisuusmääräyksiä ennen koneen purkamista. Näitä määräyksiä ovat, muttei yksinomaan: Poista kone käytöstä ja tee se paineettomaksi ennen purkamista. Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Noudata aina tämän laitteisto-osan turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Huomioi laitoksessa käytettävien materiaalien käyttöturvallisuustiedotteissa annetut vaarallisia aineita koskevat määräykset. 5.2 Pura pumppu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja poista tiiviste.! 5.3 Tarkista rakenne ja materiaalit tiivistedokumentaatiosta. Varmista, että ISC2-tiiviste soveltuu korjattavaan koneeseen. Tiivistepesälle asetettavat vaatimukset Kuva 1 6 Asennus voidaan aloittaa, jos liukurengastiivisteessä ei ole havaittavissa vaurioita. Tämä koskee erityisesti kosketuspintoja, keskiöintejä ja staattisesti tiivistettäviä O- renkaita. etäisyys viereiseen pumpunpesään Tiivistepesän pinnanlaatu vähintään 125 mikrotuumaa (3,2 µm) Ra. Holkin tai akselin pinnanlaatu vähintään 32 mikrotuumaa (0,8 µm) Ra. Pumpunpesän pinta [etupinta] täytyy olla kohtisuorassa akselin keskiviivaan nähden 0,0005 tuuman (0,013 mm) sisämittaan saakka, ja pinnanlaadun on oltava vähintään 63 mikrotuumaa (1,6 µm) Ra. Keskiöintihalkaisija voi rajoittua jompaankumpaan näistä kahdesta sovitepinnasta. Samankeskinen 0,005 tuuman (0,13 mm) akselin tai holkin ulkohalkaisijan sisämittaan saakka. Akselin tai holkin ulkohalkaisija +0,000 tuumaa (+ 0,000 mm) -0,002 tuumaa (- 0,050 mm) ANSI +0,000 tuumaa (+0,000 mm) API 610-0,001 tuumaa (-0,025 mm) DIN / ISO laakerien täytyy olla moitteettomassa kunnossa akselin suurin sallittu poikittais- tai pitkittäisliike (max.) = 0,010 tuuman (0,25 mm) sisämitta akselin suurin sallittu epäpyöreys tiivistepesän pintaan nähden = 0,002 tuuman (0,05 mm) sisämitta suurin sallittu dynaaminen akselipoikkeama tiivistepesässä = 0,002 tuuman (0,05 mm) sisämitta

7 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje.! 5.4 Tarkista ennen asennuksen aloittamista tiivisteen asennuspiirustuksesta, vaaditaanko laitteistoon muutostöitä ja suorita ne tarvittaessa.! 5.5 Tarkista pumpun mitat varmistaaksesi, että ne ovat tiivisteen asennuspiirustuksessa annettujen toleranssien sisällä. Ratkaisevia mittoja ovat muun muassa: akselin/akseliholkin ulkohalkaisija, tiivistepesän syvyys, tiivistepesän reikä, etäisyys seuraavaan vasteeseen, tiivistysholkin ohjain ja tiivistysholkin ruuviliitos.! 5.6 Tarkasta ja puhdista huolellisesti tiivistepesä ja akseli tai akseliholkki. Tarkista, ettei niissä ole korroosiota tai muita vikoja. Poista purseet, pykälät, uurteet tai muut viat, jotka voisivat vaurioittaa tiivisteprofiilia tai aiheuttaa mahdollisen vuodon. Vaihda kuluneet akselit tai akseliholkit. Poista terävät reunat muttereista ja kierteistä.! 5.7 Tarkista laitteiston vaatimukset kuvassa 1 kuvatulla tavalla. Jokainen mitta, joka on sallittua suurempi, täytyy sovittaa erittelyjen mukaiseksi. 5.8 Käsittele ISC2-tiivistettä varovasti, sillä se on valmistettu tarkoilla toleransseilla. Tiivistepinnat ovat erittäin tärkeitä, ja ne täytyy pitää aina täysin puhtaina. 5.9 Asennukseen tarvittavat työkalut: Laippamutterien kokoinen kiintoavain ja momenttiavain; säätöruuvien momenttiavain. Muut työkalut toimitetaan pakkauksen mukana. 6 ISC2-liukurengastiivisteen asennus Tarkista liukurengastiivisteen asennustila asiaankuuluvan piirustuksen tai mittataulukon perusteella. Varmista, että kaikki mitat, pinnanlaatu ja toleranssit (esim. samankeskisyys, aksiaalisuus, sovitteet) täyttyvät. Mm. seuraavia määräyksiä on noudatettava: ISO tai API 682, DIN 28161, Flowserven julkaisu FSD101, Flowserven julkaisu FSD127. Huomautus: Tiivistettä ei tarvitse säätää asennusta varten. Ohjeet koskevat ANSIpumppuja, joissa on pystysuoraan jaettu pesä. Muiden pumpputyyppien tapauksessa asennusmenetelmää on mahdollisesti mukautettava. Ota yhteyttä Flowserveen, jos tarvitset apua asennuksen aikana. Huomaa, että patruunatiivistettä tai tiivisteosia on käsiteltävä ja kuljetettava varovasti liukurengastiivisteen asennuksen aikana. Noudata ergonomisia periaatteita. Henkilövahinkojen välttämiseksi käyttäjän tulisi myös käyttää suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Liukurengastiivisteen osat, joiden päälle täytyy astua asennustöiden aikana, on varmistettava asianmukaisin varotoimin, niin ettei niihin päästä liukastumaan, kompas- 7

8 tumaan tai kaatumaan (esim. kädensijoja asentamalla). 6.1 Levitä hieman silikonirasvaa akselin tai akseliholkin päälle, ellei muutoin ole mainittu. 6.2 Tarkista asennuslevyjen tiukkuus; kiristä ruuveja tarvittaessa. 6.3 Työnnä ISC2-patruuna akselin tai akseliholkin päälle siten, että asennuslevyt osoittavat eteenpäin laakeripesää kohti. Katso kuva Asenna pumpun takaseinä (tiivistepesä) ja ruuvaa se kiinni laakerinkannattimeen. Katso kuva Sijoita ISC2 siten, että laippa on tiukasti tiivistepesän etupintaa vasten. 6.6 Kohdista ISC2 laipan ja kiinnityspulttien avulla tiivisteen asennuspiirustuksessa esitetyllä tavalla. Katso putkitusta koskevat suositukset kohdasta ! Kiristä laippapultit tasaisesti ristikkäisessä järjestyksessä. Älä kiristä laippapultteja liian kireälle, koska muutoin tiivisteosat voivat vääntyä, mistä voi olla seurauksena vuotoa. ISC2-tiivisteiden tapauksessa laippapulteille suositellut vähimmäiskiristysmomenttiarvot ovat kokoalueen mukaan: Akselikoko 1,000-2, mm 20 Nm Akselikoko 2,125-2, mm 27 Nm Akselikoko 2,875-4, mm 40 Nm Akselikoko 4,250-6, mm 47 Nm Akselikoko 6,250-8, mm 54 Nm Liukurengastiivisteen asennukseen asiakkaan toimesta käytettyjen osien, kuten esim. pumpunkannen tai kiinnitysruuvien, täytyy olla materiaaliltaan sopivia ja mitoitukseltaan riittäviä. Liikakuormitus, kuten kiinnitysruuvien suurimman sallitun kiristysmomentin ylittyminen, täytyy estää. Laakerinkannatin Kuva 2 Pumpun takaseinä Tiivistepesä 8 Asennuslevy Kuva 3

9 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. 6.8 Asenna pumppu. Vältä putkien kuormittamista sekä myös niiden aiheuttamaa kuormitusta. Kohdista kytkin valmistajan ohjeiden mukaisesti. 6.9 Kun juoksupyörä, akseli, kytkin ja laakerit ovat lopullisissa toiminta-asennoissaan, kiristä säätöruuvit. Katso kuva 4. Ruuvien kiristys väärin voi johtaa vaaratilanteeseen, koska liukurengastiiviste voi päästä liikkumaan ulos tiivistepesästä, kun laitteisto paineistetaan. ISC2-tiivisteiden tapauksessa säätöruuvien suositellut vähimmäiskiristysmomenttiarvot ovat kokoalueen mukaan: Akseli-ø tuumaa Akseli-ø mm Asennustila Vääntömomentti 1,000-2, kaikki 4,5 Nm 2,625-2, kaikki 13,5 Nm 2,875-8, vakio 17 Nm 2,875-8, laajennettu 27 Nm 6.10 Poista asennuslevyt avaamalla ruuvit. Katso kuva 5. Huomautus: Säilytä levyt ja liitoselementit myöhempää tarvetta varten, jos pumpun juoksupyörä täytyy säätää uudelleen tai tiiviste täytyy irrottaa korjausta varten. Tärinöiden välittyminen asennettuun liukurengastiivisteeseen toiminnan aikana täytyy estää esim. koneen rakenteellisilla toimilla. Koneen, jonka osaksi liukurengastiiviste asennetaan, täytyy olla maadoitettu voimassa olevien sähköteknisten määräysten (esim. VDE-määräysten) mukaisesti staattisen sähkön purkautumisesta johtuvan kipinänmuodostumisen ehkäisemiseksi Tarkista akselin sujuva toiminta kiertämällä akselia käsin Lue käyttöohjeet ennen koneen käynnistystä. Suorita staattinen painekoe. Maksimipaineita ei saa ylittää. Kuva 4 Kuva 5 9

10 10 7. Putkitusta koskevat suositukset 7.1 Asenna sopiva tiivisteen syöttöjärjestelmä. Vaaratilanteiden välttämiseksi on varmistettava, että putket on liitetty oikeisiin liitäntöihin. Liukurengastiivisteen liitännät on merkitty asianmukaisesti. ISC2-tiiviste tarvitsee puhdasta, kylmää syöttönestettä sen pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tyypilliset putkituskaaviot on esitetty alla. Ota yhteyttä Flowserveen, jos haluat saada putkituskaavioita koskevia lisätietoja tai teknistä tukea. Kaavio 11: Normaali huuhtelukaavio paineyhteen yksitoimiselle tiivisteelle vaakapumpuissa Kaavio 13: Normaali huuhtelukaavio tiivistepesän yksitoimiselle tiivisteelle pystypumpuissa Kaavio 21: Jäähdyttimen päällä olevan paineyhteen huuhtelukaavio, joka on tarkoitettu käytettäväksi kuumien väliaineiden yhteydessä (yksitoiminen tiiviste) Kaavio 23: Huuhtelukaavio jäähdyttimen päällä olevalle tiivisteen sisäiselle pumppulaitteelle (tiivisteille ISC2-XP ja ISC2-XB) Kaavio 32: Huuhtelukaavio yksitoimisille tiivisteille syötettäessä puhdasta ulkoista nestettä väliaineille, joilla on korkea likaantumisaste, tai väliaineille, jotka eivät ole tiivisteen kanssa yhteensopivia Kaavio 52: Käyttö paineettoman nestesäiliön päällä olevien paineistamattomien kaksitoimisten tiivisteiden yhteydessä Kaavio 53: Käyttö nestesäiliön (53A), ripaputkikentän (53B) tai paineensiirtimen (transmitterin) päällä olevien paineistettujen kaksitoimisten tiivisteiden yhteydessä Kaavio 62: Ilmakehän puoleisen yksitoimisen liukurengastiivisteen ulkoinen quenchhuuhteluliitäntä 7.2 Kaksitoimisissa tiivisteissä laippaan on merkitty sulkunesteen tulo- ja poistoaukot: LBI (Liquid Barrier Inlet tuloaukko) ja LBO (Liquid Barrier Outlet poistoaukko). ISC2 on yksisuuntainen tiiviste. Putkien liittäminen tuloaukkoon ja poistoaukkoon oikealla tavalla on tärkeää asianmukaisen kierron kannalta. Sulkunesteen syötön tulee tapahtua nestesäiliön pohjalta ja sulkunesteen poiston puolestaan järjestelmän yläosasta. Kiertojohtoa liitettäessä on huomioitava, että tiivistepesä täytyy ilmata. Jos tiivistepesään jää kaasu- tai ilmataskuja, ne voivat koneen käynnistyksen yhteydessä kerääntyä pyörimisen johdosta tiivisteraon ulkohalkaisijan ympärille. Tämä aiheuttaa tiivisteraon käymistä kuivana määrittämättömän ajan ja siten liukupintojen vaurioitumista. 7.3 Paineistettua kaksitoimista tiivistettä (kaksitoiminen järjestelmä) käytettäessä puhdas, yhteensopiva sulkuaine on paineistettava paineella, joka on vähintään 1,7 baaria (25 psi) suurempi kuin tiivistepesän paine (ks. liitäntä kuvasta 6). Sulkunesteen

11 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. paine ei saa ylittää suositeltavaa maksimipainetta. Suosittelemme valvomaan nestekiertoa liukurengastiivisteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Nesteensyöttöön asennettujen sulku- ja kuristuslaitteiden väärinkäyttö on estettävä asianmukaisin toimenpitein. 7.4 Paineistamatonta kaksitoimista tiivistettä (tandemjärjestelmä) käytettäessä kiertopiiriin on syötettävä puhdasta, yhteensopivaa paineetonta puskurinestettä paineella, joka on pienempi kuin tiivistepesän paine. Tiivistepesän paine ei saa ylittää suositeltavaa maksimipainetta. 7.5 Yksitoimisten tiivisteiden quench- ja vuotoliitännät täytyy sulkea putkitulpalla, ellei niitä käytetä. Huomautus: Quench- ja vuotoliitännät ovat pienempiä kuin huuhteluliitäntä. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. 7.6 Kaksitoimisten tiivisteiden käyttöä koskeva suositus: Tiivisteen suorituskyvyn parantamiseksi ja karstaantumisen vähentämiseksi suosittelemme käyttämään DuraClear-sulkunestettä. Jos haluat siitä lisätietoja, tutustu DuraClear-esitteeseen FSD123 tai ota yhteyttä Flowserveen. Paineistettu kaksitoiminen ISC2-tiiviste varastosäiliöineen Kuva 6 (kaavio 53A) 11

12 12 8. Koneen käyttöönotto 8.1 Poista lukitukset pumpusta ja venttiileistä. 8.2 Älä käynnistä konetta kuivana moottorin pyörimisen tarkistamista tms. toimia varten. Avaa venttiilit pumpun täyttämiseksi tuotenesteellä. Varmista, että tiivisteen syöttöjärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmaa pumpunpesä ja tiivistepesä ennen koneen käynnistystä. Varmista, että kone on suojattu pölyltä ja/tai että pölykertymät poistetaan säännöllisin välein. Liukurengastiivisteen pinnoille ei saa kertyä yli 5 mm pölyä. Esimerkiksi täyttömäärän valvonnalla on varmistettava, että tiivistepesä on aina käytön aikana täynnä nestettä ja ilmattu. Tällä tavoin minimoidaan kitkalämpö, joka aiheuttaa liukurengastiivisteen pintojen lämpötilan kohoamista. Jos määräysten mukaisessa käytössä ei pystytä noudattamaan termisiä käyttörajoja, on nesteen syöttöjärjestelmän ja/tai asennettujen komponenttien lämpötilaa valvottava jatkuvasti, jotta kone voidaan sammuttaa kriittinen lämpötila saavutettaessa. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esim. vastuslämpömittareita tai lämpöelementtejä. Tiivistepesä on ilmattava huolellisesti ennen käyttöönottoa. 8.3 Tarkkaile käynnistystä. Jos tiiviste käy kuumana tai vinkuu, tarkista tiivisteen syöttöjärjestelmä. Älä käytä konetta pitkään, jos tiiviste käyttäytyy tällä tavalla. 8.4 Älä ylitä korroosioraja-arvoja. ISC2 kestää useimpia kemikaaleja. ISC-materiaaleja ei saa kuitenkaan altistaa korroosioraja-arvot ylittäville aineille. Kemikaalienkestävyyttä koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Flowserveen. 8.5 Älä ylitä ISC2-esitteessä mainittuja painetta ja kierroslukua koskevia käyttörajoja. 8.6 Älä ylitä ISC2-tiivisteen lämpötilaa koskevia käyttörajoja. Kun käytetään kaksitoimisia tiivisteitä, joissa on jäähdytyskierukallinen varastosäiliö, on jäähdytysveden syöttö varastosäiliöön kytkettävä päälle ennen koneen käynnistystä. Käytetty sulkuneste täytyy pitää kulloisessakin käyttölämpötilassa riittävän kaukana (20 K) höyrystymispisteestä. Jos sulkunesteen lämpötila on määrätyissä tilanteissa, kuten konetta käynnistettäessä ja pysäytettäessä, liian lähellä höyrystymispistettä, tällöin täytyy pakkokierrättää syöttöainetta ja/tai jäähdyttää riittävästi, jotta lämpö saadaan johdettua pois tehokkaammin. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. 8.7 Älä käynnistä ISC2-tiivistettä kuivana tai anna sen käydä kuivana. Kaksitoimisia tiivisteitä käytettäessä tiivistepesässä täytyy aina olla puskuri-/sulkunestettä pumpun käytön aikana. Yksitoimisia tiivisteitä käytettäessä pumpussa täytyy aina olla proses-

13 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. sinestettä. Jos tarvitset apua asennuksessa, ota yhteyttä lähimpään Flowserve-edustajaan tai valtuutettuun myyjään. 9. Purkaminen Kone voidaan pysäyttää milloin tahansa. Kone on tehtävä paineettomaksi, ennen kuin liukurengastiiviste voidaan poistaa. Sulkunesteen paine on poistettava sen jälkeen, kun kone on tehty paineettomaksi.! Ennen liukurengastiivisteen poistamista käyttäjän on varmistettava, että koneen ulkopinnat ovat jäähtyneet riittävästi, jotta niitä voidaan käsitellä turvallisesti. Liukurengastiivisteen poistamisen yhteydessä saattaa vuotaa tuotetta. Noudata turvallisuustoimenpiteitä ja käytä suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Liukurengastiivisteen saa poistaa vasta, kun kone on pysäytetty. Liukurengastiiviste puretaan toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. 10. Huolto Laitteiston huolto rajoittuu paineen, lämpötilan, vuotojen ja sulku-/puskurinesteen kulutuksen valvontaan. Liukurengastiivisteen huolto rajoittuu paineen, lämpötilan ja vuotomäärän asetusarvojen valvontaan. Liukurengastiivistettä saa huoltaa vain silloin, kun kone on pysäytetty. Koneen käyttöalueelle tai liukurengastiivisteen huoltoalueelle täytyy olla helppo pääsy. 11. Korjaukset ISC2-tiiviste on suunniteltu toimimaan luotettavasti hyvin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Tiivisteen korjaus on kuitenkin välttämätöntä, kun sen normaali käyttöikä on saavutettu tai kun sitä on käytetty sille suunnitelluista toiminta-arvoista poikkeavalla tavalla. Tämä tiiviste on hienomekaaninen komponentti. Sen rakenne ja mittatoleranssit ovat ratkaisevia toiminnan kannalta. Flowserve-tiivisteen korjaamiseen tulisi käyttää vain Flowserven alkuperäisosia. Niitä on saatavissa lukuisista Flowserven varastopaikoista. Varaosia tilattaessa on mainittava osanumero ja materiaalinumero. On suositeltavaa pitää 13

14 aina varatiivistettä varastossa koneen seisokkiajan lyhentämiseksi.! Kun tiiviste täytyy lähettää korjattavaksi, dekontaminoi tiiviste ja lähetä se paikoilleen asennettuine asennuslevyineen Flowserve-huoltoon tilauksen mukana, johon on merkitty korjaus tai vaihto. Liitteenä on oltava allekirjoitettu dekontaminointitodistus. Jokaisesta tuotteesta, jonka kanssa tiiviste on joutunut kosketuksiin, on liitettävä mukaan materiaalin käyttöturvallisuustiedote. Tiivisteasennelma tarkastetaan ja jos mahdollista, se korjataan, painekoestetaan ja palautetaan alkuperäiseen kuntoon. Kaikki Flowserve Corporation -tuotteet on asennettava Flowserven asennusohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai Flowserve-tuotteiden omavaltaiset muutokset johtavat Flowserve-takuun raukeamiseen. Flowserve-takuu on mainittu kokonaisuudessaan Flowserven yleisissä myyntiehdoissa. Flowserve ai anna takuutta soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen eikä missään tapauksessa vastaa välillisistä vahingoista. 14

15 Mainitse jälkitilauksissa: Materiaalinumero: Osanumero: Tiivistetyyppi: FIS190fin REV 12/2009 Painettu Euroopassa Lähin Flowserve-edustajasi ja lisätietoja Flowserve Corporationista löytyy verkkosivustolta Flowserve Corporation on saavuttanut alan johtavan aseman tuotteidensa kehityksessä ja valmistuksessa. Oikein valittuna Flowserve-tuote on suunniteltu toimimaan luotettavasti koko käyttöikänsä ajan. Ostajan tai käyttäjän tulisi kuitenkin olla tietoinen, että Flowserve-tuotteita voidaan käyttää lukuisiin sovelluksiin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Vaikka Flowserve Corporation voi antaa yleisiä sovellusohjeita, se ei voi antaa kaikkia mahdollisia sovelluksia koskevia erityistietoja. Ostajan/käyttäjän on siksi otettava lopullinen vastuu Flowserve-tuotteiden oikeasta valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Ostajan/käyttäjän täytyy lukea huolellisesti tuotteen mukana tulevat asennusohjeet ja ymmärtää ne sekä kouluttaa työntekijöitänsä ja toimittajiansa Flowserve-tuotteiden turvallisessa käytössä erityissovellusten yhteydessä. Tässä tuote-esitteessä esitettyjen tietojen ja erittelyjen uskotaan olevan paikkansa pitäviä, mutta ne annetaan vain tiedoksi eikä niitä siksi tule pitää ehdottoman varmoina tyydyttävien tulosten takuina. Mikään tähän esitteeseen sisältyvä tieto ei ole tuotetta koskeva takuusitoumus tai epäsuora takuu. Koska Flowserve Corporation kehittää ja päivittää jatkuvasti tuotteidensa rakennetta, oikeudet tähän esitteeseen sisältyviä erittelyjä, mittoja ja tietoja koskeviin muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. Näitä ehtoja koskevissa kysymyksissä ostajan/käyttäjän tulee ottaa yhteyttä johonkin Flowserve Corporationin maailmanlaajuisista toimipaikoista tai konttoreista. USA ja Kanada Kalamazoo, Michigan USA Puh.: Faksi: Eurooppa, Keski-Itä, Afrikka Roosendaal, Alankomaat Puh.: Faksi: Aasia/Tyynenmeren alue Singapore Puh.: Faksi: Latinalainen Amerikka Mexiko City, Meksiko Puh.: Faksi: Copyright 2009 Flowserve Corporation flowserve.com -21-

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

COM Sovitetut patruunatiivisteet Ahlström KEST-, Serlachius DE- ja Mako KPM -pumppuihin

COM Sovitetut patruunatiivisteet Ahlström KEST-, Serlachius DE- ja Mako KPM -pumppuihin COM Sovitetut patruunatiivisteet Ahlström KEST-, Serlachius DE- ja Mako KPM -pumppuihin Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 COM1-, COM1Q- ja COM2-patruunaliukurengastiivisteet

Lisätiedot

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 Sovitetut liukurengastiivisteet TB1, TB1F ja TB2 on suunniteltu

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

PEM1272FIN 2011-01 SUOMI LISÄTARVIKEPAKKAUS HITW1 PÄÄTTEILLE JOTKA KORJATAAN JA/TAI PÄIVITETÄÄN HOTW1 PÄÄTTEIKSI HOTWRS1 ASENNUSOHJE

PEM1272FIN 2011-01 SUOMI LISÄTARVIKEPAKKAUS HITW1 PÄÄTTEILLE JOTKA KORJATAAN JA/TAI PÄIVITETÄÄN HOTW1 PÄÄTTEIKSI HOTWRS1 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1272FIN 2011-01 LISÄTARVIKEPAKKAUS HITW1 PÄÄTTEILLE JOTKA KORJATAAN JA/TAI PÄIVITETÄÄN HOTW1 PÄÄTTEIKSI HOTWRS1 SUOMI 2/16 HOTWRS1 PEM1272FIN 2011-01 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 31338960 Versio 1.1 Osa nro 31359732, 30791000 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31338960 - V1.1 Sivu 1 / 22 Erikoistyökalut

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot