Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion"

Transkriptio

1 Käyttäjäohje - Käännös alkuperäisohjeesta - FIN ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Experience in Motion

2 Tämä ISC2-tiiviste on monikäyttöinen patruunarakenteinen liukurengastiiviste. Sen asennus käy helposti ja se toimii luotettavasti. Tiiviste ei tarvitse asetusparametreja. Irrotettavat asennuslevyt huolehtivat sen oikeasta kohdistuksesta. ISC2-tiivistesarjaan kuuluvat: ISC2-PX - ISC2-PP - ISC2-BX - ISC2-BB - ISC2-XP - ISC2-XB - Yksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla elementillä Kaksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla elementillä Yksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivällä palkeella Kaksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivällä palkeella Yksitoiminen jousikuormitettu tiiviste liikkumattomalla jousikuormitetulla osalla ja kaavion 23 mukaisella tiivisteen sisäisellä pumppulaitteella Yksitoiminen metallipaljetiiviste pyörivillä palkeilla ja kaavion 23 mukaisella tiivisteen sisäisellä pumppulaitteella 1. Kokoonpanopiirustus, lyhyt kuvaus, räjähdyssuoja, toimintaedellytykset! Tämä liukurengastiiviste on suunniteltu toimimaan luotettavasti hyvin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Tässä tuote-esitteessä esitettyjen ohjeiden ja teknisten tietojen uskotaan olevan paikkansa pitäviä, mutta ne annetaan vain tiedoksi eikä niitä siksi tule pitää ehdottoman varmoina tyydyttävien tulosten takuina. Mikään tähän esitteeseen sisältyvä tieto ei ole tuotetta koskeva takuusitoumus tai epäsuora takuu. Vaikka Flowserve Corporation voi antaa yleisiä sovellusohjeita, se ei voi antaa kaikkia mahdollisia sovelluksia koskevia erityistietoja. Ostajan/käyttäjän on siksi otettava lopullinen vastuu Flowserve-tuotteiden oikeasta valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Koska Flowserve Corporation kehittää ja päivittää jatkuvasti tuotteidensa rakennetta, oikeudet tähän esitteeseen sisältyviä teknisiä tietoja, mittoja ja ohjeita koskeviin muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. 1.1 Kokoonpanopiirustus Kokoonpanopiirustus on mukana liukurengastiivisteen toimituspakkauksessa. 1.2 Lyhyt kuvaus Liukurengastiiviste on tarkoitettu pyörivän akselin ja liikkumattoman tiivistepesän, esimerkiksi pumpun akselin ja tiivistepesän väliseen tiivistämiseen. Liikkumattomia osia ovat tiivisterengas ja (mallista riippuen) jousikuormitettu elementti. Jousikuormitettuna elementtinä voi olla jousi tai palje. Tiivisterengas tiivistetään tii-

3 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. vistepesää vasten toisiotiivisteellä, esim. O-renkaalla. Pyöriviä osia ovat tiivisterengas ja (mallista riippuen) jousikuormitettu elementti. Jousikuormitettuna elementtinä voi olla jousi tai palje. Tiivisterengas tiivistetään akselia vasten toisiotiivisteellä, esim. O- renkaalla. Liukurengastiiviste voidaan toimittaa esikoottuna patruunana tai erilliskomponentteina. Kokoonpano suoritetaan kokoonpanopiirustuksen mukaisesti. Liukurengastiivistettä voidaan käyttää kosketuksissa pumpattavaan tuotteeseen tai ulkopuoliseen syöttönesteeseen. Voitelun takaamiseksi tiivistepintojen välillä on aina oltava nestekalvo. Akselin pyöriessä nestekalvo erottaa tiivistepinnat toisistaan. Tällä tavoin tiivistepinnat toimivat periaatteessa koskettamatta toisiaan ja kuluminen on minimaalista. 1.3 Räjähdyssuoja ISC2-liukurengastiiviste on standardipatruunatiiviste, minkä vuoksi sitä pidetään koneenosana. Koneenosat eivät kuulu direktiivin 94/9/EY määräysten (laitedirektiivi ATEX 95) piiriin, koska niitä pidetään suurempien koneiden (pumppu, sekoitin) kiinteinä rakenneosina. Tämän on vahvistanut sekä EY:n pysyvä ATEX-komitea että European Sealing Association (ESA). Ks. verkkosivut: EY:n pysyvä ATEX-komitea: ESA:n lausunto: Pyynnöstä on saatavilla Flowserven julkaisu ATEX 137 -direktiiviä koskeva tiedote / selvitys sovelluksia varten, joissa tarvitaan tietoja liukupintojen ennakoitavista pintalämpötiloista. Tämä julkaisu mahdollistaa käyttäjälle tyypillisten pintalämpötilojen määrittämisen tiivisteen rakenteen, käyttöolosuhteiden ja liukupintojen materiaalien perusteella. Se voi täten auttaa käyttäjiä noudattamaan direktiiviä 1999/92/EY (ATEX 137). 1.4 Toimintaedellytykset Liukurengastiiviste toimii moitteettomasti vain, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: Tiivistepintojen tasohionta on erittelyn mukainen. Akseli ja tiivistepesän tai reiän etupinta ovat kohtisuorassa ja samankeskiset. (Liukurenkaan) jousikuormitettu elementti liikkuu vapaasti aksiaalisuunnassa. Akselin aksiaali- ja säteisliikkeet ovat Flowserven tai alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) toleranssien rajoissa, kulloinkin tiukemman toleranssin mukaisesti. Tiivistettä käytetään niissä olosuhteissa, joihin se on valittu. Laitteistoa, johon tiiviste (tiivisteet) on asennettu, käytetään normaalien parametrien puitteissa (ei kavitaatiota, liiallista tärinää jne.). Esimerkiksi kiteytymisestä tai polymerisaatiosta johtuvien saostumien kertyminen akselin tai holkin pinnoille on estetty. 3

4 Tiivistepintojen välissä on pysyvä nestekalvo.! Jos nämä toimintaedellytykset eivät täyty, tällöin mm. tuotteen kulutus lisääntyy ja tuotetta voi vuotaa ilmakehään. Näiden edellytysten huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa lisäksi komponenttien voimakasta kuumenemista. Katso direktiivit 94/9/EY, 1999/92/EY ja EN Jos nämä toimintaedellytykset eivät täyty, seurauksena voi olla huomattava vuodon lisääntyminen ja/tai tiivisteen käyttöiän lyheneminen Turvallisuusohjeet! VAARA: viittaa siihen, että tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vaaraa ihmisille tai huomattava ainevahinko. HUOMIO: viittaa tärkeisiin tietoihin, jotka eivät ole välttämättä edes ammattihenkilöstön tiedossa. Tämän ohjeen noudattaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta vältytään henkilö- ja ainevahingoilta. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Kun liukurengastiiviste asennetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti, se toimii pitkään ja moitteettomasti. Liukurengastiivisteisiin liittyvillä syöttöjärjestelmillä (säiliöt, jäähdyttimet jne.) on erilliset ohjeet. Loppukäyttäjän on varmistettava, että liukurengastiivistettä ja siihen liittyviä laitteita käsittelevä, asentava ja käyttävä henkilöstö on perehtynyt hyvin näiden laitteiden rakenne- ja toimintavaatimuksiin.! Näiden henkilöiden on tarvittaessa käytettävä suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Tiivisteen osien ja erityisesti tiivistepintojen vauriot saattavat aiheuttaa (lisääntynyttä) neste- tai kaasuvuotoa. Vahingonvaaran aste riippuu tiivistetystä tuotteesta, ja vahinkoa voi aiheutua ihmisille ja ympäristölle. Vuotojen kanssa kosketuksiin joutuvien osien on oltava korroosionkestäviä tai korroosiosuojattuja. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. RÄJÄHDYSSUOJA: viittaa siihen, että tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä on seurauksena räjähdysvaara räjähdysalttiilla alueilla, mikä voi aiheuttaa vaaraa ihmisille ja/tai huomattavan ainevahingon. Laitteistoa koskevia turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tämä liukurengastiiviste on suunniteltu ja rakennettu pyörivien koneiden tiivistämiseen. Vahingoista, jotka ovat syntyneet tästä poikkeavasta käytöstä, vastaa käyttäjä.

5 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Koneen ja/tai syöttöjärjestelmän energiansyötön katkeaminen, palauttaminen tai muuttuminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle tai haitata liukurengastiivisteen toimintaa. Konevalmistajan asentamien turvalaitteiden on täytettävä laitteiston vaatimukset, mutta ne eivät saa aiheuttaa ylimääräistä vaaraa. Näiden turvalaitteiden täytyy varmistaa asianmukainen pääsy liukurengastiivisteen alueelle huoltotoimia varten. Koneen sähkönsyötön täytyy täyttää direktiivin 2006/95/EY turvallisuustavoitteet. Muu kuin sähköinen energiansyöttö ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle. 3. Yleistä Kaikkiin näissä asennus- ja käyttöohjeissa oleviin kuviin ja tietoihin voidaan ilman ennakkoilmoitusta tehdä tuotteen suorituskyvyn parantamisen kannalta välttämättömiä muutoksia. FLOWSERVE omistaa tämän käyttäjäohjeen tekijänoikeudet. Tämä käyttäjäohje on tarkoitettu huolto-, käyttö- ja valvontahenkilöstölle, ja se sisältää teknisiä määräyksiä ja piirustuksia, joiden kopiointi kokonaan tai osittain, jakelu tai käyttö ilman lupaa kilpailutarkoituksiin tai antaminen muille ei ole sallittua.! Flowserve ei vastaa vaurioista tai toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäohjeen noudattamatta jättämisestä. 4. Kuljetus, varastointi Liukurengastiivistettä ja siihen liittyviä syöttöjärjestelmiä on kuljetettava ja säilytettävä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Liukurengastiivisteet ja niihin liittyvät syöttöjärjestelmät on varastoitava kuivaan ja pölyttömään tilaan. Laitteiden joutumista alttiiksi suurille lämpötilan vaihteluille ja säteilylle on vältettävä. Osia tai täydellisiä liukurengastiivisteitä, jotka ovat pudonneet tai muuten joutuneet voimakkaiden iskujen kohteeksi kuljetuksen aikana, ei saa asentaa. Flowserven tai sen edustajan tekemää tarkastusta suositellaan tässä tapauksessa. Jos liukurengastiivisteellä varustettu kone on varastointia varten käsiteltävä suojaaineella, tämä aine ei saa haitata liukurengastiivisteen toimintaa, esim. kovettamalla tai turvottamalla toisiotiivisteitä tai tekemällä liukupinnat tahmeiksi. Kolmen vuoden varastoinnin jälkeen on tarkastettava, vastaako liukurengastiiviste ominaisuuksiltaan uutta. Tämä koskee erityisesti tiivistepintoja ja toisiotiivisteitä. Tarkastus tulee 5

6 teettää Flowservellä.! Liukurengastiivistettä on kuljetettava aina sopivilla apuvälineillä, kuten esimerkiksi kuormannostolaitteilla. 5. Laitteiston tarkastus! 5.1 Noudata turvallisuusmääräyksiä ennen koneen purkamista. Näitä määräyksiä ovat, muttei yksinomaan: Poista kone käytöstä ja tee se paineettomaksi ennen purkamista. Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Noudata aina tämän laitteisto-osan turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Huomioi laitoksessa käytettävien materiaalien käyttöturvallisuustiedotteissa annetut vaarallisia aineita koskevat määräykset. 5.2 Pura pumppu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja poista tiiviste.! 5.3 Tarkista rakenne ja materiaalit tiivistedokumentaatiosta. Varmista, että ISC2-tiiviste soveltuu korjattavaan koneeseen. Tiivistepesälle asetettavat vaatimukset Kuva 1 6 Asennus voidaan aloittaa, jos liukurengastiivisteessä ei ole havaittavissa vaurioita. Tämä koskee erityisesti kosketuspintoja, keskiöintejä ja staattisesti tiivistettäviä O- renkaita. etäisyys viereiseen pumpunpesään Tiivistepesän pinnanlaatu vähintään 125 mikrotuumaa (3,2 µm) Ra. Holkin tai akselin pinnanlaatu vähintään 32 mikrotuumaa (0,8 µm) Ra. Pumpunpesän pinta [etupinta] täytyy olla kohtisuorassa akselin keskiviivaan nähden 0,0005 tuuman (0,013 mm) sisämittaan saakka, ja pinnanlaadun on oltava vähintään 63 mikrotuumaa (1,6 µm) Ra. Keskiöintihalkaisija voi rajoittua jompaankumpaan näistä kahdesta sovitepinnasta. Samankeskinen 0,005 tuuman (0,13 mm) akselin tai holkin ulkohalkaisijan sisämittaan saakka. Akselin tai holkin ulkohalkaisija +0,000 tuumaa (+ 0,000 mm) -0,002 tuumaa (- 0,050 mm) ANSI +0,000 tuumaa (+0,000 mm) API 610-0,001 tuumaa (-0,025 mm) DIN / ISO laakerien täytyy olla moitteettomassa kunnossa akselin suurin sallittu poikittais- tai pitkittäisliike (max.) = 0,010 tuuman (0,25 mm) sisämitta akselin suurin sallittu epäpyöreys tiivistepesän pintaan nähden = 0,002 tuuman (0,05 mm) sisämitta suurin sallittu dynaaminen akselipoikkeama tiivistepesässä = 0,002 tuuman (0,05 mm) sisämitta

7 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje.! 5.4 Tarkista ennen asennuksen aloittamista tiivisteen asennuspiirustuksesta, vaaditaanko laitteistoon muutostöitä ja suorita ne tarvittaessa.! 5.5 Tarkista pumpun mitat varmistaaksesi, että ne ovat tiivisteen asennuspiirustuksessa annettujen toleranssien sisällä. Ratkaisevia mittoja ovat muun muassa: akselin/akseliholkin ulkohalkaisija, tiivistepesän syvyys, tiivistepesän reikä, etäisyys seuraavaan vasteeseen, tiivistysholkin ohjain ja tiivistysholkin ruuviliitos.! 5.6 Tarkasta ja puhdista huolellisesti tiivistepesä ja akseli tai akseliholkki. Tarkista, ettei niissä ole korroosiota tai muita vikoja. Poista purseet, pykälät, uurteet tai muut viat, jotka voisivat vaurioittaa tiivisteprofiilia tai aiheuttaa mahdollisen vuodon. Vaihda kuluneet akselit tai akseliholkit. Poista terävät reunat muttereista ja kierteistä.! 5.7 Tarkista laitteiston vaatimukset kuvassa 1 kuvatulla tavalla. Jokainen mitta, joka on sallittua suurempi, täytyy sovittaa erittelyjen mukaiseksi. 5.8 Käsittele ISC2-tiivistettä varovasti, sillä se on valmistettu tarkoilla toleransseilla. Tiivistepinnat ovat erittäin tärkeitä, ja ne täytyy pitää aina täysin puhtaina. 5.9 Asennukseen tarvittavat työkalut: Laippamutterien kokoinen kiintoavain ja momenttiavain; säätöruuvien momenttiavain. Muut työkalut toimitetaan pakkauksen mukana. 6 ISC2-liukurengastiivisteen asennus Tarkista liukurengastiivisteen asennustila asiaankuuluvan piirustuksen tai mittataulukon perusteella. Varmista, että kaikki mitat, pinnanlaatu ja toleranssit (esim. samankeskisyys, aksiaalisuus, sovitteet) täyttyvät. Mm. seuraavia määräyksiä on noudatettava: ISO tai API 682, DIN 28161, Flowserven julkaisu FSD101, Flowserven julkaisu FSD127. Huomautus: Tiivistettä ei tarvitse säätää asennusta varten. Ohjeet koskevat ANSIpumppuja, joissa on pystysuoraan jaettu pesä. Muiden pumpputyyppien tapauksessa asennusmenetelmää on mahdollisesti mukautettava. Ota yhteyttä Flowserveen, jos tarvitset apua asennuksen aikana. Huomaa, että patruunatiivistettä tai tiivisteosia on käsiteltävä ja kuljetettava varovasti liukurengastiivisteen asennuksen aikana. Noudata ergonomisia periaatteita. Henkilövahinkojen välttämiseksi käyttäjän tulisi myös käyttää suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Liukurengastiivisteen osat, joiden päälle täytyy astua asennustöiden aikana, on varmistettava asianmukaisin varotoimin, niin ettei niihin päästä liukastumaan, kompas- 7

8 tumaan tai kaatumaan (esim. kädensijoja asentamalla). 6.1 Levitä hieman silikonirasvaa akselin tai akseliholkin päälle, ellei muutoin ole mainittu. 6.2 Tarkista asennuslevyjen tiukkuus; kiristä ruuveja tarvittaessa. 6.3 Työnnä ISC2-patruuna akselin tai akseliholkin päälle siten, että asennuslevyt osoittavat eteenpäin laakeripesää kohti. Katso kuva Asenna pumpun takaseinä (tiivistepesä) ja ruuvaa se kiinni laakerinkannattimeen. Katso kuva Sijoita ISC2 siten, että laippa on tiukasti tiivistepesän etupintaa vasten. 6.6 Kohdista ISC2 laipan ja kiinnityspulttien avulla tiivisteen asennuspiirustuksessa esitetyllä tavalla. Katso putkitusta koskevat suositukset kohdasta ! Kiristä laippapultit tasaisesti ristikkäisessä järjestyksessä. Älä kiristä laippapultteja liian kireälle, koska muutoin tiivisteosat voivat vääntyä, mistä voi olla seurauksena vuotoa. ISC2-tiivisteiden tapauksessa laippapulteille suositellut vähimmäiskiristysmomenttiarvot ovat kokoalueen mukaan: Akselikoko 1,000-2, mm 20 Nm Akselikoko 2,125-2, mm 27 Nm Akselikoko 2,875-4, mm 40 Nm Akselikoko 4,250-6, mm 47 Nm Akselikoko 6,250-8, mm 54 Nm Liukurengastiivisteen asennukseen asiakkaan toimesta käytettyjen osien, kuten esim. pumpunkannen tai kiinnitysruuvien, täytyy olla materiaaliltaan sopivia ja mitoitukseltaan riittäviä. Liikakuormitus, kuten kiinnitysruuvien suurimman sallitun kiristysmomentin ylittyminen, täytyy estää. Laakerinkannatin Kuva 2 Pumpun takaseinä Tiivistepesä 8 Asennuslevy Kuva 3

9 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. 6.8 Asenna pumppu. Vältä putkien kuormittamista sekä myös niiden aiheuttamaa kuormitusta. Kohdista kytkin valmistajan ohjeiden mukaisesti. 6.9 Kun juoksupyörä, akseli, kytkin ja laakerit ovat lopullisissa toiminta-asennoissaan, kiristä säätöruuvit. Katso kuva 4. Ruuvien kiristys väärin voi johtaa vaaratilanteeseen, koska liukurengastiiviste voi päästä liikkumaan ulos tiivistepesästä, kun laitteisto paineistetaan. ISC2-tiivisteiden tapauksessa säätöruuvien suositellut vähimmäiskiristysmomenttiarvot ovat kokoalueen mukaan: Akseli-ø tuumaa Akseli-ø mm Asennustila Vääntömomentti 1,000-2, kaikki 4,5 Nm 2,625-2, kaikki 13,5 Nm 2,875-8, vakio 17 Nm 2,875-8, laajennettu 27 Nm 6.10 Poista asennuslevyt avaamalla ruuvit. Katso kuva 5. Huomautus: Säilytä levyt ja liitoselementit myöhempää tarvetta varten, jos pumpun juoksupyörä täytyy säätää uudelleen tai tiiviste täytyy irrottaa korjausta varten. Tärinöiden välittyminen asennettuun liukurengastiivisteeseen toiminnan aikana täytyy estää esim. koneen rakenteellisilla toimilla. Koneen, jonka osaksi liukurengastiiviste asennetaan, täytyy olla maadoitettu voimassa olevien sähköteknisten määräysten (esim. VDE-määräysten) mukaisesti staattisen sähkön purkautumisesta johtuvan kipinänmuodostumisen ehkäisemiseksi Tarkista akselin sujuva toiminta kiertämällä akselia käsin Lue käyttöohjeet ennen koneen käynnistystä. Suorita staattinen painekoe. Maksimipaineita ei saa ylittää. Kuva 4 Kuva 5 9

10 10 7. Putkitusta koskevat suositukset 7.1 Asenna sopiva tiivisteen syöttöjärjestelmä. Vaaratilanteiden välttämiseksi on varmistettava, että putket on liitetty oikeisiin liitäntöihin. Liukurengastiivisteen liitännät on merkitty asianmukaisesti. ISC2-tiiviste tarvitsee puhdasta, kylmää syöttönestettä sen pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tyypilliset putkituskaaviot on esitetty alla. Ota yhteyttä Flowserveen, jos haluat saada putkituskaavioita koskevia lisätietoja tai teknistä tukea. Kaavio 11: Normaali huuhtelukaavio paineyhteen yksitoimiselle tiivisteelle vaakapumpuissa Kaavio 13: Normaali huuhtelukaavio tiivistepesän yksitoimiselle tiivisteelle pystypumpuissa Kaavio 21: Jäähdyttimen päällä olevan paineyhteen huuhtelukaavio, joka on tarkoitettu käytettäväksi kuumien väliaineiden yhteydessä (yksitoiminen tiiviste) Kaavio 23: Huuhtelukaavio jäähdyttimen päällä olevalle tiivisteen sisäiselle pumppulaitteelle (tiivisteille ISC2-XP ja ISC2-XB) Kaavio 32: Huuhtelukaavio yksitoimisille tiivisteille syötettäessä puhdasta ulkoista nestettä väliaineille, joilla on korkea likaantumisaste, tai väliaineille, jotka eivät ole tiivisteen kanssa yhteensopivia Kaavio 52: Käyttö paineettoman nestesäiliön päällä olevien paineistamattomien kaksitoimisten tiivisteiden yhteydessä Kaavio 53: Käyttö nestesäiliön (53A), ripaputkikentän (53B) tai paineensiirtimen (transmitterin) päällä olevien paineistettujen kaksitoimisten tiivisteiden yhteydessä Kaavio 62: Ilmakehän puoleisen yksitoimisen liukurengastiivisteen ulkoinen quenchhuuhteluliitäntä 7.2 Kaksitoimisissa tiivisteissä laippaan on merkitty sulkunesteen tulo- ja poistoaukot: LBI (Liquid Barrier Inlet tuloaukko) ja LBO (Liquid Barrier Outlet poistoaukko). ISC2 on yksisuuntainen tiiviste. Putkien liittäminen tuloaukkoon ja poistoaukkoon oikealla tavalla on tärkeää asianmukaisen kierron kannalta. Sulkunesteen syötön tulee tapahtua nestesäiliön pohjalta ja sulkunesteen poiston puolestaan järjestelmän yläosasta. Kiertojohtoa liitettäessä on huomioitava, että tiivistepesä täytyy ilmata. Jos tiivistepesään jää kaasu- tai ilmataskuja, ne voivat koneen käynnistyksen yhteydessä kerääntyä pyörimisen johdosta tiivisteraon ulkohalkaisijan ympärille. Tämä aiheuttaa tiivisteraon käymistä kuivana määrittämättömän ajan ja siten liukupintojen vaurioitumista. 7.3 Paineistettua kaksitoimista tiivistettä (kaksitoiminen järjestelmä) käytettäessä puhdas, yhteensopiva sulkuaine on paineistettava paineella, joka on vähintään 1,7 baaria (25 psi) suurempi kuin tiivistepesän paine (ks. liitäntä kuvasta 6). Sulkunesteen

11 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. paine ei saa ylittää suositeltavaa maksimipainetta. Suosittelemme valvomaan nestekiertoa liukurengastiivisteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Nesteensyöttöön asennettujen sulku- ja kuristuslaitteiden väärinkäyttö on estettävä asianmukaisin toimenpitein. 7.4 Paineistamatonta kaksitoimista tiivistettä (tandemjärjestelmä) käytettäessä kiertopiiriin on syötettävä puhdasta, yhteensopivaa paineetonta puskurinestettä paineella, joka on pienempi kuin tiivistepesän paine. Tiivistepesän paine ei saa ylittää suositeltavaa maksimipainetta. 7.5 Yksitoimisten tiivisteiden quench- ja vuotoliitännät täytyy sulkea putkitulpalla, ellei niitä käytetä. Huomautus: Quench- ja vuotoliitännät ovat pienempiä kuin huuhteluliitäntä. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. 7.6 Kaksitoimisten tiivisteiden käyttöä koskeva suositus: Tiivisteen suorituskyvyn parantamiseksi ja karstaantumisen vähentämiseksi suosittelemme käyttämään DuraClear-sulkunestettä. Jos haluat siitä lisätietoja, tutustu DuraClear-esitteeseen FSD123 tai ota yhteyttä Flowserveen. Paineistettu kaksitoiminen ISC2-tiiviste varastosäiliöineen Kuva 6 (kaavio 53A) 11

12 12 8. Koneen käyttöönotto 8.1 Poista lukitukset pumpusta ja venttiileistä. 8.2 Älä käynnistä konetta kuivana moottorin pyörimisen tarkistamista tms. toimia varten. Avaa venttiilit pumpun täyttämiseksi tuotenesteellä. Varmista, että tiivisteen syöttöjärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmaa pumpunpesä ja tiivistepesä ennen koneen käynnistystä. Varmista, että kone on suojattu pölyltä ja/tai että pölykertymät poistetaan säännöllisin välein. Liukurengastiivisteen pinnoille ei saa kertyä yli 5 mm pölyä. Esimerkiksi täyttömäärän valvonnalla on varmistettava, että tiivistepesä on aina käytön aikana täynnä nestettä ja ilmattu. Tällä tavoin minimoidaan kitkalämpö, joka aiheuttaa liukurengastiivisteen pintojen lämpötilan kohoamista. Jos määräysten mukaisessa käytössä ei pystytä noudattamaan termisiä käyttörajoja, on nesteen syöttöjärjestelmän ja/tai asennettujen komponenttien lämpötilaa valvottava jatkuvasti, jotta kone voidaan sammuttaa kriittinen lämpötila saavutettaessa. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esim. vastuslämpömittareita tai lämpöelementtejä. Tiivistepesä on ilmattava huolellisesti ennen käyttöönottoa. 8.3 Tarkkaile käynnistystä. Jos tiiviste käy kuumana tai vinkuu, tarkista tiivisteen syöttöjärjestelmä. Älä käytä konetta pitkään, jos tiiviste käyttäytyy tällä tavalla. 8.4 Älä ylitä korroosioraja-arvoja. ISC2 kestää useimpia kemikaaleja. ISC-materiaaleja ei saa kuitenkaan altistaa korroosioraja-arvot ylittäville aineille. Kemikaalienkestävyyttä koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Flowserveen. 8.5 Älä ylitä ISC2-esitteessä mainittuja painetta ja kierroslukua koskevia käyttörajoja. 8.6 Älä ylitä ISC2-tiivisteen lämpötilaa koskevia käyttörajoja. Kun käytetään kaksitoimisia tiivisteitä, joissa on jäähdytyskierukallinen varastosäiliö, on jäähdytysveden syöttö varastosäiliöön kytkettävä päälle ennen koneen käynnistystä. Käytetty sulkuneste täytyy pitää kulloisessakin käyttölämpötilassa riittävän kaukana (20 K) höyrystymispisteestä. Jos sulkunesteen lämpötila on määrätyissä tilanteissa, kuten konetta käynnistettäessä ja pysäytettäessä, liian lähellä höyrystymispistettä, tällöin täytyy pakkokierrättää syöttöainetta ja/tai jäähdyttää riittävästi, jotta lämpö saadaan johdettua pois tehokkaammin. Ulos valuva vuoto ei saa muodostaa syttyviä seoksia. 8.7 Älä käynnistä ISC2-tiivistettä kuivana tai anna sen käydä kuivana. Kaksitoimisia tiivisteitä käytettäessä tiivistepesässä täytyy aina olla puskuri-/sulkunestettä pumpun käytön aikana. Yksitoimisia tiivisteitä käytettäessä pumpussa täytyy aina olla proses-

13 ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. sinestettä. Jos tarvitset apua asennuksessa, ota yhteyttä lähimpään Flowserve-edustajaan tai valtuutettuun myyjään. 9. Purkaminen Kone voidaan pysäyttää milloin tahansa. Kone on tehtävä paineettomaksi, ennen kuin liukurengastiiviste voidaan poistaa. Sulkunesteen paine on poistettava sen jälkeen, kun kone on tehty paineettomaksi.! Ennen liukurengastiivisteen poistamista käyttäjän on varmistettava, että koneen ulkopinnat ovat jäähtyneet riittävästi, jotta niitä voidaan käsitellä turvallisesti. Liukurengastiivisteen poistamisen yhteydessä saattaa vuotaa tuotetta. Noudata turvallisuustoimenpiteitä ja käytä suojavaatetusta laitteistoa koskevien määräysten mukaisesti. Liukurengastiivisteen saa poistaa vasta, kun kone on pysäytetty. Liukurengastiiviste puretaan toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. 10. Huolto Laitteiston huolto rajoittuu paineen, lämpötilan, vuotojen ja sulku-/puskurinesteen kulutuksen valvontaan. Liukurengastiivisteen huolto rajoittuu paineen, lämpötilan ja vuotomäärän asetusarvojen valvontaan. Liukurengastiivistettä saa huoltaa vain silloin, kun kone on pysäytetty. Koneen käyttöalueelle tai liukurengastiivisteen huoltoalueelle täytyy olla helppo pääsy. 11. Korjaukset ISC2-tiiviste on suunniteltu toimimaan luotettavasti hyvin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Tiivisteen korjaus on kuitenkin välttämätöntä, kun sen normaali käyttöikä on saavutettu tai kun sitä on käytetty sille suunnitelluista toiminta-arvoista poikkeavalla tavalla. Tämä tiiviste on hienomekaaninen komponentti. Sen rakenne ja mittatoleranssit ovat ratkaisevia toiminnan kannalta. Flowserve-tiivisteen korjaamiseen tulisi käyttää vain Flowserven alkuperäisosia. Niitä on saatavissa lukuisista Flowserven varastopaikoista. Varaosia tilattaessa on mainittava osanumero ja materiaalinumero. On suositeltavaa pitää 13

14 aina varatiivistettä varastossa koneen seisokkiajan lyhentämiseksi.! Kun tiiviste täytyy lähettää korjattavaksi, dekontaminoi tiiviste ja lähetä se paikoilleen asennettuine asennuslevyineen Flowserve-huoltoon tilauksen mukana, johon on merkitty korjaus tai vaihto. Liitteenä on oltava allekirjoitettu dekontaminointitodistus. Jokaisesta tuotteesta, jonka kanssa tiiviste on joutunut kosketuksiin, on liitettävä mukaan materiaalin käyttöturvallisuustiedote. Tiivisteasennelma tarkastetaan ja jos mahdollista, se korjataan, painekoestetaan ja palautetaan alkuperäiseen kuntoon. Kaikki Flowserve Corporation -tuotteet on asennettava Flowserven asennusohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai Flowserve-tuotteiden omavaltaiset muutokset johtavat Flowserve-takuun raukeamiseen. Flowserve-takuu on mainittu kokonaisuudessaan Flowserven yleisissä myyntiehdoissa. Flowserve ai anna takuutta soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen eikä missään tapauksessa vastaa välillisistä vahingoista. 14

15 Mainitse jälkitilauksissa: Materiaalinumero: Osanumero: Tiivistetyyppi: FIS190fin REV 12/2009 Painettu Euroopassa Lähin Flowserve-edustajasi ja lisätietoja Flowserve Corporationista löytyy verkkosivustolta Flowserve Corporation on saavuttanut alan johtavan aseman tuotteidensa kehityksessä ja valmistuksessa. Oikein valittuna Flowserve-tuote on suunniteltu toimimaan luotettavasti koko käyttöikänsä ajan. Ostajan tai käyttäjän tulisi kuitenkin olla tietoinen, että Flowserve-tuotteita voidaan käyttää lukuisiin sovelluksiin monenlaisissa käyttöolosuhteissa. Vaikka Flowserve Corporation voi antaa yleisiä sovellusohjeita, se ei voi antaa kaikkia mahdollisia sovelluksia koskevia erityistietoja. Ostajan/käyttäjän on siksi otettava lopullinen vastuu Flowserve-tuotteiden oikeasta valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Ostajan/käyttäjän täytyy lukea huolellisesti tuotteen mukana tulevat asennusohjeet ja ymmärtää ne sekä kouluttaa työntekijöitänsä ja toimittajiansa Flowserve-tuotteiden turvallisessa käytössä erityissovellusten yhteydessä. Tässä tuote-esitteessä esitettyjen tietojen ja erittelyjen uskotaan olevan paikkansa pitäviä, mutta ne annetaan vain tiedoksi eikä niitä siksi tule pitää ehdottoman varmoina tyydyttävien tulosten takuina. Mikään tähän esitteeseen sisältyvä tieto ei ole tuotetta koskeva takuusitoumus tai epäsuora takuu. Koska Flowserve Corporation kehittää ja päivittää jatkuvasti tuotteidensa rakennetta, oikeudet tähän esitteeseen sisältyviä erittelyjä, mittoja ja tietoja koskeviin muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. Näitä ehtoja koskevissa kysymyksissä ostajan/käyttäjän tulee ottaa yhteyttä johonkin Flowserve Corporationin maailmanlaajuisista toimipaikoista tai konttoreista. USA ja Kanada Kalamazoo, Michigan USA Puh.: Faksi: Eurooppa, Keski-Itä, Afrikka Roosendaal, Alankomaat Puh.: Faksi: Aasia/Tyynenmeren alue Singapore Puh.: Faksi: Latinalainen Amerikka Mexiko City, Meksiko Puh.: Faksi: Copyright 2009 Flowserve Corporation flowserve.com -21-

Käyttäjäohje. Koneenosien yleiset asennus- ja huolto-ohjeet. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience In Motion

Käyttäjäohje. Koneenosien yleiset asennus- ja huolto-ohjeet. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience In Motion Käyttäjäohje - Käännös alkuperäisohjeesta - FIN Koneenosien yleiset asennus- ja huolto-ohjeet Näitä asennusohjeita voidaan käyttää seuraaville tiivistetyypeille: O-rengastiivisteet: Paljetiivisteet: Allpac

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Näitä asennusohjeita voidaan käyttää seuraaville tiivistetyypeille: O-rengastiivisteet:

Näitä asennusohjeita voidaan käyttää seuraaville tiivistetyypeille: O-rengastiivisteet: USER INSTRUCTIONS SF Liukurengastiivisteiden yleiset asennus-ja käyttöohjeet Näitä asennusohjeita voidaan käyttää seuraaville tiivistetyypeille: O-rengastiivisteet: Paljetiivisteet: Allpac 4 -sarja, Allpac

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet

TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 TS1- ja TS2-yleispatruunatiivisteet on suunniteltu yleistiivisteiksi, jotka soveltuvat vakiopunostiivisteen

Lisätiedot

Kaksitoiminen patruunatiiviste 250

Kaksitoiminen patruunatiiviste 250 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Kaksitoiminen patruunatiiviste 250 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Varoitukset...2 2.0 Kuljetus ja säilytys... 2 3.0 Kuvaus... 2 5 3.1 Osien tunnistaminen...2

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 Sovitetut liukurengastiivisteet TB1, TB1F ja TB2 on suunniteltu

Lisätiedot

COM Sovitetut patruunatiivisteet Ahlström KEST-, Serlachius DE- ja Mako KPM -pumppuihin

COM Sovitetut patruunatiivisteet Ahlström KEST-, Serlachius DE- ja Mako KPM -pumppuihin COM Sovitetut patruunatiivisteet Ahlström KEST-, Serlachius DE- ja Mako KPM -pumppuihin Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 COM1-, COM1Q- ja COM2-patruunaliukurengastiivisteet

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31359727 Versio 1.3 Osa nro 31414266, 31359740, 31359718 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31359727 - V1.3 Sivu 1 / 41 Materiaali

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Komponenttitiivisteen 891/880 asennusohjeet

Komponenttitiivisteen 891/880 asennusohjeet Komponenttitiivisteen 891/880 asennusohjeet Pienet koot 16 65 mm MEKAANISTEN TIIVISTEIDEN ASENNUSOHJEET 1 2 Katso osan tunnistustiedot ja akselin läpimitta kyltistä. Määritä, onko roottoriyksikkö lyhyt

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks l/min

Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks l/min Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks. 5500 l/min ELF 4 ELF 10 ELF 3 ELFL 3 ELF 30 ELF 7 ELF 72 ELF 5 ELF 52 HUOLTO 1 YLEISTÄ Noudata huolto-ohjeita! 2 KÄYTTÖÖNOTTO Tarkista, että tarkoitukseen

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1430050/1 IM-P143-04 ST Issue 1 FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus ½" ja ¾" kuvassa 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet Läpivientitiivisteet CO plex 1 Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa Vesitiivis ja pitkäikäinen liitos Voidaan tarvittaessa irrottaa rikkomatta ympärillä olevia materiaaleja Vaimentaa

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus . kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus SCPP 1 Kiertomäntäpumppu Käyttökohde Positiivisten syrjäytyspumppujen SCPP-sarja on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa meijeri-, elintarvike-,

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä. öljyntäyttö/huohotinkorkki. Klassinen lohkoroottoripumppu

Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä. öljyntäyttö/huohotinkorkki. Klassinen lohkoroottoripumppu Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä Valurautainen laakeripesä antaa vakautta kautta pumpun käyttöalueen Järeät perän neulalaakerien vierintäpinnat antavat täyttä vakautta hihna- tai ketjukäyttöisille

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

MK 36/51 Käyttöohje

MK 36/51 Käyttöohje MK 36/51 Käyttöohje 810840-00 Lauhteenpoistimet MK 36/51 Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36/51 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa vain

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN Käyttöohje Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora 01 579 A405 949 FIN FIN Käyttöohje - Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Pressol Schmiergeräte

Lisätiedot

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Tuotenumero 184200 080580 Sisällys Käyttöohje 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 0231150/2 IM-P023-55 ST Issue 2 S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6.

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA. Käyttöohje

LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA. Käyttöohje LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0)

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) Sisällys 1. Turvallisuus 2. Kuljettaminen 3. Tuoteseloste 4. Pakkaus ja sisältö 5. Kokoaminen ja asentaminen 6. Järjestelmän kytkeminen 1. Turvallisuus Tuotetta käsiteltäessä

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot