Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen"

Transkriptio

1 AALTO YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Koneenrakennustekniikan laitos Timo Naskali Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten. Espoo Työn valvoja Työn ohjaaja Professori Matti Juhala Diplomi insinööri Osku Kaijalainen

2 2 AALTO YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tekijä: Timo Naskali Työn nimi: Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen Päivämäärä: Tiedekunta: Laitos: Professuuri: Työn valvoja: Työn ohjaaja: Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Koneenrakennustekniikan laitos Kon 16 Auto ja työkonetekniikka Professori Matti Juhala Diplomi insinööri Osku Kaijalainen Diplomityön tiivistelmä Sivumäärä: 132 Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää millaisia vaikutuksia renkaan epätasapainolla, ilmanpaineella ja muotovirheillä on raskaan kaluston energiankulutukseen. Samalla tarkasteltiin millaisia muita vaikutuksia kyseisillä renkaiden ominaisuuksilla on niin ajoneuvon kuin ympäristönkin kannalta. Asioita on tarkasteltu myös kustannusten ja kannattavuuden näkökulmasta. Työn alussa on käyty läpi raskaan kaluston renkaiden ominaisuuksia ja valmistusta sekä asioita joiden pohjalle keskeisten aiheiden vaikutukset muodostuvat. Työn perustana on suurelta osin kirjallisuustutkimus kyseisistä asioista. Varsinaisia suoria tutkimuksia ei epätasapainon vaikutuksista energiankulutukseen löytynyt. Osaan epätasapainon aiheuttamista vaikutuksista löytyi tutkimustuloksia, esimerkiksi pyörän dynaamisen kuormituksen vaihtelun vaikutuksista. Muotovirheiden vaikutuksia koskevat tutkimukset käsittelivät lähinnä matkustusmukavuuteen vaikuttavia seikkoja. Löydettyjen lähteiden perusteella keskeisten aiheiden ympärillä on markkinoilla monia erilaisia ratkaisuja, joten aiheeseen liittyvää mainosmateriaalia tulee helposti vastaan. Kuitenkaan mainosväitteiden perustoiksi ei löytynyt merkittäviä selvitys tai tutkimustuloksia. Koottujen tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että renkaan epätasapainolla ei ole juurikaan vaikutusta energiankulutuksen kannalta. Muut ajoneuvon kulumista aiheuttavat vaikutukset jäänevät myös melko pieniksi. Tulos johtuu suurelta osin siitä, että raskaassa kalustossa pyöränkuormat ovat niin suuria, ettei niihin aiheudu merkittävää vaihtelua epätasapainosta maantienopeuksillakaan. Tiehen aiheutuvat rasitukset kasvavat jonkin verran. Eniten vaikutusta on matkustusmukavuuteen ja ohjauspyörän värinöihin. Epätasapainolla on oma osuutensa renkaiden nopeampaan kulumiseen. Sen vaikutusten suhteellinen osuus on vaikeasti selvitettävissä, koska muita vaikuttajia kuten mm. muotovirheitä ei saada poistettua. Löydettyjen tulosten perusteeksi on tehty vertailevia laskelmia, jotka tukevat tuloksia siitä, että epätasapainolla ei ole havaittavaa vaikutusta energiankulutuksen kannalta. Nokian Renkailla tehtiin epätasapainon ja säteisheiton vaikutuksia kartoittava mittaus, jonka tulokset ovat samassa linjassa edellisten arvioiden kanssa epätasapainon vähäisestä vaikutuksesta energiankulutukseen. Renkaan ilmanpaineella on suora vaikutus vierinvastukseen ja sitä kautta energiankulutukseen. Noin 10 % paineen vajaus raskaan kaluston renkaissa nostaa polttoaineenkulutusta 0,5 0,75 % ja 20 % vajaus vastaavasti 1 1,75 %. Keskimäärin noin 20 %:ssa raskaan kaluston renkaista on virheellinen paine. Renkaan rungon vahingoittumisen kannalta 20 % painevajaus on jo kriittinen. Muotovirheistä aiheutuvat vaikutukset ovat paljolti epätasapainosta aiheutuvien kaltaisia, eikä useimmilla tavanomaista suuruusluokkaa olevilla virheillä ole kovinkaan suurta vaikutusta energiankulutukseen. Muotovirheistä vain pyörän huomattavalla säteisheitolla on energiankulutusta lisäävä vaikutus. Sen sijaan matkustusmukavuuteen useimmat muotovirheet ja erityisesti pyörän säteisheitto vaikuttavat. Muotovirheistä ja epätasapainosta aiheutuu pitkällä aikavälillä renkaan nopeampaa ja epätasaisempaa kulumista, joka nostaa rengaskustannuksia. Avainsanat: rengas, raskas kalusto, Kuorma auto, epätasapaino, muotovirhe, rengaspaine, energiataloudellisuus, polttoaineenkulutus, vierinvastus, säteisheitto

3 3 AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Author: Timo Naskali Title of the The Influence of Tyre Unbalance, Pressure and Ununi Thesis: formity on the Energy Consumption of Heavy Vehicle Date: 25 May 2010 Faculty: Department: Professorship: Supervisor: Instructors: Faculty of Engineering and Architecture Department of Engineering Desing and Production Kon 16 Automotive Engineering Professor Matti Juhala Osku Kaijalainen, M.Sc. (Tech.) Abstract of Master s Thesis Number of pages: 132 The aim of this Master s thesis was to investigate the effects of tyre unbalance, pressure and ununiformity on heavy vehicle energy consumption. Also investigate what other effects these features have to the vehicle as an environmental viewpoint. Issues are also being considered from the perspective of costs and profitability. The first part of the thesis deal with heavy vehicle tires, the properties and manufacture, and matters which effects on key issues. Work is largely based on the literature survey on these subjects. No formal studies on the direct effects of imbalance on energy consuption are found. Some studies have found of effects that imbalance caused, for example, the dynamic wheel load variation effects. Studies on the effects of ununiformity, mainly dealt with matters affecting the ride comfort. A wide range of tire balancing solutions are on the market, so advertising materials will be readily received. However, there could not be found significant research results for the claims of advertisements. Based on the results gathered, it would appear that the tire unbalance has no impact on energy consumption. The vehicle component wear is likely quite small. Result is largely that the heavy vehicle wheel loads are so large that unbalance does not cause significant variation. The stress of the road will increase. Most impact is the travel comfort and the steering wheel vibration. Comparative calculations have been made in support of the results and the unbalance does not have any detectable effect. In Nokian Tyres was made the measurement of tyre unbalance and radial run out effects. The results are in line with previous estimates. The measurements show no effect of imbalances in energy consumption. The tire pressure has a direct effect on rolling resistance and thus energy consumption. Approximately 10 % of the pressure deficit in heavy vehicle tires increase fuel consumption by 0,5 0,75 % and 20 % deficit 1 1,75 %. On average approximately 20 % of the heavy vehicle tires pressure is incorrect. The effects of ununiformity are largely similar to an unbalance. Most of the normal magnitudes of ununiformity have no impact on energy consumption. Tyre radial run out cause some increase in energy consumption. Tyre ununiformity especially radial run out decrease the ride comfort. In longterm use tyre ununiformity and unbalance caused faster and irregular tread wear, which increases tyre costs. Keywords: tyre, tire, wheel, heavy vehicle, truck, unbalance, pressure, ununiformity, energy consumption, fuel consumption, rolling resistance, radial run out

4 4 Alkusanat Tämä diplomityö tehtiin osana TransEco hanketta, jossa pääteemoina ovat tieliikenteen energiansäästöt ja uusiutuva energia. Työ on tehty pääosin kirjallisen lähtöaineiston perustella. Työn aikana tehtiin yksi epätasapainon ja säteisheiton vaikutuksia kartoittava mittaus Nokian Renkaiden tehtaalla. Työn tekeminen tapahtui välisenä aikana Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun koneenrakennustekniikan autoja työkonetekniikan tutkimusryhmässä. Haluan kiittää työni valvojaa professori Matti Juhalaa hyvistä neuvoista ja ideoista työhöni. Myös työni ohjaajalle Di Osku Kaijalaiselle sekä TkL Panu Sainiolle kuuluvat kiitokset mielenkiinnoista ja avusta työtäni kohtaan, sekä tietenkin muille samassa työtilassa työskennelleille hyvästä ilmapiiristä. Kiitän Nokian Renkaiden Teppo Siltasta ja Jukka Koskista mielenkiinnosta ja saamistani vinkeistä työhöni sekä mahdollisuudesta vierailla tehtaalla ja olla mukana suorittamassa mittauksia. Ari Fagerströmiä haluan kiittää mittausten suorittamisesta. Suuret kiitokset kuuluvat myös vanhemmilleni, jotka ovat tukeneet ja kannustaneet minua opinnoissani. Espoossa Timo Naskali

5 Sisällysluettelo 5 Diplomityön tiivistelmä... 2 Abstract of Master s Thesis... 3 Alkusanat... 4 Lyhenneluettelo JOHDANTO RENKAIDEN KEHITYKSEN TAUSTAA Kumin historia Renkaan historia RASKAAN KALUSTON RENKAAT Renkaiden jaottelu ja käyttökohteista riippuvat erot Pitkän kilometritavoitteen renkaat Käyttöä koskevat lakisääteiset vaatimukset Renkaan rakenne ja valmistusprosessi Renkaiden pinnoitus ja kierrätys Renkaiden koko ja merkinnät Paripyöräasennukset ja supersinglet Vanteen valmistus, rakenne ja merkinnät Renkaiden kuluminen Renkaiden energiankulutuksen muodostuminen Renkaista aiheutuvat kustannukset raskaassa liikenteessä RENKAAN TASAPAINO Staattinen ja dynaaminen tasapaino Epätasapainoisuuteen vaikuttavat tekijät Epätasapainoisuuden haitat Energiankulutus Alustan komponenttien kuluminen ja rasitukset Epätasainen renkaan kuluminen Tiekosketuksen heikkeneminen Tiehen kohdistuvat rasitukset Epätasapainoisuuden mittaaminen Tasapainotusmenetelmät Tasapainottamisen kustannukset RENKAAN ILMANPAINE Renkaan ilmanpaineen merkitys Vierinvastus Vaikutus energiankulutukseen Valvonta ja säätöjärjestelmät RENKAAN MUOTOVIRHEET Muotovirheet Synty Mittaaminen ja korjaaminen Vaikutukset EPÄTASAPAINON JA SÄTEISHEITON VAIKUTUKSIA KARTOITTAVA MITTAUS Testirengas ja vanne Mittausten suoritus Mittausten tulokset ja analysointi

6 8 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET LIITE A: Osa renkaita koskevia kohtia asetuksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä /1257 LIITE B: Simulink malli epätasapainon vaikutuksiin LIITE C: Kuvaajat epätasapainon vaikutuksista jousen puristumiin LIITE D: Kuvaajat epätasapainon vaikutuksista renkaan joustoihin LIITE E: Simulink malli säteisheiton vaikutuksiin LIITE F: Kuvaajat säteisheiton vaikutuksista jousen puristumiin LIITE G: Kuvaajat säteisheiton vaikutuksista renkaan joustoihin LIITE H: Vierinvastusmittausten tulokset 6

7 7 Lyhenneluettelo Lyhenteet ja termit ABS ATIS Braunschweig sykli DOT ECE ESC ETRTO EUWA M+S Rengaspaine STRO Supersingle TPM TPMS TRA Anti lock Braking System Automatic Tire Inflation System Linja autoille kehitetty ajosykli, joka vastaa kaupunkiajoa. Department of Transportation Economic Comission for Europe Electronic Stability Control European Tyre and Rim Technical Organisation Association of European Wheel Manufacturers Mud + Snow Renkaan ilmanpaine Scandinavian Tyre and Rim Organisation Leveä yksikköpyörä, jolla on saatettu korvata paripyöräasennus. Tyre Pressure Monitoring Tyre Pressure Monitoring System Tire and Rim Association

8 1 JOHDANTO 8 Renkaat ovat yksi keskeisistä vaikuttajista liikkuvan ajoneuvon ominaisuuksiin. Niiden vaikutus ilmenee sekä suoranaisesti että välillisesti moniin asioihin. Raskaan kaluston renkaiden tasapainottaminen ja muotovirheet ovat tavallisesti vähemmälle huomiolle jääneet asiat, koska monien selkeämmin havaittavien ominaisuuksien kautta on pystytty vaikuttamaan renkaan taloudellisuuteen. Osittain kyseiset asiat ovat jääneet huomiotta myös siksi, että niillä ei ole yhtä selkeää vaikutusta matkustusmukavuuteen kuin henkilöautoissa. Raskas kalusto kuluttaa merkittävän osan tieliikenteen käyttämästä dieselpolttoaineesta. Päästöjen pienentäminen on jatkuvasti ajankohtainen asia, jonka takia olisi oleellista saada tarkemmin selville myös renkaan eri ominaisuuksien vaikutus sen aiheuttamassa energiankulutuksessa. Renkaan energiankulutusta käsitellään vierinvastuksen kautta. Vierinvastuksen suuruuteen vaikuttavat monet renkaan ja ympäristön muuttujat. Tässä diplomityössä tarkastellaan varsinaisen raskaan kaluston eli kuorma ja linja autojen sekä näiden perävaunujen renkaiden epätasapainoisuuden, ilmanpaineen ja muotovirheiden aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti pyritään selvittämään millaisia vaikutuksia edellä mainituilla ominaisuuksilla on energiankulutuksen kannalta, mutta samalla huomioidaan myös muut aiheutuvat kustannukset. Tarkasteluissa ei ole mukana niin sanottu kevyempi kuljetuskalusto, vaikkakin ne voivat olla rekisteritietojen perusteella kuorma autoja. Tällaisessa kalustossa käytettävät renkaat ovat monesti pakettiautojen koko ja painoluokan renkaita, jotka poikkeavat suuresti varsinaisen raskaan kaluston renkaista. Työ rakentuu kirjallisuus ja Internet lähteiden, ajankohtaisten konferenssi ja messuesityksien, alalla työskentelevien ammattilaisten haastatteluiden sekä yritysvierailuiden pohjalle. Aluksi käsitellään raskaan kaluston renkaiden ominaispiirteitä, kehitystä, niiden rakennetta ja valmistusta, elinkaarta sekä energiankulutusta ja kustannuksia. Vanteiden osalta käsitellään osittain samoja asioita, sillä ajoneuvon pyörän tasapainoisuuteen ja muotovirheisiin vaikuttavat myös vanteiden ominaisuudet. Epätasapainon, renkaan ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutuksia ja niihin liittyviä asioita käsitellään ja arvioidaan syvällisemmin.

9 2 RENKAIDEN KEHITYKSEN TAUSTAA Kumin historia Ensimmäiset historiantiedot kumipuusta saadun nesteen käytöstä sijoittuvat ajalle 2500 vuotta eaa. Tarkkaan ei tiedetä milloin trooppisten kumikasvien maitiaisnestettä alettiin ensimmäisen kerran hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin. Etelä Amerikan alkuasukkaiden tiedetään tehneen kumipuun maitiaisnesteestä palloja. Ensimmäisiä hyötykäyttökohteita on luultavasti ollut luonnonkumin käyttö tekemään tavaroista vedenpitäviä. Vuodelta 1736 on olemassa ranskalaisen tutkimusmatkailijan Charles Marie de la Condaminen kertomus Etelä Amerikan alkuasukkaiden vedenpitävistä astioita ja jalkineista. [57] Kumipuu (Hevea brasiliensis) on tunnetuin kumikasvilaji, jonka maitiaisnesteestä eli lateksista saadaan luonnonkumia. Lateksi on valkoista ja nestemäistä ja sitä kerätään puun kuoreen tehdyistä viilloista. Raaka luonnonkumi, kuten myös myöhemmin esiteltävä tekokumi, ovat tavallisesti väriltään valkoisesta ruskeaan (Kuva 1). Lateksia voidaan alkaa keräämään puun ollessa 6 7 vuotias. Kemialliselta nimeltään luonnonkumi on cis 1,4 polyisopreeni. Kumikasveja kasvaa trooppisilla alueilla ja alun perin kumipuu on peräisin Etelä Amerikasta. Nykyisin kumipuuta viljellään Etelä ja Väli Amerikassa, Kaakkois Aasiassa ja Afrikassa. Kumipuiden viljely on kasvanut myös Intiassa, Vietnamissa ja Kiinassa. Thaimaassa, Indonesiassa ja Malesiassa tuotetaan yhteensä noin 70 % maailman luonnonkumituotannosta. [55] Kuva 1. Raakakumi on väriskaalaltaan valkoisesta ruskeaan. [98]

10 10 Ensimmäisiä laajalti tunnettuja luonnonkumin käyttökohteita oli pyyhekumi. Vuonna 1770 englantilainen Joseph Priestley keksi, että luonnonkumista valmistetulla kappaleella voidaan poistaa lyijykynän jälkiä [58] [55]. Ennen vulkanoinnin keksimistä vuonna 1839 (Charles Goodyear) ei luonnonkumille ollut suurta kysyntää, koska se oli huonosti kulutusta kestävää ja hyvin lämpötilariippuvaista materiaalia. Vulkanoinnin ja erityisesti autojen renkaiden kehityksen tarpeen myötä raakakumin tarve kasvoi. Luonnonkumin kemiallisen rakenteen selvittyä alettiin selvittää pystyttäisiinkö kumia valmistamaan muustakin kuin luonnonkumista. Vuonna 1909 kemisti Friz Hofman patentoi synteettisen kumin valmistusmenetelmän, joka sopi teolliseen tuotantoon. Tämän jälkeen erityisesti molemmat maailmansodat edistivät synteettisen kumin valmistuksen kehittymistä. Synteettisen kumin arveltiin korvaavan luonnonkumin kokonaan, mutta näin ei ole käynyt. Syynä tähän on synteettisen kumin raaka aineena käytettävän öljyn hinta ja luonnonkumin tietyissä kohdin erilaiset ominaisuudet tekokumeihin verrattuna. [57] Nykyisin luonnonkumia tuotetaan yhteensä noin 9 miljoonaa tonnia vuodessa ja se on vähän yli 40 % kumin kokonaistuotannosta. Loput kumituotannosta ovat erilaatuisia synteettisiä tekokumeja. Luonnonkumin tuotannon ennustetaan nousevan tulevaisuudessa. Kumi on materiaalina hyvin ainutlaatuinen, sillä on kulutuskestävyyteensä nähden erinomaiset muodonmuutoskyvyt. Tavalliset kumilaadut voivat venyä jopa 500 % alkuperäiseen pituuteensa verrattuna ja silti palautua vielä ennalleen ilman vaurioita. On myös kumilaatuja, joilla on vieläkin suurempi muodonmuutoskyky. Hyperelastisiksi kutsutut laadut voivat pidentyä jopa 1000 % lepomitoistaan. Useiden kumilaatujen elastisuusominaisuudet säilyvät hyvin laajalla lämpötilavälillä esimerkiksi C. Tämä mahdollistaa kumien käytön sovellutuksissa, joiden käyttölämpötilat vaihtelevat runsaasti. Muun muassa juuri renkaat joutuvat usein toimimaan hyvinkin suurella lämpötilavälillä. [55] 2.2 Renkaan historia Autoilun alkuaikoina 1800 luvun loppupuolella oli luonnollista, että pyörinä käytettiin hevosvetoisista kärryistä tuttuja teräspintaisia pyöriä. Niiden ajomukavuus ja pito olivat heikkoja sekä meluisuus suuri. Näitä ominaisuuksia pyrittiin parantamaan pehmentämällä pyörän ja tien välistä kosketusta laittamalla erilaisia materiaaleja pyörien pintaan. Pyöriä

11 11 päällystettiin esimerkiksi nahalla tai kumilla. Tällöin huomattiin ensikerran kumin hyviä ominaisuuksia pyöränä ja umpikumirengas voidaan katsoa syntyneeksi. Luonnonkumista valmistetun renkaan ominaisuudet määräytyivät suurelta osin ympäröivän lämpötilan mukaan, mistä aiheutui monesti ongelmia renkaiden kanssa. Kesällä renkaat olivat tahmeita ja pehmeitä, mutta muuttuivat talvella koviksi ja hauraiksi. Lopulta vuonna 1839 ongelmaan saatiin ratkaisu, kun Charles Goodyear keksi kumin vulkanoinnin. Tätä voidaan pitää merkittävänä keksintönä renkaiden valmistuksen historiassa. Vulkanoimalla kumin lämpötilariippuvuus väheni ja siitä tuli joustavampaa ja sen muoto palautui aina alkuperäiseksi. Tämä keksintö lisäsi kumin käyttökohdemahdollisuuksia renkaiden lisäksi monessa muussakin käytössä. [55] Vuonna 1846 skotlantilainen rautatieinsinööri Robert William Thomson keksi ja patentoi ensimmäisenä ilmakumirenkaan. Rengas oli suunniteltu junan pyöräksi parantamaan matkustusmukavuutta ja vähentämään melua. Renkaan käyttötarkoitus oli rajattu ainoastaan rautatiekäyttöön. Ilmakumirenkaan tarve ei vielä tuolloin ollut riittävän suuri, eikä sitä pystytty hyödyntämään muualla. Uudelleen ilmakumirenkaan keksi ja patentoi eläinlääkäri John Boyd Dunlop vuonna Hänen keksintönsä oli tarkoitettu polkupyörän renkaaksi. Polkupyörä oli tuolloin yleistymässä tavallisen kansan kulkuvälineenä ja sitä kautta ilmakumirenkaalla oli hyvät mahdollisuudet menestyä, koska se paransi ajomukavuutta huomattavasti. Ilmakumirenkaiden käyttö yleistyikin polkupyörissä ja hevosvetoisissa vaunuissa. [2] [53] [54] Ensimmäisen vanteesta irrotettavan renkaan polkupyöriin keksi Edouard Michelin, joka patentoi sen vuonna Autoissa käytettiin kuitenkin vielä pitkään tämän jälkeen rakennetta, jossa renkaat oli pysyvästi kiinnitetty vanteisiin [2]. Ensimmäiset autoihin suunnitellut purettavat vanteet esiteltiin vuonna Tämä mahdollisti sen, että kuljettajat kykenivät itse korjaamaan puhjenneet renkaansa [56]. Vuonna 1910 B.F. Goodrich Company keksi pidempikestoisemmat renkaat, jotka saatiin aikaan lisäämällä kumiin hiiltä. [56] Ensimmäisten autojen kehityksen myötä kävi nopeasti ilmi ilmakumirenkaan merkittävästi paremmat ominaisuudet umpikumirenkaisiin verrattuna. Umpikumiset renkaat murenivat usein nopeasti eivätkä niiden kitkaominaisuudet ja ajomukavuus olleet kovin hyviä. Ilmakumirenkaat nostivat autojen matkustusmukavuuden kokonaan uudelle tasolle, kun ne

12 12 toivat joustavuutta jousittamattoman akselin alle ja kykenivät ylittämään tien pieniä epätasaisuuksia helposti [2]. Alun ilmakumirenkaiden kestävyys ei kuitenkaan ollut kovin hyvä ja puhkeamisia tapahtui usein. Luonnonkumista valmistettujen renkaiden kulutuskestävyyttä yritettiin lisätä mm. nahasta valmistetuilla suojuksilla, joiden pinnassa oli teräsnappeja kulutuskestävyyden parantamiseksi. Henkilöautoissa ilmakumirenkaita alettiin käyttää siis jo varhaisessa vaiheessa, mutta kuorma autoihin niistä ei vielä ollut heikon kantavuuden takia. Heikko kantavuus johtui renkaissa käytetyn puuvillakudoksen ominaisuuksista, jotka eivät riittäneet suurille kuormille. Vielä 1920 luvun alussakin kuorma autoissa käytettiin umpikumisia renkaita luvulla renkaiden kehitys ja valmistus oli tullut siihen vaiheeseen, että käytössä oli runsaasti eri mitoituksella valmistettuja vaihtoehtoja. Tuolloin perustettiin ensimmäiset rengasnormijärjestöt, jotka pyrkivät luomaan yhdenmukaisen mitoituksen renkaille. Amerikassa perustettiin TRA (Tire and Rim Association) hoitamaan renkaiden mitoitusnormeja. Euroopassa on kaksi vastaavia rengasnormeja julkaisevaa järjestöä. ETRTO (European Tyre and Rim Tecnical Organisation) ja Pohjoismaissa STRO (Scandinavian Tyre and Rim Organisation), jotka perustettiin vuonna ETRTO:n normit ovat kattavammat ja STRO:n normit yhdenmukaisia niiden kanssa, mutta ne sisältävät vähemmän tietoa vanteista. Täydellisimmät rengasnormit on julkaistu amerikkalaisessa TRA normijärjestön normistossa. [1] 1930 luvun loppupuolella raion kuitua alettiin käyttää renkaan rungon kudosmateriaalina puuvillakuidun sijaan. Raion kuitu on selluteollisuudesta saatava jatkojaloste, joka on tunnettu myös nimellä silla. Raion säilyi noista ajoista asti renkaan kudosrungon tärkeänä tekstiiliraaka aineena luvulla kudosrungon materiaaleihin tuli nailon, jolla on hyvä vetolujuus. Nailonin suuremmalla murtovenymällä saatiin parannettua renkaan kestävyyttä pistovoimia vastaan. Nailonin kutistuminen lämmetessään on renkaan kudosmateriaalille huono ominaisuus, sillä vastaavasti kylmään renkaaseen syntyy kudoksen laajenemisesta muotovirheitä luvulla renkaan kudosmateriaalien joukkoon tuli polyesteri, joka oli ominaisuuksiltaan raionin ja nailonin välissä. Jo 1930 luvulta lähtien oli tekstiilikudosten ohessa käytetty terästä renkaan vahvikkeena. Renkaissa käytettävät teräskoordit on valmistettu kiertämällä vaijerin muotoon useita paksuudeltaan noin 0,2 mm luokkaa olevia säikeitä. Näin koordeista saadaan hyvin renkaan muodonmuutosten mukana taipuvia, mutta samalla niillä on erittäin suuri vetolujuus. Tultaessa edelleen kohti nykypäivää

13 13 alettiin renkaiden kudosrakenteissa käyttää vahvikkeena muun muassa lasia ja aramidia, joka on tunnetummalta kauppanimeltään kevlar [2]. Toisen maailmansodan aikaan luonnonkumista tuli pulaa ja Saksassa panostettiin tekokumin kehitykseen. Kehitetty buta kumiksi kutsuttu kumi muistutti monilta ominaisuuksiltaan luonnonkumia. Buta kumi tunnetaan oikealta nimeltään styreenibutadieenikumina ja se on yleisesti käytetty tekokumilaatu. Se on kohtalainen kulutuskestävyydeltään ja se on kitkaominaisuuksiltaan sopiva myös kulutuspintaan. Renkaan kudokset oli aseteltu kulkemaan ristikkäin renkaan jalka alueelta toiselle ja rengasta kutsuttiin tällöin ristikudosrenkaaksi (Kuva 2). Vuonna 1946 keksitty vyörengas oli seuraava merkittävä edistysaskel renkaiden kehityksen historiassa. Vyörenkaalla saatiin merkittävästi parempia kilometrituloksia kuin aikaisemmilla ristikudosrenkailla. Lisäksi vyörengas oli ajotuntumaltaan parempi ja sen vierinvastus matalampi, mikä vähensi polttoaineenkulutusta. Michelin toi vyörenkaan ensimmäisenä markkinoille vuonna 1947 ja se valtasi alaa nopeasti. Jo tuolloin käytettiin teräskudosta renkaan vyörakenteessa. Vuonna 1948 Goodrich kehitti ensimmäisen sisärenkaattoman ilmarenkaan, jota voidaan pitää nykyaikaisen autonrenkaan ensiversiona. Amerikan mantereella ristikudosrenkaita käytettiin vielä Eurooppaa pidempään, sillä olemassa olevaa renkaidenvalmistuslaitteistoa ei haluttu kustannussyistä uusia niin nopealla tahdilla. Vasta kun öljykriisin aikana 1970 luvulla Euroopassa valmistettuja autoja vietiin Amerikkaan, kulkeutui niiden mukana myös vyörengas hyvine ominaisuuksineen kansan käyttöön. Tämän jälkeen vyörengas valtasi myös nopeasti Amerikan rengasmarkkinat. Kuva 2. Vasemmalla ristikudosrenkaan ja oikealla vyörenkaan rakenne. [99]

14 14 Renkaiden tasapainottamiseen alettiin kiinnittää huomiota, kun autojen nopeudet alkoivat kasvaa ja epätasapaino aiheutti epämiellyttäviä tärinöitä. Ensimmäiset tasapainotukset tehtiin selvittämällä renkaan raskain kohta painovoiman avulla ja lisäämällä painoja sopiva määrä vastakkaiselle puolelle. Näin rengas saatiin staattisesti tasapainoon. Myöhemmin tulivat erilaiset keksinnöt tasapainotuskoneista, joiden avulla saatiin suoritettua entistä tarkempia tasapainotuksia ja myös dynaaminen tasapainotus. Nykyaikainen raskaan kaluston rengas on pitkän kehityshistorian luoma tulos. Sen painosta noin 40 % koostuu erilaisista kumilaaduista. Erityyppisissä renkaissa käytetyn kumin määrä vaihtelee. Tavallisesti noin kolme neljäsosaa kumista on luonnonkumia ja loput synteettisiä tekokumeja. Synteettisiä kumeja käytetään, koska niiden ominaisuuksia pystytään säätelemään valmistuksessa. Synteettisillä kumeilla esimerkiksi saavutetaan halutut kitkaominaisuudet tai kulutuskestävyys. Niiden materiaalille ominaiseen leikkauslujuuteen pystytään vaikuttamaan, millä on merkitystä esimerkiksi renkaan kulutuspinnassa tai kylkialueilla. Hiili on myös yksi keskeinen tekijä renkaan ominaisuuksia luotaessa. Renkaan painosta on noin 30 % erittäin hienojakoista hiiltä. Hiilellä saadaan kumiin runsaasti lisää lujuutta ja kulutuskestävyyttä. Hiili myös suojaa kumia auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksilta. Loput renkaan painosta on erilaisia kangas ja teräskudoksia. [95] Suurin osa nykyaikaisen renkaan ominaisuuksista perustuu juuri kumin poikkeuksellisiin ominaisuuksiin materiaalina. Nämä samaiset rengaskäytössä hyvät ominaisuudet tekevät renkaan valmistusprosessista vaativan. Jotta lopputulos olisi hyvä ja täyttäisi nykyajan vaatimukset raskaita kuormia ja suuria nopeuksia sekä energiataloudellisuutta ajatellen, on valmistusprosessi erittäin tarkoin suunniteltu. Lopuksi rengas käy läpi vielä useita tarkastuksia ja mittauksia ennen kuin se lähtee tehtaalta.

15 3 RASKAAN KALUSTON RENKAAT Renkaiden jaottelu ja käyttökohteista riippuvat erot Raskaaseen kalustoon luetaan kuuluvaksi kuorma autot ja niiden perävaunut sekä linjaautot. Kyseisiä ajoneuvoja käytetään hyvinkin erilaisissa käyttöympäristöissä. Käyttökohteissa on niin laaja kirjo, että usein itse raskaat ajoneuvotkin valmistetaan asiakkaalle räätälöityinä tilauksina. Tällainen laaja käyttöympäristöjen kirjo luo myös renkaille hyvinkin poikkeavia vaatimuksia. Esimerkiksi raakapuun kuljetuksiin käytettävän auton rengastukselta vaaditaan huomattavan erilaisia ominaisuuksia kuin kaupunkiliikenteessä olevalta bussilta. Tämä on saanut aikaan sen, että raskaalle kalustolle on tarjolla runsaasti erilaisia rengasvaihtoehtoja. Kuhunkin renkaaseen on pyritty tekemään parhaat mahdolliset ominaisuudet käyttöympäristöjen mukaan. Raskaan kaluston rengasesitteissä onkin lähes poikkeuksetta taulukoita mihinkä käyttöön kukin rengas parhaiten sopii. Silmämääräisesti havaittava ero on useimmiten kulutuspinnan kuviointi, joka vaihtelee käyttöympäristön mukaan. Käyttöympäristösuunnittelu vaikuttaa moniin renkaan ominaisuuksiin, jotka eivät näy päällepäin. Esimerkiksi louhoksella käytettävän maansiirtoauton kulutuspinnan tulee kestää teräviä pistovoimia ja linja autoissa puolestaan renkaan kylkialueen katukivetysten kosketuksia. Juuri käyttöympäristön erikoisvaatimukset määräävät pitkälti rengasvalinnan, vaikka suurin osa auton ajosuoritteesta tulisikin muussa ympäristössä. Esimerkiksi maansiirto tai puutavara ajossa tulee renkaiden soveltua myös maastossa ajamiseen, vaikka lopulta suurin osa kilometreistä kertyy todennäköisesti maantieajosta. Rengasvalinnalla voi olla suuri merkitys renkaista aiheutuviin välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Jos renkaita käytetään erilaisessa ympäristössä kuin mihin ne on suunniteltu, ovat suurempi kuluminen ja vauriot todennäköisempiä [59]. Pelkästään käyttöympäristö ei vielä määrää sopivinta rengasvalintaa, vaan renkaat voidaan vielä jakaa sijoituskohtansa mukaan kolmeen eri ryhmään. Näitä ovat ohjaavalle, vetävälle ja rullaavalle akselille sijoitettavat renkaat. Tällaiseen jaotteluun on päädytty, koska raskaassa kalustossa auton eri akseleilla olevilta renkailta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia. Niitä ei useimmiten pystytä järkevästi toteuttamaan kompromissiratkaisuilla. Eri sijoituskohtien vaatimuksilla on suurin näkyvä ero renkaan kulutuspinnan kuviointiin (Kuva 3).

16 16 Kuva 3. Eri akseleille tarkoitetun renkaan kulutuspinnan kuviointi vaihtelee suuresti. Vasemmalta lukien ohjaavalle, vetävälle ja rullaavalle akselille suunnitellut renkaat. [101] Ohjaavan akselin renkaan tulee olla hyvä vierintäominaisuuksiltaan ja kuvioltaan sellainen, että sillä on mahdollista luoda helposti ohjaavia voimia. Tällaisen renkaan urat ovatkin pitkittäissuuntaisia. Ohjaavilla akseleilla käytetään aina yksittäisiä renkaita. Raskaassa kalustossa saattaa olla useita ohjaavia akseleita. Erityisesti maansiirto ja sorakuljetuksiin tarkoitetuissa kuorma autoissa on usein kaksi ensimmäistä akselia ohjaavia. Auton telissä voi myös olla ohjaava akseli. Esimerkiksi pitkissä kaupunkiliikenteen busseissa on telin takimmainen akseli usein kääntyvä. Suuremmalla akselimäärällä saadaan lisättyä kantavuutta ja ohjaavalla akselilla kääntyvyys paranee runsaasti jäykkään verrattuna. Vetävällä akselilla puolestaan tarvitaan hyvää pitoa pitkittäissuunnassa ja renkaassa onkin lähes poikkeuksetta palakuviointi. Poikittaisilla urilla saadaan parannettua pitkittäispitoa, joka on tärkeä raskaalla ajoneuvolla liikkeelle lähdettäessä huonoissa keliolosuhteissa. Rullaavan akselin ja perävaunujen renkailla tulee olla alhainen vierinvastus, jotta turha energiankulutus olisi mahdollisimman vähäistä. Pintakuvioinneissa tulee huomioida, etteivät ne aiheuta turhaan ylimääräisiä värähtelyitä. Esimerkiksi vetävän renkaan palakuvioinnista syntyy tasaista enemmän ajomelua. Raskaassa kalustossa harvoin pystytään käyttämään samaa rengastusta kaikilla akseleilla. Rengasvalmistajilta on kuitenkin saatavissa malleja, jotka soveltuvat käytettäväksi kaikilla akseleilla [88]. Esimerkiksi joissakin kaupunkiliikenteeseen tarkoitetuissa busseissa, voi tällaisen rengastuksen käyttö olla mahdollista. Kaikkia renkaita yhdistää tavoite mahdollisimman matalaan vierinvastukseen ja suureen kilometritavoitteeseen. [52]

Renkaiden virheiden vaikutus energiankulutukseen

Renkaiden virheiden vaikutus energiankulutukseen Renkaiden virheiden vaikutus energiankulutukseen HVAC Apulaitteiden energiankulutus HDENIQ Osku Kaijalainen Aalto yliopisto Koneenrakennustekiikan laitos Auto ja työkonetekniikan tutkimusryhmä Renkaiden

Lisätiedot

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT Hinnasto 1.3.2015 www.nokiantyres.com/heavy 19 Eturenkaat Nokian Hakkapeliitta Truck F 295/80 R 22.5 152/148M Nokian Hakkapeliitta Truck F x x D C 74 )) 860, 1 066, T675020

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Yhteystiedot: Hindrek Pikk Commercial Marketing Manager Nordic +372 565 5880 hindrek_pikk@goodyear.com LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Goodyearin uusimpien polttoainetehokkaiden

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON RENKAAT JA LEVYPYÖRÄT 2011

RASKAAN KALUSTON RENKAAT JA LEVYPYÖRÄT 2011 Ryhmä 18-08 1118-785 05/11 RASKAAN KALUSTON RENKAAT JA LEVYPYÖRÄT 2011 AL10 AL15 AM15 DL10 TL10 1 Raskaan kaluston Hankook-renkaiden tyyppimerkinnät AH11 Akseli Käyttö Sarjanumero Akseli Pitkän matkan

Lisätiedot

Raskaan kaluston renkaat 2014

Raskaan kaluston renkaat 2014 Helsinki 0214 Raskaan kaluston renkaat 2014 koivunen.fi hankooktire.com Raskaan kaluston Hankook-renkaiden tyyppimerkinnät AH22+ Hankook-renkaiden käyttösuositukset kuorma- ja linja-autoille sekä perävaunuille

Lisätiedot

maailmaa Renkaat pyörittävät

maailmaa Renkaat pyörittävät Sinun Juuri nyt maailmassa rullaa miljardeja renkaita Joka päivä valmistetaan satoja tuhansia uusia renkaita renkaanjälkesi Millaisen renkaanjäljen sinä jätät? Renkaat pyörittävät maailmaa Kaikki ympärilläsi

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Valitse voittajarengas

Valitse voittajarengas Valitse voittajarengas Monipuolisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa yksi parhaista kuljetus- ja kalustotoimintojen optimointitavoista on hyödyntää jokaista kuorma-autoa

Lisätiedot

Hinnasto 18.8.2014 Talvirenkaat

Hinnasto 18.8.2014 Talvirenkaat Hinnasto 18.8.2014 Talvirenkaat 2 Nokian Renkaat Talvirenkaat, hinnasto 18.8.2014 HAKKAPELIITTA 8 Ennenkokematonta pitoa Vakaa ja tarkka ohjaustuntuma, luotettava talvipito Ympäristöystävällinen: pienempi

Lisätiedot

KUMIKORJAAMO ELEKTRA ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT

KUMIKORJAAMO ELEKTRA ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT Koko rengas vulkanoidaan yhdellä kertaa. Paahtolämpö pysyy automaattisesti tasaisena muotin kaikilla osilla, niin että ylikuumennuksen tai raaaksi jäämisen mahdollisuutta

Lisätiedot

Nokian Renkaat Hinnasto. Hinnasto 1.6.2013 Talvirenkaat

Nokian Renkaat Hinnasto. Hinnasto 1.6.2013 Talvirenkaat 1 Renkaat Hinnasto Hinnasto 1.6.2013 Talvirenkaat 2 Renkaat Talvirenkaat, hinnasto 1.6.2013 Koko Koodi alv 0 % alv 24 % Hakkapeliitta 8 Ennenkokematonta pitoa Vakaa ja tarkka ohjaustuntuma, luotettava

Lisätiedot

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Rengaspaineet pysyvät kun käytät typpeä Ilma ympärillämme koostuu pääosin hapesta ja typestä. Erottamalla nämä kaasumaiset alkuaineet toisistaan

Lisätiedot

TRAKTORI MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. Erinomainen työrengas: ehkäisee maan pakkautumista ja tehostaa työskentelyä.

TRAKTORI MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. Erinomainen työrengas: ehkäisee maan pakkautumista ja tehostaa työskentelyä. RENGASVALIKOIMA MAATALOUSVYÖRENKAAT 2016 TRAKTORI MAXI TRACTION IF Erinomainen työrengas: ehkäisee maan pakkautumista ja tehostaa työskentelyä. Jopa 20 % suuremmat kuormat. Erinomainen ajomukavuus suurissakin

Lisätiedot

Lue Kaikki Renkaista. KAIKKI RENKAIDEN KOKOLUOKISTA. Rengaskokomerkintä:

Lue Kaikki Renkaista. KAIKKI RENKAIDEN KOKOLUOKISTA. Rengaskokomerkintä: Lue Kaikki Renkaista Pirellin Rengastietous Yli satavuotisen rengastekniikan kokemuksensa ansiosta Pirelli on pystynyt yhdistämään tuotteissaan mahdollisimman hyvin turvallisuuden, pitkäikäisyyden, ajomukavuuden

Lisätiedot

AL02 Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akseleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat

AL02 Ohjaaville ja vapaasti pyöriville akseleille. Lyhyet ja keskipitkät matkat hankook.fi HANKOOK Kuorma-auto rengashinnasto KESÄ 2015 www.hankook.fi KM-RRR YHTIÖT OY Virkamaankatu 7 95420 Tornio, Suomi puh. 040-5868199 tai 016-431066 info@kmrrr.fi tilaukset@kmrrr.fi DM09 Uusi vetorengas

Lisätiedot

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Rengasfoorumi 2.10.2014 Jussi Salminen Erityisasiantuntija Analyysit; merenkulku, tieliikenne, ympäristö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

INDUSTRIAL HYÖDYLLISTÄ TIETOA. Tutustu Firestonen etuihin. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY

INDUSTRIAL HYÖDYLLISTÄ TIETOA. Tutustu Firestonen etuihin. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY RENGASVALIKOIMA MAATALOUSVYÖRENKAAT 2015 HYÖDYLLISTÄ TIETOA Tutustu Firestonen etuihin. Italiassa suunnitellut ja Espanjassa valmistetut Firestonen eurooppalaiset maataloustuotteet vastaavat eurooppalaisten

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

Linja-auton renkaiden energiatehokkuus

Linja-auton renkaiden energiatehokkuus Linja-auton renkaiden energiatehokkuus Renkaan tehtävät Kuorman kantaminen Ohjaaminen Kulun pehmentäminen Vieriminen Voimien välittäminen Kulutuksen kestäminen Renkaiden kehityssuuntia Matalampi ja leveämpi

Lisätiedot

Rengas. pidemmälle. , jolla pääset SISÄLTÖ TUOTTEET JA HINNAT KESÄRENKAAT 2015 HENKILÖAUTON, SUV-/4X4- JA JAKELUAUTON RENKAAT

Rengas. pidemmälle. , jolla pääset SISÄLTÖ TUOTTEET JA HINNAT KESÄRENKAAT 2015 HENKILÖAUTON, SUV-/4X4- JA JAKELUAUTON RENKAAT Rengas, jolla pääset pidemmälle N 7 44 E 98 46 TUOTTEET JA HINNAT KESÄRENKAAT 2015 HENKILÖAUTON, SUV-/4X4- JA JAKELUAUTON RENKAAT SISÄLTÖ HENKILÖAUTON RENKAAT SIVU 27 SUV-/4X4-RENKAAT SIVU 28 JAKELUAUTON

Lisätiedot

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550 KLINGER ramikro Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550 O-renkaita valmistetaan DIN 3770 ja DIN ISO 3601 mukaisesti. Lisäksi käytössä ovat amerikkalainen standardi MS 29513, ranskalainen

Lisätiedot

Typen käyttö raskaan kaluston renkaissa

Typen käyttö raskaan kaluston renkaissa Joni Ojala Typen käyttö raskaan kaluston renkaissa Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Tekniikka Konetekniikan tutkinto-ohjelma Auto- ja työkonetekniikka 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

KUORMA- JA LINJA-AUTON HINNASTO 1.3.2016. www.nokiantyres.com/heavy

KUORMA- JA LINJA-AUTON HINNASTO 1.3.2016. www.nokiantyres.com/heavy KUORMA- JA LINJA-AUTON RENKAAT HINNASTO 1.3.2016 www.nokiantyres.com/heavy 19 Eturenkaat Nokian Hakkapeliitta Truck F 295/80 R 22.5 152/148M Nokian Hakkapeliitta Truck F x x D C 74 )) 860, 1 066, T675020

Lisätiedot

HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT

HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT 2 Nokian Renkaat Talvirenkaat, hinnasto 1.6.2015 HAKKAPELIITTA 8 Ennenkokematonta pitoa Vakaa ja tarkka ohjaustuntuma, luotettava talvipito Ympäristöystävällinen: pienempi

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Yliajokoemenetelmäkuvauksen tarkentava liite

Yliajokoemenetelmäkuvauksen tarkentava liite Versio 1.0 Antopäivä: 3.4.2014 Voimaantulopäivä: 12.5.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista 408/2003 (viimeisin muutos 466/2009)

Lisätiedot

Volvo Auto Oy Ab VALITSE OIKEAT RENKAAT

Volvo Auto Oy Ab VALITSE OIKEAT RENKAAT Volvo Auto Oy Ab VALITSE OIKEAT RENKAAT Miksi renkaat ovat niin tärkeät? Auton ja tien välissä ei ole muuta kuin renkaat. Renkaiden heikot ominaisuudet voivat siten heikentää myös auton muita turvaominaisuuksia.

Lisätiedot

HENKILÖAUTOT 1.1.2015 HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN)

HENKILÖAUTOT 1.1.2015 HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) HENKILÖAUTOT HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) Teräsvanne Nimike Tuotenro alv 0% alv 24% HA ½ vannetyö + tasapainotus 16112 8,50 10,54 HA vannetyö + tasapainotus 16110 13,00

Lisätiedot

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ. TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Kimmo Erkkilä, VTT

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ. TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Kimmo Erkkilä, VTT Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Kimmo Erkkilä, VTT 2 Sisältö HDENIQ Yleistä Muutamia poimittuja tehtäviä Menetelmäkehitys Energiankäytön jakautuminen

Lisätiedot

Noranza 2 EVO NASTARENKAAT 175/65R14 411 185/65R14 436 185/65R15 442 195/65R15 490 205/55R16 633 205/60R16 636 215/55R16 677

Noranza 2 EVO NASTARENKAAT 175/65R14 411 185/65R14 436 185/65R15 442 195/65R15 490 205/55R16 633 205/60R16 636 215/55R16 677 Noranza 2 EVO NASTARENKAAT 175/65R14 411 185/65R14 436 185/65R15 442 195/65R15 490 205/55R16 633 205/60R16 636 215/55R16 677 Vaikeimmat talviolosuhteet vaativat innovatiivisen ja ehdottoman lähestymisen

Lisätiedot

Avoimet hammashihnat

Avoimet hammashihnat Yleistä avoimista haashihnoista Avoimia haashihnoja (metritavarana) löytyy laaja valikoima eri haasjaoilla ja eri materiaaleista valmistettuina. Jokaiseen eri käyttökohteeseen ja olosuhteeseen löytyy sopiva

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

TRAKTOREIDEN VYÖRENKAAT

TRAKTOREIDEN VYÖRENKAAT TRAKTOREIDEN VYÖRENKAAT MEILTÄ PITOA. SINULLE SATOA. SUORITUSKYKYISET TRAKTORIN RENKAAT PARANTAVAT TUOTTAVUUTTASI Tilastothan me tunnemme. Maailman väestön odotetaan kasvavan 9 miljardiin vuoteen 2050

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA

RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA (Tireboss) Antti Korpilahti 1 Sisältö Rengaspaineiden säädön tavoitteet Käyttöesimerkkejä Rengaspaine ja kosketusala tiehen Rengaspaineiden säädön hyötyjä Teknisiä

Lisätiedot

Talvirenkaiden käyttö EU-maissa, Islannissa ja Norjassa

Talvirenkaiden käyttö EU-maissa, Islannissa ja Norjassa Talvirenkaiden käyttö EU-maissa, Islannissa ja Norjassa 11. marraskuuta 2013 Useimmissa EU-maissa ei ole pakollista käyttää autossa talvirenkaita, mutta poikkeuksia on... Ennen lomalle lähtöä voi olla

Lisätiedot

YLEISIMMÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET:

YLEISIMMÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: YLEISIMMÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Michelinin tekninen asiantuntija Bernt Wahlberg on työskennellyt Michelin Nordic Ab:lla 32 vuotta. Bernt vastaa seuraavassa yleisimpiin Porschen renkaita koskeviin

Lisätiedot

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11. RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.2009 Kimmo Erkkilä SISÄLTÖ Taustat ja menetelmät Uusien ajoneuvojen energiatehokkuus

Lisätiedot

Työkonerenkaat. Myynti ja varastointi:

Työkonerenkaat. Myynti ja varastointi: 20 Työkonerenkaat Myynti ja varastointi: 02/ Pääkonttori: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31-53- 888 35, E-mail: agri-ind@apollovredestein.com Suomi: Vredestein Däck AB, Puh. 08001 128, S-posti: customer.fi@apollovredestein.com

Lisätiedot

Yleistietoja polttoaineenkulutuksesta. Yhteenveto PGRT

Yleistietoja polttoaineenkulutuksesta. Yhteenveto PGRT Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat useat eri tekijät: Renkaat

Lisätiedot

Ryhmä 18-08 1118-766 Helsinki 08/14

Ryhmä 18-08 1118-766 Helsinki 08/14 Ryhmä 18-08 1118-766 Helsinki 08/14 Raskaan kaluston kesä- ja talvirenkaat 2014-2015 MIKÄ ON AEOLUS Aeolus on tunnettu kuorma-autojen, sekä maansiirtokoneiden renkaiden valmistajana. Vuonna 2012 Aeolus

Lisätiedot

EU:n uudet rengasmääräykset

EU:n uudet rengasmääräykset EU:n uudet rengasmääräykset Haaste rengasteollisuudelle mahdollisuus kuluttajille Nokia 9.3.2010 Teppo Huovila Uudet EU:n rengassäädökset Keskeinen sisältö Uudet pakolliset renkaiden tyyppihyväksyntä-

Lisätiedot

Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä

Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä www.prinfohobro.dk 130092 FI Oikein vai väärin? Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermont-Ferrand,

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON TALVELLA KÄYTETTÄVÄT RENKAAT

RASKAAN KALUSTON TALVELLA KÄYTETTÄVÄT RENKAAT RASKAAN KALUSTON TALVELLA KÄYTETTÄVÄT RENKAAT Mika Halttunen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikka KUVAILULEHTI Tekijä Halttunen, Mika Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä

Lisätiedot

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS -seminaari 27.10.2010, Kemi Asko Poikela Sisältö Kaluston kehitysnäkymiä Kuormatilat Kokonaispainot

Lisätiedot

MICHELIN PRISLISTA KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT 1.1.2015. www.michelintransport.com

MICHELIN PRISLISTA KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT 1.1.2015. www.michelintransport.com MICHELIN PRISLISTA KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT 1.1.2015 www.michelintransport.com X LINE TÜV SÜDin testaama! MICHELIN X LINE ENERGY -renkaat kuluttavat keskimäärin 1,2 litraa vähemmän polttoainetta

Lisätiedot

Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte

Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte RAKENNUSOHJE Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte 311 Lehden nro 73 mukana sait kolme osaa, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi neljännen pyörän kokoamiseen. Uudet osat ovat oikea takarengas

Lisätiedot

Raskaat kuljetukset yksityisteillä

Raskaat kuljetukset yksityisteillä Raskaat kuljetukset yksityisteillä Lähtökohta: tien on kestettävä se liikenne, joka osakaskiinteistöille suuntautuu (YksL 7 ja 8 ). Mikäli näin ei ole, on tiekunnan asia ja vastuu ryhtyä tien parantamistoimiin.

Lisätiedot

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta FIA:n Make Cars Green kampanjan tavoite on vähentää autojen ympäristövaikutuksia ja auttaa kuljettajia valitsemaan ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot autoilussaan. 10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta

Lisätiedot

Asennusohje. Fast Trac jääketjut

Asennusohje. Fast Trac jääketjut Asennusohje Fast Trac jääketjut Arvoisa lukija Tämä kirja sisältää ohjeet TRYGG Fast Trac jääketjujen asentamiseksi. Noudata aina näitä ohjeita, kun asennat jääketjut ensimmäisen kerran traktorin pyöriin.

Lisätiedot

1.1.2013 Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin.

1.1.2013 Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin. HUOLTOTYÖ- HINNASTO Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin. HENKILÖAUTOT HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) Normaalivanne Tuote- Nimike

Lisätiedot

Nokian Renkaat Hinnasto. Hinnasto 1.3.2014 Kesärenkaat

Nokian Renkaat Hinnasto. Hinnasto 1.3.2014 Kesärenkaat 1 Nokian Renkaat Hinnasto Hinnasto 1.3.2014 Kesärenkaat 2 Nokian Renkaat Kesärenkaat, hinnasto 1.3.2014 HAKKA BLACK viileää suorituskykyä nopeaan ajoon. Vakaa, tarkka ja hiljainen Täsmällinen ja helppo

Lisätiedot

Move For The Better Life, KUMHO TYRE KUMHO KESÄRENGASKUVASTO henkilöauto, SUV, maastoauto, pakettiauto KH17 on kestävä, hiljainen rengas ja vaivaton ajettaessa. Optimaalinen vierintävastus. KH27 on edullinen

Lisätiedot

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011 EkoAuton julkistustilaisuus Katja Lohko Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi 2 Sisältö Trafin Ekoautoilusivusto ja henkilöauton hankintaohje Turvallinen auto Ympäristöä vähemmän kuormittava

Lisätiedot

Karting-auton ajo-ominaisuudet

Karting-auton ajo-ominaisuudet Karting-auton ajo-ominaisuudet Karting-auton hyvät ajo-ominaisuudet voidaan listata esim. seuraavasti: se saavuttaa suuria sivuttaiskiihtyvyyksiä se on helppo ajaa se käyttäytyy kuljettajan mieleisesti

Lisätiedot

Raskaan kaluston kesä- ja talvirenkaat 6/2015

Raskaan kaluston kesä- ja talvirenkaat 6/2015 Ryhmä 18-08 1118-766 Helsinki 0615 Raskaan kaluston kesä- ja talvirenkaat 6/2015 MIKÄ ON AEOLUS Aeolus on tunnettu kuorma-autojen, sekä maansiirtokoneiden renkaiden valmistajana. Vuonna 2012 Aeolus ryhtyi

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Liikenteen vaikutukset ympäristöön

Liikenteen vaikutukset ympäristöön 1 Liikenteen vaikutukset ympäristöön Liikkumismahdollisuuksien ja yhteyksien paranemisen hintana ovat liikenteen aiheuttamat kustannukset, onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Saat luonnolta enemmän tänään... ja huomenna. Uusi VT-TRACTOR. Pieni kulutus. Pakkaa maata vähemmän. Vetää ja pitää

Saat luonnolta enemmän tänään... ja huomenna. Uusi VT-TRACTOR. Pieni kulutus. Pakkaa maata vähemmän. Vetää ja pitää Saat luonnolta enemmän tänään... ja huomenna Uusi VT-TRACTOR Pieni kulutus Vetää ja pitää Pakkaa maata vähemmän Nykyään ovat maanviljelijät nopeasti muuttuvan maailman etulinjassa. Nopeutuva väestönkasvu,

Lisätiedot

Tailor-made Transportation Solutions FIN

Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions Tyllis Oy Ab on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan räätälöityjä rakenneratkaisuja kuljetusalalle. Yritys suunnittelee

Lisätiedot

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE 1. PAINUMA 2. ULOSVAIMENNUS 3. HIDAS SISÄÄNVAIMENNUS 4. NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 5. MITÄ ISKUNVAIMENNIN ON 6. HIDAS vs NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 1. PAINUMAN ASETTAMINEN

Lisätiedot

Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut

Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut Metsjö perävaunutehdas on ollut uranuurtaja isoissa maatalousperävaunujen valmistuksessa. MetaQ perävaunuissa on huomioitu nykyaikaisten tilojen kasvaneet kuljetusvaatimukset.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

HINNASTO 2013 Kotimaan myynti: Jarmo Mäkelä Puh. 0207 927 500 Fax. 0207 927 501 www.ofachain.net

HINNASTO 2013 Kotimaan myynti: Jarmo Mäkelä Puh. 0207 927 500 Fax. 0207 927 501 www.ofachain.net HINNASTO 2013 Kotimaan myynti: Jarmo Mäkelä Puh. 0207 927 500 Fax. 0207 927 501 www.ofachain.net Twist 11 (Matti 11) Liukuesteketju kevyempiin metsä- ja työkoneisiin sekä metsätraktoreihin. Ketju soveltuu

Lisätiedot

Nokian Renkaat Talvitestit Viimeisimpiä tutkimustuloksia

Nokian Renkaat Talvitestit Viimeisimpiä tutkimustuloksia Nokian Renkaat Talvitestit Viimeisimpiä tutkimustuloksia Teppo Siltanen 2014 TESTAUSTA ÄÄRIMMÄISISSÄ OLOISSA Muuttuva turvallisuusympäristö Eurooppalaiset rengassäädökset Minimiuransyvyys Ajoneuvosäädökset

Lisätiedot

Turvallisuusja käyttöohjeet

Turvallisuusja käyttöohjeet 1 Turvallisuusja käyttöohjeet Alkusanat Renkaat ovat ainoa kosketuskohta ajoneuvon ja tien välillä. Liikenneturvallisuuden vuoksi renkaat on pidettävä hyvässä kunnossa ja vaihdettava tarpeen tullen uusiin.

Lisätiedot

Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Kysymyksiä Mitä varten kiviainestuotteita valmistetaan? Mitä kiviaineksen laatu tarkoittaa? Miten ja miksi kiviaineksen

Lisätiedot

HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS. Kandidaatintyö Matti Kauppi

HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS. Kandidaatintyö Matti Kauppi HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS Kandidaatintyö Matti Kauppi Johdanto Hiljaiset päällysteet vähentävät liikenteen melua Normaalin asfalttipäällysteen kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyyttä

Lisätiedot

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, FT Roadscanners Oy Lämpökameratekniikasta Eräs nopeimmin viime vuosien aikana kehittyneistä mittausteknologioista on infrapunasäteilyä

Lisätiedot

Harjoitus 6. Rengastyö (alumiini-/peltivanne)

Harjoitus 6. Rengastyö (alumiini-/peltivanne) Harjoitus 6 Rengastyö (alumiini-/peltivanne) Huomio! Harjoitusohje ei ole tyhjentävä opas rengastyökoneiden käyttöön, vaan opettajan pitää ennen harjoitusta perehdyttää opiskelija koneiden käyttöön ja

Lisätiedot

leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi

leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi & Leijona Economic TUULIKAAPPIMATTO VÄRIVAIHTOEHDOT Seitsemällä eri värivaihtoehdolla Orginal avaa mahdollisuuden tuulikaapin

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Kim Koskinen kim.johan.koskinen@gmail.com 0445120409. Renkaanpesulaite esittely Metropolia, Konetekniikka. Taustaa

Kim Koskinen kim.johan.koskinen@gmail.com 0445120409. Renkaanpesulaite esittely Metropolia, Konetekniikka. Taustaa Kim Koskinen kim.johan.koskinen@gmail.com 0445120409 Renkaanpesulaite esittely Metropolia, Konetekniikka Taustaa Renkaiden ja vanteiden pesu on renkaiden vaihdon yhteydessä vähintäänkin suositeltavaa renkaiden

Lisätiedot

Rengasvalikoima ja EU-rengasmerkinnät Kuorma- ja linja-auton renkaat SPECIMEN. 72 db 1222/2009 - C3

Rengasvalikoima ja EU-rengasmerkinnät Kuorma- ja linja-auton renkaat SPECIMEN. 72 db 1222/2009 - C3 Rengasvalikoima ja EU-rengasmerkinnät Kuorma- ja linja-auton renkaat B B SPECIMEN 72 db 1222/2009 - C3 Yleistä Kokovalikoima EU:n rengasmerkintä-asetus Regulation (EY) N:o 1222/2009 Marraskuun 1. päivänä

Lisätiedot

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder.

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Äärimmäistä voimaa äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loader ja Arocs Grounder. Erityisen korkeaa hyötykuormaa ja äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loaderin

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

ALIPAINEKULJETINHIHNAT

ALIPAINEKULJETINHIHNAT ALIPAINEKULJETINHIHNAT Jotkut kuljettimet vaativat hihnakäytöiltä enemmän kuin tavalliset. Suuret nopeudet, kiihtyvyydet ja hidastuvuudet, paikoitustarkkuus tai kappaleen keveys aiheuttavat sen että normaali

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6

UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6 Sisältö VÄÄNTÖJÄYKKÄ PÄÄLLIRAKENNE 3 UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6 SÄILIÖ JA BULKKI 6 Kiinnitys - säiliö 9 Kiinnitys - punnituslaitteet 11 Kiinnitys

Lisätiedot

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki Pipelife Pragma PP Maaviemäriputki Pragma Yksi putki moneen käyttöön Viemäriputkistot ja ympäristö Samalla kun yhdyskuntamme muuttuu ja kehittyy entistä nopeammin, on yhä tärkeämpää ottaa huomioon myös

Lisätiedot

Turvallisuusja käyttöohjeet

Turvallisuusja käyttöohjeet 1 Turvallisuusja käyttöohjeet JOHDANTO Renkaat ovat ainoa kosketuspinta ajoneuvon ja tien välillä. Liikenneturvallisuuden vuoksi renkaat on pidettävä hyvässä kunnossa ja vaihdettava tarpeen tullen uusiin.

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt Rungon perussäädöt 1. Aurauskulma 1. Auraus 2. Haritus Auraus ja haritus on kulma jolla etupyörien kulmat poikkeavat ajosuunnassa toisistaan. Auraus = pyörät on kääntynyt sisäänpäin. Haritus = pyörät sojottavat

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus. BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus. BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti Sisältö Kustannusrakenne Mitat ja akseli- ja kokonaismassat Kaluston

Lisätiedot

Talvirenkaat Hinnasto 1.6.2011

Talvirenkaat Hinnasto 1.6.2011 Talvirenkaat Hinnasto 1.6.2011 Trust the Natives. Ympäristön ehdoilla, turvallisuudesta tinkimättä. Nokian Renkaat on rohkea edelläkävijä myös ympäristöystävällisyydessä. Nokian Renkaat toi ensimmäisenä

Lisätiedot

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta Lähde: http://sjh.sporttisaitti.com/ Luistimien teroittaminen on huoltajan tärkeimpiä tehtäviä ehkä tärkein. Jotta tehtävän pystyy hoitamaan ja suoriutumaan siihen liittyvistä monista vaiheista, tulee

Lisätiedot

Alcoan taotut alumiinivanteet. Asiaa ja numerotietoja

Alcoan taotut alumiinivanteet. Asiaa ja numerotietoja Alcoan taotut alumiinivanteet Asiaa ja numerotietoja Tiesitkö tämän? Alcoa-vanteet ovat kestävimmät Jokainen vanne saa alkunsa yhdestä kappaleesta, joka on erittäin kestävää, ruostumatonta alumiiniseosta.

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

MB - Engineering Rengaskoneet 2015

MB - Engineering Rengaskoneet 2015 MB - Engineering Rengaskoneet 2015 1 www.eurovulk.fi Rengaskoneet henkilöauton rengastöihin MB TC322 Asennuskone Helppokäyttöinen, vahva ja pieneen tilaan mahtuva MB CT 322 asennuskone on puoliautomaattinen

Lisätiedot

LEIJONA- JULKISTEN TILOJEN KUNINGAS VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN. www.plast-turf.fi

LEIJONA- JULKISTEN TILOJEN KUNINGAS VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN. www.plast-turf.fi LEIJONA- JULKISTEN TILOJEN KUNINGAS VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN www.plast-turf.fi Leijona Original & Leijona Economic TUULIKAAPPIMATTO VÄRIVAIHTOEHDOT Seitsemällä eri värivaihtoehdolla Orginal avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

viiltosuojatut pelastuskäsineet

viiltosuojatut pelastuskäsineet Parempi suoja : SuperFabric HexArmor EXT Rescue sarjan käsineiden sisäkerros valmistetaan SuperFabric -materiaalista. Vaikka materiaalin viilto- ja pistosuojausominaisuudet ovat erinomaiset, tuntuu kangas

Lisätiedot