Hankesuunnitelma OMAVESI Oikeaa tietoa haja-asutusalueen vesihuollosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankesuunnitelma OMAVESI Oikeaa tietoa haja-asutusalueen vesihuollosta"

Transkriptio

1 Hankesuunnitelma OMAVESI Oikeaa tietoa haja-asutusalueen vesihuollosta 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 2. JOHDANTO 3. TAVOITTEET 4. HANKEALUE 5. HANKKEEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS 6. HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN 7. ORGANISAATIO 8. YHTEISTYÖTAHOT 9. HANKKEEN VAIKUTTAVUUS 10. AIKATAULU, RAHOITUS JA KUSTANNUSARVIO 2

3 1. Tiivistelmä OMAVESI Oikeaa tietoa haja-asutusalueen vesihuollosta, tarjoaa puolueetonta ja ilmaista tiedotusta ja jätevesineuvontaa maaseutualueiden jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Hankkeen toteutusaika on ja toteutusalue koko Etelä-Savon maakunta. Hankkeella tullaan lisäämään erityisesti maaseudun kiinteistön omistajien ja maaseutuyrittäjien tietoa jätevesien puhdistusvelvoitteista, edistämään hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa sekä antamaan muuta haja-asutusalueen vesihuollon järjestämiseen liittyvää neuvontaa. Hankkeessa välitetään myös ajantasaista tietoa mm. säädöksistä ja muista ohjeista jätevesien käsittelylaitteiden rakentamista ja saneerausta harjoittaville maaseutuyrittäjille. Lisäksi hankkeella edistetään kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja helpotetaan neuvontatyötä asetuksen toimeenpanon toteuttamisessa. Toimivilla jätevesijärjestelmillä vähennetään pohjavesien pilaantumisriskiä ja vähennetään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta, jolla voidaan vaikuttaa myönteisesti vesien tilan kohentamiseen. Hankkeen yhteystyötahoina toimivat maaseutu-, rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset sekä kuntien vesihuoltolaitokset. Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa ProAgria Etelä-Savo, MTK Etelä-Savo, Helsingin yliopisto Ruralia-Instituutti, Etelä-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kylät ry, kyläyhdistykset sekä muut alueen toimijat ja alalla toimivat yritykset. Kiinteää yhteistyötä tehdään lisäksi maakunnassa toimivien paikallisten toimintaryhmien (Piällysmies ry, RaJuPuSu Leader ry, Veen jakaja ry ja Päijänne Leader ry) kanssa. 3

4 2. Johdanto Valtioneuvoston asetus (Vna 542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla eli hajajätevesiasetus tuli voimaan Valtioneuvosto hyväksyi hajajätevesiasetuksen muutoksen (Vna 209/2011), joka määrittelee muun muassa uudet vähimmäisvaatimustasot jätevesien puhdistusvaatimuksille sekä antoi lisäaikaa hajajätevesiasetuksen toimeenpanolle asti. Ympäristöministeriö on todennut, että sopivan jätevesijärjestelmän valinta edellyttää aina kiinteistökohtaista arviointia. Kiinteistön omistajan kannalta on tärkeää ehkäistä oman lähiympäristön, kuten pohja- tai kaivoveden pilaantumista ja muita asuinympäristön hygieenisyyshaittoja. Jätevesien käsittelyn tärkeys korostuu ranta- ja pohjavesialueilla. Hajajätevesiasetuksen toimeenpano on ollut hidasta ja on valtakunnallisesti arvioitu, että noin % kiinteistöistä on tehostanut jätevesien käsittelyä asetusten edellyttämällä tavalla (asetuksen perustelumuistio , YM, Tuure Taina). Kiinteistön omistajat eivät useinkaan ole tietoisia nykyisen jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta ja siitä, vastaavatko ne asetuksen vaatimuksia. Yleinen kiinnostus jätevesien käsittelyä kohtaan on lisääntynyt ja puolueettomalle jätevesineuvonnalle on tarvetta lähivuosina. Etelä-Savon alueella on toiminut vuosien 2010 ja 2011 aikana kolme seudullista jätevesineuvojahanketta (Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seudun jätevesineuvojahankkeet), jotka ovat kattaneet Kangasniemen kuntaa lukuun ottamatta koko Etelä-Savon alueen. Hankkeen rahoituksesta on vastannut Euroopan aluekehitysrahasto (75 %) sekä hankkeissa mukana olleet kunnat (25 %). Hankkeiden jätevesineuvojat ovat antaneet puolueetonta ja ilmaista hajajätevesineuvontaa toiminta-alueensa kiinteistön omistajille ja yrittäjille. Neuvojat ovat jalkautuneet noin 400 kiinteistölle, olleet mukana yli 100 tilaisuudessa, antaneet puhelin- ja sähköpostineuvontaa noin asiakkaalle sekä tuottaneet kymmeniä lehtiartikkeleita paikallislehtiin. Tällä hankkeella jatketaan aiemmilla hankkeilla aloitettua tiedonvälitystä. Kohderyhmänä painottuvat nyt erityisesti maaseudun vakituiset asukkaat, maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset. Hanke helpottaa kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisia haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvien suunnitelmien käsittelyssä edis- 4

5 tämällä tasokkaampien suunnitelmien esittämistä kuntiin Etelä-Savon alueella, jossa on noin viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä. 3. Tavoitteet OMAVESI Oikeaa tietoa haja-asutusalueen vesihuollosta -hankkeen tavoitteena on: Parantaa maaseudun yritystoimintaa ja vakituisten asukkaiden elinolosuhteita. Jätevesineuvojahankkeen määrällisenä tavoitteena on olla mukana 100 tilaisuudessa / tapahtumassa, saada kpl yhteydenottoja (puhelin, sähköposti), suorittaa 500 kiinteistökohtaisia kartoituskäyntejä ja tuottaa eri kohderyhmille esitteitä ja tavoittaa tiedottamalla keskeisimmät kohderyhmät, jotka tuottavat runsaasti jätevedettä, kuten maitotilat ja majoituspalvelut. Edistää hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa lisäämällä erityisesti maaseudun asukkaiden ja maaseutuyrittäjien tietoa jätevesien puhdistusvelvoitteista sekä antamalla haja-asutusalueella vesihuollon järjestämiseen liittyvää yleisneuvontaa mukaan lukien talousvedenhankintakysymykset. Edistää hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa antamalla kiinteistöjen omistajille yleisneuvontaa soveltuvien jätevesijärjestelmien valitsemiseksi niin, että myös kunnalliset määräykset ja vesihuollon kehittämissuunnitelmat huomioidaan. Neuvonnan tavoitteena on myös ehkäistä yli- ja alimitoitettujen jätevesijärjestelmien suunnittelua ja rakentamista. Edistää viemäriverkostoon liittymistä siellä, missä se on mahdollista sekä edistää yhteisen viemäriverkoston suunnittelun käynnistymistä vesiosuuskuntien, kyläyhdistysten ja muiden yhteisöjen kautta. Tehdä tiivistä yhteistyötä maaseutuviranomaisten, maaseutuyrittäjien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisätä jätevesijärjestelmiä suunnittelevien ja rakentavien maaseutuyrittäjien jätevesiosaamista tiedottamalla hajajätevesiasetuksen vaatimuksista sekä opastamalla jätevesien käsittelylaitteiden oikeanlaiseen rakentamiseen ja saneeraukseen. 5

6 Edistää kuntien rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomaisten välistä yhteistyötä hajajätevesiasetuksen toimeenpanossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat vesihuoltolaitosten toiminta-alueen ulkopuolella vakituisesti asuvat kiinteistön omistajat, siellä toimivat yritykset sekä muut alueella kiinteistöjä omistavat kuten vapaa-ajan asukkaat. Erityisesti neuvontaa kohdennetaan hajaasutusalueiden yrityksille, kuten maatalous-, matkailu- ja ravitsemuspalveluyrityksille. Hankkeesta saatuja tuloksia voivat hyödyntää kiinteistön omistajat, yritykset sekä ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset 4. Toiminta-alue ja toteutusaika Hankkeen toiminta-alue kattaa koko Etelä-Savon. Hankkeeseen osallistuvat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungin lisäksi Enonkosken, Heinäveden, Hirvensalmen, Joroisen, Juvan, Kangasniemen, Kerimäen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Punkaharjun, Puumalan, Rantasalmen, Ristiinan ja Sulkavan kunnat. Toiminta-alueella on noin viemäriverkoston ulkopuolista kiinteistöä. Hankkeen toteutusaika on Toteutus Hanke on luonteeltaan maakunnallinen tiedotushanke ja sen hallinnoinnista vastaa Savonlinnan kaupunki. Hankkeeseen palkataan kolme jätevesineuvojaa, joilla tulee olla soveltuva koulutus sekä riittävä työkokemus. Neuvojat toimivat pääasiassa yhdellä seutukunnalla (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna). Lisäksi Savonlinnan seudulla toimiva jätevesineuvoja hoitaa neuvontyön ohella myös hankkeen hallinnoinnin, kuten maksatushakemusten ja raporttien laatimisen. Hankekuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiset osallistuvat hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja ohjausryhmätyöskentelyyn. Kuntien muu henkilökunta avustaa tarvittaessa hankkeen vaatimissa hallinto- ja toimistotöissä. Jätevesineuvojien sijoituspaikkakunnat päätetään hankkeen käynnistyessä. Neuvojat sijoitetaan siten, että tiedonvälitys ja kiinteistökohtainen neuvonta voidaan hoitaa toiminta- 6

7 alueella mahdollisemman helposti ja tehokkaasti. Kaikki hankekunnat järjestävät neuvojille toimitilan, jossa säännöllistä neuvontaa on mahdollista antaa ja josta ei peritä vuokraa. Hankkeen toteutuksessa tullaan hyödyntämään alueella aikaisemmissa neuvontahankkeissa saatuja hyviä toimintatapoja sekä tietoa. Neuvonta-alueet priorisoidaan kuntakohtaisesti tiiviissä yhteistyössä hankekuntien keskeisten viranomaisten kanssa. Hankkeesta raportoidaan rahoittajalle säädösten edellyttämällä tavalla. Hankkeesta tehdään vuosittain lisäksi kuntakohtaiset yhteenvetoraportit. 6. Hankkeesta tiedottaminen Hankkeen tiedotuskanavia ovat kuntien ja hankkeen kotisivut, paikallis- ja maakuntalehdet, radio ja televisio, asukastilaisuudet, kotiin jaettavat tiedotteet ja esitteet, sidosryhmien tiedotuskanavat, näyttelyt ja messut sekä kyläillat ym. tilaisuudet. Hanke pyrkii välittämään tietoa mahdollisimman paljon kiinteässä yhteistyössä yhteistyötahojen ja muiden hankkeiden kanssa. Hankkeesta tehdään esite, jota voidaan jakaa tilaisuuksissa ja muissa asiakaskohtaamisissa tai lähettää esim. tilaisuuksiin kutsuttaessa kutsun liitteenä. 7. Organisaatio Hankkeen hakija on Savonlinnan kaupunki, joka toimii hanketta hallinnoivana isäntäkuntana koko Etelä-Savon maakunnan alueen kattavassa hankkeessa. Savonlinnan on noin asukkaan kaupunkikunta, joka käy liitosneuvotteluja Puumalan, Punkaharjun, Kerimäen ja Kesälahden kuntien kanssa asukkaan Saimaan saaristokaupungin perustamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. Isäntäkunnan virkaorganisaatiossa hanke kuuluu tekniselle toimialalle sijoitettuun ympäristönsuojelupalveluihin. Hankkeen vastuuhenkilö on Savonlinna kaupungin ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen. Hankkeeseen palkattavat kolme henkilöä hajasijoitetaan maakunnan kaupunkikeskuksiin Mikkeliin, Savonlinnaan ja Pieksämäelle, joista käsin he toimivat kaikissa hankkeessa mukana olevissa kunnissa sovitun aluejaon mukaisesti. Henkilöt ovat Savonlinnan kaupungin palkkalistoilla. 7

8 Savonlinnan kaupunki on mukana useissa eri EU-rahastoista tukea saavissa kehittämishankkeissa joko suoraan hakijana tai Savonlinnan seudun elinkeinokuntayhtymän kautta. Vastaava maaseudun vesihuoltoa koskenut tiedotushanke kuin tämä, jota hallinnoi Savonlinnan kaupunki, oli Savonlinnan seudun kuntien EAKR-osarahoitteinen jätevesineuvontahanke vuosina Tästä saatua kokemusperäistä tietoa ja osaamista hyödynnetään tämä hankkeen hallinnoinnissa. Hankkeelle asetetaan sitä ohjaamaan ja seuraamaan ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmän jäseniksi ovat suostumuksensa antaneet: Taho Edustaja Varajäsen Savonlinnan kaupunki Punkaharjun kunta Mikkelin kaupunki ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen rakennustarkastaja Jari Heiskanen ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen kunnaninsinööri Jorma Mattinen (Kerimäen kunta) rakennustarkastaja Mikko Luostarinen (Enonkosken kunta) rakennustarkastaja Petri Luukkonen (Hirvensalmen kunta) Ristiinan kunta rakennustarkastaja Juha Häyrinen rakennustarkastaja Asko Patjas (Mäntyharjun kunta) Pieksämäen kaupunki tekninen johtaja Tapani Mähönen ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen (Keski-Savon ympäristötoimi) JJR-kunnat ympäristöpäällikkö Harri Korhonen ympäristötarkastaja Jouni Lintunen (Kangasniemen kunta) MTK Etelä-Savo toiminnanjohtaja Vesa Kallio - ProAgria Etelä-Savo kehityspäällikkö Pekka Häkkinen - Ely-keskus. Y- vastuualue Mikkelin kaupunki ympäristöinsinööri Teemu Tuovinen yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela Luonnonsuojelu ja ympäristön tila yksikön päällikkö Vesa Toivola maaseutupäällikkö Kari Mikkonen Lisäksi ohjausryhmään kuuluu rahoittajan edustaja ELY-keskuksen E-vastuualueelta. 8

9 8. Yhteistyötahot Hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot ovat kuntien maaseutu-, rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset sekä kuntien vesihuoltolaitokset. Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa ProAgria Etelä-Savo, MTK Etelä-Savo, Helsingin yliopisto Ruralia-Instituutti, Etelä-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kylät ry, kyläyhdistykset sekä muut alueen toimijat ja alalla toimivat yritykset. Kiinteää yhteistyötä tehdään maakunnassa toimivien paikallisten toimintaryhmien (Piällysmies ry, RaJuPuSu Leader ry, Veen jakaja ry ja Päijänne Leader ry) kanssa. Hanke pyrkii tiedottamaan toiminnastaan ja haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen vaatimuksista muiden hankkeiden mm. MTK Etelä-Savon järjestämissä maataloustukia koskevissa tiedotustilaisuuksissa, jotka tavoittavat hyvin maaseutuyrittäjät. 9. Vaikuttavuus Hanke edistää erityisesti maaseudun vakituisia asukkaita ja maaseudun yrittäjiä (maatalous-, matkailu- ja ravitsemuspalveluyritykset sekä suunnittelu- ja koneyritykset) rakentamaan ja saneeraamaan jätevesien käsittelyjärjestelmiä hajavesiasetuksen vaatimusten mukaiselle tasolle. Näin vähennetään pohjavesien pilaantumisriskiä ja pienennetään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta, mikä parantaa vesistöjen tilaa ja auttaa vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamisessa sekä vähentämään jätevesistä peräisin olevaa hygieenistä haju ym. ympäristöterveydellistä haittaa. Lisäksi annetaan muuta vesihuollon järjestämiseen liittyvää neuvontaa, kuten talousveden hankintakysymykset, joiden merkitys on erityisen suuri maaseudun yrittäjille. Vesistöjen hyvä vedenlaatu on elinehto erityisesti puhtaista vesistään tunnetun Järvi- Suomen mökkiyrittäjille. (Koska pääosa Etelä-Savon järvistä on luonnostaan karuja, jo pienetkin ravinnelisäykset saattavat saada aikaan vesistöjen laadussa näkyviä muutoksia. Tämä yhdistettynä ranta-alueella sijaitsevien loma-asuntojen suureen määrään, nostaa jätevesien käsittelyn liittyvät ratkaisut Järvi-Suomen alueella tärkeään rooliin vesistöjen laadun kannalta.) Hanke parantaa kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisten resursseja käsitellä esitettyjä suunnitelmia ja lisää viranomaisten tietoutta haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tilasta. 9

10 10. Aikataulu, rahoitussuunnitelma ja kustannusarvio Hanke on luonteeltaan maakunnallinen tiedonvälityshanke ja se toteutetaan vuosina 2012 ja Hankkeeseen haetaan 75 % rahoitusta Manner-Suomen maaseutuohjelman toimintalinjasta 3. Loppurahoitus haetaan hankkeessa mukana olevista kunnista (25 %). Hankkeen julkinen tuki maksetaan syntyneiden kulujen perusteella kahdesti vuodessa hanketta hallinnoivalle taholle eli Savonlinnan kaupungille. Savonlinnan kaupunki laskuttaa mukana olevia kuntia kahdesti vuodessa kuntien kustannusosuuksien (arviot) mukaisesti (taulukko 2). Hankkeen kustannukset muodostuvat pääosin henkilöstön palkka- ja matkakustannuksista. Lisäksi kustannuksia muodostuu tiedottamiseen liittyvistä kuluista (kiinteistökohtaiset kirjeet, esitteet, lehti-ilmoitukset, www-sivut yms.), puhelimien ja tietokoneiden vuokrista sekä niiden käyttökuluista sekä muista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kuluista (taulukko 1). Hankkeen alustava aikataulu on liitteenä. Taulukko 1. Kustannusarvio. Kustannusarvio: Yhteensä: Henkilöstökustannukset jätevesineuvoja, jolle kuuluu hankkeen hallinnointi, palkka on / kk jätevesineuvojien tehtäväkohtainen palkka on / kk henkilöstökustannuksissa ( ) on huomioitu lomarahat ja sivukulut 21,75 %) Ostopalvelut painatukset ja ilmoitukset Kahvitukset asiantuntijapalvelut Matkakustannukset ajokilometrit (kiinteistökäynnit)

11 koulutustilaisuudet yms Vuokrakustannukset ATK-palvelut Muut kulut toimistokulut puhelinkulut muut tarvikkeet Yhteensä Taulukko 2. Kuntien kustannusosuudet Kuntien kustannusosuudet: Kunta Asuinkiinteistöt Lomakiinteistöt Yhteensä Osuus (%) Osuus 2012 ( ) Osuus 2013 ( ) Savonlinna , Kerimäki , Punkaharju , Sulkava , Enonkoski , Rantasalmi , Yhteensä Kunta Asuinkiinteistöt Lomakiinteistöt Yhteensä Osuus (%) Osuus 2012 ( ) Osuus 2013 ( ) Pieksämäki , Juva , Joroinen , Kangasniemi , Heinävesi , Yhteensä Kunta Asuinkiinteistöt Lomakiinteistöt Yhteensä Osuus (%) Osuus 2012 ( ) Osuus 2013 ( ) Mäntyharju , Pertunmaa , Hirvensalmi , Ristiina , Puumala , Mikkeli , Yhteensä ,

12 Aikataulu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ohjausryhmän kokoukset Jätevesineuvojien työkokous Hankkeen internetsivuston laatiminen Hankkeen esitematriaalin laatiminen Lehdistötiedotteet hankkeen alkamisesta Haja-asutusalueella toimivien yritysten kartoitus Yhteydenotot yhteistyötahoihin Yritysten, kyläyhdistysten, järjestöjen kartoitus Lehdistötiedote (infoa hankkeesta, lehtien laajajakelu) Palautelomakkeen laatiminen Tiedotteiden lähettäminen (yritykset, kyläyhdistykset, järjestöt, yhteistyökumppanit) Seminaari Tiedonvälitys (puhelin, sähköposti, internetsivusto) Kuntakierrokset (rakennus- ja ympäristötoimi) Kiinteistökohtainen tiedonvälitys (kiinteistökäynnit: yritykset ja muut) Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien selvitystyö Jätevesijärjestelmien asennusnäytökset Tapahtumat, kunnat (jv-neuvontapisteet) Maksatushakemus Seurantatiedot Väliraportti Loppuraportti ja muu raportointi 12

OMAVESI-hanke. Vuosiraportti 2012 OMAVESI OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA

OMAVESI-hanke. Vuosiraportti 2012 OMAVESI OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA OMAVESI-hanke Vuosiraportti 2012 OMAVESI OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA 25. helmikuuta 2013 OMAVESI-hanke Vuosiraportti 2012 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2. ORGANISAATIO

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 2012-2020

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 2012-2020 JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012 Johdanto Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) toimii Etelä-Savon paikalliskehittäjien yhteistyöelimenä sekä kylätoiminnan

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 23.1.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015 Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Sisällys 1. Tausta ja toimeksianto... 3 1.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä...

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Etelä-Savo Mikkeli 03.12.2015 Dnro ESAELY/1237/2014 Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä KUULUTUS Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 3.12.2015 vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015

Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2015 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015 1.1. - 31.12.2015 LOPPURAPORTTI Etelä-Karjalan Martat ry 2 www.martat.fi/etela-karjala

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen

Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen 1(3) 30.10.2015 Mikkelin kaupungin Maaseutu- ja tielautakunta Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen Haemme rahoitusta tiekuntien koulutukseen. Koulutusta järjestetään

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus. 27.1.2015 Eeva Taimisto

Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus. 27.1.2015 Eeva Taimisto Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus Retkisatamaverkoston tulevaisuuden haasteina ovat: Alueiden yleisvalvontaa Ympäristökasvatus ja valistus Korjaa olemassa olevia rakenteita Olemassa olevien

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Haja-asutuksen jätevesihuollon parantaminen ja kiinteistöjen aktivoiminen jätevesijärjestelmiensä kuntoon saattamiseen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013. Maaseuturyhmien rooli ja ohjelman tilanne Etelä-Savossa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013. Maaseuturyhmien rooli ja ohjelman tilanne Etelä-Savossa Maaseuturyhmien, ohjaus- ja seurantaryhmien yhteistoimintapäivä 23.9.2009 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maaseuturyhmien rooli ja ohjelman tilanne Etelä-Savossa Sivu 1 Maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme Etelä-Savo Saimaan maakunta I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme I Meidän n maakuntamme Järvi-Suomen sydämessä Ainutlaatuinen Saimaa, Suomen suurin sisävesistö. 300

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä

Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä Heikki Laukkanen Kunnallistaloustyöryhmän puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkeli 13.9.2010 4 Lähde: Verohallinto Etelä-Savon kuntien tilitetyt kunnallisverot

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA Sisällys 1. Tausta ja tarve... 3 2. Toteutus... 3 2.1 Tiedotus... 3 2.2 Projektin käytännöt... 3 2.3 Mittauskäynnit... 4 2.4 Projektin

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen Leaderryhmä. SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

OMAVESI-hanke. Väliraportti (ajalta 1.1. 30.6.2012) hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 4.10.2012

OMAVESI-hanke. Väliraportti (ajalta 1.1. 30.6.2012) hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 4.10.2012 OMAVESI-hanke Väliraportti (ajalta 1.1. 30.6.2012) hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 4.10.2012 OMAVESI OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA 21. syyskuuta 2012 OMAVESI-hanke Väliraportti (ajalta

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 5 Etelä-Savo 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 5.1. ETELÄ-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 2 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Savossa

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo

Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo 100 suomalaista kirkonkylää kuntien keskukset muutoksessa seminaari 16.5.2017 Pentti Mäkinen Maakuntajohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

MAASEUTURAHASTOSTA. Etelä-Savon kalastusaluepäivä Kaija Siikavirta. Sivu

MAASEUTURAHASTOSTA. Etelä-Savon kalastusaluepäivä Kaija Siikavirta. Sivu MAASEUTURAHASTOSTA Etelä-Savon kalastusaluepäivä 3.12.2015 Kaija Siikavirta Sivu 1 7.12.2015 MAASEUTUOHJELMAN 2014-2020 STRATEGISET PAINOPISTEET OVAT: 1. Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

Putkeen menee! hanke

Putkeen menee! hanke Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke 1.1.2012-30.6.2014 Yleistä Putkeen menee!-hankkeesta Yleishyödyllinen kehittämishanke Hakijana ja toteuttajana Maveplan Oy Kesto

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 2/ Juvan kunnantalo, valtuustosali, Juvantie13, Juva

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 2/ Juvan kunnantalo, valtuustosali, Juvantie13, Juva Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 2/2016 1 Kokousaika 7.12.2016 kello 13:30-16:15 Kokouspaikka Juvan kunnantalo, valtuustosali, Juvantie13, 51900 Juva Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

jukka.leinonen~hotmail.com

jukka.leinonen~hotmail.com ~ b. i.ì'l 3.8.2012 ;-'"... r. ~.F!C:r A HANKESUUNNITELMA 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT hankkeen hakija: Suurjärven osakaskunta yhteyshenkilö: Jukka Leinonen osoite: Koivumäentie 89 58420 Silvola puhelin sähköposti

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,5 prosenttia

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 20.10.2011, Tampere Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.11./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli syyskuussa noin 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,2 prosenttia

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

OMAVESI-hanke. Väliraportti 1.1. 30.6.2013 OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA

OMAVESI-hanke. Väliraportti 1.1. 30.6.2013 OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA OMAVESI-hanke Väliraportti 1.1. 30.6.2013 OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA 19. syyskuuta 2013 OMAVESI-hanke Väliraportti 1.1. 30.6.2013 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN RAHOITUS JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 14.9./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli heinäkuussa noin 3,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 6.2.2017 kello 13:00-16:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

OMAVESI-hanke. Loppuraportti OMAVESI OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA

OMAVESI-hanke. Loppuraportti OMAVESI OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA OMAVESI-hanke Loppuraportti OMAVESI OIKEAA TIETOA HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLOSTA 11. syyskuuta 2014 OMAVESI-hanke Loppuraportti Sisällysluettelo 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 2 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS...

Lisätiedot

Saate. Vastaanottaja: Median edustajat Pvm: Lähettäjä: Jaana Kokkonen Puhelin:

Saate. Vastaanottaja: Median edustajat Pvm: Lähettäjä: Jaana Kokkonen Puhelin: Saate Vastaanottaja: Median edustajat Pvm: 16.6.2017 Lähettäjä: Jaana Kokkonen Puhelin: 044 770 0574 Asia: Väestönmuutosten ennakkotietoja Sivuja: 1 + 7 Etelä-Savossa 1.1. - 30.4.2017 Kiireellinen Tarkastettavaksi

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.8./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa noin 2,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 5,5 prosenttia

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot