Opintojaksokuvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojaksokuvaukset"

Transkriptio

1 Opintojaksokuvaukset 85 Opintojaksokuvaukset Orientoivat opinnot Itsetuntemus ja urasuunnittelu Self-Awareness and Career-Management Koodi: JOHT.2001 Laajuus: 2 op Sisältö: Opintojaksolla pyritään itsetuntemuksen kautta auttamaan ja selkiyttämään opiskelijan omia uraan ja opiskeluun liittyviä suunnitelmia. Tavoitteena on samalla tukea opiskelijan pääaine ja kurssivalintoja. Suoritustapa: Ennakkotehtävä, luennot, workshop, oppimispäiväkirja sekä kehityssuunnitelman ja HOPS:n laadinta. Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu siten, että opiskelija toimittaa suorittamansa ennakkotehtävän kurssivastaavalle sähköpostin liitetiedostona 10 päivää ennen ensimmäistä luentokertaa. Ilman ennakkotehtävän ajallaan palauttamista kurssille ei voi osallistua. Ennakkotehtävän tehtävänanto, palautusosoite ja -päivämäärä löytyvät Johtamisen laitoksen ilmoitustaululta viikosta 9/06 lähtien. Oheislukemisto: 1. Dunderfelt (1988): Elämänkaaripsykologia. WSOY, Porvoo. Lisätietoja: Opintojakson järjestää kauppatieteellinen tiedekunta. Akateemiset opiskelutaidot Akateemiset opiskelutaidot -opintojakso koostuu kahdesta osiosta: Oppiminen... 2 op Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I... 1 op (kuvaukset alla) Oppiminen Koodi: OPIS0003 Laajuus: 2 op / 1 ov Tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa omat opiskelutaidot ja -valmiudet sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään niitä entistä tehokkaammiksi ja monipuolisemmiksi. Opiskelutaitojen kehittyessä opiskelijan itsetuntemus ja itseohjautuvuus opintojen suhteen lisääntyvät. Opintojakso perehdyttää opiskelijan akateemiseen tiedeyhteisöön, hänen rooliinsa sen jäsenenä ja oman tieteenalan erityispiirteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet verkko-opiskeluun ja www-pohjaisen oppimisympäristön käyttöön. Sisältö: Verkossa suoritettava opintojakso jakaantuu kahteen moduuliin. Leirituli-moduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Oppiminen-moduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omia opiskeluun liittyviä toimintatapojaan, johdattelee pohtimaan omaa oppimista ja opiskelutaitoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi. Toteutus ja työtavat: Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena www-oppimisympäristössä. Opintojakso suoritetaan perehtymällä oppimateriaaliin, suorittamalla oppimistehtävät ja lopputehtävä sekä osallistumalla verkossa käytäviin, tuutoreiden ohjaamiin teemakeskusteluihin. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Koko oppimateriaali on verkossa. Oppimateriaali on laadittu kokonaisuudeksi, jossa on myös ulkoisia linkkejä sekä lähdemateriaaliluettelo ja muuta lisätietoa. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja verkkokeskusteluun osallistumiseen perustuen. Vastuuhenkilö: Opiskelijapalvelut ja Oulun yliopiston Avoin yliopisto. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Liittyy kiinteästi Tiedekirjaston järjestämään Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I -kurssiin.

2 86 Opintojaksokuvaukset Ajoitus: I vuoden syyslukukausi. Lisätiedot: Opintojakso on osa Oulun yliopiston Avoimen yliopiston järjestämää verkkokurssia Akateemiset opiskelutaidot. Opintojakso on pakollinen KTK-tutkintonnon opiskelijoille, muut voivat sisällyttää opintojakson vapaasti valittaviin opintoihin. Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I Information Retrieval and Information Literacy I Koodi: OPIS.0002 Laajuus: 1 op / 0,5 ov Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Sisältö: Tiedonhankinnan perusteet, opiskelun edellyttävät välttämättömät perustaidot: yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, tiedonhankinnan ja haun yleiset periaatteet, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palvelujen käyttö sekä aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tiedon eettisen käytön perusteet. Kirjallisuus: Opetusmateriaali on verkossa. Suoritustapa: Suoritetaan samanaikaisesti jakson Oppiminen kanssa. Aineistot ja kurssitehtävät verkossa, Lähiopetuksena kaksi pakollista työpajaa, joissa tiedonhakutehtäviä sekä tiedonhaun testi. Ennen kurssin alkua riittävät tiedonhaun taidot omaavat opiskelijat voivat osallistua lähtötasotestaukseen, jonka hyväksytty suorittaminen korvaa koko tiedonhaku ja informaatiolukutaito I -kurssisuorituksen. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Vastuuopettaja: Tiedekirjaston informaatikot Tiedonhaku ja informaatiolukutaito II Information Retrieval and Information Literacy II Koodi ja laajuus: OPIS.0004 Laajuus: 1 op / 0,5 ov Ajoitus: Opetus toteutetaan integroituna osana kandidaattiseminaaria. Edeltävät opinnot: Pääaineen perus- ja aineopinnot, Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I. Sisältö: Systemaattinen tiedonhankinta ja taitojen hyödyntäminen oman työn laadinnassa: hakutavat, suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat (kertaus Tiedonhaku I:n sisällöstä), oman tieteenalan tiedonlähteiden tuntemuksen syventäminen ja ajantasaistaminen, omaan tutkimusaiheeseen liittyvän tiedontarpeen täsmentäminen ja käsitteellinen jäsentäminen, oman tutkimusaiheen kattava aineistonhankinta, tiedonhankintaprosessin ja -tulosten analysointi, tutustuminen oman tieteenalan viittauskäytäntöihin, standardeihin ja viitteidenhallinnan apuvälineisiin sekä tietämyksen syventäminen aineistojen luotettavuuden arvioinnista ja tiedon eettisestä käytöstä. Huom! Graduntekijöille on lisäksi tarjolla tvt-tuki Oppimiskeskuksessa. Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustapa: Johdantoluento, kurssitehtävät verkossa. Verkkokurssin johdantoluennolla läsnäolovelvollisuus. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Vastuuopettaja: Tiedekirjaston informaatikot Johdatus tekniikan opintoihin Introduction to Engineering Studies Koodi: OPIS.0010 Opintojakso koostuu kolmesta osiosta: Opinto-ohjaus... 1 op Tiedonhankinta... 1 op Johdatus matematiikan opintoihin... 1 op Opinto-ohjaus Study Guidance Koodi: OPIS.0011 Laajuus: 1 op Ajoitus: 1. vuosi Edeltävät opinnot: Tavoite: Kurssin tarkoituksena on antaa tekniikan opiskeluun tarvittavia perusvalmiuksia. Henkilökohtainen opintosuunnitelman tarkoituksena on selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia, päämääriä ja sisältöjä sekä hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa. Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan tekniikan eri osa-aluista ja alan yleisnäkymistä sekä

3 Opintojaksokuvaukset 87 opiskelusta tekniikan alalla. Luennoilla käsitellään tekniikan opiskelua erityisesti ensimmäisenä vuonna, työelämään sijoittumista. Opintojakson aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Toteutustavat: koko lukuvuodelle ajoittuvat luennot ja ryhmätyöskentely. Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen luentotilaisuuksiin, ryhmätyöskentelyyn sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Vastuuopettaja: Timo Vekara. Vastuuorganisaatio: Sähkötekniikan ja tuotantotalouden Tiedonhankinta Information Retrieval Koodi: OPIS.0012 Laajuus: 1 op / 0,5 ov Ajoitus: 1. vuosi Edeltävät opinnot: Tavoite: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman alansa keskeisiin tietokantoihin ja tiedonhakutapoihin. Tämän lisäksi opiskelija saa yleiskuvan tiedonhakuun ja tietokantoihin liittyvästä käsitteistöstä, tietovarannosta ja sen organisoinnista. Luennolla ilmoitettava materiaali. Sisältää sekä varsinaisen opiskelumateriaalin että sen suorittamiseen liittyvät tehtävät. Materiaali ja kommunikaatiotyökalut ovat WebCT-alustalla. Toteutustavat: Johdantoluento ja opintojakson suorittaminen WebCT:ssä. Suoritustavat: Osallistuminen johdantoluentoon, kurssitehtävien suorittaminen WebCT:ssä Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Informaatikot tritonia. fi) Vastuuorganisaatio: Tiedekirjasto Tritonia. Johdatus matematiikan opintoihin Introduction to Studies in Engineering Mathematics Koodi: OPIS.0013 Laajuus: 1 op Ajoitus: 1. vuosi Edeltävät opinnot: Tavoite: Antaa opiskelijalle perusvalmiudet matematiikan opintojen aloittamiseen, ohjata oikeisiin merkintätapoihin, antaa harjoitusta matemaattisten ilmaisujen suullisessa esittämisessä ja esitellä tietoteknisiä työkaluja. Sisältö: Laskujärjestys, murtoluvut. Funktiokäsite, funktion kuvaaja, x-y -taso. Yhtälöt ja epäyhtälöt. Matemaattiset merkintäsopimukset, implikaatio, ekvivalenssi. Jos, niin -ilmaisut. Matemaattinen päättely ja todistaminen. Algoritmit. Symbolisen laskennan ohjelmisto (Mathematica, tms.). Numeerisen laskennan ohjelmisto (Excel, tms.). Kaavaeditori (Word, tms.). MathML. Luennolla jaettava materiaali ja verkkomateriaali. Toteutustavat: Luennot 14 h ja verkkoharjoitukset 5 kpl. Suoritustavat: Riittävä osallistuminen luennoille ja verkkoharjoituksiin. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Vastuuopettaja: Laaksonen Matti. Vastuuorganisaatio: Matemaattisten tieteiden Lisätiedot: Verkkoharjoitusten opetusympäristö ja verkkomateriaalin osoite ilmoitetaan aloitusluennolla, ja myöhemmin tiedon saa opettajalta. Riittävän osallistumisen kriteerit ilmoitetaan aloitusluennolla ja verkkomateriaalissa. Kauppatieteellisen alan yhteiset opinnot Kansantaloustieteen perusteet Introduction to Economics Koodi: KANS1001 Laajuus: 5 op Tavoite: 1) Saada opiskelija omaksumaan välttämättömät peruskäsitteet kansantalouden ja erityisesti sen perusyksiköiden ja talousjärjestelmi-

4 88 Opintojaksokuvaukset en toiminnan ymmärtämiseksi. 2) Perehdyttää opiskelija tärkeimpiin kokonaistaloudellisiin peruskäsitteisiin ja antaa kuva keskeisimmistä kokonaistaloudellisista riippuvuussuhteista. Sisältö: 1) Mikrotaloustieteen alkeet; kysyntä, tarjonta, kuluttaja, yritys, markkinat, kilpailu. 2) Kansantulokäsitteet, kansantulon määräytyminen, kulutus, investoinnit, säästäminen, raha, pankit, suhdanteet, taloudellinen kasvu, talousjärjestelmät. Opetus: Luennot 55 h, harjoitukset 15 h. Kirjallisuus: 1. PEKKARINEN, J. P. SUTELA: Kansantaloustiede. WSOY PARKIN, M., POWELL, M. & MATT- HEWS, K. (2000). Economics. 4. tai 5. tai 6. painos. Addison-Wesley. Luennoitsijan ilmoittamin osin. Suoritustapa: Tentti. Talousoikeuden perusteet Introduction to Business Law Koodi: TOIK.1001 Laajuus: 5 op Tavoite: Talousoikeuden kokonaiskuvan muodostaminen sekä juridiikan ja talouden kiinteän yhteyden tunnistaminen yritystoiminnassa. Talousoikeuden keskeisten oikeudenalojen osalta perusvalmiuksien hankkiminen oikeudellisten ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. Muiden oikeudenalojen osalta talousoikeuden ymmärtämiseksi tarvittavan osaamisen hankkiminen. Sisältö: Talousoikeuden asemaan, osaamiseen ja opiskeluun johdattaminen. Oikeus järjestelmänä. Oikeuslähteet ja niiden käyttö. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Talousoikeuden keskeisten oikeudenalojen perustiedot. Muiden oikeudenalojen pääpiirteet. Opetus: Luennot 30 h ja harjoitukset Kirjallisuus: 1. Hoppu, Esko & Kari Hoppu (2003). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki: WSOY Lakitieto. 2. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali. Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. Ulkomaiset opiskelijat voivat korvata opintojakson englanninkielisellä Introduction to Finnish and Scandinavian Law and Legal Culture -opintojaksolla. Lisätieto: Harjoituksissa ei ole läsnäolovelvoitetta. Vastuuhenkilö: Vesa Annola Kvalitatiiviset menetelmät Laajuus: 2 op Lisätiedot: Opintojakso järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna Lisätietoja tulee tiedekunnan www-sivuille ja lukujärjestysohjelmaan. Liiketoiminnan perusteet Essentials of Business Koodi: LIIK.1000 Laajuus: 25 op Johdanto: Kaikki yritykset ovat ihmisten muodostamia organisaatioita, joilla on tavoitteensa ja sen saavuttamista tukeva rakenteensa, ohjausjärjestelmänsä ja kulttuurinsa. Vaikka yritykset ovat hyvin erilaisia, on niillä myös yhteiset lainalaisuutensa. Yritys syntyy, kehittyy ja kasvaa tavoitteellisen johtamisen tuella. Ensin yritys tarvitsee liikeidean ja asiakkaat. Markkinointipäätöksillä vaikutetaan yrityksen menestykseen jatkuvasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Jokaisen yrityksen on myös oltava kannattava ja kestävällä taloudellisella pohjalla toimiakseen. Yritys tarvitsee myös henkilöstön toteuttamaan liikeidean sekä rakenteen, resurssit ja ohjausjärjestelmän varmistamaan toiminnan johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta. Yritys on systeeminen kokonaisuus, jossa monet asiat vaikuttavat toisiinsa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on tuottaa opiskelijoille vahva liiketoimintaosaaminen, jonka varassa ymmärretään yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti. Sisältö: Liiketoimintaosaamista rakennetaan opintokokonaisuudessa yhteistyössä neljän oppiaineen kanssa: johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi sekä

5 Opintojaksokuvaukset 89 tuotantotalous. Opintokokonaisuus koostuu oppiainekohtaisista osioista seuraavasti: Johtaminen ja organisaatiot... 6 op Laskentatoimi ja rahoitus... 7 op Markkinointi... 6 op Tuotantotalous... 2 op Ongelmanratkaisutehtävä... 4 op Opintokokonaisuus koostuu oppiainekohtaisista teoriaopetusjaksoista (luentosalissa ja WebCT oppimisympäristössä), oppimistehtävistä ja tenteistä sekä oppiaineet kokoavasta ongelmanratkaisutehtävästä. Tavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa hyvät valmiudet tieteellisen ajattelun kehittymiseen sekä tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista. Näitä ovat vuorovaikutustaidot ja uudet viestintätekniikat, ajankäytön suunnittelu ja hallinta, tiimityövalmiudet, vastuullinen työskentely, paineen sietokyky ja ongelmanratkaisutaidot. Opintokokonaisuuden avulla autetaan opiskelijaa löytämään oma suuntautumisensa liiketalouden alalla ja tukemaan pääainevalintaa sekä kehittämään nykyaikaisia opiskelutaitoja. Kirjallisuus: 1. Tieteenalat yhdistävä kirjallisuus: Uusi-Rauva Haverila Kouri Miettinen: Teollisuustalous. Infacs Johtamistekniikka Oy Kirja on myynnissä Pro Gradu kirjakaupassa. Tiedekunta maksaa 30 % kirjan hankintahinnasta kauppatieteellisen tiedekunnan 1. vuoden opiskelijan ostaessa ko. teoksen. 2. Oppiainekohtainen kirjallisuus esitetään kunkin oppiaineen opetusosion kuvauksen yhteydessä Suoritustapa: Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu kirjallisuudesta, luennoilla käsitellystä ja WebCT:ssä olevasta tietoaineksesta, case-yrityksen asiantuntijoiden luennoista sekä oppiainekohtaisista oppimistehtävistä ja tenteistä. Oppimismenetelmänä käytetään yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista. Opiskelijat työskentelevät koko opintojakson ajan tiimeissä. Tiimityöskentely tapahtuu sekä WebCT:ssä että kokoontumisissa. Opintokokonaisuuden aikana tiimit tekevät oppimistehtäviä, joissa etenemisen tarkka aikataulu on kurssikalenterissa. Tiimit ratkaisevat ja esittävät opintokokonaisuuden lopussa case-yritykseen liittyvän ongelmanratkaisutehtävän. Case yrityksen asiantuntijaluennot ovat pakollisia. Jokaisella ryhmällä on oma tiimivalmentaja, joka tarpeen mukaan tukee tiimin työskentelyä ja osallistuu tiimityön arviointiin. Arviointi: Kun kaikki tehtävät ovat hyväksytysti suoritettuja, opiskelijat saavat oppiainekohtaiset arvosanat. Oppiaineen osasuoritukset on suoritettava saman lukuvuoden aikana. Arviointi perustuu sekä yksilösuorituksiin että tiimityöskentelyyn. Jos opiskelija perustellusta syystä (sairauden tms. pitkän poissaolon vuoksi opetusjakson aikana) estyy osallistumasta opiskeluun, korvaavista suoritustehtävistä ja -tavoista sovitaan erikseen oppiainekohtaisesti ko. opettajan kanssa. Liiketoiminnan perusteet -opintokokonaisuuden oppiainekohtaiset sisältökuvaukset Johtaminen ja organisaatiot Yrityksen johtaminen Management of the firm Koodi ja laajuus: JOHT.1001, 6 op Johtaminen jaetaan perinteisesti asioiden (management) ja ihmisten (leadership) johtamiseen. Tavoitteisiin vievä ja johdonmukainen yritystoiminta edellyttää hyvää johtamista näillä kummallakin alueella. Yrityksen rakenteet, prosessit, toimintamallit ja kulttuuri on kehitettävä sellaisiksi, että asiakkaat voidaan palvella tehokkaasti, laadukkaasti ja kannattavasti. Tämä onnistuu, jos yrityksessä työskentelevät ihmiset osaavat, ovat motivoituneita ja hyvin voivia. Nykyään johtamisessa korostuu erityisesti muutoksen ja uudistumisen haaste. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on etsittävä ja samalla

6 90 Opintojaksokuvaukset kehitettävä jatkuvasti olemassa olevaa. Haasteet ovat samoja niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Tavoitteena on perehtyä johtamisen ja organisaatioiden tieteenalan peruskäsitteisiin vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin o Mitä yrittäjyys on, miten se syntyy ja mikä on sen merkitys? o Miten yrityksen toiminnan kokonaisuus ja tavoitteisto rakentuu? o Miten yrityksen toimintaa voidaan organisoida? o Mitä tehtäviä ja haasteita henkilöstöprosessit sisältävät? o Mitä on johtaminen? o Mitä haasteita kansainvälisessä ympäristössä toimiminen tuo yritykselle? Osion työmäärä opiskelijalle on noin 160 h, joka jakautuu ohjattuun työskentelyyn luentosalissa ja WebCT:ssä, yhteensä noin 75 h ja itsenäiseen työskentelyyn, noin 85 h. Kirjallisuus: 1. Ghemawat, P. (2004). Strategy and Business Landscape. 2 painos. Kurssilla ilmoitettavat luvut. 2. Robbins, S. (2004). Essentials of Organizational Behavior. Kurssilla ilmoitettavat luvut. 3. Vanhala, Laukkanen & Koskinen (1997 tai uudempi). Liiketoiminta ja johtaminen. Kurssilla ilmoitetettavat luvut. 4. Muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali. Suoritustapa: Neljä opetuksen aikana annettavaa tiimikohtaista kirjallista oppimistehtävää, jotka voivat jakautua osatehtäviin opettajan määrällä tavalla sekä tentti. Laskentatoimi ja rahoitus Liiketoiminnan perusteet: laskentatoimi ja rahoitus Essentials of Business: Accounting and Finance Koodi ja laajuus: LASK.1000, 7 op Osion työmäärä opiskelijalle on noin 180 t, joka sisältää ohjattua työskentelyä luentosalissa ja harjoituksissa yhteensä noin 90 t jakautuen seuraavasti: Operatiivisen laskentatoimen perusteet t Johdatus kirjanpitoon t Yrityspeli t Lisäksi osio edellyttää opiskelijan itsenäistä työskentelyä noin 90 t. Laskentatoimen ja rahoituksen opintojaksoille ei ole määritelty opintopisteitä, vaan kaikki osiot hyväksyttävästi suoritettuaan opiskelija saa yhteensä 7 op. Operatiivisen laskentatoimen perusteet Koodi: LASK.1001 Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija siihen osaan laskentatoimea, jonka tehtävänä on tuottaa yrityksen taloutta koskevaa informaatiota. Kustannuslaskennan suoritusperiaatteet kustannuslajilaskennan, kustannuspaikkalaskennan ja suoritekohtaisen laskennan osalta. Tuotteiden hinnoittelu ja budjetointi. Opetus: Luennot 32 t, harjoitukset 8 t. Kirjallisuus: 1. Riistama Jyrkkiö: Operatiivinen laskentatoimi. Luvut Neilimo Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Luvut 1 3 ja 5 6. Suoritustapa: Yksilötentti Johdatus kirjanpitoon Koodi: LASK.1002 Tavoite: Perehdyttää opiskelija ulkoisen laskentatoimen käsitteistöön, tehtäviin ja menetelmiin. Kahdenkertainen liikekirjanpito: juokseva kir-

7 Opintojaksokuvaukset 91 janpito ja tilinpäätös. Edellisten sääntely, peruskäsitteistö ja hyväksikäyttö. Opetus: Luennot 24 t, harjoitukset 12 t. Kirjallisuus: 1. Leppiniemi Kykkänen: Kirjanpito ja tilinpäätös harjoituksineen, 2005 tai uudempi. Suoritustapa: Tiimikohtainen kirjallinen oppimistehtävä + yksilötentti. Yrityspeli Koodi: LASK.1004 Sisältö: Yrityspeliä pelataan tiimeittäin muiden Liiketoiminnan perusteet -kokonaisuuden opintojen ohessa. Peli koostuu harjoituskierroksista sekä varsinaisista pelikierroksista. Tavoitteena on pelin avulla hahmottaa yritys eri osatekijöistä koostuvana toimivana prosessina erityisesti taloushallinnon näkökulmasta. Käsiteltäviä ( teoriasta peilautuvia ) asioita ovat mm. tulos- ja taselaskelmat ja niiden ennusteet, keskeisimmät tunnusluvut, varastolaskelmat, myynti- ja ostobudjetit, yksinkertaiset rahoituspäätökset, sekä yrityksen toimintastrategia. Keskeisiä käsitteitä lisäksi mm. yrityksen markkina-arvo sekä tuotteiden myynnistä saatava katetuotto. Pelimallina Autobusiness jossa tarkoituksena saada autojen vähittäiskauppaa harjoittava yritys menestymään mahdollisimman hyvin kilpailijoihin nähden. Opetus: Harjoituskierrostunnit n. 8 t + pelin aikaiset ohjaustunnit n. 2 t. Materiaali: Pelikäsikirja sekä muu opettajan määräämä materiaali. Suoritustapa: Suoritetaan osallistumalla aktiivisesti pelikierrosten päätöksentekoon, sekä laatimalla yksi tiimikohtainen kirjallinen oppimistehtävä. Markkinointi Markkinointi liiketoiminnan kentässä Marketing Function in Business Koodi ja laajuus: MARK.1001, 6 op Tavoite: saada opiskelija sisäistämään, mikä on markkinoinnin asema ja tehtäväkenttä yrityksen liiketoiminnassa sekä rakennetaan valmiuksia tarkastella yrityksen toiminataa markkinoinnin näkökulmasta perehdyttää opiskelijat markkinoinnin peruskäsitteisiin, yrityksen tuotteiden/palveluiden markkinointiprosessiin ja siihen keskeisesti vaikuttaviin tekijöihin sekä markkinoinnin kilpailukeinojen suunnitelmalliseen käyttöön, että opiskelija tietää yrityksen kysyntä- ja kilpailuympäristön analysoinnin olevan perusta tavoitteiden asettamiselle. Näin syntyvää tietämystä ja tuntemusta vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä jäsennetään valitun tuotteen/palvelun markkinoinnin kenttää. Osion työmäärä opiskelijalle on noin 160 h, joka jakaantuu työskentelyyn luentosalissa ja WebCT.ssä, noin 75 h ja itsenäiseen työskentelyyn, noin 85 h. Opetus: Luennot 16 t, lisäksi WebCT-työskentelyä Kirjallisuus: Philip Kotler: MARKETING MANAGE- MENT, Eleventh edition, 2003 tai Philip Kotler - Kevin Lane Keller: MARKE- TING MANAGEMENT 12e, 2006 Suoritustapa: Kuusi opetuksen aikana annettavaa tiimikohtaista kirjallista oppimistehtävää. Tuotantotalous Yrityksen reaaliprosessit Logistic processes of an organization Koodi ja laajuus: TUTA.1070, 2 op Tavoite: ymmärtää yrityksen reaaliprosessin kulku ja siihen keskeisesti liittyvät käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet.. Hankintatoimi ja - logistiikka, sisäinen logistiikka (tuotantoprosessi), sen läpimenoaika ja sen vaikutus sitoutuvaan pääomaan ja laatuun, jakelulogistiikka. Osion työmäärä opiskelijalle on noin 30 h, joka jakaantuu työskentelyyn luentosalissa sekä itsenäiseen työskentelyyn.

8 92 Opintojaksokuvaukset Opetus: Luennot 12 t. Kirjallisuus: Artikkeleita ja case-materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Soveltuvin osin Teollisuustalous-kirja. Suoritustapa: Yksi opetuksen aikana annettava tiimikohtainen kirjallinen oppimistehtävä. Oppimistehtävät ja ongelmanratkaisutehtävä Ongelmanratkaisutehtävä Problem Solving Case Study Koodi ja laajuus: LIIK.1001, 4 op Tiimit ratkaisevat opintokokonaisuuden lopussa case-yritykseen liittyvän ongelmanratkaisutehtävän, joka esitetään suullisesti ja kirjallisesti. Suoritukseen kuuluu myös vähintään yhden rinnakkaisen ryhmän oppimistehtävän ratkaisun opponointi kyseisissä esittelytilaisuuksissa. Case-ongelmanratkaisutehtävän avulla integroidaan eri tieteenalojen oppiaines toisiinsa. Sen päätehtävänä on kuitenkin johdattaa opiskelijat ymmärtämään ja analysoimaan käytännön yritystoimintaa teoreettisen tiedon avulla sekä auttaa opiskelijaa ymmärtämään ongelmanratkaisuprosessin kulkua. Ongelmanratkaisutehtävän opintopisteet (4 op) voidaan laskea pääaineen (johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi) perusopintoihin tai sivuaineopintoihin em. oppiaineissa. Oppimistehtävissä käsitellään teoriaa ja empiriaa (käytäntöön soveltaminen). Oppimistehtävien empiriaosiot tehdään case-yrityksen asiantuntijoiden luentojen ja heidän toimittamansa materiaalin sekä yrityksen kotisivuilta saadun tiedon, artikkeleiden ja julkaisujen perusteella. Opiskelijat eivät henkilökohtaisesti ota yhteyttä case-yritykseen, mutta voivat tehdä oppimistehtäviin kysymyksiä case-yrityksen asiantuntijaluennoilla. Opintokokonaisuuteen on oppiainekohtaisesti nimetty vastuutiimi: Johtamisen laitos: Krista Anttila, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos: Maria Kankaanpää Markkinoinnin laitos: Martti Muroma, Tuotannon laitos: Tauno Kekäle. Liiketoiminnan kehittäminen Koodi: LIIK.1100 Laajuus: 25 op Edeltävät opinnot: Liiketoiminnan perusteet tai sitä vastaavat tiedot Liiketoiminnan kehittäminen -opintokokonaisuus ajoittuu ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudelle ja se on pakollinen kaikille kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Poikkeuksellisesti opintokokonaisuus järjestetään myös syyslukukaudella 2006 syksyllä 2005 ja keväällä 2006 aloittaneille KTK opiskelijoille. Liiketoiminnan kehittäminen -opintokokonaisuus kuuluu Liiketoimintaosaamisen aiheeseen ja on jatkoa Liiketoiminnan perusteet -opintokokonaisuudelle. Liiketoiminnan kehittäminen opintokokonaisuus koostuu kolmen oppiaineen Johtaminen ja organisaatiot, Laskentatoimi ja rahoitus sekä Markkinoinnin yhteistyössä suunnittelemasta opetuksesta. Opintokokonaisuus koostuu oppiainekohtaisista osioista seuraavasti: Johtaminen ja organisaatiot... 7 op Laskentatoimi ja rahoitus... 7 op Markkinointi... 7 op Yrityksen perustamistehtävä... 4 op Liiketoiminnan kehittäminen oppiainekohtaiset sisältökuvaukset Johtaminen ja organisaatiot Johtamisen ja organisaatioiden oppiaineen osuus opintokokonaisuudessa muodostuu seuraavista opintojaksoista: Liiketoiminnan strateginen suunnittelu... 3 op Toiminnan organisointi ja henkilöstöresursointi... 3 op Yrittäjä johtajana... 1 op

9 Opintojaksokuvaukset 93 Liiketoiminnan strateginen suunnittelu Koodi: JOHT1002 Laajuus: 3 op Tavoite ja sisältö: Opintojakso kuuluu osana Liiketoiminnan kehittämisen opintokokonaisuuteen. Opintojaksolla tarkastellaan yrityksen strategista suunnittelua tilanteessa, jossa ollaan luomassa ja käynnistämässä uutta liiketoimintaa. Lisäksi käsitellään erilaisia yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehtoja strategian toteuttamiselle. Opetus, oppimismuoto ja suoritustapa: Luennot, sovellutukset ja tentti. Kirjallisuus: 1. Ghemawat, P. (2004). Strategy and business landscape. Opintojakson alussa ilmoitettavat luvut. Vastuuhenkilö: ilmoitetaan tarkemman aikataulun yhteydessä Wompatissa. Toiminnan organisointi ja henkilöresurssointi Koodi: JOHT1003 Laajuus: 3 op Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla käsitellään uuden liiketoiminnan edellyttämän osaamisen ja tarvittavien henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja hankintaa. Sisältöalueita ovat työn ja toimintojen organisointi, henkilöstösuunnittelu, tarvittavien osaamisten määrittely ja henkilöstön hankinta. Yksittäisinä teemoina käsitellään muun muassa projekti- ja tiimiorganisaatiota, työn muotoilua sekä alihankintaa ja henkilövuokrausta. Opetus, oppimismuoto ja suoritustapa: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: 1. Robbins, S. (2004). Essentials of Organizational Behavior. Opintojakson alussa ilmoitettavat luvut. 2. Muu opettajan ilmoittama materiaali. Vastuuhenkilö: ilmoitetaan tarkemman aikataulun yhteydessä Wompatissa. Yrittäjä johtajana Koodi: JOHT1004 Laajuus: 1op Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla perehdytään yrittäjän toimintaan liikeyrityksensä johtajana ja organisaationsa työntekijöiden esimiehenä. Kurssin tarkoituksen on eritellä ja pohtia yrittäjän erilaisten roolien ominaispiirteitä, niiden asettamia vaatimuksia ja yhteensovittamisen erityispiirteitä yrittäjän jokapäiväisessä toiminnassa. Opetus, oppimismuoto ja suoritustapa: Luennot, workshop-työskentely ja sovellustyö. Kirjallisuus: Opettajan ilmoittama materiaali. Vastuuhenkilö: ilmoitetaan tarkemman aikataulun yhteydessä Wompatissa. Laskentatoimi ja rahoitus Laskentatoimen ja rahoituksen osuus opintokokonaisuudessa muodostuu seuraavista opintojaksoista Rahoituksen perusteet... 4 op Tilinpäätösanalyysi... 3 op Rahoituksen perusteet Principles of Finance Koodi: LASK1006 Laajuus: 4 op Tavoite: Perehdyttää opiskelijat rahoituksen peruskäsitteisiin ja modernin rahoitusteorian eri osa-alueisiin. Sisältö: Rahan aika-arvo, rahoituksen lähteet, rahoitusinstrumentit, osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen hinnoittelu, riski ja tuotto, rahoitusmarkkinat ja niiden tehokkuus, rahoitusrakennetta ja voitonjakoa koskevat päätökset, investointilaskelmat, rahoituksen välitys. Opetus: Luennot 36 h, harjoitukset 18 h Kirjallisuus: 1. NIKKINEN, J., T. ROTHOVIUS & P. SAHLSTRÖM: Arvopaperisijoittaminen, WSOY, 2005 (2. painos). 2. MARTIKAINEN, T. & M. MARTIKAI- NEN: Rahoituksen perusteet, WSOY, 2002

10 94 Opintojaksokuvaukset (5. painos). 3. BREALEY, R., S. MYERS & A. MARCUS: Fundamentals of Corporate Finance, International Edition, McGraw Hill, 2004 (4th Edition). 4. Opetusmoniste: VÄHÄMAA, S. & J. ÄIJÖ: Rahoituksen perusteet, Vaasan yliopisto. Suoritustapa: Tentti. Tilinpäätösanalyysi Introduction to Financial Statement Analysis Koodi: LASK1006 Laajuus:3 op Tavoite: Perehdyttää opiskelija laskentatoimen näkökulmasta suoritettavaan yksittäisen yrityksen toimintaedellytysten analysointiin ja analyysitietojen hyväksikäyttömahdollisuuksiin. Sisältö: Yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä, tilinpäätöksen oikaiseminen YTN:n ohjeiden mukaisesti, keskeisimpien tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi, kassavirtalaskelman ja rahoituslaskelman laadinta ja hyväksikäyttö. Opetus: Luennot 30 h Kirjallisuus: 1. Leppiniemi Leppiniemi (2000). Tilinpäätöksen tulkinta. Helsinki: WSOY. 2. Yritystutkimusneuvottelukunta (2005). Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Gaudeamus. Suoritustapa: Tentti Edeltävät opinnot: Liiketoiminnan perusteet: Laskentatoimi ja rahoitus. Markkinointi Markkinointisuhteiden johtaminen Managing Marketing Relationships Koodi: MARK1002 Laajuus: 7 op Vastuuopettajat: Anu Norrgrann Tavoite: Oppia jäsentämään yrityksen toimintaa suhteiden johtamisen näkökulmasta ja oppia tunnistamaan yrityksen keskeiset markkinointisuhteet. Rakentaa ymmärrystä kahdenvälisten suhteiden johtamisen haasteista ja käytettävissä olevista keinoista. Sisältö: Luodaan peruskuva yrityksen toiminnasta suhdeverkostossa. Selvitetään erilaisten liikesuhteiden ominaispiirteet. Suhteiden johtamisen haasteita tarkastellaan erityisesti asiakkuuksien hallinnan, asiakassuhteiden, erityisesti arvonmäärityksen (esimerkiksi kannattavuus ja tyytyväisyys) ja palvelujen johtamisen kautta. Opetus: Luennot (30 40h) käsittelevät opintojakson ydinsisältöä. Niiden yhteydessä tehtävillä harjoituksilla samoin kuin kurssikirjallisuudella havainnollistetaan suhdejohtamisen käytäntöjä. Luentoihin ja kurssikirjallisuuteen pohjautuva tentti. Mahdollisten vierailevien luennoitsijoiden opetuksessa läsnäolovelvollisuus. Kirjallisuus: GUMMESSON,EVERT (2004). Suhdemarkkinointi 4 P:stä 30 R:ään. MCDONALD, MALCOLM et al. (2000). Key Customers: How to manage them profitably Oheismateriaalia luennoitsijan ilmoituksen mukaan Osallistumisoikeus: Kauppatieteellisen alan opiskelijat. Edeltävät opinnot: Markkinointi liiketoiminnan kentässä. Tämän kurssin osallistujat eivät voi osallistua opintojaksolle Marketing Thinking in the Nordic Countries. Ajoitus: kevätlukukausi (1. vsk). Vuonna 2005 opintonsa uuden tutkintorakenteen mukaisesti aloittaneille opiskelijoille kurssi järjestetään erikseen syksyllä Yrityksen perustamistehtävä Koodi: LIIK1101 Laajuus: 4op Tavoite ja sisältö: Opintojakson Liiketoiminnan kehittäminen sisältämien oppiainesten tuella opiskelijat laativat ryhmissä uuden yrityksen perustamistehtävän. Opetus, oppimismuoto ja suoritustapa: Workshop -työskentely. Opintojakson arvosana tulee liiketoimintasuunnitelmien ja niiden prosessoinnin perusteella. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

11 Opintojaksokuvaukset 95 Vastuuhenkilö: ilmoitetaan tarkemman aikataulun yhteydessä Wompatissa. Yrityksen perustamistehtävän opintopisteet (4 op) voidaan laskea pääaineen (johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi) perusopintoihin tai sivuaineopintoihin em. oppiaineissa. Liiketoiminnan etiikka Business Ethics Koodi: LIIK3001 Laajuus: 2 op Tavoite: Perehdyttää opiskelija globalisoituvan yritystoiminnan itsesääntelyyn ja sen perusteisiin. Sisältö: Yrityksiin kohdistuvien eri intressitahojen tarpeiden analyysi sekä näiden tarpeiden välisen tasapainopisteen saavuttamisen edellytysten pohdinta. Tarkastelu tapahtuu moraalifilosofisen perinteen pohjalta. Opetus: luennot 20 h, josta Talousoikeus pitää 10 h, ja tiedekunnan muut laitokset jakavat 10 h. Kirjallisuus: Andrew Crane- Dirk Matten (2004) Business Ethics, Oxford University Press. Lisätiedot: Opintojakso on pakollinen kaikille KTM-tutkintoa suorittaville. Opintojakson yhteyshenkilönä toimii Juha Tolonen. Tieteenfilosofia Philosophy of Science Koodi: FILO1009, Laajuus: 3 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteenfilosofian ja tieteen etiikan peruskysymyksiä sekä tieteelliseen käsitteen- ja teorianmuodostukseen ja selittämiseen liittyviä ongelmia. Suoritustapa: Luentokurssin ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Luentokurssin oheiskirjallisuus: M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena (247 s.) Kirjallisuuskuulustelu: Luentokurssin oheiskirjallisuus + A. Rosenberg, The Philosophy of Science: A Contemporary Introduction (208 s.) Arviointi: 1 5. Vastuuopettaja: Filosofian yliopistonlehtori. Vapaasti valittavat opinnot Kansainväliset opiskeluvalmiudet Academic Skills for International Studies Abroad Koodi ja laajuus:opis0010, 1 op/ 0,5 ov Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tarjota kansainvälistymisjaksolle lähtevälle opiskelijalle mahdollisimman laadukkaat ja laajat ohjausja neuvontapalvelut ennen ulkomaille lähtöä sekä sieltä palatessa. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijan opastamista opintoasioissa ja opintosuunnitelman laatimisessa, valmistamista kohtaamaan uusi kulttuuri ja sen mukanaan tuomat haasteet ja vaikeudet, tuoda aiemmin ko. kohteissa opiskelleiden kokemukset pienryhmissä esille ja tarjota mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja verkostoitumiseen ennen vaihdon alkamista. Takaisin kotiyliopistoon palatessa tavoitteena on ohjata opiskelijaa opintojen hyväksilukemisessa sekä tukea sopeutumisprosessissa. Sisältö: Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin: 1. Tekninen orientaatio ohjaa opiskelijaa kansainvälisen opiskelun hakuprosessissa käytännön asioissa sen jälkeen kun vaihtopaikka on varmistunut mm. lupa-asiat, terveydenhoito, vakuutukset, opintosuunnitelman laatiminen tiedekuntakohtaisesti, opintososiaaliset edut ulkomailla. Käydään läpi myös opiskelijan vaihtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 2. Kulttuuriorientaatio valmistaa opiskelijaa kohtaamaan uudessa ympäristössä eteen tulevia asioita. Osana kulttuuriorientaatiota järjestetään maakohtaiset workshopit. 3. Paluuorientaatiossa käsitellään ja puretaan kansainvälistymisjakson kokemuksia vertaisryhmäkeskustelussa ja tiedekuntakoh-

12 96 Opintojaksokuvaukset taisesti opastetaan opintojen hyväksilukuprosessissa. Ajoitus: Opintojakson eri moduulit järjestetään lukuvuoden aikana seuraavasti: Tekninen orientaatio ja kulttuuriorientaatio järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään orientaatiot on tarkoitettu syys-/ talvilukukaudeksi vaihtoon lähteville ja syksyn orientaatiot on tarkoitettu kevät-/ kesälukukaudeksi vaihtoon lähteville. Paluuorientaatio järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Suoritustapa: Aktiivinen läsnäolo kaikissa kolmessa moduulissa. Kirjallisen matkaraportin ja muiden vaadittavien dokumenttien palauttaminen. Arviointi: Hyväksytty/ hylätty. Pakollisuus: Pakollinen kaikkien Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville sekä Vaasan yliopiston freemover matkaapurahaa saaneille. Vastuuorganisaatio: Kansainväliset asiat. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä tiedekuntien opintoneuvojien ja opintosihteerien kanssa. Työmarkkinatietous Koodi: Laajuus: 1 op/ 0,5 ov Edeltävät opinnot: Tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa Vaasan yliopiston tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoille pohjatietoja ja näkemystä työelämän ja työmarkkinoiden toiminnasta sekä tuoda esiin ne vaatimukset, jotka tänä päivänä kohdistuvat ko. alojen osaajiin Suomessa. Sisältö: Opintojakso koostuu viidestä luennosta: 1) CV ja työpaikkahakemus, 2) Työpaikkahaastattelu, 3) Minkälaisia henkilöitä yritys haluaa palkata?, 4) Työsopimus ja 5) Työttömyysturva & Työaika ja loma-aika. Opintojaksoon kuuluu myös workshop-tyyppinen harjoituskerta CV:n tekemisestä. Toteutustavat: Kurssi toteutetaan luennoilla ilman koetta. Kurssin suorittamiseksi vaaditaan pakollinen osallistuminen kaikille osaluennoille. Luentoja eri vuosilta voi vapaasti yhdistellä kurssin suorittamiseksi. Suoritustavat: osallistuminen viidelle osaluennolle Arviointi: hyväksytty/hylätty Opettaja: vierailijaluennoitsijat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:stä sekä Vaasan alueen yrityksistä. Lisätietoja: Opintojakso järjestetään yhteistyössä Tekniikan Akateemisten liiton TEK:n ja Suomen Ekonomiliiton Sefe ry:n kanssa. Opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson osaksi työharjoittelua tai vapaasti valittavia opintoja. Automaatiotekniikka Perusopinnot Digitaalitekniikan perusteet Introduction to Digital Electronics Koodi: AUTO.1010 Edeltävät opinnot: Ohjelmointi. Lisäksi suositellaan Algebra I. Tavoite: Perehdyttää opiskelija digitaalitekniikan matemaattisiin perusteisiin (boolen algebra), elektronisiin toteutuksiin (TTL) ja digitaalipiirien suunnitteluun (VHDL). Opiskelija hallitsee opintojakson jälkeen VHDL-kielen perusteet ja tuntee prosessorien (CPU) rakenteen ja VLSIsuunnittelun alkeet. Opiskelija osaa terminologiaa suomeksi ja ruotsiksi. Sisältö: Alan terminologia suomeksi ja ruotsiksi. Boolen algebra, loogisten perusoperaatioiden toteutus ja sekvenssilogiikka. Koodijärjestelmät, vertailupiirit, pariteetti, yhteenlaskupiirit ja datamuuntimet, muistit, ohjelmoitavat logiikat, AD-muuntimet, VHDL-piirisuunnittelukieli. RIC prosessori ja VLSI-suunnittelun alkeet. 1. Lars-Hugo Hemert: Digitala kretsar, Studentlitteratur, R. Lipsett, C. Schaefer & C. Ussery: VHDL: Elektroniikan kuvaus- ja suunnittelukieli, Hantro ky. 3. Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.

13 Opintojaksokuvaukset 97 Toteutustavat: Luennot 24 h, harjoitukset 18 h ja harjoitustyö 25 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Elektroniikka Electronics Koodi: AUTO.1020 Edeltävät opinnot: Sähkötyöturvallisuus Tavoite: Perehdyttää opiskelija elektroniikan peruskomponentteihin, yksinkertaisiin piireihin sekä piirien simulointiin. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tehdä turvallisesti elektroniikan laboratoriokytkentöjä ja tuntee digitaalipiirien perusteet. Sisältö: Piiriteorian perusteet, puolijohdekomponenttien toiminta, sovellukset ja valmistus. Analoginen signaalinkäsittely, pientaajuusvahvistimet, operaatiovahvistimen perusteet ja aktiiviset suodattimet. Digitaalipiirien perusteet. 1. Jakob Millman & A. Grebel: Microelectronic, 2nd ed. McGraw-Hill. 2. Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, harjoitukset ja simulointiharjoitukset 16 h, laboratoriotyöt 12 h. Suoritustavat: Tentti, simulointiharjoitukset ja laboratoriotyöt. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. laitos Kemian perusteet Introduction to chemistry Koodi:AUTO.1040 Laajuus: 5 op/ 3ov Ajoitus: kevät tai kesä 2007 Edeltävät opinnot: Suositellaan lukion kemiaa. Tavoite: Kurssi käsittelee kemian perusteita ja teknisiä sovelluksia sekä kemiallisia mittauksia. Kurssilla opitaan kemian perusteita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia kemiallisia mittauksia. Kurssia suositellaan kaikille automaatiosta ja mittaustekniikasta kiinnostuneille. Kurssi sopii erityisen hyvin tukemaan automaation opintoja. Sisältö: Epäorgaaninen kemia, orgaaninen kemia, sovelluksia, kemian mittaustekniikkaa, ph, konsentraatio, spektroskopian alkeita. Luennoilla ilmoitettava. Toteutustavat: Luennot x h, harjoitukset x h. Suoritustavat: Tentti (tai kaksi välikoetta) ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander Opettaja: Pekka Sten ja Jean-Peter Ylén laitos Lisätiedot: Monissa automaatiotehtävissä tarvitaan myös kemian perusteiden tuntemista. Prosessitekniikkaan ja -automaatioon suuntautunut kemian perusteiden kurssi, joka painottuu tavanomaista kemian perusteiden kurssia enemmän teknisiin sovelluksiin ja mittaustekniikkaan. Signaalien käsittely Digital Signal Processing Koodi: AUTO.1030 Edeltävät opinnot: Ohjelmointi ja Integraalimuunnokset. Lisäksi suositellaan Digitaalitekniikan perusteita. Tavoite: Perehdyttää opiskelija mittaussignaalien ja kuvien digitaalisen käsittelyn matemaattisiin ja elektronisiin perusteisiin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson jälkeen soveltaa digitaalista signaalien käsittelyn perussuodattimia esimerkiksi säätötekniikan, konenäön tai aikasarja-analyysin ongelmiin. Tämän lisäksi opiskelija osaa ohjelmoida signaalien käsittelyn algoritmeja. Sisältö: Tavallisimmat suodattimet, diskreetit signaalit ja järjestelmät, Z-muunnos, virtauskaaviot, Fourier-muunnos, diskreetti Fouriermuunnos, FFT. Digitaalisuodattimien suunnit-

14 98 Opintojaksokuvaukset telu ja äärellinen laskentatarkkuus. Kuvien koodaus ja käsittely. DSP-prosessorit ja ohjelmistot. FIR-suotimen suunnittelu IRT-menetelmällä. Sovelluksia. 1. Graig Marven & Gillian Ewers: A Simple Approach to Digital Signal Processing, Texas Instruments, E.L. Ifeachor & B.W. Jerwis: Digital Signal Processing, Addison-Wesley, R. Gonzalez & R. Woods: Digital Image Processing, 2 nd ed. Addison-Wesley, Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, Harjoitukset 18 h ja harjoitustyö 25 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitusyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander Aineopinnot Automaatiojärjestelmät Automation Systems Koodi: AUTO.2010 Edeltävät opinnot: Ohjelmointi. Tavoite: Ymmärtää kappaletavarateollisuuden automaatio- ja informaatiojärjestelmiä. Sisältö: Tuotannon organisoituminen verkostoituneesti yrityksen sisällä ja yritysten välillä. Verkostoitunutta tuotantotapaa tukevat ohjausja informaatiojärjestelmät. Järjestelmien integrointi: toiminnanohjauksen järjestelmät, tuotesuunnittelun ja tuotetiedon hallinnan järjestelmät, valmistuksen ohjauksen järjestelmät jne. Integroinnissa tarvittavat tietoliikenneväylät ja -verkot. Tietoteknisen infrastruktuurin määrittely ja toteutuksen suunnittelu. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 20 h, esitelmät 20 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti, harjoitustyö ja esitelmä Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Automaation tietotekniikka Computer Systems of Automation Koodi: AUTO.2020 Edeltävät opinnot: Ohjelmointi, lisäksi suositellaan Digitaalitekniikan perusteita. Tavoite: Tuntea automaatiojärjestelmien tietotekniikan toiminnot ja rakenne. Sisältö: Hajautetut järjestelmäarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät, sovellusohjelmointi, pienautomaatio, robotiikka, sulautetut järjestelmät, käyttöliittymät, informaatioergonomia, reaaliaikaisen tietoteknisen järjestelmän suunnittelumenetelmät. Sovelluksia. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Elektroniikan valmistustekniikka Production Processes in Electronics Koodi: AUTO.2030 Edeltävät opinnot: Elektroniikka ja Digitaalitekniikan perusteet. Lisäksi suositellaan Mekatroniikkaa, Automaation tietotekniikkaa ja Automaatiojärjestelmiä. Tavoite: Tuntea elektroniikan valmistustekniikan, suunnittelun ja toteutuksen keskeiset asiat. Sisältö: Pintaliitoskomponentit, komponenttikorttien valmistusprosessi, materiaalikysymykset, kokoonpano, testaus ja laadunvarmistus. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.

15 Opintojaksokuvaukset 99 Toteutustavat: Luennot 24 h, tutustumiskäynnit 16 h, harjoitustyö 15 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Kandidaatin tutkielma Bachelor s Thesis Koodi: AUTO.2990 Laajuus: 8 op / 5 ov Ajoitus: 3. kevät Edeltävät opinnot: Automaatiotekniikan perus- ja aineopinnot. Tavoite: Johdatus itsenäiseen tutkielmatyöhön. Sisältö: Tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen. Tieteellisiä tekstejä. Toteutustavat: Luennot 8 h, ohjaus 15 h. Suoritustavat: Tutkielman laatiminen. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Lisätiedot: Ks. Tekniikan alan kandidaatin tutkielman laadintaohjeet ja tiedekunnan kirjoitusohjeet. Mekatroniikka Mechatronics Koodi: AUTO.2040 Edeltävät opinnot: Ohjelmointi, Lineaarialgebra ja Fysiikka I. Tavoite: Perehdyttää opiskelija automaatioon ja mekatronisiin laitteisiin, niiden suunnitteluun ja matemaattiseen käsittelyyn. Oppia mekatronisten laitteiden suunnittelua. Sisältö: Automaatio, mekatronisen laitteen mekanismit, anturointi, ohjaus, ohjelmointi, toimilaitevaihtoehdot ja tehonsiirto, robotit. Laiteturvallisuus. 1. Mauri Airila: Mekatroniikka, OtaTieto, Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, harjoitukset 16 h, harjoitustyö 30 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Soft computing Soft computing Koodi: AUTO.2050 Edeltävät opinnot: Ohjelmointi, lisäksi suositellaan Olio-ohjelmointia. Tavoite: Perehdyttää opiskelija hermoverkkojen, sumean logiikan ja geneettisten algoritmien perusteisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa ko. menetelmiä ongelmanratkaisuun ja osaa intervalliaritmetiikan perusteet. Sisältö: Hermoverkot, sumea logiikka, geneettiset algoritmit, evoluutiostrategiat, intervalliaritmetiikka. Sovelluksia tekniikasta ja luonnontieteistä. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Säätötekniikka Introduction of Controli Koodi: AUTO.2060 Edeltävät opinnot: Integraalimuunnokset, lisäksi suositellaan Signaalien käsittelyä Tavoite: Hallita säätötekniikan, takaisinkytkennän ja siirtofunktioiden perusteet.

16 100 Opintojaksokuvaukset Sisältö: Laplace-muunnos, siirtofunktiot, takaisinkytkentä, stabiilisuus, PID-säätimien toiminta, diskreetin säädön alkeet. Säätöjärjestelmien simulointi ja Matlab Control Toolbox. 1. Lewis & Young: Basic Control Systems Engineering, Prentice-Hall, Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h ja harjoitustyö. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Säätötekniikan jatkokurssi Advanced Control Engineering Koodi: AUTO.2070 Edeltävät opinnot: Säätötekniikka, suositellaan myös Signaalien käsittelyä. Tavoite: Hallita säätötekniikan matemaattiset ja algoritmiset perusteet. Sisältö: Dynaamiset järjestelmät, taajuustason mallit, tilamallit, säätäjien suunnittelu ja analyysi. Jatkuvien ja diskreettien mallien yhteydet, diskreetit säätöalgoritmit, häiriöt ja niiden kompensointi. 1. Åström Wittenmark: Computer Controlled Systems Theory and Design, Prentice- Hall, Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Syventävät opinnot Automaation tietotekniikan jatkokurssi Virtual Automation Koodi: AUTO.3010 Edeltävät opinnot: Automaation tietotekniikka, lisäksi suositellaan Automaatiojärjestelmiä. Tavoite: Suunnitella, toteuttaa ja testata yksinkertainen verkkoon hajautettu automaatiosovellus. Alan terminologia ja menetelmien tuntemus. Sisältö: Automaattinen tiedonsiirto Internetissä, protokollat, hajautetut tietokannat, etävalvonta, etäohjaus, luotettavuus. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander Automaation tietotekniikan seminaari Seminar on Computer Systems in Automation Koodi: AUTO.3020 Laajuus: 3 op / 2 ov Edeltävät opinnot: Automaation tietotekniikka, lisäksi suositellaan Automaatiojärjestelmiä ja Soft Computing. Tavoite: Selvittää automaation tietotekniikan kysymyksiä kirjallisuuskatsauksen tms. avulla. Esittää suullisesti ja mahdollisesti kirjallisesti kysymystä seminaariesitelmänä. Harjaannuttaa rakentavaan keskusteluun alan kysymyksistä. Sisältö: Automaation tietotekniikkaan liittyvä ajankohtainen aihe (vaihtuvasisältöinen). Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.

17 Opintojaksokuvaukset 101 Toteutustavat: Luennot 5 h, esitelmät 25 h, keskustelu 5 h Suoritustavat: Esitelmä. Läsnäolopakko esitystilaisuuksissa 80%. Vastuuopettaja: Timo Mantere. Digitaalitekniikan jatkokurssi Advanced Digital Electronics Koodi: AUTO.3030 Edeltävät opinnot: Digitaalitekniikan perusteet. Tavoite: Osata digitaalipiirien suunnittelu ja mallinnus VHDL-kielellä. Tuntea FPGA-piirit, niiden suunnittelu, valmistus ja testaus sekä menetelmiä digitaalipiirien testattavuuden parantamiseen. Sisältö: Digitaalitekniikka, VHDL-kieli, ASIC, FPGA ja muut digitaalipiirien toteutukset. Suunnitelmallinen, automatisoitu testaaminen VHDL-simulaattorilla. Testattavuuden parantamismenetelmät. Asynkroniset digitaalipiirit ja tietokoneen rakenne. 1. Mark Zwoli nski: Digital System Design with VHDL, Prentice-Hall, Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Harjoituksia painotetaan kurssin kokonaisarvosanassa 25% ja harjoitustyötä 25%. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Diplomityö Master s Thesis Koodi: AUTO.3990 Laajuus: 30 op / 20 ov Edeltävät opinnot: ainakin osa automaatiotekniikan syventävistä opinnoista. Tavoite: Itsenäinen tutkimus. Sisältö: Diplomityön suunnittelu ja laatiminen. Rakenne, aikataulu, tietolähteet. Toteutustavat: Luennot 10 h. Suoritustavat: Diplomityö ja diplomityöesitelmä. Arviointi: asteikolla välttävä, tyydyttävä, hyvä, erittäin hyvä, erinomainen. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Lisätiedot: Ks. Diplomityön laadintaohjeet ja tiedekunnan kirjoitusohjeet. Etähavainnointi Remote Sensing Koodi: AUTO.3040 Edeltävät opinnot: Signaalien käsittely Tavoite: Tuntea tärkeimmät kaukokartoitusmenetelmät. Osata käsitellä ja analysoida kaukokartoituksen kuvamateriaalia. Sisältö: Tärkeimmät kaukokartoitusmenetelmät. Kaukokartoituksen kuvankäsittelymenetelmät: ilmakuvat, satelliittikuvat ja tutkakuvat. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Fysiologinen psykologia Physiological psychology Koodi: AUTO.3050 Edeltävät opinnot: Ohjelmointi Tavoite: Osata perustiedot ihmisen aistien, erityisesti näön ja kuulon, toiminnasta, ihmisen hermojärjestelmästä, muistista ja oppimisesta.

18 102 Opintojaksokuvaukset Osata soveltaa tietoja esimerkiksi käyttöliittymien suunnittelussa. Tukea mm. mittaustekniikan, signaalien käsittelyn, keinotekoisten hermoverkkojen ja pedagogiikan opiskelua. Sisältö: Aistit, erityisesti näkö ja kuulo. Aivot ja hermojärjestelmät. Hormonit, immunologia, muistityypit ja oppiminen. 1. James W. Kalat: Biological Psychology. 2. Web-materiaali. Toteutustavat: Harjoitustyö Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Lisätiedot: Kurssista järjestetään kirjatentti, jonka läpäistyään opiskelijan tulee ottaa yhteyttä harjoitustyön ohjaajiin. Edeltävät opinnot: Ohjelmointi, lisäksi suositellaan Soft Computing ja Olio-ohjelmointia. Tavoite: Oppia perusteet evoluutio-optimointimenetelmistä. Osata soveltaa menetelmiä vaikeiden multimodaalisten optimointi- ja etsintätehtävien ratkaisemiseen. Sisältö: Geneettiset algoritmit ja niiden sovellukset optimointiin, luokitteluun, signaalinkäsittelyyn, säätöön ja aikasarjojen ennustamiseen. Muut evoluutiomenetelmät. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Geneettinen ohjelmointi Genetic Programming Koodi: AUTO.3060 Edeltävät opinnot: Geneettiset algoritmit Tavoite: Osata suunnitella ja toteuttaa geneettisellä ohjelmoinnilla vaativan ohjelman (metodin) etsintä. Sisältö: Geneettisten algoritmien periaate. Geneettisen ohjelmoinnin periaate ja menetelmät. Sovelluksia. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Geneettiset algoritmit Genetic Algorithms Hermoverkot Neural Networks Koodi: AUTO.3080 Edeltävät opinnot: Ohjelmointi, lisäksi suositellaan Soft Computing ja Olio-ohjelmointia Tavoite: Oppia hermoverkkojen perusteet ja sovellukset tekniikan ja talouden alalta. Sisältö: Hermoverkkorakenteet, oppimisstrategiat, perceptron, multilayer perceptron, radialbasis function networks, itseorganisoituvat kartat. Sovelluksia luokitteluun, signaalinkäsittelyyn, säätöön, aikasarja-analyysiin ja klusterointiin. Simon Haykin: Meural Networks, Prentice-Hall, Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Koodi: AUTO.3070

19 Opintojaksokuvaukset 103 Kemometria Chemometry Koodi: AUTO.3090 Edeltävät opinnot: Tavoite: Ymmärtää kemometrian keskeiset menetelmät ja osata käyttää niitä yksinkertaisten kemiallisten analyysien tekemiseen. Sisältö: Kemometrian perusteet, menetelmät ja laitteet. Kemometrian tietotekniikka. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, laboratoriotyö/harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Kirjokuvantaminen Spectral Imaging Koodi: AUTO.3100 Edeltävät opinnot: Signaalienkäsittely Tavoite: Osata monikanavaisten kuvien käsittelyn perusteet. Sisältö: Värikuvat, lähi-infrapunakuvat, lämpökuvat, kaukokartoituskuvat. Sovelluksia: kaukokartoitus, lääketiede, mittaustekniikka ja konenäkö. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Konenäkö Machine Vision Koodi: AUTO.3110 Edeltävät opinnot: Signaalien käsittely Tavoite: Osata suunnitella ja toteuttaa tyypillinen konenäköjärjestelmä esimerkiksi laadunvalvontaan. Sisältö: Tyypilliset konenäköjärjestelmät ja konenäköjärjestelmien komponentit. Kuvankäsittely, kalibrointi, 3D-geometria ja sovelluksia. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Kuvatuotanto Image Rendering Koodi: AUTO.3300 Laajuus: 5 op/ 3 ov Ajoitus: Suoritetaan kirjatenttinä. Edeltävät opinnot: Ohjelmointitaito, tietämys multimediasta ja lineaarialgebrasta, lisäksi suositellaan optiikan kurssia. Tavoite: Oletko kiinnostunut, miten kuvia tuotetaan tietokoneella mm. julkaisuja, pelejä ja elokuvia varten? Kurssi käsittelee kuvatuotannon perusteita ja muutamia esimerkkisovelluksia. Kurssilla opitaan kuvantuotannon perusteet ja tuottamaan tietokoneella vaikuttavia graafisia esityksiä vaikka kännykkään. Kurssia suositellaan kaikille elektroniikasta, automaatiosta, tietotekniikasta ja viestinnästä kiinnostuneille. Kurssi sopii erityisen hyvin täydentämään automaation, erityisesti signaalienkäsittelyn, ja automaation tietotekniikan opintoja. Sisältö: Esimerkkejä kuvatuotantojärjestelmistä, miksi kuvatuotantoa, kuvatuotannon perusteita, tärkeimmät kuvatuotannon järjestelmät. Kuvatuotannon teoriaa ja sovelluksia. Animaatio, havainnekuvat, tietokonegrafiikka/taide, tietokonepelit, laitetoteutuksia. Ilmoitetaan myöhemmin. Toteutustavat: Kirjatentti ja harjoitustyö.

20 104 Opintojaksokuvaukset Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander Opettaja: Jarmo Alander laitos Kvanttilaskenta Quantum Computing Koodi: AUTO.3120 Edeltävät opinnot: Suositellaan Fysiikka IV. Tavoite: Ymmärtää kvanttilaskennan periaate ja mahdollisuudet. Osata soveltaa kvanttilaskennan menetelmiä yksinkertaisten tehtävien ratkaisemiseen. Sisältö: Kvanttimekaniikan perusteet, tensorit, braketnotaatio. Koherenssi, yksinkertaisia kvanttipiirejä ja -algoritmejä. Etsintä kvanttitietokoneella. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Lääketieteellinen kuvantaminen Medical Imaging Koodi: AUTO.3130 Edeltävät opinnot: Signaalien käsittely Tavoite: Oppia perustiedot lääketieteellisestä kuvantamisesta. Osata soveltaa tietoja ja suunnitella esimerkiksi telelääketieteellisiä sovelluksia. Sisältö: Tavallisimmat lääketieteelliset kuvantamismenetelmät ja niihin liittyvää kuvankäsittelyä sekä optiikkaa (röntgen, NMR, ultraääni). Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Toteutustavat: Luennot 24 h, laskuharjoitukset 16 h, harjoitustyö 10 h. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Lääketieteellinen tietotekniikka Medical Informatics Koodi: AUTO.3140 Edeltävät opinnot: perustiedot tietotekniikasta. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleistietämys lääketieteellistä tietojenkäsittelyn nykytilasta ja sitä koskevista määräyksistä ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia terveydenhoitosektorin tietojenkäsittelytehtäviä. Sisältö: Tärkeimmät lääketieteellisen tiedon käsittely- ja tallentamismenetelmät ja -järjestelmät. Kurssi jakautuu kolmeen osaan: 1) Terveydenhuollon organisaatio ja siihen liittyvät tietojenkäsittelytarpeet; esimerkkejä tärkeimmistä järjestelmistä ja tietokannoista ja niiden hyödyntämisestä, 2) alan käsitteistö ja 3) seminaari, jossa kurssiin osallistuvat tekevät pienen selvityksen joltakin terveydenhoidon tietotekniikan osa-alueelta. Bemmel & Musen: Handbook for Medical Informatics. Toteutustavat: Luennot 24 h, seminaarityö 20 h. Suoritustavat: Tentti ja seminaarityö Vastuuopettaja: Jarmo Alander. Lisätiedot: Opintojakso sopii sekä terveydenhoitoalan ammattilaisille että tietotekniikan ja automaation opiskelijoille, jotka haluavat orientoitua terveydenhoitosektorin tietojen käsittelyja automaatiosovelluksiin. Mittaustekniikka Measurement Systems Koodi: AUTO.3150

Opintojaksokuvaukset. 98 Opintojaksokuvaukset. omaan tiedekuntaan. Jakson aikana tutustutaan

Opintojaksokuvaukset. 98 Opintojaksokuvaukset. omaan tiedekuntaan. Jakson aikana tutustutaan 98 Opintojaksokuvaukset Opintojaksokuvaukset Opintojaksojen ajoitus ja salitiedot löytyvät Wompat lukujärjestysohjelmasta. Kieliopintojen opintojaksokuvaukset löytyvät Kielipalvelut-yksikön opinto-oppaasta.

Lisätiedot

Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot)

Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot) Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot) Kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa sekä kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä edellytetään yhä enemmän työelämässä. Opiskelija voi hakeutua opiskelemaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 41 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos 24.6.2015

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos 24.6.2015 Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos 4.6.015 Hyvä uusi tietohallinnon opiskelija, tervetuloa opiskelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa! Tähän kirjeeseen on kerätty tietoa sellaisista tietohallinnon

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA OULUN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA JATKO-OPINTOSUUNNITELMA Pyydän hyväksymistä seuraaville tutkintovaatimuksilleni: Nimi: DI Iiro Insinööri Osoite: Iironkatu 10, 90100 Oulu Jatko-opinto-oikeus myönnetty:

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI Aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa aineopinnot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot