TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ;

2 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ Kaava-alue Tiivistelmä asemakaavasta Kaavaprosessin vaiheet Yhteystiedot TAVOITTEET Suunnittelun tarve ja käynnistäminen Tavoitteet LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Aloitusvaihe Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavaratkaisun yleiskuvaus Aluevaraukset Kaavaratkaisun perustelut Vaikutusten arviointi ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2) asemakaavan muutosehdotus, pienennös 3) asemakaavan havainnekuva 4) asemakaavan seurantalomake 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Kaava-alue Asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan korttelia 7, tonttia 19. Asemakaavan muutoksella muodostuu 22. kaupunginosan korttelin 7 tontti 19. Tonttijako on hyväksytty aikaisemmin.

3 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (3) 1.2 Tiivistelmä asemakaavasta Asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa alueelle sopiva uudis/täydennysrakentaminen. Alueella oleva huonokuntoinen päärakennus on saanut purkuluvan poikkeamislupamenettelyn jälkeen. Alueella olevat huonokuntoiset talousrakennukset on myös tarkoitus purkaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa pienkerrostalo- tai rivitalorakentamista alueelle. Rakentaminen noudattelee kerrosluvultaan I-II Pohjantien varrella olevan rakennuskannan kerroslukua (II) ja tehokkuutta e=0,40 sekä muodostaa katutilaa rajaavan elementin korostaen risteysalueen merkitystä ja saapumista asuinalueelle Survontien suunnasta. Alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa välittömästi kaavan tultua voimaan. 1.3 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen aloittamisesta / vireille tulosta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä / sanomalehti Keskisuomalaisessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Asemakaavaluonnos MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Asemakaavan muutosehdotus MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaavan muutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyssä

4 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (4) 1.4 Yhteystiedot Pirjo Heinänen, suunnitteluarkkitehti Jyväskylän kaupunki Asemakaavoitus Postiosoite PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite Kivääritehtaankatu 6 (F-rappu, 3. krs) Puh. (014) internet 2 TAVOITTEET 2.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen Kaavan laatiminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Tontti muodostuu kahdesta tilasta, joista pienemmän (n. 10% tontin alasta) omistaa kaupunki, ja suuremman yksityinen maanomistaja. Suunnittelualueen pinta-ala on 4272 m². Nämä määräalat ovat ennen kaavan hyväksymistä siirtyneet hakijan omistukseen. Tontille on haettu asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa uudisrakentamisen tontille ja päivittää rakennusoikeus sen mukaisesti. Hakemus on jätetty Samalle tontille on aiemmin haettu asemakaavan muutosta edellisen omistajan toimesta. Asemakaavan muutos on laitettu uudelleen vireille omistajan vaihdoksen jälkeen. 2.2 Tavoitteet Tavoitteena on luoda edellytykset alueen täydennysrakentamiselle ympäristöön sopivalla tavalla. Kaupungissa on tarvetta uusille rivitalo/pienkerrostalotonteille. Kaupungin tavoitteena on myös edistää yksiöitä suurempien asuntojen rakentamista ja puurakentamista. Asuinympäristön laatu paranee, kun pitkään ilman hoitoa ollut umpeen kasvanut ja ränsistynyt tontti siistiytyy. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueen luonteeseen soveltuvan uudisrakentamisen ja laadukkaan asumisen mahdollistaminen ja lisääminen.

5 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (5) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen lähiympäristö on luvulta eteenpäin rakentunutta asuinaluetta, jolla on sekä omakotitaloja, että pienkerrostaloja. Pohjantien toisella puolelle olevat pienkerrostalot ovat uudempaa rakennuskantaa, joiden rakentaminen ajoittuu vuosituhannen vaihteeseen. Suunnittelualueena on vanha tila, jonka käyttö maataloustarkoituksessa on loppunut. Aluetta rajaavat Pohjantie, Tienristi, sekä pieneltä alueelta Alalahdentie. Tontilla on edelleen tilan vanhoja rakennuksia. Perimätiedon mukaan 1800-luvun puolivälissä valmistunut asuinrakennus on ollut suojeltu, mutta sille on annettu purkulupa. Päärakennus on ollut tyhjillään jo n. 20 vuotta. Sekä suojeltu rakennus, että puinen talousrakennus ovat molemmat kooltaan n. 200 m² ja ne on sijoitettu loivan rinteen suuntaisesti. Lisäksi tontilla on puinen vaja ja toisen pienen rakennelman jäännökset. Kaikki rakennukset ovat huonossa kunnossa. Alueella ei ole tunnettuja muinaismuistoja. Tontin pohjoisosa on enimmäkseen luonnontilainen. Siellä kasvaa mm. varttuneita puita. Muu tontti on hoitamatonta piha-aluetta, jolla kasvaa mm. niittykasvillisuutta. Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja tai esiinny uhanalaisia eläimiä tai kasveja. Tontti viettää Pohjantietä kohti länteen ja lounaaseen ja sen pinta-ala on 4272 m² Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Lähimmät palvelut ovat Keljonkeskuksessa.

6 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (6) Viistokuva suunnittelualueen lähiympäristöstä Maanomistus Tontti on pääosin yksityisessä omistuksessa vain kapeat alueet tontin etelä- ja länsiosissa ovat suunnittelun alkaessa olleet kaupungin omistuksessa (yhteensä n.10% tontin pinta-alasta). Nämä määräalat ovat ennen kaavan hyväksymistä siirtyneet hakijan omistukseen. Edellinen omistaja oli myynyt alueen syksyllä Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan ja se korvaa aiemmat (2000 ja 2008) päätökset valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen: 1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 2. Tehokas liikennejärjestelmä 3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto Kaavahanke mahdollistaa kestävän liikkumisen joukkoliikennettä tai pyöräilyä hyödyntäen. Pihan leikki- ja oleskelualueet on mahdollista sijoittaa rakennusten reunustamalle sisäpihalle turvallisesti ja liikennemelulta suojaan. Tontti voidaan helposti liittää kaukolämmön ja muiden kunnallisteknisten verkostojen piiriin. Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä Keski-Suomen maakuntakaava, joka on tullut voimaan Maakuntakaavassa suunnittelualue on seudullisesti merkittävää tiivistettävää taajama-aluetta ja kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta. Yleiskaavat

7 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (7) Jyväskylän yleiskaavassa (Kv hyväksynyt oikeusvaikutteisena, tullut voimaan ) suunnittelualue on kestävän liikkumisen taajamaa. Suunnittelualue osoitettu sinisellä soikiolla. Muissa yleiskaavan teemakartoissa ei alueelle ole osoitettu erityisiä merkintöjä. Voimassa olevat asemakaavat Voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty ) suunnittelualue on asuinpientalojen korttelialuetta (AP-1). Alueelle voidaan rakentaa kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja. Suunnittelualue osoitettu sinisellä. Päärakennus on osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. Lähiympäristön kaavatilanne Suunnittelualueen itäpuoli on pääosin erillispientalojen korttelialuetta (AO) kerroslukuina I½ sekä I3/4, tehokkuuslukuna on käytetty e= 0,20 tai e= 0,25. Länsipuoli sen sijaan on kaavoitettu pääasiassa asuinkerrostalojen tai asuinkerros- ja rivitalojen korttelialueeksi (AK ja AKR) kerroslukuna II ja 3/4I ja tehokkuusluku vaihtelee 0,30-0,45 välillä. Muut aluetta koskevat päätökset Alue ei ole rakennuskiellossa eikä alueelle kohdistu suojelupäätöksiä. Aiemmin suojellulle päärakennukselle tontilla on annettu purkulupa poikkeamisluvan perusteella. Poikkeamislupa kohdistui

8 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (8) sen hetkiseen kaavalliseen tilanteeseen ja korvaavaan rakentamiseen. Asemakaavan muutoksessa on lähdetty tutkimaan koko alueen täydennysrakentamista. Alueelle laaditut selvitykset ja suunnitelmat Alueelle on laadittu luontoselvitys mahdollisen perinnemaiseman takia, mutta perinnemaisemaan vaadittavia ominaisuuksia ei löytynyt suunnittelualueelta. Alueella ei ole tehty havaintoja uhanalaisista kasvi- tai eläinlajeista.

9 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (9) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Aloitusvaihe Yksityinen maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta toukokuussa Hakija esitti asumiseen tarkoitettua täydennysrakentamista ja siihen sopivaa tonttijakoa ja rakennusoikeuden lisäämistä tontille. Sisäinen aloituskokous on pidetty Kaavamuutoksen alkuperäinen hakija perui hakemuksensa ja uusi omistaja jätti uuden kaavamuutoshakemuksen , jonka jälkeen kaavahanke laitettiin uudelleen vireille. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin kaupungin tiedotuslehdessä, jonka jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaavan internetsivuilla. Osallistumisja arviointisuunnitelma lähetettiin myös osallisille ja viranomaisille luonnosvaiheessa. 4.2 Luonnosvaihe Kaavaluonnoksen valmistelu Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen uudisrakentaminen alueelle soveltuvalla tavalla. Kaupungissa on tarvetta uusille rivitalo/pienkerrostalotonteille. Kaupungin tavoitteena on myös edistää yksiöitä suurempien asuntojen rakentamista. Asuinympäristön laatu paranee, kun pitkään ilman hoitoa ollut asumaton, pusikoitunut ja ränsistynyt tontti siistiytyy. Kaavan luonnosvaiheessa alueelle tutkittiin myös paritalorakentamisvaihtoehto, mutta siitä luovuttiin, koska tontille ei ole mahdollista saada liittymiä kuin sen pohjois- ja eteläosasta. Kaksikerroksinen rivi- ja pienkerrostalovaihtoehto soveltuu myös hyvin Pohjantien varteen Luonnosvaiheen palaute (lausunnot ja mielipiteet) ja vastineet/huomioon ottaminen Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisen ajan, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana asemakaavasta annettiin kaksi lausuntoa. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Lisäksi kaavoittajaan oltiin suoraan yhteydessä korjauksesta selostukseen. Jyväskylän Energia Oy:n kanssa on oltu yhteydessä tontin nykyisistä vesihuollon liittymistä ja lisäliittymismahdollisuuksista veden, jäteveden ja hulevesien osalta. 4.3 Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen valmistelu Asemakaavaluonnokseen on tehty pieniä muutoksia luonnosvaiheen perusteella. Autopaikka määräystä on täydennetty määräyksellä vieras/huoltoautopaikasta. Tähän tarkoitukseen on varattava vähintään 1 autopaikka. Julkisivumääräyksestä on poistettu vaakasuuntaisen paneelin vaade. Selostusta on täydennetty ja korjattu mm. vuosilukujen osalta.

10 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (10) Ehdotusvaiheen palaute (lausunnot ja muistutukset) ja vastineet/ huomioon ottaminen Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä MRL 65 :n mukaisesti välisen ajan. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana asemakaavasta annettiin yksi lausunto ja ei yhtään muistutusta. Lausunnon antoi rakennusvalvonta. Siinä ei ollut huomauttamista. 4.4 Hyväksymisvaihe Asemakaavakarttaan ei ole tehty varsinaisia muutoksia vain päivämäärien osalta täydennyksiä. Kaavaselostusta on täydennetty. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavaratkaisun yleiskuvaus Suunnittelualueen käyttötarkoitus on rivitalo/pienkerrostaloasuminen ARK. Kerroslukuina on käytettävä sekä yksi- että kaksikerroksista rakentamista. Pohjantien vartta rajaavat kaksikerroksiset rakennusmassat lähiympäristössä, joten kaksikerroksinen rakentaminen soveltuu paikalle hyvin ja muodostaa katutilaa sekä korostaa risteysaluetta. Yksikerroksiset osuudet keventävät ja elävöittävät rakennuksia. Liittymät tontille säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisina tontin etelä ja pohjoisosista. Rakentaminen lisää jonkin verran liikennettä alueella, mutta lisäys kohdistuu pääasiassa Pohjantielle eikä siten vaikuta itäpuolella olevien omakotialueiden tonttikatujen liikenteeseen. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunkirakennelautakunta. Tonttijako on hyväksytty jo aikaisemmin. Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävänä vuoden vaihteen pyhien vuoksi yli 30 vuorokautta Mitoitus Tehokkuusluku e=0,40, jota on käytetty Pohjantien toisella puolella olevalla AKR-tontilla. Kerrosluku on I-II, joita on ehdottomasti käytettävä Pohjantien varrelle sijoittuvissa rakennusmassoissa. Tontin takaosan rakennusmassan kerrosluku on II. Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 55 k-m2. Alueelle tulee siten n. 31 asuntoa ja asukaita n Palvelut Tämän kaava-alueen lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Keljonkeskuksessa n. 900 m:n etäisyydellä. Kilpisen yhtenäiskoululle on matkaa n. 1,6 km ja Jyväskylän yliopiston lähimmät tiedekunnat Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä sijaitsevat alle 1 km:n etäisyydellä Ympäristön häiriötekijät Alueelle kantautuu jonkin verran liikennemelua, mutta tontin keskelle sijoittuvat leikki- ja oleskelualueet ovat hyvin suojassa rakennusten takana.

11 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (11) 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue AKR Suunnittelualueelle muodostuu yksi asuinkerrostalojen/rivitalojen tontti, jossa kaksi rakennusmassaa on sijoitettu Pohjantien suuntaisesti muodostamaan katutilaa. Kolmas rakennusmassa sijoittuu lounais-koillissuuntaisen rajan mukaan ja suojaa samalla keskelle sijoittuvaa leikki- ja oleskelualuetta. Autopaikat sijoittuvat tontin eteläosaan, johon on saatavissa liittymä Tienristi nimiseltä kadulta. Pohjantie on alueen pääkokoojakatu, jolle ei tonttiliittymiä sallita. Autopaikkoja on varattava vähintään 1/100 asuinkerrosalaneliömetriä, mikä on uusi autopaikkasuositus pyöräilyvyöhykkeellä. Autopaikoista yksi on varattava vieras/huoltopaikaksi. Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 polkupyöräpaikka 50 asuinkerrosalaneliömetriä kohti. Polkupyöräpaikkojen on oltava helposti käytettäviä ja vähintään puolet on sijoitettava katettuun tilaan. Rakennusten korkeus noudattaa Pohjantien varrella olevien pienkerros-rivitalojen kaksikerroksista rakentamista. Myös korttelissa 7 olevat omakotitalot ovat pääosin ullakkokerroksella varustettuina kaksitasoisia. Rakennukset on mahdollista tehdä kokonaan puusta, mutta kaavamääräyksiin on otettu vain puupaneeli verhoilu julkisivuissa. Puurakentamisen edistäminen on yksi keino vastata ilmastomuutoksen haasteisiin. 5.3 Kaavaratkaisun perustelut Kaavaratkaisu tukee kaupungin ja yleiskaavan tavoitteita täydennysrakentamisesta pyöräilyvyöhykkeelle/joukkoliikennevyöhykkeelle sekä puurakentamisen edistämisestä. Kaavaratkaisu sopii hyvin alueelle, jossa on jo samanlaista asuntorakentamista. 5.6 Vaikutusten arviointi Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat paikallisia ja vähäisiä, mutta vastaavat kaupungin tavoitteisiin täydennysrakentamisesta pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeille. Kaavamuutoksen vaikutuksesta alueen maisema muuttuu kaupunkimaisemmaksi ja tiivistää kaupunkirakennetta. Katuverkko ja yhteydet alueelle säilyvät ennallaan. Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan ovat pääosin positiivisia, kun hoitamaton ja ränsistynyt ympäristö siistiytyy kaupunkikuvallisesti merkittävällä risteysalueella. Uudisrakennukset soveltuvat massoiltaan ja kerroskorkeutensa puolesta lähialueen rakennuskantaan, muodostaen kuitenkin selkeän oman kokonaisuutensa väritykseltään ja puurakentamisen alueena. Kaksikerroksisuus muodostaa katutilaa Pohjantien varteen. Vaikutukset liikenteeseen Liikenne lisääntyy jonkin verran lähialueella, mutta vaikutukset kohdistuvat pääasiassa alueen pääkokoojatienä toimivaan Pohjatiehen eivätkä alueen pienemmille tonttikaduille, kuin lyhyeltä matkaa Tienristi nimiselle tielle tai Alalahdentielle.

12 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (12) Alueelta on lyhyet matkat moniin palveluihin kuten Keljonkeskukseen ja oppilaitoksiin, joten pyöräily ja kävely ovat liikkumismuotoina todennäköisiä. Myös Pohjantien varrella olevat linja-autopysäkit ovat tontin välittömässä läheisyydessä palvelevat hyvin asukkaiden liikkumista. Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Muutos vahvistaa alueen nykyistä luonnetta asuinalueena. Uudet asukkaat tuovat uutta eloa alueelle. Tontin siistiytiminen ja raivaaminen lisäävät naapuritonttien viihtyisyyttä ja kaunistavat näkymiä. Tontin reuna-alueet on istutettava ja ne luovat yksityisyyttä suojaavan elementin tonttien välille sekä katujen suuntaan. Uudisrakentaminen lisää koko alueen kiinnostavuutta. Yritysvaikutukset Tontti sopii myös pienempien rakennusliikkeiden toteutettavaksi ja lisää toivottua tarjontaa rivitalojen osalta. Muut merkittävät vaikutukset Rakennusten sijoittelulla pystytään vähentämään tontille kantautuvaa liikennemelua ja muodostamaan keskelle tonttia suojaisa leikki- ja oleskelualue.

13 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (13) 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Havainnekuva on liitteenä 3. Alla on alustava tontin käyttökaavio. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Tontti on kunnallisteknisten verkostojen piirissä, joten rakentaminen voi alkaa välittömästi kaavan tultua voimaan. 6.3 Toteutuksen seuranta Asemakaavan toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan sekä muiden asiassa oleellisten viranomaisten kanssa. Asemakaavan toteutuksen seurannassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota: - kaupunkikuvan ja rakennusten arkkitehtuurin korkealaatuisuuteen - hulevesien hallintaan - tonttien piha-alueiden suunnittelun ja toteutuksen korkealaatuisuuteen Selvästi kaavan tavoitteista poikkeavista hankkeista on keskusteltava asemakaavoituksen edustajien kanssa.

14 ; ; ; (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIENRISTI 1 Kaavatunnus 22: Kaava-alue ja sijainti Asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan korttelin 7 tonttia 19. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Ristonmaalla, noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Pohjantie, Tienristi, sekä pieneltä alueelta Alalahdentie. 2. Suunnittelutehtävän määrittely sekä tavoitteet Asemakaavan muuttamiseen on ryhdytty uuden maanomistajan hakemuksesta ja kaavahanke laitetaan uudelleen vireille. Hakija esittää korkeatasoista täydennysrakentamista ja tontilla olevien rakennusten purkamista. Sitova tonttijako on hyväksytty aikaisemmin. Tontti muodostuu kahdesta tilasta, joista pienemmän (n. 10% tontin alasta) omistaa kaupunki, ja suuremman yksityinen maanomistaja. Maankäyttösopimus laaditaan, mikäli se katsotaan kaavanlaadinnan yhteydessä tarpeelliseksi. 3. Suunnittelun lähtökohdat Kaavoitustilanne: - Maakuntakaavassa (hyväksytty ) suunnittelualue on seudullisesti merkittävää tiivistettävää taajama-aluetta ja kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta - Jyväskylän yleiskaavassa (Kv hyväksynyt oikeusvaikutteisena, tullut voimaan ) suunnittelualue on kestävän liikkumisen taajamaa. - Asemakaavassa (hyväksytty ) suunnittelualue on asuinpientalojen korttelialuetta (AP-1) Suunnittelualueen nykytilanne: Suunnittelualue on vanha tila ja tontilla on edelleen tilan vanhoja rakennuksia. Perimätiedon mukaan 1800-luvun puolivälissä valmistunut asuinrakennus on ollut suojeltu, mutta sille on annettu purkulupa. Asuinrakennus on kooltaan n. 200 kem² ja puinen talousrakennus n.170 kem². Molemmat rakennukset on sijoitettu tontille loivan lounaaseen laskevan rinteen suuntaisesti. Lisäksi tontilla on puinen vaja ja toisen pienen rakennelman jäännökset. Kaikki rakennukset ovat huonossa kunnossa. Tontin pohjoisosa on enimmäkseen luonnontilainen. Siellä kasvaa mm. varttuneita puita. Muu tontti on hoitamatonta ja rehevöitynyttä piha-aluetta, jonka valtalajeja ovat mm. koiranputki, metsäkurjenpolvi ja voikukka. Kaavoitukselle ei ole luontoarvojen näkökulmasta esteitä. Tontti viettää Pohjantietä kohti länteen ja lounaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 4272 m² Kaava-alueen lähiympäristö on luvulta eteenpäin rakentunutta asuinaluetta, jolla on sekä pientaloja, että pienkerrostaloja. Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Lähimmät palvelut ovat Keljonkeskuksessa. 4. Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: - Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat - Kaavamuutoksen hakija - Viranomaiset: - Keski-Suomen ELY-keskus, tiedoksi - Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö - Jyväskylän Energia Oy / Vesi - JE-Siirto Oy - Liikenne ja viheralueet - Rakentaminen ja ympäristö - Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 5. Kaavan vaikutusten arviointi ja laadittavat lisäselvitykset Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun kuluessa. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Kaavan arviointityössä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti merkittäviin vaikutuksiin, joita tässä asemakaavahankkeessa alustavan tarkastelun perusteella ovat: - vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan - vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen - vaikutukset liikenteeseen - sosiaaliset vaikutukset

15 22:044 / OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ; ; ; (2) - yritysvaikutukset Vaikutusten arviointi tulee pohjautumaan jo olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin. Arviointia tehdään yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Myös osallisilla on oikeus osallistua kaavan vaikutusten arviointiin. Tontilta tehdyn luontoselvityksen perusteella, alueella ei ole mainittavia luontoarvoja. 6. Viranomaisneuvottelu Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden selvittämiseksi viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kesken tulisi järjestää. (MRL 66 2 mom.) 7. Kaavaprosessin kulku ja osallistuminen Osalliset voivat ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot. Aikataulu on alustava ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. Aloitusvaihe (syksy 2018) Aloitusvaiheessa kootiin lähtötietoja, asetettiin kaavan tavoitteet ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistuminen: Osallisilla oli mahdollisuus antaa OAS:sta palautetta kirjallisesti tai suullisesti kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka. Kaavaluonnoksen valmistelu (syystalvi 2018) Valmisteluvaiheessa suunniteltiin asemakaavaluonnos. Tätä varten kerättiin tarvittavat tiedot sekä neuvoteltiin osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe( vuodenvaihde ) Kaavaluonnos asetettiin nähtäville, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa. Maanomistajille tiedotettiin myös kirjeitse. Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Ehdotusvaihe (kevät 2019) Kaavaluonnoksesta saatu palaute otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaupunkirakennelautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 14 päivän ajaksi. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 toimivassa palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset tulee osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa kirjallisena kaupungin kirjaamoon. Muistutuksista tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Kunnan perusteltu kannanotto toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Kannanotto toimitetaan kaupunkirakennelautakunnan hyväksymisvaiheen käsittelyn jälkeen. Hyväksymisvaihe (kesä-syksy 2019) Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kaupungin internetsivuilla. Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Asemakaavan voimaan tulosta kuulutetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa ja kaupungin www-sivuilla. 8. Yhteystiedot Pirjo Heinänen, suunnitteluarkkitehti Jyväskylän kaupunki Asemakaavoitus Postiosoite PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite Kivääritehtaankatu 6 (F-rappu, 3. krs) Puh. (014) internet Viistokuva suunnittelualueesta. Suunnittelualue on rajattu kuvaan viitteellisesti.

16

17 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen kor elialue. 3 m kaava alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Kor elin, kor elinosan ja alueen raja. Osa alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja. Ton n raja. Kaupunginosan numero. Kor elin numero. Ton n numero. Alleviiva u roomalainen numero, joka osoi aa rakennuksen tai sen osan ehdo omas käyte ävän kerrosluvun. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde ton n pinta alaan. Rakennusala. Rakennusala, jolle saa rakentaa auton säilytyspaikan. Rakennuksen harjansuuntaa osoi ava viiva. Ohjeellinen leikki ja oleskelualueeksi vara u alueen osa. Istute ava alueen osa. Ohjeellinen pysäköimispaikka. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvolii ymää.

18 PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE Autopaikkoja on rakenne ava vähintään seuraavas : 1 autopaikka 100 asuinkerrosalaneliömetriä koh, joista 1 autopaikka on vara ava vieras ja huoltopaikaksi Polkupyörien säilytyspaikkoja on rakenne ava vähintään seuraavas : 1 polkupyöräpaikka 50 asuinkerrosalaneliömetriä koh Polkupyöräpaikkojen on oltava helpos käyte äviä ja vähintään puolet on sijoite ava kate uun laan. Polkupyörien säilytys loja saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle ton lla. RAKENTAMISTAPA Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuista. Rakennusten tulee ilmentää modernia yksiaineista arkkitehtuuria. Rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa koko kor elissa yhtenäinen kokonaisuus. Asuinrakennusten ka ojen tulee olla harja tai pulpe ka oja kaltevuudeltaan asteen kulmassa. Katemateriaalin tulee olla väriltään ja sävyltään mahdollisimman lähellä julkisivujen vastaavaa. Rakennusten julkisivujen tulee olla puupaneelia, jonka värisävy on musta, tumman harmaa tai ruskea. Saman puumateriaalin tulee jatkua kaikilla julkisivuilla. Tehostemateriaaleina julkisivuissa saa käy ää puunväristä julkisivupintaa esim. syvennyksissä tai parvekkeiden seinissä ja aidanteissa. Kor elialueella ei sallita näkyviä elemen saumoja. Näkyvän sokkelin korkeus saa olla enintään 1 metri. Rakennukset tulee sopeu aa olemassa oleviin maaston muotoihin. Parvekkeet tulee pääsääntöises rakentaa sisäänvede yinä. Ulokkeina ja/tai ripuste uina rakennetut parvekkeet saavat yli ää rakennusalan rajan. Piharakennusten ja polkupyörä yms. katosten julkisivumateriaalin tulee olla puuta. Rakennuksiin ja/tai katoksiin tulee tehdä harja tai pulpe ka o samasta materiaalista kuin päärakennuksissakin. PIHA ALUEET JA MAASTONMUOTOILU Rakennuslupa asiakirjoihin on liite ävä erillinen pihasuunnitelma ja hulevesien hallintasuunnitelma, joka sisältää suunnitelman rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnasta. Pihasuunnitelman tulee laa a amma taitoinen ja kokenut pihasuunni elija, esim. maisema arkkiteh tai suunni eluhortonomi. Hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan ja poisjohtamiseen tulee kiinni ää erityistä huomiota. Ton n hulevesiä tulee viivy ää pihan rakenteilla. Jos ton lta tuleva hulevesivirtaama on yli 22 l/s, tulee hulevesiä viivy ää ton lla. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 24 tunnin kuluessa täy ymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. YLEISMÄÄRÄYKSET Asuntojen keskipinta alan tulee olla vähintään 55 kerrosalaneliömetriä. Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien lojen viemäröin tulee hoitaa kiinteistökohtaisin pumppaamoin. Tämän asemakaavan alueella on aiemmin hyväksy y sitova ton jako.

19

20

21 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 179 Jyväskylä Täyttämispvm KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 7 TONTIN 19 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan nimi (Tienristi 1) Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä L-lautakunta Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä 69 Kunnan kaavatunnus :044 Generoitu kaavatunnus 179L260319A69 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,4272 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,4272 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Ei-omarantaiset Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,40 0, A yhteensä 0, , ,40 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä -1

22 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,40 0, A yhteensä 0, , ,40 0, AKR 0, , ,40 0, AP-1-0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä -1 Asemakaava -1

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.11.2018; 10.12.2018; 7.1.2019 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIENRISTI 1 Kaavatunnus 22:044 1. Kaava-alue ja sijainti Asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan korttelin 7 tonttia 19. Asemakaavan

Lisätiedot

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22:044 07.12.2018 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 2 1.1 Kaava-alue... 2 1.2 Tiivistelmä asemakaavasta...

Lisätiedot

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22:044 07.12.2018; 29.01.2019 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 2 1.1 Kaava-alue... 2 1.2 Tiivistelmä

Lisätiedot

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22:044 07.12.2018; 29.01.2019; 11.03.2019 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 2 1.1 Kaava-alue...

Lisätiedot

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22:044 07.12.2018; 29.01.2019 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 2 1.1 Kaava-alue... 2 1.2 Tiivistelmä

Lisätiedot

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22: ; ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S TIENRISTI 1 KAAVATUNNUS 22:044 07.12.2018; 29.01.2019 22:044 / TIENRISTI 1 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 2 1.1 Kaava-alue... 2 1.2 Tiivistelmä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINÄOJANTIE 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS 47. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 83 TONTILLE 6 Kaavatunnus 47:046 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2012 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO) ASEMAKAAVAN MUUTOS 62. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 101 SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS - JA VESIALUEILLE Kaavatunnus 62:031

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KINKOVUORENTIE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 31 ja 34. KAUPUNGINOSAAN Kaavatunnus 34:006 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.2.2014 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LEIPOMONKUJA 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAA- VAN MUUTOS Kaavatunnus:

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41: ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41: ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41:040 25.4.2019 40:040 / SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.5.2017 (1/2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kivelänrannan virkistysalue ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KOSKEE 12. KAUPUNGINOSAA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 12. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYS- JA VESIALUETTA Kaavatunnus

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 714/2018 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Selostus liittyy 25.10.2018 päivättyyn kaavakarttaan Rukan asemakaavan vähäisen osan kumoamisessa käsitellään Moisasensuontien ja Huttulammentien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

TIILITEHTAANTIE 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 29. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 46 TONTTIA 1 KAAVATUNNUS 29:028

TIILITEHTAANTIE 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 29. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 46 TONTTIA 1 KAAVATUNNUS 29:028 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 29. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 46 TONTTIA 1 TIILITEHTAANTIE 15 KAAVATUNNUS 29:028 KAAVAN PÄIVÄYS 15.11.2018 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 15.11.2018 29:028/Tiilitehtaantie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEKKOLANTIE 11 KAAVATUNNUS 23:096 KAAVAN PÄIVÄYS 15.2.2013 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 KAAVAN PÄIVÄYS 8.6.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 29.11.2016 80:013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.9.2014 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKISTEN ETELÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVOJEN KUMOAMINEN Oittilan kylän Vahon 1:81 ja Ylä-Tihtarin 1:37 tilojen rantakaavan (hyv. 23.5.1985) kumoaminen sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013, 10.5.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012,

Lisätiedot

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS 13.3.2014 11:094 / TAIDEPOLKU/ ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Metsäraivio 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 77 TONTTIEN 6, 7 JA 8 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 26:050 KAAVAN PÄIVÄYS 7.3.

Metsäraivio 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 77 TONTTIEN 6, 7 JA 8 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 26:050 KAAVAN PÄIVÄYS 7.3. A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 77 TONTTIEN 6, 7 JA 8 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Metsäraivio KAAVATUNNUS 26:050 KAAVAN PÄIVÄYS 7.3.2013 26:050 / METSÄRAIVIO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.11.2018 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRPÄNKUJA 7 Kaavatunnus 16:146 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen

Lisätiedot

OSKARINKUJA 29 (TIKKAKOSKI) ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 61. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 TONTTEJA 17 JA 18 KAAVATUNNUS 61:038

OSKARINKUJA 29 (TIKKAKOSKI) ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 61. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 TONTTEJA 17 JA 18 KAAVATUNNUS 61:038 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 61. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 TONTTEJA 17 JA 18 OSKARINKUJA 29 (TIKKAKOSKI) KAAVATUNNUS 61:038 KAAVAN PÄIVÄYS 3.1.2019 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELJONKANKAANTIE 56 ja 58 ASEMAKAAVAN MUUTOS 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 28 TONTEILLE 22 JA 23 Kaavatunnus 21:080 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41:040 ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41:040 ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N E S E L O S T U S SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41:040 Ehdotusvaihe 31.5.2019 40:040 / SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPPAKATU 1 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 15 TONTTI 12 SEKÄ KATUALUE KAAVATUNNUS 01:172

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPPAKATU 1 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 15 TONTTI 12 SEKÄ KATUALUE KAAVATUNNUS 01:172 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 15 TONTTI 12 SEKÄ KATUALUE KAUPPAKATU 1 KAAVATUNNUS 01:172 KAAVAN PÄIVÄYS 14.10.2015, tark. 25.2.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 10.11.2015, tark.

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33) Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.3.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33) kaavatunnus 564-2186

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1.

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen

Lisätiedot

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo 118/10.02.03/2017 Khall 26.3.2018 62 Valtuusto 24.4.2018 9 Voimaantulo 16.8.2018 IITTI KAUSALA KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 1.12.2017 Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 17.11.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VAPAUDENKATU 75 ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 52 TONTILLE 16 Kaavatunnus 03:108 13.1.2017, 29.5.2017 (1) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2017 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄYRÄKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEELLE, 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELEI- HIN 25 JA 26 SEKÄ KATU-, LIIKENNE-, PUISTO-, LEIKKI- JA

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 KAAVAN PÄIVÄYS 8.6.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 9.9.2016 80:013

Lisätiedot

JÄNISTIE 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS. 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 319 TONTTIEN 1 ja 4 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 33:011

JÄNISTIE 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS. 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 319 TONTTIEN 1 ja 4 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 33:011 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 319 TONTTIEN 1 ja 4 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄNISTIE 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 33:011 KAAVAN PÄIVÄYS 23.1.2018 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Löytynlammen ranta-asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Löytynlammen ranta-asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Löytynlammen ranta-asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2019 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta aimio Täyttämispvm 04.03.0 Kaavan nimi akurlanmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.7.2016 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALOVUORENTIE 1-3 JA PALOAUKEANTIE 2 (KORPILAHTI) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 84. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 354 TONTILLE 1 JA KORTTELIN 355 TONTEILLE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 205. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA JA OSIA KORTTELEISTA 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 JA 12 SEKÄ NIIHIN

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 03.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KORPILAHDEN IKOLANMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 81. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 38, 39, 40, 42, 45 51 JA 52. SEKÄ KATU- JA PUISTOALUEITA Kaavatunnus 81:015

Lisätiedot

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 17.9.2018 Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Arkkitehtitoimisto Kaarlo Rohola Oy Apiankatu 1 / 37600 Valkeakoski OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS)

Lisätiedot

TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro selostus

TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro selostus HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO 2012:12131 TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro 12131 selostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS

HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS 16.2.2015 HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3 7 6 0 0 V a l k e

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 KAAVASELOSTUS 2.4.2009 / 12.5.2009 / 2.7.2009 / 28.8.2009 Suunnittelualueen sijainti 1:10 549 Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 MÄNTYMÄKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN KYLÄTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS osa 7. kaupunginosan korttelista 1052 29.4.2011, tarkistettu 26.3.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

A S E M A K A A V A M U U T O K S E N

A S E M A K A A V A M U U T O K S E N A S E M A K A A V A M U U T O K S E N S E L O S T U S 13. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄSÄLÄ 6 KAAVATUNNUS 13:118 KAAVAN PÄIVÄYS 22.2.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KORPILAHDENTIEN LIIKENNEALUEEN MUUTOS KATUALUEEKSI 81. KAUPUNGINOSAN LIIKENNE-, URHEILU- JA VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 81:016

KORPILAHDENTIEN LIIKENNEALUEEN MUUTOS KATUALUEEKSI 81. KAUPUNGINOSAN LIIKENNE-, URHEILU- JA VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 81:016 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 81. KAUPUNGINOSAN LIIKENNE-, URHEILU- JA VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORPILAHDENTIEN LIIKENNEALUEEN MUUTOS KATUALUEEKSI KAAVATUNNUS 81:016 KAAVAN PÄIVÄYS 2.2.2016

Lisätiedot

VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos. kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos. kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 16.11.2015 VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2

Lisätiedot

Anttilankuja. Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Anttilankuja. Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 22.1.2018 Anttilankuja Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Jyväskylän kaupunki 21.8.2009 3. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja katualueen ja 14. kaupunginosan kortteleiden 32 ja 33, korttelin 34 tonttien 1, 4 ja 10 sekä virkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueen

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPPAKATU 1 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 15 TONTTI 12 SEKÄ KATUALUE KAAVATUNNUS 01:172

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPPAKATU 1 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 15 TONTTI 12 SEKÄ KATUALUE KAAVATUNNUS 01:172 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 15 TONTTI 12 SEKÄ KATUALUE KAUPPAKATU 1 KAAVATUNNUS 01:172 KAAVAN PÄIVÄYS 14.10.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 9.11.2015 KAAVOITUS 01:172 / KAUPPAKATU

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos

SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 25.8.2014, tarkistettu 5.10.2015 SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 12092 SELOSTUS 2011:12092 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot