HAKUOHJEET. nro 353 HEDELMÄN- JA VIHANNESTUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYMINEN. Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOHJEET. nro 353 HEDELMÄN- JA VIHANNESTUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYMINEN. Yleistä"

Transkriptio

1 HAKUOHJEET nro 353 HEDELMÄN- JA VIHANNESTUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYMINEN Yleistä Lomakkeella haetaan hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden hyväksymistä. Hyväksyminen perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007 ja sen nojalla annettuihin säädöksiin 1. Hakuaika on jatkuva. Hakemukseen liitetään lomakkeen viimeisellä sivulla ilmoitetut selvitykset. Maaseutuvirasto voi pyytää hakijalta hakemusta koskevia lisäselvityksiä ja tarkennuksia. Maaseutuvirasto päättää hyväksymisen myöntämisestä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus kaikkine tarvittavine liiteasiakirjoineen on jätetty. Seuraavien väliotsikoiden numerointi noudattaa hakulomakkeen nro 353 vastaavien kohtien numerointia. 1. HAKIJAN TIEDOT Hakulomakkeen kohtaan 1 merkitään hyväksymistä hakevan organisaation tiedot. Hyväksymistä hakevan organisaation on oltava osakeyhtiö tai osuuskunta. Hakemukseen liitetään hyväksymistä hakevan yhteisön perustamiskirja, joka sisältää osakeyhtiön kyseessä ollessa osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan kyseessä ollessa osuuskunnan säännöt. Lisäksi hakemukseen liitetään mahdollinen jäsen- tai osakassopimus sekä kaupparekisteriote. Hyväksyntä tuottajaorganisaatioksi voidaan myöntää ehdollisena, jos yhteisöä ei vielä ole merkitty kaupparekisteriin. Tällöin hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos yhteisöä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kuuden kuukauden sisällä perustamisasiakirjan allekirjoittamisesta tai jos rekisteriviranomainen evää yhteisön rekisteröimisen. Hakemuksen liitteenä tulee olla myös pöytäkirjanote kokouksesta, jossa tuottajaorganisaation toimivaltainen elin on päättänyt hakea tuottajaorganisaation hyväksymistä. Osakeyhtiöissä tämä toimivaltainen elin on yhtiökokous ja osuuskunnissa osuuskunnan kokous tai jäsenten valitsema edustajisto. Hakulomakkeen kohtaan 1.1. selvitetään tuottajaorganisaation mahdolliset yhteydet muihin yrityksiin ja osuuskuntiin. Kohtaan merkitään onko 1 komission asetus (EY) N:o 1580/2007, maa- ja metsätalousministeriön asetus (481/2008) hyväksymistä hakevalla yhteisöllä omistusosuuksia muissa yrityksissä tai onko hakija toisen yhteisön (esimerkiksi osuuskunnan) jäsen. Samoin merkitään onko muilla yrityksillä omistusosuuksia hyväksymistä hakevassa osakeyhtiössä tai onko toinen yhteisö (esim. osakeyhtiö tai osuuskunta) jäsen hyväksymistä hakevassa osuuskunnassa. Kohtaan selvitetään näiden muiden yritysten ja osuuskuntien toimialat sekä niiden ja hyväksymistä hakevan yhteisön keskinäiset omistussuhteet ja äänivaltaosuudet. 2. TUOTTEET TAI TUOTERYHMÄT, JONKA PERUSTEELLA TUOTTAJAORGANISAATIO HAKEE HYVÄKSYMISTÄ Hakulomakkeen kohtaan 2 merkitään tuotteet tai tuoteryhmät, jonka perusteella tuottajaorganisaatioksi hyväksymistä haetaan. Tuotteiden, joiden perusteella tuottajaorganisaatio hakee hyväksymistä, tulee kuulua tuoreiden hedelmien ja vihannesten yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamisalaan (liite 1). Asetuksessa tuotteet on listattu tullitariffinimikkeistön mukaan. Käytännössä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat lähes kaikki marjat, hedelmät, vihannekset ja sienet. Peruna, sokerimaissi sekä osa yrttikasveista ei kuitenkaan kuulu kyseisen asetuksen soveltamisalaan. Hyväksytyt tuotteet ja tuoteryhmät on lueteltu myös tämän ohjeen liitteessä I. Hakulomakkeen kohtaan 2.1 luetellaan ne tuotteet ja tuoteryhmät, jotka organisaatio haluaa lukea kaupan pidetyn tuotannon arvoon. Hakulomakkeen kohtaan 2.2 luetellaan muut kuin edellä mainitut puutarhatuotteet, joita organisaatio markkinoi sekä ne maataloustuotteet, joita organisaatio markkinoi. 3. TUOTTAJAORGANISAATION JÄSENMÄÄRÄ Hakulomakkeen kohtaan 3.1. merkitään tuottajaorganisaation tuottajajäsenten lukumäärä. Tuottajalla tarkoitetaan tässä vain niitä tuottajia, jotka markkinoivat organisaation kautta tuotteita, joiden perusteella organisaatio hakee hyväksymistä. Tuottajajäsenellä voi kuitenkin olla viljelykierrosta tai muusta vastaavasta syystä välivuosi, jolloin hän ei toimita kyseisiä tuotteita markkinoitavaksi organisaation kautta

2 2 Tuottajaorganisaation tuottajajäseninä voi olla luonnollisten henkilöiden lisäksi oikeushenkilöitä, esimerkiksi avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osakeyhtiöitä tai osuuskuntia. Tuottajajäsenenä voi olla myös esimerkiksi perikunta tai verotusyhtymä. Jos samalla henkilöllä tai henkilöillä on määräysvalta useammissa tällaisissa tuottajaorganisaatioon kuuluvissa yhteisöissä, lasketaan kyseiset yhteisöt tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärässä yhdeksi jäseneksi. Hyväksyttävän tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärä on 5 jäsentä, jos organisaation tuotannon arvo on vähintään euroa ja 10 jäsentä, jos tuotannon arvo on vähintään euroa. Jos tuottajaorganisaation jäseninä on oikeushenkilöitä, jotka muodostuvat yksinomaan tuottajista, tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärä lasketaan näihin oikeushenkilöihin kuuluvien tuottajien lukumäärän perusteella. Jos esimerkiksi tuottajaorganisaation jäseneksi liittyy osakeyhtiö, joka muodostuu erillisistä tuottajista (=erillistä tiloista), tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärään lasketaan tämän osakeyhtiön tuottajajäsenten (=tilojen) lukumäärä. Jos oikeushenkilö esim. osakeyhtiö kuitenkin jo itsessään on yhteisön määritelmän 2 mukainen "tuottaja", sen jäseniä tai osakkaita ei lasketa vähimmäisjäsenmäärään erikseen. Täten saman tuottajayrityksen (tilakokonaisuuden) omistajia ei jäsenmäärää laskettaessa katsota erillisiksi tuottajiksi. Jos sama henkilö on osakkaana useissa tuottajaorganisaation jäseninä olevissa osakeyhtiöissä, henkilö lasketaan tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärään vain kerran. Hakemukseen liitetään kopio osakeyhtiön osake- ja osakasluettelosta tai osuuskunnan kyseessä ollessa kopio osuuskunnan jäsenluettelosta. Muut kuin tuottajajäsenet Hakulomakkeen kohtaan 3.2. merkitään ne tuottajaorganisaation jäsenet, jotka eivät ole tuottajia. Tässä ei-tuottajiksi lasketaan myös sellaiset jäsenet, jotka tuottavat puutarha- tai maataloustuotteita, jotka eivät kuulu tuotteisiin, joille organisaatio hakee hyväksyntää. Tuottajaorganisaation jäseninä voi olla hyväksyttyjä tuotteita viljelevien tuottajajäsenten lisäksi myös seuraavia: 2 Komission asetus 1580/2007, 21 artiklan 1a alakohta a) hyväksyttyjä tuotteita aiemmin viljelleitä jäseniä (esimerkiksi eläkeläisiä tai muista syistä tuotannon lopettaneita viljelijöitä) b) viljelijöitä, jotka tuottavat muita kuin organisaation hyväksyttyjä maatalous- tai puutarhatuotteita c) b-kohdassa mainittuja tuotteita aiemmin viljelleitä jäseniä (eläkeläisiä tai muuten tuotannon lopettaneita viljelijöitä) d) poikkeustapauksessa vähäisessä määrin jäseniä, jotka eivät tuota tai ole aiemmin tuottaneet maatalous- tai puutarhatuotteita (esimerkiksi organisaation toimihenkilöitä tai kunniajäseniä). Näitä jäseniä voi organisaatiossa olla vain, jos Maaseutuvirasto katsoo erityisestä syystä sen hyväksyttäväksi. Hakulomakkeessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä selvitetään millaisista toimijoista on kyse ja miksi he ovat organisaation jäseniä. Jäseniä, jotka eivät tuota hyväksyttyjä tuotteita, koskevat seuraavat rajoitukset: a) nämä jäsenet eivät voi olla tukku- tai vähittäiskauppoja, rahoituslaitoksia tai muita taloudellisesti merkittävässä asemassa olevia toimijoita b) nämä jäsenet eivät voi yhdessä pitää hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa c) nämä jäsenet eivät voi suoraan hyötyä yhteisön rahoittamista toimista Hakulomakkeen kohtaan 3.3. merkitään niiden jäsenten, jotka eivät tuota tuottajaorganisaation hyväksyttyjä tuotteita, osuus tuottajaorganisaation äänivallasta prosentteina. Hyväksytyn tuottajaorganisaation on yhteisön rahoittamaa toimintaohjelmaa laatiessaan otettava huomioon, että toimintaohjelma ei voi sisältää toimenpiteitä, jotka suoraan hyödyttävät muita kuin tuottajaorganisaation hyväksynnän mukaisia hedelmiä ja vihanneksia tuottavia jäseniä. Tuottajaorganisaatio on perustettava tuottajien aloitteesta ja tuottajien on voitava valvoa organisaatiota ja sen päätöksentekoa. Muut kuin hyväksyttyjen tuotteiden tuottajajäsenet (mukaan lukien esim. perunantuottajat) voivat osallistua tuottajaorganisaation toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin vain siinä määrin kuin se sallitaan organisaation säännöissä. 4. KAUPAN PIDETYN TUOTANNON ARVO Lomakkeen kohdassa 4 ilmoitetaan hyväksymistä hakevan organisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo. Tuotannon arvon vähimmäismäärä organisaatiossa, jossa on 5-9 jäsentä, on euroa. Organisaatiossa, jossa on kymmenen tai useampia jäseniä, tuotannon arvon vähimmäismäärä on euroa.

3 3 Kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan 12 kuukauden jakson ajalta, joka on sama kuin organisaation tilikausi. Tämän jakson voi valita seuraavien rajojen puitteissa. a) 12 kuukauden pituinen ajanjakso, joka alkaa aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta kolme vuotta ennen toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta ja loppuu viimeistään toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta. b) keskiarvo kolmelta edeltävältä 12 kuukauden jaksolta, jotka alkavat aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta viisi vuotta ennen toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta ja päättyvät viimeistään toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna 1 päivänä elokuuta. Tuotannon arvon on perustuttava hyväksymistä hakevan ryhmittymän kirjanpitotietoihin. Tuotannon arvon laskemisperusteet: Tuottajaorganisaation tuotannon arvo lasketaan niistä tuotteista, joiden perusteella tuottajaorganisaatio hakee hyväksymistä. Arvo lasketaan jäsenten tuottamien tuotteiden arvonlisäverottoman myyntihinnan perusteella. Jos tuottajaorganisaatio myy tuotteensa pakattuna ja käsiteltynä, tuotteen arvo on pakatun tai käsitellyn tuotteen arvonlisäveroton myyntihinta. Tuotannon arvoon ei lasketa kuljetuskustannuksia. Organisaation hyväksymisvaiheessa (tai uuden jäsenen liittyessä organisaatioon) tuotannon arvoon lasketaan myös jäsenten itse markkinoimien tuotteiden arvo. Myöhemmin tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvoon ei lasketa organisaation jäsenten tilalta tai torilta tapahtuvaa suoramyyntiä kuluttajille tai tuottajajäsenten itse tuoreina tai jalostusteollisuudelle markkinoimia tuotteita. Tällainen tuottajaorganisaation ohitse tapahtuva myynti on lisäksi mahdollista vain rajallisessa määrin tuottajaorganisaation luvalla (katso tarkemmin liitteestä 2, Tuottajaorganisaation säännöt, kohta 3). Jos tuottajaorganisaatio itse tai sen jäsenet myyvät tuotteitaan toisen hyväksytyn tuottajaorganisaation kautta, tuottajaorganisaation tulee ottaa yhteyttä Maaseutuvirastoon selvittääkseen tarkemmin miten näiden tuote-erien arvo huomioidaan laskennassa. Jos tuottajaorganisaatiolla on tytäryritys, joka vastaa organisaation tuotteiden pakkaamisesta ja myynnistä, kaupan pidetyn tuotannon arvo voidaan laskea tytäryrityksen tuotteille asettaman myyntihinnan perusteella edellyttäen, että tuottajaorganisaatio tai niiden liitto omistaa vähintään 90 prosenttia tytäryrityksen pääomasta. 5. MUUN TOIMINNAN ARVO Kohtaan 5 merkitään tuottajaorganisaation hyväksyttyihin tuotteisiin kuuluvien tuotteiden myynnin arvo siltä osin kun kyse on tuotteista, jotka ovat peräisin muilta kuin organisaation jäseniltä. Tuottajaorganisaation pääasiallisen toiminnan on koskettava organisaation jäsenten hyväksyttyjen tuotteiden kaupan pitämistä. Organisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo (lomakkeella kohta 4) ei saa olla pienempi kuin sen muun toiminnan arvo. Muuna toimintana pidetään mm. muilta kuin organisaation jäseniltä tulevien hyväksyttyjen tuotteiden myyntiä. 6. ÄÄNIVALTA Kohtaan 6. merkitään suurimman yksittäisen jäsenen äänivalta organisaatiossa prosentteina. Yhdenkään tuottajaorganisaation jäsenen tai sen jäsenyhteisön osakkaan äänivalta ei saa olla enempää kuin 20 prosenttia tuottajaorganisaation äänivallasta. Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa. 7. TUOTTAJAORGANISAATION RAKENNE JA TEHTÄVÄT Hakulomakkeen kohdassa 7.1 selvitetään kuinka organisaatio hoitaa tuottajaorganisaatiolle määritellyt päätehtävät. Selvitä tuottajaorganisaation itse hoitamien tehtävien kohdalla tehtävän hoitamisessa käytettävät tilat, välineet ja henkilökunta sekä ulkoistettujen tehtävien kohdalla se, miten tehtävä hoidetaan. Tuottajaorganisaation päätehtävät ovat jäsenten tuotannon tuntemus, jäsenten tuotannon lajittelu, varastointi ja pakkaus, jäsenten tuotannon markkinointi sekä organisaation taloushallinnosta ja keskitetystä kirjanpito- ja laskutusjärjestelmästä vastaaminen. Tuottajaorganisaatio voi itse huolehtia kaikista näistä tehtävistä, jos sillä on tehtäviin tarvittavat tilat, välineet ja henkilökunta. Organisaatio voi myös ulkoistaa tehtäviään ulkopuolisille tahoille. Tuottajaorganisaatio on kuitenkin vastuussa kyseisen toiminnon suorittamisen varmistamisesta sekä toiminnon suorittamiseen liittyvän kaupallisen järjestelyn kokonaishallinnasta ja -valvonnasta. Tuotannon tuntemukseen kuuluu esimerkiksi organisaation tuotannon suunnittelu siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin määrältään, laadultaan ja myös ajoittumiseltaan kysyntää. Tuotannon tuntemukseen liittyy myös se, että tuottajaorganisaation on toimitettava komission vuosiraporttia varten tiedot jäsentensä tuotannosta (mm. tuotantomäärät, pinta-alat, suoramyynti).

4 4 Organisaatio vastaa näiden tietojen keräämisestä ja tietojen toimittamisesta Maaseutuvirastolle. Jäsenten tuotannon lajittelu, varastointi ja pakkaus voidaan hoitaa keskitetysti organisaation tiloissa. Lajittelu, varastointi ja pakkaus voidaan toteuttaa myös jäsentuottajien tiloilla tai ulkoistaa kokonaan, jos se on tarkoituksenmukaisempaa esimerkiksi tuotteiden laadun säilymisen tai toiminnan kustannustehokkuuden kannalta. Organisaation tulee määritellä ne vaatimukset, jotka se asettaa jäsenilleen ja ulkopuolisille palvelun tuottajille tuotteiden laadun ja tuotteiden pakkaamisen osalta. Tuottajaorganisaation markkinointi voidaan hoitaa organisaation oman henkilöstön avulla tai ulkoistaa. Tuotteiden myynti tulee kuitenkin hoitaa keskitetysti tuottajaorganisaation kautta (katso tarkemmin liitteestä 2, Tuottajaorganisaation säännöt, kohta 3). Samoin tuottajaorganisaation kirjanpidon ja laskutusjärjestelmän on oltava keskitetty, vaikka näiden tehtävien hoitaminen voidaankin ulkoistaa. Tuottajaorganisaation kirjanpidon tulee olla sellainen, että siitä voidaan seurata jäsentuottajien tuotteiden kaupan pidetyn tuotannon arvon osuutta organisaation koko tuotannon arvosta. Tuottajaorganisaation tulee tehdä kirjallinen sopimus tehtäviä hoitavan osapuolen kanssa kaikista niistä edellä mainituista päätehtävistä, jotka ovat ulkoistettu. Sopimuksessa määritellään ulkoistetut tehtävät ja tehtävien hoitamiselle asetetut ehdot. Hakemukseen liitetään kopiot tehdyistä sopimuksista. Hakulomakkeen kohtaan 7.2 selvitetään miten tuottajaorganisaatio antaa jäsenilleen ympäristöystävällisten viljelymenetelmien toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua. SITOUMUKSET Allekirjoittaessaan hakemuksen tuottajaorganisaatio sitoutuu hakulomakkeen Sitoumukset-kohdassa mainittuihin ehtoihin. Tuottajaorganisaation on noudatettava hyväksymisehtoja ja ilmoitettava Maaseutuvirastolle sellaisista tuottajaorganisaation toiminnassa tapahtuneista muutoksista (esimerkiksi eronneista jäsenistä), jotka voivat vaikuttaa hyväksymisen edellytyksiin. Hyväksyminen voidaan perua ja tuottajaorganisaatiolle maksettu rahastotuki periä takaisin, jos organisaatio on antanut toiminnastaan vääriä tietoja tai jättänyt hyväksymisen edellytykset noudattamatta. Hyväksytty tuottajaorganisaatio on velvollinen ilmoittamaan komission vuosikertomukseen tarvittavat tilastotiedot Maaseutuvirastolle. Jokaiselle hyväksytylle tuottajaorganisaatiolle tehdään hyväksymisen jälkeen vuosittain kysely vuosikertomusta varten tuotantomääristä, tuotantoaloista, tuotannon arvosta ja markkinointikanavista. Kirjanpitovelvollisuus Tuottajaorganisaation kirjanpidosta on käytävä selkeästi ilmi tuottajaorganisaation jäsenilleen suorittamat tilitykset ja muut maksut sekä toisaalta jäsenten organisaatiolle suorittamat maksut. Tuottajaorganisaatioiden on säilytettävä tilikauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto (esim. laskut ja tilitykset tuottajille) vähintään 10 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt (kirjanpitolaki (1336/1997 2:10 ). Tuotteiden siirtymistä koskevista tositteista on käytävä ilmi myydyt tuotteet, tuotteiden määrä ja niiden arvo. Valvonta ja seuraamukset Maaseutuvirasto valvoo tuottajaorganisaatioiden hyväksymisedellytysten noudattamista. Kaikki organisaatiot tarkastetaan paikan päällä tehtävin tarkastuskäynnein ennen hyväksynnän myöntämistä ja myöhemmin hyväksynnän perusteiden täyttymisen vahvistamiseksi vähintään joka viides vuosi. Valvonnassa voidaan tehdä pistokokeita esimerkiksi tuottajaorganisaation tiloihin, pakkauspaikoille sekä tuottajaorganisaation jäsenten viljelmille hyväksymisedellytysten noudattamisen varmistamiseksi. Maaseutuvirasto voi peruuttaa tuottajaorganisaation hyväksymisen, jos tuottajaorganisaatio ei noudata hyväksymisedellytyksiä. Peruuttaminen tulee voimaan päivänä, jolloin hyväksymisedellytykset eivät enää täyty. Jos tarkastuksessa ilmenee, että organisaation hyväksymisen perusteet eivät täyty, peruuttaminen tulee voimaan tarkastuspäivänä. Mikäli hyväksymisedellytysten noudattamatta jättäminen on merkittävää mutta tilapäistä, hyväksyntä voidaan keskeyttää. Hyväksynnän ollessa keskeytettynä tukea ei makseta. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen liitetään lomakkeen viimeisellä sivulla mainitut selvitykset oikeaksi todistettuina. Tuottajaorganisaation sääntöjen laatimisesta on tarkempia ohjeita liitteessä 2. Allekirjoitukset Kahden tuottajaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden haltijan on allekirjoitettava hakemus.

5 5 LIITE 1 Hedelmä- ja vihannesalan yhteinen markkinajärjestely koskee seuraavia tuotteita: (Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, liite I, osa IX) CN-koodi Tavaran kuvaus Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit 0703 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset 0704 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali 0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium-suvun lajit) 0706 Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut ja pikkukurkut 0708 Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt ex 0709 Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset, lukuun ottamatta alanimikkeisiin , , , , ja kuuluvia kasviksia ex 0802 Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat tai kuoritut, lukuun ottamatta alanimikkeeseen kuuluvia areca- eli betelpähkinöitä ja kolapähkinöitä Tuoreet jauhobanaanit ex Kuivatut jauhobanaanit Tuoreet viikunat Ananakset Avokadot Guavat, mangot ja mangostanit 0805 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät Tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet 0807 Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat 0808 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit 0809 Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat 0810 Muut tuoreet hedelmät Yksinomaan CN-koodeihin 0801 ja 0802 kuuluvien pähkinöiden sekoitukset Sahrami ex ex Tuore tai jäähdytetty timjami Tuore tai jäähdytetty basilika, sitruunamelissa, minttu, mäkimeirami (Origanum vulgare), rosmariini, salvia Johanneksenleipä

6 6 TUOTTAJAORGANISAATION SÄÄNNÖT Liite 2 Tuottajaorganisaation säännöt hyväksyy tuottajaorganisaationa toimivan osakeyhtiön tai osuuskunnan toimivaltainen elin. Tuottajaorganisaation säännöt voivat sisältyä osuuskunnan sääntöihin tai osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen. Vaihtoehtoisesti tuottajaorganisaatio voi laatia erilliset tuottajaorganisaation säännöt, jolloin niiden muuttaminen ei vaadi ilmoitusta kaupparekisteriin. Tällöin säännöt voidaan laatia osakeyhtiössä esimerkiksi osakassopimuksen ja osuuskunnassa jäsensopimuksen muodossa. Säännöissä voidaan määrätä toiminnan perusperiaatteet ja siirtää yksityiskohtaisten määräysten antamista alemmalle päättävälle tasolle. Esimerkiksi säännöissä voidaan määrätä toimintarahastoon tuottajilta kerättävien maksujen keräysperiaate (kerätään jokaisesta viljelijätilityksestä prosenttiosuus) ja valtuuttaa hallitus päättämään vuosittain prosentin suuruudesta. Tuottajaorganisaation säännöissä on määrättävä, että sen jäsen tuottajien on erityisesti: 1. a) sovellettava tuottajaorganisaation hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, tuotantoon, kaupan pitämiseen ja ympäristönsuojeluun; b) kuuluttava minkä tahansa 122 artiklan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun, tietyn tilan tietyn tuotteen osalta vain yhteen tuottajaorganisaatioon; c) myytävä tuottajaorganisaation välityksellä koko kyseinen tuotantonsa; d) toimitettava tuottajaorganisaation tilastotarkoituksiin pyytämät tiedot, jotka koskevat erityisesti viljelyaloja, satoja, tuotoksia ja suoramyyntiä; e) suoritettava säännöissä määrätyt maksut 103 b artiklassa säädettyjen toimintarahastojen perustamiseksi ja kartuttamiseksi. 2. Sen estämättä, mitä 1 kohdan c alakohdassa säädetään, tuottajajäsenet voivat tuottajaorganisaation luvalla ja tuottajaorganisaation vahvistamin edellytyksin: a) myydä enintään tietyn osuuden tuotannostaan ja / tai tuotteistaan suoraan tilalla ja/tai tilan ulkopuolella kuluttajille näiden omiin tarpeisiin; jäsenvaltio vahvistaa tämän osuuden, jonka on oltava vähintään 10 prosenttia b) pitää kaupan itse tai oman organisaation osoittaman toisen tuottajaorganisaation välityksellä tuotteita, joiden määrä on oman tuottajaorganisaation kaupan pidettävän tuotannon määrään nähden vähäinen; c) pitää kaupan itse tai oman organisaationsa osoittaman toisen tuottajaorganisaation välityksellä tuotteita, jotka ominaispiirteidensä vuoksi eivät ensisijaisesti kuulu tuottajajäsenen oman tuottajaorganisaation kaupallisen toiminnan piiriin. 3. Tuottajaorganisaation perussäännöissä on lisäksi määrättävä: a) menettelyistä, joilla 1 kohdassa tarkoitetut säännöt määritellään, annetaan ja muutetaan; b) tuottajaorganisaation rahoittamiseen tarvittavien maksujen perimisestä jäseniltä c) säännöistä, jotka varmistavat, että tuottajajäsenet voivat demokraattisella tavalla valvoa organisaatiota ja päätöksentekoa d) seuraamuksista, kun tuottajaorganisaation perussääntöjen mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen suorittamista, jätetään noudattamatta tai tuottajaorganisaation hyväksymiä sääntöjä rikotaan e) säännöistä, jotka liittyvät uusien jäsenten hyväksymiseen ja erityisesti jäsenyyden vähimmäiskestoon f) tuottajaorganisaation toiminnan kannalta välttämättömistä kirjanpitoja budjettisäännöistä. 4. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden katsotaan toimivan taloudellisissa asioissa jäsentensä nimissä ja näiden puolesta. Hakemuksen liitteenä tulee olla pöytäkirjanote kokouksesta, jossa tuottajaorganisaation toimivaltainen elin on hyväksynyt tuottajaorganisaation säännöt.

TUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSET

TUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSET 1 (6) 24.3.2016 Lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle HE (142/2015) EDUSKUNNALLE LAIKSI MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINAJÄRJESTELYSTÄ ANNE- TUN LAIN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 530 N:o 178 N:o 178 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ 30.10.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 285/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Fact sheet HEDELMÄT JA VIHANNEKSET. Puutarhaviljely Euroopan unionissa. 1 Tarjonta, kysyntä ja kauppa

Fact sheet HEDELMÄT JA VIHANNEKSET. Puutarhaviljely Euroopan unionissa. 1 Tarjonta, kysyntä ja kauppa Euroopan komissio Maatalouden pääosasto Puutarhaviljely Euroopan unionissa Fact sheet Puutarhaviljelyllä tarkoitetaan hedelmien, vihannesten, kukkien ja koristekasvien viljelyyn liittyvää tietoutta ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT Liite I: Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista Liite II: Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.01.2001 KOM(2001) 23 lopullinen 2001/0020 (ACC) Luonnos NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET

KOMPROMISSITARKISTUKSET EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 20.12.2012 2011/0281(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET 97-176 Mietintöluonnos (PE485.843v02) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OPET hankkeen loppuseminaari 5.11.2014 Ojituksesta ilmoittaminen Hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen 1 (5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 102 29.11.2011 Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin 1 Lausuntopyyntö 1.1 Varsinainen lausuntopyyntö

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

II JAKSO KASVITUOTTEET

II JAKSO KASVITUOTTEET 31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein:

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein: Kvalt 19.5.2008 35 Kvalt 4.5.2009 muutos 8 Kvalt 18.2.2014 muutos 8 1 EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VIEMÄRILAITOS SÄÄNNÖT 1 NIMITYKSET 2 TOIMIALA Yhtymän nimi on Evijärven kunnan viemärilaitos ja kotipaikka Evijärven

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot