HAKUOHJEET. nro 353 HEDELMÄN- JA VIHANNESTUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYMINEN. Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOHJEET. nro 353 HEDELMÄN- JA VIHANNESTUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYMINEN. Yleistä"

Transkriptio

1 HAKUOHJEET nro 353 HEDELMÄN- JA VIHANNESTUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYMINEN Yleistä Lomakkeella haetaan hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden hyväksymistä. Hyväksyminen perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007 ja sen nojalla annettuihin säädöksiin 1. Hakuaika on jatkuva. Hakemukseen liitetään lomakkeen viimeisellä sivulla ilmoitetut selvitykset. Maaseutuvirasto voi pyytää hakijalta hakemusta koskevia lisäselvityksiä ja tarkennuksia. Maaseutuvirasto päättää hyväksymisen myöntämisestä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus kaikkine tarvittavine liiteasiakirjoineen on jätetty. Seuraavien väliotsikoiden numerointi noudattaa hakulomakkeen nro 353 vastaavien kohtien numerointia. 1. HAKIJAN TIEDOT Hakulomakkeen kohtaan 1 merkitään hyväksymistä hakevan organisaation tiedot. Hyväksymistä hakevan organisaation on oltava osakeyhtiö tai osuuskunta. Hakemukseen liitetään hyväksymistä hakevan yhteisön perustamiskirja, joka sisältää osakeyhtiön kyseessä ollessa osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan kyseessä ollessa osuuskunnan säännöt. Lisäksi hakemukseen liitetään mahdollinen jäsen- tai osakassopimus sekä kaupparekisteriote. Hyväksyntä tuottajaorganisaatioksi voidaan myöntää ehdollisena, jos yhteisöä ei vielä ole merkitty kaupparekisteriin. Tällöin hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos yhteisöä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kuuden kuukauden sisällä perustamisasiakirjan allekirjoittamisesta tai jos rekisteriviranomainen evää yhteisön rekisteröimisen. Hakemuksen liitteenä tulee olla myös pöytäkirjanote kokouksesta, jossa tuottajaorganisaation toimivaltainen elin on päättänyt hakea tuottajaorganisaation hyväksymistä. Osakeyhtiöissä tämä toimivaltainen elin on yhtiökokous ja osuuskunnissa osuuskunnan kokous tai jäsenten valitsema edustajisto. Hakulomakkeen kohtaan 1.1. selvitetään tuottajaorganisaation mahdolliset yhteydet muihin yrityksiin ja osuuskuntiin. Kohtaan merkitään onko 1 komission asetus (EY) N:o 1580/2007, maa- ja metsätalousministeriön asetus (481/2008) hyväksymistä hakevalla yhteisöllä omistusosuuksia muissa yrityksissä tai onko hakija toisen yhteisön (esimerkiksi osuuskunnan) jäsen. Samoin merkitään onko muilla yrityksillä omistusosuuksia hyväksymistä hakevassa osakeyhtiössä tai onko toinen yhteisö (esim. osakeyhtiö tai osuuskunta) jäsen hyväksymistä hakevassa osuuskunnassa. Kohtaan selvitetään näiden muiden yritysten ja osuuskuntien toimialat sekä niiden ja hyväksymistä hakevan yhteisön keskinäiset omistussuhteet ja äänivaltaosuudet. 2. TUOTTEET TAI TUOTERYHMÄT, JONKA PERUSTEELLA TUOTTAJAORGANISAATIO HAKEE HYVÄKSYMISTÄ Hakulomakkeen kohtaan 2 merkitään tuotteet tai tuoteryhmät, jonka perusteella tuottajaorganisaatioksi hyväksymistä haetaan. Tuotteiden, joiden perusteella tuottajaorganisaatio hakee hyväksymistä, tulee kuulua tuoreiden hedelmien ja vihannesten yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamisalaan (liite 1). Asetuksessa tuotteet on listattu tullitariffinimikkeistön mukaan. Käytännössä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat lähes kaikki marjat, hedelmät, vihannekset ja sienet. Peruna, sokerimaissi sekä osa yrttikasveista ei kuitenkaan kuulu kyseisen asetuksen soveltamisalaan. Hyväksytyt tuotteet ja tuoteryhmät on lueteltu myös tämän ohjeen liitteessä I. Hakulomakkeen kohtaan 2.1 luetellaan ne tuotteet ja tuoteryhmät, jotka organisaatio haluaa lukea kaupan pidetyn tuotannon arvoon. Hakulomakkeen kohtaan 2.2 luetellaan muut kuin edellä mainitut puutarhatuotteet, joita organisaatio markkinoi sekä ne maataloustuotteet, joita organisaatio markkinoi. 3. TUOTTAJAORGANISAATION JÄSENMÄÄRÄ Hakulomakkeen kohtaan 3.1. merkitään tuottajaorganisaation tuottajajäsenten lukumäärä. Tuottajalla tarkoitetaan tässä vain niitä tuottajia, jotka markkinoivat organisaation kautta tuotteita, joiden perusteella organisaatio hakee hyväksymistä. Tuottajajäsenellä voi kuitenkin olla viljelykierrosta tai muusta vastaavasta syystä välivuosi, jolloin hän ei toimita kyseisiä tuotteita markkinoitavaksi organisaation kautta

2 2 Tuottajaorganisaation tuottajajäseninä voi olla luonnollisten henkilöiden lisäksi oikeushenkilöitä, esimerkiksi avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osakeyhtiöitä tai osuuskuntia. Tuottajajäsenenä voi olla myös esimerkiksi perikunta tai verotusyhtymä. Jos samalla henkilöllä tai henkilöillä on määräysvalta useammissa tällaisissa tuottajaorganisaatioon kuuluvissa yhteisöissä, lasketaan kyseiset yhteisöt tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärässä yhdeksi jäseneksi. Hyväksyttävän tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärä on 5 jäsentä, jos organisaation tuotannon arvo on vähintään euroa ja 10 jäsentä, jos tuotannon arvo on vähintään euroa. Jos tuottajaorganisaation jäseninä on oikeushenkilöitä, jotka muodostuvat yksinomaan tuottajista, tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärä lasketaan näihin oikeushenkilöihin kuuluvien tuottajien lukumäärän perusteella. Jos esimerkiksi tuottajaorganisaation jäseneksi liittyy osakeyhtiö, joka muodostuu erillisistä tuottajista (=erillistä tiloista), tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärään lasketaan tämän osakeyhtiön tuottajajäsenten (=tilojen) lukumäärä. Jos oikeushenkilö esim. osakeyhtiö kuitenkin jo itsessään on yhteisön määritelmän 2 mukainen "tuottaja", sen jäseniä tai osakkaita ei lasketa vähimmäisjäsenmäärään erikseen. Täten saman tuottajayrityksen (tilakokonaisuuden) omistajia ei jäsenmäärää laskettaessa katsota erillisiksi tuottajiksi. Jos sama henkilö on osakkaana useissa tuottajaorganisaation jäseninä olevissa osakeyhtiöissä, henkilö lasketaan tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärään vain kerran. Hakemukseen liitetään kopio osakeyhtiön osake- ja osakasluettelosta tai osuuskunnan kyseessä ollessa kopio osuuskunnan jäsenluettelosta. Muut kuin tuottajajäsenet Hakulomakkeen kohtaan 3.2. merkitään ne tuottajaorganisaation jäsenet, jotka eivät ole tuottajia. Tässä ei-tuottajiksi lasketaan myös sellaiset jäsenet, jotka tuottavat puutarha- tai maataloustuotteita, jotka eivät kuulu tuotteisiin, joille organisaatio hakee hyväksyntää. Tuottajaorganisaation jäseninä voi olla hyväksyttyjä tuotteita viljelevien tuottajajäsenten lisäksi myös seuraavia: 2 Komission asetus 1580/2007, 21 artiklan 1a alakohta a) hyväksyttyjä tuotteita aiemmin viljelleitä jäseniä (esimerkiksi eläkeläisiä tai muista syistä tuotannon lopettaneita viljelijöitä) b) viljelijöitä, jotka tuottavat muita kuin organisaation hyväksyttyjä maatalous- tai puutarhatuotteita c) b-kohdassa mainittuja tuotteita aiemmin viljelleitä jäseniä (eläkeläisiä tai muuten tuotannon lopettaneita viljelijöitä) d) poikkeustapauksessa vähäisessä määrin jäseniä, jotka eivät tuota tai ole aiemmin tuottaneet maatalous- tai puutarhatuotteita (esimerkiksi organisaation toimihenkilöitä tai kunniajäseniä). Näitä jäseniä voi organisaatiossa olla vain, jos Maaseutuvirasto katsoo erityisestä syystä sen hyväksyttäväksi. Hakulomakkeessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä selvitetään millaisista toimijoista on kyse ja miksi he ovat organisaation jäseniä. Jäseniä, jotka eivät tuota hyväksyttyjä tuotteita, koskevat seuraavat rajoitukset: a) nämä jäsenet eivät voi olla tukku- tai vähittäiskauppoja, rahoituslaitoksia tai muita taloudellisesti merkittävässä asemassa olevia toimijoita b) nämä jäsenet eivät voi yhdessä pitää hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa c) nämä jäsenet eivät voi suoraan hyötyä yhteisön rahoittamista toimista Hakulomakkeen kohtaan 3.3. merkitään niiden jäsenten, jotka eivät tuota tuottajaorganisaation hyväksyttyjä tuotteita, osuus tuottajaorganisaation äänivallasta prosentteina. Hyväksytyn tuottajaorganisaation on yhteisön rahoittamaa toimintaohjelmaa laatiessaan otettava huomioon, että toimintaohjelma ei voi sisältää toimenpiteitä, jotka suoraan hyödyttävät muita kuin tuottajaorganisaation hyväksynnän mukaisia hedelmiä ja vihanneksia tuottavia jäseniä. Tuottajaorganisaatio on perustettava tuottajien aloitteesta ja tuottajien on voitava valvoa organisaatiota ja sen päätöksentekoa. Muut kuin hyväksyttyjen tuotteiden tuottajajäsenet (mukaan lukien esim. perunantuottajat) voivat osallistua tuottajaorganisaation toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin vain siinä määrin kuin se sallitaan organisaation säännöissä. 4. KAUPAN PIDETYN TUOTANNON ARVO Lomakkeen kohdassa 4 ilmoitetaan hyväksymistä hakevan organisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo. Tuotannon arvon vähimmäismäärä organisaatiossa, jossa on 5-9 jäsentä, on euroa. Organisaatiossa, jossa on kymmenen tai useampia jäseniä, tuotannon arvon vähimmäismäärä on euroa.

3 3 Kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan 12 kuukauden jakson ajalta, joka on sama kuin organisaation tilikausi. Tämän jakson voi valita seuraavien rajojen puitteissa. a) 12 kuukauden pituinen ajanjakso, joka alkaa aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta kolme vuotta ennen toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta ja loppuu viimeistään toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta. b) keskiarvo kolmelta edeltävältä 12 kuukauden jaksolta, jotka alkavat aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta viisi vuotta ennen toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta ja päättyvät viimeistään toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna 1 päivänä elokuuta. Tuotannon arvon on perustuttava hyväksymistä hakevan ryhmittymän kirjanpitotietoihin. Tuotannon arvon laskemisperusteet: Tuottajaorganisaation tuotannon arvo lasketaan niistä tuotteista, joiden perusteella tuottajaorganisaatio hakee hyväksymistä. Arvo lasketaan jäsenten tuottamien tuotteiden arvonlisäverottoman myyntihinnan perusteella. Jos tuottajaorganisaatio myy tuotteensa pakattuna ja käsiteltynä, tuotteen arvo on pakatun tai käsitellyn tuotteen arvonlisäveroton myyntihinta. Tuotannon arvoon ei lasketa kuljetuskustannuksia. Organisaation hyväksymisvaiheessa (tai uuden jäsenen liittyessä organisaatioon) tuotannon arvoon lasketaan myös jäsenten itse markkinoimien tuotteiden arvo. Myöhemmin tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvoon ei lasketa organisaation jäsenten tilalta tai torilta tapahtuvaa suoramyyntiä kuluttajille tai tuottajajäsenten itse tuoreina tai jalostusteollisuudelle markkinoimia tuotteita. Tällainen tuottajaorganisaation ohitse tapahtuva myynti on lisäksi mahdollista vain rajallisessa määrin tuottajaorganisaation luvalla (katso tarkemmin liitteestä 2, Tuottajaorganisaation säännöt, kohta 3). Jos tuottajaorganisaatio itse tai sen jäsenet myyvät tuotteitaan toisen hyväksytyn tuottajaorganisaation kautta, tuottajaorganisaation tulee ottaa yhteyttä Maaseutuvirastoon selvittääkseen tarkemmin miten näiden tuote-erien arvo huomioidaan laskennassa. Jos tuottajaorganisaatiolla on tytäryritys, joka vastaa organisaation tuotteiden pakkaamisesta ja myynnistä, kaupan pidetyn tuotannon arvo voidaan laskea tytäryrityksen tuotteille asettaman myyntihinnan perusteella edellyttäen, että tuottajaorganisaatio tai niiden liitto omistaa vähintään 90 prosenttia tytäryrityksen pääomasta. 5. MUUN TOIMINNAN ARVO Kohtaan 5 merkitään tuottajaorganisaation hyväksyttyihin tuotteisiin kuuluvien tuotteiden myynnin arvo siltä osin kun kyse on tuotteista, jotka ovat peräisin muilta kuin organisaation jäseniltä. Tuottajaorganisaation pääasiallisen toiminnan on koskettava organisaation jäsenten hyväksyttyjen tuotteiden kaupan pitämistä. Organisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo (lomakkeella kohta 4) ei saa olla pienempi kuin sen muun toiminnan arvo. Muuna toimintana pidetään mm. muilta kuin organisaation jäseniltä tulevien hyväksyttyjen tuotteiden myyntiä. 6. ÄÄNIVALTA Kohtaan 6. merkitään suurimman yksittäisen jäsenen äänivalta organisaatiossa prosentteina. Yhdenkään tuottajaorganisaation jäsenen tai sen jäsenyhteisön osakkaan äänivalta ei saa olla enempää kuin 20 prosenttia tuottajaorganisaation äänivallasta. Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa. 7. TUOTTAJAORGANISAATION RAKENNE JA TEHTÄVÄT Hakulomakkeen kohdassa 7.1 selvitetään kuinka organisaatio hoitaa tuottajaorganisaatiolle määritellyt päätehtävät. Selvitä tuottajaorganisaation itse hoitamien tehtävien kohdalla tehtävän hoitamisessa käytettävät tilat, välineet ja henkilökunta sekä ulkoistettujen tehtävien kohdalla se, miten tehtävä hoidetaan. Tuottajaorganisaation päätehtävät ovat jäsenten tuotannon tuntemus, jäsenten tuotannon lajittelu, varastointi ja pakkaus, jäsenten tuotannon markkinointi sekä organisaation taloushallinnosta ja keskitetystä kirjanpito- ja laskutusjärjestelmästä vastaaminen. Tuottajaorganisaatio voi itse huolehtia kaikista näistä tehtävistä, jos sillä on tehtäviin tarvittavat tilat, välineet ja henkilökunta. Organisaatio voi myös ulkoistaa tehtäviään ulkopuolisille tahoille. Tuottajaorganisaatio on kuitenkin vastuussa kyseisen toiminnon suorittamisen varmistamisesta sekä toiminnon suorittamiseen liittyvän kaupallisen järjestelyn kokonaishallinnasta ja -valvonnasta. Tuotannon tuntemukseen kuuluu esimerkiksi organisaation tuotannon suunnittelu siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin määrältään, laadultaan ja myös ajoittumiseltaan kysyntää. Tuotannon tuntemukseen liittyy myös se, että tuottajaorganisaation on toimitettava komission vuosiraporttia varten tiedot jäsentensä tuotannosta (mm. tuotantomäärät, pinta-alat, suoramyynti).

4 4 Organisaatio vastaa näiden tietojen keräämisestä ja tietojen toimittamisesta Maaseutuvirastolle. Jäsenten tuotannon lajittelu, varastointi ja pakkaus voidaan hoitaa keskitetysti organisaation tiloissa. Lajittelu, varastointi ja pakkaus voidaan toteuttaa myös jäsentuottajien tiloilla tai ulkoistaa kokonaan, jos se on tarkoituksenmukaisempaa esimerkiksi tuotteiden laadun säilymisen tai toiminnan kustannustehokkuuden kannalta. Organisaation tulee määritellä ne vaatimukset, jotka se asettaa jäsenilleen ja ulkopuolisille palvelun tuottajille tuotteiden laadun ja tuotteiden pakkaamisen osalta. Tuottajaorganisaation markkinointi voidaan hoitaa organisaation oman henkilöstön avulla tai ulkoistaa. Tuotteiden myynti tulee kuitenkin hoitaa keskitetysti tuottajaorganisaation kautta (katso tarkemmin liitteestä 2, Tuottajaorganisaation säännöt, kohta 3). Samoin tuottajaorganisaation kirjanpidon ja laskutusjärjestelmän on oltava keskitetty, vaikka näiden tehtävien hoitaminen voidaankin ulkoistaa. Tuottajaorganisaation kirjanpidon tulee olla sellainen, että siitä voidaan seurata jäsentuottajien tuotteiden kaupan pidetyn tuotannon arvon osuutta organisaation koko tuotannon arvosta. Tuottajaorganisaation tulee tehdä kirjallinen sopimus tehtäviä hoitavan osapuolen kanssa kaikista niistä edellä mainituista päätehtävistä, jotka ovat ulkoistettu. Sopimuksessa määritellään ulkoistetut tehtävät ja tehtävien hoitamiselle asetetut ehdot. Hakemukseen liitetään kopiot tehdyistä sopimuksista. Hakulomakkeen kohtaan 7.2 selvitetään miten tuottajaorganisaatio antaa jäsenilleen ympäristöystävällisten viljelymenetelmien toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua. SITOUMUKSET Allekirjoittaessaan hakemuksen tuottajaorganisaatio sitoutuu hakulomakkeen Sitoumukset-kohdassa mainittuihin ehtoihin. Tuottajaorganisaation on noudatettava hyväksymisehtoja ja ilmoitettava Maaseutuvirastolle sellaisista tuottajaorganisaation toiminnassa tapahtuneista muutoksista (esimerkiksi eronneista jäsenistä), jotka voivat vaikuttaa hyväksymisen edellytyksiin. Hyväksyminen voidaan perua ja tuottajaorganisaatiolle maksettu rahastotuki periä takaisin, jos organisaatio on antanut toiminnastaan vääriä tietoja tai jättänyt hyväksymisen edellytykset noudattamatta. Hyväksytty tuottajaorganisaatio on velvollinen ilmoittamaan komission vuosikertomukseen tarvittavat tilastotiedot Maaseutuvirastolle. Jokaiselle hyväksytylle tuottajaorganisaatiolle tehdään hyväksymisen jälkeen vuosittain kysely vuosikertomusta varten tuotantomääristä, tuotantoaloista, tuotannon arvosta ja markkinointikanavista. Kirjanpitovelvollisuus Tuottajaorganisaation kirjanpidosta on käytävä selkeästi ilmi tuottajaorganisaation jäsenilleen suorittamat tilitykset ja muut maksut sekä toisaalta jäsenten organisaatiolle suorittamat maksut. Tuottajaorganisaatioiden on säilytettävä tilikauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto (esim. laskut ja tilitykset tuottajille) vähintään 10 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt (kirjanpitolaki (1336/1997 2:10 ). Tuotteiden siirtymistä koskevista tositteista on käytävä ilmi myydyt tuotteet, tuotteiden määrä ja niiden arvo. Valvonta ja seuraamukset Maaseutuvirasto valvoo tuottajaorganisaatioiden hyväksymisedellytysten noudattamista. Kaikki organisaatiot tarkastetaan paikan päällä tehtävin tarkastuskäynnein ennen hyväksynnän myöntämistä ja myöhemmin hyväksynnän perusteiden täyttymisen vahvistamiseksi vähintään joka viides vuosi. Valvonnassa voidaan tehdä pistokokeita esimerkiksi tuottajaorganisaation tiloihin, pakkauspaikoille sekä tuottajaorganisaation jäsenten viljelmille hyväksymisedellytysten noudattamisen varmistamiseksi. Maaseutuvirasto voi peruuttaa tuottajaorganisaation hyväksymisen, jos tuottajaorganisaatio ei noudata hyväksymisedellytyksiä. Peruuttaminen tulee voimaan päivänä, jolloin hyväksymisedellytykset eivät enää täyty. Jos tarkastuksessa ilmenee, että organisaation hyväksymisen perusteet eivät täyty, peruuttaminen tulee voimaan tarkastuspäivänä. Mikäli hyväksymisedellytysten noudattamatta jättäminen on merkittävää mutta tilapäistä, hyväksyntä voidaan keskeyttää. Hyväksynnän ollessa keskeytettynä tukea ei makseta. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen liitetään lomakkeen viimeisellä sivulla mainitut selvitykset oikeaksi todistettuina. Tuottajaorganisaation sääntöjen laatimisesta on tarkempia ohjeita liitteessä 2. Allekirjoitukset Kahden tuottajaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden haltijan on allekirjoitettava hakemus.

5 5 LIITE 1 Hedelmä- ja vihannesalan yhteinen markkinajärjestely koskee seuraavia tuotteita: (Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, liite I, osa IX) CN-koodi Tavaran kuvaus Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit 0703 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset 0704 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali 0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium-suvun lajit) 0706 Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut ja pikkukurkut 0708 Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt ex 0709 Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset, lukuun ottamatta alanimikkeisiin , , , , ja kuuluvia kasviksia ex 0802 Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat tai kuoritut, lukuun ottamatta alanimikkeeseen kuuluvia areca- eli betelpähkinöitä ja kolapähkinöitä Tuoreet jauhobanaanit ex Kuivatut jauhobanaanit Tuoreet viikunat Ananakset Avokadot Guavat, mangot ja mangostanit 0805 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät Tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet 0807 Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat 0808 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit 0809 Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat 0810 Muut tuoreet hedelmät Yksinomaan CN-koodeihin 0801 ja 0802 kuuluvien pähkinöiden sekoitukset Sahrami ex ex Tuore tai jäähdytetty timjami Tuore tai jäähdytetty basilika, sitruunamelissa, minttu, mäkimeirami (Origanum vulgare), rosmariini, salvia Johanneksenleipä

6 6 TUOTTAJAORGANISAATION SÄÄNNÖT Liite 2 Tuottajaorganisaation säännöt hyväksyy tuottajaorganisaationa toimivan osakeyhtiön tai osuuskunnan toimivaltainen elin. Tuottajaorganisaation säännöt voivat sisältyä osuuskunnan sääntöihin tai osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen. Vaihtoehtoisesti tuottajaorganisaatio voi laatia erilliset tuottajaorganisaation säännöt, jolloin niiden muuttaminen ei vaadi ilmoitusta kaupparekisteriin. Tällöin säännöt voidaan laatia osakeyhtiössä esimerkiksi osakassopimuksen ja osuuskunnassa jäsensopimuksen muodossa. Säännöissä voidaan määrätä toiminnan perusperiaatteet ja siirtää yksityiskohtaisten määräysten antamista alemmalle päättävälle tasolle. Esimerkiksi säännöissä voidaan määrätä toimintarahastoon tuottajilta kerättävien maksujen keräysperiaate (kerätään jokaisesta viljelijätilityksestä prosenttiosuus) ja valtuuttaa hallitus päättämään vuosittain prosentin suuruudesta. Tuottajaorganisaation säännöissä on määrättävä, että sen jäsen tuottajien on erityisesti: 1. a) sovellettava tuottajaorganisaation hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, tuotantoon, kaupan pitämiseen ja ympäristönsuojeluun; b) kuuluttava minkä tahansa 122 artiklan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun, tietyn tilan tietyn tuotteen osalta vain yhteen tuottajaorganisaatioon; c) myytävä tuottajaorganisaation välityksellä koko kyseinen tuotantonsa; d) toimitettava tuottajaorganisaation tilastotarkoituksiin pyytämät tiedot, jotka koskevat erityisesti viljelyaloja, satoja, tuotoksia ja suoramyyntiä; e) suoritettava säännöissä määrätyt maksut 103 b artiklassa säädettyjen toimintarahastojen perustamiseksi ja kartuttamiseksi. 2. Sen estämättä, mitä 1 kohdan c alakohdassa säädetään, tuottajajäsenet voivat tuottajaorganisaation luvalla ja tuottajaorganisaation vahvistamin edellytyksin: a) myydä enintään tietyn osuuden tuotannostaan ja / tai tuotteistaan suoraan tilalla ja/tai tilan ulkopuolella kuluttajille näiden omiin tarpeisiin; jäsenvaltio vahvistaa tämän osuuden, jonka on oltava vähintään 10 prosenttia b) pitää kaupan itse tai oman organisaation osoittaman toisen tuottajaorganisaation välityksellä tuotteita, joiden määrä on oman tuottajaorganisaation kaupan pidettävän tuotannon määrään nähden vähäinen; c) pitää kaupan itse tai oman organisaationsa osoittaman toisen tuottajaorganisaation välityksellä tuotteita, jotka ominaispiirteidensä vuoksi eivät ensisijaisesti kuulu tuottajajäsenen oman tuottajaorganisaation kaupallisen toiminnan piiriin. 3. Tuottajaorganisaation perussäännöissä on lisäksi määrättävä: a) menettelyistä, joilla 1 kohdassa tarkoitetut säännöt määritellään, annetaan ja muutetaan; b) tuottajaorganisaation rahoittamiseen tarvittavien maksujen perimisestä jäseniltä c) säännöistä, jotka varmistavat, että tuottajajäsenet voivat demokraattisella tavalla valvoa organisaatiota ja päätöksentekoa d) seuraamuksista, kun tuottajaorganisaation perussääntöjen mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen suorittamista, jätetään noudattamatta tai tuottajaorganisaation hyväksymiä sääntöjä rikotaan e) säännöistä, jotka liittyvät uusien jäsenten hyväksymiseen ja erityisesti jäsenyyden vähimmäiskestoon f) tuottajaorganisaation toiminnan kannalta välttämättömistä kirjanpitoja budjettisäännöistä. 4. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden katsotaan toimivan taloudellisissa asioissa jäsentensä nimissä ja näiden puolesta. Hakemuksen liitteenä tulee olla pöytäkirjanote kokouksesta, jossa tuottajaorganisaation toimivaltainen elin on hyväksynyt tuottajaorganisaation säännöt.

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

LUONNOS LUONNOS LUONNOS

LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä- ja vihannesalalle Eviran ohje 17061/1 Eviran ohje 17061/1 Käyttöönotto xx.xx.2013 Tuoteturvallisuusyksikkö

Lisätiedot

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE 1 SISÄLLYSLUETTELO I OSA: TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMINTA... 3 1 SÄÄNNÖT... 3 1.1 HAKEMUS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI (OHJE)... 3 1.2 MALLISÄÄNNÖT (OHJE)... 4 1.2.1

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Pyhtään Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Pyhtää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot