VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) TEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö. Maankäytön taksa ja perustelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) TEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö. Maankäytön taksa ja perustelut"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) Maankäytön taksa ja perustelut

2 VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaavoitusmaksut Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava Erilliset selvitykset Tonttijako tai tonttijakomuutos Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Maastomittauskulut Kiinteistötoimitusten maastotyöt Rakennusten sijainnin merkkaus ja katselmus Kartat, todistukset ja rekisteriotteet Numeerinen paikkatietoaineisto Muut maankäytön maksut Lausunnot Naapurien kuuleminen viranpuolesta Kiinteistöjen omistaja ja osoitetiedot Valmistelumaksu Työaikaveloitus Pohjakartan tarkistus Maksujen suorittaminen Yleistä Kaavoitus Tonttijako tai tonttijakomuutos Poikkeamispäätös ja suunnitelutarveratkaisu Maastomittauskulut Muut palvelut Taksan hyväksyminen ja voimaantulo... 17

3 VARKAUDEN KAUPUNKI 3 (17) 1. Yleistä Taksassa määriteltyjä maksuja sovelletaan maankäytön palveluihin ja tuotteisiin. Maksu määräytyy hakemuksen tai tilauksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaisesti. Taksaan on koottu myös sellaiset maksut, jotka perustuvat kulloinkin voimassa olevaan muun viranomaisen hyväksymään taksaan. Perusteena olevan päätöksen muuttuessa tehdään muutos myös maankäytön taksaan ilman uutta hyväksymispäätöstä. Muilta osin taksan muutokset hyväksyy aina kaupunginhallitus. Muun viranomaisen päätökseen perustuvat maksut on esitetty vihreällä. 2. Kaavoitusmaksut Maksuluokissa määriteltyjen hintojen lisäksi voidaan periä käynnistämissopimuksen mukaisesti mm. ilmoituskuluja, pohjakartan tarkistusmaksu ja lisäselvitysten kustannuksia. - ja rakennuslaki 59 : Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Perittävät korvaukset on suhteutettu asemakaavan vaikuttavuuteen, työmäärään sekä suunnittelualueen laajuuteen ja vaativuuteen. Maksuluokassa esitetyt esimerkit kaavoista ovat suuntaa antavia. Useamman rakennuspaikan sisältävä tai muuten laaja-alainen suunnitelma vaatii enemmän työtä kuin yksittäisen rakennuspaikan asemakaavan muuttaminen. Myös alueen suunnittelu vaatii tarkempia selvityksiä. Uuden asemakaavan laatiminen vaatii yleensä suuremman työmäärän kuin asemakaavan muuttaminen. Mitä pienempi kaava on pinta-alaltaan, sitä vähemmän sillä on yleensä vaikutuksia ympäristöönsä. Tällöin työhön sisältyy vähemmän osallisia, selvityksiä, vaikutusten arviointia ja järjestettäviä tilaisuuksia. - ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja tarvitaan, kun asemakaava koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin on maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Mitä vähemmän kaavalla on vaikutuksia ympäristöönsä, sitä vähäisempi on lain tarkoittamien viranomaisneuvottelujen tarve Asemakaava Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) 1. luokka ja todelliset ilmoituskulut Hinta (alv 24 %) ei alv Muuta Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, joka vaikuttaa vain muutoksen kohteena olevaan tonttiin tai lähiympäristöön. koskee esimerkiksi yhtä pientalotonttia rakennusoikeutta siirretään tontin sisällä, muutetaan tontin sisäisiä kaavamerkintöjä, lisätään asuinpientalotontin rakennusoikeutta enintään 20 %, muutetaan kerroslukua enintään yhdellä kerroksella, muutetaan pientalon talotyyppiä, laajennetaan tonttia vähän yleiselle alueelle, muut em. verrattavat muutokset ympäristö on helppo, työmäärä vähäinen, vaikutusten arvioinnin ja selvitysten tarve on vähäinen, ei tutkita vaihtoehtoisia ratkaisuja

4 VARKAUDEN KAUPUNKI 4 (17) 2. luokka ja todelliset ilmoituskulut 3. luokka ja todelliset ilmoituskulut 4. luokka Tuntiveloitus, min , ja todelliset ilmoituskulut ei alv ei alv ei alv osallisten määrä on vähäinen, ei tarvita esittelytilaisuuksia eikä yleensä viranomaisneuvotteluja Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, joka vaikuttaa samaan kortteliin ja lähiympäristöön. koskee esimerkiksi yhtä asuinkerrostalotonttia, useampaa pientalotonttia, yhtä teollisuustonttia tai yhtä liikerakennusten tonttia siirretään rakennusoikeutta tontin sisällä, lisätään rakennusoikeutta enintään 10 % (kuitenkin enintään 1000 k-m 2 ), muutetaan ullakkotilan käyttötarkoitusta, muutetaan kerroslukua yhdellä kerroksella tai rakennuksen korkeutta vastaavalla tavalla, muutetaan pientalon talotyyppiä, muutetaan käyttötarkoitusta vähän, laajennetaan tonttia yleiselle alueelle vähän, muut em. verrattavat muutokset ympäristö on kohtalaisen vaikea, työmäärä on kohtalainen, edellyttää vaikutusten arviointia ja selvityksiä, tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja pienellä alueella osallisten määrä on kohtalainen, edellyttää esittelytai neuvottelutilaisuuden järjestämistä, mutta ei yleensä edellytä viranomaisneuvotteluja Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavan muutos tai vähäinen asemakaava-alueen laajentaminen, joka vaikuttaa ympäristöön laajemmin. koskee esimerkiksi yhtä tai useampaa korttelia tai laajaa yleistä aluetta pääasiallinen käyttötarkoitus muuttuu, virkistysalue supistuu ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, rakennusoikeutta nostetaan enemmän kuin 20 %, kerroslukua tai rakennuksen korkeutta nostetaan enemmän kuin yhden kerroksen verran, kaava vaikuttaa rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvoihin, muut em. verrattavat muutokset kaavamuutoksella on ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia ympäristö on vaikea, työmäärä on suurehko, edellyttää selvitysten tekemistä ja useiden vaihtoehtojen tarkastelua sekä niiden vaikutusten arviointia osallisten määrä on suuri, edellyttää esittely- tai neuvottelutilaisuuksia, saattaa edellyttää viranomaisneuvotteluja Uusi asemakaava tai vaativa asemakaavan muutos, joka vaikuttaa laajasti ympäristöön (koko kaupunkiin tai kaupunginosaan). koskee laajaa aluetta, edellyttää laajaa kokonaissuunnittelua maankäyttö muuttuu merkittävästi kaavamuutoksella on merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia ympäristö on vaikea, työmäärä on suuri, edellyttää erillisten selvitysten tekemistä, useiden vaihtoehtojen tarkastelua ja niiden vaikutusten arviointia osallisten määrä on suuri, edellyttää esittely- tai neuvottelutilaisuuksia ja yleensä viranomaisneuvotteluja

5 VARKAUDEN KAUPUNKI 5 (17) Maksuluokkia on neljä. Luokkiin 1 ja 2 kuuluvat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä. Luokkiin 3 ja 4 kuuluvat asemakaavat ja asemakaavan muutokset, jotka ovat vaikutuksiltaan merkittäviä. Maksuluokkien mukaista jakoa merkittäviin ja eimerkittäviin on mahdollista käyttää määritettäessä kaavan hyväksymistä koskevan päätösvallan siirtoa kaupunginvaltuustolta kaupunginhallitukselle. - ja rakennuslaissa on päätösvallan siirtämisen rajana käytetty termiä vaikutuksiltaan merkittävä. Hallituksen esityksessä (HE 101/1998) on vaikutuksiltaan merkittävinä pidetty laaja-alaisia kaavoja sekä sellaisia, joilla muutoin voi olla merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia. Maksuluokan 1 mukaiset vähäiset muutokset voidaan yleensä tehdä ilman, että laatimisen yhteydessä on tarvetta tehdä erillisiä melu-, maaperä-, luonto- tms. selvityksiä. Osallisia ovat vain tontin omistaja tai -haltija sekä naapurimaanomistajat tai -haltijat. Osallisten kuuleminen voidaan hoitaa kirjeellä ja lehti-ilmoituksella eikä esittelytilaisuuksia tarvita järjestää. - ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja ei yleensä tarvita. Korvaus vastaa noin 60 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Nämä asemakaavan muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Toimivaltainen päättävä elin määräytyy kulloinkin voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti. Maksuluokan 2 mukaisen kaava-alueen pinta-ala on suurempi kuin yhden pientalotontin pinta-ala ja osallisia on aina enemmän. Tästä syystä työmäärä on suurempi ja usein joudutaan tutkimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Osallisten kuulemiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi on järjestettävä esittely- tai neuvottelutilaisuus. Kaavamuutos voi edellyttää myös erillisten selvitysten tekemistä. - ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja ei yleensä tarvita. Korvaus vastaa noin 100 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Nämä asemakaavan muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Toimivaltainen päättävä elin määräytyy kulloinkin voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti. Maksuluokan 3 mukaiselle alueelle on usein tehtävä myös selvityksiä kaavoituksen pohjaksi ja vaikutusten arvioimiseksi. Usein alueelle on laadittava useita vaihtoehtoja ennen ehdotuksen valintaa. Tähän kuuluvat myös asemakaava-alueen vähäiset laajentamiset, joissa alueen laajentuminen ei edellytä laajaa kokonaissuunnittelua eikä erityisiä selvityksiä. Korvaus vastaa noin tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Toimivaltainen päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Maksuluokkaan 4 kuuluvat uudet asemakaavat tai vaativat asemakaavan muutokset. Työn yhteydessä on yleensä tehtävä merkittäviä selvityksiä, tarkasteltava useita vaihtoehtoja ja arvioitava niiden vaikutuksia. Osallisten määrä saattaa olla suuri, jolloin valmistelun aikana on järjestettävä useita esittelytai neuvottelutilaisuuksia. Kaava edellyttää yleensä aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia viranomaisneuvotteluja. Maksuluokan mukainen vähimmäiskorvaus vastaa noin 300 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Maksuluokan mukaisissa asemakaavamuutoksissa toimivaltainen päättävä elin on kaupunginvaltuusto Ranta-asemakaava Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. - ja rakennuslain 59 :n nojalla kaupungilla on oikeus periä kaavan käsittelystä aiheutuvat kustannukset maanomistajalta. Kustannukset määritellään erillisessä kaavoituksen käynnistämissopimuksessa. Maanomistaja maksaa kaavanlaadintaan tarvittavat selvitykset esim. osallisten yhteystiedot, luontoarvot, maisema, virkistysarvot ja muinaismuistot. Tämän lisäksi maanomistajalta laskutetaan seuraavan taulukon mukaisesti: Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta

6 VARKAUDEN KAUPUNKI 6 (17) (alv 0 %) (alv 24 %) Taustamateriaalin etsintä ja kopiointikulut kohta 8.5. ei alv Työaikaveloitus, teknisen johtajan viranhaltijapäätös Pohjakartta-aineiston tarkastaminen kohta 8.6 ei alv Pohjakartta-aineiston laatiminen kohta 8.5 kohta 8.5 Työaikaveloitus Kirjeiden, ilmoitusten ja lausuntopyyntöjen valmistelukulut kohta 8.5 ei alv Työaikaveloitus, teknisen johtajan viranhaltijapäätös Kaupungin järjestämä yleisötilaisuus 360,00 ei alv /kerta Lehti-ilmoitus- ja kopiointikulut todelliset ei alv Laskujen mukaan Matka- ja päivärahakulut Voimassa oleva KVTES Maanomistajan esittämät neuvottelut ja katselmukset 158,00 /kerta ei alv Teknisen lautakunnan lupajaosto , alk. Muut palvelut kohta 8.5. ei alv Työaikaveloitus, teknisen johtajan viranhaltijapäätös Kaupunki voi laatia ranta-asemakaavan maanomistajan aloitteesta, jolloin hakijalta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset työaikaveloituksen (kohta 8.5) mukaan. Lisäksi peritään muut kustannukset kohdan 2.4 ja edellä olevan taulukon mukaan. Maanomistajalla on mahdollisuus hoitaa itse ranta-asemakaavan valmisteluun liittyvän taustamateriaalin etsiminen sekä osallisten kuuleminen, yleisötilaisuuksien järjestäminen ja ilmoittaminen. Mikäli maanomistajan kanssa sovitaan, että osan näistä hoitaa kaupunki, kaupunki perii tästä työstä aiheutuvat kustannukset maanomistajalta. Taustamateriaalin etsinnästä ja kopioinnista peritään työstä ja kopioinnista aiheutuvat kustannukset. Mikäli kaupunki osallistuu yleisötilaisuuden järjestämiseen, siitä aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta. Kustannuksiin sisältyvät työtunnit ja mahdolliset tilavuokrat. Mikäli maanomistaja esittää pidettäväksi neuvotteluja tai katselmuksia, jotka eivät ole tavanomaisia kaavan käsittelyyn liittyviä tilaisuuksia, näistä veloitetaan maanomistajalta kustannukset tuntiveloituksen mukaisesti. Perittävä maksu on samansuuruinen kuin rakennusvalvonnan vastaavista neuvotteluista ja katselmuksista perimä maksu (teknisen lautakunnan lupajaosto ). Tavanomaisia neuvotteluja ovat mm. maankäytön ohjaustiimin ja teknisen toimialan johtoryhmän neuvottelut. Tavanomaisesta poikkeavia ovat mm. maanomistajan pyynnöstä pidetyt neuvottelut ja katselmukset. Kaavan hyväksymiskäsittelystä lautakunnassa, hallituksessa tai valtuustossa ei veloiteta kustannuksia. Matka- ja päivärahakulut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaisesti. Muita palveluja voivat olla mm. asiakirjojen tarkastaminen, tiedottaminen internetsivuilla ja asiakaspalvelu Yleiskaava Yleiskaavan muuttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta erillisen käynnistämissopimuksen mukaisesti. Työ tilataan konsultilta, jolloin yleiskaavamuutoksen laatimiskustannukset määräytyvät konsultin laskujen mukaan. Tämän lisäksi kaupunki laskuttaa ilmoituksista, tilaisuuksien järjestämisestä ym. kaupungille aiheutuvat kustannukset kuten rantaasemakaavassa.

7 VARKAUDEN KAUPUNKI 7 (17) Perustelu - ja rakennuslain 76 :n mukaan maanomistajalta voidaan periä puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista silloin, kun rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi. Tämän hetkiset yleiskaavojen muutostarpeet ovat kuitenkin yksityisen edun vaatimia ja koskevat usein rakennuspaikan siirtoa. Mikäli yleiskaava tehdään maanomistajan aloitteesta eikä sillä ole laajempaa merkitystä, sitä ei yleensä pidetä kiireellisenä eikä sitä oteta työn alle heti. Tällöin hanketta voidaan edistää siten, että työ tilataan konsultilta tai maanomistaja huolehtii itse suunnittelijan palkkaamisesta ja muista kaavan laatimisen kustannuksista. Sopimusten perimisestä ja työnjaosta tehdään erillinen sopimus Erilliset selvitykset Mikäli kaavan valmistelu edellyttää tavanomaisesta poikkeavia selvityksiä tai suunnitelmia, niistä peritään hakijalta korvaus työaikaveloituksen mukaisesti. Tällaisia selvityksiä ovat esimerkiksi luontoselvitys, maisemaselvitys, meluselvitys, 3D-mallinnus tai pienoismalli. Tehtävistä selvityksistä tai suunnitelmista sovitaan hakijan tai hakijoiden kanssa ennen työn aloittamista. Mikäli selvitystä voidaan hyödyntää muun kaavan valmistelussa, jaetaan selvityksen tai suunnitelman tekemisestä aiheutuneet kustannukset hakijoiden ja kaupungin kesken sen antaman hyödyn suhteessa. Selvityksen antama hyöty voidaan määritellä esimerkiksi alueen pinta-alojen tai muodostuvan rakennusoikeuden mukaan. Tarvittavat selvitykset voidaan tilata ulkopuolisella asiantuntijalla, jolloin niistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan asiantuntijan tekemän laskutuksen mukaisesti. Ennen asemakaavan valmistelun aloittamista tehdyistä selvityksistä voidaan periä korvaus hakijalta. Asemakaavan muutokseen liittyy yleensä havainnekuva. Valmistelussa käytetään yleensä olemassa olevia selvityksiä. Suunnittelija arvioi alueen ominaisuuksia ja kaavan vaikutuksia havaintojensa pohjalta. Vaativimmissa töissä valmistelu saattaa edellyttää tavanomaisesta poikkeavia selvityksiä tai suunnitelmia, joita ovat mm. luontoselvitys, maisemaselvitys meluselvitys, 3D-mallinnus tai pienoismalli. Erityisiä selvityksiä ja suunnitelmia voidaan tehdä myös kaavamuutoksen hakijan esityksestä. Hakijan kanssa sovitaan selvitysten ja suunnitelmien tekemisestä sekä kustannusten jakamisesta ennen työn aloittamista. Kaupunki osallistuu kustannuksiin silloin, kun niistä on hyötyä muun kuin hakijan omistamien maa-alueiden kaavoituksessa. Selvitykset ja suunnitelmat voivat koskea laajempaa kuin valmisteilla olevaa kaava-aluetta. Maanomistajalta laskutetaan tällöin vain hänen osuutensa kustannuksista. Osuudet määräytyvät esim. pinta-alan tai muodostuvan rakennusoikeuden mukaan. Jos samoja selvityksiä voidaan käyttää myöhemmin muun yksityisen maanomistajan asemakaavan valmistelussa, kaupunki voi laskuttaa osan kustannuksista myös häneltä. Tällöin kustannukset jakautuvat tasapuolisesti niiden kesken, joille selvityksistä ja suunnitelmista on hyötyä. Ulkopuoliselta asiantuntijalta tilattavien selvitysten ja suunnitelmien laskuttamiseen on vastaavat perusteet kuin omina töinä tehtävissä.

8 VARKAUDEN KAUPUNKI 8 (17) 3. Tonttijako tai tonttijakomuutos Tonttijako laaditaan joko asemakaavan yhteydessä tai erillisenä. Erillisestä tonttijaosta peritään laatimiskuluja seuraavan taulukon mukaisesti. Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %) Muuta 1 2 tonttia 168,00 ei alv 3 5 tonttia (kortteli) 430,00 ei alv 5 tonttia tai 2 korttelia Kohta 8.5, min. 695,00 ei alv Työaikaveloitus, teknisen johtajan viranhaltijapäätös Naapureiden kuuleminen kohta 8.2 ei alv Teknisen lautakunnan lupajaosto , alk. Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain 79 :n mukainen erillinen tonttijako. - ja rakennuslain 82 :n mukaan kaupungilla on oikeus periä tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset maanomistajalta tai haltijalta, kun tonttijako on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai haltija on sitä hakenut. Kustannukset määräytyvät keskimäärin käytetyistä työtunneista ja lain mukaisesta asianosaisten kuulemisesta. 4. Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Myönteinen päätös 520,00 ei alv Kulloinkin voimassa olevan ELY - keskuksen hinnoittelun mukaan ( alk) Kielteinen päätös 250,00 ei alv Kulloinkin voimassa olevan ELY - keskuksen hinnoittelun mukaan ( alk) Naapureiden kuuleminen kohta 8.2 ei alv Kuopion hallinto-oikeuden lainvoimaisuustodistus 22,00 ei alv Kulloinkin voimassa olevien hallintooikeuden maksujen mukaan - ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osilta palautettava. Poikkeamista koskevasta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, joka on sama kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastaavasta päätöksestä. Pohjois-Savon ELYkeskuksen laskuttaman maksun suuruus tarkistetaan vuosittain ja tarvittavat korjaukset tehdään tähän taksaan. Hakijat maksavat siten poikkeamispäätöksestä saman verran riippumatta siitä, kuka päätöksen tekee. Myös hylkäävästä (kielteisestä) päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin ELY -keskuksella. ELy-keskuksen maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista mukaisesti. Suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen valmistelusta peritään maksu, joka on samansuuruinen kuin poikkeamispäätöksestä perittävä maksu. Suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen valmistelu vastaa työmäärältään poikkeamispäätöksen valmistelua. Tekninen lautakunta antaa kaupungin lausunnon poikkeamishakemusta koskevassa asiassa silloin, kun päätösvalta on ELY -keskuksella. Lupahakemusta koskevan lausunnon antaminen on viranomaistehtävää, joten lausunnon antamisesta ei voi periä maksua.

9 VARKAUDEN KAUPUNKI 9 (17) 5. Maastomittauskulut 5.1. Kiinteistötoimitusten maastotyöt Kaupunki suorittaa lohkomiseen tm. kiinteistötoimitukseen liittyvät maastomittaustyöt asemakaava-alueella. Lohkomiseen liittyvistä maastotöistä laskutetaan seuraavan taulukon mukaisesti maksu, joka on kulloinkin voimassa olevan Maanmittauslaitoksen Kiinteistötoimitus hinnaston taulukoiden 2 ja 4 erotus. Tämän lisäksi laskutetaan rajamerkkien hankinnasta aiheutuvat todelliset kulut, jotka ovat tällä hetkellä 16,00 / kpl (alv 0 %). Pinta-ala ha Maastomittausmaksu jokaiselta kiinteistöltä, kun lohkomisessa muodostuu sarakkeen mukainen määrä kiinteistöjä 1-2 uutta kiinteistöä 3-4 uutta kiinteistöä 5 kiinteistöä 0, Jokainen seuraava alkava Sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa peritään ensimmäisen sarakkeen mukainen maksu jokaisesta kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samojen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihdosta). Ilman sopimusta tehtävät tilusvaihdot ja muut maastomittaukset suoritetaan työaikaveloituksen mukaisesti. Maanmittaustoimitukset ovat siirtyneet Pohjois-Savon maanmittaustoimistolle. Asemakaavaalueen osalta on sovittu, että kaupunki hoitaa poikkeuksetta toimituksiin liittyvät maastotyöt. Maanmittauslaitoksen taksan mukaisesti maanomistaja maksaa toimituksestaan vähemmän, kun siihen liittyvät maastotyöt hoitaa joku muu kuin maanmittaustoimisto. Maastomittauksista perittävä maksu on siten perusteltua määrittää samansuuruiseksi kuin maanmittaustoimisto on sen määrittänyt. Vastaavasti laskutetaan rajamerkit erikseen todellisten kustannusten mukaan. ha Maanmittaustoimiston taksa maastotöineen 1 tai 2 uutta 3 tai 4 uutta kiint. kiint. 5 tai useampi kiint. Maanmittaustoimiston taksa ilman maastotöitä 1 tai 2 uutta kiint. 3 tai 4 uutta kiint. 5 tai useampi kiint. Erotus (kaupungin taksa) 1 tai 2 uutta kiint. 3 tai 4 uutta kiint. 5 tai useampi kiint. 0, kukin seuraava alkava

10 VARKAUDEN KAUPUNKI 10 (17) 5.2. Rakennusten sijainnin merkkaus ja katselmus Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Rakennusluvan edellyttämä Kultakin sijainnin merkitseminen pisteeltä Enintään kaksi asuinhuoneistoa 80,00 käsittävä asuinra- vähintään kennus, talousrakennus tai 320,00 vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma. Rakennusluvan edellyttämä sijaintikatselmus Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus, talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma. Muut rakennukset Rakennuksen merkitseminen useammalla kuin neljällä pisteellä tai useamman samaan rakennuslupaan kuuluvan rakennuksen merkitseminen samalla käyntikerralla Muut sijainnin merkkaukset, katselmukset ja erilliset korkeuden viennit Kultakin pisteeltä 80,00 vähintään 320,00 Em. hinta + 50 % Em. hinta 50 % kohta 8.5+muut todelliset kustannukset Hinta (alv 24 %) ei alv ei alv ei alv ei alv. alv 24 % Muuta Teknisen lautakunnan lupajaosto , alk Teknisen lautakunnan lupajaosto Teknisen lautakunnan lupajaosto Teknisen lautakunnan lupajaosto Työaikaveloitus, teknisen johtajan viranhaltijapäätös , KVTES Rakennuslupaan liittyvistä sijainnin merkitseminen ja rakennusluvan edellyttämät sijaintikatselmukset on hinnoiteltu lupajaoston päätöksellä. Asiakkaan tilauksesta tehtävät erilliset merkkaukset laskutetaan tapauskohtaisesti tuntiveloituksella. Muita todellisia kustannuksia voivat olla mm. materiaali- ja matkakulut. 6. Kartat, todistukset ja rekisteriotteet Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Opaskartta 9,68 12,00 Kartat rakennuslupaa varten 46,00 ei alv 1 sarja Kunnallistekniset liitteet 31,00 ei alv 1 sarja Kartat poikkeamislupaa varten 92,00 ei alv 2 sarjaa Kiinteistövälittäjän paketti 20,97 26,00 Ote kantakartasta ja kaavasta määräyksineen Virallinen karttaote A4 A3 A2 A1 A0 Mustavalkea paperituloste 4,84 5,65 6,77 9,68 11,53 6,00 7,00 8,40 12,00 14,30

11 VARKAUDEN KAUPUNKI 11 (17) A4 A3 A2 A1 A0 Värillinen paperituloste A4 A3 A2 A1 A0 Kopiot - mustavalkea (A4) - värikopio (A4) - oikeaksi todistettu (A4) Runkopisteiden pisteselityskortit 3,31 4,44 4,84 7,74 9,67 5,89 11,53 16,37 20,16 24,19 4,10 5,50 6,00 9,60 12,00 7,30 14,30 20,30 25,00 30,00 0,50 ei alv 2,00 2,80 2,74 3,40 Etuosto-oikeustodistus 52,00 ei alv Kiinteistörekisterin karttaote Kiinteistörekisteriote Lainhuutotodistus Rasitustodistus 18,00 18,00 18,00 18,00 ei alv Pienlaskutuslisä 20 euron toimitukset Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut Maanmittauslaitoksen kulloinkin voimassa oleva hinnasto 4,03 5,00 Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut Lähetyskulut 4,43 5,50 Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut 7. Numeerinen paikkatietoaineisto Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %) Perusmaksu / tilaus 29,03 36,00 Käännös muihin formaatteihin kuin xcity / tiedosto 14,43 17,90 Kantakartta, vektori / ha (1-30 ha) 7,74 9,60 Kantakartta, vektori / ha ( ha) 1,93 2,40 Kantakartta, vektori / ha ( ha) 1,04 1,30 Yli 1000 ha erillissopimus Rajat ja rakennukset / ha 3,87 4,80 Korkeustiedot / ha 1,93 2,40 Pohjakuviot ja liikenneverkot / ha 2,98 3,70 Kantakartta, rasteri / ha 1,04 1,30 Ajantasa-asemakaava / ha 3,87 4,80 Johtokartta-aineisto / ha 3,87 4,80 Opaskartta, vektori / km 2 4,83 6,00 Opaskartta, vektori koko kaupunki 967, ,00 Opaskartta, rasteri (km 2 ) 1,04 1,30 Opaskartta, rasteri koko kaupunki 193,54 240,00 Käyttöoikeus kaupalliseen käyttöön Em. hinta x 2 Em. hinta x 2 Julkaisulupa julkaisumäärän mukaan Em. hinta Em. hinta Alle 1000 kpl x 1,4 x 1, kpl x 1,7 x 1,7 Yli kpl x 2,0 x 2,0 Muuta

12 VARKAUDEN KAUPUNKI 12 (17) Numeerisen paikkatietoaineiston tuottamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuu kustannuksia, jotka laskutetaan aineistoa tilaavalta taholta. Yleisimmät tuotteet ovat numeerinen kantakartta ja asemakaava, joita tarvitaan mm. rakennus- ja verkostosuunnittelussa. 8. Muut maankäytön maksut 8.1. Lausunnot Kirjallinen lausunto kaavoitustilanteesta tai poikkeamispäätöstarpeesta 135,00 Maankäytöstä pyydetään ajoittain kirjallisia lausuntoja jonkin tietyn tilan kaavoitustilanteesta perunkirjoitusta, pakkohuutokauppaa, valituksia tms. varten. Mikäli hakijalle annetaan kirjallinen selvitys siitä, tarvitseeko hänen rakennushankkeensa poikkeamispäätöksen ennen rakennusluvan myöntämistä, tästä peritään vastaavasti maksu hakijalta. Mikäli samaan lausuntoon sisältyy molemmat selvitykset, peritään vain yksi maksu. Kirjallisesta lausunnosta peritään maksu, joka vastaa lausunnon tekemiseen menevän työn kustannuksia. Sähköpostilla toimitettavasta vastaavasta selvityksestä ei peritä maksua, vaikka selvityksen tekemiseen menevä aika on sama kuin kirjallisessa lausunnossa Naapurien kuuleminen viranpuolesta Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Kirje 56,00 ei alv Lehti-ilmoitus/perusmaksu 56,00 ei alv Teknisen lautakunnan lupajaosto Lehti-ilmoitus/julkaisukulut todelliset ei alv Teknisen lautakunnan lupajaosto Perustelu Naapurin kuulemista tarvitaan mm. kaavoissa sekä poikkeamista koskevissa hakemuksissa, kun naapureille on varattava mahdollisuus antaa mielipide hakemuksesta. Maanomistajalla/hakijalla on mahdollisuus suorittaa kuuleminen itse, mutta kaupungin suorittaessa kuulemisen laskutetaan tämän kohdan mukainen maksu. Maksu sisältää naapurien ja osoitetietojen selvittämisen, kirjeiden tai muiden kuulemiseen liittyvien asiakirjojen laatimisen ja postittamisen. Maksun suuruus on sama kuin rakennuslupaa varten suoritettavassa kuulemisessa, jonka maksun on hyväksynyt teknisen lautakunnan lupajaosto Kiinteistöjen omistaja ja osoitetiedot Erilliset maanomistajaselvitykset, jotka eivät kuulu maankäytön muihin prosesseihin, laskutetaan tämän maksun mukaisesti. Esimerkiksi lupahakemuksia varten on selvitettävä naapurikiinteistöjen omistajat ja näiden yhteystiedot. Mikäli kaupunki suorittaa kuulemisen, tietojen selvittäminen kuuluu kuulemisesta perittävään maksuun. Selvityksiä voidaan tehdä koko Suomen alueelta. Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Vähintään / tilaus 16,13 20,00 Maanmittauslaitoksen hinnasto Omistaja- ja osoitetiedot, 2,44 3,03 Maanmittauslaitoksen hinnasto tunnistetiedot (ja pinta-ala), jokainen rekisteriyksikkö Yhteisenalueen osakasluettelo omistajineen ja osoittei- 2,44 3,03 Maanmittauslaitoksen hinnasto

13 VARKAUDEN KAUPUNKI 13 (17) neen/osakas Perustelu Omistaja ja osoitetiedot tarkistetaan valtakunnallisista KTJ -järjestelmästä / VTJ Väestötietojärjestelmästä / YTJ Yritystietojärjestelmästä, joiden käytöstä kaupunki maksaa korvausta. Suuritöiset etsinnät on laskutettu tuntihinnalla, mutta rajaa ei ole määritelty. Yhtenäisyyden vuoksi tämän taksan perusteena käytetään Maanmittauslaitoksen vastaavasta palvelusta määrittämää hinta Valmistelumaksu Vastikkeettomista tai pienituottoisista maa-alueiden käyttösopimuksista tai -luvista peritään valmistelumaksu, joka sisältää sopimuksen/luvan valmistelusta ja toimittamisesta aiheutuvat kulut. Tällaisia sopimuksia ovat mm. metsästysvuokrasopimukset ja maanomistajan pyyntiluvat, joissa sopimus tehdään tai lupa annetaan maksimissaan viideksi vuodeksi. Saatava korvaus alle 100 /vuosi 70,00 Perustelu Sopimus on vastikkeeton tai vastike on määrältään pieni, eikä siihen sisälly sopimuksen/luvan valmistelusta ja toimittamisesta aiheutuvia kuluja. Tällöin sopimuksen tekemisestä tai luvan antamisesta peritään maksu, joka kattaa valmistelusta, neuvottelusta, sopimusta tai lupaa koskevan päätöksen tekemisestä sekä asiakirjojen kopioinnista ja toimittamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Maksu vastaa työmäärää, joka vähintään menee sopimuksen valmisteluun Työaikaveloitus Työaikaveloitusta tarkistetaan vuosittain yleisen palkkakehityksen mukaisesti. Veloitus tehdään kulloinkin voimassa olevan teknisen johtajan päätöksen mukaisesti. Tehtävä, nimike Hinta /h Hinta /h Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Huom! Tekninen johtaja ,52 Teknisen toimen tuntiveloitushinnat muuttuvat Kaupunginarkkitehti ,92 Paikkatietosuunnittelija, Teknisellä toimialalla on 70käytössä sisäisten 86,80 ja ulkoisten henkilötyöveloitushinnat maanmittausinsinööri, palvelualueittain kaavasuunnittelija mukaan maksujen ja taksojen muutostarve on käytävä läpi vuosittain. Teknisen toimialan (teknisen johtajan päätös 57/2012). Kaupunginhallituksen ohjeistuksen Kaavoitustutkija tuntiveloitushintoja korotetaan 58 n. 2 %:lla 71, alkaen, hintaryhmään 1 on samalla tehty Kaavoitussihteeri, tasokorjaus. kaavoitusavustaja, paikkatietokä- Korotus vastaa 49 suurinpiirtein 60,76 kustannustasossa tapahtunutta muutosta. sittelijä, mittamiehet Lisäksi veloitetaan matka-, kartta-, tulostus- ja kopiokustannukset kulloinkin voimassa olevien hinnastojen sekä KVTES:n mukaisesti. Tuntiveloitushinnat perustuvat teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen, eikä niitä hyväksytä tämän taksan mukana.

14 VARKAUDEN KAUPUNKI 14 (17) 8.6. Pohjakartan tarkistus Maanmittauslaitos on siirtänyt kaavoitusmittausasetuksen nojalla Varkauden kaupungin kaavoitusmittausten valvontatehtävät kaupungille ja kaupungilla on oikeus periä tehtävistä korvaus. Maksu voidaan periä asema- ja ranta-asemakaavan pohjaksi laadittavan kartan tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Mikäli pohjakartta perustuu ajan tasalla olevaan Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan, tarkistamisesta ja hyväksymisestä laskutetaan vain perusmaksu. Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Perusmaksu, asemakaava 420,00 ei alv Perusmaksu, rantaasemakaava 275,00 ei alv Pinta-alamaksu / 10 ha 55,00 ei alv Jokaiselta alkavalta 10 ha:lta Pinta-alamaksu / 200 ha 100,00 ei alv Edellisen lisäksi jokaiselta alkavalta 200 hehtaarilta Perusmaksu, asemakaavan 315,00 ei alv pohjakartan täydennys Perusmaksu, rantaasemakaavan 205,00 ei alv pohjakartan täydennys Pinta-alamaksu / 10 ha, pohjakartan täydennys 41,00 ei alv Jokaiselta alkavalta 10 ha:lta Pinta-alamaksu / 200 ha, pohjakartan täydennys 75,00 ei alv Edellisen lisäksi jokaiselta alkavalta 200 hehtaarilta Perittävät maksut ovat suurempia kuin Maanmittauslaitoksen vastaavista tehtävistä perimät maksut, koska näiden kaava-alueiden pohjakartta on tarkempi ja vaatii siksi enemmän työtä Täydennyskartoituksen hyväksymisestä perittävä maksu on noin 75 % uuden pohjakartan maksuista. 9. Maksujen suorittaminen 9.1. Yleistä Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain säännösten mukaisesti Kaavoitus Käynnistämissopimus Hakijan on allekirjoitettava ennen työn aloittamista kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa sovitaan kaavan tavoitteista ja laatimisesta aiheutuvista kustannuksista. Kaavan sisällöstä ei voida sopia etukäteen. Hakija sitoutuu kustannusten korvaamiseen näiden kustannusten määräytymisperusteiden mukaisesti. Korvaukseen on sitouduttava ennen työn aloittamista, jotta kaupungilla on mah-

15 VARKAUDEN KAUPUNKI 15 (17) Periminen dollisuus saada kohtuullinen korvaus tehdystä työstä. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun hakija peruu hakemuksensa kesken kaavan valmistelun. - ja rakennuslain yleisten tavoitteiden mukaisesti asemakaavan sisältö määräytyy kunnan yleispiirteisessä kaavoituksessa asetettujen maankäyttötavoitteiden ja laissa asetettujen sisältövaatimusten perusteella sekä kaavan laatimisen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointimenettelyn ja päätöksentekomenettelyn lopputuloksena. Tästä syystä asemakaavan sisällöstä eli kaavaratkaisusta ei voida sopia etukäteen. Sopimuksessa voidaan mainita hakijan esitys kaavaratkaisuksi eli osallisen kaavalle asettamat tavoitteet. Asemakaavan ja ranta-asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta voidaan tehdä myös maankäyttösopimus, jossa voidaan sopia kaavalla asetettujen tavoitteiden lisäksi kaavan toteuttamiseen liittyvistä maanomistajan ja kunnan velvoitteista. sopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut nähtävillä. Myös näissä tapauksissa tehdään yleensä käynnistämissopimus ennen kaavatyön käynnistämistä. Jos maanomistajan kanssa ei päästä sopimukseen kaavan toteuttamisen kustannusten jakamisesta, kaupungilla on maankäyttö- ja rakennuslain 91 c :n mukaan oikeus periä kehittämiskorvausta. Kehittämiskorvausta voi periä kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista. Kehittämiskorvaukseen ei voi sisällyttää kaavan laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Mikäli kaava hyväksytään, kustannukset peritään hakijalta kaavan tultua lainvoimaiseksi. Mikäli kaavaa ei hyväksytä, korvausta ei peritä. Mikäli hakija peruu hakemuksen, häneltä peritään siihen mennessä kertyneet asiakirjojen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset seuraavasti: 1/2 kustannuksista, jos peruutus tehdään ennen ehdotuksen nähtäville asettamista 3/4 kustannuksista, jos peruutus tehdään ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Maksun perimisen edellytyksenä on, että asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima. Tästä syystä maksua ei peritä, jos asemakaavaa ei hyväksytä. Mikäli asemakaava hyväksytään, kustannukset peritään hakijalta kaavan tultua lainvoimaiseksi. Tällä vältetään se, että hakija joutuisi maksamaan kaavasta, joka ei saa lainvoimaa siitä tehdyn valituksen takia. Käytännössä kaavasta valittaminen tarkoittaa kaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, jolloin voidaan korjata siinä ilmenneet virheellisyydet. Korjaamisen jälkeen kaava viedään uudestaan nähtäville ja hyväksyttäväksi, jolloin se saa myös lainvoiman. Tällöin kustannukset tulevat maksettavaksi vasta, kun hakijalla on mahdollisuus toteuttaa kaavaa. Jos kaava ei ole käynnistämissopimuksessa esitettyjen hakijan tavoitteiden mukainen, hakija voi perua hakemuksensa eikä korvausta peritä. Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa ennen kuin ehdotus laitetaan nähtäville, kaavan valmisteluun menevästä työmäärästä on tehty noin puolet. Mikäli peruutus tehdään ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen ennen hyväksymiskäsittelyä, kaavan valmisteluun menevästä työmäärästä on tehty noin ¾. Jos kaavamuutos koskee yksityisen maanomistajan tai -haltijan tontin laajentamista kaupungin omistamalle maalle, maanomistaja tai -haltija ja kaupunki tekevät kiinteistökaupan esisopimuk-

16 VARKAUDEN KAUPUNKI 16 (17) sen tai vuokrasopimuksen muutoksen esisopimuksen. Esisopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään kiinteistökaupan tontin laajennusosasta tai uusimaan vuokrasopimuksen koskemaan kaavamuutoksen mukaista tonttia. Esisopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen. Näissä tapauksissa hakijalla on mahdollisuus perua hakemuksensa vielä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Peruuttaessaan hakemuksensa ennen esisopimuksen allekirjoittamista, hakija joutuu maksamaan kaavoituskorvauksen kokonaisuudessaan. Hakemuksensa peruuttaneilta kustannukset laskutetaan samalla kuin muiltakin hakijoilta. Kustannusten jakaminen hakijoiden kesken Mikäli muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, kaavan laatimiskustannuksista ja muista kuluista koostuvat kokonaiskustannukset jaetaan rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa hakijoiden kesken. Jakoperusteen määräävä rakennusoikeus on hyväksytyn asemakaavan mukainen rakennusoikeus. Jos kaavoitusprosessin aikana hakijoiden määrä lisääntyy, peritään myös uusilta hakijoilta kaavoituskorvaus samaa periaatetta käyttäen kuin alkuperäisiltä hakijoilta. Samaan asemakaavan laatimiseen tai kaavamuutokseen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain sen verran hakemuksia, että niiden johdosta kaavan maksuluokka ei muutu. Jos joku hakijoista peruuttaa hakemuksen, häneltä peritään toteutuneen rakennusoikeuden mukainen osuus käynnistämissopimuksen mukaan. Toteutunut rakennusoikeus tarkoittaa peruuttaneiden kohdalla voimassa olevan kaavan mukaista rakennusoikeutta. Mikäli samassa kaavamuutoksessa tai asemakaavassa on mahdollista käsitellä useampia maanomistajan tekemiä hakemuksia tai yhden hakemuksen allekirjoittaneita on useita, valmistelusta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset eivät kasva hakijoiden lukumäärän suhteessa. Maksuluokan mukaiset kustannukset jaetaan siten kaikkien hakijoiden kesken. Jakoperusteena käytetään kaavaehdotuksessa esitettyä eli lopullista rakennusoikeuden määrää, jotta jakaminen olisi mahdollisimman tasapuolinen. Laatimisen aikana aluetta on mahdollista laajentaa uusien hakemuksien perusteella, jolloin uusiltakin hakijoilta laskutetaan kustannukset samassa suhteessa. Hakijat ovat ennen työn aloittamista allekirjoittaneet käynnistämissopimuksen, jossa on sovittu kaavamuutoksen maksuluokasta. Mikäli aluetta laajennetaan niin paljon, että kaava-alueen koko kasvaa merkittävästi tai kaavan vaikuttavuus muuten lisääntyy, maksuluokkaa pitäisi vastaavasti muuttaa. Jo aloitetun kaavamuutoksen yhteydessä ei voida rajattomasti käsitellä uusia hakemuksia, koska työstä saatava korvaus ei enää vastaisi sen aiheuttamia kustannuksia. Alueen laajentaminen ei aina ole työn sujuvuuden kannalta järkevää. Mikäli uusien hakemuksien määrä ylittää maksuluokan muuttumiskynnyksen, uudet hakemukset käsitellään omana kaavanaan. Yleensä uusia hakemuksia tulee vireillä olevan kaavamuutoksen yhteydessä vain muutamia. Kustannusten määrittäminen määrittelee joko asemakaavamuutoksen maksuluokan ja muut kaavoituskustannukset ennen kaavoituksen käynnistämissopimuksen allekirjoittamista. Mikäli hanke edistää merkittävästi kunnan kehitystä tai palvelee yleistä etua, kustannuksista voidaan jättää perimättä enintään 50 %.

17 VARKAUDEN KAUPUNKI 17 (17) määrittelee asemakaavan tai asemakaavamuutoksen maksuluokan sekä muut kustannukset ennen kaavoituksen käynnistämissopimuksen allekirjoittamista. Käynnistämissopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta maankäytön palvelualueen päällikkö. Sopimukseen merkittyä maksuluokkaa ei voida korottaa, eikä hakijalta vaatia suurempaa osaa kustannuksista kuin mitä sopimuksessa on sanottu. Sen sijaan kaupunginhallituksella on mahdollisuus vähentää hakijalta/hakijoilta perittävää kustannusten määrää, mikäli kaava palvelee yleistä etua enemmän kuin maankäyttö on arvioinut. Kaupunginhallituksella on myös mahdollisuus pienentää maksuluokkaa, jos kaavamuutos ei ole sen mielestä niin merkittävä kuin maankäyttö on arvioinut. Mikäli hanke edistää merkittävästi kunnan kehitystä ja palvelee yleistä etua, kustannuksista voidaan jättää perimättä enintään 50 %. Merkittävästi kunnan kehitystä edistäviä tai yleistä etua palvelevia asemakaavamuutoksia tai asemakaavoja ovat esimerkiksi ne, jotka merkittävästi parantavat monipuolista tonttitarjontaa, mahdollistavat työpaikkojen lisääntymisen tai merkittävästi säästävät vesihuoltoverkon ja katujen toteuttamiskustannuksia Tonttijako tai tonttijakomuutos Tonttijaon ja tonttijaon muutoksen kustannukset laskutetaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Kaupunki laskuttaa maksut, kun poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua koskeva päätös on saanut lainvoiman. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimivaltaan kuuluvissa päätöksissä kaupunki laskuttaa naapureiden kuulemisen, kun hakemus ja kaupungin lausunto on lähetetty ELY-keskukseen. Mikäli hakija peruuttaa poikkeamista tai suunnittelutarvetta koskevan hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään kuulemiskulut kokonaan ja 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta Maastomittauskulut Tonttijaon perusteella tehtävät maastomittaukset laskutetaan samassa yhteydessä tonttijaon laskutuksen yhteydessä. Muut maastomittauskulut laskutetaan tapauskohtaisesti työn suorittamisen jälkeen Muut palvelut Muista maankäytön tuotteista ja palveluista perittävät maksut laskutetaan tuotteen toimittamisen tai palvelun suorittamisen jälkeen. 10. Taksan hyväksyminen ja voimaantulo Varkauden kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän taksan Taksa tulee voimaan

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT 1 KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 30.9.2015 71 Voimassa 23.10.2015 alkaen.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja taksat

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja taksat Tekla 15.6.2017 38, liite 2 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Palveluhinnasto 2017/Tekninen lautakunta 15.6.2017 38 Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

1. ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

1. ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 1 KAAVOITUSHINNASTO 17.5.2017 Asemakaavan, yleiskaavan, ranta-asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisesta, tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta sekä poikkeamisluvasta, suunnittelutarveratkaisusta

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA, TONTTIJAOSTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 26.5.2009 96 Voimassa 1.8.2009

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI Liite 1 / Vevo

LOHJAN KAUPUNKI Liite 1 / Vevo 1/5 LOHJAN KAUPUNKI Liite 1 / Vevo 20.6.2018 KAAVOITUKSEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Vetovoimalautakunta 20.6.2018 96 Voimassa 1.8.2018 alkaen 1 Yleistä Kaavoitustoimen palvelut ovat asemakaavojen ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto. Voimassa alkaen Tekninen lautakunta

Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto. Voimassa alkaen Tekninen lautakunta Kemiönsaaren kunnan kaavoituksen palveluhinnasto Voimassa 1.1.2019 alkaen Tekninen lautakunta 20.11.2018 Kaavoituksen palveluhinnasto Palveluhinnastoa alla noudatetaan koskien maanomistajan anomia ja pääasiassa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 18.8.2015 81 Voimaan 1.1.2016 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT Voimassa 1.5.2014 alkaen Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 Sisältää rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun sekä mittaus- ja kartastotoimen maksut. Arvonlisäverolliset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa YMPA 15.11.2005 LIITE 2 Kh 24.11.2005 LIITE 1 Kv 12.12.2005 LIITE 2 YMPA 23.11.2006 listaliite e YMPA 17.04.2007

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut

Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut Elinkeino- ja kunta- kehityskeskuksen maksut Voimaantulo 1.5.2014 www.nurmijarvi.fi Maksut ja taksat SISÄLTÖ 1. RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA SEKÄ YLEISKAAVAN MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 1 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. Johdanto Kunta ja Maanomistajat sopivat asemakaavoitusta koskevasta kaavoitus- ja toteuttamiskustannusten jakamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisesti seuraavaa: 2.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Siimes) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa YMPA 15.11.2005 LIITE 2 Kh 24.11.2005 LIITE 1 Kv 12.12.2005 LIITE 2 YMPA 23.11.2006 listaliite e YMPA 17.04.2007

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014)

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014) 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais - tulosalueen suorittamista tehtävistä. Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 20.3.2019 28 Voimassa 1.5.2019

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RAATIHUONEEN KORTTELI, ASEMAKAAVAMUUTOS

RAATIHUONEEN KORTTELI, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 5.10.2018 1(6) RAATIHUONEEN KORTTELI, ASEMAKAAVAMUUTOS 5.10.2018 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa 2 Suunnittelualue Maankäyttö- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet Ylivieskan kaupunki, 0290557-3 Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Jäljempänä Kaupunki

MAANKÄYTTÖSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet Ylivieskan kaupunki, 0290557-3 Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Jäljempänä Kaupunki MAANKÄYTTÖSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Ylivieskan kaupunki, 0290557-3 Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Jäljempänä Kaupunki Maler Oy, 0773587-8 Joutsentie 2 84100 YLIVIESKA Jäljempänä Maler Sopimusalue Sopimus

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot