VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

2 VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaavoitusmaksut Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava Erilliset selvitykset Tonttijako tai tonttijaon muutos Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Maastomittauskulut Rakennusten sijainnin merkkaus ja katselmus Muut maastomittaustyöt Kartat, todistukset ja rekisteriotteet Numeerinen paikkatietoaineisto Muihin maankäytön palveluihin liittyvät maksut Tiedon antaminen Naapurien kuuleminen viranpuolesta Kiinteistöjen omistaja ja osoitetiedot Valmistelumaksu Työaikaveloitus Kaavoitusmittausten valvonta (pohjakartan tarkistus) Maksujen suorittaminen Yleistä Kaavoitus Tonttijako tai tonttijakomuutos Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Maastomittauskulut Muut palvelut Taksan hyväksyminen ja voimaantulo... 19

3 VARKAUDEN KAUPUNKI 3 (19) 1. Yleistä Taksassa määriteltyjä maksuja sovelletaan maankäyttöön ja paikkatietopalveluihin ja niihin liittyviin tuotteisiin. Maksu määräytyy hakemuksen tai tilauksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaisesti. Taksaan on koottu myös sellaiset maksut, jotka perustuvat kulloinkin voimassa olevaan muun viranomaisen hyväksymään taksaan. Perusteena olevan päätöksen muuttuessa tehdään muutos myös tähän taksaan ilman uutta hyväksymispäätöstä. Muilta osin taksan muutokset hyväksyy aina kaupunginhallitus. Muun viranomaisen päätökseen perustuvat maksut on esitetty vihreällä. 2. Kaavoitusmaksut Maksuluokissa määriteltyjen hintojen lisäksi voidaan periä käynnistämissopimuksen mukaisesti mm. ilmoituskuluja, pohjakartan tarkistusmaksu ja lisäselvitysten kustannuksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki 59 : Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Perittävät korvaukset on suhteutettu asemakaavan vaikuttavuuteen, työmäärään sekä suunnittelualueen laajuuteen ja vaativuuteen. Maksuluokassa esitetyt esimerkit kaavoista ovat suuntaa antavia. Useamman rakennuspaikan sisältävä tai muuten laaja-alainen suunnitelma vaatii enemmän työtä kuin yksittäisen rakennuspaikan asemakaavan muuttaminen. Myös alueen suunnittelu vaatii tarkempia selvityksiä. Uuden asemakaavan laatiminen vaatii yleensä suuremman työmäärän kuin asemakaavan muuttaminen. Mitä pienempi kaava on pinta-alaltaan, sitä vähemmän sillä on yleensä vaikutuksia ympäristöönsä. Tällöin työhön sisältyy vähemmän osallisia, selvityksiä, vaikutusten arviointia ja järjestettäviä tilaisuuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja tarvitaan, kun asemakaava koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin on maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Mitä vähemmän kaavalla on vaikutuksia ympäristöönsä, sitä vähäisempi on lain tarkoittamien viranomaisneuvottelujen tarve Asemakaava Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) 1. luokka ja todelliset ilmoituskulut Hinta (alv 24 %) Muuta Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, joka vaikuttaa vain muutoksen kohteena olevaan tonttiin tai lähiympäristöön. koskee esimerkiksi yhtä pientalotonttia rakennusoikeutta siirretään tontin sisällä, muutetaan tontin sisäisiä kaavamerkintöjä, lisätään asuinpientalotontin rakennusoikeutta enintään 20 %, muutetaan kerroslukua enintään yhdellä kerroksella, muutetaan pientalon talotyyppiä, laajennetaan tonttia vähän yleiselle alueelle, muut em. verrattavat muutokset

4 VARKAUDEN KAUPUNKI 4 (19) 2. luokka ja todelliset ilmoituskulut 3. luokka ja todelliset ilmoituskulut 4. luokka Tuntiveloitus, min , ja todelliset ilmoituskulut ympäristö on helppo, työmäärä vähäinen, vaikutusten arvioinnin ja selvitysten tarve on vähäinen, ei tutkita vaihtoehtoisia ratkaisuja osallisten määrä on vähäinen, ei tarvita esittelytilaisuuksia eikä yleensä viranomaisneuvotteluja Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, joka vaikuttaa samaan kortteliin ja lähiympäristöön. koskee esimerkiksi yhtä asuinkerrostalotonttia, useampaa pientalotonttia, yhtä teollisuustonttia tai yhtä liikerakennusten tonttia siirretään rakennusoikeutta tontin sisällä, lisätään rakennusoikeutta enintään 10 % (kuitenkin enintään 1000 k-m 2 ), muutetaan ullakkotilan käyttötarkoitusta, muutetaan kerroslukua yhdellä kerroksella tai rakennuksen korkeutta vastaavalla tavalla, muutetaan pientalon talotyyppiä, muutetaan käyttötarkoitusta vähän, laajennetaan tonttia yleiselle alueelle vähän, muut em. verrattavat muutokset ympäristö on kohtalaisen vaikea, työmäärä on kohtalainen, edellyttää vaikutusten arviointia ja selvityksiä, tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja pienellä alueella osallisten määrä on kohtalainen, edellyttää esittelytai neuvottelutilaisuuden järjestämistä, mutta ei yleensä edellytä viranomaisneuvotteluja Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavan muutos tai vähäinen asemakaava-alueen laajentaminen, joka vaikuttaa ympäristöön laajemmin. koskee esimerkiksi yhtä tai useampaa korttelia tai laajaa yleistä aluetta pääasiallinen käyttötarkoitus muuttuu, virkistysalue supistuu ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, rakennusoikeutta nostetaan enemmän kuin 20 %, kerroslukua tai rakennuksen korkeutta nostetaan enemmän kuin yhden kerroksen verran, kaava vaikuttaa rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvoihin, muut em. verrattavat muutokset kaavamuutoksella on ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia ympäristö on vaikea, työmäärä on suurehko, edellyttää selvitysten tekemistä ja useiden vaihtoehtojen tarkastelua sekä niiden vaikutusten arviointia osallisten määrä on suuri, edellyttää esittely- tai neuvottelutilaisuuksia, saattaa edellyttää viranomaisneuvotteluja Uusi asemakaava tai vaativa asemakaavan muutos, joka vaikuttaa laajasti ympäristöön (koko kaupunkiin tai kaupunginosaan). koskee laajaa aluetta, edellyttää laajaa kokonaissuunnittelua maankäyttö muuttuu merkittävästi kaavamuutoksella on merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia ympäristö on vaikea, työmäärä on suuri, edellyttää erillisten selvitysten tekemistä, useiden vaihtoehtojen tarkastelua ja niiden vaikutusten arviointia

5 VARKAUDEN KAUPUNKI 5 (19) osallisten määrä on suuri, edellyttää esittely- tai neuvottelutilaisuuksia ja yleensä viranomaisneuvotteluja Maksuluokkia on neljä. Luokkiin 1 ja 2 kuuluvat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä. Luokkiin 3 ja 4 kuuluvat asemakaavat ja asemakaavan muutokset, jotka ovat vaikutuksiltaan merkittäviä. Maksuluokkien mukaista jakoa merkittäviin ja eimerkittäviin on mahdollista käyttää määritettäessä kaavan hyväksymistä koskevan päätösvallan siirtoa kaupunginvaltuustolta kaupunginhallitukselle. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on päätösvallan siirtämisen rajana käytetty termiä vaikutuksiltaan merkittävä. Hallituksen esityksessä (HE 101/1998) on vaikutuksiltaan merkittävinä pidetty laaja-alaisia kaavoja sekä sellaisia, joilla muutoin voi olla merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia. Viranomaistoimintana arvonlisäverotonta. Maksuluokan 1 mukaiset vähäiset muutokset voidaan yleensä tehdä ilman, että laatimisen yhteydessä on tarvetta tehdä erillisiä melu-, maaperä-, luonto- tms. selvityksiä. Osallisia ovat vain tontin omistaja tai -haltija sekä naapurimaanomistajat tai -haltijat. Osallisten kuuleminen voidaan hoitaa kirjeellä ja lehti-ilmoituksella eikä esittelytilaisuuksia tarvita järjestää. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja ei yleensä tarvita. Korvaus vastaa noin 60 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Nämä asemakaavan muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Toimivaltainen päättävä elin määräytyy kulloinkin voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti. Maksuluokan 2 mukaisen kaava-alueen pinta-ala on suurempi kuin yhden pientalotontin pinta-ala ja osallisia on aina enemmän. Tästä syystä työmäärä on suurempi ja usein joudutaan tutkimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Osallisten kuulemiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi on järjestettävä esittely- tai neuvottelutilaisuus. Kaavamuutos voi edellyttää myös erillisten selvitysten tekemistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja ei yleensä tarvita. Korvaus vastaa noin 100 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Nämä asemakaavan muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Toimivaltainen päättävä elin määräytyy kulloinkin voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti. Maksuluokan 3 mukaiselle alueelle on usein tehtävä myös selvityksiä kaavoituksen pohjaksi ja vaikutusten arvioimiseksi. Usein alueelle on laadittava useita vaihtoehtoja ennen ehdotuksen valintaa. Tähän kuuluvat myös asemakaava-alueen vähäiset laajentamiset, joissa alueen laajentuminen ei edellytä laajaa kokonaissuunnittelua eikä erityisiä selvityksiä. Korvaus vastaa noin tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Toimivaltainen päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Maksuluokkaan 4 kuuluvat uudet asemakaavat tai vaativat asemakaavan muutokset. Työn yhteydessä on yleensä tehtävä merkittäviä selvityksiä, tarkasteltava useita vaihtoehtoja ja arvioitava niiden vaikutuksia. Osallisten määrä saattaa olla suuri, jolloin valmistelun aikana on järjestettävä useita esittelytai neuvottelutilaisuuksia. Kaava edellyttää yleensä aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia viranomaisneuvotteluja. Maksuluokan mukainen vähimmäiskorvaus vastaa noin 300 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Maksuluokan mukaisissa asemakaavamuutoksissa toimivaltainen päättävä elin on kaupunginvaltuusto.

6 VARKAUDEN KAUPUNKI 6 (19) 2.2. Ranta-asemakaava Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n nojalla kaupungilla on oikeus periä kaavan käsittelystä aiheutuvat kustannukset maanomistajalta. Kustannukset määritellään erillisessä kaavoituksen käynnistämissopimuksessa. Maanomistajan huolehtiessa ranta-asemakaavan laatimisesta maanomistajalta laskutetaan seuraavan taulukon mukaisesti: Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Taustamateriaalin etsintä ja kohta 8.5. Työaikaveloitus kopiointikulut Pohjakartta-aineiston tarkastaminen kohta 8.6 Pohjakartta-aineiston laatiminen kohta 8.5 kohta 8.5 Työaikaveloitus Omistajatietojen etsiminen kohta 8.3 kohta 8.3 Muut kartat ja paikkatietoaineisto kohdat 6 ja 7 kohdat 6 ja 7 Selvitysten tekeminen tai kohta 2.4. kohta 2.4 teettäminen Naapureiden kuuleminen kohta 8.2 Kaupungin järjestämä yleisötilaisuus tilavuokra 490 +tilavuokra Matka- ja päivärahakulut kohta 8.5 kohta 8.5 Maanomistajan esittämät neuvottelut ja katselmukset 174 /kerta Teknisen lautakunnan lupajaosto Muut palvelut kohta 8.5. Työaikaveloitus Kaupunki voi laatia ranta-asemakaavan maanomistajan aloitteesta, jolloin hakijalta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset työaikaveloituksen (kohta 8.5) mukaan. Lisäksi peritään muut kustannukset edellä olevan taulukon mukaan. Maanomistajalla on mahdollisuus hoitaa itse ranta-asemakaavan valmisteluun liittyvä taustatyö kuten taustamateriaalin etsiminen ja kopiointi sekä osallisten kuuleminen, yleisötilaisuuksien järjestäminen ja ilmoittaminen. Mikäli maanomistajan kanssa sovitaan, että osan näistä hoitaa kaupunki, kaupunki perii tästä työstä aiheutuvat kustannukset maanomistajalta. Taustamateriaalin etsinnästä ja kopioinnista peritään työstä ja kopioinnista aiheutuvat kustannukset. Yleisötilaisuuden järjestämisen kustannuksiin sisältyvät työtunnit. Erikseen laskutetaan mahdolliset tilavuokrat ja ilmoituskulut. Maanomistaja voi järjestää yleisötilaisuuden itse, joten näihin kustannuksiin lisätään arvonlisävero 24 %. Mikäli maanomistaja esittää pidettäväksi neuvotteluja tai katselmuksia, jotka eivät ole tavanomaisia kaavan käsittelyyn liittyviä tilaisuuksia, näistä veloitetaan maanomistajalta keskimääräistä tuntiveloitusta vastaava korvaus. Perittävä maksu on saman suuruinen kuin rakennusvalvonnan vastaavista neuvotteluista ja katselmuksista perimä maksu (teknisen lautakunnan lupajaosto ). Tavanomainen neuvottelu on mm. teknisen toimialan johtoryhmän neuvottelu tai kaavan laatimisen edellyttämä neuvottelu. Tavanomaisesta poikkeavia ovat mm. maanomistajan pyynnöstä pidetyt neuvottelut ja katselmukset. Kaavan hyväksymiskäsittelystä lautakunnassa, hallituksessa tai valtuustossa ei veloiteta kustannuksia.

7 VARKAUDEN KAUPUNKI 7 (19) Muita palveluja voivat olla mm. asiakirjojen tarkastaminen, tiedottaminen internetsivuilla ja asiakaspalvelu Yleiskaava Yleiskaavan muuttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta erillisen käynnistämissopimuksen mukaisesti. Työ tilataan konsultilta, jolloin yleiskaavamuutoksen laatimiskustannukset perii konsultti suoraan maanomistajalta/omistajilta. Tämän lisäksi kaupunki laskuttaa mm. ilmoituksista, tilaisuuksien järjestämisestä ym. kaupungille aiheutuvat kustannukset kuten ranta-asemakaavassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 76 :n mukaan maanomistajalta voidaan periä puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista silloin, kun rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi. Tämän hetkiset yleiskaavojen muutostarpeet ovat kuitenkin yksityisen edun vaatimia ja koskevat usein rakennuspaikan siirtoa. Muutostarpeet tutkitaan erillisinä hankkeina. Mikäli yleiskaava tehdään maanomistajan aloitteesta eikä sillä ole laajempaa merkitystä, sitä ei yleensä pidetä kiireellisenä eikä sitä oteta työn alle heti. Tällöin hanketta voidaan edistää siten, että työ tilataan konsultilta tai maanomistaja huolehtii itse suunnittelijan palkkaamisesta ja muista kaavan laatimisen kustannuksista. Kustannusten perimisestä ja työnjaosta tehdään erillinen sopimus Erilliset selvitykset Mikäli kaavan valmistelu edellyttää tavanomaisesta poikkeavia selvityksiä tai suunnitelmia, niistä peritään hakijalta korvaus työaikaveloituksen mukaisesti. Tällaisia selvityksiä ovat esimerkiksi luontoselvitys, maisemaselvitys, meluselvitys, 3D-mallinnus tai pienoismalli. Tehtävistä selvityksistä tai suunnitelmista sovitaan hakijan tai hakijoiden kanssa ennen työn aloittamista. Mikäli selvitystä voidaan hyödyntää muun kaavan valmistelussa, jaetaan selvityksen tai suunnitelman tekemisestä aiheutuneet kustannukset hakijoiden ja kaupungin kesken sen antaman hyödyn suhteessa. Selvityksen antama hyöty voidaan määritellä esimerkiksi alueen pinta-alojen tai muodostuvan rakennusoikeuden mukaan. Tarvittavat selvitykset voidaan tilata ulkopuolisella asiantuntijalla, jolloin niistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan asiantuntijan tekemän laskutuksen mukaisesti. Ennen asemakaavan valmistelun aloittamista tehdyistä selvityksistä voidaan periä korvaus hakijalta. Asemakaavan muutokseen liittyy yleensä havainnekuva. Valmistelussa käytetään yleensä olemassa olevia selvityksiä. Suunnittelija arvioi alueen ominaisuuksia ja kaavan vaikutuksia havaintojensa pohjalta. Vaativimmissa töissä valmistelu saattaa edellyttää tavanomaisesta poikkeavia selvityksiä tai suunnitelmia, joita ovat mm. maaperä-, luonto-, maisema- tai meluselvitys, 3D-mallinnus tai pienoismalli. Erityisiä selvityksiä ja suunnitelmia voidaan tehdä myös kaavamuutoksen hakijan esityksestä. Hakijan kanssa sovitaan selvitysten ja suunnitelmien tekemisestä sekä kustannusten jakamisesta ennen työn aloittamista. Kaupunki osallistuu kustannuksiin silloin, kun niistä on hyötyä muun kuin hakijan omistamien maa-alueiden kaavoituksessa.

8 VARKAUDEN KAUPUNKI 8 (19) Selvitykset ja suunnitelmat voivat koskea laajempaa kuin valmisteilla olevaa kaava-aluetta. Maanomistajalta laskutetaan tällöin vain hänen osuutensa kustannuksista. Osuudet määräytyvät esim. pinta-alan tai muodostuvan rakennusoikeuden mukaan. Jos samoja selvityksiä voidaan käyttää myöhemmin muun yksityisen maanomistajan asemakaavan valmistelussa, kaupunki voi laskuttaa osan kustannuksista myös häneltä. Tällöin kustannukset jakautuvat tasapuolisesti niiden kesken, joille selvityksistä ja suunnitelmista on hyötyä. Ulkopuoliselta asiantuntijalta tilattavien selvitysten ja suunnitelmien laskuttamiseen on vastaavat perusteet kuin omina töinä tehtävissä. 3. Tonttijako tai tonttijaon muutos Tonttijako laaditaan joko asemakaavan yhteydessä tai erillisenä. Kaavan yhteydessä tehtävästä sitovasta tonttijaosta peritään puolet erillisenä tehtävän tonttijaon kustannuksista. Maanomistaja voi myös valtuuttaa kaupungin hakemaan tonttijaon jälkeen kiinteistönmuodostusta. Erillisestä tonttijaosta ja kiinteistönmuodostustoimenpiteen hakemisesta peritään kustannukset seuraavan taulukon mukaisesti. Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %) 1 2 tonttia 210, tonttia ( 1 kortteli) 450,00 5 tonttia tai 2 korttelia Kohta 8.5, min. 730,00 Asianosaisten kuuleminen kohta 8.2 ja suostumukset Kiinteistötoimituksen hakeminen 47,60 59,00 Muuta Työaikaveloitus Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain 79 :n mukainen erillinen tonttijako. Maankäyttö- ja rakennuslain 82 :n mukaan kaupungilla on oikeus periä tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset maanomistajalta tai haltijalta, kun tonttijako on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai haltija on sitä hakenut. Kustannukset määräytyvät keskimäärin käytetyistä työtunneista. Lain mukaisesta asianosaisten kuulemisesta aiheutuvat kustannukset peritään erikseen. Maanomistaja voi hoitaa kiinteistönmuodostus toimenpiteen hakemisen itse, joten kaupungin hoitaessa sen maanomistajan puolesta siitä voidaan periä hinta, joka vastaa keskimääräisiä hakemuksen tekemisestä ja toimittamisesta aiheutuvia työ- ym. kustannuksia. 4. Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Poikkeamispäätöksen tekee joko tekninen lautakunta tai ELY-keskus. Suunnittelutarveratkaisun tekee tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta antaa kaupungin lausunnon poikkeamishakemusta koskevassa asiassa silloin, kun päätösvalta on ELYkeskuksella. Poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta peritään päätöksen valmistelumaksu sekä naapurien kuulemisesta aiheutuvat kustannukset. Lausunnon valmistelusta ei peritä muuta maksua kuin naapurien kuulemisesta aiheutuvat kustannukset. Lainvoimaisuustodistus tarvitaan päätöstä seuraavan rakennus- tms. lupakäsittelyä varten.

9 VARKAUDEN KAUPUNKI 9 (19) Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Myönteinen päätös 520,00 Kulloinkin voimassa olevan ELY - keskuksen hinnoittelun mukaan Kielteinen päätös 250,00 Kulloinkin voimassa olevan ELY - keskuksen hinnoittelun mukaan Naapureiden kuuleminen kohta 8.2 Kuopion hallinto-oikeuden lainvoimaisuustodistus 22,00 Kulloinkin voimassa olevien hallintooikeuden maksujen mukaan Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osilta palautettava. Poikkeamista koskevasta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii vastaavasta päätöksestä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen laskuttaman maksun suuruus tarkistetaan vuosittain ja tarvittavat korjaukset tehdään tähän taksaan. Hakijat maksavat siten poikkeamispäätöksestä saman verran riippumatta siitä, kuka päätöksen tekee. Myös hylkäävästä (kielteisestä) päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin ELY -keskuksella. ELY-keskuksen maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista mukaisesti. Suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksestä saman suuruinen maksu kuin poikkeamispäätöksestä, koska päätösten valmistelut vastaavat työmäärältään toisiaan. Tekninen lautakunta antaa kaupungin lausunnon poikkeamishakemusta koskevassa asiassa silloin, kun päätösvalta on ELY -keskuksella. Lupahakemusta koskevan lausunnon antaminen on viranomaistehtävää, joten lausunnon antamisesta ei voi periä maksua. Mikäli kaupunki hoitaa naapurien kuulemisen hakijan puolesta, tästä aiheutuvat kustannukset peritään edellä olevan taulukon mukaisesti. 5. Maastomittauskulut Kaupunki suorittaa rakennusluvan edellyttämiä rakennuksen sijainnin merkkauksia ja sijaintikatselmuksia sekä rajan osoituksia ja muita yleisluontoisia maastomittaustöitä. Virallinen rajamerkin asettaminen sekä rajamerkin ja rajalinjan vahvistaminen edellyttää rajankäyntitoimitusta, jonka suorittaa maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos huolehtii myös kiinteistötoimituksista ja niiden edellyttämistä maastotöistä yksityisten omistamilla kiinteistöillä Rakennusten sijainnin merkkaus ja katselmus Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Rakennusluvan edellyttämä Kultakin sijainnin merkitseminen. pisteeltä Enintään kaksi asuinhuoneistoa 84,00 käsittävä asuinra- vähintään kennus, talousrakennus tai 336,00 vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma. Hinta (alv 24 %) Muuta Teknisen lautakunnan lupajaosto Rakennusluvan edellyttämä Kultakin Teknisen lautakunnan lupajaosto

10 VARKAUDEN KAUPUNKI 10 (19) sijaintikatselmus. Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus, talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma. Muut rakennukset Rakennuksen merkitseminen useammalla kuin neljällä pisteellä tai useamman samaan rakennuslupaan kuuluvan rakennuksen merkitseminen samalla käyntikerralla Muut sijainnin merkkaukset, katselmukset ja erilliset korkeuden viennit pisteeltä 84,00 vähintään 336,00 Em. hinta + 50 % Em. hinta 50 % kohta 8.5 +muut todelliset kustannukset. alv 24 % Teknisen lautakunnan lupajaosto Teknisen lautakunnan lupajaosto Rakennuslupaan liittyvistä sijainnin merkitseminen ja rakennusluvan edellyttämät sijaintikatselmukset on hinnoiteltu lupajaoston päätöksellä. Asiakkaan tilauksesta tehtävät erilliset merkkaukset laskutetaan tapauskohtaisesti tuntiveloituksella. Muita todellisia kustannuksia voivat olla mm. materiaali- ja matkakulut Muut maastomittaustyöt Suorittamistaan maastomittauksista kaupunki perii työaikakorvauksen ja muut kulut kohdan 8.5. mukaan. 6. Kartat, todistukset ja rekisteriotteet Ajantasalla olevaa opaskarttaa ei ole painatettu, joten vuoden 2007 kartoista ei peritä maksua. Ajantasainen opaskartta voidaan tulostaa, jolloin maksu peritään värillisen paperitulosteen hintaan perustuen. Viranomaisilta kuten poliisi ja pelastuslaitos ei maksua peritä. Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Kartat rakennuslupaa varten 48,00 1 sarja Kunnallistekniset liitteet 33,00 1 sarja Kartat poikkeamislupaa varten 96,00 2 sarjaa Kiinteistövälittäjän paketti (paperinen) Kiinteistövälittäjän paketti (sähköinen) 24,19 30,00 24,19 25,00 Virallinen karttaote A4 5,08 6,30 A3 5,97 7,40 A2 7,18 8,90 Ote kantakartasta ja kaavasta määräyksineen Ote kantakartasta ja kaavasta määräyksineen

11 VARKAUDEN KAUPUNKI 11 (19) A1 10,16 12,60 A0 12,18 15,10 Mustavalkea paperituloste A4 3,55 4,40 A3 4,68 5,80 A2 5,08 6,30 A1 8,15 10,10 A0 10,16 12,60 Värillinen paperituloste A4 6,21 7,70 A3 12,18 15,10 A2 17,26 21,40 A1 21,21 26,30 A0 25,40 31,50 Jäljennökset - mustavalkea (A4) - värikopio (A4) - oikeaksi todistettu (A4) - skannattu sähköinen Runkopisteiden pisteselityskortit 0,50 2,00 2,80 20,00 2,90 3,60 Etuosto-oikeustodistus 55,00 Kiinteistörekisterin karttaote 18,00 Kiinteistörekisteriote 18,00 Lainhuutotodistus 18,00 Rasitustodistus 18,00 Pienlaskutuslisä (alle x euron tilaukset) 4,03 5,00 Lähetyskulut 4,43 5,50 Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut Maanmittauslaitoksen kulloinkin voimassa oleva hinnasto Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut 7. Numeerinen paikkatietoaineisto Tuote, palvelu Hinta Hinta (alv 0 %) (alv 24 %) Perusmaksu / tilaus 30,48 37,80 Käännös muihin formaatteihin kuin xcity / tiedosto 15,15 18,80 Kantakartta, vektori / ha (1-30 ha) 8,13 10,10 Kantakartta, vektori / ha ( ha) 2,03 2,60 Kantakartta, vektori / ha ( ha) 1,09 1,40 Yli 1000 ha erillissopimus Rajat ja rakennukset / ha 4,06 5,10 Korkeustiedot / ha 2,03 2,60 Pohjakuviot ja liikenneverkot / ha 3,13 3,90 Kantakartta, rasteri / ha 1,09 1,40 Ajantasa-asemakaava / ha 4,06 5,10

12 VARKAUDEN KAUPUNKI 12 (19) Johtokartta-aineisto / ha 4,06 5,10 Opaskartta, vektori / km 2 5,07 6,30 Opaskartta, vektori koko kaupunki 1 016, ,10 Opaskartta, rasteri (km 2 ) 1,09 1,40 Opaskartta, rasteri koko kaupunki 203,22 252,00 Käyttöoikeus kaupalliseen käyttöön Em. hinta x Em. hinta x 2 2 Julkaisulupa julkaisumäärän mukaan Em. hinta Em. hinta Alle 1000 kpl x 1,4 x 1, kpl x 1,7 x 1,7 Yli kpl x 2,0 x 2,0 Numeerisen paikkatietoaineiston tuottamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuu kustannuksia, jotka laskutetaan aineistoa tilaavalta taholta. Yleisimmät tuotteet ovat numeerinen kantakartta ja asemakaava, joita tarvitaan mm. rakennus- ja verkostosuunnittelussa. 8. Muihin maankäytön palveluihin liittyvät maksut 8.1. Tiedon antaminen Kaavoitustilanteesta, kaavamerkintöjen tulkinnasta, poikkeamispäätöstarpeesta tms. voidaan antaa tieto sähköpostilla tai kirjallisella lausunnolla. Tieto voidaan antaa myös asiakkaan tutustuttavaksi paikan päällä. Tiedon hakeminen ja antaminen edellyttää yleensä erityistoimenpiteitä (selvitystyötä tai tiedon etsimistä arkistosta), josta peritään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti perusmaksuna 20 normaali tiedonhaku, työaika alle 2 h 60 vaativa tiedonhaku, työaika 2 5 h 160 hyvin vaativa tiedonhaku, työmäärä > 5 h Perusmaksun lisäksi peritään kopiointi- ja postituskustannukset kohdan 6. mukaisesti. Kirjallisen lausunnon laatimisesta peritään perusmaksun lisäksi 150. Sähköpostilla annettavasta tiedosta peritään vain perusmaksu. Vireillä olevasta asiasta annettavasta tiedosta ei yleensä peritä maksua. Mikäli asiakas haluaa kopioita aineistosta, joissa hän ei ole asianosainen tai edusta laajempaa osallisten ryhmää, aineistosta peritään kopiointikulut kohdan 6 mukaan. Kaavoitustilanteesta, kaavojen tulkinnoista, poikkeamisen tarpeesta, voimassa olevista vuokrasopimuksista ym. pyydetään selvityksiä, jotka edellyttävät tiedon etsintää arkistosta tai erityistä tulkintaa etsittävän tiedon sisällöstä. Tietoja annetaan suullisesti, sähköpostilla tai kirjallisesti taikka asiakkaan tutustuttavaksi paikan päällä. Kirjallisia lausuntoja annetaan joskus jonkin erikseen määritellyn kiinteistön kaavoitustilanteesta perunkirjoitusta, pakkohuutokauppaa, valituksia tms. varten. Hakijalla on usein mahdollisuus tutustua aineistoon paikan päällä tai aineisto voidaan toimittaa sähköisesti. Mikäli hakijalle annetaan kirjallinen lausunto tm. selvitys postissa, tästä peri-

13 VARKAUDEN KAUPUNKI 13 (19) tään työmäärää vastaava maksu sekä kopiointi- ja postituskulut. Tiedon etsinnästä peritään maksu aina, kun tieto ei ole helposti saatavissa. Sähköpostilla toimitettavasta vastaavasta selvityksestä peritään vain perusmaksu, vaikka selvityksen tekemiseen menevä aika on sama kuin kirjallisessa lausunnossa. Vireillä olevista kaavoista ym. asioista annetaan kopioita suppeilta alueilta yleensä maanomistajan tmv. osallisen kiinteistöjen kohdalta. Mikäli asiakas haluaa kopion esim. laajasta asemakaavasta tai osayleiskaavasta eikä hän edusta esim. kunnassa toimivaa yleistä yhdistystä (asukas-, ympäristö- tms. yhdistys), häneltä peritään laajan aineiston kopiointikulut Naapurien kuuleminen viranpuolesta Naapurien kuulemisesta kirjeellä peritään maksu kirjeen laatimisesta sekä kirjeiden määrän mukaan maksu, joka sisältää kirjeen postituskulut ja kirjeen mukana toimitettavan aineiston kulut. Kirjeistä perittävä maksun suuruus riippuu kirjeen mukana toimitettavan aineiston laajuudesta. Kuulemisesta lehti-ilmoituksella peritään maksu ilmoituksen laatimisesta sekä ilmoituksen kustannukset lehden laskutuksen mukaan. Lehti-ilmoitus julkaistaan usein myös kaupungin internetsivuilla, josta ei peritä eri maksua. Kuuleminen kirjeellä, kirjeen mukana laajahko aineisto (poikkeamiset, naapurin suostumukset ym.) Kuuleminen lehti-ilmoituksella, ilmoituksen laatiminen Kuuleminen lehti-ilmoituksella, ilmoitusmaksu 10,00 /kirje 59,00 todelliset kustannukset Naapurin kuulemista tarvitaan mm. kaavoissa sekä poikkeamista koskevissa hakemuksissa, kun naapureille on varattava mahdollisuus antaa mielipide hakemuksesta. Erillisen tonttijaon yhteydessä voidaan asianosaisia kuulla tai naapureilta pyytää suostumuksia tonttijaon hyväksymiseen. Hankkeet ovat yleensä yksityisen edun vaatimia ja hakemia, jolloin myös kuulemisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä. Useissa tapauksissa maanomistajalla/hakijalla on mahdollisuus suorittaa kuuleminen itse, mutta kaupungin suorittaessa kuulemisen laskutetaan tämän kohdan mukainen maksu. Maksu sisältää naapurien ja osoitetietojen selvittämisen, kirjeiden tai muiden kuulemiseen liittyvien asiakirjojen laatimisen ja kopioimisen sekä postittamisen. Kaavoja koskevan kirjeen mukana toimitetaan yleensä ote valmisteilla olevasta kaavasta, naapurin kuulemislomake ja palautuskuori. Poikkeamisissa kirjeen mukaan liitetään kopio hakemuksesta, asemapiirroksesta sekä muista hakemusta koskevista merkittävistä asiakirjoista. Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Kuuleminen kirjeellä, kirjeen 59,00 laatiminen Kuuleminen kirjeellä, kirjeen mukana suppea aineisto (kaavat ym.) 5,50 /kirje Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA 10.1.2008 PESÄNHOITAJAN PALKKIO 1 YLEISTÄ Palkkio konkurssipesän hoidosta määräytyi pitkään Suomen Asianajajaliiton antaman palkkiosuosituksen mukaisesti.

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot