VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

2 VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaavoitusmaksut Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava Erilliset selvitykset Tonttijako tai tonttijaon muutos Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Maastomittauskulut Rakennusten sijainnin merkkaus ja katselmus Muut maastomittaustyöt Kartat, todistukset ja rekisteriotteet Numeerinen paikkatietoaineisto Muihin maankäytön palveluihin liittyvät maksut Tiedon antaminen Naapurien kuuleminen viranpuolesta Kiinteistöjen omistaja ja osoitetiedot Valmistelumaksu Työaikaveloitus Kaavoitusmittausten valvonta (pohjakartan tarkistus) Maksujen suorittaminen Yleistä Kaavoitus Tonttijako tai tonttijakomuutos Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Maastomittauskulut Muut palvelut Taksan hyväksyminen ja voimaantulo... 19

3 VARKAUDEN KAUPUNKI 3 (19) 1. Yleistä Taksassa määriteltyjä maksuja sovelletaan maankäyttöön ja paikkatietopalveluihin ja niihin liittyviin tuotteisiin. Maksu määräytyy hakemuksen tai tilauksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaisesti. Taksaan on koottu myös sellaiset maksut, jotka perustuvat kulloinkin voimassa olevaan muun viranomaisen hyväksymään taksaan. Perusteena olevan päätöksen muuttuessa tehdään muutos myös tähän taksaan ilman uutta hyväksymispäätöstä. Muilta osin taksan muutokset hyväksyy aina kaupunginhallitus. Muun viranomaisen päätökseen perustuvat maksut on esitetty vihreällä. 2. Kaavoitusmaksut Maksuluokissa määriteltyjen hintojen lisäksi voidaan periä käynnistämissopimuksen mukaisesti mm. ilmoituskuluja, pohjakartan tarkistusmaksu ja lisäselvitysten kustannuksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki 59 : Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Perittävät korvaukset on suhteutettu asemakaavan vaikuttavuuteen, työmäärään sekä suunnittelualueen laajuuteen ja vaativuuteen. Maksuluokassa esitetyt esimerkit kaavoista ovat suuntaa antavia. Useamman rakennuspaikan sisältävä tai muuten laaja-alainen suunnitelma vaatii enemmän työtä kuin yksittäisen rakennuspaikan asemakaavan muuttaminen. Myös alueen suunnittelu vaatii tarkempia selvityksiä. Uuden asemakaavan laatiminen vaatii yleensä suuremman työmäärän kuin asemakaavan muuttaminen. Mitä pienempi kaava on pinta-alaltaan, sitä vähemmän sillä on yleensä vaikutuksia ympäristöönsä. Tällöin työhön sisältyy vähemmän osallisia, selvityksiä, vaikutusten arviointia ja järjestettäviä tilaisuuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja tarvitaan, kun asemakaava koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin on maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Mitä vähemmän kaavalla on vaikutuksia ympäristöönsä, sitä vähäisempi on lain tarkoittamien viranomaisneuvottelujen tarve Asemakaava Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) 1. luokka ja todelliset ilmoituskulut Hinta (alv 24 %) Muuta Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, joka vaikuttaa vain muutoksen kohteena olevaan tonttiin tai lähiympäristöön. koskee esimerkiksi yhtä pientalotonttia rakennusoikeutta siirretään tontin sisällä, muutetaan tontin sisäisiä kaavamerkintöjä, lisätään asuinpientalotontin rakennusoikeutta enintään 20 %, muutetaan kerroslukua enintään yhdellä kerroksella, muutetaan pientalon talotyyppiä, laajennetaan tonttia vähän yleiselle alueelle, muut em. verrattavat muutokset

4 VARKAUDEN KAUPUNKI 4 (19) 2. luokka ja todelliset ilmoituskulut 3. luokka ja todelliset ilmoituskulut 4. luokka Tuntiveloitus, min , ja todelliset ilmoituskulut ympäristö on helppo, työmäärä vähäinen, vaikutusten arvioinnin ja selvitysten tarve on vähäinen, ei tutkita vaihtoehtoisia ratkaisuja osallisten määrä on vähäinen, ei tarvita esittelytilaisuuksia eikä yleensä viranomaisneuvotteluja Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, joka vaikuttaa samaan kortteliin ja lähiympäristöön. koskee esimerkiksi yhtä asuinkerrostalotonttia, useampaa pientalotonttia, yhtä teollisuustonttia tai yhtä liikerakennusten tonttia siirretään rakennusoikeutta tontin sisällä, lisätään rakennusoikeutta enintään 10 % (kuitenkin enintään 1000 k-m 2 ), muutetaan ullakkotilan käyttötarkoitusta, muutetaan kerroslukua yhdellä kerroksella tai rakennuksen korkeutta vastaavalla tavalla, muutetaan pientalon talotyyppiä, muutetaan käyttötarkoitusta vähän, laajennetaan tonttia yleiselle alueelle vähän, muut em. verrattavat muutokset ympäristö on kohtalaisen vaikea, työmäärä on kohtalainen, edellyttää vaikutusten arviointia ja selvityksiä, tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja pienellä alueella osallisten määrä on kohtalainen, edellyttää esittelytai neuvottelutilaisuuden järjestämistä, mutta ei yleensä edellytä viranomaisneuvotteluja Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavan muutos tai vähäinen asemakaava-alueen laajentaminen, joka vaikuttaa ympäristöön laajemmin. koskee esimerkiksi yhtä tai useampaa korttelia tai laajaa yleistä aluetta pääasiallinen käyttötarkoitus muuttuu, virkistysalue supistuu ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, rakennusoikeutta nostetaan enemmän kuin 20 %, kerroslukua tai rakennuksen korkeutta nostetaan enemmän kuin yhden kerroksen verran, kaava vaikuttaa rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvoihin, muut em. verrattavat muutokset kaavamuutoksella on ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia ympäristö on vaikea, työmäärä on suurehko, edellyttää selvitysten tekemistä ja useiden vaihtoehtojen tarkastelua sekä niiden vaikutusten arviointia osallisten määrä on suuri, edellyttää esittely- tai neuvottelutilaisuuksia, saattaa edellyttää viranomaisneuvotteluja Uusi asemakaava tai vaativa asemakaavan muutos, joka vaikuttaa laajasti ympäristöön (koko kaupunkiin tai kaupunginosaan). koskee laajaa aluetta, edellyttää laajaa kokonaissuunnittelua maankäyttö muuttuu merkittävästi kaavamuutoksella on merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia ympäristö on vaikea, työmäärä on suuri, edellyttää erillisten selvitysten tekemistä, useiden vaihtoehtojen tarkastelua ja niiden vaikutusten arviointia

5 VARKAUDEN KAUPUNKI 5 (19) osallisten määrä on suuri, edellyttää esittely- tai neuvottelutilaisuuksia ja yleensä viranomaisneuvotteluja Maksuluokkia on neljä. Luokkiin 1 ja 2 kuuluvat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä. Luokkiin 3 ja 4 kuuluvat asemakaavat ja asemakaavan muutokset, jotka ovat vaikutuksiltaan merkittäviä. Maksuluokkien mukaista jakoa merkittäviin ja eimerkittäviin on mahdollista käyttää määritettäessä kaavan hyväksymistä koskevan päätösvallan siirtoa kaupunginvaltuustolta kaupunginhallitukselle. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on päätösvallan siirtämisen rajana käytetty termiä vaikutuksiltaan merkittävä. Hallituksen esityksessä (HE 101/1998) on vaikutuksiltaan merkittävinä pidetty laaja-alaisia kaavoja sekä sellaisia, joilla muutoin voi olla merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia. Viranomaistoimintana arvonlisäverotonta. Maksuluokan 1 mukaiset vähäiset muutokset voidaan yleensä tehdä ilman, että laatimisen yhteydessä on tarvetta tehdä erillisiä melu-, maaperä-, luonto- tms. selvityksiä. Osallisia ovat vain tontin omistaja tai -haltija sekä naapurimaanomistajat tai -haltijat. Osallisten kuuleminen voidaan hoitaa kirjeellä ja lehti-ilmoituksella eikä esittelytilaisuuksia tarvita järjestää. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja ei yleensä tarvita. Korvaus vastaa noin 60 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Nämä asemakaavan muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Toimivaltainen päättävä elin määräytyy kulloinkin voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti. Maksuluokan 2 mukaisen kaava-alueen pinta-ala on suurempi kuin yhden pientalotontin pinta-ala ja osallisia on aina enemmän. Tästä syystä työmäärä on suurempi ja usein joudutaan tutkimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Osallisten kuulemiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi on järjestettävä esittely- tai neuvottelutilaisuus. Kaavamuutos voi edellyttää myös erillisten selvitysten tekemistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja ei yleensä tarvita. Korvaus vastaa noin 100 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Nämä asemakaavan muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Toimivaltainen päättävä elin määräytyy kulloinkin voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti. Maksuluokan 3 mukaiselle alueelle on usein tehtävä myös selvityksiä kaavoituksen pohjaksi ja vaikutusten arvioimiseksi. Usein alueelle on laadittava useita vaihtoehtoja ennen ehdotuksen valintaa. Tähän kuuluvat myös asemakaava-alueen vähäiset laajentamiset, joissa alueen laajentuminen ei edellytä laajaa kokonaissuunnittelua eikä erityisiä selvityksiä. Korvaus vastaa noin tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Toimivaltainen päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Maksuluokkaan 4 kuuluvat uudet asemakaavat tai vaativat asemakaavan muutokset. Työn yhteydessä on yleensä tehtävä merkittäviä selvityksiä, tarkasteltava useita vaihtoehtoja ja arvioitava niiden vaikutuksia. Osallisten määrä saattaa olla suuri, jolloin valmistelun aikana on järjestettävä useita esittelytai neuvottelutilaisuuksia. Kaava edellyttää yleensä aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia viranomaisneuvotteluja. Maksuluokan mukainen vähimmäiskorvaus vastaa noin 300 tunnin työstä aiheutuvia kustannuksia. Maksuluokan mukaisissa asemakaavamuutoksissa toimivaltainen päättävä elin on kaupunginvaltuusto.

6 VARKAUDEN KAUPUNKI 6 (19) 2.2. Ranta-asemakaava Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n nojalla kaupungilla on oikeus periä kaavan käsittelystä aiheutuvat kustannukset maanomistajalta. Kustannukset määritellään erillisessä kaavoituksen käynnistämissopimuksessa. Maanomistajan huolehtiessa ranta-asemakaavan laatimisesta maanomistajalta laskutetaan seuraavan taulukon mukaisesti: Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Taustamateriaalin etsintä ja kohta 8.5. Työaikaveloitus kopiointikulut Pohjakartta-aineiston tarkastaminen kohta 8.6 Pohjakartta-aineiston laatiminen kohta 8.5 kohta 8.5 Työaikaveloitus Omistajatietojen etsiminen kohta 8.3 kohta 8.3 Muut kartat ja paikkatietoaineisto kohdat 6 ja 7 kohdat 6 ja 7 Selvitysten tekeminen tai kohta 2.4. kohta 2.4 teettäminen Naapureiden kuuleminen kohta 8.2 Kaupungin järjestämä yleisötilaisuus tilavuokra 490 +tilavuokra Matka- ja päivärahakulut kohta 8.5 kohta 8.5 Maanomistajan esittämät neuvottelut ja katselmukset 174 /kerta Teknisen lautakunnan lupajaosto Muut palvelut kohta 8.5. Työaikaveloitus Kaupunki voi laatia ranta-asemakaavan maanomistajan aloitteesta, jolloin hakijalta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset työaikaveloituksen (kohta 8.5) mukaan. Lisäksi peritään muut kustannukset edellä olevan taulukon mukaan. Maanomistajalla on mahdollisuus hoitaa itse ranta-asemakaavan valmisteluun liittyvä taustatyö kuten taustamateriaalin etsiminen ja kopiointi sekä osallisten kuuleminen, yleisötilaisuuksien järjestäminen ja ilmoittaminen. Mikäli maanomistajan kanssa sovitaan, että osan näistä hoitaa kaupunki, kaupunki perii tästä työstä aiheutuvat kustannukset maanomistajalta. Taustamateriaalin etsinnästä ja kopioinnista peritään työstä ja kopioinnista aiheutuvat kustannukset. Yleisötilaisuuden järjestämisen kustannuksiin sisältyvät työtunnit. Erikseen laskutetaan mahdolliset tilavuokrat ja ilmoituskulut. Maanomistaja voi järjestää yleisötilaisuuden itse, joten näihin kustannuksiin lisätään arvonlisävero 24 %. Mikäli maanomistaja esittää pidettäväksi neuvotteluja tai katselmuksia, jotka eivät ole tavanomaisia kaavan käsittelyyn liittyviä tilaisuuksia, näistä veloitetaan maanomistajalta keskimääräistä tuntiveloitusta vastaava korvaus. Perittävä maksu on saman suuruinen kuin rakennusvalvonnan vastaavista neuvotteluista ja katselmuksista perimä maksu (teknisen lautakunnan lupajaosto ). Tavanomainen neuvottelu on mm. teknisen toimialan johtoryhmän neuvottelu tai kaavan laatimisen edellyttämä neuvottelu. Tavanomaisesta poikkeavia ovat mm. maanomistajan pyynnöstä pidetyt neuvottelut ja katselmukset. Kaavan hyväksymiskäsittelystä lautakunnassa, hallituksessa tai valtuustossa ei veloiteta kustannuksia.

7 VARKAUDEN KAUPUNKI 7 (19) Muita palveluja voivat olla mm. asiakirjojen tarkastaminen, tiedottaminen internetsivuilla ja asiakaspalvelu Yleiskaava Yleiskaavan muuttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta erillisen käynnistämissopimuksen mukaisesti. Työ tilataan konsultilta, jolloin yleiskaavamuutoksen laatimiskustannukset perii konsultti suoraan maanomistajalta/omistajilta. Tämän lisäksi kaupunki laskuttaa mm. ilmoituksista, tilaisuuksien järjestämisestä ym. kaupungille aiheutuvat kustannukset kuten ranta-asemakaavassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 76 :n mukaan maanomistajalta voidaan periä puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista silloin, kun rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi. Tämän hetkiset yleiskaavojen muutostarpeet ovat kuitenkin yksityisen edun vaatimia ja koskevat usein rakennuspaikan siirtoa. Muutostarpeet tutkitaan erillisinä hankkeina. Mikäli yleiskaava tehdään maanomistajan aloitteesta eikä sillä ole laajempaa merkitystä, sitä ei yleensä pidetä kiireellisenä eikä sitä oteta työn alle heti. Tällöin hanketta voidaan edistää siten, että työ tilataan konsultilta tai maanomistaja huolehtii itse suunnittelijan palkkaamisesta ja muista kaavan laatimisen kustannuksista. Kustannusten perimisestä ja työnjaosta tehdään erillinen sopimus Erilliset selvitykset Mikäli kaavan valmistelu edellyttää tavanomaisesta poikkeavia selvityksiä tai suunnitelmia, niistä peritään hakijalta korvaus työaikaveloituksen mukaisesti. Tällaisia selvityksiä ovat esimerkiksi luontoselvitys, maisemaselvitys, meluselvitys, 3D-mallinnus tai pienoismalli. Tehtävistä selvityksistä tai suunnitelmista sovitaan hakijan tai hakijoiden kanssa ennen työn aloittamista. Mikäli selvitystä voidaan hyödyntää muun kaavan valmistelussa, jaetaan selvityksen tai suunnitelman tekemisestä aiheutuneet kustannukset hakijoiden ja kaupungin kesken sen antaman hyödyn suhteessa. Selvityksen antama hyöty voidaan määritellä esimerkiksi alueen pinta-alojen tai muodostuvan rakennusoikeuden mukaan. Tarvittavat selvitykset voidaan tilata ulkopuolisella asiantuntijalla, jolloin niistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan asiantuntijan tekemän laskutuksen mukaisesti. Ennen asemakaavan valmistelun aloittamista tehdyistä selvityksistä voidaan periä korvaus hakijalta. Asemakaavan muutokseen liittyy yleensä havainnekuva. Valmistelussa käytetään yleensä olemassa olevia selvityksiä. Suunnittelija arvioi alueen ominaisuuksia ja kaavan vaikutuksia havaintojensa pohjalta. Vaativimmissa töissä valmistelu saattaa edellyttää tavanomaisesta poikkeavia selvityksiä tai suunnitelmia, joita ovat mm. maaperä-, luonto-, maisema- tai meluselvitys, 3D-mallinnus tai pienoismalli. Erityisiä selvityksiä ja suunnitelmia voidaan tehdä myös kaavamuutoksen hakijan esityksestä. Hakijan kanssa sovitaan selvitysten ja suunnitelmien tekemisestä sekä kustannusten jakamisesta ennen työn aloittamista. Kaupunki osallistuu kustannuksiin silloin, kun niistä on hyötyä muun kuin hakijan omistamien maa-alueiden kaavoituksessa.

8 VARKAUDEN KAUPUNKI 8 (19) Selvitykset ja suunnitelmat voivat koskea laajempaa kuin valmisteilla olevaa kaava-aluetta. Maanomistajalta laskutetaan tällöin vain hänen osuutensa kustannuksista. Osuudet määräytyvät esim. pinta-alan tai muodostuvan rakennusoikeuden mukaan. Jos samoja selvityksiä voidaan käyttää myöhemmin muun yksityisen maanomistajan asemakaavan valmistelussa, kaupunki voi laskuttaa osan kustannuksista myös häneltä. Tällöin kustannukset jakautuvat tasapuolisesti niiden kesken, joille selvityksistä ja suunnitelmista on hyötyä. Ulkopuoliselta asiantuntijalta tilattavien selvitysten ja suunnitelmien laskuttamiseen on vastaavat perusteet kuin omina töinä tehtävissä. 3. Tonttijako tai tonttijaon muutos Tonttijako laaditaan joko asemakaavan yhteydessä tai erillisenä. Kaavan yhteydessä tehtävästä sitovasta tonttijaosta peritään puolet erillisenä tehtävän tonttijaon kustannuksista. Maanomistaja voi myös valtuuttaa kaupungin hakemaan tonttijaon jälkeen kiinteistönmuodostusta. Erillisestä tonttijaosta ja kiinteistönmuodostustoimenpiteen hakemisesta peritään kustannukset seuraavan taulukon mukaisesti. Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %) 1 2 tonttia 210, tonttia ( 1 kortteli) 450,00 5 tonttia tai 2 korttelia Kohta 8.5, min. 730,00 Asianosaisten kuuleminen kohta 8.2 ja suostumukset Kiinteistötoimituksen hakeminen 47,60 59,00 Muuta Työaikaveloitus Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain 79 :n mukainen erillinen tonttijako. Maankäyttö- ja rakennuslain 82 :n mukaan kaupungilla on oikeus periä tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset maanomistajalta tai haltijalta, kun tonttijako on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai haltija on sitä hakenut. Kustannukset määräytyvät keskimäärin käytetyistä työtunneista. Lain mukaisesta asianosaisten kuulemisesta aiheutuvat kustannukset peritään erikseen. Maanomistaja voi hoitaa kiinteistönmuodostus toimenpiteen hakemisen itse, joten kaupungin hoitaessa sen maanomistajan puolesta siitä voidaan periä hinta, joka vastaa keskimääräisiä hakemuksen tekemisestä ja toimittamisesta aiheutuvia työ- ym. kustannuksia. 4. Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Poikkeamispäätöksen tekee joko tekninen lautakunta tai ELY-keskus. Suunnittelutarveratkaisun tekee tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta antaa kaupungin lausunnon poikkeamishakemusta koskevassa asiassa silloin, kun päätösvalta on ELYkeskuksella. Poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta peritään päätöksen valmistelumaksu sekä naapurien kuulemisesta aiheutuvat kustannukset. Lausunnon valmistelusta ei peritä muuta maksua kuin naapurien kuulemisesta aiheutuvat kustannukset. Lainvoimaisuustodistus tarvitaan päätöstä seuraavan rakennus- tms. lupakäsittelyä varten.

9 VARKAUDEN KAUPUNKI 9 (19) Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Myönteinen päätös 520,00 Kulloinkin voimassa olevan ELY - keskuksen hinnoittelun mukaan Kielteinen päätös 250,00 Kulloinkin voimassa olevan ELY - keskuksen hinnoittelun mukaan Naapureiden kuuleminen kohta 8.2 Kuopion hallinto-oikeuden lainvoimaisuustodistus 22,00 Kulloinkin voimassa olevien hallintooikeuden maksujen mukaan Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osilta palautettava. Poikkeamista koskevasta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii vastaavasta päätöksestä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen laskuttaman maksun suuruus tarkistetaan vuosittain ja tarvittavat korjaukset tehdään tähän taksaan. Hakijat maksavat siten poikkeamispäätöksestä saman verran riippumatta siitä, kuka päätöksen tekee. Myös hylkäävästä (kielteisestä) päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin ELY -keskuksella. ELY-keskuksen maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista mukaisesti. Suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksestä saman suuruinen maksu kuin poikkeamispäätöksestä, koska päätösten valmistelut vastaavat työmäärältään toisiaan. Tekninen lautakunta antaa kaupungin lausunnon poikkeamishakemusta koskevassa asiassa silloin, kun päätösvalta on ELY -keskuksella. Lupahakemusta koskevan lausunnon antaminen on viranomaistehtävää, joten lausunnon antamisesta ei voi periä maksua. Mikäli kaupunki hoitaa naapurien kuulemisen hakijan puolesta, tästä aiheutuvat kustannukset peritään edellä olevan taulukon mukaisesti. 5. Maastomittauskulut Kaupunki suorittaa rakennusluvan edellyttämiä rakennuksen sijainnin merkkauksia ja sijaintikatselmuksia sekä rajan osoituksia ja muita yleisluontoisia maastomittaustöitä. Virallinen rajamerkin asettaminen sekä rajamerkin ja rajalinjan vahvistaminen edellyttää rajankäyntitoimitusta, jonka suorittaa maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos huolehtii myös kiinteistötoimituksista ja niiden edellyttämistä maastotöistä yksityisten omistamilla kiinteistöillä Rakennusten sijainnin merkkaus ja katselmus Tuote, palvelu Hinta (alv 0 %) Rakennusluvan edellyttämä Kultakin sijainnin merkitseminen. pisteeltä Enintään kaksi asuinhuoneistoa 84,00 käsittävä asuinra- vähintään kennus, talousrakennus tai 336,00 vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma. Hinta (alv 24 %) Muuta Teknisen lautakunnan lupajaosto Rakennusluvan edellyttämä Kultakin Teknisen lautakunnan lupajaosto

10 VARKAUDEN KAUPUNKI 10 (19) sijaintikatselmus. Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus, talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma. Muut rakennukset Rakennuksen merkitseminen useammalla kuin neljällä pisteellä tai useamman samaan rakennuslupaan kuuluvan rakennuksen merkitseminen samalla käyntikerralla Muut sijainnin merkkaukset, katselmukset ja erilliset korkeuden viennit pisteeltä 84,00 vähintään 336,00 Em. hinta + 50 % Em. hinta 50 % kohta 8.5 +muut todelliset kustannukset. alv 24 % Teknisen lautakunnan lupajaosto Teknisen lautakunnan lupajaosto Rakennuslupaan liittyvistä sijainnin merkitseminen ja rakennusluvan edellyttämät sijaintikatselmukset on hinnoiteltu lupajaoston päätöksellä. Asiakkaan tilauksesta tehtävät erilliset merkkaukset laskutetaan tapauskohtaisesti tuntiveloituksella. Muita todellisia kustannuksia voivat olla mm. materiaali- ja matkakulut Muut maastomittaustyöt Suorittamistaan maastomittauksista kaupunki perii työaikakorvauksen ja muut kulut kohdan 8.5. mukaan. 6. Kartat, todistukset ja rekisteriotteet Ajantasalla olevaa opaskarttaa ei ole painatettu, joten vuoden 2007 kartoista ei peritä maksua. Ajantasainen opaskartta voidaan tulostaa, jolloin maksu peritään värillisen paperitulosteen hintaan perustuen. Viranomaisilta kuten poliisi ja pelastuslaitos ei maksua peritä. Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Kartat rakennuslupaa varten 48,00 1 sarja Kunnallistekniset liitteet 33,00 1 sarja Kartat poikkeamislupaa varten 96,00 2 sarjaa Kiinteistövälittäjän paketti (paperinen) Kiinteistövälittäjän paketti (sähköinen) 24,19 30,00 24,19 25,00 Virallinen karttaote A4 5,08 6,30 A3 5,97 7,40 A2 7,18 8,90 Ote kantakartasta ja kaavasta määräyksineen Ote kantakartasta ja kaavasta määräyksineen

11 VARKAUDEN KAUPUNKI 11 (19) A1 10,16 12,60 A0 12,18 15,10 Mustavalkea paperituloste A4 3,55 4,40 A3 4,68 5,80 A2 5,08 6,30 A1 8,15 10,10 A0 10,16 12,60 Värillinen paperituloste A4 6,21 7,70 A3 12,18 15,10 A2 17,26 21,40 A1 21,21 26,30 A0 25,40 31,50 Jäljennökset - mustavalkea (A4) - värikopio (A4) - oikeaksi todistettu (A4) - skannattu sähköinen Runkopisteiden pisteselityskortit 0,50 2,00 2,80 20,00 2,90 3,60 Etuosto-oikeustodistus 55,00 Kiinteistörekisterin karttaote 18,00 Kiinteistörekisteriote 18,00 Lainhuutotodistus 18,00 Rasitustodistus 18,00 Pienlaskutuslisä (alle x euron tilaukset) 4,03 5,00 Lähetyskulut 4,43 5,50 Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut Maanmittauslaitoksen kulloinkin voimassa oleva hinnasto Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut 7. Numeerinen paikkatietoaineisto Tuote, palvelu Hinta Hinta (alv 0 %) (alv 24 %) Perusmaksu / tilaus 30,48 37,80 Käännös muihin formaatteihin kuin xcity / tiedosto 15,15 18,80 Kantakartta, vektori / ha (1-30 ha) 8,13 10,10 Kantakartta, vektori / ha ( ha) 2,03 2,60 Kantakartta, vektori / ha ( ha) 1,09 1,40 Yli 1000 ha erillissopimus Rajat ja rakennukset / ha 4,06 5,10 Korkeustiedot / ha 2,03 2,60 Pohjakuviot ja liikenneverkot / ha 3,13 3,90 Kantakartta, rasteri / ha 1,09 1,40 Ajantasa-asemakaava / ha 4,06 5,10

12 VARKAUDEN KAUPUNKI 12 (19) Johtokartta-aineisto / ha 4,06 5,10 Opaskartta, vektori / km 2 5,07 6,30 Opaskartta, vektori koko kaupunki 1 016, ,10 Opaskartta, rasteri (km 2 ) 1,09 1,40 Opaskartta, rasteri koko kaupunki 203,22 252,00 Käyttöoikeus kaupalliseen käyttöön Em. hinta x Em. hinta x 2 2 Julkaisulupa julkaisumäärän mukaan Em. hinta Em. hinta Alle 1000 kpl x 1,4 x 1, kpl x 1,7 x 1,7 Yli kpl x 2,0 x 2,0 Numeerisen paikkatietoaineiston tuottamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuu kustannuksia, jotka laskutetaan aineistoa tilaavalta taholta. Yleisimmät tuotteet ovat numeerinen kantakartta ja asemakaava, joita tarvitaan mm. rakennus- ja verkostosuunnittelussa. 8. Muihin maankäytön palveluihin liittyvät maksut 8.1. Tiedon antaminen Kaavoitustilanteesta, kaavamerkintöjen tulkinnasta, poikkeamispäätöstarpeesta tms. voidaan antaa tieto sähköpostilla tai kirjallisella lausunnolla. Tieto voidaan antaa myös asiakkaan tutustuttavaksi paikan päällä. Tiedon hakeminen ja antaminen edellyttää yleensä erityistoimenpiteitä (selvitystyötä tai tiedon etsimistä arkistosta), josta peritään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti perusmaksuna 20 normaali tiedonhaku, työaika alle 2 h 60 vaativa tiedonhaku, työaika 2 5 h 160 hyvin vaativa tiedonhaku, työmäärä > 5 h Perusmaksun lisäksi peritään kopiointi- ja postituskustannukset kohdan 6. mukaisesti. Kirjallisen lausunnon laatimisesta peritään perusmaksun lisäksi 150. Sähköpostilla annettavasta tiedosta peritään vain perusmaksu. Vireillä olevasta asiasta annettavasta tiedosta ei yleensä peritä maksua. Mikäli asiakas haluaa kopioita aineistosta, joissa hän ei ole asianosainen tai edusta laajempaa osallisten ryhmää, aineistosta peritään kopiointikulut kohdan 6 mukaan. Kaavoitustilanteesta, kaavojen tulkinnoista, poikkeamisen tarpeesta, voimassa olevista vuokrasopimuksista ym. pyydetään selvityksiä, jotka edellyttävät tiedon etsintää arkistosta tai erityistä tulkintaa etsittävän tiedon sisällöstä. Tietoja annetaan suullisesti, sähköpostilla tai kirjallisesti taikka asiakkaan tutustuttavaksi paikan päällä. Kirjallisia lausuntoja annetaan joskus jonkin erikseen määritellyn kiinteistön kaavoitustilanteesta perunkirjoitusta, pakkohuutokauppaa, valituksia tms. varten. Hakijalla on usein mahdollisuus tutustua aineistoon paikan päällä tai aineisto voidaan toimittaa sähköisesti. Mikäli hakijalle annetaan kirjallinen lausunto tm. selvitys postissa, tästä peri-

13 VARKAUDEN KAUPUNKI 13 (19) tään työmäärää vastaava maksu sekä kopiointi- ja postituskulut. Tiedon etsinnästä peritään maksu aina, kun tieto ei ole helposti saatavissa. Sähköpostilla toimitettavasta vastaavasta selvityksestä peritään vain perusmaksu, vaikka selvityksen tekemiseen menevä aika on sama kuin kirjallisessa lausunnossa. Vireillä olevista kaavoista ym. asioista annetaan kopioita suppeilta alueilta yleensä maanomistajan tmv. osallisen kiinteistöjen kohdalta. Mikäli asiakas haluaa kopion esim. laajasta asemakaavasta tai osayleiskaavasta eikä hän edusta esim. kunnassa toimivaa yleistä yhdistystä (asukas-, ympäristö- tms. yhdistys), häneltä peritään laajan aineiston kopiointikulut Naapurien kuuleminen viranpuolesta Naapurien kuulemisesta kirjeellä peritään maksu kirjeen laatimisesta sekä kirjeiden määrän mukaan maksu, joka sisältää kirjeen postituskulut ja kirjeen mukana toimitettavan aineiston kulut. Kirjeistä perittävä maksun suuruus riippuu kirjeen mukana toimitettavan aineiston laajuudesta. Kuulemisesta lehti-ilmoituksella peritään maksu ilmoituksen laatimisesta sekä ilmoituksen kustannukset lehden laskutuksen mukaan. Lehti-ilmoitus julkaistaan usein myös kaupungin internetsivuilla, josta ei peritä eri maksua. Kuuleminen kirjeellä, kirjeen mukana laajahko aineisto (poikkeamiset, naapurin suostumukset ym.) Kuuleminen lehti-ilmoituksella, ilmoituksen laatiminen Kuuleminen lehti-ilmoituksella, ilmoitusmaksu 10,00 /kirje 59,00 todelliset kustannukset Naapurin kuulemista tarvitaan mm. kaavoissa sekä poikkeamista koskevissa hakemuksissa, kun naapureille on varattava mahdollisuus antaa mielipide hakemuksesta. Erillisen tonttijaon yhteydessä voidaan asianosaisia kuulla tai naapureilta pyytää suostumuksia tonttijaon hyväksymiseen. Hankkeet ovat yleensä yksityisen edun vaatimia ja hakemia, jolloin myös kuulemisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä. Useissa tapauksissa maanomistajalla/hakijalla on mahdollisuus suorittaa kuuleminen itse, mutta kaupungin suorittaessa kuulemisen laskutetaan tämän kohdan mukainen maksu. Maksu sisältää naapurien ja osoitetietojen selvittämisen, kirjeiden tai muiden kuulemiseen liittyvien asiakirjojen laatimisen ja kopioimisen sekä postittamisen. Kaavoja koskevan kirjeen mukana toimitetaan yleensä ote valmisteilla olevasta kaavasta, naapurin kuulemislomake ja palautuskuori. Poikkeamisissa kirjeen mukaan liitetään kopio hakemuksesta, asemapiirroksesta sekä muista hakemusta koskevista merkittävistä asiakirjoista. Tuote, palvelu Hinta Hinta Muuta (alv 0 %) (alv 24 %) Kuuleminen kirjeellä, kirjeen 59,00 laatiminen Kuuleminen kirjeellä, kirjeen mukana suppea aineisto (kaavat ym.) 5,50 /kirje Kaupunginhallituksen päätös asiakirjoista perittävät lunastukset ja sekä niiden antamisesta perittävät maksut

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) TEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö. Maankäytön taksa ja perustelut

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) TEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö. Maankäytön taksa ja perustelut VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (17) Maankäytön taksa ja perustelut VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava... 3 2.2. Ranta-asemakaava... 5 2.3. Yleiskaava...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT 1 KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 30.9.2015 71 Voimassa 23.10.2015 alkaen.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (6) Kaupunkirakennelautakunta Asemakaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun perimät maksut

Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (6) Kaupunkirakennelautakunta Asemakaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun perimät maksut Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (6) 231 16.12.2015 Kaupunginhallitus 10 Asianro 8405/02.05.00.00/2015 Asemakaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun perimät maksut Päätöshistoria 16.12.2015 231

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Siimes) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 18.8.2015 81 Voimaan 1.1.2016 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT Voimassa 1.5.2014 alkaen Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 Sisältää rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun sekä mittaus- ja kartastotoimen maksut. Arvonlisäverolliset

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Hallitusohjelma

Lisätiedot