2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka ja Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla."

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANTA /16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike J. Varis Ky Turkkilantie Lappeenranta 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka RN:o 4: ja Hakija omistaa tilan Sorapaikka 4:33 ja hakijalla on voimassa oleva maa-ainesten myynti- ja otto-oikeussopimus tilan Nyrhi 4:41 omistajan kanssa. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. 3. Asian vireille tulo Lupahakemus maa-aineksen ottamiseen on saapunut Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Hakemusta on täydennetty Hakemuksena on allekirjoitettu lupahakemuslomake, jonka liitteenä ovat ottamissuunnitelma, maanomistajatiedot, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, maa-ainesten ottosopimus maanomistajan kanssa ja pohjavesitutkimusten testausselosteet. Ottamissuunnitelman liitteitä ovat yleiskartta , nykytilannekartta , suunnitelmakartta , jälkihoitokartta ja leikkaukset ja Selvitys kaavoituksesta ja luvista Etelä-Karjalan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu , alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa. Suunniteltu ottoalue liittyy länsiosaltaan Kuljetusliike J. Variksen maa-aineksen ottoalueeseen tilalla Sorapaikka 4:33, jolle on myönnetty maa-aineksen ottolupa kym-

2 meneksi vuodeksi kokonaisottomäärälle k-m 3. Suunnitellun ottoalueen eteläosaan tilalla Nyrhi 4:41 on myönnetty maa-aineksen ottolupa kymmeneksi vuodeksi kokonaisottomäärälle k-m 3. 2/16 5. Kohde, ympäristön tila ja laatu Suunniteltu ottoalue sijaitsee Lappeenrannassa Nyrhilän kylässä VT 6:n pohjoispuolelle. Ottoalue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella (Kärki). Alueella on pohjavesiputki, josta on tehty havaintoja pohjaveden pinnan tasosta vuosina Pohjaveden pinnan taso on vaihdellut välillä +92,01 +92,64. Havaintotietojen mukaan pohjavesipinta on vaihdellut alueella normaalisti ja maa-ainesten ottotoiminta ei ole vaikuttanut pohjavesipintojen tasoon havainnoidulla aikavälillä. Pohjavesinäytteitä on tutkittu vuosina 2005, 2008, 2009 ja Näytteiden tutkimustuloksien perusteella vesi on tutkittujen ominaisuuksien osalta talousvesikäyttöön kelpaavaa. Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole vedenottamoita. Suunnittelualueella ja sen ympäristössä on harjoitettu maaaineksen ottotoimintaa kymmeniä vuosia. Vanhemmat alueen läntisimmät ottoalueen osat on maisemoitu ja luonnollinen kasvien sekä taimikon kasvu on havaittavissa. Alue ei kuulu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaisiin harjualueisiin. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin päässä suunnitellun ottoalueen luoteispuolella. Ottoalueen itä- ja eteläpuolella sijaitsee pururata. Eteläpuolella kulkeva VT 6 on tasolla +97,4 +98,1. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee ottoalueen pohjoisosan +108,1 ja länsireunan +96,0 välillä. 6. Ottotoiminta ja sen laajuus Suunniteltu otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on m 3 ktr hiekkaa ja soraa. Ottoalueen pinta-ala on 3 ha. Ottotoiminta ajoitetaan 10 vuoden ajalle, jolloin vuotuinen otto on k-m 3. Haettu alin maa-aineksen ottamistaso on +95,80, joka on sama kuin alueen eteläpuoleisessa voimassa olevassa luvassa myönnetty alin ottamistaso. Siirryttäessä suunnittelualueen pohjoisosaan ottotaso nousee tasoon +96,20 +96,60 jättäen toiminnan kannalta järkevän ja mahdollisimman paksun peittokerroksen pohjaveden pintaan nähden. Maa-aineksen otto ulotetaan siten, että pohjaveden pintaan jää vähintään 3 metrin suojaetäisyys. Maa-ainesten otto on suunniteltu siten, että mahdollisimman

3 pieni osa alueesta on luonnontilaista uutta avattavaa maaaineksen ottoaluetta. Käytännössä kyseiset alueet ovat aivan suunnittelualueen pohjoisosien luiskauksiin jäävät alueet. 3/16 Ottotoiminta ei laajene etelään VT 6:n suuntaan, vaan alueen rajauksena on käytetty eteläosassa voimassa olevan luvan mukaista ottoalueen rajaa. Ottoalueen laajenemissuunta on pohjoinen suunnitelmakartan mukaisesti, jolloin koko soramonttualueen maisemointi voidaan suorittaa sekä viereisen länsipuolisen luvanmukaisen ottoalueen maisemoinnin että pohjoispuolella jo osittain maisemoidun vanhan ottoalueen kanssa kokonaisvaltaisesti jälkihoitokartan mukaisesti. Pururata säilytetään käytössä ottotoiminnan aikana ja sen jälkeen. Alueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita. Ottoalueen rajat merkitään maastoon ennen kaivutoiminnan aloittamista. Jyrkistä luiskista varoitetaan kilvillä, lippusiimoilla tai muilla selvästi havaittavilla merkeillä. Paikalle varataan imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevuotojen varalle. Mahdolliset jätteet lajitellaan, kerätään roska-astioihin ja toimitetaan eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn. Liikennöinti alueelle tapahtuu Nyrhilän yksityistien kautta nykyistä liittymää käyttäen. Ottoalue siistitään, luiskat muotoillaan sekä maisemointi- ja istutustyöt tehdään ottamisen edistymisen mukaan vaiheittain siten, että mahdollisimman pieni osa alueesta on avoinna. Alueen verhousmateriaalina käytetään alkuperäistä maan pintakerrosta. Alueelle istutetaan ympäristön metsätyyppiin sopivia puuntaimia Etelä-Saimaan Metsänhoitoyhdistyksen ohjeen mukaisesti peittävän metsän kasvun jouduttamiseksi. Luiskien lopullinen kaltevuus on VT 6:n suuntaan 1:4, muuten 1:3. Luiskat metsitetään. 7. Hakemuksen käsittely Kuljetusliike J. Varis Ky:n maa-aineslupa-hakemuksesta Lappeenrannan Nyrhilän kylän tiloille Sorapaikka 4:33 ja Nyrhi 4:41 maa-aineksen ottamiseen on kuulutettu Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla välisen ajan. Lisäksi vireilläolosta on ilmoitettu Etelä-Saimaa sanomalehdessä. Lupaviranomainen on kuullut naapuritilojen omistajat.

4 8. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet 4/16 Lupahakemuksesta pyydettiin Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen, Lappeenrannan teknisen toimen kaavoituksen ja Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimen lausunnot. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Poski-projektin (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Etelä-Karjalan loppuraportti 2/2008) yhteydessä tehtyjen selvitysten perusteella Kärjen pohjavesialue on luokiteltu pohjaveden suojeluperustein ja muinaismuistokohteiden sijoittumisen vuoksi maaainesten ottoon soveltumattomaksi alueeksi. Maaperän tilan tietojärjestelmän mukaan suunnitellulla ottoalueella ja sen läheisyydessä on harjoitettu ampumaratatoimintaa vuodesta 1964 lähtien. Alueella on sijainnut vanha haulikkorata sekä kaksi luotiaseille tehtyä ampumarataa. Haulikkoradalla ampuminen on lopetettu vuonna Haulikkoradan alueella, mikä on sijainnut nyt kyseessä olevalla ottoalueella, on tehty maaperätutkimus vuonna Tutkimuksessa selvitettiin haulikkoradasta mahdollisesti aiheutunutta maaperän pilaantumista. Tutkimuksen perusteella maaperässä olevat lyijypitoisuudet eivät rajoita alueen käyttöä eikä aiheuta kunnostustarvetta. Kivääriratojen ampumavallit sijaitsevat ottoalueen ulkopuolella. ELY-keskus katsoo, että maa-aineslupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti. Ottoalueelle tulee asettaa pohjaveden tarkkailuvelvoite ja pohjaveden tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi ELYkeskukselle. Muilta osin ELY-keskuksella ei ole huomauttamista ottohankkeeseen. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoitus : Etelä-Karjalan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu , alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Maakuntakaavaan on merkitty ottoalueen pohjoispuolelle retkeilyreitti E-10 (kaukovaellusreitti) ja maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä retkeily-/ulkoilureitti. Merkinnät ovat ohjeellisia, eivätkä ulotu ottoalueelle. Alueella ei ole yleiseikä asemakaavaa eikä alueella ole vireillä uutta kaavoitusta. Maakuntakaavassa paikkaa ei ole merkitty maa-ainesten ottoon soveltuvaksi alueeksi, mutta alueella on otettu maaaineksia jo aiemmin saatujen lupine perusteella. Jo käytössä olevan maa-ainestenottoalueen suunnitelman mukaiseen käyttöön ei ole kaavallista estettä. Pohjaveden käytettävyyt-

5 tä ei saa tällä toiminnalla heikentää. Teknisen toimen kaavoituksella ei ole muuta huomautettavaa maaainestenottohakemukseen. 5/16 Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi : Suunnitellulla maa-ainesten ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on Lappeenrannan kaupungin hallinnoima ja Lappeen Riennon Kärjen kyläosaston ylläpitämä Nyrhilän valaistu kuntopolku ja hiihtolatu. Liikuntatoimen mielestä valaistu kuntopolku ja hiihtolatu tulisi säilyttää ko. alueella ja sen turvallinen käyttäminen tulisi varmistaa maa-ainesten ottamisen aikana ja myös sen jälkeen. Maa-ainesten ottoalueen ja olemassa olevan valaistun kuntopolun ja hiihtoladun väliin tulisi jäädä riittävä suoja-alue esim. n. 5 m ja luiskakaltevuuksien pitäisi olla sellaiset että niissä ei ole sortumisvaaraa esim. 1:2. Tarvittaessa turvallisuuden varmistamiseksi maa-ainesten ottoalueen ja valaistun kuntopolun väliin tulisi asentaa kevyt ns. turva-aita maaainesten ottamisen ajaksi. Kuulutusaikana saapui seitsemän kirjallista muistutusta. Muistutus 1(kaksi allekirjoittajaa) Muistuttajat vastustavat kyseisillä tiloilla tapahtuvaa hiekan ja soran ottoa, koska muistuttajien omistama tila rajoittuu tilaan Nyrhi 4:41 ja tarkoituksena on myydä tilan osa asuintonteiksi lähivuosina. Muistutus 2 (kaksi allekirjoittajaa) Muistuttajat asuvat ottoalueen lähellä ja jos viimeinen suojaharju kuutostien suuntaan lähtee, äänet kuuluvat voimakkaasti koko kylään, paikka on jo kauniisti maisemoitunut. Entinen haulikkorata sijaitsee kyseisellä ottoalueella, miten kaivaukset vaikuttaisivat pohjavesien kulkuun ja kaivovesiin? Aikaisemmat kaivaukset ovat osittain ottorajan alapuolella. Edellisen luvan ehtoja, koskien tien kunnossapitoa pölyämisen osalta, ei ole noudatettu. Pururadan käyttö tulee olemaan jatkossa hyvin vaikeaa hiekkarallin takia. Talojen arvo laskee hiekkamonttujen myötä. Muistutus 3 (kylätoimikunta) Muistuttajat vastustavat maa-ainesten ottoluvan myöntämistä, koska tulossa on kuutostien perusparannus ja uuden paikallistien rakentaminen aivan ottoalueen viereen, ja näiden osalta vaikutukset alueeseen eivät ole vielä tiedossa. Paikallistien rakentaminen vaikuttaa myös kuntoradan linjaukseen, paikallistie tulee kulkemaan osin nykyisen kuntoradan paikalla ja kuntorataa pitää tämän vuoksi siirtää so-

6 ranottoalueen suuntaan. Käytettävissä oleva linjaus on ahdas ja rinne kuutostieltä soranottoalueen suuntaan on hyvin jyrkkä. Kuntorata on tärkeä kesäinen ja talvinen virkistysmahdollisuus alueen asukkaille. Muistuttajat ovat huolissaan myös kuntoradan kohtalosta myös siksi, että kyseinen yrittäjä on omistamansa kiinteistön puolella kaivanut soraa aivan kuntoradan viereen asti, vaikka siihen olisi pitänyt jättää koskematonta välikaistaa. Uuden ottamishakemuksen mukaan tarkoitus on ottaa soraa myös aiemmin kaivetulta alueelta, missä metsittyminen on päässyt jo hyvin alulleen. Kaivaminen muuttaa maisemakuvaa Nyrhiläntien suuntaan avaten sorakuopan selvästi näkyviin. Maa-ainesten otto siirtyisi lähemmäksi asutusta ja Jängyn Erämiesten majaa. Metsittyneen alueen poistaminen lisäisi hiekkapölyn kantautumista asukkaiden ja majan käyttäjien haitaksi. Muistuttajat ovat huolissaan myös kaivamisen vaikutuksista pohjaveteen ja sen virtaamiin. Soranottoalueen välittömässä läheisyydessä on useita pohjavettä hyödyntäviä kaivoja. 6/16 Muistutus 4 Muistuttaja vastustaa hiekan ja soran ottoa kylässä, jossa asuu. Otosta koituu häiriötä ja haittaa. Muistutus 5 (kaksi allekirjoittajaa) Muistuttajat vastustavat soranottolupaa, koska kuutostien ja soranottopaikan välinen harju tuhoutuu kokonaan rinnakkaistien ja kuntoradan siirtyessä harjua ylöspäin 6-tien parannuksen vuoksi. Jos soranottoa syvennetään niin nykyiset jo luiskatut ja metsittyneet osat tuhoutuisivat avattaessa ne uudelleen. 6-tieltä tulevan melun määrä on jo nyt lisääntynyt kyseisen montun kaivausten seurauksena. Tulevan uudistuvan 6-tien melukin tulee varmasti vain lisääntymään nopeuksien kasvaessa. Muistutus 6 (kaksi allekirjoittajaa) Muistuttajat vastustavat lupahakemuksen mukaista hiekan ja soran ottoa alueella. Kyseistä monttua on kaivettu jo tähän mennessä siten, että soranotossa on tuhottu harjua korkeimmasta kohdasta jolloin VT 6:n meluvalli on hävinnyt ja valtatieltä kuuluva liikenne kuuluu häiritsevästi kylälle. Kaunis harjumaisema on myös tuhoutunut osittain. Lisäksi jo metsittynyt alue avattaisiin uudelleen ja siihen jo kasvaneet taimet tuhoutuisivat ja maisema kärsisi tästä. Maanotosta johtuva raskaan kaluston ajo Nyrhiläntiellä on kuluttanut tietä hienontaen tien hiekan siten, että tie pölyää runsaasti ja häiritsee kyläläisten ajoa kyseisellä tieosuudella. Soranottajan ja valvojan tulisi soranotossa valvoa, että naapurin tontinrajan ja soranottopaikan koskemattomuusraja säilyy. Nyt tätä valvontaa ei ole suoritettu. Muistutus 7 Muistuttaja vastustaa luvan myöntämistä. Perusteluna mai-

7 semavaikutukset ja siten muistuttajan tilan arvon merkittävä lasku, tilan metsänhoidollisen käytettävyyden heikentyminen ja kuljetusliikenteen rasite kylätielle aiheuttaa tien korjaustarpeen ja kustannuksien lisääntymistä. 7/16 Lausunnot ja muistutukset on toimitettu hakijalle vastineen antamista varten. Kuljetusliike J. Variksen vastineet muistutuksissa esitettyihin asioihin : - Maa-aineksen ottoalue ei laajene etelään VT 6:n suuntaan vaan ottoalueen eteläosan linjana on käytetty vanhan luvanmukaista ( , tasoon +95,80) rajaa. Kyseisellä osalla ottoaluetta ei tulla kaatamaan metsää. Toimenpiteet alueella ovat luiskien loivennuksia kuten lupaehdot vaativat, mikä suunnitelma-aineistosta voidaan todeta. Näin ollen merkittävää harjun tuhoamista maa-aineksen ottotoiminta ei aiheuta. Harjanteiden korkeuden madaltamista ei muuallakaan maa-aineksen ottoalueella tulla varsinaisesti toteuttamaan, sillä ottotoiminta painottuu soranottoalueen pohjalle. - Maa-aineksen ottosuunnitelma on tehty siten, että uutta avattavaa aluetta ei käytännössä tule. Alueen pohjoisosan suojapuustoa säilytetään mahdollisimman paljon. Suunnitellun ottoalueen pohjalla oleva nuori tiheä puusto on sen verran alhaalla, että se vaikuta juurikaan näkemään Nyrhiläntieltä, varsinkin kun ottoalueen yläreuna ja Nyrhiläntie ovat käytännössä samalla korkeustasolla ja etäisyyttä on lähimmillään noin 35 metriä ja siinä kohtaa suojapuustoa välissä. - Maa-aineksen ottoalueella on vanhoja maisemoimattomia alueita suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Nämä alueet maisemoidaan muun maisemointityön yhteydessä. Näin ollen luiskia ei jyrkennetä vaan päinvastoin loivennetaan ja vanhat maisemoimattomat alueet ja nykyiset alueet liitetään jouheasti yhteen muodostaen selkeän kokonaisuuden. Luiskien ja metsän tarpeetonta tuhoamista ei tulla suorittamaan. - Ottamisalue siistitään, luiskat muotoillaan sekä maisemointi- ja istutustyöt tehdään ottamisen edistymisen mukaan vaiheittain, siten että mahdollisimman pieni osa alueesta on avoinna. Alueen verhousmateriaalina käytetään alkuperäistä maan pintakerrosta. Vaikka alueelta joudutaan poistamaan pientä puustoa ja risukkoa, alueelle istutetaan ympäristön metsätyyppiin soveltuvia puuntaimia Etelä-Saimaan Metsänhoitoyhdistyksen ohjeen mukaisesti peittävän metsän kasvun jouduttamiseksi. Varsinainen suojapuusto ottoalueen reunamilla tullaan luonnollisesti säilyttämään pölyn ja melun estämiseksi. Suunnitelman mukaisesti toteutettuna maa-

8 aineksen ottotoiminta ei lisää VT 6:lta tulevan melun määrää. - Alueella on mitattu pohjaveden pinnan tasoja ja otettu vesinäytteitä usean vuoden ajan velvoitetarkkailun ja lupaehtojen mukaisesti. Tutkittujen ominaisuuksien ja pohjaveden pinnan tasojen perusteella voidaan todeta, ettei maa-aineksen otolla ole pitkälläkään aikavälillä ollut vaikutusta pohjaveden laatuun tai antoisuuteen. - Aikaisempi maa-aineksen otto ei ole ulottunut luvanmukaisella alueella ( , tasoon +95,80) luvanmukaisen tason alapuolelle vaan alimmillaan tasoon +96,0. Haulikkorata ei sijaitse nyt haettavalla ottoalueella. Ottoalueella ei tule myöskään tapahtumaan hiekkarallia vaan maa-ainesta otetaan ja toimitetaan eteenpäin kysynnän mukaan. Kuljetusliike J. Varis Ky:llä ei ole asiantuntemusta arvioida talojen arvon laskua, varsinkin kun ottoalue ei sijaitse asuntojen välittömässä läheisyydessä ja Nyrhiläntiellekin on matkaa lähimmillään noin 35 metriä. - Kuljetusliike J. Varis on suorittanut keväällä 2013 pölyämisenestotoimenpiteitä ja tulee suorittamaan niitä vastaisuudessakin tarpeen niin vaatiessa. Mikäli ottotoiminnassa tapahtuva liikenne todistettavasti aiheuttaa tien korjaustarvetta, tulee Kuljetusliike J. Varis Ky kunnostamaan aiheuttamansa mahdolliset vauriot. - Kuljetusliike J. Varis on kunnioittanut ja tulee vastaisuudessakin kunnioittamaan naapurin rajaa maa-aineksen otto- ja muussakin toiminnassaan. - Maa-aineksen ottotoiminta ei ottamissuunnitelman mukaisesti toteutettuna aiheuta merkittävää maisemakuvan, kauneusarvojen, luonnonolosuhteiden tai erikoisten luonnonesiintymien merkittävää turmeltumista. Alueella on harjoitettu aikaisemminkin ottotoimintaa. Haettava ottolupa tähtää alueen kokonaisvaltaiseen maisemointiin. - Pururata säilyy entisellä paikallaan koko ottotoiminnan ajan. Kuljetusliike J. Varis Ky on nykyisessä ja aikaisemmissakin suunnitelmissa huomioinut kuntoradan käytettävyyden ja jättänyt riittävät suojaetäisyydet pururadan reunaan. VT 6:n puoleisessa reunassa luvanmukaisen ottoalueen rajasta ja nimenomaan tässä maaaineksen ottolupahakemuksessa on lähimmillään pururataan noin 14 metriä. Kuljetusliike J. Varis on aikaisemminkin sallinut kuntoradan käytön omistamallaan tilalla korvauksetta. Käytäntöä tullaan noudattamaan jatkossakin. - On epätodennäköistä, että maa-aineksen ottotoiminta vaikuttaisi metsänhoidollisiin asioihin. 8/16 9. Tarkastukset Lappeenrannan seudun ympäristötoimi / ympäristötarkasta-

9 ja on tehnyt alueella tarkastuksen Tarkastuskertomus on liitetty asiakirjoihin. 9/16 II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 1. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Kuljetusliike J. Varis Ky:lle maa-ainesluvan Lappeenrannan Nyrhilän kylän tiloille Sorapaikka 4:33 ja Nyrhi 4:41 soran ja hiekan ottamiseen. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 1. Ottamisalue Ottosuunnitelman mukainen ottamisalue on m 2. (Maa-aineslaki 11 ). 2. Kaivusyvyys ja kokonaisottomäärä Maa-aineksen (sora ja hiekka) alin kaivusyvyys on + 95,80 m. Alimman ottotason tulee kuitenkin aina olla vähintään 3 metriä alueen ylimmän havaitun pohjavesipinnan yläpuolella. Ottamistoiminnan rajaus ja ottamistoiminnan etenemissuunta ovat ottamissuunnitelman ja suunnitelmakartan mukaiset. Suunnittelualueen eteläosassa noudatetaan alueella voimassa olevan maa-ainesluvan (Lappeenrannan kaupunki, tekninen lautakunta ) määräyksiä luvan voimassa olon ajan ( sakka) muutoin kuin jälkihoidon osalta. Ottotoiminnan valvomista varten on ottopaikalla oltava näkyvillä vähintään yksi korkeusasema. Kokonaisottomäärä on k-m 3 hiekkaa ja soraa. Vuosittainen ottomäärä on k-m 3. (Maa-aineslaki 11 ). 3. Turvallisuustoimenpiteet Ottamisalueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Ottoalueen etäisyys tilan rajoihin tulee olla vähintään 10 metriä. Kuntopolun ja ottoalueen väliin tulee jättää vähintään kahden metrin suojaetäisyys ja tarvittaessa tulee käyttää ns. turva-aitaa ottoalueen ja kuntoradan välissä. Jyrkät luiskat on varustettava riittävillä turvallisuuslaitteilla, kuten aidalla, lippusiimalla ja varoituskilvillä.

10 10/16 Mikäli alueella tullaan varastoimaan maa-aineskasoja, tulee ne varastoida niin, ettei niistä aiheudu maisemallista haittaa asutukselle ja elinkeinon harjoittamiselle. Tarvittaessa liikenteen aiheuttamaa pölyämistä ottoalueella tulee vähentää vesikastelulla. (Maa-aineslaki 11 ). 4. Pohjaveden tarkkailu ja suojelu Toiminnan vaikutusta pohjaveden laatuun tulee seurata alueelle asennetusta pohjavesiputkesta (kartta ). Pohjaveden pinnan korkeutta tulee seurata neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy). Tulokset pinnankorkeuden havainnoista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Mikäli pohjavedenpinnan korkeustasossa tai pohjaveden laadussa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee niistä ilmoittaa välittömästi maa-ainesluvan valvontaviranomaiselle. Ennen toiminnan aloittamista pohjavesiputkesta otetaan pohjavesinäyte, josta tutkitaan lämpötila, ph, sameus, happi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, rauta, magnaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, koliformiset- ja E. colibakteerit sekä haju ja maku. Tämän jälkeen pohjavesitutkimukset tehdään kolmen vuoden välein. Tutkimustulokset tulee toimittaa valvontaviranomaiselle niiden valmistumisen jälkeen. Tarvittaessa tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa maa-aineslupaa valvovan viranhaltijan päätöksellä. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, ettei alue roskaannu eikä alueelle muutoinkaan tuoda pohjavesille haitallisia aineita. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien tai sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta. Alueella ei saa käsitellä öljy-yhdisteitä tai muita pohjavesille haitallisia aineita siten, että niitä voi päästä maaperään tai pohjaveteen. Toiminnassa käytettävän konekaluston on oltava kunnoltaan ja laadultaan pohjavesialueella toimintaan sopivaa. (Maa-aineslaki 11 ). 5. Polttonesteiden säilytys ja tankkaus Alueella ei saa varastoida polttonesteitä eikä voiteluaineita.

11 Mikäli työkoneita tankataan auton mukana kulkevasta polttonestesäiliöstä, tulee tankkaus tapahtua joko ns. tankkauskaukalon päällä tai alueella, jonka pohjakerros on tiivistetty niin, että polttoaineiden pääsy maaperän ja pohjaveteen on estetty. Rakenteen on oltava nesteitä läpäisemätön esim. vahva, tiivis muovikalvo, jonka päällä on rikkoutumisen estävä cm paksuinen maakerros tai muulla vastaavalla suojauksella. Tiivistysrakenne tulee olla reunoilta korotettu. Toiminnan päätyttyä suojausrakenteet ja sade- ja hulevesien johtamiseksi tehdyt rakenteen tulee poistaa ja mahdollisesti likaantunut maa-aines on vietävä pois alueelta asianmukaisesti käsiteltäväksi. Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta suojatoimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai pohjaveteen, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi sekä ilmoittaa asiasta aluehälytyskeskukseen ja Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (Maa-aineslaki 11 ). 11/16 6. Melu ja pöly Toiminta on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukselle ja ympäristölle. Pölyhaittojen vähentämiseksi ottamisaluetta ja liittymäteitä tulee tarvittaessa kastella vedellä. (Maa-aineslaki 11 ). 7. Alueen hoito luvan voimassaoloaikana Kaivutoiminnasta aiheutuvat jätteet ja romut on poistettava alueelta eikä ottamisaluetta saa käyttää muidenkaan jätteiden ja romujen säilytykseen (Maa-aineslaki 11 ). 8. Jälkihoitotoimenpiteet Alueen jälkihoito, mukaan lukien suunnittelualueen eteläosan jälkihoito, tulee tehdä ottosuunnitelmassa ja jälkihoitokartassa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Jälkihoitotoimenpiteisiin on ryhdyttävä sitä mukaa kuin kaivutoiminta edistyy. Luiskien taitekohdat pyöristetään siten, että ottamisalue liittyy luontevasti ympäristöön. Alue on siistittävä ja muotoiltava luonnollisen näköiseksi. Ottamisalueen reunat on luiskattava kaltevuuteen 1:4 VT 6:n puoleisella reunalla ja muutoin reunat on luikattava kaltevuuteen 1:3. Luiskat ja alueen pohja peitetään kasvupohjaksi riittävän hienojakoisella maalla. Pohja ja luiskat tulee

12 metsittää luontaisesti tai istuttamalla. 12/16 Pintamaat on kerättävä kasaan ennen kaivun aloittamista ja pyrittävä säästämään jälkihoitotöitä varten. Uusi kasvupohja on oltava luontaisesti alueelle sopiva. Mikäli kasvupohjamateriaalia tuotaisiin alueelle, on kasvupohjan käyttämiseen kysyttävä lupa valvontaviranomaiselta. Ottamispaikkaa ei saa käyttää muualta tuotujen maa-ainesten varastopaikkana (Maa-ainesasetus 8 ). 9. Vakuus Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on asetettava euron hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa, kunnes jälkihoitotoimenpiteet on tehty ja hyväksytty (Maa-aineslaki 12 ja maa-ainesasetus 8 ). 10. Ilmoitusvelvollisuus ja valvontamaksu Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä ilmoitus tietojärjestelmään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Valvontamaksu peritään vuosittain jakamalla maa-ainesten kokonaisottomäärä k-m 3 luvan voimassaoloajan vuosien määrällä eli laskutus perustuu vuosittaiseen ottoon k-m 3. Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan / ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti (Maa-aineslaki 23a, Maaainesasetus 9 ). 11. Liikennejärjestelyt Liikennöintiin tulee käyttää hyväksyttyä tieyhteyttä, johon ottoalueen tilalla on oikeus tai asiasta on sovittava maanomistajan kanssa. Kulkuyhteys ottoalueelle ja liittyminen yleiseen tiestöön tulee järjestää ELY-Keskuksen Liikenne- ja infran aluevastaavan osoittamalla tavalla (Maa-aineslaki 11 ). 12. Oton aloittaminen Luvan myöntämisen jälkeen ennen ottotoiminnan aloittamista on alueella suoritettava aloitustarkastus. Aloitustarkastuksen suorittaa valvontaviranomainen pyydettäessä. Ennen

13 oton aloittamista tulee vakuuden olla hyväksytty (Maaainesasetus 7 ). 13/ Luonnonsuojelu Ottamistoiminta ei saa aiheuttaa luonnonsuojelulain vastaista tilannetta. Hakijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle, mikäli alueella havaitaan luonnonsuojelulain mukaisia esiintymiä tai eliölajeja. Jälkihoitotyöt tulee suorittaa asianmukaisesti, jotta myös pohjaveden muodostumisolosuhteet palautuvat mahdollisimman luonnonmukaisiksi (Maa-aineslaki 11 ). 14. Keskeyttäminen Jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin annettuja määräyksiä tai muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, voidaan ottaminen keskeyttää (Maaaineslaki 15 ). 15. Muutokset lupapäätöksessä ja voimassaoloaika Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Konkurssitapauksissa mikäli pesä jatkaa ottotoimintaa tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssista toiselle ottajalle. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen ja se on voimassa 10 vuotta antopäivämäärästä lukien. Lupamääräyksessä mainitut ja hakemuksessa esitetyt jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava luvan voimassaoloaikana (Maa-aineslaki 10, 13a, 16a ja 16b :t). 16. Maksu Tämän ottamissuunnitelman tarkastaminen maksaa 1200,00 euroa. Maksun määräytymisessä sovelletaan vireille tuloajankoh-

14 tana voimassaolevaa taksaa, joka on hyväksytty Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnassa / , 2.4 Suunnitelmaa kohti ottamisalueen pinta-alan mukaan 50,00 /ha hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden ( m 3 ) mukaan 0,010 /m naapureiden kuuleminen 25 /kuultava 200 = 1200 Lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut 110 ylittävältä osin. Muilta osin ottamissuunnitelman valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (Maa-aineslaki 23 ). 2. Päätöksen perustelu 2.1 Yleisperustelu ja lupamääräysten perustelut Kyseisen maa-aineksen ottaminen ja ottamisen järjestely eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Maa-ainesten ottotoiminnan jatkaminen ei turmele maisemakuvaa. Ottamisalue ei kuulu suojeltujen harjualueiden listaukseen, eikä ole tiedossa, että alueella olisi erityisiä luontoarvoja. Lisäksi lupamääräykset on annettu luonnolle aiheutuvien vahingollisten ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi. Määräykset 1-6 sekä 11 ja 13 on annettu maa-aineslain 11 nojalla ja annetaan hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Tämän maa-ainesluvan päättyessä koko ottoalue olisi jälkihoidettu luiskaamalla, palauttamalla pintamaat kasvupohjaksi ja metsittämällä (lupamääräys 8). Suojavyöhykkeen laajuuteen vaikuttaa ympäristön herkkyys sekä ottamisen laatu ja laajuus. Maa-ainesten ottotoiminnan ei voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa asianosaisille, mikäli määrättyjä suojaetäisyyksiä noudatetaan (lupamääräys 3). Määräys 9 annetaan maa-aineslain 12 ja asetuksen 8 perusteella. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa tarkistaa ottoaikana.

15 Määräys 10 annetaan maa-aineslain 23 a ja asetuksen 9 perusteella. 15/16 Määräyksessä 11 maa-aineslupaviranomainen on käyttänyt liikenteen järjestämiseen koskevaa toimivaltaansa. Liikennöinti kuuluu maa-aineslupavalmistelussa tarkasteltaviin asioihin. Maa-ainesten kestävä käyttö (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) mukaan maa-ainesluvassa voidaan antaa liikennöintiä koskevia määräyksiä, kun ne perustuvat pohjaveden suojelun lisäksi haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Maa-ainesluvassa määräykset koskevat pääsääntöisesti liikenteen järjestämistä ottajan hallussa olevalla maa-ainesten ottamisalueella sekä sitä, mistä kohdin liikenne voidaan ohjata ottamisalueen ulkopuolelle. Yksityistiealueen osalta määräyksiä antaa pääsääntöisesti tienpitäjä. Määräys 12 on osa valvontaviranomaisen suorittamaa tarkastusmenettelyä. Valvontaviranomaisen on suoritettava alueella tarkastus riittävän usein toiminnan valvomiseksi. Määräys 14 on annettu maa-aineslain 15 :n nojalla. Määräys 15 on annettu maa-aineslain 10, 13a ja 16a :n nojalla. Määräys 16 annetaan maa-aineslain 23 :n perusteella ja maksua määrättäessä sovelletaan voimassaolevaa taksaa. 2.2 Vastaus lausuntoihin ja muistutuksiin Lausunnoissa ja muistutuksissa esiin tuodut asiat on huomioitu lupamääräyksissä. Ottoalue ei laajene etelään VT 6:n suuntaan, kuntopolku ja suoja-alue ottoalueen ja VT 6:n välissä säilyvät ennallaan. Olemassa oleva puusto alueen pohjoispuolella ja reunoilla säilyvät ennallaan. Pohjaveden pinnan korkeutta ja pohjaveden laatua on seurattu useita vuosia, ja ottotoiminnalla ei ole todettu olevan erityistä vaikutusta pohjaveteen. Lupamääräyksiin on asetettu pohjaveden tarkkailuvelvoite. Alueella on tehty maaperätutkimukset vuonna Tutkimustuloksien perusteella maaperässä olevat lyijypitoisuudet eivät rajoita alueen käyttöä eivätkä aiheuta kunnostustarvetta.

16 3. Sovelletut oikeusohjeet 16/16 Maa-aineslaki (555/1981) :t 3, 10, 11, 13a, 15, 16a, 16b ja 23 Maa-ainesasetus (91/1982) :t 7, 8 ja 9 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 4 4. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa 10 vuotta antopäivästä lukien. Kuva 1. Nyrhilän ottoalueen sijoittuminen, Kuljetusliike J. Varis.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu 19.3.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Stora Enso Woods Products

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilä Pataonsi 4:47 (405-461-4-47) 3. Asian vireille tulo Alkuperäinen maa-aineslupahakemus on kirjattu

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012 1/12 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Läänin Kuljetus Oy,

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

1/11 Lappeenrannan seudun

1/11 Lappeenrannan seudun 1/11 Lappeenrannan seudun MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Erkki Mikkola Mäyränkatu

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2015 1/11 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Maansiirto

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 1/14 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Lemminkäinen Infra

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Anolan kylä, tilahänninmäki RN:o 1:60. Kuvassa 1 alue on merkittynä karttaotteelle.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Anolan kylä, tilahänninmäki RN:o 1:60. Kuvassa 1 alue on merkittynä karttaotteelle. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 16.4.2014 1/12 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakijat

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2015 1/9 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Rapattilan kylä, tila Mäkelä ( ). Sijainti on esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on 1,7 ha.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Rapattilan kylä, tila Mäkelä ( ). Sijainti on esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on 1,7 ha. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS 1/13 Annetaan julkipanon jälkeen 22.6.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Juha Papunen Rapattilantie

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

2. Ottopaikka Savitaipale, Purtoismäen kylä, Kujalan tila ( ). Sijainti esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on noin 1,9 ha.

2. Ottopaikka Savitaipale, Purtoismäen kylä, Kujalan tila ( ). Sijainti esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on noin 1,9 ha. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS 1/12 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Käävänkylän Maansiirto Ky

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Ylijärven kylä, tila Ripe ( ). Sijainti on esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on m 2.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Ylijärven kylä, tila Ripe ( ). Sijainti on esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on m 2. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 1/13 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Riina ja Pekka Salopaasi

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Metsä-Kansola, tilat Takala (2:75) ja Hyötykangas (2:74). Sijainti on esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on 5,8 ha

2. Ottopaikka Lappeenranta, Metsä-Kansola, tilat Takala (2:75) ja Hyötykangas (2:74). Sijainti on esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on 5,8 ha 1/14 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kaivuliike Talonpoika Oy

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT KOKEMÄEN KAUPUNKI TAKSA 2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 09.12.2015 78 Voimaantulo 01.02.2016

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylä, Rantala (405-461-3-29/1). Sijainti on esitetty kuvassa 1.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylä, Rantala (405-461-3-29/1). Sijainti on esitetty kuvassa 1. 1/9 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija MikonSju Oy Martinpellontie

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.6.2017 Liite 1 67 1 MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) PL 33, 50101 MIKKELI 4 :n mukaisessa lupa-asiassa. MAA-AINESLUPA /

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002

TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002 1 TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002 1 YLEISTÄ...2 2 TARKASTUSMAKSU...2 3 VALVONTAMAKSU...3 4 KUULEMINEN...4 5 VAKUUDET...4 6 PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET...4 7 LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 A )...4

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2014 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 10.12.2013 134 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Laakkolan kylä, tila Hakamäki ( ). Sijainti on esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on 1,98 ha.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Laakkolan kylä, tila Hakamäki ( ). Sijainti on esitetty kuvassa 1. Ottoalueen pinta-ala on 1,98 ha. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.2.2016 1/14 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Luiska-Nikuri Oy Sinkkolantie

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta 5.11.2014 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

1. Hakija Maatalousyhtymä Lauri ja Ville Vanonen Torkkelintie Savitaipale

1. Hakija Maatalousyhtymä Lauri ja Ville Vanonen Torkkelintie Savitaipale Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2016 1/13 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Maatalousyhtymä Lauri

Lisätiedot

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelyn ja valvonnan taksa 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa Liite Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.9.2017 114 Tulee voimaan 14.11.2017. 1 Soveltamisala

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kalajoen kaupunki MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Valtuuston 1.11.2016 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Yleistä Maa-ainesten

Lisätiedot

Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta 25.1.2017 Sivu 2 / 6 Laukaan kunnassa

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370 Riihimäen kaupunki TAKSAT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty 12.12.2011 Voimaantulo 1.2.2012 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT K A U H A J O E N K A U P U N K I MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VOIMAANTULO 1.1.2015 Kauhajoen kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350,00. + ottamisalueen pinta-alan mukaan ( min 1 ha ) 100,00 / ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350,00. + ottamisalueen pinta-alan mukaan ( min 1 ha ) 100,00 / ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn PARKANON KAUPUNKI 1 MAA-AINESTAKSA Parkanon kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Inkoon Kunta Maa-ainestaksa

Inkoon Kunta Maa-ainestaksa Inkoon Kunta Maa-ainestaksa Hyväksytty Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnassa 12.11.2013 183 Otetaan käyttöön 1.12.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ...2 2 TARKASTUSMAKSU...2 3 VALVONTAMAKSU...3 4 KUULEMINEN...4

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä 17.9.2014 1/12 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Destia Oy Kiviainesyksikkö Kauppamiehenkatu

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT. Voimaan voimassa

TOHMAJÄRVI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT. Voimaan voimassa TOHMAJÄRVI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Voimaan 1.1.2017 voimassa 2017-2018 Taksan käsittelypäätökset: Ympäristölautakunta 20.09.2016

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen

Annettu julkipanon jälkeen 1 / 11 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2017 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija

Lisätiedot

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI 1. KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 19.4.2016 36 Hyväksytty:

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESOTON TAKSAT 1.1.2017 ALKAEN YMPLTK 1.11.2016, 79 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ikaalisten kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Voimaantulopäätökset: Joutsa RAKLTK 20.02.2006 KH 10.04.2006 KV 05.06.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Laihian kunnanvaltuuston hyväksymä.

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Laihian kunnanvaltuuston hyväksymä. 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Laihian kunnanvaltuuston 27.9.2010 73 hyväksymä. Laihian kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA 1.1.2009 ALKAEN 1 YLEISTÄ 1.1 Maa-ainesten ottamishakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Ympla 25.11.2015 liite nro 3 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 54 Voimaantulo 1.1.2016 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016

MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016 MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 53 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TARKASTUSMAKSU... 3 3 VALVONTAMAKSU...

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2011 T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA N:o Kv Taksan nimi 11. 4.2011 Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Tarkastusmaksu...

Lisätiedot