2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka ja Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla."

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANTA /16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike J. Varis Ky Turkkilantie Lappeenranta 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka RN:o 4: ja Hakija omistaa tilan Sorapaikka 4:33 ja hakijalla on voimassa oleva maa-ainesten myynti- ja otto-oikeussopimus tilan Nyrhi 4:41 omistajan kanssa. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. 3. Asian vireille tulo Lupahakemus maa-aineksen ottamiseen on saapunut Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Hakemusta on täydennetty Hakemuksena on allekirjoitettu lupahakemuslomake, jonka liitteenä ovat ottamissuunnitelma, maanomistajatiedot, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, maa-ainesten ottosopimus maanomistajan kanssa ja pohjavesitutkimusten testausselosteet. Ottamissuunnitelman liitteitä ovat yleiskartta , nykytilannekartta , suunnitelmakartta , jälkihoitokartta ja leikkaukset ja Selvitys kaavoituksesta ja luvista Etelä-Karjalan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu , alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa. Suunniteltu ottoalue liittyy länsiosaltaan Kuljetusliike J. Variksen maa-aineksen ottoalueeseen tilalla Sorapaikka 4:33, jolle on myönnetty maa-aineksen ottolupa kym-

2 meneksi vuodeksi kokonaisottomäärälle k-m 3. Suunnitellun ottoalueen eteläosaan tilalla Nyrhi 4:41 on myönnetty maa-aineksen ottolupa kymmeneksi vuodeksi kokonaisottomäärälle k-m 3. 2/16 5. Kohde, ympäristön tila ja laatu Suunniteltu ottoalue sijaitsee Lappeenrannassa Nyrhilän kylässä VT 6:n pohjoispuolelle. Ottoalue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella (Kärki). Alueella on pohjavesiputki, josta on tehty havaintoja pohjaveden pinnan tasosta vuosina Pohjaveden pinnan taso on vaihdellut välillä +92,01 +92,64. Havaintotietojen mukaan pohjavesipinta on vaihdellut alueella normaalisti ja maa-ainesten ottotoiminta ei ole vaikuttanut pohjavesipintojen tasoon havainnoidulla aikavälillä. Pohjavesinäytteitä on tutkittu vuosina 2005, 2008, 2009 ja Näytteiden tutkimustuloksien perusteella vesi on tutkittujen ominaisuuksien osalta talousvesikäyttöön kelpaavaa. Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole vedenottamoita. Suunnittelualueella ja sen ympäristössä on harjoitettu maaaineksen ottotoimintaa kymmeniä vuosia. Vanhemmat alueen läntisimmät ottoalueen osat on maisemoitu ja luonnollinen kasvien sekä taimikon kasvu on havaittavissa. Alue ei kuulu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaisiin harjualueisiin. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin päässä suunnitellun ottoalueen luoteispuolella. Ottoalueen itä- ja eteläpuolella sijaitsee pururata. Eteläpuolella kulkeva VT 6 on tasolla +97,4 +98,1. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee ottoalueen pohjoisosan +108,1 ja länsireunan +96,0 välillä. 6. Ottotoiminta ja sen laajuus Suunniteltu otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on m 3 ktr hiekkaa ja soraa. Ottoalueen pinta-ala on 3 ha. Ottotoiminta ajoitetaan 10 vuoden ajalle, jolloin vuotuinen otto on k-m 3. Haettu alin maa-aineksen ottamistaso on +95,80, joka on sama kuin alueen eteläpuoleisessa voimassa olevassa luvassa myönnetty alin ottamistaso. Siirryttäessä suunnittelualueen pohjoisosaan ottotaso nousee tasoon +96,20 +96,60 jättäen toiminnan kannalta järkevän ja mahdollisimman paksun peittokerroksen pohjaveden pintaan nähden. Maa-aineksen otto ulotetaan siten, että pohjaveden pintaan jää vähintään 3 metrin suojaetäisyys. Maa-ainesten otto on suunniteltu siten, että mahdollisimman

3 pieni osa alueesta on luonnontilaista uutta avattavaa maaaineksen ottoaluetta. Käytännössä kyseiset alueet ovat aivan suunnittelualueen pohjoisosien luiskauksiin jäävät alueet. 3/16 Ottotoiminta ei laajene etelään VT 6:n suuntaan, vaan alueen rajauksena on käytetty eteläosassa voimassa olevan luvan mukaista ottoalueen rajaa. Ottoalueen laajenemissuunta on pohjoinen suunnitelmakartan mukaisesti, jolloin koko soramonttualueen maisemointi voidaan suorittaa sekä viereisen länsipuolisen luvanmukaisen ottoalueen maisemoinnin että pohjoispuolella jo osittain maisemoidun vanhan ottoalueen kanssa kokonaisvaltaisesti jälkihoitokartan mukaisesti. Pururata säilytetään käytössä ottotoiminnan aikana ja sen jälkeen. Alueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita. Ottoalueen rajat merkitään maastoon ennen kaivutoiminnan aloittamista. Jyrkistä luiskista varoitetaan kilvillä, lippusiimoilla tai muilla selvästi havaittavilla merkeillä. Paikalle varataan imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevuotojen varalle. Mahdolliset jätteet lajitellaan, kerätään roska-astioihin ja toimitetaan eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn. Liikennöinti alueelle tapahtuu Nyrhilän yksityistien kautta nykyistä liittymää käyttäen. Ottoalue siistitään, luiskat muotoillaan sekä maisemointi- ja istutustyöt tehdään ottamisen edistymisen mukaan vaiheittain siten, että mahdollisimman pieni osa alueesta on avoinna. Alueen verhousmateriaalina käytetään alkuperäistä maan pintakerrosta. Alueelle istutetaan ympäristön metsätyyppiin sopivia puuntaimia Etelä-Saimaan Metsänhoitoyhdistyksen ohjeen mukaisesti peittävän metsän kasvun jouduttamiseksi. Luiskien lopullinen kaltevuus on VT 6:n suuntaan 1:4, muuten 1:3. Luiskat metsitetään. 7. Hakemuksen käsittely Kuljetusliike J. Varis Ky:n maa-aineslupa-hakemuksesta Lappeenrannan Nyrhilän kylän tiloille Sorapaikka 4:33 ja Nyrhi 4:41 maa-aineksen ottamiseen on kuulutettu Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla välisen ajan. Lisäksi vireilläolosta on ilmoitettu Etelä-Saimaa sanomalehdessä. Lupaviranomainen on kuullut naapuritilojen omistajat.

4 8. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet 4/16 Lupahakemuksesta pyydettiin Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen, Lappeenrannan teknisen toimen kaavoituksen ja Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimen lausunnot. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Poski-projektin (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Etelä-Karjalan loppuraportti 2/2008) yhteydessä tehtyjen selvitysten perusteella Kärjen pohjavesialue on luokiteltu pohjaveden suojeluperustein ja muinaismuistokohteiden sijoittumisen vuoksi maaainesten ottoon soveltumattomaksi alueeksi. Maaperän tilan tietojärjestelmän mukaan suunnitellulla ottoalueella ja sen läheisyydessä on harjoitettu ampumaratatoimintaa vuodesta 1964 lähtien. Alueella on sijainnut vanha haulikkorata sekä kaksi luotiaseille tehtyä ampumarataa. Haulikkoradalla ampuminen on lopetettu vuonna Haulikkoradan alueella, mikä on sijainnut nyt kyseessä olevalla ottoalueella, on tehty maaperätutkimus vuonna Tutkimuksessa selvitettiin haulikkoradasta mahdollisesti aiheutunutta maaperän pilaantumista. Tutkimuksen perusteella maaperässä olevat lyijypitoisuudet eivät rajoita alueen käyttöä eikä aiheuta kunnostustarvetta. Kivääriratojen ampumavallit sijaitsevat ottoalueen ulkopuolella. ELY-keskus katsoo, että maa-aineslupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti. Ottoalueelle tulee asettaa pohjaveden tarkkailuvelvoite ja pohjaveden tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi ELYkeskukselle. Muilta osin ELY-keskuksella ei ole huomauttamista ottohankkeeseen. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoitus : Etelä-Karjalan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu , alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Maakuntakaavaan on merkitty ottoalueen pohjoispuolelle retkeilyreitti E-10 (kaukovaellusreitti) ja maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä retkeily-/ulkoilureitti. Merkinnät ovat ohjeellisia, eivätkä ulotu ottoalueelle. Alueella ei ole yleiseikä asemakaavaa eikä alueella ole vireillä uutta kaavoitusta. Maakuntakaavassa paikkaa ei ole merkitty maa-ainesten ottoon soveltuvaksi alueeksi, mutta alueella on otettu maaaineksia jo aiemmin saatujen lupine perusteella. Jo käytössä olevan maa-ainestenottoalueen suunnitelman mukaiseen käyttöön ei ole kaavallista estettä. Pohjaveden käytettävyyt-

5 tä ei saa tällä toiminnalla heikentää. Teknisen toimen kaavoituksella ei ole muuta huomautettavaa maaainestenottohakemukseen. 5/16 Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi : Suunnitellulla maa-ainesten ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on Lappeenrannan kaupungin hallinnoima ja Lappeen Riennon Kärjen kyläosaston ylläpitämä Nyrhilän valaistu kuntopolku ja hiihtolatu. Liikuntatoimen mielestä valaistu kuntopolku ja hiihtolatu tulisi säilyttää ko. alueella ja sen turvallinen käyttäminen tulisi varmistaa maa-ainesten ottamisen aikana ja myös sen jälkeen. Maa-ainesten ottoalueen ja olemassa olevan valaistun kuntopolun ja hiihtoladun väliin tulisi jäädä riittävä suoja-alue esim. n. 5 m ja luiskakaltevuuksien pitäisi olla sellaiset että niissä ei ole sortumisvaaraa esim. 1:2. Tarvittaessa turvallisuuden varmistamiseksi maa-ainesten ottoalueen ja valaistun kuntopolun väliin tulisi asentaa kevyt ns. turva-aita maaainesten ottamisen ajaksi. Kuulutusaikana saapui seitsemän kirjallista muistutusta. Muistutus 1(kaksi allekirjoittajaa) Muistuttajat vastustavat kyseisillä tiloilla tapahtuvaa hiekan ja soran ottoa, koska muistuttajien omistama tila rajoittuu tilaan Nyrhi 4:41 ja tarkoituksena on myydä tilan osa asuintonteiksi lähivuosina. Muistutus 2 (kaksi allekirjoittajaa) Muistuttajat asuvat ottoalueen lähellä ja jos viimeinen suojaharju kuutostien suuntaan lähtee, äänet kuuluvat voimakkaasti koko kylään, paikka on jo kauniisti maisemoitunut. Entinen haulikkorata sijaitsee kyseisellä ottoalueella, miten kaivaukset vaikuttaisivat pohjavesien kulkuun ja kaivovesiin? Aikaisemmat kaivaukset ovat osittain ottorajan alapuolella. Edellisen luvan ehtoja, koskien tien kunnossapitoa pölyämisen osalta, ei ole noudatettu. Pururadan käyttö tulee olemaan jatkossa hyvin vaikeaa hiekkarallin takia. Talojen arvo laskee hiekkamonttujen myötä. Muistutus 3 (kylätoimikunta) Muistuttajat vastustavat maa-ainesten ottoluvan myöntämistä, koska tulossa on kuutostien perusparannus ja uuden paikallistien rakentaminen aivan ottoalueen viereen, ja näiden osalta vaikutukset alueeseen eivät ole vielä tiedossa. Paikallistien rakentaminen vaikuttaa myös kuntoradan linjaukseen, paikallistie tulee kulkemaan osin nykyisen kuntoradan paikalla ja kuntorataa pitää tämän vuoksi siirtää so-

6 ranottoalueen suuntaan. Käytettävissä oleva linjaus on ahdas ja rinne kuutostieltä soranottoalueen suuntaan on hyvin jyrkkä. Kuntorata on tärkeä kesäinen ja talvinen virkistysmahdollisuus alueen asukkaille. Muistuttajat ovat huolissaan myös kuntoradan kohtalosta myös siksi, että kyseinen yrittäjä on omistamansa kiinteistön puolella kaivanut soraa aivan kuntoradan viereen asti, vaikka siihen olisi pitänyt jättää koskematonta välikaistaa. Uuden ottamishakemuksen mukaan tarkoitus on ottaa soraa myös aiemmin kaivetulta alueelta, missä metsittyminen on päässyt jo hyvin alulleen. Kaivaminen muuttaa maisemakuvaa Nyrhiläntien suuntaan avaten sorakuopan selvästi näkyviin. Maa-ainesten otto siirtyisi lähemmäksi asutusta ja Jängyn Erämiesten majaa. Metsittyneen alueen poistaminen lisäisi hiekkapölyn kantautumista asukkaiden ja majan käyttäjien haitaksi. Muistuttajat ovat huolissaan myös kaivamisen vaikutuksista pohjaveteen ja sen virtaamiin. Soranottoalueen välittömässä läheisyydessä on useita pohjavettä hyödyntäviä kaivoja. 6/16 Muistutus 4 Muistuttaja vastustaa hiekan ja soran ottoa kylässä, jossa asuu. Otosta koituu häiriötä ja haittaa. Muistutus 5 (kaksi allekirjoittajaa) Muistuttajat vastustavat soranottolupaa, koska kuutostien ja soranottopaikan välinen harju tuhoutuu kokonaan rinnakkaistien ja kuntoradan siirtyessä harjua ylöspäin 6-tien parannuksen vuoksi. Jos soranottoa syvennetään niin nykyiset jo luiskatut ja metsittyneet osat tuhoutuisivat avattaessa ne uudelleen. 6-tieltä tulevan melun määrä on jo nyt lisääntynyt kyseisen montun kaivausten seurauksena. Tulevan uudistuvan 6-tien melukin tulee varmasti vain lisääntymään nopeuksien kasvaessa. Muistutus 6 (kaksi allekirjoittajaa) Muistuttajat vastustavat lupahakemuksen mukaista hiekan ja soran ottoa alueella. Kyseistä monttua on kaivettu jo tähän mennessä siten, että soranotossa on tuhottu harjua korkeimmasta kohdasta jolloin VT 6:n meluvalli on hävinnyt ja valtatieltä kuuluva liikenne kuuluu häiritsevästi kylälle. Kaunis harjumaisema on myös tuhoutunut osittain. Lisäksi jo metsittynyt alue avattaisiin uudelleen ja siihen jo kasvaneet taimet tuhoutuisivat ja maisema kärsisi tästä. Maanotosta johtuva raskaan kaluston ajo Nyrhiläntiellä on kuluttanut tietä hienontaen tien hiekan siten, että tie pölyää runsaasti ja häiritsee kyläläisten ajoa kyseisellä tieosuudella. Soranottajan ja valvojan tulisi soranotossa valvoa, että naapurin tontinrajan ja soranottopaikan koskemattomuusraja säilyy. Nyt tätä valvontaa ei ole suoritettu. Muistutus 7 Muistuttaja vastustaa luvan myöntämistä. Perusteluna mai-

7 semavaikutukset ja siten muistuttajan tilan arvon merkittävä lasku, tilan metsänhoidollisen käytettävyyden heikentyminen ja kuljetusliikenteen rasite kylätielle aiheuttaa tien korjaustarpeen ja kustannuksien lisääntymistä. 7/16 Lausunnot ja muistutukset on toimitettu hakijalle vastineen antamista varten. Kuljetusliike J. Variksen vastineet muistutuksissa esitettyihin asioihin : - Maa-aineksen ottoalue ei laajene etelään VT 6:n suuntaan vaan ottoalueen eteläosan linjana on käytetty vanhan luvanmukaista ( , tasoon +95,80) rajaa. Kyseisellä osalla ottoaluetta ei tulla kaatamaan metsää. Toimenpiteet alueella ovat luiskien loivennuksia kuten lupaehdot vaativat, mikä suunnitelma-aineistosta voidaan todeta. Näin ollen merkittävää harjun tuhoamista maa-aineksen ottotoiminta ei aiheuta. Harjanteiden korkeuden madaltamista ei muuallakaan maa-aineksen ottoalueella tulla varsinaisesti toteuttamaan, sillä ottotoiminta painottuu soranottoalueen pohjalle. - Maa-aineksen ottosuunnitelma on tehty siten, että uutta avattavaa aluetta ei käytännössä tule. Alueen pohjoisosan suojapuustoa säilytetään mahdollisimman paljon. Suunnitellun ottoalueen pohjalla oleva nuori tiheä puusto on sen verran alhaalla, että se vaikuta juurikaan näkemään Nyrhiläntieltä, varsinkin kun ottoalueen yläreuna ja Nyrhiläntie ovat käytännössä samalla korkeustasolla ja etäisyyttä on lähimmillään noin 35 metriä ja siinä kohtaa suojapuustoa välissä. - Maa-aineksen ottoalueella on vanhoja maisemoimattomia alueita suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Nämä alueet maisemoidaan muun maisemointityön yhteydessä. Näin ollen luiskia ei jyrkennetä vaan päinvastoin loivennetaan ja vanhat maisemoimattomat alueet ja nykyiset alueet liitetään jouheasti yhteen muodostaen selkeän kokonaisuuden. Luiskien ja metsän tarpeetonta tuhoamista ei tulla suorittamaan. - Ottamisalue siistitään, luiskat muotoillaan sekä maisemointi- ja istutustyöt tehdään ottamisen edistymisen mukaan vaiheittain, siten että mahdollisimman pieni osa alueesta on avoinna. Alueen verhousmateriaalina käytetään alkuperäistä maan pintakerrosta. Vaikka alueelta joudutaan poistamaan pientä puustoa ja risukkoa, alueelle istutetaan ympäristön metsätyyppiin soveltuvia puuntaimia Etelä-Saimaan Metsänhoitoyhdistyksen ohjeen mukaisesti peittävän metsän kasvun jouduttamiseksi. Varsinainen suojapuusto ottoalueen reunamilla tullaan luonnollisesti säilyttämään pölyn ja melun estämiseksi. Suunnitelman mukaisesti toteutettuna maa-

8 aineksen ottotoiminta ei lisää VT 6:lta tulevan melun määrää. - Alueella on mitattu pohjaveden pinnan tasoja ja otettu vesinäytteitä usean vuoden ajan velvoitetarkkailun ja lupaehtojen mukaisesti. Tutkittujen ominaisuuksien ja pohjaveden pinnan tasojen perusteella voidaan todeta, ettei maa-aineksen otolla ole pitkälläkään aikavälillä ollut vaikutusta pohjaveden laatuun tai antoisuuteen. - Aikaisempi maa-aineksen otto ei ole ulottunut luvanmukaisella alueella ( , tasoon +95,80) luvanmukaisen tason alapuolelle vaan alimmillaan tasoon +96,0. Haulikkorata ei sijaitse nyt haettavalla ottoalueella. Ottoalueella ei tule myöskään tapahtumaan hiekkarallia vaan maa-ainesta otetaan ja toimitetaan eteenpäin kysynnän mukaan. Kuljetusliike J. Varis Ky:llä ei ole asiantuntemusta arvioida talojen arvon laskua, varsinkin kun ottoalue ei sijaitse asuntojen välittömässä läheisyydessä ja Nyrhiläntiellekin on matkaa lähimmillään noin 35 metriä. - Kuljetusliike J. Varis on suorittanut keväällä 2013 pölyämisenestotoimenpiteitä ja tulee suorittamaan niitä vastaisuudessakin tarpeen niin vaatiessa. Mikäli ottotoiminnassa tapahtuva liikenne todistettavasti aiheuttaa tien korjaustarvetta, tulee Kuljetusliike J. Varis Ky kunnostamaan aiheuttamansa mahdolliset vauriot. - Kuljetusliike J. Varis on kunnioittanut ja tulee vastaisuudessakin kunnioittamaan naapurin rajaa maa-aineksen otto- ja muussakin toiminnassaan. - Maa-aineksen ottotoiminta ei ottamissuunnitelman mukaisesti toteutettuna aiheuta merkittävää maisemakuvan, kauneusarvojen, luonnonolosuhteiden tai erikoisten luonnonesiintymien merkittävää turmeltumista. Alueella on harjoitettu aikaisemminkin ottotoimintaa. Haettava ottolupa tähtää alueen kokonaisvaltaiseen maisemointiin. - Pururata säilyy entisellä paikallaan koko ottotoiminnan ajan. Kuljetusliike J. Varis Ky on nykyisessä ja aikaisemmissakin suunnitelmissa huomioinut kuntoradan käytettävyyden ja jättänyt riittävät suojaetäisyydet pururadan reunaan. VT 6:n puoleisessa reunassa luvanmukaisen ottoalueen rajasta ja nimenomaan tässä maaaineksen ottolupahakemuksessa on lähimmillään pururataan noin 14 metriä. Kuljetusliike J. Varis on aikaisemminkin sallinut kuntoradan käytön omistamallaan tilalla korvauksetta. Käytäntöä tullaan noudattamaan jatkossakin. - On epätodennäköistä, että maa-aineksen ottotoiminta vaikuttaisi metsänhoidollisiin asioihin. 8/16 9. Tarkastukset Lappeenrannan seudun ympäristötoimi / ympäristötarkasta-

9 ja on tehnyt alueella tarkastuksen Tarkastuskertomus on liitetty asiakirjoihin. 9/16 II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 1. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Kuljetusliike J. Varis Ky:lle maa-ainesluvan Lappeenrannan Nyrhilän kylän tiloille Sorapaikka 4:33 ja Nyrhi 4:41 soran ja hiekan ottamiseen. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 1. Ottamisalue Ottosuunnitelman mukainen ottamisalue on m 2. (Maa-aineslaki 11 ). 2. Kaivusyvyys ja kokonaisottomäärä Maa-aineksen (sora ja hiekka) alin kaivusyvyys on + 95,80 m. Alimman ottotason tulee kuitenkin aina olla vähintään 3 metriä alueen ylimmän havaitun pohjavesipinnan yläpuolella. Ottamistoiminnan rajaus ja ottamistoiminnan etenemissuunta ovat ottamissuunnitelman ja suunnitelmakartan mukaiset. Suunnittelualueen eteläosassa noudatetaan alueella voimassa olevan maa-ainesluvan (Lappeenrannan kaupunki, tekninen lautakunta ) määräyksiä luvan voimassa olon ajan ( sakka) muutoin kuin jälkihoidon osalta. Ottotoiminnan valvomista varten on ottopaikalla oltava näkyvillä vähintään yksi korkeusasema. Kokonaisottomäärä on k-m 3 hiekkaa ja soraa. Vuosittainen ottomäärä on k-m 3. (Maa-aineslaki 11 ). 3. Turvallisuustoimenpiteet Ottamisalueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Ottoalueen etäisyys tilan rajoihin tulee olla vähintään 10 metriä. Kuntopolun ja ottoalueen väliin tulee jättää vähintään kahden metrin suojaetäisyys ja tarvittaessa tulee käyttää ns. turva-aitaa ottoalueen ja kuntoradan välissä. Jyrkät luiskat on varustettava riittävillä turvallisuuslaitteilla, kuten aidalla, lippusiimalla ja varoituskilvillä.

10 10/16 Mikäli alueella tullaan varastoimaan maa-aineskasoja, tulee ne varastoida niin, ettei niistä aiheudu maisemallista haittaa asutukselle ja elinkeinon harjoittamiselle. Tarvittaessa liikenteen aiheuttamaa pölyämistä ottoalueella tulee vähentää vesikastelulla. (Maa-aineslaki 11 ). 4. Pohjaveden tarkkailu ja suojelu Toiminnan vaikutusta pohjaveden laatuun tulee seurata alueelle asennetusta pohjavesiputkesta (kartta ). Pohjaveden pinnan korkeutta tulee seurata neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy). Tulokset pinnankorkeuden havainnoista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Mikäli pohjavedenpinnan korkeustasossa tai pohjaveden laadussa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee niistä ilmoittaa välittömästi maa-ainesluvan valvontaviranomaiselle. Ennen toiminnan aloittamista pohjavesiputkesta otetaan pohjavesinäyte, josta tutkitaan lämpötila, ph, sameus, happi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, rauta, magnaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, koliformiset- ja E. colibakteerit sekä haju ja maku. Tämän jälkeen pohjavesitutkimukset tehdään kolmen vuoden välein. Tutkimustulokset tulee toimittaa valvontaviranomaiselle niiden valmistumisen jälkeen. Tarvittaessa tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa maa-aineslupaa valvovan viranhaltijan päätöksellä. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, ettei alue roskaannu eikä alueelle muutoinkaan tuoda pohjavesille haitallisia aineita. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien tai sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta. Alueella ei saa käsitellä öljy-yhdisteitä tai muita pohjavesille haitallisia aineita siten, että niitä voi päästä maaperään tai pohjaveteen. Toiminnassa käytettävän konekaluston on oltava kunnoltaan ja laadultaan pohjavesialueella toimintaan sopivaa. (Maa-aineslaki 11 ). 5. Polttonesteiden säilytys ja tankkaus Alueella ei saa varastoida polttonesteitä eikä voiteluaineita.

11 Mikäli työkoneita tankataan auton mukana kulkevasta polttonestesäiliöstä, tulee tankkaus tapahtua joko ns. tankkauskaukalon päällä tai alueella, jonka pohjakerros on tiivistetty niin, että polttoaineiden pääsy maaperän ja pohjaveteen on estetty. Rakenteen on oltava nesteitä läpäisemätön esim. vahva, tiivis muovikalvo, jonka päällä on rikkoutumisen estävä cm paksuinen maakerros tai muulla vastaavalla suojauksella. Tiivistysrakenne tulee olla reunoilta korotettu. Toiminnan päätyttyä suojausrakenteet ja sade- ja hulevesien johtamiseksi tehdyt rakenteen tulee poistaa ja mahdollisesti likaantunut maa-aines on vietävä pois alueelta asianmukaisesti käsiteltäväksi. Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta suojatoimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai pohjaveteen, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi sekä ilmoittaa asiasta aluehälytyskeskukseen ja Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (Maa-aineslaki 11 ). 11/16 6. Melu ja pöly Toiminta on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukselle ja ympäristölle. Pölyhaittojen vähentämiseksi ottamisaluetta ja liittymäteitä tulee tarvittaessa kastella vedellä. (Maa-aineslaki 11 ). 7. Alueen hoito luvan voimassaoloaikana Kaivutoiminnasta aiheutuvat jätteet ja romut on poistettava alueelta eikä ottamisaluetta saa käyttää muidenkaan jätteiden ja romujen säilytykseen (Maa-aineslaki 11 ). 8. Jälkihoitotoimenpiteet Alueen jälkihoito, mukaan lukien suunnittelualueen eteläosan jälkihoito, tulee tehdä ottosuunnitelmassa ja jälkihoitokartassa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Jälkihoitotoimenpiteisiin on ryhdyttävä sitä mukaa kuin kaivutoiminta edistyy. Luiskien taitekohdat pyöristetään siten, että ottamisalue liittyy luontevasti ympäristöön. Alue on siistittävä ja muotoiltava luonnollisen näköiseksi. Ottamisalueen reunat on luiskattava kaltevuuteen 1:4 VT 6:n puoleisella reunalla ja muutoin reunat on luikattava kaltevuuteen 1:3. Luiskat ja alueen pohja peitetään kasvupohjaksi riittävän hienojakoisella maalla. Pohja ja luiskat tulee

12 metsittää luontaisesti tai istuttamalla. 12/16 Pintamaat on kerättävä kasaan ennen kaivun aloittamista ja pyrittävä säästämään jälkihoitotöitä varten. Uusi kasvupohja on oltava luontaisesti alueelle sopiva. Mikäli kasvupohjamateriaalia tuotaisiin alueelle, on kasvupohjan käyttämiseen kysyttävä lupa valvontaviranomaiselta. Ottamispaikkaa ei saa käyttää muualta tuotujen maa-ainesten varastopaikkana (Maa-ainesasetus 8 ). 9. Vakuus Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on asetettava euron hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa, kunnes jälkihoitotoimenpiteet on tehty ja hyväksytty (Maa-aineslaki 12 ja maa-ainesasetus 8 ). 10. Ilmoitusvelvollisuus ja valvontamaksu Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä ilmoitus tietojärjestelmään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Valvontamaksu peritään vuosittain jakamalla maa-ainesten kokonaisottomäärä k-m 3 luvan voimassaoloajan vuosien määrällä eli laskutus perustuu vuosittaiseen ottoon k-m 3. Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan / ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti (Maa-aineslaki 23a, Maaainesasetus 9 ). 11. Liikennejärjestelyt Liikennöintiin tulee käyttää hyväksyttyä tieyhteyttä, johon ottoalueen tilalla on oikeus tai asiasta on sovittava maanomistajan kanssa. Kulkuyhteys ottoalueelle ja liittyminen yleiseen tiestöön tulee järjestää ELY-Keskuksen Liikenne- ja infran aluevastaavan osoittamalla tavalla (Maa-aineslaki 11 ). 12. Oton aloittaminen Luvan myöntämisen jälkeen ennen ottotoiminnan aloittamista on alueella suoritettava aloitustarkastus. Aloitustarkastuksen suorittaa valvontaviranomainen pyydettäessä. Ennen

13 oton aloittamista tulee vakuuden olla hyväksytty (Maaainesasetus 7 ). 13/ Luonnonsuojelu Ottamistoiminta ei saa aiheuttaa luonnonsuojelulain vastaista tilannetta. Hakijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle, mikäli alueella havaitaan luonnonsuojelulain mukaisia esiintymiä tai eliölajeja. Jälkihoitotyöt tulee suorittaa asianmukaisesti, jotta myös pohjaveden muodostumisolosuhteet palautuvat mahdollisimman luonnonmukaisiksi (Maa-aineslaki 11 ). 14. Keskeyttäminen Jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin annettuja määräyksiä tai muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, voidaan ottaminen keskeyttää (Maaaineslaki 15 ). 15. Muutokset lupapäätöksessä ja voimassaoloaika Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Konkurssitapauksissa mikäli pesä jatkaa ottotoimintaa tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssista toiselle ottajalle. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen ja se on voimassa 10 vuotta antopäivämäärästä lukien. Lupamääräyksessä mainitut ja hakemuksessa esitetyt jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava luvan voimassaoloaikana (Maa-aineslaki 10, 13a, 16a ja 16b :t). 16. Maksu Tämän ottamissuunnitelman tarkastaminen maksaa 1200,00 euroa. Maksun määräytymisessä sovelletaan vireille tuloajankoh-

14 tana voimassaolevaa taksaa, joka on hyväksytty Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnassa / , 2.4 Suunnitelmaa kohti ottamisalueen pinta-alan mukaan 50,00 /ha hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden ( m 3 ) mukaan 0,010 /m naapureiden kuuleminen 25 /kuultava 200 = 1200 Lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut 110 ylittävältä osin. Muilta osin ottamissuunnitelman valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (Maa-aineslaki 23 ). 2. Päätöksen perustelu 2.1 Yleisperustelu ja lupamääräysten perustelut Kyseisen maa-aineksen ottaminen ja ottamisen järjestely eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Maa-ainesten ottotoiminnan jatkaminen ei turmele maisemakuvaa. Ottamisalue ei kuulu suojeltujen harjualueiden listaukseen, eikä ole tiedossa, että alueella olisi erityisiä luontoarvoja. Lisäksi lupamääräykset on annettu luonnolle aiheutuvien vahingollisten ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi. Määräykset 1-6 sekä 11 ja 13 on annettu maa-aineslain 11 nojalla ja annetaan hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Tämän maa-ainesluvan päättyessä koko ottoalue olisi jälkihoidettu luiskaamalla, palauttamalla pintamaat kasvupohjaksi ja metsittämällä (lupamääräys 8). Suojavyöhykkeen laajuuteen vaikuttaa ympäristön herkkyys sekä ottamisen laatu ja laajuus. Maa-ainesten ottotoiminnan ei voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa asianosaisille, mikäli määrättyjä suojaetäisyyksiä noudatetaan (lupamääräys 3). Määräys 9 annetaan maa-aineslain 12 ja asetuksen 8 perusteella. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa tarkistaa ottoaikana.

15 Määräys 10 annetaan maa-aineslain 23 a ja asetuksen 9 perusteella. 15/16 Määräyksessä 11 maa-aineslupaviranomainen on käyttänyt liikenteen järjestämiseen koskevaa toimivaltaansa. Liikennöinti kuuluu maa-aineslupavalmistelussa tarkasteltaviin asioihin. Maa-ainesten kestävä käyttö (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) mukaan maa-ainesluvassa voidaan antaa liikennöintiä koskevia määräyksiä, kun ne perustuvat pohjaveden suojelun lisäksi haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Maa-ainesluvassa määräykset koskevat pääsääntöisesti liikenteen järjestämistä ottajan hallussa olevalla maa-ainesten ottamisalueella sekä sitä, mistä kohdin liikenne voidaan ohjata ottamisalueen ulkopuolelle. Yksityistiealueen osalta määräyksiä antaa pääsääntöisesti tienpitäjä. Määräys 12 on osa valvontaviranomaisen suorittamaa tarkastusmenettelyä. Valvontaviranomaisen on suoritettava alueella tarkastus riittävän usein toiminnan valvomiseksi. Määräys 14 on annettu maa-aineslain 15 :n nojalla. Määräys 15 on annettu maa-aineslain 10, 13a ja 16a :n nojalla. Määräys 16 annetaan maa-aineslain 23 :n perusteella ja maksua määrättäessä sovelletaan voimassaolevaa taksaa. 2.2 Vastaus lausuntoihin ja muistutuksiin Lausunnoissa ja muistutuksissa esiin tuodut asiat on huomioitu lupamääräyksissä. Ottoalue ei laajene etelään VT 6:n suuntaan, kuntopolku ja suoja-alue ottoalueen ja VT 6:n välissä säilyvät ennallaan. Olemassa oleva puusto alueen pohjoispuolella ja reunoilla säilyvät ennallaan. Pohjaveden pinnan korkeutta ja pohjaveden laatua on seurattu useita vuosia, ja ottotoiminnalla ei ole todettu olevan erityistä vaikutusta pohjaveteen. Lupamääräyksiin on asetettu pohjaveden tarkkailuvelvoite. Alueella on tehty maaperätutkimukset vuonna Tutkimustuloksien perusteella maaperässä olevat lyijypitoisuudet eivät rajoita alueen käyttöä eivätkä aiheuta kunnostustarvetta.

16 3. Sovelletut oikeusohjeet 16/16 Maa-aineslaki (555/1981) :t 3, 10, 11, 13a, 15, 16a, 16b ja 23 Maa-ainesasetus (91/1982) :t 7, 8 ja 9 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 4 4. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa 10 vuotta antopäivästä lukien. Kuva 1. Nyrhilän ottoalueen sijoittuminen, Kuljetusliike J. Varis.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu 19.3.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Stora Enso Woods Products

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012 1/12 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Läänin Kuljetus Oy,

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 1/14 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Lemminkäinen Infra

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylä, Rantala (405-461-3-29/1). Sijainti on esitetty kuvassa 1.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylä, Rantala (405-461-3-29/1). Sijainti on esitetty kuvassa 1. 1/9 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija MikonSju Oy Martinpellontie

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

1. Hakija Maatalousyhtymä Lauri ja Ville Vanonen Torkkelintie Savitaipale

1. Hakija Maatalousyhtymä Lauri ja Ville Vanonen Torkkelintie Savitaipale Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2016 1/13 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Maatalousyhtymä Lauri

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä 17.9.2014 1/12 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Destia Oy Kiviainesyksikkö Kauppamiehenkatu

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 53 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TARKASTUSMAKSU... 3 3 VALVONTAMAKSU...

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2011 T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA N:o Kv Taksan nimi 11. 4.2011 Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin.

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 28 22.05.2013 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 27/8.86/2013 VALVJAOS 28 Ympäristönsuojelusihteeri 3.5.2013 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti

Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti Rakennuslautakunta 69 15.09.2015 Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti 50/11.112/2015, 145/11.112/2009 Rakla 69 Palin Granit Oy hakee

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky Oulunkaaren ympäristölautakunta 54 25.08.2016 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky 108/05.50/2016 OULYMP 54 HAKIJA Maanrakennus Herva Ky Närränharjuntie

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Viromltk 20.1.2015 5 liite

Viromltk 20.1.2015 5 liite Viromltk 20.1.2015 5 liite Hakija Halonen Janne Niementie 60 71890 HAMULA Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o Muut kiinteistöt 749-402-0002-0019 Hamula Hietala ; Takahamina

Lisätiedot

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: l KARKKILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 6.6.2013 MAA-AINESOTON LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa maa-ainestenainesten ottamiseen on myönnettävä, jos

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 23 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTATAKSA 1.2.2015-

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTATAKSA 1.2.2015- Raahen kaupunki Pyhäjoen kunta Siikajoen kunta Raahen kaupunki Pyhäjoen kunta Siikajoen kunta MAA-AINESLUPA- JA VALVONTATAKSA 1.2.2015- Laadittu 4.12.2014 hyväksytty Raahe, ympäristöltk: 9.12.2014, 64

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1808/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1808/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 60 Asianro 1808/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Kauko Kallanto Ky, Jauhomäen kylä, Riihimäki II 5:101 ns. kulmamonttu (778-403-5-101),

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on pantu vireille 14.3.2013. Hakija on tämän jälkeen täydentänyt hakemustaan 30.4.2013, 27.5.2013 ja 16.9.2013.

Asian vireilletulo Hakemus on pantu vireille 14.3.2013. Hakija on tämän jälkeen täydentänyt hakemustaan 30.4.2013, 27.5.2013 ja 16.9.2013. Miljönämnden 320 13.11.2013 Maa-ainesten ottamislupa, Läänin Kuljetus Oy, Turku 320/10.03.00.10/2013 Miljönämnden 320 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 046 556 1506 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Lisätiedot

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169 Ympäristölautakunta 11 04.06.2015 Maa-ainesten ottaminen, Kollola, Soralaakso, Hämeen Kuljetus Oy 134/10.03.00/2014 YMSLA 11 HAKIJA Hämeen Kuljetus Oy Sarankulmankatu 14 33900 Tampere OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ-

Lisätiedot

27 25.06.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana on Kari Mustonen Oy

27 25.06.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana on Kari Mustonen Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 27 25.06.2015 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana on Kari Mustonen Oy OULYMP 27 HAKIJA Kari Mustonen Oy Honkalantie 2 91100 Ii VALMISTELIJA Raimo

Lisätiedot

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 36 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014

Lisätiedot

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä.

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä. LIPERIN KUNTA Maa-aineslupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 Kokousaika Torstai 20.08.2015 klo 19.00 20.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

31 22.05.2014. Maa-aineslupahakemus kallion ottoon Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana Ranta-Veijolan yhteismetsä

31 22.05.2014. Maa-aineslupahakemus kallion ottoon Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana Ranta-Veijolan yhteismetsä Oulunkaaren ympäristölautakunta 31 22.05.2014 Maa-aineslupahakemus kallion ottoon Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana Ranta-Veijolan yhteismetsä OULYMP 31 HAKIJA Ranta-Veijolan yhteismetsä Konintie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Maa-aineslain 4 1 momentin mukaan maa-ainesten ottoon on saatava lupa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Maa-aineslain 4 1 momentin mukaan maa-ainesten ottoon on saatava lupa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS MAA-AINESLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaos Multiantie 1 Kokous 18.6.2014 42700 KEURUU Annetaan julkipanon jälkeen 25.6.2014 Dnro 100/11.03.07/2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslain

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA Toimitusnumero: 308 157 Kunta: MYRSKYLÄ Tila: TYSKAS 504-402-3-65 SPORTPLANEN 504-402-3-22 SORALA 504-402-3-20 Hakija: TÅNG MIKAEL Osoite: KOSKENKYLÄNTIE 741 07600 MYRSKYLÄ

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Äänekosken kaupunki MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Pvm 24.6.2015 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2015 ASIA Maa-aineslain (555/1981)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2015

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2015 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.3.2015 37 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.3.2015 5160/11.01.00/2015

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 3/2016 38

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 3/2016 38 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 3/2016 38 Kokousaika 14.3.2016 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää myös ratkaisun

Lisätiedot

Hallintokatu Äänekoski Dnro 733/ /

Hallintokatu Äänekoski Dnro 733/ / Ymp.ltk 18.3.2015 päätösliite nro 1, 15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupahakemuksesta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 733/10030011/28.10.2014 Pvm 18.3.2015 Annetaan julkipanon

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta Kannuksen kaupunki Asematie 1 69100 KANNUS MAA-AINESLUPA / Kannuksen Kuljetus Oy Asia: Valmistelija: Päättäjä: Päätöspäivä:

Lisätiedot

Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola

Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 24.09.2013 66 Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola D/2448/10.03.00.13/2013 Perusteluosa Outi

Lisätiedot

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen Ympäristölautakunta 124 13.08.2014 Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen 1374/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 124 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLÄ TAIPALE RN:O 2:126 LAITJÄRVEN KYLÄSSÄ, MULLAN OTTAMINEN

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLÄ TAIPALE RN:O 2:126 LAITJÄRVEN KYLÄSSÄ, MULLAN OTTAMINEN Teknisen lautakunnan lupajaosto 50 05.08.2009 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLÄ TAIPALE RN:O 2:126 LAITJÄRVEN KYLÄSSÄ, MULLAN OTTAMINEN 38/60/602/2009 Lupaj 50 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija Hannes

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot