LIIKENNELUVAT TRAKTORILIIKENTEESSÄ. Toimittanut: Ari Pihlajavaara 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNELUVAT TRAKTORILIIKENTEESSÄ. Toimittanut: Ari Pihlajavaara 2014"

Transkriptio

1 LIIKENNELUVAT TRAKTORILIIKENTEESSÄ Toimittanut: Ari Pihlajavaara 2014

2 Sisältö Yleistä... 3 Milloin liikennelupaa tarvitaan?... 3 Milloin liikennelupaa ei tarvita?... 3 Oma tavara... 3 Suljettu alue... 3 Urakkakuljetukset, tavaran käsittely ennen kuljetusta... 3 Urakkakuljetukset, tavaran käsittely kuljetuksen jälkeen... 4 Lumen kuljetus... 4 Tien- ja kadunhoitotyöt... 4 Maatalous... 5 Koneiden siirrot... 5 Traktori työkoneena... 5 Liikenneluvan hankinnan edellytykset... 5 Ammatillinen pätevyys... 5 Vakavaraisuus... 6 Hyvämaineisuus... 6 Kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus

3 Yleistä Lakia kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (693/2006) muutettiin viimeksi keväällä Eduskunnan päättämä muutos antoi osin siirtymäaikaa, joka päättyy viimeistään Siten laki astuu esitetyssä muodossaan täysimääräisesti voimaan alkaen. Laki muuttaa merkittävästi erityisesti traktorilla tehtävien kuljetusten liikenneluvan tarvetta. Tässä oppaassa käsitellään vain lain alkaen voimassaolevia vaatimuksia. Milloin liikennelupaa tarvitaan? Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää liikennelupaa. Mikäli edellä olevan lauseen jokin edellytys ei täyty, lupaa ei tarvita. On siis kuljetettava tavaraa, oltava liikkeellä ajoneuvolla, ajettava tiellä ja otettava ajosta korvaus, jotta liikenneluvan tarve on. Liikenneluvan tarpeesta on kuitenkin olemassa lukuisa joukko poikkeuksia, joten näin yksioikoisesti ei voi määritellä. Tyypillinen tilanne, jossa liikennelupa tarvitaan, on se, että traktorin ja peräkärryn yhdistelmällä kuljetetaan maa-aineksia maarakennusurakassa siten, että traktoriyhdistelmällä tehdään aliurakkana pelkästään maa-ainesten siirtämistä. Kun traktorin ja peräkärryn yhdistelmällä kuljetetaan tavaraa (mitä tahansa) omana urakkanaan (urakkaan ei liity muuta kuin kuljetustoimintaa), luvantarve on erityisesti selvitettävä. Liikenneluvan tarpeeseen ei vaikuta se, onko peräkärryä vetävä traktori rekisteröity liikennetraktoriksi tai tavalliseksi maataloustraktoriksi (40 km/h). Milloin liikennelupaa ei tarvita? Oma tavara Oman tavaran kuljettaminen ei tarvitse missään olosuhteissa liikennelupaa. Oma tavara on kuitenkin määritelty laissa niin, että omistus tai muu hallinta on kuljetuksen suorittajalla oltava muulloinkin kuin kuljetuksen ja siihen välittömästi liittyvän toiminnan aikana (pakkaaminen, lastaaminen, kuorman purkaminen ja varastoon sijoittaminen). Laissa on siis pyritty sulkemaan pois tilanteet, joissa liikenneluvan tarve kierretään väliaikaisin, vain kuljetuksen ajan voimassa olevin omistusjärjestelyin. Lain taustalla olevassa hallituksen esityksessä määritellään yhdeksi omistamisen kriteeriksi esimerkiksi se, että omistamista on riski tavaran myymättä jäämisestä. Suljettu alue Liikennelupaa ei tarvita, mikäli alue, jossa tavaraa kuljetetaan, on eristetty yleiseltä liikenteeltä. Näitä alueita voivat olla esimerkiksi satamat, työmaa-, tehdas- ja varasto-alueet. Myös tiet, jolla liikkuminen on sallittu vain määrätyssä tarkoituksessa tai omistajan luvalla, ovat lain tarkoittamaa suljettua aluetta, mikäli liikkumisrajoitus on näkyvästi osoitettu liikennemerkein, puomein tai muulla selvästi havaittavalla tavalla. Niilläkään ei siis tarvita liikennelupaa traktorikuljetuksissa. Urakkakuljetukset, tavaran käsittely ennen kuljetusta Urakoissa osaan urakan suoritusta liittyy monesti kuljetustyötä. Mikäli kuljetustyö on annettu aliurakalla urakan toteuttajayrityksen 3

4 4 ulkopuolelle, kuljetustyö vaatii liikenneluvan. Tässä kohdassa käsitellään vain sellaisia kuljetuksia, joissa urakan toteuttajayritys tekee itse myös siihen kuuluvan kuljetustyön. Tällöin eräs edellytys kuljetuksen suorittamiseen ilman liikennelupaa on se, että kuljetuskalusto on urakkaa hoitavan yrityksen omistama tai muutoin hallitsemaa (esimerkiksi tarkoitukseen vuokraamaa) sekä se, että kuljetusta hoitava työntekijä on urakkaa toteuttavan yrityksen palkkalistalla. Jotta urakkaan liittyvä kuljetus voidaan tehdä ilman liikennelupaa, on urakassa myös kuljetettavaa tavaraa käsiteltävä ennen kuljetusta myymällä, ostamalla, valmistamalla, louhimalla tai erottamalla taikka jalostamalla tai korjaamalla. Lisäksi edellytyksenä on, että kuljetuksen tarkoitus on tavaroiden kuljettaminen kuljetuksen suorittajalle tai tämän yritykseen tai yrityksestä taikka siirtäminen yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella. Edelleen kuljetuksen on oltava toissijaista kuljetuksen suorittajan koko elinkeinotoimintaan nähden. Toissijaisuutta arvioidaan kuljetuksen liikevaihdolla suhteessa koko toiminnan liikevaihtoon. Jotta urakkakuljetukseen ei tarvita liikennelupaa, kaikkien edellä määriteltyjen ehtojen on oltava voimassa. Toisin sanoen mikäli yksikin yllämainittu ehto ei toteudu, liikennelupa tarvitaan. Esimerkiksi urakoitsijan haketusurakan puitteissa kuljettama, hakkurilla hakettama hakkeen kuljetus lämpölaitokseen haketusyksiköllä ja siihen kytketyllä perävaunulla ei tarvitsisi liikennelupaa riippumatta hakkeen omistusoikeudesta. Samoin liikennelupaa ei tarvittaisi esimerkiksi, jos turvetuotannossa kokonaisurakoinnista turveteollisuuden kanssa sopinut yrittäjä kuljettaa urakoimansa turpeen lämpölaitokselle tai maarakennusyrittäjä kuljettaa pois maarakentamisessa kaivamaansa maata tai louhimaansa kalliota eikä jos haketusurakoinnissa metsä- tai muuta haketta hakettava urakoitsija kuljettaa haketusmateriaalin. Tietysti vain niissä tapauksissa, että kuljetuksen osuus on toissijaista koko elinkeinotoimintaan nähden. Urakkakuljetukset, tavaran käsittely kuljetuksen jälkeen Liikennelupaa ei tarvita myöskään koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetukseen, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi työn tekijöistä. Esimerkiksi kiviaineksen kuljettaminen traktorin ja peräkärryn yhdistelmällä työmaalle, jossa se asennetaan tiekerroksiin niin, että traktorin kuljettaja osallistuu asentamiseen, voidaan tehdä ilman liikennelupaa. Tässä ei ole merkitystä sillä, kuka kiviaineksen omistaa. Lumen kuljetus Mikäli lumen auraaja hoitaa myös sen kuljettamisen pois työalueelta, voidaan lumen kuljettaminen tehdä ilman liikennelupaa. Oleellista silloin on se, että kuljetuksen suorittaja ja auraaja ovat sama taho. Mikäli toinen yritys auraa lumen ja toinen kuljettaa sen pois, kuljetustyö tarvitse liikenneluvan. Tien- ja kadunhoitotyöt Tien tai kadun hoitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen, kuten hiekoitushiekan levittäminen tielle tai kadulle voidaan myös tehdä ilman liikennelupaa. Hoitotyön suoritus voi tällöin sisältää myös kyseisen aineen kuljetusta, joka edeltää aineen levittämistä. Tien tai kadun hoitamisella ei tällöin tarkoiteta

5 muuta kuin hoitotyötä. Jos kyse on esimerkiksi perusparantamisesta, kyseistä perustetta ei voi käyttää arvioitaessa liikenneluvan tarvetta. Maatalous Maa-, metsä-, eläin-, riista- tai kalatalouden kuljetukset traktorilla ovat vapautettu liikenneluvan tarpeesta. Sellaiset traktorin ja peräkärryn yhdistelmällä tehtävät kuljetukset, joissa voidaan käyttää lievemmin verotettua polttoainetta, eivät tarvitse liikennelupaa. Traktoria (maataloustraktori tai liikennetraktori) saa käyttää polttoainemaksua suorittamatta maa- ja metsätaloudessa. Tämä koskee kaikkia traktoreiksi luokiteltavia ajoneuvoja riippumatta esimerkiksi niiden omistussuhteista. Siten kysymykseen voi tulla yhtä hyvin maatilatalouden harjoittajan kuin esimerkiksi koneurakoitsijan traktori, kunhan sitä vain käytetään maa- ja metsätaloudessa. Koneiden siirrot Mikäli traktorin ja lavetin yhdistelmällä siirretään omaa konetta, ei liikennelupaa tarvita, oman tavaran siirtämisen perusteella. Tietyissä tilanteissa muidenkin työkoneita voidaan siirtää ilman liikennelupaa. Metsätyömailla (puunkorjuu, metsänparannus, kunnostusojitus, kannonnosto), samalla työmaalla urakoivat yrittäjät voivat siirtää toistensa työkoneita työmaalle ja työmaalta toiselle. Edellytyksenä tälle on se, että samalla työmaalla työskentelemisen tulee muodostaa sama urakointikokonaisuus. Traktori työkoneena Mikäli traktoria käytetään työkoneena (esimerkiksi vesakonraivuussa) eikä traktorilla kuljeteta mitään, ei kyseisessä käyttötarkoituksessa tarvita liikennelupaa. Liikenneluvan hankinnan edellytykset Liikennelupa myönnetään, kunhan hakija täyttää hyvämaineisuuden, vakavaraisuuden ja ammatillisen pätevyyden vaatimukset. Lisäksi hakijan vaatimuksina on: - täysi-ikäisyys, eikä toimintakelpoisuutta ole rajoitettu eikä määrätty edunvalvojaa - määräämisvallassa olevaa yhteisöä ei ole asetettu konkurssiin tavaraliikennelupaa vaativalla toimialalla viimeisimmän vuoden aikana - ei ole veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä eikä muita ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia, eikä velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin - ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon - ei ole tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti laiminlyönyt työsopimuslain, työehtosopimuslain, työaikalain tai vuosilomalain mukaisten työsuhde-etuuksien suorittamista taikka tapaturmavakuutuslain mukaista työntekijän pakollista vakuutusvelvollisuutta. - tai jos edellä mainittu tai siihen välittömästi verrattavissa oleva aikaisempi toiminta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan luvanvaraista toimintaa Luvan myöntävä viranomainen on alueen ELYkeskus. Ammatillinen pätevyys Ammatillisen pätevyyden vaatimus osoitetaan läpäisemällä tavaraliikenteen yrittäjäkurssin loppukoe hyväksytysti. Loppukokeeseen pääsee joko liikenneyrittäjäkurssille osallistumalla tai tietyissä rajatuissa tilanteissa suoraan. Ammatillisen pätevyyden vaatimus voidaan 5

6 6 täyttää myös nimeämällä yritykseen liikenteestä vastaava henkilö, joka täyttää kyseisen vaatimuksen on siis läpäissyt kokeen hyväksytysti. Jos oikeushenkilö (OY,KY) hakee liikennelupaa, pätevyysvaatimuksen tulee täyttää aina lupahakemuksen nimettävä liikenteestä vastaava henkilö. Luonnollinen henkilö, jolla on liikennelupa, voidaan hyväksyä oikeushenkilön liikenteestä vastaavaksi henkilöksi vain, jos hänellä on osakkuuteen tai osakkeiden omistukseen perustuva määräämisvalta tai yhdenvertainen asema muiden osakkaiden kanssa tässä yhtiössä tai yhteisössä. Nimetty liikenteestä vastaava henkilö saa hoitaa vain yhden yrityksen kuljetustoimintoja, ja niissä saa käyttää enintään 50 ajoneuvoa. Vakavaraisuus Liikenneluvan hakijalla tulee olla käytettävissään varoja vähintään euroa traktoria kohden. Voimavarat osoitetaan lupaviranomaiselle tilintarkastajan todistuksella, pankkivakuudella tai tilipanttauksella. Varoiksi katsotaan hakijan rahoitusomaisuus mukaan lukien tilinylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät nostamattomat luotot, vaihto-omaisuus sekä vakuutena käytettävissä oleva käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset. Jos hakija tai haltija on luonnollinen henkilö tai avoin yhtiö taikka kommandiittiyhtiö, voidaan varoiksi katsoa myös luonnollisen henkilön, yhtiömiesten ja vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtainen vakuutena käytettävissä oleva omaisuus. Hyvämaineisuus Jos hakijana on liikenteestä vastaava tai luonnollinen henkilö, hänellä ei saa - olla viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana saatua tuomiota vankeusrangaistukseen rikoksesta - kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu vähintään neljästä teosta sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, verotusta, liikenteen harjoittamista, liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, ympäristönsuojelua tai muuta ammatillista vastuuta koskevien säännösten rikkomisesta taikka EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittujen säännösten rikkomisesta - kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana määrätty vähintään neljästä teosta muita seuraamuksia kuin vankeutta tai sakkoa EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista vakavista rikkomuksista - kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu tietyistä teoista sakkorangaistukseen tai ei ole tietyistä teoista seuraamuksia yhteensä vähintään neljästä teosta Liikenneluvan saamiselle ei ole edellytyksiä, jos hyvämaineisuus on vaarantunut ja hakija on ilmeisen sopimaton. Sopimattomuutta arvioidaan lisäksi tekojen määrällä, tekojen vakavuudella ja suunnitelmallisuudella, teon kohdistumisella asiakkaaseen, kuljetettuun tavaraan tai viranomaiseen, sillä, että teolla on liikenneturvallisuutta heikentävä vaikutus, sillä, että teko on jokin EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen liitteessä IV tarkoitetuista yhteisön sääntöjen vakavimmista rikkomuksista sekä sillä, että teko on tehty ammattimaista liikennettä harjoitettaessa. Jos hakijana on oikeushenkilö, hyvämaineisuutta vaarantavina seikkoina arvioidaan - yhteisö on viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu yhteisösakkoon - yhteisön toimitusjohtajan tai vastuunalaisen yhtiömiehen hyvä maine on vaarantunut Liikenneluvan hakijana olevaa oikeushenkilöä ei voida pitää hyvämaineisena, jos hyvä maine on vaarantunut yllä tarkoitetusta syystä ja tämä osoittaa sen olevan ilmeisen sopimaton

7 harjoittamaan ammattimaista tavaraliikennettä. Sopimattomuutta arvioidaan kuten luonnollisilla henkilöillä. Kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus Kuljetuksen tilaajan on selvitettävä ennen kuljetuksesta sopimista - julkisesta liikenneluparekisteristä (VALLU), että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa tai että kuljetuksen suorittajalla on oikeus suorittaa kuljetus kabotaasina tai ilman liikennelupaa - että kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos se on siihen velvollinen kyseisestä myynnistä. Sopimusta ei saa tehdä, jos edellä luetellut edellytykset eivät täyty. Sopimusta ei saa myöskään tehdä, jos kuljetuksen tilaaja tietää tai hänen pitäisi tietää, ettei sopimuksen toinen osapuoli aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana. Selvitysvelvollisuutta ei ole tai se on rajoitettu tietyissä tilanteissa: - sopimuspuoli on valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakunta, Ahvenanmaan maakunnan kunta tai kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, Kansaneläkelaitos tai Suomen Pankki - edellisen selvityksen tekemisestä saman sopimuspuolen kanssa on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta - tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien kuluvana vuonna tapahtuneiden kuljetusten johdosta, jolloin selvitykset on tehtävä kalenterivuosittain. Kuljetuksen tilaajan ei tarvitse myöskään tehdä selvityksiä, jos sovittu kuljetushinta ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 500 euroa kolmen kuukauden aikana tehdyissä kuljetussopimuksissa tai jos kuljetusten alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle euroa. Lisätietoa 7

8 Liity sinäkin KL_flyer.indd :53:20 Meitä on 2500 Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjäja työnantajajärjestö. Liitto on vaikuttava edunvalvoja ja se kehittää ja tuottaa palveluita jäsenilleen. Liitossa on 2500 jäsenyrittäjää. Liity sinäkin. KL_flyer.indd :53:23

MILLOIN TARVITSET TAVARALIIKENNELUVAN

MILLOIN TARVITSET TAVARALIIKENNELUVAN MILLOIN TARVITSET TAVARALIIKENNELUVAN LIIKENNELUVAN tarve tavaraliikenteessä WWW.SKAL.FI Hyvä tavaraliikenteen ammattilainen tai kuljetuspalveluiden ostaja, Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus

Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Muutokset lyhyesti Heti!

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, kevät 2011 Jani Lahti OPINNÄYTETYÖ Logistiikan koulutusohjelma Forssa Työn nimi Kuljetusyrityksen perustaminen

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Kotitalousvähennys. http://vero.fi/fi-fi/syventavat_veroohjeet/henkiloasiakkaan_tuloverotus/kotitalousvah...

Kotitalousvähennys. http://vero.fi/fi-fi/syventavat_veroohjeet/henkiloasiakkaan_tuloverotus/kotitalousvah... Sida 1 av 42 Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Henkilöasiakkaan tuloverotus > Kotitalousvähennys Kotitalousvähennys Antopäivä: 24.1.2014 Diaarinumero: A218/200/2013 Voimassaolo: Toistaiseksi Valtuutussäännös:

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen.

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. Sisältö 1 Yleistä...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006).

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006). 1(14) LAKIEHDOTUKSET säädetään: 1. Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Tämä laki koskee vastikkeellisen laina- tai sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot