KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut PERUSOPETUS PÄIVÄHOITO- JA VARHAISKASVATUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

2 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet... 4 Esiopetus... 4 Ensisijainen kotiosoite... 4 Toissijainen koulupaikka... 4 Tilapäinen osoite... 4 Erityisopetuksen oppilas... 5 Valmistavan luokan oppilas... 5 Kotka svenska samskola... 5 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta... 5 Koulumatkaan käytetty aika... 6 Koulumatkan pituus ja omavastuumatka... 6 Omavastuumatka... 6 Kuljetuksen myöntämisen perusteet... 7 Koulumatkan pituus (matka yli 5 km)... 7 Koulumatkan rasittavuus... 8 Koulumatkan vaarallisuus... 8 Koulumatka poikkeusalueet... 9 Lyhytaikainen kuljetustarve...10 Kuljetusedun voimassa olo aika...10 Kuljetusedun hakeminen...11 Koulukuljetuksen hakemuslomake...11 Haku- ja käsittelyaika...11 Henkilökuljetusyksikkö

3 KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki on velvollinen järjestämään oppilaille koulukuljetuksen. Tämä opas sisältää ne periaatteet, joiden mukaan koulukuljetusta anotaan, myönnetään ja järjestetään. Opas on päivitetty syksyllä Kunnan tulee tarkistaa koulukuljetusperiaatteet riittävän usein, jotta oppilaiden oikeusturvan kannalta yhdenvertainen kohtelu turvataan. Oppilaskuljetusperiaatteissa määritellään: - kuljetusreitit - kuljetusperusteet / kuljetusoppilaat - kuljetettavien matkojen pituudet - koulumatkan mittauksen määrittely - kuljetusten turvallisuus / vaarallisuus ja sen määrittelyn perusteet - lukujärjestykselliset muutokset liittyen koulukuljetuksiin. Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Lasten ja nuorten palveluiden tukipalveluiden suunnittelija myöntää oikeuden maksuttomaan koulukuljetukseen sekä kuljetusta ja saattamista varten maksettavaan avustukseen sekä maksuttomaan majoitukseen (Lasten ja nuorten palveluiden toimintasääntö 10 ). Esiopetuksen osalta oikeuden maksuttomaan esiopetuskuljetukseen myöntää päivähoitoalueen esimies (lasten ja nuorten palveluiden toiminta- sääntö 11 ). Perusopetuslain 32 :n mukaan jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 :n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Mikäli perusopetuslain määrittämät koulukuljetusten myöntämisperusteet eivät täyty, ovat huoltajat itse velvollisia järjestämään lastensa koulukuljetukset. 3

4 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta lähikouluun. Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle tai lapsen kotia lähimpänä olevaan esiopetuspaikkaan. Ensisijainen kotiosoite Maksuton koulukuljetus myönnetään oppilaan ensisijaisen kotiosoitteen ja lähikoulun väliselle matkalle. Lapsen asuessa kahden eri huoltajan luona, kunta on velvollinen järjestämään lapsen koulukuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn vakinaiseen asuinpaikkaan. (KHO 2006:10). Lähikoulu osoitetaan oppilaalle pääsääntöisesti seuraavissa tilanteissa: esiopetukseen tulo, ensimmäiselle luokalle tulo, yläkouluun siirtyminen, kotiosoitteen muuttuessa. Erityisopetuksen oppilaille lähikoulu osoitetaan erityisopetuspäätöksen yhteydessä. Oppilaalle osoitetaan myös lähikoulu silloin, kun hänet otetaan maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilaaksi. Esiopetus Kunta järjestää esiopetusoppilaalle kuljetuksen, jos esiopetuksen oppilaan matka lähimpään esiopetuspaikkaan on yli 5 km. Lisäksi on huomioitava, että kuljetus koskee ainoastaan maksutonta esiopetusta, päivähoitomatkat eivät kuulu kuljetusten piiriin. Jos kunta määrää esiopetuspaikan muuhun kuin lähimpään esiopetuspaikkaan, on kunta velvollinen järjestämään kuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle kuljettamisesta, jos matka osoitettuun esiopetuspaikkaan on yli 5 km. Toissijainen koulupaikka Jos oppilaalle on myönnetty huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin perusopetuslain 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun lähikouluun (toissijainen koulupaikka) kuljetuksia ei järjestä eikä korvata. Toissijaiseen kouluun oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa koulukuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tilapäinen osoite Harkinnanvarainen maksuton koulukuljetus voidaan väliaikaisesti myöntää hakemuksesta tilapäiseen osoitteeseen oppilashuollollisista syistä asiantuntijalausunnon perusteella. Lisäksi oppilaalla voi olla väliaikaisesti oikeus hakemuksesta koulukuljetukseen tilapäisosoitteesta (esimerkiksi muutto tulipalon tai vesivahingon takia), mikäli koulukuljetuksen muut myöntämiskriteerit ovat täyttyneet. Esiopetuksen maksutonta koulukuljetusta hae- taan päivähoidon vastuualueelta. 4

5 Erityisopetuksen oppilas Jos erityisopetuksen tai jonkun muun koulunkäynnin onnistumisen kannalta määräytyvän erityisjärjestelyn takia oppilaalle on osoitettu koulunkäyntipaikaksi tietty koulu, koulukuljetusperusteet ovat samat kuin lähikouluaan käyvillä. Erityisopetuksen ja pienryhmän oppilaille myönnetään maksuton koulukuljetus pääsääntöisesti koulumatkan rasittavuuden tai vaikeuden vuoksi yleiselle liikennevälineellä tai erilliskuljetuksena. Kotka svenska samskola Kotka Svenska samskola on lähikoulu niille Kotkassa asuville oppivelvollisille, joiden äidinkieli on ruotsi. Koulu määritellään oppilaan lähikouluksi myös siinä tapauksessa että oppilas pystyy opiskelemaan sekä suomen että ruotsin kielellä ja huoltaja valitsee ruotsinkielisen koulun oppilaan kouluksi (perusopetuslain (628/1998) 10 :n 3 momentti). Lisäksi koulu määritellään lähikouluksi lisäksi niille oppilaille, jotka ovat aloittaneet koulunkäynnin ruotsinkielellä jossain muualla. Maksutonta koulukuljetusta haetaan opetustoimen vastuualueelta. Erityisopetukseen siirto ei automaattisesti takaa maksutonta koulukuljetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka suorittaa esiopetustaan on oikeutettu koulukuljetukseen koulumatkan ylittäessä viisi kilometriä tai asiantuntijan lausuntoon perustuen. Myöntämisperusteet ovat samat kuin muille erityisopetuksen oppilaille. Valmistavan luokan oppilas Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen osalta koko kaupunki on yhtenä oppilasalueena. Valmistavan opetuksen oppilaista tehdään hakemuksesta aina harkinnanvarainen kuljetuspäätös. Maksuton koulukuljetus myönnetään koulumatkan pituuden, oppilaan iän ja oppilashuollollisten syiden perusteella joko julkisella liikennevälineellä tai erilliskuljetuksena. Valmistavan luokan oppilaita koskevat samat ohjeet omavastuumatkasta ja taksipysäkeistä kuin perusopetuksen oppilaita. Oppilaskuljetusten järjestämisessä ja kuljetuskorvausten määrittelyssä noudatetaan kaupungin käyttämiä perusteita ja periaatteita. Oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen mukaisiin kuljetuksiin määräytyy lähikouluperiaatteiden mukaisesti. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuslain 48 :n 4 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 :n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Lain perusteluissa (HE 57/2003) on todettu, ettei kunnalla ole velvollisuutta erikseen järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta. Lain perustelujan mukaan säännös on tarkoitettu toimintojen suunnittelua ohjaavaksi, eikä se siten esimerkiksi velvoita kuntaa kuljetusten järjestämiseen. 5

6 Iltapäivätoiminnan päättyessä oppilaiden koulukuljetukset järjestetään yhtenä yhteiskuljetuksena. Mikäli aikataulu ei sovi huoltajalle, hän vastaa itse oppilaan kuljetuksesta kotiin. Koulumatkaan käytetty aika Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamuin ja/tai iltapäivisin. Kuljetusreitistä johtuen oppilas voi joutua myös olemaan koulukyydissä pitemmän aikaan kuin lyhyintä reittiä ajattaessa koulumatkoihin menisi aikaa. Koulumatkaan käytettävän ajan laskemiseen käytetään mm. linja-autoliikenteen aikatauluja Koulupäivän jälkeen kuljetusta odottavalle oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus valvottuun toimintaan tai tarjota tila esimerkiksi läksyjen tekemiseen. Päivittäiset odotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyinä. Koulumatkan pituus ja omavastuumatka Oppilaan koulumatkan pituus lasketaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta lähikouluun. Koulumatka mitataan lyhintä, kävelykelpoista reittiä pitkin. Kävely- ja pyörätiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Lisäksi huomioidaan, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan. Koulumatkan pituus mitataan Kotkan kaupungin paikkatietosovelluksen karttatoiminnolla tai käytettävissä olevilla karttasovelluksilla esimerkiksi google.fi maps -sovelluksella. Lain perusteella kunnan velvollisuus on myöntää maksuton koulukuljetus vain viisi kilometriä ylittävälle osalle. Maksuton koulukuljetus myönnetään vain, kun koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoista (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein. Omavastuumatka Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Koulukuljetus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Omavastuumatkana oppilas velvoitetaan kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta linja-autopysäkille tai taksireitin varteen, ellei koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylity tai oppilaan terveydentila muuta vaadi tai ko. tieosuus ole todettu vaaralliseksi. Omavastuumatkan pituus arvioidaan aina erikseen kohtuulliseksi oppilaan ikä ja muut turvallisuuteen liittyvät näkökohdat huomioiden. 6

7 Taksi- tai palveluauto-pysäkit määritellään yh- dessä kuljetuksia myöntävän opetustoimen ja kuljetuksia hoitavan henkilökuljetusyksikön kanssa. Kuljetusreitit ovat joko henkilökulje- tusyksikön, kuljetuksen suorittajan tai heidän yhteisesti määrittelemiä. Huoltajat tai yksittäiset kuljettajat eivät voi tehdä muutoksia kuljetus- reitteihin tai taksipysäkkien paikkaan. Oppilaan tulee olla kuljetuspisteessä hyvissä ajoin ennen ilmoitettua kuljetusaikaa. Koulukul- jetuksen ei tarvitse jäädä odottamaan myö- hässä olevaa oppilasta. Oppilas voi joutua kou- lumatkoillaan odottamaan kuljetusta kulje- tusreitin varrella tai koululla. Kuljetuksesta myöhästyneille ei järjestetä toista kuljetusta, vaan huoltajien vastuulla on järjes- tää myöhästyneen oppilaan kuljetus. Peru- matta jätetyn tai aiheettoman kuljetuksen kus- tannukset voidaan periä huoltajalta. Oppilaiden vanhemmat voivat halutessaan jär- jestää lastensa koulumatkat toisin, mikäli katso- vat, ettei kaupungin tarjoama taso ole heille riit- tävä ja vastaavat tällöin itse syntyvistä kustan- nuksista. Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Kuljetuksen myöntämisen perusteet - koulumatkan pituus (yli 5 km) - koulumatkan rasittavuus ja vaikeus - koulumatkan vaarallisuus Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti ole massa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja (tila-auto, taksi) käytetään toissijaisesti täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai erikoistapauksissa. Koulumatkan pituus (matka yli 5 km) Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Oppilaan koulumatka lasketaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta lähikouluun. Lain perusteella kunnan velvollisuus on myöntää maksuton koulukuljetus vain viisi kilometriä ylittävälle osalle. Yläkoulun rehtorit myöntävät maksuttoman koulukuljetuksen yleisellä liikennevälineellä oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä. Oppilas saa bussikortin koululta. Alakoulun oppilas, jolle on myönnetty koulukuljetus julkisella liikennevälineellä matkan pituuden tai muun myöntämisperusteen mukaan saa bussikortin koululta. Mikäli oppilaan koulumatkaan kuuluva enimmäisaika ylittyy huoltaja voi hakea oppilaalle koulukuljetusta erilliskuljetuksena ylittävälle ajalle opetustoimen hallinnosta. 7

8 Koulumatkan rasittavuus Kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen, jos matka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Koulumatka saattaa olla liian vaikea esimerkiksi oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian raskas, jos oppilaalla on terveydellisiä esteitä kulkea koulumatka omin neuvoin. Opetuksen järjestäjä harkitsee em. tapauksissa kuljetustarpeen. Koulumatkan vaarallisuus Haettaessa maksutonta koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden vuoksi tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa selvitys tai asiantuntijalausunto tien tai muiden olosuhteiden vaarallisuudesta. Koulumatkan vaarallisuuden ja vaikeuden arvioi koulukuljetuksen myöntäjä tarvittaessa asiantuntijalausuntoon tukeutuen. Kuljetusmatkan järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina hakemusta ja sen liitteenä asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeiden syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä. Harkinnan mukaan maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös oppilaalle oppilashuollollisista syistä. Matkan rasittavuuden tai vaikeuden vuoksi koulukuljetusta haetaan joka lukuvuodelle erikseen ellei sitä ole viranhaltijapäätöksessä myönnetty jo suoraan pidemmäksi ajaksi. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Seuraavat seikat voivat vaikuttaa tieosuuden vaarallisuuteen yhdessä tai erikseen: - tien toiminnallinen luokka - tien ylityskohdat - liikennemäärät - raskaiden ajoneuvojen osuus - nopeusrajoitukset - tien leveys - piennarleveys - tien mäkisyys ja kaarteisuus - mahdolliset kevyen liikenteen väylät ja tievalaistus Koulumatkaa ei pidetä vaarallisena, jos käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, ja riittävä näkyvyys kaikissa paikoissa. 8

9 Pelkästään tien ylittämistä bussipysäkille tai koulutaksipysäkin noutopaikalle ei pidetä yksinään vaarallisena (Kouvolan hallinto-oikeus ). Tien vaarallisuudesta voi myös poliisi antaa lausunnon. Kuljetusedun (julkinen kulkuneuvo) saaneelle oppilaalle myönnetään lisäksi tarvittaessa maksuton koulukuljetus erilliskuljetuksena niinä päivinä, jolloin perusopetuslain määrittelemät odotusajat ylittyvät. Arviointeja ja suosituksia käytetään asiantuntija-apuna päätöstä tehtäessä, ne eivät kuitenkaan velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen. Kuljetusta matkan vaarallisuuden vuoksi haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Kuljetukset myönnetään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti julkisella liikennevälineellä ja toissijaisesti erilliskuljetuksena. Koulumatkan vaarallisuus tarkistetaan vuosittain ja maksuton koulukuljetus liian vaarallisuuden perusteella voidaan lopettaa, mikäli olosuhteiden katsotaan parantuneen. Mikäli oppilaan koulumatka on todettu liian vaaralliseksi, hän saa maksuttoman koulukuljetuksen liian vaaralliseksi katsotun tieosuuden osalta. Koulumatka poikkeusalueet Kouluteiden turvallisuuden osalta sovelletaan kunnan edustajien toimesta päätettyjä poikkeusalueita, jotka päivitetään tarpeen mukaan. Mikäli opetuksen järjestäjä määrittelee uuden poikkeusalueen tien vaarallisuuden vuoksi maksuton koulukuljetus myönnetään hakemuk- sesta kaikille alueella asuville oppilaille ensisi- jaisesti julkisella liikennevälineellä ( lk) ja harkinnan mukaan myös luokkalaisille. Poikkeusalueet - koulumatka alle 5 km KORKEAKOSKEN KOULU Hurukselantien alue lk / erilliskuljetus lk / julkinen kulkuneuvo Laajakosken suunta lk / julkinen kulkuneuvo lk ei kuljetusta TAVASTILAN KOULU Tavastilantie-Juurikorven-Ylänummen suunta lk / julkinen kulkuneuvo lk ei kuljetusta Kaarniemen alue: lk erilliskuljetus Kouvolantien takaa (ei alikulkutunnelia) lk erilliskuljetus PIHKOON KOULU Pernoontien suunta lk julkinen kulkuneuvo lk julkinen kulkuneuvo Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisella kulkuneuvolla myös poikkeusalueella asuville oppilaille (yhdenvertaisuus). Toissijaisena kuljetusmuotona käytetään erilliskuljetusta. 9

10 Lyhytaikainen kuljetustarve Tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden sattuessa oppilaalle on mahdollista hakea määräaikaista koulukuljetusta. Hakemus ja lääkärintodistus toimitetaan opetustoimen hallintoon (kirjaamoon tai Laivurinkatu 4). Hakemuksen liitteeksi tulee olla lääkärintodistus, jossa tarve perustellaan. Lääkärinlausuntoa käytetään aina vain asiantuntija-apuna koulukuljetuksesta päätettäessä. Kuljetusedun voimassa olo aika Mikäli maksuttoman koulumatkan hakemuksen perusteena on koulumatkan vaarallisuus, muut terveydelliset syyt tai matkan rasittavuus / vaikeus hakemus tulee tehdä lukuvuosittain ja päätös on voimassa vain lukuvuoden tai määräajan (esim ). Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen. Asia ratkaistaan tapauskohtaiset, eikä suositus ole tae kuljetuksen saamiselle. Lääkärinlausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeiden syiden ja perustelujen lisäksi myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä. Tapaturmien vuoksi tarvittavan koulukuljetuksen järjestämiseen varataan kaksi arkipäivää siitä lukien, kun hakemus ja lääkärintodistus ovat saapuneet opetustoimen hallintoon. Koulukuljetusten järjestämiseen varaan kolme arkipäivää siitä lukien, kun kuljetuspäätös on saapunut henkilökuljetusyksikköön. Kuljetusta varten tarvitaan tiedot oppilaan lukujärjestyksestä. Opetustoimen hallinto ilmoittaa henkilökuljetusyksikölle lyhytaikaisen koulukuljetuksen myöntämisestä, jonka jälkeen huoltajalle ja koululle ilmoitetaan kuljetuksen aloittamispäivä. Koulutapaturman aiheuttaman loukkaantumisen takia kunta järjestää kuljetuksen, mikäli tarve on lääkärintodistuksessa todettu. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää huol- tajan hakemuksesta erityisopetuksessa olevil- le oppilaille lukuvuotta pidemmäksi ajaksi. Op- pilaan osoitteenmuutoksen tai koulupaikan muutoksen takia maksutonta koulukuljetusta on haettava uudelleen. Mikäli huoltajat eivät tyydy viranhaltijan päätök- seen, siitä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oi- keuteen, kirjaamo, PL 1744, Kuopio. Opetustoimi ei järjestä eikä korvaa kuljetuksia - hoitopaikasta kouluun tai koulusta hoitopaikkaan - terapia-, lääkäri- ym. käynteihin - tilapäisiin hoitopaikkoihin - kaverin luokse tai vapaa-ajan kerhoihin - muuhun kuin perusopetuslain mukai- seen iltapäivätoimintaan 10

11 Kuljetusedun hakeminen Hakemuslomakkeen postittaminen Perusopetuksen oppilas Kotkan kaupunki / kirjaamo Lasten ja nuorten palvelut / opetustoimi PL 257, Kotka Sähköisesti: Lisätietoja puh kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen . Esiopetuksen oppilas Kotkan kaupunki / kirjaamo Lasten ja nuorten palvelut / päivähoito PL 257, Kotka Sähköisesti: Koulukuljetuksen hakemuslomake Hakemuslomakkeen saa lasten ja nuorten palvelusta (Laivurinkatu 4) tai kouluilta koulukuljetusvastaavalta tai opetustoimen internet-sivustolta ->Opetustoimi -> Päivittäinen koulunkäynti -> Koulumatkat. Haku- ja käsittelyaika Tulevaa lukuvuotta koskeva koulukuljetushakemus tulee lähettää hakemusta käsittelevälle taholle huhtikuun loppuun mennessä. Hakemukset ratkaistaan ennen uuden lukuvuoden alkua. Lukuvuoden aikana toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 2-4 vk. Koulukuljetukset alkavat sen jälkeen kun viranhaltijapäätös on tehty. KULJETUSTEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT Lisätietoja ja hakemuslomake päivähoidon alue-esimieheltä Kotka Svenska samskola Kotkan kaupunki / kirjaamo Lasten ja nuorten palvelut / opetustoimi PL 257, Kotka Sähköisesti: Lisätietoja puh kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen . Kotka svenska samskola puh Henkilökuljetusyksikkö Koulukuljetusten käytännönjärjestelyistä vastaa Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö. Puh Puh Kouluissa on usein koulukuljetuksista vastaava henkilö, jonka yhteystiedot on saatavilla koulusta. Esiopetuksessa kuljetukseen liittyviin kysymyksiin vastaa esiopetuksen henkilöstö. Ohjeet kuljetuksen ajaksi, huoltajille ja oppilaille päivitetään säännöllisesti. 11

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset)

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset) Puolustusministeriön muutto- ja siirtotyöryhmässä 22.10.2013 hyväksytty tekninen koonnos. PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot