ESIOPETUSKULJETUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIOPETUSKULJETUKSET"

Transkriptio

1 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa kuljetukset parhaalla katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat järjestää lastensa esiopetusmatkat itse, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä. Tällöin vanhemmat vastaavat syntyneistä kustannuksista. Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Lohjalla esiopetuskuljetukseen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joiden esiopetusmatka on yli 3 kilometriä tai matka on oppilaan iän ja muut olosuhteet huomioiden liian rasittava tai vaarallinen. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on kotoa suoraan esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. ESIOPETUSKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Kouluautoja käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja (vuorolinja ja kouluauto). Aikataulusta johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain mukaan alakoulun oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2½ tuntia päivässä. Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta-ovelle-kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät ns. taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. Kodin ja pysäkin välille ei järjestetä kuljetuksia.

2 KUINKA ESIOPETUSKULJETUSTA HAETAAN Esiopetuskuljetuksen järjestämistä haetaan erillisellä koulumatkakuljetuslomakkeella. Päätöksen kuljetuksesta tekee varhaiskasvatuspäällikkö lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemuksen mukana on toimitettava mahdolliset asiantuntijalausunnot. Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella, voidaan kuljetus järjestää lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi. KULJETUKSEN AIKANA Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä: Esiopetuksen järjestyssäännöt ovat voimassa myös esiopetusmatkojen ajan Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa tai kouluautossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja kouluautossa on pidettävä turvavyöt kiinni. Linja-auton tai kouluauton kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla. Huoltajan tulee ilmoittaa kouluauton kuljettajalle, jos oppilas sairastuu, eikä tarvitse koulukyytiä. Kouluauton kuljettajalle on hyvä ilmoittaa oppilaan terveydentilaa koskevista seikoista, kuten allergioista ym., jotka saattavat vaikuttaa kuljetuksiin. Kouluauton ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy taksipysäkiltä tai lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan on oltava sovittuna aikana pysäkillä; ei esimerkiksi sen läheisyydessä. Kouluauto ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 15 minuutin kuluessa sovitusta ajasta. Kouluauto ei saa ohittaa pysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana. Linja-autoa käytettäessä on annettava selvä ja reipas pysähtymismerkki. Hämärän ja pimeän aikana heijastin auttaa ratkaisevasti näkymistä. Maksu suoritetaan linja-autossa kortilla, jonka tulee olla ehjä ja oikealle välimatkalle annettu. Jos kuljettaja huomauttaa virheellisestä kortista, on oppilaan välittömästi esiopetuksessa ilmoitettava asia esiopetuksen opettajalle.

3 POIKKEUSTILANTEET: 1. Onnettomuudet Kunta vastaa oppilaalle esiopetuksessa tai esiopetusmatkalla tapahtuvista tapaturmista. Vastuu koskee varsinaista esiopetusaikaa ja matkaa sekä esiopetuksen järjestämiä retkiä ym. matkoja. Kaupunki korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Liikennevahingoissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut tulee ohjata ensisijaisesti lakisääteisen liikennevakuutuksen korvattavaksi. Esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata. Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. Vakavuusasteeltaan lievemmissä onnettomuuksissa on esiopetus velvollinen tiedottamaan oppilaiden huoltajille tapahtuneesta. 2. Vahinko tai ilkivalta Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kaupunki ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja. 3. Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset Mahdollinen laatuvirheitä koskeva kirjallinen palaute osoitetaan sivistyskeskukselle tai suoraan liikennöitsijälle. Kaikki sivistyskeskukseen tulleet palautteet kirjataan ylös ja käsitellään liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin. 4. Pysäkin paikka Sivistyskeskus osoittaa oppilaalle taksipysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. LIIKENNETURVALLISUUS Lohjan kaupunki tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden edistämiseksi. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että esiopetuksensa aloittaville lapsille opetetaan hyvä ja turvallinen matkareitti esiopetukseen sekä liikenteessä kulkemisen säännöt. Esiopetuksen oppilaiden ei suositella kulkevan esiopetusmatkoja polkupyörällä. Mikäli esiopetuspäivän aikana tehdään pyöräretkiä, on kypärän käyttö kaikille pakollista. Vanhempien toivotaan myös kiinnittävän huomiota lasten heijastimien käyttöön pimeänä vuodenaikana.

4 1. KULJETUKSEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja opetuslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Perusopetuslaki (628/1998) 32 Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden aikana on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 :n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. ( / 1139) Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Opetuslautakunta ( ) on päättänyt hyväksyä koulumatkakuljetuksissa noudatettavaksi seuraavat periaatteet: I. Kuljetus/avustusoikeus lain mukaan (perusopetuslaki 32 ) Oppilas omassa lähikoulussaan ja matka yli viisi kilometriä; oppilaan koulumatkaksi katsotaan lyhin jalankulkukelpoinen, yleisesti käytössä oleva tie oppilaan kotipihalta koulun pihalle.

5 Oppilas omassa lähikoulussaan ja matka alle viisi kilometriä, mutta oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen liian rasittava tai vaarallinen. Jos huoltaja hakee kuljetusta tai avustusta matkan rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella, koululla tulee olla/koulu hankkii asiantuntijalausunnon, missä ilmenee asiantuntijan näkemys kuljetuksen tarpeellisuudesta ja siitä, mihin saakka kuljetusta tarvitaan, ja tarvitaanko sitä lukuvuoden ympäri vai esimerkiksi vain talvikaudeksi (marras-maaliskuu). Asiantuntijana toimivat - tien vaarallisuutta arvioiva työryhmä (teiden ylläpitäjän ja poliisin edustaja, opetuspäällikkö sekä sivistyskeskuksen kuljetuksesta vastaavat henkilöt) - muiden syiden osalta lääkäri, psykologi tai kuraattori - päätökset tehdään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. II. Mahdollisuudet kuljetukseen muissa kuin lakisääteisissä tapauksissa 1) Kuljetukseen tai avustukseen oikeuttavaksi matkaksi katsotaan esiopetuksessa ja 1-4 luokilla yli kolmen kilometrin matka ja luokilla 5-9 perusopetuslain 32 :n mukainen yli viiden kilometrin matka. 2) Jos oppilas vaihtaa koulua 5 luokalla alkavan A2-kielen valinnan johdosta, hänellä on oikeus kuljetukseen, jos kuljetuksen ehdot muutoin täyttyvät. 3) Asuinpaikkaa muuttaneelle oppilaalle, joka aiemman kieli- tai muun ainevalinnan johdosta joutuu menemään muuhun kuin uuden asuinpaikkansa kouluun, on oikeus kuljetukseen, jos kuljetuksen ehdot muutoin täyttyvät. 4) Opetuspäällikön oikeuttamana rehtori voi myöntää hakemuksesta kuljetuksen muissakin kuin edellä luetelluissa tapauksissa, jos oppilaan kokonaistilanteeseen liittyvät seikat katsotaan sellaisiksi, että hänen opiskelunsa häiriintyisi ilman kuljetusta. 5) Päätökset tehdään enintään lukuvuodeksi. III. Koulupaikkamäärittelyjä (perusopetuslaki on 6 2 mom.) Jos oppilas aloittaa koulun muualla kuin omassa lähikoulussaan, huoltaja vastaa itse kuljetuksesta. Koulun tulee antaa tästä asiasta huoltajalle selkeä tieto, ennen kuin huoltaja päättää kouluvalinnasta. IV. Oppilaan kävelymatka autolle Kuljetusreitit tulee tehdä mahdollisimman vähin poikkeamin pääteiltä. Pysäkkipaikkaa määritettäessä on tarkistettava, ettei oppilaan päivittäinen matkoihin ja odotuksiin kuluva aika ylitä laissa säädettyä 2,5 tai 3 tuntia (perusopetuslaki 32 2 mom.).

6 Yhden kilometrin kävelyyn lasketaan kuluvaksi 15 minuutin pituinen aika. Kävelymatkan määrityksestä voidaan poiketa myös kouluauton erityisen varhaisen aikataulun vuoksi. V. Vuorolinjojen käyttö Kuljetukseen oikeutetun oppilaan ensisijainen kuljetusmuoto on vuorolinja. VI. Vapaapaikkojen käyttö Vapaapaikkaoikeus on tarkoitettu haja-asutusalueella asuville oppilaille. Reiteillä, joissa kouluauto kulkee ja oppilaalla ei ole mahdollisuutta käyttää vuorolinjaa, voidaan myöntää ns. vapaita paikkoja hakemuksesta, mikäli kouluautossa on tilaa. Vapaapaikkaa voidaan hakea myös osaksi lukuvuotta. Matkan hinta vapaapaikalla on yksi euroa/suunta. Poissaoloja ei oteta huomioon laskutuksessa vähentävänä tekijänä. Koulumatkakuljetukset laskutetaan jälkikäteen. Kuljetus vapaalla paikalla on aina tilapäinen eikä luo pysyvää kuljetusoikeutta. Mikäli hakijoita on paljon, eikä vapaita paikkoja ole kaikille hakijoille, paikkaa ei myönnetä kenellekään. Hakemus tulee toimittaa koulun toimistoon mennessä. Vapaapaikkahakemukset käsitellään mennessä. VII. Muiden matkustajien kuljettaminen Kuljetuksiin voidaan ottaa asianmukaista korvausta vastaan muitakin matkustajia kuin peruskoululaisia, esimerkiksi asiointiliikennepalveluja tarvitsevia ja opetuspäällikön päätöksellä haja-asutusalueella asuvia lukion ja ammattioppilaitoksen oppilaita. Lohjan kaupunki ei järjestä ns. "kaverikuljetuksia". VIII. Yhteishuoltajuus Oppilaan kuljetus järjestetään vain sen huoltajan osoitteesta, jossa lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla ja kuljetusehdot muutoin täyttyvät. (KHO: 2006:10 / ) IX. Suunnitteluperiaatteet Koulujen työjärjestykset on tehtävä siten, että ne mahdollistavat pääsääntöisesti koko lukuvuoden kestävän kuljetusreittien suunnittelun. Seuraavan lukuvuoden päivittäiset työajat on toimitettava sivistyskeskukseen mennessä. Koulukuljetusasioissa huoltaja asioi ensisijaisesti päiväkodin kanssa ja päiväkoti sivistyskeskuksen kanssa.

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Perusopetus Esiopetus Erityispäivähoito Sivistystoimi Opetuslautakunta 5.4.2011 ( 34) HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Tässä oppaassa käsitellään perusja esiopetuksen sekä

Lisätiedot

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 LAITILAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Hyväksytty koulutuslautakunnassa 26.10.2006 Lasten

Lisätiedot

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen 2 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 25.10.2007 Muutettu: Koulutuslautakunta 13.4.2011 33 Perusopetuslain 32 :ssä (tämän oppaan

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. KARVIAN KUNTA KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ 2012 (sääntöä päivitetään tarpeen mukaan) 1. YLEISTÄ Tämä sääntö sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille ja esioppilaille - myönnetään Karvian kunnan kustantama

Lisätiedot

Pyhännän koulukuljetussääntö

Pyhännän koulukuljetussääntö Pyhännän kunta Sivistysosasto Pyhännän koulukuljetussääntö Hyväksytty: Sivistyslautakunta 12.6.2014 Otetaan käyttöön: 1.8.2014 Korvaa säännön: Koululautakunnan 13.5.2003 hyväksymä koulukuljetuksen ohjeistus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 ja 28.2.2012 17 (päivitys) 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2011 lukien Hyväksytty siv.ltk 63/9.11.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32. 3 Yleistä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS 1/12 MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS Sivistyslautakunta hyväksytty 27.5.2009 Päivitetty 11.06.2014 41 Päivitetty 09.06.2015 33 2/12 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2009 lukien 2. KULJETUSTEN

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET 1 Opetuslautakunta 17.12.2013 135 SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011 Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet 1. Yleiset periaatteet Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 Sisältö 1 Yleiset periaatteet... 3 Tien vaarallisuus... 4 Koulumatkan pituus... 4 2 Lainsäädäntö... 5 3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 24.3.2015 2 Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Koulukuljetusopas. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Sivistyslautakunta 11.12.

KAJAANIN KAUPUNKI. Koulukuljetusopas. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Sivistyslautakunta 11.12. KAJAANIN KAUPUNKI Koulukuljetusopas Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 11.12.2013 112 KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

Koulukuljetusopas. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Sivistyslautakunta 11.12.2013 112

Koulukuljetusopas. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Sivistyslautakunta 11.12.2013 112 Koulukuljetusopas Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 11.12.2013 112 KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Keuruun kaupunki 26.8.2007 SIVISTYSPALVELUKESKUS Pl 65 42701 KEURUU. Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET

Keuruun kaupunki 26.8.2007 SIVISTYSPALVELUKESKUS Pl 65 42701 KEURUU. Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään koulukuljetus Keuruun kaupungin toimesta.

Lisätiedot

Keuruun kaupunki SIVISTYSPALVELUKESKUS Multiantie 5 42700 KEURUU

Keuruun kaupunki SIVISTYSPALVELUKESKUS Multiantie 5 42700 KEURUU Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet (Koulukuljetuskriteerit on hyväksynyt sivistyslautakunta v. 2005. Kriteerejä on päivitetty / täydennetty v. 2008 ja v. 2011) 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen. Koulumatkaoikeus voi olla

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen.

Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen. Kasvun ja oppimisen ltk 29.4.2014 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSOPAS Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen. 2 SISÄLTÖ 1 KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 Perusopetuslaki

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET IMATRAN KAUPUNKI ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 1 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 2 Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen... 2 Koulumatkan

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

Janakkalan kunnan koulukuljetusopas

Janakkalan kunnan koulukuljetusopas Janakkalan kunnan koulukuljetusopas Hyväksytty Janakkalan kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 17.6.2014 56 JANAKKALAN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2014 56) 1. YLEISET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Versio 4.6.2014 Jyväskylän kaupunki Kasvun- ja oppimisen palvelut / perusopetuspalvelut Sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta 13.5.2015 29 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset... 5

Lisätiedot

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Koulukuljetukset Riihimäen kaupungilla... 4 3 Koulukuljetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 2 Sisällys 1. YLEISTÄ KOULUMATKAKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ... 3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 2.1 Perusopetuslaki 6 : oppilaan koulupaikan

Lisätiedot

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet Nokiankaupungin koulukuljetusperiaatteet SISÄLTÖ 1. Yleiset periaatteet...1 2. Käsitteitä...1 3. Lainsäädäntö...2 4. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa...2 4.1 Koulumatka...3

Lisätiedot