Askolan kunta Sivistyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51"

Transkriptio

1 Askolan kunta Sivistyslautakunta Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle

2 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus Askolan kunnassa. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n mukaan ja Askolan sivistyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa kuljetukset parhaalla katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat aina järjestää omalla kustannuksella lastensa koulumatkat paremmin, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä. Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Käsillä olevassa oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään Askolan kunnan koulukuljetukset, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetustenaikaiseen käyttäytymiseen. Perusopetuslaki ja Askolan sivistyslautakunnan hyväksymät ohjeet määrittelevät ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Esiopetuskuljetuksissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin 1. luokan oppilaiden kuljetuksissa. Koulumatkan pituus Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen oman koulupiirin kouluun tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on yli 5 kilometriä. Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään kouluun lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin pihalta koulun pihalle. Koulumatka mitataan seuraavalla tavalla: koulun osoitteen mukaan koulun portille oppilaan kotiosoitteen mukaan kiinteistön osoitteen perusteella kiinteistön liittymään tai tontin rajaan sivistystoimisto mittaa matkan kartan perusteella Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omia neuvoin. 2

3 Koulumatkan vaarallisuus Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kunta on velvollinen järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteina käytetään tiehallinnon määrittelemiä koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärä ja nopeusrajoitukset. Esimerkiksi valaistuksen puuttuminen ei yksinään tee tiestä vaarallista. Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan vaarallista tietä lähimmälle linja-auto/taksipysäkille. Jos kuitenkin esikoululaisilla ja 1-2 luokkalaisilla on matkaa taksipysäkille yli yksi (1) kilometri, silloin pyritään löytämään taksille lähempää kotoa turvallinen pysähtymis- / kääntymispaikka. Sivistyslautakunta on määritellyt vaaralliset tieosuudet Askolassa seuraavasti (tilanne , lisäys ): - Maantie 1605 välillä kuntaraja/porvoo-särkijärven koulu: luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden - Maantie 1605 välillä Lassbackantien th Sikiläntien th: luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden - Maantie 1605 välillä Sikiläntien th kuntaraja/myrskylä luokka-asteilla 0-3 ajalla koko lukuvuoden - Maantie 1635 välillä Eerolanmäen th-metsätalo luokka-asteilla 0-3 ajalla koko lukuvuoden - Kantatie 55 alueella Maantien 1635 risteys-kuntaraja/mäntsälä luokka-asteilla Maantie 1604 luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden - Pornaistentie 151 (pois lukien pyörätieosuus) luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Matkan rasittavuutta arvioitaessa käytetään perusteena yleensä lääkärinlausuntoa oppilaasta tai liikkumisolosuhteista johtuvia seikkoja. Lääkärilausunnon hankkii huoltaja ja liikkumisympäristöä koskevan selvityksen tekee pyynnöstä viranomais- tai joku muu taho. Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen elleivät ne ole luonteeltaan pysyväisluonteisia. Tällaisissa tapauksissa asia sovitaan erikseen. Hakemus liitteineen toimitetaan toukokuun loppuun mennessä. Koulumatkan rasittavuuden määrittelee Askolan sivistyslautakunta tapauskohtaisesti. 3

4 Vieraassa koulupiirissä tai kunnassa koulua käyvät oppilaat Perusopetuslain 6:2 nojalla Askolan kunta on määritellyt oppilaille lähikoulut (kunnanhallitus ). Oppilaasta tai koulusta johtuvien seikkojen vuoksi lähikoulu on ollut Askolassa harvoin muu, kuin lähin koulu. Erityisluokan perustaminen ja sen sijoittaminen lukien Monninkylän koululle on joissain tapauksissa tuonut tähän poikkeuksia. Lisäksi, mikäli oppilaan huoltaja valitsee oppilaan äidinkieleksi muun kuin suomen kielen, on lähikoulu määritelty sen perusteella tästä poikkeavasti. Mikäli oppilas muusta kuin asuinpaikan vaihtumiseen liittyvästä syystä haluaa vaihtaa koulunkäyntipaikakseen muun kuin oman lähikoulunsa, myönnetään siihen huoltajalle oikeus ehdolla, että hän itse vastaa kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli lähikoulun vaihto/säilyttäminen johtuu oppilaan asuinpaikan vaihtumisesta kunnan sisällä, on päätöksenteossa menetelty seuraavasti: Muutto kyseisen kouluvuoden aikana ja entinen lähikoulu Askolassa halutaan säilyttää: kunta järjestää koulukuljetuksen tai korvaa huoltajalle kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset alkaneen lukuvuoden loppuun Muutto ennen kyseisen kouluvuoden alkamista ja entinen lähikoulu Askolassa halutaan säilyttää: myönnetään ehdolla, että huoltaja itse vastaa kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. 2. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja, tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain mukaan oppilaan koulumatka voi kestää enintään 2½ tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttänyt tai perusopetuslain 17 2 momentin tarkoittamassa erityisopetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää kuitenkin enintään 3 tuntia päivässä. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät ns. taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linjaautopysäkeille. Kodin ja taksipysäkin tai linja-autopysäkin välille ei pääsääntöisesti järjestetä kuljetuksia, jos matka on lyhyempi kuin koulukuljetuksen järjestämisraja eli 5 km. Linja-autot ja taksit käyttävät pääsääntöisesti yleisiä teitä. Koulumatkaan kuluvaa aikaa laskettaessa itse kuljettavan matkan laskemisessa käytetään periaatetta: luokkalaiset 15 min/km ja luokkalaiset 10 min/km. 4

5 Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Korvaus maksetaan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman vuoroauton alennuslipputaksan mukaisena korvauksena/matka. Korvausta haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Päätös tehdään aina lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli koulukyytien järjestelyistä johtuen kunta edellyttää huoltajaa itse kuljettamaan oppilaan kouluun, niin huoltajalle maksetaan avustuksena matka molempiin suuntiin kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen oman auton korvausperusteiden mukaisesti. Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei korvata. Vakuutus ei korvaa sitä, jos oppilas aiheuttaa vahinkoa toiselle osapuolelle eikä sitä jos vaatteet, silmälasit tms. rikkoutuvat. Iästä huolimatta vahingontekijä tai hänen huoltajansa joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Jos lapsen huoltajilla on yhteishuoltajuus ja he asuvat eri osoitteissa, lapsi saa kuljetuksen lähimpään kouluun siitä osoitteesta, johon hän on väestörekisterikeskuksen mukaan merkitty. Mikäli lapsi asuu väliaikaisesti (1-4 viikkoa) toisen huoltajan luona, se ei oikeuta kuljetukseen. Oppilaan huoltajien vapaa-ajan matkoista tms. johtuva oppilaan väliaikainen asuminen jossain muualla kuin vakinaisessa kodissa ei oikeuta kuljetukseen. Laki lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta lähtee siitä, että toiminta ei saa lisätä maksuttoman koulukuljetuksen kustannuksia. Toimintaan osallistuvilla lapsilla ei ole lain mukaan subjektiivista oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, vaan vastuu lasten kuljettamisesta on huoltajilla. Koulujen kerhotoimintaan osallistuva kyyditysoppilas voi kulkea kotiin kunnan järjestämiä kuljetuksia käyttäen mikäli työjärjestyksen sekä kyydityssuunnitelman mukainen reitti kulkee samaan suuntaan ja sinne on menossa muitakin kyyditysoppilaita. 3. KOULUKULJETUSTEN TURVALLISUUSOHJEET Koulukuljetusten aikana valvonta on liikennöitsijän vastuulla. Koulukyydin odotteluun ja autosta poistumiseen liittyy monia riskejä. Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa koulukyydin ja julkisen liikenteen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha. Oppilaat eivät myöskään saa häiritä muita matkustajia. Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä: 5

6 3.1. Huoltajan muistilista ilmoita taksille/koululle lapsen sairastumisesta tai muista poissaoloista, ettei auto aja turhia reittejä huolehdi siitä, että lapsesi on ajoissa odotuspaikalla ilmoita taksille/koululle kuljetuksiin liittyvistä vakavista terveydentilaa koskevista asioista keskustele lapsen kanssa pysäkillä ja autossa käyttäytymisestä liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään autoille lapsen aiheuttamista vahingoista. Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja liikennöitsijä osoittaa oppilaalle pysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä on erimielisyyttä pysäkistä, kunta ja liikennöitsijä päättävät yhdessä pysäkin paikan tieliikennelain pohjalta. tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet tai lapsesi käyttää heijastinliiviä. kunta maksaa lukuvuoden ensimmäisen bussikortin. Mikäli kortti häviää tai rikkoutuu, peritään uudesta kortista 10 euroa. Uuden kortin saa Askolan koululta. koululiikuntaa varten autossa saa kuljettaa urheiluvälineitä 3.2. Kuljetusoppilaan muistilista ole sovitussa noutopaikassa (väh. 5 min. ennen) riittävän aikaisin odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla auto ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 20 minuutin kuluessa sovitusta ajasta taksissa ja linja-autossa pidät turvavyön kiinni linja-autossa tai taksissa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana käyttäydy autossa hyviä tapoja noudattaen rauhallisesti linja-auton tai taksin kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla autossa ei syödä, juoda tai piirretä, eikä tehdä läksyjä huolehdi saamastasi bussikortista ota bussikortti esiin ennen linja-autoon menoa 6

7 tervehdi kuljettajaa älä ryntää autoon muita matkustajia tönien ota reppu pois selästä linja-auton istumapaikkoja ei ole varattu repuille tarkista, että et unohtanut mitään autoon odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä 3.3. Koulukuljettajan muistilista aja odotusalueelle rauhallisesti ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä (takseissa) ennen kuin lähdet liikkeelle huolehdi, että autoon siirtyminen ja poistumien tapahtuvat rauhallisesti ja kiireettä pyri olemaan täsmällinen aikataulussa ja huomioi kelivara muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen, koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi on esimerkillistä ja pidät yllä järjestystä. Kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista muista, että erityisoppilaat tarvitsevat usein erityishuomiota jos kuljetuksessa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä ensin koulun opettajiin, rehtoriin, koulusihteeriin tai sivistystoimistoon, tarpeen vaatiessa myös lapsen vanhempiin. 7

8 3.4. Turvavyön käyttö koulukuljetuksessa taksin kuljettaja valvoo turvavöiden käyttöä ja ohjaa oppilaita sen käyttöön mikäli oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata ohjetta, taksin kuljettaja tiedottaa siitä koululle koulun rehtori ottaa yhteyttä oppilaan kotiin ja kertoo tilanteen, viestittää, ettei oppilaan omavaltainen ja ohjeista piittaamaton menettely voi jatkua, sekä kertoo taksin voivan kieltäytyä vastaanottamasta omaa ja muiden liikenneturvallisuutta vaarantavaa oppilasta koulukyytiin mikäli tilanne ei muutu toivottuun suuntaan taksi ilmoittaa uudelleen asiasta rehtorille, joka ilmoittaa siitä edelleen sivistystoimistoon sivistystoimisto siirtää koulukuljetuksen järjestämisen huoltajalle (menettely perustuu perusopetuslain 29 ja 32 :iin) muuttuneesta järjestelystä ja sen ajankohdasta tiedotetaan sekä koululle että taksiyrittäjälle. Lisätietoja: Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro puh Toimialasihteeri Leena Sutinen puh Koulusihteeri Mia Aaltonen puh

9 Perusopetuslaki / Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. ( /1139) Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. ( /642) Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c :ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. ( /324) Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 9

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA LIIKENNETURVA www.liikenneturva.fi Opettajan tausta-aineisto Koulukuljetus TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA Lapset ja nuoret käyttävät joukkoliikennettä runsaasti koulumatkoilla ja kuljettaessa harrastuksiin.

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Sivistyslautakunta 35 21.05.2014 Koulukuljetukset lukuvuodelle 2014-2015 166/02.08.00.00/2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot