Koulukuljetusperiaatteet. Kouvolan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukuljetusperiaatteet. Kouvolan kaupunki"

Transkriptio

1 Koulukuljetusperiaatteet Kouvolan kaupunki

2 SISÄLLYS Sisällys Kuljetusoikeuden muodostuminen Koulumatkojen järjestämisperiaatteet Kouvolan kaupungissa Koulumatkan pituuteen perustuva koulukuljetusoikeus Peruskoululaiset Esikoululaiset Valmistavan opetuksen oppilaat Koulumatkan vaarallisuus Koulumatkan rasittavuus ja vaikeus Saattoavustus Koulumatkan mittaaminen ja kesto Sairaustapaukset Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Kuljetusmuodot

3 1 KULJETUSOIKEUDEN MUODOSTUMINEN Perusopetuslain 32 :n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus tai maksettava riittävä korvaus, mikäli koulumatka ylittää 5 km tai oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muutoin muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetusoikeuden edellytyksenä on, että oppilas käy lähikoulua. Oppilaalle määritellään koulun alkaessa, osoitteen muuttuessa ja 7. luokalle siirtyessä lähikoulu. Koulumatka saa odotuksineen kestää enintään 2,5 tuntia ja yli 13 -vuotiailla enintään 3 tuntia. Toissijaista koulua käyvä oppilas ei ole oikeutettu koulukuljetukseen. 2 KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA Koulukuljetusoikeus voi perustua koulumatkan pituuteen tai harkinnanvaraisuuteen. Harkinnanvarainen koulukuljetusoikeus voi perustua johonkin seuraavista: - koulumatkan vaarallisuus - koulumatkan rasittavuus tai vaikeus. Harkinnanvaraiset koulukuljetukset myöntää kyseisen palvelualueen esimies. Kuljetusoikeus ei koske koulumatkaa toissijaiseen kouluun tai esiopetuspaikkaan (esim. erikoisluokkavalinnat) myöskään silloin, kun oppilaalla olisi ollut kuljetusoikeus ensisijaiseen lähikouluun tai esiopetuspaikkaan. Tästä voidaan tehdä poikkeava viranhaltijan päätös (harkinnanvarainen kuljetuspäätös) perusopetukseen osallistuvan osalta, jos oppilas kulkee joukkoliikenteellä ja kuljetuskustannukset ovat samansuuruiset tai edullisemmat kuin omaan lähikouluun. 2.1 Koulumatkan pituuteen perustuva koulukuljetusoikeus Koulumatka lasketaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta lähikouluun, lyhintä kävelyreittiä pitkin (ks. 6). 2

4 2.1.1 Peruskoululaiset Koulukuljetus järjestetään koulumatkan pituuden perusteella, jos koulumatka ylittää: 1-2 luokkalaisilla 3 km 3-10 luokkalaisilla ja esioppilailla 5 km ovat oppilaat oikeutettuja koulukuljetukseen. Ensisijainen kuljetusmuoto perusopetuksen oppilailla on linja-auto. Jos linja-autoliikennettä ei kulje kohtalaisen kävelymatkan etäisyydellä kotiosoitteesta, järjestetään koulukuljetus taksilla. Myös takseilla järjestettävissä koulukuljetuksissa käytetään keräyspisteitä eikä taksikuljetus tarkoita automaattisesti oppilaan noutoa kotoa. Kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti aamuin ja/tai illoin. Koulukuljetuksessa olevan oppilaan itse kuljettava matka linja-autopysäkille tai taksireitin varteen on enintään 3 km, ellei päivittäinen koulumatkaan käytettävä aika ylity tai oppilaan terveydentila muuta vaadi tai tie ole todettu vaaralliseksi. Huoltajat ja liikennöitsijät voivat sopia keskenään ns. siipikuljetuksesta sen jälkeen kun vakituiset kuljetusreitit on suunniteltu ja otettu käyttöön. Siipikuljetuksen periaatteista on kerrottu liitteessä. Siipikuljetusoikeuden piiriin voi päästä sen jälkeen, kun varsinaiset koulukuljetusreitit ovat vakiintuneet, aikaisintaan syyskuun puolivälissä Esikoululaiset Esikoululaisille myönnetään ensisijaisesti saattoavustus (ks. 5), joka tarkoittaa että vanhemmat huolehtivat itse kuljettamisesta esikouluun ja takaisin. Saattoavustusta tai kuljetusta tulee aina hakea ja matkan tulee ylittää 5 km. Saattoavustusta tai kuljetusta voi saada vain esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin. Esikoululaisten kuljetuksissa huomioidaan iän tuomat erityistarpeet. Kuljetuksesta ja kuljetusmuodosta päätettäessä käytetään harkinnanvaraisuutta. Päätökset esikoululaisten saattoavustuksista ja kuljetuksista tekee esikoulusta riippuen joko varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen palvelualueen esimies. Kuljetus ja kuljetusmuoto määritellään tapauskohtaisesti. 3

5 2.1.3 Valmistavan opetuksen oppilaat Valmistavassa opetuksessa olevia oppilaita koskevat samat säännökset kuin perusopetuksessa olevia oppilaita. Valmistavan opetuksen oppilaista tehdään aina tapauskohtainen harkinnanvarainen kuljetuspäätös palvelualueen esimiehen toimesta. Valmistavan opetuksen oppilaiden harkinnanvarainen kuljetusoikeus myönnetään aina määräajaksi, lähtökohtaisesti kahdeksi kuukaudeksi. 2.2 Koulumatkan vaarallisuus Oppilaan huoltaja voi anoa koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kuljetus voi muodostua vain vaarallisille tieosuuksille ja se voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajan voimassa olevana. Koulukuljetus koulumatkan vaarallisuuden perusteella voidaan lopettaa, mikäli olosuhteiden katsotaan parantuneen. Päätöksen koulumatkan vaarallisuudesta tekee kyseisen palvelualueen esimies. Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään apuna muun muassa KouluLiitu -ohjelmaa ja tarvittaessa Kouvolan kaupunki selvittää tiestön vaarallisuutta tapauskohtaisesti. Tapauksissa, joissa KouluLIITUohjelmaa ei voida hyödyntää koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa, tehdään seuraavat toimenpiteet: - selvitetään onnettomuustilastot kyseiseltä reitiltä - kuljetusyksikön arvio pysäkin tai keräilypisteen vaarallisuudesta - jos kyseessä yksityistie, selvitetään onko sille myönnetty avustusta - tehdään tarvittaessa liikennemäärämittaus (tekniset palvelut) - muun asiantuntijan lausunto. Kaupunkialueella on lähes poikkeuksetta kevyen liikenteen väylät tai jalkakäytävät ja vilkkaimmissa risteyksissä liikennevalot, joten niitä ei luokitella vaarallisiksi, kuten ei myöskään vuosiluokkien 7-10 oppilaiden koulumatkoja. Pelkkä valaistuksen puuttuminen ei tee tietä vaaralliseksi kulkea. Oppilaat voivat odottaa linja-autoja valtateiden varsilla. Matkan vaarallisuuteen perustuvassa hakemuksessa perusteluna voi olla lapsen riski kohdata petoeläin (ns. petokuljetus). Petokuljetuksen perusteeksi ei riitä petohavainto, vaan tarvitaan hakijan toimittama riistanhoitoyhdistyksen lausunto eläimen häiriökäyttäytymises- 4

6 tä (susi ja karhu). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. 2.3 Koulumatkan rasittavuus ja vaikeus Jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava, järjestää Kouvolan kaupunki oppilaalle koulukuljetuksen. Mikäli koulukuljetusoikeutta haetaan koulumatkan rasittavuuden tai vaikeuden perusteella, kannattaa hakemukseen sisällyttää koulun ja mahdollisen muun asiantuntijan lausunto. Lausunnoista on käytävä ilmi kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkuneuvolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan sekä mille ajanjaksolle suositellaan koulukuljetuksen järjestämistä. Asiantuntijalausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen eikä asiantuntijalausunto määrää sitä, onko kuljetusoikeuspäätös myönteinen tai kielteinen. Jokainen tapaus käsitellään erikseen ja lausuntoja käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. 3 SAATTOAVUSTUS Huoltajalla on oikeus anoa koulukuljetuksen vaihtoehtona saattoavustusta. Saattoavustus myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Avustusta on haettava ennen kuljetustarpeen alkamista. Saattoavustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa oleva KELA:n oman auton käytöstä maksama korvaus. Saattoavustus ja koulukuljetus ovat toisensa korvaavia ja saattoavustus myönnetään vain oppilaille, joilla on kuljetusoikeus. Saattoavustus on esiopetuksen oppilaan ensisijainen vaihtoehto. Mikäli oppilaan koulumatkalla on kaupungin järjestämä kuljetus, ei tälle matkalle ole mahdollista saada saattoavustusta. Saattoavustusta haetaan kuljetushakemus lomakkeella. Saattoavustus maksetaan oppilaan saattamisesta, eli vain siltä matkan osalta, jolta oppilas on mukana kuljetuksessa. Saattoavustus maksetaan jälkikäteen puolivuosittain tai erikseen sovittaessa kuukausittain. Maksu suoritetaan huoltajan kouluun tai päiväkotiin toimittaman ajopäiväkirjan perusteella. Koulu tai päiväkoti tarkistaa ajopäiväkirjan oikeellisuuden. 5

7 4 KOULUMATKAN MITTAAMINEN JA KESTO Matkan pituus mitataan oppilaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta kaupungin kuljetusyksikössä. Matkan mittaamisessa käytetään reittisuunnitteluohjelmaa ja koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille. Portilla tarkoitetaan kotipihaan ja koulun pihaan kääntyvää liittymää. Koulumatka mitataan jokaiselle oppilaalle samalla tavalla. Mikäli oppilaan reittiohjelman mukaisesti mitattu matka ylittää 2940 metriä (kuljetusoikeus 3 km ylittävässä matkassa) tai 4900 metriä (kuljetusoikeus 5 km ylittävässä matkassa), tarkistetaan mittauksen lähtö- ja päätepisteen (kodin ja koulun liittymän) vaikutus matkan kokonaispituuteen. Koulumatkaa mitattaessa oppilaan oletetaan kulkevan kouluun lyhintä, turvallista jalankulkukelpoista reittiä pitkin. Kouvolan kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta sen huoltajan luota, joka asuu muualla kuin mikä on oppilaan väestörekisteriin merkitty asuinpaikka. Reitti mitataan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin. Laskentaperusteena koulumatkaa kävellen käytetyn ajan mittaamiseen käytetään Kuntaliiton antamaa laskentaohjetta: 13 min/km. Mikäli oppilaan päivittäinen koulumatkoihin käytetty aika odotuksineen ylittää perusopetuslain 32 asettaman rajan, tarkastellaan kuljetusjärjestelyt uudelleen. 5 SAIRAUSTAPAUKSET Jos oppilaalle on käynyt koulutapaturma, on hän lääkärintodistuksen perusteella oikeutettu koulukuljetukseen. Vapaa-ajan tapaturman sattuessa oppilaan on mahdollista hakea koulukuljetusoikeutta lääkärintodistuksen perusteella. Ensisijainen koulukuljetuksen järjestämistapa on huoltajalle myönnettävä saattoavustus. Päätöksen koulukuljetusoikeudesta ja kuljetusmuodosta tekee kyseisen palvelualueen esimies. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairauksien perusteella ei myönnetä koulukuljetusoikeutta muualle kuin lähikouluun. Mikäli oppilas käy huoltajan hakemuksesta muuta kuin lähikoulua, vastaa huoltaja kuljetuksen järjestämisestä. 6

8 Tapaturmien vuoksi tarvittavan koulukuljetuksen järjestämiseen varataan viisi arkipäivää siitä päivästä lukien, kun lääkärintodistus on saapunut koululle. Kuljetus pyritään aloittamaan aina maanantaiaamusta, jotta kuljetusmuutokset ehditään tiedottamaan kouluille, kuljettajille ja tarvittaessa muiden kuljetusoppilaiden huoltajille. Mikäli lapsi sairastuu koulussa tai päiväkodissa, on huoltajalla velvollisuus noutaa lapsi kotiin. 6 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaan osallistuvilla lapsilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen. Kouvolassa ainoastaan erityishuoltolain /519 piiriin kuuluvat oppilaat, joilla oikeus on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan, ovat oikeutettuja kuljetukseen aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta. Muille oppilaille ei järjestetä koulukuljetusta aamupäivätoimintaan eikä iltapäivätoiminnasta kotiin. 7 KULJETUSMUODOT Kuljetusten suunnittelu ja toteutus tehdään oppilaan kuljetusmuodon perusteella. Kuljetusmuoto perustuu oppilaan kykyyn suoriutua koulumatkasta sekä mahdollisiin erityistarpeisiin. Erilaisia kuljetusmuotoja ovat: - Ei erityistarpeita: oppilas kykenee kulkemaan noutopisteelle. Kuljetus lähtee turvalliselta noutopisteeltä ja päättyy koulun portille ja toisin päin. - Portilta portille: kuljetus lähtee oppilaan kotitontin portilta päättyen koulun portille ja toisin päin, esim. tapaturmat. - Saattaen vaihdettava: o saattaen vaihdettavan oppilaan kohdalle huoltaja on velvollinen saattamaan (tai järjestämään saattajan) oppilaan taksille ja hakemaan oppilaan taksilta o koulun tai päiväkodin henkilökunta vastaa oppilaan vastaanottamisesta taksilta ja saattamisesta taksille 7

9 - Inva: kuten saattaen vaihdettava, kuljetuskalustona invataksi Lähtökohtana on, että oppilas kykenee käyttämään julkista liikennettä. Ainoana poikkeuksena ne esikoululaiset, joille myönnetään kuljetus saattoavustuksen sijaan. Heidän palvelumuotonsa määritellään päätöksessä. Koulujen kannanoton tulee olla koulukuljetuksien pääperiaatteiden mukainen ja ohjata suunnitelmallisesti oppilaita omatoimisuuteen. Oppilaan kuljetusmuoto tarkistetaan joka vuosi koulun toimesta. Koulukuljetuksen sujuminen kuljetusreiteillä edellyttää oppilaiden olevan riittävän ajoissa, vähintään viisi (5) minuuttia ennen sovitussa noutopaikassa. Autoa tulee odottaa kaksikymmentä (20) minuuttia yli sovitun ajan. Mikäli autoa ei tänä aikana tule, oppilas palaa kotiin ja ottaa yhteyttä vanhempiin tai suoraan kouluun. Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus on vanhempien vastuulla. Annetut aikataulut ovat suuntaa antavia. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi aikatauluista voidaan joutua joustamaan esimerkiksi keliolosuhteiden vuoksi. Koulukuljetuksissa niin taksien, kuin linja-autojenkin osalta liikenneturvallisuus on etusijalla. Huoltaja vastaa siitä, että lukukauden alkaessa ja sen aikana kuljettajat tietävät lasten mahdollisista erityistarpeista. Huoltaja kertoo kuljettajille terveydellisiin, hoivallisiin ja käyttäytymiseen liittyvät oppilaan tarpeet turvallisen ja sujuvan kuljetuksen toteutumiseksi. Saattaen vaihdettavaa oppilasta ei koskaan saa jättää minkään syyn varjolla yksin, vaikka huoltaja ei sovitulla paikalla olisikaan. Kuljettaja voi yrittää puhelimitse tavoittaa oppilaan vanhempia, jos hänellä on numero tiedossa. Jos huoltajaa ei ole paikalla eikä puhelimella tavoiteta, oppilas jatkaa kyydissä reitin loppuun asti. Mikäli huoltajaa/huoltajia ei tavoiteta lainkaan, viedään oppilas Kouvolan perhetukikeskuksen Kuusankosken yksikön vastaanotto-osastolle (Hevoslammentie 2) odottamaan asian selvittämistä. Kuljettaja ei saa jättää saattaen vaihdettavaa oppilasta yksin kotiin, vaikka tästä olisi huoltajan kanssa etukäteen sovittu. 8

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

Asianumero Asian käsittely Lähettäjä Pvm

Asianumero Asian käsittely Lähettäjä Pvm 41/2012 TALONMIEHEN PALKKAAMINEN KUNTALAISILLE Anttila Pirkko 8.2.2012 22.4.2013 Perusturvajohtajan vastaus: Pirkko Anttila esittää kuntalaisaloitteessaan, että kuntaan palkattaisiin sellainen talonmies,

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset)

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset) Puolustusministeriön muutto- ja siirtotyöryhmässä 22.10.2013 hyväksytty tekninen koonnos. PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 28.1.2015 6 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen 2(41) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot