Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä."

Transkriptio

1 Sitla KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista koulukuljetuksia järjesteltäessä. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n ja Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan vahvistamia ohjeita noudattaen. Kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat voivat myös järjestää omalla kustannuksellaan lastensa koulumatkat haluamallaan tavalla. Koulumatkojen käveleminen ja/tai pyöräileminen on kouluikäisille tärkeää liikuntaa. Liikkumattomuuden aiheuttamat terveyshaitat vähenevät, jos alaasteella lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia ja sitä vanhemmat vähintään tunnin päivässä. Optimaalisten hyötyjen saamiseksi olisi hyvä liikkua tätäkin enemmän. 1. LIIKENNETURVALLISUUS JA VASTUUT Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Huoltajien on huolehdittava siitä, että etenkin koulunsa aloittaville oppilaille opetetaan koulumatkareitti, aikataulut ja liikenteessä kulkeminen. Nämä asiat tulisi kerrata vuosittain. Esioppilaat voivat kulkea matkat esiopetukseen vain täysi-ikäisen aikuisen saattamana. Alkuopetuksen aikana - 1. ja 2. luokalla - oppilaita ei ole syytä päästää kulkemaan kouluun polkupyörällä. Pyöräilykypärän ja huomioliivin käyttöä suositellaan aina pyöräillessä. Myös heijastimien käyttö on ehdottoman tärkeää pimeään vuodenaikaan. Lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa linjaautoon tai taksiin ja paluumatkalla niistä kotiin. Liikennöitsijän vastuu kattaa oppilaiden kuljetuksen kotipysäkiltä koulun pysäkille ja koulun pysäkiltä kotipysäkille. Liikennöitsijöiden on koulukuljetuksissa noudatettava liikenneministeriön päätöstä koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla paikalla.

2 Oppilaan jäädessä kuljetuksesta pois sairauden tai muun syyn takia, huoltajien on ilmoitettava asiasta liikennöitsijälle niin pian kuin mahdollista. Koulun on ilmoitettava liikennöitsijälle muutoksista sovittuun aikatauluun. Samoin liikennöitsijän on ilmoitettava koululle/päiväkotiin kuljetusaikataulun tilapäisestä muutoksesta. Kaupunki on vastuussa oppilaille koulussa tai koulumatkalla mahdollisesti tapahtuvista tapaturmista. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Kaupunki vastaa tapaturmasta aiheutuvista hoitokuluista, esinevahinkoja ei korvata. Kaupunki ei korvaa oppilaan aiheuttamaa vahinkoa toiselle osapuolelle, eikä vaatteiden, silmälasien tms. rikkoutumista. Vahingontekijä tai hänen huoltajansa on velvollinen korvaamaan lapsensa aiheuttaman vahingon. Koulun järjestyssäännöt koskevat myös koulumatkoja. 2. YLEISET PERIAATTEET 2.1. Koulumatka Koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee lyhyintä, jalankulkukelpoista ympäri vuoden yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Hammaslääkärissä käynnit eivät kuulu koulukuljetusmatkoihin. Matkat koululaisten iltapäivätoiminnasta tai koululaisten kerhotoiminnasta tms. kotiin eivät ole kuljetusten piiriin kuuluvia koulumatkoja. Esioppilaiden kuljettaminen päivähoitoon ja hoidosta kotiin eivät ole tässä tarkoitettuja koulumatkoja Koulumatkan pituus Forssan kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen koulutuksen järjestäjän osoittamaan kouluun/päiväkotiin tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on - esiopetuksessa ja 1-2 luokilla yli 3 kilometriä luokilla yli 5 kilometriä. Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta ovelta - ovelle - kuljetuksena koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös osalle matkaa. Oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin lähimmän koulukuljetusreitin varteen.

3 2.3. Koulumatkan vaarallisuus Jos koulumatka tai osa siitä määritellään oppilaan ikä ja yksilölliset edellytykset huomioiden vaaralliseksi, kaupunki on velvollinen järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa tarkastellaan koulumatkan liikenteellisiä yms. olosuhteita: - tien toiminnallinen luokka - tien ylityskohdat - liikennemäärät - viranomaisten antamat lausunnot ja ohjeet - nopeusrajoitukset - tien leveys - tien piennarleveys - mahdolliset kevyen liikenteen väylät ja tievalaistus Vaarallisiksi tieosuuksiksi on määritelty: - valtateiden 2 ja 10 ylitykset 3-luokkalaista nuoremmille oppilaille Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta määrittelee vaarallisen tien Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus Kaupunki on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos matka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Matkan rasittavuutta ko. oppilaalle arvioitaessa käytetään perusteena lääkärin- tms. asiantuntijalausuntoa, jonka huoltaja on velvollinen hankkimaan. Lausunto on uusittava joka lukuvuosi, jos se ei ole luonteeltaan pysyväisluonteinen. Koulunjohtaja päättää oppilaan tilapäisestä esim. sairastumisesta tai loukkaantumisesta johtuvasta kuljetustarpeesta Kuljetukset muuhun kuin lähikouluun Perusopetuslain 6 :n mukaan kunta osoittaa esiopetukseen tulevalle lapselle esiopetuspaikan ja oppivelvolliselle oppilaalle lähikoulun. Kaupunki on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen ainoastaan oppilaan lähikouluun. Jos huoltajalle myönnetään oikeus valita oppilaan koulunkäyntipaikaksi muun kuin lähikoulun, on huoltaja velvollinen itse huolehtimaan oppilaan koulukuljetuksesta.

4 2.6. Muutto kesken lukuvuoden Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden Forssassa toisen koulun oppilasalueelle, koulukuljetus voidaan järjestää entiseen lähikouluun lukukauden loppuun. Kun koulukuljetus järjestetään kesken lukuvuoden tapahtuvan muuton perusteella, noudatetaan koulukuljetuksen järjestämisessä pääsäännön kilometrirajoja. 3. KOULUKULJETUKSEN HAKEMINEN JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT Kuljetus-/korvaushakemus mahdollisine liitteineen toimitetaan koululle kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Esioppilaiden kuljetushakemukset tehdään esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti julkista liikennettä. Oppilas voi joutua odottamaan koulun alkamista aamulla koulussa tai kuljetuksen alkamista koulun päätyttyä. Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa laissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Kuljetusten ja koulun alkamisen odottaminen koululla tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan huoltajalle voidaan maksaa koulumatkakustannusten korvausta, jos huoltaja itse hoitaa oppilaan kuljetuksen siinä tapauksessa, että muuta koulukuljetuksen tarvetta ei kyseisellä suunnalla ole. Päätös korvauksen maksamisesta tehdään aina tapauskohtaisesti lukuvuodeksi kerrallaan. 4. MAKSUTTOMAN KULJETUKSEN PERUSTEET - yli kolmen kilometrin pituinen koulumatka kaikilla esioppilailla ja 1-2 luokkien oppilailla ja yli viiden kilometrin matka 3-9 luokkalaisilla - lautakunnalle tai kasvatus- ja opetuspäällikölle jätetyn hakemuksen mukaan edellä kohdissa 2.3. ja 2.4. määritellyin perustein lautakunnan tai kasvatus- ja opetuspäällikön päätöksellä.

5 5. SIIPIKULJETUKSET Siipikuljetuksella tarkoitetaan Forssan kaupungin koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden kuljetuksen yhteydessä tapahtuvaa muiden oppilaiden maksullista kuljetusta. Forssan kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää siipikuljetusta. Siipikuljetus on tarkoitettu ensisijaisesti esi- ja perusopetuksen oppilaille, mutta myös toisen asteen opiskelijoille. Esi- ja perusopetuksen oppilaat, joilla ei ole oikeutta kuljetukseen sekä toisen asteen opiskelijat voivat kulkea koulumatkat koulukuljetuksen mukana korvausta vastaan, mikäli: - joukkoliikennettä ei ole käytettävissä - koulukuljetuksen kuljetusreitistä ei poiketa - autossa on oppilaalle tilaa - kuljetus ei lisää muiden kuljetusaikaa - kuljetuksesta ei aiheudu muita kustannuksia Siipikuljetuksen verollinen hinta on enintään Matkahuollon määrittämän kyseisen matkan bussilipun hinnan suuruinen. Kuljetukseen otetaan ensisijaisesti alakoulun oppilaita, etusija on nuorimmilla oppilailla. Sen jälkeen kuljetukseen otetaan yläkoulun oppilaita ja sitten toisen asteen opiskelijoita. Toissijaisena perusteena käytetään matkaa, jolloin kauimpana asuvat ovat etusijalla. Siipikuljetusta haetaan koulukuljetushakemuksella, joka tehdään lukukausittain. Siipikuljetukset laskutetaan lukukausittain tehdyn varauksen mukaisesti. Oikeuden siipikuljetukseen menettää, jos Forssan kaupunki tarvitsee paikan oppilaalle, jolla on oikeus kuljetukseen. Siipikuljetusoikeuden voi menettää myös, jos kuljetuksesta aiheutuu haittaa lakisääteisten koulukuljetusten järjestämiselle. Myös oppilaan huono käytös ajoneuvossa, myöhästyminen kuljetuksesta sekä ilkivalta ajoneuvossa voivat johtaa kuljetuksen menettämiseen. Siipikuljetuksen käyttäjän on ilmoitettava etukäteen palvelun käytön lopettamisesta Forssan kaupungille ja liikennöitsijälle. 6. KOULUKULJETUSTEN SUUNNITTELUPROSESSI Touko-, kesä- ja heinäkuu - harkinnanvaraisten koulukuljetusten hakuaika päättyy kouluun ilmoittautumisen yhteydessä - perustietojen kerääminen kouluilta kesäkuun alkuun mennessä

6 - kuljetusreittien valmistelu, jossa yhdistetään esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisopetuksen kuljetuksia huomioon ottaen tarkoituksenmukaisuus ja lainsäädännön asettamat rajoitukset - liikennöitsijöiden kilpailuttaminen Elokuu - kuljetuspäätökset ja tiedottaminen huoltajille, kouluille, päiväkoteihin ja liikennöitsijöille. 7. PÄÄTÖKSENTEKO Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyy koulukuljetusperiaatteet. Niiden toimivuutta seurataan ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa lautakunnan päätöksellä. Harkinnanvaraisista koulukuljetuksista tekee päätöksen lautakunta tai kasvatus- ja opetuspäällikkö. Mikäli huoltajat eivät tyydy kasvatus- ja opetuspäällikön päätökseen, oikaisuvaatimuksen voi tehdä sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle ja sivistysja tulevaisuuslautakunnan päätöksestä hallinto-oikeudelle. Liikennöitsijöiden kuljetustarjouksista päätöksen tekee sivistys- ja tulevaisuuslautakunta. 8. TIEDOTTAMINEN Tiedot koulukuljetuksista toimitetaan koteihin lukuvuosittain elokuussa ennen koulutyön alkamista. Kasvatus- ja opetuspäällikön päättämistä harkinnanvaraisista kuljetuksista ilmoitetaan vanhemmille sivistysviraston toimesta. Koulukuljetuksista tiedottaminen on koulukohtaisten tarpeiden mukaan esillä koulujen ja esiopetusta antavien päiväkotien vanhempainilloissa. Koulukuljetusperiaatteet ovat luettavissa Forssan kaupungin internetsivuilla. 9. MUUTA Koulun työsuunnitelman mukaisiin toimintoihin liittyvistä kuljetuksista, joissa kuljettajina toimii koulun henkilökunta tai toisen lapsen huoltaja, tiedotetaan aina ennalta ja ko. kuljetuksiin pyydetään kuljetettavien lasten huoltajilta lupa tapauskohtaisesti.

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA LIIKENNETURVA www.liikenneturva.fi Opettajan tausta-aineisto Koulukuljetus TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA Lapset ja nuoret käyttävät joukkoliikennettä runsaasti koulumatkoilla ja kuljettaessa harrastuksiin.

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot