MAAHANMUUTTAJA JA KELA. Tervetuloa Joensuuhun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJA JA KELA. Tervetuloa Joensuuhun"

Transkriptio

1

2 MAAHANMUUTTAJA JA KELA Tervetuloa Joensuuhun

3 Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun Toimittanut KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojekti yhteistyössä Kelan Joensuun toimiston kanssa Julkaisija Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Paino Joensuun yliopistopaino Joensuu 2007 ISBN

4 ALKUSANAT Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun -opas on laadittu yhteistyössä Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen hallinnoiman KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojektin ja Kelan Joensuun toimiston kanssa. Opas on julkaistu suomen, englannin ja venäjän kielisenä. Opas on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisen asiakkaan asioinnin helpottamiseksi Kelassa. Oppaaseen on koottu lyhyesti tietoa keskeisimmistä Kelan tarjoamista etuuksista. Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun -opas löytyy sähköisessä muodossa verkosta osoitteesta koodi. Oppaan toteutus on osa KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojektia, jota rahoittaa Pohjois-Karjalan Työvoima- ja elinkeinokeskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toiminta-aika on KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

5 SISÄLTÖ Kela... 5 Kelan hoitamat etuudet... 5 Suomeen muuttavan oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin... 5 Miten Suomeen muuttava rekisteröityy Kelaan?... 6 Tulkin käyttö Kelassa... 6 Tietosuoja Kelassa... 7 Kelan keskeisimmät etuudet ja niiden hakeminen Työttömyysetuudet on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle Yleinen asumistuki tukee pienituloista hänen asumiskustannuksissaan Eläkkeensaajan asumistuki on tarkoitettu pienituloiselle eläkeläiselle Perhe-etuuksiin kuuluvat mm. vanhempainpäivärahat, lapsilisä, lastenhoidon tuki Sairaanhoitokorvaukset Sairauspäiväraha sairastuneelle Opintotuki opiskelijalle Koulumatkatuki korvaa matkakustannuksia Eläkkeet Maahanmuuttajan erityistuki Yhteystiedot Kelan verkkopalvelut - 16

6 Kela Kelan sivut ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi! Kansaneläkelaitos, Kela, huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa. Kela turvaa perustoimeentuloa ja tukee itsenäistä selviytymistä. Kelan hoitamat etuudet Kela hoitaa useita eri etuuksia Peruseläketurva: kansaneläke sekä perhe-eläke, lapsikorotus, eläkkeensaajien asumistuki, rintamalisät, maahanmuuttajan erityistuki ja pitkäaikaistyöttömien eläketuki Sairausvakuutus: äitiys- ja vanhempainrahat, vuosilomakustannuskorvaus, sairauspäivärahat, sairauskulukorvaukset, työterveyshuolto Työttömyysturva: peruspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, koulutuspäiväraha ja vuorottelukorvaus Perhe-etuudet: äitiysavustus, adoptiotuki, lapsilisä ja lasten hoidon tuki Kuntoutus ja sairauksien ehkäisy Vammaisetuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajien hoitotuki Yleinen asumistuki Opintotuki ja koulumatkatuki Sotilasavustus Suomeen muuttavan oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin Suomeen muuttava voi yleensä saada Kelasta erilaisia etuuksia, jos hän muuttaa maahan pysyvästi asumaan. Koska Kelan etuuksien saaminen edellyttää usein, että henkilö asuu Suomessa, kutsutaan tätä asumisperusteiseksi sosiaaliturvaksi. Oikeus Kelan etuuksiin voi eräissä tapauksissa perustua myös Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn, vaikka henkilö ei pysyvästi muutakaan Suomeen. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

7 Etuuksien myöntö perustuu Suomen lakiin. Kela selvittää maahan tulleen muuttosyyn (esim. työnteko), mistä maasta hän on muuttanut ja hänen kansalaisuutensa sekä muista maista saadut etuudet. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, onko maahanmuuttajalla oikeus Kelan etuuksiin. Kaikilla ei automaattisesti ole oikeutta etuuksiin. Kelan eri etuuksia myönnetään eri perustein. Miten Suomeen muuttava rekisteröityy Kelaan? Täytetään hakemus Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamisesta Suomeen muutettaessa (lomake Y 77). Hakemuksen saa Kelan toimistosta tai internetistä osoitteesta kohdasta Lomakkeet. Lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa hakija itse. Alle 18-vuotiaat lapset merkitään vanhempien hakemukseen. Hakemus tuodaan Kelan toimistoon. Hakemusta tuodessa mukaan tarvitaan passi tai henkilökortti. Jos Suomeen muuttavalle on lähtömaassa maksettu tai maksetaan edelleen etuuksia (esim. eläkkeet, työttömyyskorvaukset, lapsilisät ym.), tulee niistä toimittaa Kelaan alkuperäiset asiakirjat. Lisäksi selvitetään etuuksia maksavan tai maksaneen laitoksen yhteystiedot sekä ulkomaan sosiaalivakuutusnumero. Suomeen työhön tulevilta tarvitaan työsopimus tai nimittämiskirja, josta selviää työsuhteen kesto, palkka, työaika ja sovellettava työehtosopimus. Tulkin käyttö Kelassa Kela tilaa toimistoonsa tulkin, kun asiakkaan kanssa ei löydy yhteistä kieltä. Asiakas voi saada tulkin jo ensimmäiselle asiointikerralle, jos tulkin tarve on tiedossa. Kela maksaa tulkkauksesta ja kääntämisestä aiheutuneet kustannukset Kelaan liittyvissä asioissa. Tulkin tilaaminen on kuitenkin aina harkinnanvaraista. Tilaamisesta päättää Kela. Tulkkia tai käännöspalveluita voi käyttää myös myöhemmissä vaiheissa, jos asiakas ei ymmärrä esimerkiksi Kelasta saamaansa kirjettä tai päätöstä. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

8 Tietosuoja Kelassa Kelan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaita koskevista tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee mm. asiakkaan etuustietoja, sosiaalietuuksia, terveydentilaa ja perhesuhteita. Tietoja luovutetaan asiakkaalle itselleen, asiakkaan suostumuksella tai laissa säädetyissä tapauksissa viranomaisille, työeläke- ja vakuutuslaitoksille ja sosiaali- ja terveysviranomaisille. Vaitiolovelvollisuus suojaa asiakasta. Vaitiolovelvollisuuden vuoksi asiakas voi vain itse hoitaa Kela-asioitaan. Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan lapsen edunvalvojina ovat yleensä hänen huoltajansa. Huoltajina ovat alaikäisen vanhemmat tai tuomioistuimen määräyksestä jompikumpi heistä tai muu henkilö. Kun lapsi on täysi-ikäinen, tietoja ei luovuteta enää hänen huoltajilleen. Avio- tai avopuolisolla on oikeus saada puolisoaan koskevia tietoja vain, jos hän toimii asianmukaisesti valtuutettuna asiamiehenä. Kelan keskeisimmät etuudet ja niiden hakeminen Eri elämäntilanteisiin voi saada eri etuuksia. Tässä on listattu yleisimmät etuudet. Kunkin etuuden kohdalla kerrotaan, millä lomakkeella etuutta voi hakea sekä mitä liitteitä hakemukseen yleisimmin tarvitaan. Kaikkiin Kelan hakemuksiin liittyvät kopiot otetaan alkuperäisistä asiakirjoista Kelassa maksutta. 1. Työttömyysetuudet on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle työttömyysturvan peruspäiväraha-/työmarkkinatukihakemus (lomake TT 1) työsuhteen päättyessä palkkatodistus, kopiot työsopimuksesta ja työtodistuksesta sekä selvitys maksetusta lomakorvauksesta KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

9 työssäoloehtoa varten E 301-lomake (EU- ja ETA-maasta tulevat 1 ) selvitys omista työttömyyden aikaisista tuloista (palkkatulot, pääomatulot, muut tulot) vanhempiensa taloudessa asuvilta selvitys vanhempien tuloista (lomake TT1c) selvitys puolison tuloista selvitys omista ja puolison etuuksista, joita edelleen maksetaan muista maista (esim. eläkkeet) 1 EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia). ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja. Lisätietoja on Kelan esitteessä Työttömälle. 2. Yleinen asumistuki tukee pienituloista hänen asumiskustannuksissaan yleisen asumistuen hakemuslomake (lomake AT1) vuokrasopimus tai selvitys asunnon omistamisesta (kauppakirja) todistus asumisesta (lomake AT2), jos asunto on yli 15 vuotta vanha selvitys palkkatuloista (palkkatosite tai palkkalaskelma) selvitys ruokakuntaan kuuluvan opiskelijan tuloista selvitys yritystoiminnasta saatavista tuloista (lomake Y8) ja tilinpäätösasiakirjat selvitys asuntolainoista selvitys omaisuudesta, veloista ja pääomatuloista (lomake AT10 tai muu selvitys) Lisätietoja on Kelan esitteessä Asumiseen tukea. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

10 3. Eläkkeensaajien asumistuki on tarkoitettu pienituloiselle eläkeläiselle eläkkeensaajien asumistukihakemus (lomake EV 277, AT/P) selvitys asumiskustannuksista: vuokrasopimus, vuokrankorotusilmoitus, vuokran tai vastikkeen maksukuitti tai muu maksutosite selvitys omista ja puolison tuloista selvitys ulkomailta maksussa olevista etuuksista selvitys omista ja puolison talletuksista, sijoitusrahastoista ym. omaisuudesta selvitys talletusten koroista selvitys veloista ja velkojen koroista selvitys kuolinpesän osakkuudesta ja jäljennös perukirjasta Lisätietoja on Kelan esitteessä Asumiseen tukea. 4. Perhe-etuuksiin kuuluvat mm. vanhempainpäivärahat, lapsi lisä, lastenhoidon tuki Vanhempainetuudet äidille ja isälle äidillä on oikeus äitiys- ja vanhempainrahaan, kun raskaus on kestänyt 154 päivää ja äiti on kuulunut Suomessa sairausvakuutukseen välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa vähintään 180 päivää. Lapsen syntyessä äidille on turvattu myös työsopimuslaissa oikeus äitiys- ja vanhempainvapaaseen. isällä on oikeus isyys- ja vanhempainrahaan, kun hän on asunut Suomessa vähintään 180 päivää ennen äidin laskettua synnytysaikaa ja vanhemmat asuvat yhdessä. Vanhempainrahakauden käyttämisestä puolisot sopivat keskenään. Myös isälle on turvattu työsopimuslaissa oikeus isyys- ja vanhempainvapaaseen. äidin vanhempainetuushakemus (lomake SV 9) isän vanhempainetuushakemus (lomake SV 29) todistus raskauden kestosta (lomake SV 75 sr) selvitys työtuloista etuutta edeltävältä kuudelta kuukaudelta (lomake Y 17), mikäli etuutta haetaan työtulojen perusteella todistus ottolapsen nimeämisestä/hoitoon ottamisesta (lomake SV 94 sr) KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

11 Lasten kotihoidon tuki on perheelle, jonka alle kolmivuotiasta lasta ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa. lasten kotihoidon tuen hakemus (lomake WH 1) selvitys perheen palkkatuloista selvitys perheen pääomatuloista selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta (tilinpäätösasiakirjat) selvitys sosiaalietuuksista (jos maksaja muu kuin Kela) selvitys elatusavusta Lasten yksityisen hoidon tuki on perheelle, jonka alle kouluikäinen lapsi on hoidossa yksityisellä päivähoitajalla, työsuhteisella hoitajalla tai yksityisessä päiväkodissa. lasten yksityisen hoidon tuen hakemus (lomake WH 1) selvitys päivähoidon tuottajasta (lomake WH 2) selvitykset tuloista kuten lasten kotihoidon tuessa Lapsilisä lapsilisähakemus (lomake LL 1) Lisätietoja perhe-etuuksista esitteessä Lapsiperheelle. 5. Sairaanhoitokorvaukset Yksityisen lääkärin palkkioista ja hammaslääkärin palkkioista korvataan osa korvaushakemus (lomake SV 127) alkuperäinen selvityslomake erillinen maksukuitti Yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista korvataan osa korvaushakemus (lomake SV 127) fysioterapian osalta myös hoidon antajan selvityslomake alkuperäinen hoito- tai tutkimusmääräys erillinen maksukuitti 10 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

12 Lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista saa korvausta korvaushakemus (lomake SV 127) apteekin antama laskelma erillinen maksukuitti alkuperäinen lääkemääräyksen jäljennösosa Matkoista lääkäriin, hammaslääkäriin tai tutkimukseen tai hoitoon terveyskeskuksessa, sairaalassa ja laboratoriossa tai röntgenlaitoksessa korvataan osa jos sairastunut tarvitsee matkan aikana välttämättä saattajan, myös hänen matkastaan johtuvat kustannukset oikeuttavat korvaukseen matkakorvaushakemus (lomake SV 4), jossa matkakustannukset selvitetty hoitolaitoksen todistus käynnistä ja mahdollisesti selvitys erityiskulkuneuvon (esimerkiksi taksin tai oman auton käytöstä) sekä saattajan tarpeellisuudesta taksikuitit tai vastaavat liitteeksi 6. Sairauspäiväraha sairastuneelle sairauspäivärahahakemus (Kelan lomake SV 8) lääkärintodistus työkyvyttömyydestä selvitys työnantajan sairausloma-ajalta maksetusta palkasta (lomake Y 17) selvitys tapaturmasta, jos kyseessä on tapaturma (lomake SV 143) Lisätietoja sairaanhoitokorvauksista ja sairauspäivärahasta Kelan esitteessä Kun sairastat. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 11

13 7. Opintotuki opiskelijalle opintotuki myönnetään ulkomaalaiselle, joka asuu Suomessa vakinaisesti ja jonka maassa oleskelun peruste on muu kuin opiskelu hakijan tulee olla rekisteröity väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvana hakemus ammatillisiin ja niihin rinnastettaviin oppilaitoksiin, kansanopistoihin sekä lukioihin (lomake OT1) hakemus yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin (lomake OT2) hakemus ulkomailla suoritettaviin opintoihin (lomake OT3) opintotuen osat ovat opintoraha, asumislisä ja opintolainan takaus todistus oppilaitokseen hyväksymisestä (ensimmäisen vuoden opiskelijat) todistus opiskelusta (toisen vuoden opiskelijat) todistus työharjoitteluajasta ja palkasta, jos palkka on keskimäärin vähintään 505,00 euroa/kk todistus vanhempien tuloista, jos alle 20-vuotias toisen asteen opiskelija ja jos vanhempien tulot ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vahvistetun verotuksen jälkeen todistus vanhempien tuloista korkeakouluopiskelijalta, joka asuu kotona ja jonka vanhempien tulot ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vahvistetun verotuksen jälkeen ulkomaalaisliite OT10, kopio passista ja oleskeluluvasta tai EUkansalaisen oleskeluluvasta asumislisää varten jäljennös vuokrasopimuksesta, todistus asumisesta (ei tarvita, jos osoitteen muutosilmoitus on tehty maistraattiin) olosuhdemuutosilmoituksella (lomake OTm) ilmoitetaan kaikki muutokset ja haetaan lisätukea Lisätietoja on esitteessä Opintotuki. 12 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

14 8. Koulumatkatuki korvaa matkakustannuksia tarkoitettu Suomessa päätoimisesti opiskelevalle ja vakituisesti asuvalle henkilölle päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin oikeutettuja ovat lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat, kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa suorittavat ja kotitalousopintoja suorittavat henkilöt sekä maahanmuuttajat ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavissa opinnoissa yhdensuuntaisen koulumatkan pituus tulee olla vähintään 10 km ja kustannusten yli 54 euroa/kk koulumatkatukihakemus (lomake KM1), jätetään oppilaitokseen Lisätietoja Kela-infosta Koulumatkatuki. 9. Eläkkeet Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää eläkejärjestelmää: kansaneläke, joka on asumisaikaperusteinen ( ansaitaan asumalla Suomessa) sekä ansioeläke, joka ansaitaan omalla työllä ja/tai yritystoiminnalla. Molemmissa järjestelmissä on seuraavat eläkkeet eri elämäntilanteisiin: vanhuuseläke/varhennettu vanhuuseläke ja lykätty vanhuuseläke (lomake ETK/Kela 7001) työkyvyttömyyseläke /kuntoutustuki (lomake ETK/Kela 7002) yksilöllinen varhaiseläke Kelasta ennen vuotta 1944 syntyneille (lomake ETK/Kela 7002) työttömyyseläke ennen vuotta 1950 syntyneille (lomake ETK/ Kela 7003) perhe-eläkkeet (lomakkeet ETK/Kela 7004/7005) Näiden lisäksi ansioeläkejärjestelmään kuuluu vielä osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikaeläke. Lisätietoja Kelan esitteestä Eläkkeelle. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 13

15 10. Maahanmuuttajan erityistuki Maahanmuuttajan erityistukeen on oikeus 65 vuotta täyttäneellä tai vuotiaalla työkyvyttömällä maahanmuuttajalla: joka on asunut Suomessa vähintään viisi vuotta 16 vuotta täytettyään yhtäjaksoisesti ja välittömästi ennen erityistuen alkamista joka ei saa täysimääräistä kansaneläkettä ja on hakenut Suomesta ja ulkomailta kaikki muut eläkkeet ja etuudet, joihin hänellä voi olla oikeus erityistuen määrään vaikuttavat hakijan ja hänen puolisonsa käytettävissä olevat tulot myönnetään hakemuskuukauden alusta, ei takautuvaa hakuaikaa - maahanmuuttajan erityistukihakemuslomake (lomake MM 1) - selvitys asumisesta ja työnteosta ulkomailla (U-liite, ETK/ Kela 7110) - selvitys omista ja puolison ulkomailta maksussa olevista etuuksista ja alkamisaika - selvitys omista ja puolison nettopalkkatuloista ja tulonhankkimiskustannuksista - selvitys omista ja puolison talletuksista, sijoitusrahastoista ym. omaisuudesta - selvitys talletusten koroista - selvitys kuolinpesän osakkuudesta ja jäljennös perukirjasta - selvitys veloista - jäljennös passista tai muusta matkustusasiakirjasta, josta käy selville ulkomailla olopäivät Lisätietoja Kela-infosta Maahanmuuttajan erityistuki. 14 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

16 Yhteystiedot Kelan Joensuun toimiston toimipisteet Avoinna Joensuun toimisto ma ke Koulukatu 24, Joensuu to pe Rantakylän toimisto ma Puronsuunkatu 1, Joensuu ti ke pe Tuupovaaran yhteispalvelupiste ti Virastotie 10, Tuupovaara Hammaslahden sivuvastaanotto to Kunnan virastotalo, Hammaslahdentie 2, Hammaslahti Kiihtelysvaaran sivuvastaanotto pe Kunnan virastotalo, Aprakkatie 2, Kiihtelysvaara Yhteyskeskus palvelee ma-pe klo Palvelunumerot Asevelvollisen tuet Asumisen tuet Eläkeasiat Kela-kortti tai EU-sairaanhoitokortti Korvaukset sairaanhoitokuluista ja päivärahat Kuntoutuspalvelut ja kuntoutusraha Lapsiperheiden tuet Maahan tai maasta muutto Omaisen kuoltua Opiskelijan tuet Työttömyysajan tuet Vammaistuet Muut asiat KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 15

17 Kelan verkkopalvelut - Kelan sähköisessä asiointipalvelussa voi tarkistaa etuustietojaan ja täyttää muutamien etuuksien hakemuksen. Asiointipalvelut ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Kirjautumisella varmistetaan asioinnin turvallisuus. Asiointi on osoitteessa fi/asiointi. Kelan verkkosivuilla on erilaisia laskureita, jotka eivät vaadi kirjautumista. Niiden avulla asiakas voi arvioida mm. onko tulojen perusteella oikeus johonkin etuuteen ja paljonko etuutta maksettaisiin. Laskurit ovat osoitteessa Myös Kelan lomakkeet löytyvät verkkopalvelusta, josta ne voidaan täyttää ja tulostaa. Lomakkeet ovat osoitteessa fi kohdassa Lomakkeet. Kelan verkkopalvelut kehittyvät ja laajentuvat jatkuvasti. Tällä hetkellä käytettävissä ovat seuraavat palvelut: Opiskelija voi selvittää asiointipalvelun kautta opintotuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja, vastuuyksikön sekä tukikuukausitiedot tulovalvontaa ja korkeakouluopintojen tukiaikaa varten. Sähköisellä muutosilmoituksella opiskelija voi palauttaa, perua tai lakkauttaa opintotuen ja maksaa palautuksen verkkopankkimaksuna. Laskurilla voi arvioida, paljonko opintotukea saa ja miten puolison tulot tai vuokran suuruus vaikuttavat asumislisään. Tuloharkinnan laskentaohjelmilla voi laskea vuositulorajan ja arvioida, pitääkö opintotukea perua tai palauttaa. Lapsiperheasiakkaat voivat tarkistaa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan, erityisäitiysrahan, erityishoitorahan, lastenhoidon tuen, lapsilisän, äitiysavustuksen sekä adoptiotuen hakemis-, ratkaisuja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan määrän sekä laskea äitiysrahakauden ja vanhempainrahakauden pituuden ja ajankohdan. 16 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

18 Loppuvuodesta 2007 alkaen voi asiointipalvelussa hakea mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, adoptiotukea ja lapsilisää sekä hakea äitiysavustuksena äitiyspakkauksen tai vaihtoehtoisen rahasumman. Yleisen asumistuen asiakas voi tarkistaa tuen hakemis-, ratkaisuja maksutietoja sekä seuraavan vuositarkistuksen ajankohdan. Myös ruokakunnan jäsen voi tarkistaa asumistukitietoja sinä aikana, jolloin hän on ruokakunnassa jäsenenä. Laskurilla voi arvioida, saako tulojen perusteella yleistä asumistukea ja paljonko sitä saa. Sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan asiakas voi tarkistaa etuuden hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida sairauspäivärahakauden pituuden ja sairauspäivärahan määrän. Loppuvuodesta 2007 voi asiointipalvelussa tehdä sairauspäivärahahakemuksen. Lääkkeiden hinnoista, niiden Kela-korvattavuudesta sekä rinnakkaislääkkeistä saa tietoa lääkehausta palvelussa fi/laakehaku. Vammaistukea voi hakea sähköisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvittava lääkärinlausunto sekä mahdolliset muut liitteet on toimitettava postitse tai tuomalla johonkin Kelan toimistoista. Työttömyysturvan ja koulutustuen asiakas voi tarkistaa peruspäivärahan, työmarkkinatuen, vuorottelukorvauksen, koulutuspäivärahan ja koulutustuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja. Asiointipalvelussa voi tehdä myös työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen. Laskurilla voi arvioida peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrän sekä arvioida, miten omat tai puolison tulot vaikuttavat työttömyysturvan suuruuteen. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 17

19 Kuntoutusraha-asiakas voi tarkistaa etuuden hakemis-, ratkaisuja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida kuntoutusrahan määrän. Kuntoutusasiakas voi selvittää kuntoutuksesi hakemis- ja ratkaisutietoja sekä kuntoutuksen toteuttamiseen liittyviä tietoja. Kuntoutuskurssihaulla voi etsiä Kelan järjestämiä kuntoutuskursseja ja -ryhmiä palvelussa Eläkkeen hakija voi hakea vanhuuseläkettä Kelan ja työeläkelaitosten yhteisen vanhuuseläkkeen hakemispalvelun kautta. Myös eläkkeensaajien hoitotukea voi hakea verkossa Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Eläkkeensaajien asumistuen asiakas voi tarkistaa asiointipalvelussa tuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja sekä seuraavan määräaikaistarkistuksen ajankohdan. 18 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

20 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 19

21 20 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

22

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kelan toiminta-ajatus: Elämässä mukana muutoksissa tukena Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta 1 Kun muutat Suomeen 2

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 2 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan, ja mitä tapahtuu, kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan, ja mitä tapahtuu, kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan, ja mitä tapahtuu, kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Koti ja perhe numeroina 2014

Koti ja perhe numeroina 2014 Koti ja perhe numeroina 2014 Voit hakea lapsiperheen tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Lapsiperheen tuet 020 692 206 Asumisen tuet 020 692 201 Sisältö Äitiysavustus

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

KELAN ETUUDET EUROINA 2017

KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE PERUSTOIMEENTULOTUKI Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu Asevelvollisen

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Eläkkeet ja köyhyys. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeet ja köyhyys. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeet ja köyhyys Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto 24.11.2016 Eläketulot: erilaisia käsitteitä Työeläke Kokonaiseläke = työeläke + kansaneläke + takuueläke + lapsikorotus + rintamalisät Käytettävissä

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55 Äitiysavustus Määrä: Hakija saa valintansa mukaan joko äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksia saa kaksi toista ja kolme kolmatta samalla kertaa syntynyttä lasta kohden eli

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ETUUSOHJEET 4 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUKI SISÄLLYS

ETUUSOHJEET 4 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUKI SISÄLLYS SISÄLLYS 6 Pitkäaikaistyöttömien eläketuki... 1 Säädökset... 1 Tavoite... 1 6.1 Myöntämisedellytykset... 1 Ikä ja Suomessa asuminen... 1 Pitkäaikaistyöttömyys... 2 Työttömyysetuuden saaminen ja työmarkkinatukeen

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Kela tiedottaa 28.12.2004 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Ensi vuosi tuo tasokorotuksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja erityishoitorahan

Lisätiedot

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Kelan etuudet lapsiperheille Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Mitä etuuksia lapsiperheelle? Äitiysavustus Adoptiotuki Lapsilisä Elatustuki Vanhempainpäivärahat (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Yksin asuva korkeakouluopiskelija (aloittanut 1. korkeakouluopintonsa tai sen jälkeen), asuu Helsingissä (vuokra 500 /kk), tekee kesätöitä

Yksin asuva korkeakouluopiskelija (aloittanut 1. korkeakouluopintonsa tai sen jälkeen), asuu Helsingissä (vuokra 500 /kk), tekee kesätöitä Yksin asuva korkeakouluopiskelija (aloittanut 1. korkeakouluopintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen), tekee kesätöitä kesä-elokuussa (palkka 2400 /kk), hakee yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen Yksin asuva

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen määrän laskenta

Lastenhoidon tuen määrän laskenta Lastenhoidon tuen määrän laskenta Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi, koska

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 2 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Sulje ikkuna Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Näin täytät sähköisen hakemuksen

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Näin haet eläkettä ulkomailta

Näin haet eläkettä ulkomailta Kuva: istock OHJEITA YHTEYSTIEDOT Näin haet eläkettä ulkomailta ea k a h a Muist esi myös eläkke ailta! ulkom Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

KELAN ETUUDET EUROINA 2017

KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE PERUSTOIMEENTULOTUKI Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu Asevelvollisen

Lisätiedot

Taskutilasto

Taskutilasto Taskutilasto 2012 taskutilasto 2012 Yleistä 1 Eläkkeet 5 Vammaisetuudet ja -palvelut 9 Sairausvakuutus 10 Kuntoutus 16 Työttömyysturva 17 Lapsiperheet 19 Asumistuet 22 Opiskelu 24 Muut etuudet 26 Talous

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot