MAAHANMUUTTAJA JA KELA. Tervetuloa Joensuuhun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJA JA KELA. Tervetuloa Joensuuhun"

Transkriptio

1

2 MAAHANMUUTTAJA JA KELA Tervetuloa Joensuuhun

3 Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun Toimittanut KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojekti yhteistyössä Kelan Joensuun toimiston kanssa Julkaisija Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Paino Joensuun yliopistopaino Joensuu 2007 ISBN

4 ALKUSANAT Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun -opas on laadittu yhteistyössä Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen hallinnoiman KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojektin ja Kelan Joensuun toimiston kanssa. Opas on julkaistu suomen, englannin ja venäjän kielisenä. Opas on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisen asiakkaan asioinnin helpottamiseksi Kelassa. Oppaaseen on koottu lyhyesti tietoa keskeisimmistä Kelan tarjoamista etuuksista. Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun -opas löytyy sähköisessä muodossa verkosta osoitteesta koodi. Oppaan toteutus on osa KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojektia, jota rahoittaa Pohjois-Karjalan Työvoima- ja elinkeinokeskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toiminta-aika on KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

5 SISÄLTÖ Kela... 5 Kelan hoitamat etuudet... 5 Suomeen muuttavan oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin... 5 Miten Suomeen muuttava rekisteröityy Kelaan?... 6 Tulkin käyttö Kelassa... 6 Tietosuoja Kelassa... 7 Kelan keskeisimmät etuudet ja niiden hakeminen Työttömyysetuudet on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle Yleinen asumistuki tukee pienituloista hänen asumiskustannuksissaan Eläkkeensaajan asumistuki on tarkoitettu pienituloiselle eläkeläiselle Perhe-etuuksiin kuuluvat mm. vanhempainpäivärahat, lapsilisä, lastenhoidon tuki Sairaanhoitokorvaukset Sairauspäiväraha sairastuneelle Opintotuki opiskelijalle Koulumatkatuki korvaa matkakustannuksia Eläkkeet Maahanmuuttajan erityistuki Yhteystiedot Kelan verkkopalvelut

6 Kela Kelan sivut ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi! Kansaneläkelaitos, Kela, huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa. Kela turvaa perustoimeentuloa ja tukee itsenäistä selviytymistä. Kelan hoitamat etuudet Kela hoitaa useita eri etuuksia Peruseläketurva: kansaneläke sekä perhe-eläke, lapsikorotus, eläkkeensaajien asumistuki, rintamalisät, maahanmuuttajan erityistuki ja pitkäaikaistyöttömien eläketuki Sairausvakuutus: äitiys- ja vanhempainrahat, vuosilomakustannuskorvaus, sairauspäivärahat, sairauskulukorvaukset, työterveyshuolto Työttömyysturva: peruspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, koulutuspäiväraha ja vuorottelukorvaus Perhe-etuudet: äitiysavustus, adoptiotuki, lapsilisä ja lasten hoidon tuki Kuntoutus ja sairauksien ehkäisy Vammaisetuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajien hoitotuki Yleinen asumistuki Opintotuki ja koulumatkatuki Sotilasavustus Suomeen muuttavan oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin Suomeen muuttava voi yleensä saada Kelasta erilaisia etuuksia, jos hän muuttaa maahan pysyvästi asumaan. Koska Kelan etuuksien saaminen edellyttää usein, että henkilö asuu Suomessa, kutsutaan tätä asumisperusteiseksi sosiaaliturvaksi. Oikeus Kelan etuuksiin voi eräissä tapauksissa perustua myös Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn, vaikka henkilö ei pysyvästi muutakaan Suomeen. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

7 Etuuksien myöntö perustuu Suomen lakiin. Kela selvittää maahan tulleen muuttosyyn (esim. työnteko), mistä maasta hän on muuttanut ja hänen kansalaisuutensa sekä muista maista saadut etuudet. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, onko maahanmuuttajalla oikeus Kelan etuuksiin. Kaikilla ei automaattisesti ole oikeutta etuuksiin. Kelan eri etuuksia myönnetään eri perustein. Miten Suomeen muuttava rekisteröityy Kelaan? Täytetään hakemus Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamisesta Suomeen muutettaessa (lomake Y 77). Hakemuksen saa Kelan toimistosta tai internetistä osoitteesta kohdasta Lomakkeet. Lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa hakija itse. Alle 18-vuotiaat lapset merkitään vanhempien hakemukseen. Hakemus tuodaan Kelan toimistoon. Hakemusta tuodessa mukaan tarvitaan passi tai henkilökortti. Jos Suomeen muuttavalle on lähtömaassa maksettu tai maksetaan edelleen etuuksia (esim. eläkkeet, työttömyyskorvaukset, lapsilisät ym.), tulee niistä toimittaa Kelaan alkuperäiset asiakirjat. Lisäksi selvitetään etuuksia maksavan tai maksaneen laitoksen yhteystiedot sekä ulkomaan sosiaalivakuutusnumero. Suomeen työhön tulevilta tarvitaan työsopimus tai nimittämiskirja, josta selviää työsuhteen kesto, palkka, työaika ja sovellettava työehtosopimus. Tulkin käyttö Kelassa Kela tilaa toimistoonsa tulkin, kun asiakkaan kanssa ei löydy yhteistä kieltä. Asiakas voi saada tulkin jo ensimmäiselle asiointikerralle, jos tulkin tarve on tiedossa. Kela maksaa tulkkauksesta ja kääntämisestä aiheutuneet kustannukset Kelaan liittyvissä asioissa. Tulkin tilaaminen on kuitenkin aina harkinnanvaraista. Tilaamisesta päättää Kela. Tulkkia tai käännöspalveluita voi käyttää myös myöhemmissä vaiheissa, jos asiakas ei ymmärrä esimerkiksi Kelasta saamaansa kirjettä tai päätöstä. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

8 Tietosuoja Kelassa Kelan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaita koskevista tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee mm. asiakkaan etuustietoja, sosiaalietuuksia, terveydentilaa ja perhesuhteita. Tietoja luovutetaan asiakkaalle itselleen, asiakkaan suostumuksella tai laissa säädetyissä tapauksissa viranomaisille, työeläke- ja vakuutuslaitoksille ja sosiaali- ja terveysviranomaisille. Vaitiolovelvollisuus suojaa asiakasta. Vaitiolovelvollisuuden vuoksi asiakas voi vain itse hoitaa Kela-asioitaan. Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan lapsen edunvalvojina ovat yleensä hänen huoltajansa. Huoltajina ovat alaikäisen vanhemmat tai tuomioistuimen määräyksestä jompikumpi heistä tai muu henkilö. Kun lapsi on täysi-ikäinen, tietoja ei luovuteta enää hänen huoltajilleen. Avio- tai avopuolisolla on oikeus saada puolisoaan koskevia tietoja vain, jos hän toimii asianmukaisesti valtuutettuna asiamiehenä. Kelan keskeisimmät etuudet ja niiden hakeminen Eri elämäntilanteisiin voi saada eri etuuksia. Tässä on listattu yleisimmät etuudet. Kunkin etuuden kohdalla kerrotaan, millä lomakkeella etuutta voi hakea sekä mitä liitteitä hakemukseen yleisimmin tarvitaan. Kaikkiin Kelan hakemuksiin liittyvät kopiot otetaan alkuperäisistä asiakirjoista Kelassa maksutta. 1. Työttömyysetuudet on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle työttömyysturvan peruspäiväraha-/työmarkkinatukihakemus (lomake TT 1) työsuhteen päättyessä palkkatodistus, kopiot työsopimuksesta ja työtodistuksesta sekä selvitys maksetusta lomakorvauksesta KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

9 työssäoloehtoa varten E 301-lomake (EU- ja ETA-maasta tulevat 1 ) selvitys omista työttömyyden aikaisista tuloista (palkkatulot, pääomatulot, muut tulot) vanhempiensa taloudessa asuvilta selvitys vanhempien tuloista (lomake TT1c) selvitys puolison tuloista selvitys omista ja puolison etuuksista, joita edelleen maksetaan muista maista (esim. eläkkeet) 1 EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia). ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja. Lisätietoja on Kelan esitteessä Työttömälle. 2. Yleinen asumistuki tukee pienituloista hänen asumiskustannuksissaan yleisen asumistuen hakemuslomake (lomake AT1) vuokrasopimus tai selvitys asunnon omistamisesta (kauppakirja) todistus asumisesta (lomake AT2), jos asunto on yli 15 vuotta vanha selvitys palkkatuloista (palkkatosite tai palkkalaskelma) selvitys ruokakuntaan kuuluvan opiskelijan tuloista selvitys yritystoiminnasta saatavista tuloista (lomake Y8) ja tilinpäätösasiakirjat selvitys asuntolainoista selvitys omaisuudesta, veloista ja pääomatuloista (lomake AT10 tai muu selvitys) Lisätietoja on Kelan esitteessä Asumiseen tukea. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

10 3. Eläkkeensaajien asumistuki on tarkoitettu pienituloiselle eläkeläiselle eläkkeensaajien asumistukihakemus (lomake EV 277, AT/P) selvitys asumiskustannuksista: vuokrasopimus, vuokrankorotusilmoitus, vuokran tai vastikkeen maksukuitti tai muu maksutosite selvitys omista ja puolison tuloista selvitys ulkomailta maksussa olevista etuuksista selvitys omista ja puolison talletuksista, sijoitusrahastoista ym. omaisuudesta selvitys talletusten koroista selvitys veloista ja velkojen koroista selvitys kuolinpesän osakkuudesta ja jäljennös perukirjasta Lisätietoja on Kelan esitteessä Asumiseen tukea. 4. Perhe-etuuksiin kuuluvat mm. vanhempainpäivärahat, lapsi lisä, lastenhoidon tuki Vanhempainetuudet äidille ja isälle äidillä on oikeus äitiys- ja vanhempainrahaan, kun raskaus on kestänyt 154 päivää ja äiti on kuulunut Suomessa sairausvakuutukseen välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa vähintään 180 päivää. Lapsen syntyessä äidille on turvattu myös työsopimuslaissa oikeus äitiys- ja vanhempainvapaaseen. isällä on oikeus isyys- ja vanhempainrahaan, kun hän on asunut Suomessa vähintään 180 päivää ennen äidin laskettua synnytysaikaa ja vanhemmat asuvat yhdessä. Vanhempainrahakauden käyttämisestä puolisot sopivat keskenään. Myös isälle on turvattu työsopimuslaissa oikeus isyys- ja vanhempainvapaaseen. äidin vanhempainetuushakemus (lomake SV 9) isän vanhempainetuushakemus (lomake SV 29) todistus raskauden kestosta (lomake SV 75 sr) selvitys työtuloista etuutta edeltävältä kuudelta kuukaudelta (lomake Y 17), mikäli etuutta haetaan työtulojen perusteella todistus ottolapsen nimeämisestä/hoitoon ottamisesta (lomake SV 94 sr) KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

11 Lasten kotihoidon tuki on perheelle, jonka alle kolmivuotiasta lasta ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa. lasten kotihoidon tuen hakemus (lomake WH 1) selvitys perheen palkkatuloista selvitys perheen pääomatuloista selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta (tilinpäätösasiakirjat) selvitys sosiaalietuuksista (jos maksaja muu kuin Kela) selvitys elatusavusta Lasten yksityisen hoidon tuki on perheelle, jonka alle kouluikäinen lapsi on hoidossa yksityisellä päivähoitajalla, työsuhteisella hoitajalla tai yksityisessä päiväkodissa. lasten yksityisen hoidon tuen hakemus (lomake WH 1) selvitys päivähoidon tuottajasta (lomake WH 2) selvitykset tuloista kuten lasten kotihoidon tuessa Lapsilisä lapsilisähakemus (lomake LL 1) Lisätietoja perhe-etuuksista esitteessä Lapsiperheelle. 5. Sairaanhoitokorvaukset Yksityisen lääkärin palkkioista ja hammaslääkärin palkkioista korvataan osa korvaushakemus (lomake SV 127) alkuperäinen selvityslomake erillinen maksukuitti Yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista korvataan osa korvaushakemus (lomake SV 127) fysioterapian osalta myös hoidon antajan selvityslomake alkuperäinen hoito- tai tutkimusmääräys erillinen maksukuitti 10 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

12 Lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista saa korvausta korvaushakemus (lomake SV 127) apteekin antama laskelma erillinen maksukuitti alkuperäinen lääkemääräyksen jäljennösosa Matkoista lääkäriin, hammaslääkäriin tai tutkimukseen tai hoitoon terveyskeskuksessa, sairaalassa ja laboratoriossa tai röntgenlaitoksessa korvataan osa jos sairastunut tarvitsee matkan aikana välttämättä saattajan, myös hänen matkastaan johtuvat kustannukset oikeuttavat korvaukseen matkakorvaushakemus (lomake SV 4), jossa matkakustannukset selvitetty hoitolaitoksen todistus käynnistä ja mahdollisesti selvitys erityiskulkuneuvon (esimerkiksi taksin tai oman auton käytöstä) sekä saattajan tarpeellisuudesta taksikuitit tai vastaavat liitteeksi 6. Sairauspäiväraha sairastuneelle sairauspäivärahahakemus (Kelan lomake SV 8) lääkärintodistus työkyvyttömyydestä selvitys työnantajan sairausloma-ajalta maksetusta palkasta (lomake Y 17) selvitys tapaturmasta, jos kyseessä on tapaturma (lomake SV 143) Lisätietoja sairaanhoitokorvauksista ja sairauspäivärahasta Kelan esitteessä Kun sairastat. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 11

13 7. Opintotuki opiskelijalle opintotuki myönnetään ulkomaalaiselle, joka asuu Suomessa vakinaisesti ja jonka maassa oleskelun peruste on muu kuin opiskelu hakijan tulee olla rekisteröity väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvana hakemus ammatillisiin ja niihin rinnastettaviin oppilaitoksiin, kansanopistoihin sekä lukioihin (lomake OT1) hakemus yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin (lomake OT2) hakemus ulkomailla suoritettaviin opintoihin (lomake OT3) opintotuen osat ovat opintoraha, asumislisä ja opintolainan takaus todistus oppilaitokseen hyväksymisestä (ensimmäisen vuoden opiskelijat) todistus opiskelusta (toisen vuoden opiskelijat) todistus työharjoitteluajasta ja palkasta, jos palkka on keskimäärin vähintään 505,00 euroa/kk todistus vanhempien tuloista, jos alle 20-vuotias toisen asteen opiskelija ja jos vanhempien tulot ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vahvistetun verotuksen jälkeen todistus vanhempien tuloista korkeakouluopiskelijalta, joka asuu kotona ja jonka vanhempien tulot ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vahvistetun verotuksen jälkeen ulkomaalaisliite OT10, kopio passista ja oleskeluluvasta tai EUkansalaisen oleskeluluvasta asumislisää varten jäljennös vuokrasopimuksesta, todistus asumisesta (ei tarvita, jos osoitteen muutosilmoitus on tehty maistraattiin) olosuhdemuutosilmoituksella (lomake OTm) ilmoitetaan kaikki muutokset ja haetaan lisätukea Lisätietoja on esitteessä Opintotuki. 12 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

14 8. Koulumatkatuki korvaa matkakustannuksia tarkoitettu Suomessa päätoimisesti opiskelevalle ja vakituisesti asuvalle henkilölle päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin oikeutettuja ovat lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat, kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa suorittavat ja kotitalousopintoja suorittavat henkilöt sekä maahanmuuttajat ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavissa opinnoissa yhdensuuntaisen koulumatkan pituus tulee olla vähintään 10 km ja kustannusten yli 54 euroa/kk koulumatkatukihakemus (lomake KM1), jätetään oppilaitokseen Lisätietoja Kela-infosta Koulumatkatuki. 9. Eläkkeet Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää eläkejärjestelmää: kansaneläke, joka on asumisaikaperusteinen ( ansaitaan asumalla Suomessa) sekä ansioeläke, joka ansaitaan omalla työllä ja/tai yritystoiminnalla. Molemmissa järjestelmissä on seuraavat eläkkeet eri elämäntilanteisiin: vanhuuseläke/varhennettu vanhuuseläke ja lykätty vanhuuseläke (lomake ETK/Kela 7001) työkyvyttömyyseläke /kuntoutustuki (lomake ETK/Kela 7002) yksilöllinen varhaiseläke Kelasta ennen vuotta 1944 syntyneille (lomake ETK/Kela 7002) työttömyyseläke ennen vuotta 1950 syntyneille (lomake ETK/ Kela 7003) perhe-eläkkeet (lomakkeet ETK/Kela 7004/7005) Näiden lisäksi ansioeläkejärjestelmään kuuluu vielä osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikaeläke. Lisätietoja Kelan esitteestä Eläkkeelle. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 13

15 10. Maahanmuuttajan erityistuki Maahanmuuttajan erityistukeen on oikeus 65 vuotta täyttäneellä tai vuotiaalla työkyvyttömällä maahanmuuttajalla: joka on asunut Suomessa vähintään viisi vuotta 16 vuotta täytettyään yhtäjaksoisesti ja välittömästi ennen erityistuen alkamista joka ei saa täysimääräistä kansaneläkettä ja on hakenut Suomesta ja ulkomailta kaikki muut eläkkeet ja etuudet, joihin hänellä voi olla oikeus erityistuen määrään vaikuttavat hakijan ja hänen puolisonsa käytettävissä olevat tulot myönnetään hakemuskuukauden alusta, ei takautuvaa hakuaikaa - maahanmuuttajan erityistukihakemuslomake (lomake MM 1) - selvitys asumisesta ja työnteosta ulkomailla (U-liite, ETK/ Kela 7110) - selvitys omista ja puolison ulkomailta maksussa olevista etuuksista ja alkamisaika - selvitys omista ja puolison nettopalkkatuloista ja tulonhankkimiskustannuksista - selvitys omista ja puolison talletuksista, sijoitusrahastoista ym. omaisuudesta - selvitys talletusten koroista - selvitys kuolinpesän osakkuudesta ja jäljennös perukirjasta - selvitys veloista - jäljennös passista tai muusta matkustusasiakirjasta, josta käy selville ulkomailla olopäivät Lisätietoja Kela-infosta Maahanmuuttajan erityistuki. 14 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

16 Yhteystiedot Kelan Joensuun toimiston toimipisteet Avoinna Joensuun toimisto ma ke Koulukatu 24, Joensuu to pe Rantakylän toimisto ma Puronsuunkatu 1, Joensuu ti ke pe Tuupovaaran yhteispalvelupiste ti Virastotie 10, Tuupovaara Hammaslahden sivuvastaanotto to Kunnan virastotalo, Hammaslahdentie 2, Hammaslahti Kiihtelysvaaran sivuvastaanotto pe Kunnan virastotalo, Aprakkatie 2, Kiihtelysvaara Yhteyskeskus palvelee ma-pe klo Palvelunumerot Asevelvollisen tuet Asumisen tuet Eläkeasiat Kela-kortti tai EU-sairaanhoitokortti Korvaukset sairaanhoitokuluista ja päivärahat Kuntoutuspalvelut ja kuntoutusraha Lapsiperheiden tuet Maahan tai maasta muutto Omaisen kuoltua Opiskelijan tuet Työttömyysajan tuet Vammaistuet Muut asiat KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 15

17 Kelan verkkopalvelut - Kelan sähköisessä asiointipalvelussa voi tarkistaa etuustietojaan ja täyttää muutamien etuuksien hakemuksen. Asiointipalvelut ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Kirjautumisella varmistetaan asioinnin turvallisuus. Asiointi on osoitteessa fi/asiointi. Kelan verkkosivuilla on erilaisia laskureita, jotka eivät vaadi kirjautumista. Niiden avulla asiakas voi arvioida mm. onko tulojen perusteella oikeus johonkin etuuteen ja paljonko etuutta maksettaisiin. Laskurit ovat osoitteessa Myös Kelan lomakkeet löytyvät verkkopalvelusta, josta ne voidaan täyttää ja tulostaa. Lomakkeet ovat osoitteessa fi kohdassa Lomakkeet. Kelan verkkopalvelut kehittyvät ja laajentuvat jatkuvasti. Tällä hetkellä käytettävissä ovat seuraavat palvelut: Opiskelija voi selvittää asiointipalvelun kautta opintotuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja, vastuuyksikön sekä tukikuukausitiedot tulovalvontaa ja korkeakouluopintojen tukiaikaa varten. Sähköisellä muutosilmoituksella opiskelija voi palauttaa, perua tai lakkauttaa opintotuen ja maksaa palautuksen verkkopankkimaksuna. Laskurilla voi arvioida, paljonko opintotukea saa ja miten puolison tulot tai vuokran suuruus vaikuttavat asumislisään. Tuloharkinnan laskentaohjelmilla voi laskea vuositulorajan ja arvioida, pitääkö opintotukea perua tai palauttaa. Lapsiperheasiakkaat voivat tarkistaa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan, erityisäitiysrahan, erityishoitorahan, lastenhoidon tuen, lapsilisän, äitiysavustuksen sekä adoptiotuen hakemis-, ratkaisuja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan määrän sekä laskea äitiysrahakauden ja vanhempainrahakauden pituuden ja ajankohdan. 16 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

18 Loppuvuodesta 2007 alkaen voi asiointipalvelussa hakea mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, adoptiotukea ja lapsilisää sekä hakea äitiysavustuksena äitiyspakkauksen tai vaihtoehtoisen rahasumman. Yleisen asumistuen asiakas voi tarkistaa tuen hakemis-, ratkaisuja maksutietoja sekä seuraavan vuositarkistuksen ajankohdan. Myös ruokakunnan jäsen voi tarkistaa asumistukitietoja sinä aikana, jolloin hän on ruokakunnassa jäsenenä. Laskurilla voi arvioida, saako tulojen perusteella yleistä asumistukea ja paljonko sitä saa. Sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan asiakas voi tarkistaa etuuden hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida sairauspäivärahakauden pituuden ja sairauspäivärahan määrän. Loppuvuodesta 2007 voi asiointipalvelussa tehdä sairauspäivärahahakemuksen. Lääkkeiden hinnoista, niiden Kela-korvattavuudesta sekä rinnakkaislääkkeistä saa tietoa lääkehausta palvelussa fi/laakehaku. Vammaistukea voi hakea sähköisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvittava lääkärinlausunto sekä mahdolliset muut liitteet on toimitettava postitse tai tuomalla johonkin Kelan toimistoista. Työttömyysturvan ja koulutustuen asiakas voi tarkistaa peruspäivärahan, työmarkkinatuen, vuorottelukorvauksen, koulutuspäivärahan ja koulutustuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja. Asiointipalvelussa voi tehdä myös työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen. Laskurilla voi arvioida peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrän sekä arvioida, miten omat tai puolison tulot vaikuttavat työttömyysturvan suuruuteen. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 17

19 Kuntoutusraha-asiakas voi tarkistaa etuuden hakemis-, ratkaisuja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida kuntoutusrahan määrän. Kuntoutusasiakas voi selvittää kuntoutuksesi hakemis- ja ratkaisutietoja sekä kuntoutuksen toteuttamiseen liittyviä tietoja. Kuntoutuskurssihaulla voi etsiä Kelan järjestämiä kuntoutuskursseja ja -ryhmiä palvelussa Eläkkeen hakija voi hakea vanhuuseläkettä Kelan ja työeläkelaitosten yhteisen vanhuuseläkkeen hakemispalvelun kautta. Myös eläkkeensaajien hoitotukea voi hakea verkossa Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Eläkkeensaajien asumistuen asiakas voi tarkistaa asiointipalvelussa tuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja sekä seuraavan määräaikaistarkistuksen ajankohdan. 18 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

20 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 19

21 20 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

22

Kelan palvelut henkilöasiakkaille

Kelan palvelut henkilöasiakkaille Kelan palvelut henkilöasiakkaille Susanna Sinda, Kelan Ulkomaan yksikkö 17. 18.2.2010 Kelan palvelukanavat Kelan palvelukanavia ovat posti puhelinpalvelu verkkopalvelut 1) kaikille avoimet palvelut (www.kela.fi)

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksissa tukena

Elämässä mukana muutoksissa tukena Elämässä mukana muutoksissa tukena Kaikkien Kela Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kaikki Suomessa asuvat ovat jossakin elämänsä vaiheessa Kelan asiakkaita.

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kelan toiminta-ajatus: Elämässä mukana muutoksissa tukena Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva 17.2.2010 Henna Huhtamäki Sisältö Säännöstausta ja Suomessa asuminen Ulkomaille muutto ja asumisperusteinen sosiaaliturva Pääsäännöt Perheenjäsenenä ulkomailla Opiskelijana

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta 1 Kun muutat Suomeen 2

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta 1 Kun muutat Suomeen 2

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela)

Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) Kansaneläkelaitos Rekisteriseloste 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) 15.9.2011 Postiosoite Postinumero Puhelin PL 450 00101 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250

Lisätiedot

Yleinen asumistuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI

Yleinen asumistuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Yleinen asumistuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Tukea asumiseen 2 Kuka voi saada yleistä asumistukea? 2 Paljonko voit saada yleistä asumistukea? 3 Miten tuen määrä lasketaan 6 Hakeminen ja maksaminen

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 2 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan, ja mitä tapahtuu, kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan, ja mitä tapahtuu, kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan, ja mitä tapahtuu, kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011

Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.03.2012 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 Kelan tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Lapsiperheiden tuet. Perhe-etuudet ja tuet lapsen sairastuessa

Lapsiperheiden tuet. Perhe-etuudet ja tuet lapsen sairastuessa Lapsiperheiden tuet Perhe-etuudet ja tuet lapsen sairastuessa LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Lapsiperheiden tuet 1 Kelan tuet lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 3 Ennen kuin lapsi syntyy

Lisätiedot

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 EU-maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa Tilastokatsaus Lisätietoja: 14.03.2013 Johanna Jussila, puh. 020 634 1323, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli 27 000 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 27.6.2017 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) 2 Yhteystiedot Puhelin 020 692 352 Postiosoite Postinumero Puhelin PL 450 00101 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250

Lisätiedot

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010 Kansaneläke Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan v. 2008 Eläkkeensaajat Suomessa asuvat Ulkomailla asuvat Yhteensä,

Lisätiedot

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma 27.4.2017 Esityksen sisältö Opiskelija ulkomaille Vaihto-opiskelija Koko tutkinto ulkomailla

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Asumiseen tukea. Yleinen asumistuki. Maarit Frank 16.1.2013

Asumiseen tukea. Yleinen asumistuki. Maarit Frank 16.1.2013 Yleinen asumistuki Maarit Frank 16.1.2013 Kela tukee asumista maksamalla seuraavia tukia: Yleinen asumistuki Opintotuen asumislisä Eläkkeensaajan asumistuki Yleisen asumistuen tarkoitus Tarkoituksena on

Lisätiedot

Perustulo elinkeinoelämän näkökulmasta. EK:n Perustuloseminaari Ilkka Oksala

Perustulo elinkeinoelämän näkökulmasta. EK:n Perustuloseminaari Ilkka Oksala Perustulo elinkeinoelämän näkökulmasta EK:n Perustuloseminaari 6.6.2017 Ilkka Oksala Sosiaaliturvaamme haastetaan Nykyistä sosiaaliturvamallia haastetaan Vaikeaselkoinen saajan näkökulmasta Onko oikeudenmukainen?

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. Kelan toiminta-ajatus Kaikkien Kela

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Koti ja perhe numeroina 2014

Koti ja perhe numeroina 2014 Koti ja perhe numeroina 2014 Voit hakea lapsiperheen tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Lapsiperheen tuet 020 692 206 Asumisen tuet 020 692 201 Sisältö Äitiysavustus

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

KELAN ETUUDET EUROINA 2017

KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE PERUSTOIMEENTULOTUKI Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu Asevelvollisen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2015 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Muutoksenhakulautakuntiin saapui

Lisätiedot

Kelan palvelut ovat viime vuosina uudistuneet ja kehittyneet. Yhteiselle asiakkaalle se tarkoittaa helpompia ja nopeampia tapoja hoitaa Kela-asiansa.

Kelan palvelut ovat viime vuosina uudistuneet ja kehittyneet. Yhteiselle asiakkaalle se tarkoittaa helpompia ja nopeampia tapoja hoitaa Kela-asiansa. 1 Kelan palvelut ovat viime vuosina uudistuneet ja kehittyneet. Yhteiselle asiakkaalle se tarkoittaa helpompia ja nopeampia tapoja hoitaa Kela-asiansa. Tunnistetaan yhteisen asiakkaan tilanne Kela tarjoaa

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Kelan kesätilaisuus 31.8.2010 ETK/ Ulla Käyhkö Eläketurvakeskus KOULUTTAA Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija 2 Eläketurvakeskus välittää

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Seinäjoki 8.11.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta henkilöiltä

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 2 211 Yleinen asumistuki Helsingissä 21 Yleistä asumistukea sai Helsingissä noin 2 ruokakuntaa. Helsingin asuntokunnista 8 prosenttia sai yleistä asumistukea.

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot