MAAHANMUUTTAJA JA KELA. Tervetuloa Joensuuhun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJA JA KELA. Tervetuloa Joensuuhun"

Transkriptio

1

2 MAAHANMUUTTAJA JA KELA Tervetuloa Joensuuhun

3 Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun Toimittanut KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojekti yhteistyössä Kelan Joensuun toimiston kanssa Julkaisija Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Paino Joensuun yliopistopaino Joensuu 2007 ISBN

4 ALKUSANAT Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun -opas on laadittu yhteistyössä Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen hallinnoiman KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojektin ja Kelan Joensuun toimiston kanssa. Opas on julkaistu suomen, englannin ja venäjän kielisenä. Opas on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisen asiakkaan asioinnin helpottamiseksi Kelassa. Oppaaseen on koottu lyhyesti tietoa keskeisimmistä Kelan tarjoamista etuuksista. Maahanmuuttaja ja Kela - Tervetuloa Joensuuhun -opas löytyy sähköisessä muodossa verkosta osoitteesta koodi. Oppaan toteutus on osa KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojektia, jota rahoittaa Pohjois-Karjalan Työvoima- ja elinkeinokeskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toiminta-aika on KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

5 SISÄLTÖ Kela... 5 Kelan hoitamat etuudet... 5 Suomeen muuttavan oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin... 5 Miten Suomeen muuttava rekisteröityy Kelaan?... 6 Tulkin käyttö Kelassa... 6 Tietosuoja Kelassa... 7 Kelan keskeisimmät etuudet ja niiden hakeminen Työttömyysetuudet on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle Yleinen asumistuki tukee pienituloista hänen asumiskustannuksissaan Eläkkeensaajan asumistuki on tarkoitettu pienituloiselle eläkeläiselle Perhe-etuuksiin kuuluvat mm. vanhempainpäivärahat, lapsilisä, lastenhoidon tuki Sairaanhoitokorvaukset Sairauspäiväraha sairastuneelle Opintotuki opiskelijalle Koulumatkatuki korvaa matkakustannuksia Eläkkeet Maahanmuuttajan erityistuki Yhteystiedot Kelan verkkopalvelut - 16

6 Kela Kelan sivut ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi! Kansaneläkelaitos, Kela, huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa. Kela turvaa perustoimeentuloa ja tukee itsenäistä selviytymistä. Kelan hoitamat etuudet Kela hoitaa useita eri etuuksia Peruseläketurva: kansaneläke sekä perhe-eläke, lapsikorotus, eläkkeensaajien asumistuki, rintamalisät, maahanmuuttajan erityistuki ja pitkäaikaistyöttömien eläketuki Sairausvakuutus: äitiys- ja vanhempainrahat, vuosilomakustannuskorvaus, sairauspäivärahat, sairauskulukorvaukset, työterveyshuolto Työttömyysturva: peruspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, koulutuspäiväraha ja vuorottelukorvaus Perhe-etuudet: äitiysavustus, adoptiotuki, lapsilisä ja lasten hoidon tuki Kuntoutus ja sairauksien ehkäisy Vammaisetuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajien hoitotuki Yleinen asumistuki Opintotuki ja koulumatkatuki Sotilasavustus Suomeen muuttavan oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin Suomeen muuttava voi yleensä saada Kelasta erilaisia etuuksia, jos hän muuttaa maahan pysyvästi asumaan. Koska Kelan etuuksien saaminen edellyttää usein, että henkilö asuu Suomessa, kutsutaan tätä asumisperusteiseksi sosiaaliturvaksi. Oikeus Kelan etuuksiin voi eräissä tapauksissa perustua myös Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn, vaikka henkilö ei pysyvästi muutakaan Suomeen. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

7 Etuuksien myöntö perustuu Suomen lakiin. Kela selvittää maahan tulleen muuttosyyn (esim. työnteko), mistä maasta hän on muuttanut ja hänen kansalaisuutensa sekä muista maista saadut etuudet. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, onko maahanmuuttajalla oikeus Kelan etuuksiin. Kaikilla ei automaattisesti ole oikeutta etuuksiin. Kelan eri etuuksia myönnetään eri perustein. Miten Suomeen muuttava rekisteröityy Kelaan? Täytetään hakemus Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamisesta Suomeen muutettaessa (lomake Y 77). Hakemuksen saa Kelan toimistosta tai internetistä osoitteesta kohdasta Lomakkeet. Lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa hakija itse. Alle 18-vuotiaat lapset merkitään vanhempien hakemukseen. Hakemus tuodaan Kelan toimistoon. Hakemusta tuodessa mukaan tarvitaan passi tai henkilökortti. Jos Suomeen muuttavalle on lähtömaassa maksettu tai maksetaan edelleen etuuksia (esim. eläkkeet, työttömyyskorvaukset, lapsilisät ym.), tulee niistä toimittaa Kelaan alkuperäiset asiakirjat. Lisäksi selvitetään etuuksia maksavan tai maksaneen laitoksen yhteystiedot sekä ulkomaan sosiaalivakuutusnumero. Suomeen työhön tulevilta tarvitaan työsopimus tai nimittämiskirja, josta selviää työsuhteen kesto, palkka, työaika ja sovellettava työehtosopimus. Tulkin käyttö Kelassa Kela tilaa toimistoonsa tulkin, kun asiakkaan kanssa ei löydy yhteistä kieltä. Asiakas voi saada tulkin jo ensimmäiselle asiointikerralle, jos tulkin tarve on tiedossa. Kela maksaa tulkkauksesta ja kääntämisestä aiheutuneet kustannukset Kelaan liittyvissä asioissa. Tulkin tilaaminen on kuitenkin aina harkinnanvaraista. Tilaamisesta päättää Kela. Tulkkia tai käännöspalveluita voi käyttää myös myöhemmissä vaiheissa, jos asiakas ei ymmärrä esimerkiksi Kelasta saamaansa kirjettä tai päätöstä. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

8 Tietosuoja Kelassa Kelan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaita koskevista tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee mm. asiakkaan etuustietoja, sosiaalietuuksia, terveydentilaa ja perhesuhteita. Tietoja luovutetaan asiakkaalle itselleen, asiakkaan suostumuksella tai laissa säädetyissä tapauksissa viranomaisille, työeläke- ja vakuutuslaitoksille ja sosiaali- ja terveysviranomaisille. Vaitiolovelvollisuus suojaa asiakasta. Vaitiolovelvollisuuden vuoksi asiakas voi vain itse hoitaa Kela-asioitaan. Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan lapsen edunvalvojina ovat yleensä hänen huoltajansa. Huoltajina ovat alaikäisen vanhemmat tai tuomioistuimen määräyksestä jompikumpi heistä tai muu henkilö. Kun lapsi on täysi-ikäinen, tietoja ei luovuteta enää hänen huoltajilleen. Avio- tai avopuolisolla on oikeus saada puolisoaan koskevia tietoja vain, jos hän toimii asianmukaisesti valtuutettuna asiamiehenä. Kelan keskeisimmät etuudet ja niiden hakeminen Eri elämäntilanteisiin voi saada eri etuuksia. Tässä on listattu yleisimmät etuudet. Kunkin etuuden kohdalla kerrotaan, millä lomakkeella etuutta voi hakea sekä mitä liitteitä hakemukseen yleisimmin tarvitaan. Kaikkiin Kelan hakemuksiin liittyvät kopiot otetaan alkuperäisistä asiakirjoista Kelassa maksutta. 1. Työttömyysetuudet on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle työttömyysturvan peruspäiväraha-/työmarkkinatukihakemus (lomake TT 1) työsuhteen päättyessä palkkatodistus, kopiot työsopimuksesta ja työtodistuksesta sekä selvitys maksetusta lomakorvauksesta KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

9 työssäoloehtoa varten E 301-lomake (EU- ja ETA-maasta tulevat 1 ) selvitys omista työttömyyden aikaisista tuloista (palkkatulot, pääomatulot, muut tulot) vanhempiensa taloudessa asuvilta selvitys vanhempien tuloista (lomake TT1c) selvitys puolison tuloista selvitys omista ja puolison etuuksista, joita edelleen maksetaan muista maista (esim. eläkkeet) 1 EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia). ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja. Lisätietoja on Kelan esitteessä Työttömälle. 2. Yleinen asumistuki tukee pienituloista hänen asumiskustannuksissaan yleisen asumistuen hakemuslomake (lomake AT1) vuokrasopimus tai selvitys asunnon omistamisesta (kauppakirja) todistus asumisesta (lomake AT2), jos asunto on yli 15 vuotta vanha selvitys palkkatuloista (palkkatosite tai palkkalaskelma) selvitys ruokakuntaan kuuluvan opiskelijan tuloista selvitys yritystoiminnasta saatavista tuloista (lomake Y8) ja tilinpäätösasiakirjat selvitys asuntolainoista selvitys omaisuudesta, veloista ja pääomatuloista (lomake AT10 tai muu selvitys) Lisätietoja on Kelan esitteessä Asumiseen tukea. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

10 3. Eläkkeensaajien asumistuki on tarkoitettu pienituloiselle eläkeläiselle eläkkeensaajien asumistukihakemus (lomake EV 277, AT/P) selvitys asumiskustannuksista: vuokrasopimus, vuokrankorotusilmoitus, vuokran tai vastikkeen maksukuitti tai muu maksutosite selvitys omista ja puolison tuloista selvitys ulkomailta maksussa olevista etuuksista selvitys omista ja puolison talletuksista, sijoitusrahastoista ym. omaisuudesta selvitys talletusten koroista selvitys veloista ja velkojen koroista selvitys kuolinpesän osakkuudesta ja jäljennös perukirjasta Lisätietoja on Kelan esitteessä Asumiseen tukea. 4. Perhe-etuuksiin kuuluvat mm. vanhempainpäivärahat, lapsi lisä, lastenhoidon tuki Vanhempainetuudet äidille ja isälle äidillä on oikeus äitiys- ja vanhempainrahaan, kun raskaus on kestänyt 154 päivää ja äiti on kuulunut Suomessa sairausvakuutukseen välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa vähintään 180 päivää. Lapsen syntyessä äidille on turvattu myös työsopimuslaissa oikeus äitiys- ja vanhempainvapaaseen. isällä on oikeus isyys- ja vanhempainrahaan, kun hän on asunut Suomessa vähintään 180 päivää ennen äidin laskettua synnytysaikaa ja vanhemmat asuvat yhdessä. Vanhempainrahakauden käyttämisestä puolisot sopivat keskenään. Myös isälle on turvattu työsopimuslaissa oikeus isyys- ja vanhempainvapaaseen. äidin vanhempainetuushakemus (lomake SV 9) isän vanhempainetuushakemus (lomake SV 29) todistus raskauden kestosta (lomake SV 75 sr) selvitys työtuloista etuutta edeltävältä kuudelta kuukaudelta (lomake Y 17), mikäli etuutta haetaan työtulojen perusteella todistus ottolapsen nimeämisestä/hoitoon ottamisesta (lomake SV 94 sr) KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

11 Lasten kotihoidon tuki on perheelle, jonka alle kolmivuotiasta lasta ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa. lasten kotihoidon tuen hakemus (lomake WH 1) selvitys perheen palkkatuloista selvitys perheen pääomatuloista selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta (tilinpäätösasiakirjat) selvitys sosiaalietuuksista (jos maksaja muu kuin Kela) selvitys elatusavusta Lasten yksityisen hoidon tuki on perheelle, jonka alle kouluikäinen lapsi on hoidossa yksityisellä päivähoitajalla, työsuhteisella hoitajalla tai yksityisessä päiväkodissa. lasten yksityisen hoidon tuen hakemus (lomake WH 1) selvitys päivähoidon tuottajasta (lomake WH 2) selvitykset tuloista kuten lasten kotihoidon tuessa Lapsilisä lapsilisähakemus (lomake LL 1) Lisätietoja perhe-etuuksista esitteessä Lapsiperheelle. 5. Sairaanhoitokorvaukset Yksityisen lääkärin palkkioista ja hammaslääkärin palkkioista korvataan osa korvaushakemus (lomake SV 127) alkuperäinen selvityslomake erillinen maksukuitti Yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista korvataan osa korvaushakemus (lomake SV 127) fysioterapian osalta myös hoidon antajan selvityslomake alkuperäinen hoito- tai tutkimusmääräys erillinen maksukuitti 10 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

12 Lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista saa korvausta korvaushakemus (lomake SV 127) apteekin antama laskelma erillinen maksukuitti alkuperäinen lääkemääräyksen jäljennösosa Matkoista lääkäriin, hammaslääkäriin tai tutkimukseen tai hoitoon terveyskeskuksessa, sairaalassa ja laboratoriossa tai röntgenlaitoksessa korvataan osa jos sairastunut tarvitsee matkan aikana välttämättä saattajan, myös hänen matkastaan johtuvat kustannukset oikeuttavat korvaukseen matkakorvaushakemus (lomake SV 4), jossa matkakustannukset selvitetty hoitolaitoksen todistus käynnistä ja mahdollisesti selvitys erityiskulkuneuvon (esimerkiksi taksin tai oman auton käytöstä) sekä saattajan tarpeellisuudesta taksikuitit tai vastaavat liitteeksi 6. Sairauspäiväraha sairastuneelle sairauspäivärahahakemus (Kelan lomake SV 8) lääkärintodistus työkyvyttömyydestä selvitys työnantajan sairausloma-ajalta maksetusta palkasta (lomake Y 17) selvitys tapaturmasta, jos kyseessä on tapaturma (lomake SV 143) Lisätietoja sairaanhoitokorvauksista ja sairauspäivärahasta Kelan esitteessä Kun sairastat. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 11

13 7. Opintotuki opiskelijalle opintotuki myönnetään ulkomaalaiselle, joka asuu Suomessa vakinaisesti ja jonka maassa oleskelun peruste on muu kuin opiskelu hakijan tulee olla rekisteröity väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvana hakemus ammatillisiin ja niihin rinnastettaviin oppilaitoksiin, kansanopistoihin sekä lukioihin (lomake OT1) hakemus yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin (lomake OT2) hakemus ulkomailla suoritettaviin opintoihin (lomake OT3) opintotuen osat ovat opintoraha, asumislisä ja opintolainan takaus todistus oppilaitokseen hyväksymisestä (ensimmäisen vuoden opiskelijat) todistus opiskelusta (toisen vuoden opiskelijat) todistus työharjoitteluajasta ja palkasta, jos palkka on keskimäärin vähintään 505,00 euroa/kk todistus vanhempien tuloista, jos alle 20-vuotias toisen asteen opiskelija ja jos vanhempien tulot ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vahvistetun verotuksen jälkeen todistus vanhempien tuloista korkeakouluopiskelijalta, joka asuu kotona ja jonka vanhempien tulot ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vahvistetun verotuksen jälkeen ulkomaalaisliite OT10, kopio passista ja oleskeluluvasta tai EUkansalaisen oleskeluluvasta asumislisää varten jäljennös vuokrasopimuksesta, todistus asumisesta (ei tarvita, jos osoitteen muutosilmoitus on tehty maistraattiin) olosuhdemuutosilmoituksella (lomake OTm) ilmoitetaan kaikki muutokset ja haetaan lisätukea Lisätietoja on esitteessä Opintotuki. 12 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

14 8. Koulumatkatuki korvaa matkakustannuksia tarkoitettu Suomessa päätoimisesti opiskelevalle ja vakituisesti asuvalle henkilölle päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin oikeutettuja ovat lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat, kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa suorittavat ja kotitalousopintoja suorittavat henkilöt sekä maahanmuuttajat ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavissa opinnoissa yhdensuuntaisen koulumatkan pituus tulee olla vähintään 10 km ja kustannusten yli 54 euroa/kk koulumatkatukihakemus (lomake KM1), jätetään oppilaitokseen Lisätietoja Kela-infosta Koulumatkatuki. 9. Eläkkeet Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää eläkejärjestelmää: kansaneläke, joka on asumisaikaperusteinen ( ansaitaan asumalla Suomessa) sekä ansioeläke, joka ansaitaan omalla työllä ja/tai yritystoiminnalla. Molemmissa järjestelmissä on seuraavat eläkkeet eri elämäntilanteisiin: vanhuuseläke/varhennettu vanhuuseläke ja lykätty vanhuuseläke (lomake ETK/Kela 7001) työkyvyttömyyseläke /kuntoutustuki (lomake ETK/Kela 7002) yksilöllinen varhaiseläke Kelasta ennen vuotta 1944 syntyneille (lomake ETK/Kela 7002) työttömyyseläke ennen vuotta 1950 syntyneille (lomake ETK/ Kela 7003) perhe-eläkkeet (lomakkeet ETK/Kela 7004/7005) Näiden lisäksi ansioeläkejärjestelmään kuuluu vielä osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikaeläke. Lisätietoja Kelan esitteestä Eläkkeelle. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 13

15 10. Maahanmuuttajan erityistuki Maahanmuuttajan erityistukeen on oikeus 65 vuotta täyttäneellä tai vuotiaalla työkyvyttömällä maahanmuuttajalla: joka on asunut Suomessa vähintään viisi vuotta 16 vuotta täytettyään yhtäjaksoisesti ja välittömästi ennen erityistuen alkamista joka ei saa täysimääräistä kansaneläkettä ja on hakenut Suomesta ja ulkomailta kaikki muut eläkkeet ja etuudet, joihin hänellä voi olla oikeus erityistuen määrään vaikuttavat hakijan ja hänen puolisonsa käytettävissä olevat tulot myönnetään hakemuskuukauden alusta, ei takautuvaa hakuaikaa - maahanmuuttajan erityistukihakemuslomake (lomake MM 1) - selvitys asumisesta ja työnteosta ulkomailla (U-liite, ETK/ Kela 7110) - selvitys omista ja puolison ulkomailta maksussa olevista etuuksista ja alkamisaika - selvitys omista ja puolison nettopalkkatuloista ja tulonhankkimiskustannuksista - selvitys omista ja puolison talletuksista, sijoitusrahastoista ym. omaisuudesta - selvitys talletusten koroista - selvitys kuolinpesän osakkuudesta ja jäljennös perukirjasta - selvitys veloista - jäljennös passista tai muusta matkustusasiakirjasta, josta käy selville ulkomailla olopäivät Lisätietoja Kela-infosta Maahanmuuttajan erityistuki. 14 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

16 Yhteystiedot Kelan Joensuun toimiston toimipisteet Avoinna Joensuun toimisto ma ke Koulukatu 24, Joensuu to pe Rantakylän toimisto ma Puronsuunkatu 1, Joensuu ti ke pe Tuupovaaran yhteispalvelupiste ti Virastotie 10, Tuupovaara Hammaslahden sivuvastaanotto to Kunnan virastotalo, Hammaslahdentie 2, Hammaslahti Kiihtelysvaaran sivuvastaanotto pe Kunnan virastotalo, Aprakkatie 2, Kiihtelysvaara Yhteyskeskus palvelee ma-pe klo Palvelunumerot Asevelvollisen tuet Asumisen tuet Eläkeasiat Kela-kortti tai EU-sairaanhoitokortti Korvaukset sairaanhoitokuluista ja päivärahat Kuntoutuspalvelut ja kuntoutusraha Lapsiperheiden tuet Maahan tai maasta muutto Omaisen kuoltua Opiskelijan tuet Työttömyysajan tuet Vammaistuet Muut asiat KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 15

17 Kelan verkkopalvelut - Kelan sähköisessä asiointipalvelussa voi tarkistaa etuustietojaan ja täyttää muutamien etuuksien hakemuksen. Asiointipalvelut ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Kirjautumisella varmistetaan asioinnin turvallisuus. Asiointi on osoitteessa fi/asiointi. Kelan verkkosivuilla on erilaisia laskureita, jotka eivät vaadi kirjautumista. Niiden avulla asiakas voi arvioida mm. onko tulojen perusteella oikeus johonkin etuuteen ja paljonko etuutta maksettaisiin. Laskurit ovat osoitteessa Myös Kelan lomakkeet löytyvät verkkopalvelusta, josta ne voidaan täyttää ja tulostaa. Lomakkeet ovat osoitteessa fi kohdassa Lomakkeet. Kelan verkkopalvelut kehittyvät ja laajentuvat jatkuvasti. Tällä hetkellä käytettävissä ovat seuraavat palvelut: Opiskelija voi selvittää asiointipalvelun kautta opintotuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja, vastuuyksikön sekä tukikuukausitiedot tulovalvontaa ja korkeakouluopintojen tukiaikaa varten. Sähköisellä muutosilmoituksella opiskelija voi palauttaa, perua tai lakkauttaa opintotuen ja maksaa palautuksen verkkopankkimaksuna. Laskurilla voi arvioida, paljonko opintotukea saa ja miten puolison tulot tai vuokran suuruus vaikuttavat asumislisään. Tuloharkinnan laskentaohjelmilla voi laskea vuositulorajan ja arvioida, pitääkö opintotukea perua tai palauttaa. Lapsiperheasiakkaat voivat tarkistaa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan, erityisäitiysrahan, erityishoitorahan, lastenhoidon tuen, lapsilisän, äitiysavustuksen sekä adoptiotuen hakemis-, ratkaisuja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan määrän sekä laskea äitiysrahakauden ja vanhempainrahakauden pituuden ja ajankohdan. 16 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

18 Loppuvuodesta 2007 alkaen voi asiointipalvelussa hakea mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, adoptiotukea ja lapsilisää sekä hakea äitiysavustuksena äitiyspakkauksen tai vaihtoehtoisen rahasumman. Yleisen asumistuen asiakas voi tarkistaa tuen hakemis-, ratkaisuja maksutietoja sekä seuraavan vuositarkistuksen ajankohdan. Myös ruokakunnan jäsen voi tarkistaa asumistukitietoja sinä aikana, jolloin hän on ruokakunnassa jäsenenä. Laskurilla voi arvioida, saako tulojen perusteella yleistä asumistukea ja paljonko sitä saa. Sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan asiakas voi tarkistaa etuuden hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida sairauspäivärahakauden pituuden ja sairauspäivärahan määrän. Loppuvuodesta 2007 voi asiointipalvelussa tehdä sairauspäivärahahakemuksen. Lääkkeiden hinnoista, niiden Kela-korvattavuudesta sekä rinnakkaislääkkeistä saa tietoa lääkehausta palvelussa fi/laakehaku. Vammaistukea voi hakea sähköisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvittava lääkärinlausunto sekä mahdolliset muut liitteet on toimitettava postitse tai tuomalla johonkin Kelan toimistoista. Työttömyysturvan ja koulutustuen asiakas voi tarkistaa peruspäivärahan, työmarkkinatuen, vuorottelukorvauksen, koulutuspäivärahan ja koulutustuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja. Asiointipalvelussa voi tehdä myös työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen. Laskurilla voi arvioida peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrän sekä arvioida, miten omat tai puolison tulot vaikuttavat työttömyysturvan suuruuteen. KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 17

19 Kuntoutusraha-asiakas voi tarkistaa etuuden hakemis-, ratkaisuja maksutietoja. Laskurilla voi arvioida kuntoutusrahan määrän. Kuntoutusasiakas voi selvittää kuntoutuksesi hakemis- ja ratkaisutietoja sekä kuntoutuksen toteuttamiseen liittyviä tietoja. Kuntoutuskurssihaulla voi etsiä Kelan järjestämiä kuntoutuskursseja ja -ryhmiä palvelussa Eläkkeen hakija voi hakea vanhuuseläkettä Kelan ja työeläkelaitosten yhteisen vanhuuseläkkeen hakemispalvelun kautta. Myös eläkkeensaajien hoitotukea voi hakea verkossa Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Eläkkeensaajien asumistuen asiakas voi tarkistaa asiointipalvelussa tuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutietoja sekä seuraavan määräaikaistarkistuksen ajankohdan. 18 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

20 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela 19

21 20 KOODI Maahanmuuttaja ja Kela

22

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 4 20 TERVEYS Tytär isänsä asioilla KOTI & PERHE Asumistukeen suojaosa 17 21 ELÄKKEELLÄ Kortti mukaan matkalle OPISKELU & TYÖ Palkkakuitit talteen TÄSSÄ OPPAASSA TERVEISET

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

TERVETULOA SAVONLINNAAN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA SAVONLINNAAN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA SAVONLINNAAN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke Tämä opas on tarkoitettu Savonlinnassa asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja,

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 10.11.2011/päivitys 19.9.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajan asumistuki 05.07.2012 Sisällysluettelo Eläkkeensaajan asumistuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Tukeen oikeuttavat eläkkeet - Ei oikeutta - Suhde muihin

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot