Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP"

Transkriptio

1 Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP

2 Sivu 2 (160) Sisällysluettelo 1. MAARAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS TUTKINNON RAKENNE Rakennusalan perustutkinnon muodostuminen TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA, MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS TOTEUTUSSUUNNITELMA AMMATILLISIIN TUTKINNON OSIIN Pakolliset tutkinnon osat Perustustyöt 25 osp Maarakennuskoneiden käyttö 50 osp Valinnaiset tutkinnon osat Raudoitus- ja betonointi 15 osp Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 osp Maa-ainesten kuljetus 15 osp Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp Paaluperustusten rakentaminen 15 osp Asfaltointi 15 osp Maarakennuskoneen huolto 15 osp Maarakennuskoneen käyttö 15 osp Tasokiviasennus 15 osp Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp Vaihtolavalaitteet ja koneiden kuljettaminen TOTEUTUSSUUNNITELMA YHTEISIIN TUTKINNON OSIIN Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta

3 Sivu 3 (160) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista TOTEUTUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVIIN TUTKINNON OSIIN Vapaasti valittavat tutkinnon osat Tasokivien asennus 5 osp Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 1 osp Piharakentaminen 5 osp Louhintatekniikka 0,5 osp Infra-alan urakkasopimukset 1 osp Osallistuminen tuutortoimintaan 2 osp Oppilaitoksen markkinointi 1 2 osp Ammattikorkeakouluvalmennus 15 osp kunnan toiminnan kehittäminen 2 osp

4 Sivu 4 (160) 1. MAARAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan suorittanut maarakennuskoneenkuljettaja osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä. Hän osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä. Maarakennuskoneenkuljettaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa voi erikoistua mm. liikennealueiden hoitokoneiden käyttöön, maa-ainesten kuljetukseen, vesirakentamiseen, maa- ja kiviainesten jalostamiseen, kalliorakentamiseen, pohjanvahvistustöihin, asfaltointiin, piharakentamiseen tai rakennusalan moniosaajaksi. Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan suorittaneet maarakennuskoneenkuljettajat työskentelevät monipuolisissa tehtävissä talonrakennusalalla ja infra-alalla. Talonrakennustyömailla perustehtäviin kuuluvat perustusvaiheen mittaus-, kaivuu- ja perustustyöt sekä LVIS-järjestelmien kaivuu ja avustavat työt. Infra-alalla perustehtäviin kuuluvat kunnallistekniikan, tie- ja katurakentamisen sekä ympäristörakentamisen osaamisalueita. Osa tehtävistä voi liittyä myös vesirakentamiseen. Perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoisosaamista maarakentamisesta. Perustutkinnon suorittaneella on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan. Terveydelliset edellytykset Maarakennusalalla ja maarakennusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: ksi ottamisen esteenä voi olla, insuliinihoitoinen diabetes epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä sydän- ja verenkiertoelinten sairaus fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus tuki- ja liikuntaelimistön sairaus munuaissairaudet psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. ksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. ksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

5 Sivu 5 (160) Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriit-

6 Sivu 6 (160) tisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa.

7 Sivu 7 (160) 2. TUTKINNON RAKENNE 2.1 Rakennusalan perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Rakennusalan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa talonrakennuksen osaamisalan (talonrakentaja) ja maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan (maarakennuskoneenkuljettaja). RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, maarakennuskoneenkuljettaja, 180 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 25 osp Perustustyöt, 25 osp Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan, maarakennuskoneenkuljettaja, pakollinen tutkinnon osa, 50 osp Maarakennuskoneiden käyttö, 50 osp 2.6 Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp n on valittava yhteensä 60 osp. Maarakennuskoneenkuljettaja Raudoitus ja betonointi, 15 osp Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, 15 osp Maa-ainesten kuljetus 15 osp Maa- ja kiviainesten jalostaminen, 15 osp Paaluperustusten rakentaminen, 15 osp Asfaltointi, 15 osp Maarakennuskoneen huolto, 15 osp Maarakennuskoneen käyttö, 15 osp Tasokiviasennus, 15 osp Rakentamispalvelut, 15 osp Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

8 Sivu 8 (160) Vaihtolavalaitteet ja koneiden kuljettaminen 5 osp 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 3 osp osp osp 16 osp Kohtien valinnaisista osa-alueista voidaan laatia pienempiä kuin 3 osp:n laajuisia osa-alueita, esim. 1 2 osp:n laajuisia osa-alueita. Nämä valinnaiset osa-alueet laaditaan tutkinnon perusteissa olevien 3 osp:n osa-alueiden osaamistavoitteiden, arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien pohjalta. Lisäksi kohtien osa-alueista voidaan laatia uusia tutkinnon perusteissa olevia 3 osp:ttä laajempia 4 osp:n laajuisia valinnaisia osa-alueita. Näihin osa-alueisiin laaditaan osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Opetushallituksen määräyksen liitteen mukaisesti.

9 Sivu 9 (160) 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukioopintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

10 Sivu 10 (160) 3. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelma, maarakennuskoneenkuljettaja Osaamisala Tutkinnon osa Työpaikka (esim.) Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt Rakennusalan perustutkinto pt maarakennuskoneenkuljettaja Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala Perustustyöt (25 osp) Maarakennuskoneiden käyttö (50 osp) x x Maarakennus- ja talonrakennusalan yritykset Infra-alan /Maarakennusalan yritys Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt TUTKINTO, ammattinimike Työpaikalla tapahtu-va näyttö Oppilaitosnäyttö Osanäyttö (kpl) Ajankohta x 2 1. tai 2. vuosi x vuosi Näytön pituus Koko tutkinnon osan näyttö Arviointikeskustelussa mukana n. 2vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja 3-5 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja Raudoitus ja betonointi (15 osp) Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö (15 osp) Maaainesten kuljetus (15 osp) x x x Maarakennus- ja talonrakennusalan yritykset Infra-alan /Maarakennusalan yritys Infra-alan /Maarakennusalan yritys x 3.vuosi 1 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x 3.vuosi 1 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x 3.vuosi 1 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja Maa- ja ki- x Infra-alan x 3.vuosi 1 vkoa opiskelija, työpaik-

11 Sivu 11 (160) Lisähuomioita viainesten jalostaminen (15 osp) Paaluperustusten rakentaminen (15 osp) Asfaltointi (15 osp) Maarakennuskoneen huolto (15 osp) Maarakennuskoneen käyttö (15 osp) Piharakentaminen (15 osp) Tasokiviasennus(15 osp) Vaihtolavalaitteet ja koneiden kuljettaminen Kuljetusalan perustason ammattipätevyys x x x x x /Maarakennusalan yritys Infra-alan /Maarakennusalan yritys Asfalttialan yritykset Infra-alan /Maarakennusalan yritys Infra-alan /Maarakennusalan yritys Infra-alan /Maarakennusalan yritys Infra-alan /Maarakennusalan Valinnaisista tutkinnon osista valitaan 40 ov x kaohjaaja, ohjaava opettaja x 3.vuosi 1 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x 3.vuosi 1 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x x 2.vuosi 1-3 vkoa x 3.vuosi 1-3 vkoa x 3.vuosi 1-6 vkoa x 3.vuosi 1-6 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava yritys opettaja x Oppilaitos x 3.vuosi 1 päivä opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja 140 tai 280 h kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus suoritettava kirjallinen koe kuljetusalan perustason ammattipätevyydestä (kirjallinen, erityisestä syystä ammattiosaamisen näytön yhteydessä suullisena esim. lukuhäiriön vuoksi, jos se katsotaan tarpeelliseksi). 2. vuosi 280 h opettaja

12 Sivu 12 (160) 4. OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala Ammatti: maarakennuskoneenkuljettaja Pohjakoulutus: peruskoulu AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 osp 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi yhteensä Pakolliset tutkinnon osat 75 osp Perustustyöt 25 Harkkomuuraus ja betonointi 4,5 4,5 Mittaustyöt 1,5 1,5 Perustustyöt 1 5 5,0 Perustustyöt 2 TO 6 6,0 Maarakennustyöt 3 3 Työturvallisuus 3 3 Tulityökortti 0,5 0,5 Työturvallisuuskortti 0,5 0,5 Ensiapu EA Maarakennuskoneiden käyttö 50 Maarakennuskoneiden käyttö 1 13,5 13,5 Maarakennuskoneiden käyttö 2 9 8,5 Maarakennuskoneiden käyttö 3 TO 3 3,0 Maarakennuskoneiden käyttö Maarakennuskoneiden käyttö 5 TO Tieturva 1 0,5 0,5 Vesityökortti 0,5 0,5

13 Sivu 13 (160) Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp Raudoitus- ja betonointi 15 Raudoitus- ja betonointi Raudoitus ja betonointi 2 TO 8 8 tai Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 Liikennealueiden hoitokoneen käyttö 1 7,5 7,5 Liikennealueiden hoitokoneen käyttö 2 TO 7,5 7,5 tai Maa-ainesten kuljetus 15 Maa-ainesten kuljetus 1 7,5 7,5 Maa-ainesten kuljetus Maa-ainesten kuljetus 3 TO 4,5 4,5 tai Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 Maa- ja kiviainesten jalostaminen Maa- ja kiviainesten jalostaminen 2 TO Maarakennuskoneen huolto 3 TO 3 3 tai Paaluperustusten rakentaminen 15 Paaluperustusten rakentaminen Paaluperustusten rakentaminen 2 TO tai Asfaltointi 15 Päällystetyöt Päällystetyöt 2 TO tai Maarakennuskoneen huolto 15 Maarakennuskoneen huolto Maarakennuskoneen huolto Maarakennuskoneen huolto 3 TO 3 3 tai Maarakennuskoneen käyttö 15 Maarakennuskoneen käyttö 1 7,5 7,5 Maarakennuskoneen käyttö 2 TO 7,5 7,5 tai Tasokiviasennus 15 Tasokiviasennus Tasokiviasennus 2 TO tai Rakentamispalvelut 15 Rakentamispalvelut Rakentamispalvelut 2 TO 8 8

14 Sivu 14 (160) tai Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys Kuljetusalan perustason ammattipätevyys Kuljetusalan perustason ammattipätevyys tai Vaihtolavalaitteet ja koneiden kuljetus 5 Vaihtolavalaitteet ja koneiden kuljetus 5 5 YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp Pakolliset 19 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli, suomi 5 Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli 4 1 Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 1 Vieraat kielet, A-englanti 2 Englanti Englanti Valinnaiset 16 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 Matematiikka 3 Matematiikka Matematiikka Matematiikka Fysiikka ja kemia 2 Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 1 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 Yhteiskuntataidot 1 1 3

15 Sivu 15 (160) Työelämätaidot 1 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 1 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita edellisistä 7 Valinnaiset yhteiset tutkinnonosat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT YHTEENSÄ

16 Sivu 16 (160) Syksy 2016 Kevät 2017 TUT OSA OSP KOKO TUTKINTO OSP MK1 MK2 MK3 amm. pakolliset 41,5 osp + amm. valinnainen 9 osp + yhteiset 11 osp MKK 22,5 MKK 50 Lähiopetus MKH 6 MKH PT 18,5 PT 25 Maarakennuskoneiden käyttö 1 (13,5 osp) Perustustyöt 1 ( 5 osp) Mittaustyöt (1,5 osp) Työturvallisuus (3,0 osp) Matematiikka (3,0 osp) Liikunta (2 osp) Fysiikka ja kemia 1 (1 osp) Tieto ja viestintätekniikka (1 osp) YHT PAK 12 KPA 10 KPA 2 MAK 15 61,0 VAL AMM. 20 Ammatiliset 135 Syksy 2017 Kevät 2018 Yhteiset pakolliset 19 Amm. Pakollinen 16,5 osp + amm. Valinnaiset 9 osp + yhteiset 3 osp Valinnaiset yht. + vap.val amm. pakolliset 16,5 osp + amm. Valinnaiset 3 osp MAK 3 Yhteiset valinnaiset 16 MKK 27,5 Vapaasti valittavat 10 Työssäoppiminen Lähiopetus Lähiopetus Työssäoppiminen PT 6, YHT VAL 8 Yhteensä 180 VAPVAL 5 Maarakennuskoneiden käyttö 3 TO (3 osp) Perustustyöt 2 TO(6 osp) KPA 8 YHTPAK 3 Syksy 2018 Kevät 2019 VLL 5 Amm. valinnaiset 13,5 osp + Amm. valinnaiset 15 osp + yhteiset 3 osp Valinnaiset yht. + vap.val amm. valinnaiset 15 osp yhteiset 2 osp MKK2 15 Lähiopetus Lähiop. Työssäoppiminen MKH MAK 12 Maarakennuskoneen käyttö 1 (7,5 osp) tai Valinnainen Maa ainesten kuljetus 1 (7,5 osp) Englanti (2 osp) Yrittäjyys (1 osp) L O M A L O M A L O M A Maarakennuskoneiden käyttö 4 (7,5 osp) Maa ainesten kuljettaminen 2 (3 osp) Kuljetusalan perustason ammttipätevyys (6 osp) Ruotsi (1 osp) Äidinkieli (2 osp) Tulityökortti (0,5 osp ) Vapaasti valittavat (5osp) Yhteiset valinnaiset (4x2osp) Maarakennuskoneiden huolto (6 osp) Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (2 osp) Äidinkieli (2 osp) Yhteiset valinnaiset (4 x 2osp) Vapaasti valittavat (5osp) 8 (2,2,2,2)+5 Maarakennuskoneiden huolto (6 osp) Vaihtolavalaitteet ja koneiden kuljettaminen 2 (5 osp) Äidinkieli (1 osp) L O M A L O M A L O M A Maarakennuskoneiden käyttö 2 (8,5 osp) Harkkomuuraus ja betonointi ( 4,5 osp) Tieturva 1 (0,5 osp) Ensiapu EA 1 ( 1,0 osp) Maarakennustyöt ( 3,0 osp) Työturvallisuuskortti (0,5 osp) Työelämätaidot (1 osp) Yhteiskuntataidot (1 osp) Fysiikka ja kemia 2 (1 osp) Maarakennuskoneide n käyttö 4 (4,5 osp) Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (2 osp) Vesityökortti (0,5 osp) Maarakennuskoneiden käyttö 5 TO (12 osp) Maarakennuskoneen käyttö 2 TO (7,5 osp)/tai Valinnainen Maa ainesten kuljettaminen TO (4,5 osp) Maarakennuskoneiden huolto (3osp) 61 YHTVAL 8 YHT PAK 4 VAPVAL 5 8 (2,2,2,2)

17 Sivu 17 (160) 5. Toteutussuunnitelma ammatillisiin tutkinnon osiin 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Perustustyöt 25 osp Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä materiaalilaskelmia tehdä rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- ja vedeneristystöitä toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia perusmittavälineillä tehdä perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, purku- ja jälkihoitotöitä sekä asentaa perustuselementtejä ja tehdä perustusten harkkomuurauksia tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä huolehtia väliaikaisten LVIS -asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS - asennustöissä lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan pääperiaatteet käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. osaa käyttää seuraavia perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja: betonintiivistin (vibra) kulmahiomakone laastin sekoitin maantiivistin moottorisaha tai ketjusaha nostoapuvälineet työmaasirkkeli teräsleikkuri teräksen taivutin paineilmanaulain ja kompressori porakone poravasara tai piikkauskone

18 Sivu 18 (160) pyörösaha lla on voimassa oleva tulityökortti, työturvallisuuskortti perustaidot ensiavun antamisesta Sisältö Harkkomuuraus ja betonointi 4,5 osp perustusten harkkomuuraukset perustusten betonointityöt Mittaustyöt 1,5 osp toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia perusmittavälineillä Perustustyöt 1, 5 osp anturoiden muottityöt raudoitustyöt betonointityöt purkutyöt jälkihoitotyöt Perustustyöt 2 TO, 6 osp Työssäoppiminen tekee rakennusalan ammattilaisen ohjauksessa töitä rakennustyömaalla. Maarakennustyöt, 3 osp perustusten täyttötyöt tiivistystyöt salaojatyöt viemärityöt lämmöneristystyöt vedeneristystyöt Työturvallisuus, 3 osp Työkalujen käytön perehdytys: o betonintiivistin (vibra) o kulmahiomakone o laastin sekoitin o maantiivistin o moottorisaha tai ketjusaha

19 Sivu 19 (160) o nostoapuvälineet o työmaasirkkeli o teräsleikkuri o teräksen taivutin o paineilmanaulain ja kompressori o porakone o poravasara tai piikkauskone o pyörösaha o henkilökohtaiset suojaimet o työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen o työkyvyn ylläpitäminen Tulityökortti, 0,5 osp tulityökorttikoulutus Työturvallisuuskortti, 0,5 osp työturvallisuuskorttikoulutus Ensiapu EA 1, 1 osp ensiapukurssin suorittaminen Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä tekemällä perustustöitä rakennustyömaalla tai muussa mahdollisimman hyvin rakennustyömaan oloja vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muu osaaminen arvioidaan oppilaitoksen järjestämien lähijaksojen suoritusten avulla. Lähijaksojen suoritukset sisältävät luokka- ja työsalityöskentelyä, opetuksen seuraamista, tehtäviä ja harjoituksia. Tehtävät ja harjoitukset voivat olla itsenäisiä tai ryhmätöitä. Näytössä opiskelija suorittaa jonkun seuraavista tekee anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, purku- ja jälkihoitotöitä töitä työryhmän jäsenenä tekee täyttö-, tiivistys,- salaoja,- ja routaeristystöitä työryhmän jäsenenä tekee perustusten harkkomuurauksia tekee pilarianturamuotin raudoituksineen tekee perusmuurimuotin raudoituksineen tai tekee /rakentaa jonkin muun perustusvaiheen töihin soveltuvan työkokonaisuuden Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

20 Sivu 20 (160) Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta suunnittelee ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suunnittelee annettujen ohjeiden mukaan oman työnsä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Perustustyömenetelmien hallinta Perustuselementtien asennuksen hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tekee tavallisimpia perustustöihin liittyviä maarakennus-, viemäri-, salaoja ja eristystöitä ohjattuna avustaa mittaustöissä tekee tavanomaisten anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, purku- ja jälkihoitotöitä työryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita toimii muuraustyöryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita tekee perustuselementtityöhön liittyviä avustavia tehtäviä tekee tavallisimpia perustustöihin liittyviä maarakennus-, viemäri-, salaoja ja eristystöitä annettujen ohjeitten perusteella tekee mittaustöitä perusmittavälineillä ohjattuna tekee tavanomaisten anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, purkuja jälkihoitotöitä työryhmän jäsenenä annettujen ohjeiden perusteella muuraa ohjattuna perustusharkkoja valmiiden johteiden mukaisesti toimii ohjattuna työryhmän jäsenenä perustuselementtejä asennettaessa aiheuttamatta häiriötilanteita tekee tavallisimpia perustustöihin liittyviä maarakennus-, viemäri-, salaoja ja eristystöitä piirustusten mukaisesti lähes itsenäisesti käyttää perusmittavälineitä perustöiden eri vaiheissa tekee tavanomaisten anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, purku- ja jälkihoitotöitä työryhmän jäsenenä piirustusten mukaan muuraa perustusharkkoja valmiiden johteiden mukaisesti toimii työryhmän jäsenenä perustuselementtejä asennettaessa

21 Sivu 21 (160) Työvälineiden ja materiaalin hallinta Jätteiden lajittelu käyttää perustustöissä käytettäviä keskeisimpiä työvälineitä ja materiaaleja tutuissa työtilanteissa, mutta tarvitsee välillä ohjausta suojaa ja varastoi materiaaleja opastettuna lajittelee jätteet opastettuna. käyttää perustustöissä käytettäviä keskeisimpiä työvälineitä ja materiaaleja tutuissa työtilanteissa käyttää materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ohjeiden mukaan lajittelee jätteet ohjeiden mukaan. valitsee työhön sopivat työvälineet sekä käyttää työvälineitä ja materiaaleja vaihtelevissa työtilanteissa käyttää materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti itsenäisesti pitää työympäristön puhtaana ja järjestyksessä koko työvaiheen ajan ottaen huomioon kierrätyksen ja lajittelun merkityksen. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Rakennustyömaan vaiheiden tunteminen Työmaalla toimiminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tuntee pääpiirteittäin rakennustyömaan valmistumisen vaiheet perustustöistä aina valmiiseen rakenteeseen selvittää opastettuna rakennusalan tyypillisiä yhteistyökumppaneita arvioi opastettuna työteon ja yrittäjyyden merkitystä rakennusalalla tietää, miten rakentamisen laatu määritellään ja toimii ohjattuna laatumääräysten mukaisesti tunnistaa rakennustyömaan eri vaiheet siten, osaa varustautua tuleviin työtehtäviin selvittää rakennusalan tyypillisiä yhteistyökumppaneita arvioi työteon ja yrittäjyyden merkitystä rakennusalalla tuntee laatukäsitteen ja tietää, miten oma työ vaikuttaa laatuun tuntee työmaan organisaation sekä perustamisen ja ylläpidon niin laajasti, että osaa työskennellä työnjohdon ohjeiden mukaan työtehtävissään selvittää rakennusalan tyypillisiä yhteistyökumppaneita ja rakennusalan yritystoiminnan rakenteen arvioi kansainvälistyvän talouden vaikutuksia rakennusalan yritystoiminnalle tuntee rakennustyötä ohjaavia määräyksiä ja lainsäädäntöä ja hyödyntää niitä omassa työssään

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksynyt 13.11.2008 Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 25.11.2008

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Rakennusalan

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta

Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta 1 27.2.2013 Opetussuunnitelmatyö Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutusja 2 27.2.2013 Opintohallinnon kehitysvaiheita LUKUJÄRJESTYS- JA OPISKELIJA- HALLINTO- OHJELMAT KANSALLISET OPPIJAN VERKKO- PALVELUT

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 2 (121) Sisällys 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 ICT-ASENTAJA... 3 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot