EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä)"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) 705 lopullinen 2003/0280 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta (komission esittämä)

2 PERUSTELUT 1. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen lisättiin Nizzan sopimuksella uusi 225 a artikla ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen uusi 160 artikla. Näiden määräysten mukaan: "Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta sekä Euroopan parlamenttia ja yhteisön tuomioistuinta kuultuaan [ ] päättää perustaa lainkäyttölautakuntia, joiden tehtävänä on ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena tietynlaiset erityisasioissa nostetut kanteet. Lainkäyttölautakunnan perustamispäätöksessä vahvistetaan kyseisen lautakunnan kokoonpanoa koskevat säännöt ja määritellään sille annettavat toimivaltuudet. Lainkäyttölautakuntien päätöksiin voidaan hakea muutosta yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta vain oikeuskysymysten osalta tai, jos lautakunnan perustamispäätöksessä niin määrätään, myös asiakysymysten osalta. Lainkäyttölautakuntien jäsenet valitaan henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka ovat päteviä tuomarin virkaan. Neuvosto nimittää heidät yksimielisesti. Lainkäyttölautakunnat vahvistavat työjärjestyksensä yhteisymmärryksessä yhteisön tuomioistuimen kanssa. Työjärjestykselle tarvitaan neuvoston määräenemmistöllä antama hyväksyminen. Jollei lainkäyttölautakunnan perustamispäätöksestä muuta johdu, lainkäyttölautakuntiin sovelletaan, mitä tässä sopimuksessa ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännössä määrätään yhteisön tuomioistuimesta." EY:n perustamissopimuksen 245 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 160 artiklan toisessa kohdassa määrätään lisäksi seuraavaa: "Neuvosto voi yksimielisesti [ ] komission pyynnöstä sekä Euroopan parlamenttia ja yhteisön tuomioistuinta kuultuaan muuttaa perussäännön määräyksiä, lukuun ottamatta sen I osaston määräyksiä." 2. Nizzan huippukokouksessa 26. helmikuuta 2001 hyväksyttiin EY:n perustamissopimuksen 225 a artiklaa koskeva julistus nro 16, jossa Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta ja komissiota kehotetaan "laatimaan mahdollisimman pian ehdotus päätökseksi, jolla perustetaan lainkäyttölautakunta, joka on toimivaltainen ratkaisemaan ensimmäisenä oikeusasteena yhteisön ja sen henkilöstön välisiä riita-asioita". 3. Edellä mainittujen määräysten ja julistuksen nojalla perustettavan uuden tuomioistuimen on määrä käyttää toimivaltaa, joka tätä nykyä kuuluu tällä alalla Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Sen vuoksi tässä ehdotuksessa toistetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn päätöksen 88/591 asiaa koskevat määräykset 1. Ne sisältyvät myös pöytäkirjaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä, joka on liitetty Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, EY:n perustamissopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen. 1 EYVL L 319,

3 4. Muutosehdotukset Päätökseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta on kuitenkin tehty tiettyjä muutoksia, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon yhteisöjen henkilöstöä koskevien riitaasioiden erityispiirteet sekä tältä alalta saatu kokemus: Tuomarien lukumäärä Uudessa lainkäyttölautakunnassa olisi ehdotuksen mukaan kuusi tuomaria. Tämä perustuu siihen työmäärään, joka tämäntyyppisistä riita-asioista tätä nykyä aiheutuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle; asioita on vuosittain noin 120 (ks. 2 artiklaa koskevat huomautukset, s. 10). Tuomarien nimittäminen Koska lainkäyttölautakuntaan ei voida valita yhtä tuomaria kustakin jäsenvaltiosta (kuten yhteisöjen tuomioistuimessa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on) ja koska kyseessä on erityinen lainkäyttöelin, tuomarien nimittämistä varten olisi otettava käyttöön erityinen menettely, jotta voidaan helpottaa neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa (ks. 2 ja 3 artiklaa koskevat huomautukset, ss. 10 ja 11). Julkisasiamiehen tehtävät Tässä ehdotuksessa ei toisteta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 49 artiklaa, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomareita voidaan pyytää hoitamaan julkisasiamiehen tehtäviä. Tältä osin on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut tätä säännöstä vain muutaman kerran toimintansa alkuvuosina kilpailuasioita koskevissa riita-asioissa. Kokemusten perusteella tämäntyyppisissä riita-asioissa ei tarvita julkisasiamiehen väliintuloa, varsinkin kun käytettävissä on myös toinen oikeusaste. On myös syytä muistuttaa, että EY:n perustamissopimuksen 225 artiklan 2 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiot, jotka koskevat lainkäyttölautakuntien päätöksiä koskevaa muutoksenhakua, voidaan käsitellä uudelleen yhteisöjen tuomioistuimessa sen ensimmäisen julkisasiamiehen ehdotuksesta. 2 Yhden tuomarin kokoonpano Ehdotuksen mukaan ei ole tarkoitus ottaa käyttöön yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 50 artiklassa tarkoitettua yhden tuomarin kokoonpanoa, koska kyseessä on uusi tuomioistuin, jonka on ensin vakiinnutettava toimivaltansa. Mainittakoon, että yhden tuomarin kokoonpano otettiin käyttöön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vasta vuonna 1999 eli 11 vuotta tuomioistuimen perustamisen jälkeen. 2 Ehdotus yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen täydentämiseksi tällä tavoin on parhaillaan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä. 3

4 Yksinkertaistettu oikeudenkäyntimenettely Oikeudenkäyntimenettelyä on tarkoitus yksinkertaistaa tietyiltä osin, jotta käsittelyaikoja voitaisiin lyhentää ja noudattaa kuitenkin samalla asianosaisten oikeutta tulla kuulluksi. Uusi tuomioistuin voi ensinnäkin arvioida kantajan ja vastaajan vastauskirjelmien esittämisen tarpeellisuutta, ja toiseksi se voi päättää luopua suullisen pääkäsittelyn järjestämisestä silloin kun se katsoo saaneensa riittävästi tietoa neljän kirjelmän perusteella. Lainkäyttölautakunnan on myös määrä tutkia mahdollisuuksia riita-asian sovitteluun menettelyn eri vaiheissa (ks. 7 artiklaa koskevat huomautukset, s. 15). Oikeudenkäyntikulujen suorittaminen Ehdotetaan, että oikeudenkäyntikulujen suorittamiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihinkin yhteisön tuomioistuinjärjestelmän käsiteltäväksi tuleviin asioihin. 5. Tässä päätösehdotuksessa ei säädetä lainkäyttölautakunnan tuomarien palkkauksesta. EY:n perustamissopimuksen 210 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 123 artiklan mukaan "Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä [ ] yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomareiden, julkisasiamiesten ja kirjaajan sekä yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenten ja kirjaajan palkat, heille maksettavat korvaukset sekä heidän eläkkeensä"....». Koska EY:n perustamissopimuksen 225 a artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 140 b artiklassa ei määrätä tätä koskevista poikkeuksista, näitä kysymyksiä koskevien ehdotusten esittäminen ei kuulu komission toimivaltaan. On kuitenkin syytä muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisen yhteydessä neuvosto lisäsi 3 tätä varten komission puheenjohtajan ja jäsenten sekä yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä 25 päivänä heinäkuuta 1967 annettuihin asetuksiin N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/Euratom uuden 21 a artiklan 4. Siinä säädettyjä prosenttiosuuksia voitaisiin nyt vain mukauttaa uuden lainkäyttölautakunnan presidentin ja tuomareiden palkkajärjestelyjen osalta. 3 4 Asetus N:o 4045/88, annettu , EYVL L 356, EYVL P 187, , s. 1. 4

5 6. Tämän ehdotuksen artiklakohtaiset perustelut Tämä ehdotus muodostuu päätöksestä ja sen liitteestä. Päätös käsittää neljä artiklaa: i) 1 artiklassa säädetään tuomioistuimen perustamisesta, ii) 2 artiklassa lisätään yhteisöjen tuomioistuimen perussääntöön uusi VI osasto ja liite I, jonka teksti on tämän päätösehdotuksen liitteenä, iii) 3 artiklassa esitetään siirtymäsäännökset, iv) 4 artiklassa täsmennetään, milloin tämä neuvoston päätös tulee voimaan. Ks. jäljempänä kohdassa 7 päätöksen ja kohdassa 8 yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteen I artiklakohtaiset perustelut. Artiklakohtaisten perustelujen luettavuuden parantamiseksi asianomaiset artiklat toistetaan perustelujen yhteydessä kohdassa 7 ja 8. 5

6 7. Päätösehdotuksen artiklakohtaiset perustelut 1 artikla Tuomioistuimen perustaminen Perustetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhteyteen lainkäyttölautakunta, jonka tehtävänä on ratkaista yhteisön ja sen henkilöstön välisiä riitaasioita, jäljempänä 'Eurooppa-virkamiestuomioistuin'. Eurooppavirkamiestuomioistuimen kotipaikka on sama kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kotipaikka. Huomautukset i) Ilmaisu "yhteyteen" perustuu EY:n perustamissopimuksen 220 artiklan toiseen kohtaan. Sanamuoto noudattaa myös Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 1988 tehdyn neuvoston päätöksen 88/591 (EYVL L 319, s. 1) 1 artiklan sanamuotoa, joka puolestaan perustuu EY:n perustamissopimuksen entiseen 168 a artiklaan. ii) Nimi "Eurooppa-virkamiestuomioistuin" perustuu Euroopan tulevaisuuden valmistelukunnan työhön: ks. perustuslakiehdotus (CONV 850/03, ), jonka I-28 artiklan 1 kohdassa ja III-264 artiklassa ei puhuta enää "lainkäyttölautakunnista" vaan "erityistuomioistuimista". Yhteisöjen tuomioistuimeen liittyviä kysymyksiä käsittelevä valmistelukunnan työryhmä katsoi 25. maaliskuuta 2003 antamassaan loppuraportissa (CONV 636/03 - Cercle I-13-, 15 kohta), että "Nykyinen nimitys (lainkäyttölautakunta) voitaisiin säilyttää, sillä näistä lautakunnista voitaisiin silti käyttää nimitystä 'tuomioistuin' samaan tapaan kuin "yhteisöpatenttituomioistuimesta", josta neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen 3. maaliskuuta Nimitys "erityistuomioistuin" olisi kuitenkin suositeltavampi, sillä näin voitaisiin välttää se, että ilmaisu "lautakunta" saatettaisiin joissakin kielissä sekoittaa tietyntyyppisiä riita-asioita käsitteleviin lautakuntiin, joita voidaan perustaa tuomioistuimessa (tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa) samaan tapaan kuin jäsenvaltioiden ylimmissä tuomioistuimissa. iii) Euroopan yhteisöjen toimielinten kotipaikan vahvistamisesta 12. joulukuuta 1992 tehdyn päätöksen 1 artiklan nojalla Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kotipaikka on Luxemburg (Sopimuskokoelma, I osa, I nide, 1999, s.795). 6

7 2 artikla Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön muuttaminen Muutetaan pöytäkirjaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä seuraavasti: 1) Lisätään VI osasto seuraavasti: " VI osasto LAINKÄYTTÖLAUTAKUNNAT 65 artikla EY:n perustamissopimuksen 225 a artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 140 b artiklan nojalla perustettujen lainkäyttölautakuntien toimivaltaa, kokoonpanoa, organisaatiota ja menettelyä koskevat määräykset toistetaan tämän perussäännön liitteessä." 2) Lisätään liite I, jonka teksti esitetään tämän päätöksen liitteenä. Huomautukset Liite I sisältää määräykset, jotka koskevat lainkäyttölautakunnan toimivaltaa, kokoonpanoa, organisaatiota ja menettelyjä. Nämä määräykset on koottu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteeksi, koska näin kaikki yhteisön eri lainkäyttöelimiä koskevat säännökset voidaan esittää samassa säädöksessä, mikä tukee kokonaisuuden ymmärrettävyyttä. Myöhemmin voidaan siis lisätä uusia liitteitä, jotka koskevat neuvoston mahdollisesti myöhemmin perustamia muita lainkäyttölautakuntia. 3 artikla Siirtymämääräykset 1. Virkamiestuomioistuimen ensimmäinen presidentti nimetään kolmeksi vuodeksi samoin edellytyksin kuin tuomarit, paitsi jos neuvosto päättää, että sovelletaan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 4 artiklan 1 kohdassa määrättyä menettelyä; liitteen teksti esitetään tämän päätöksen liitteenä. 2. Heti kun kaikki virkamiestuomioistuimen tuomarit ovat vannoneet valan, neuvoston puheenjohtaja nimeää arpomalla ne tuomioistuimen tuomarit, joiden tehtävät päättyvät ensimmäisen kolmivuotiskauden päättyessä, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 3. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevassa 1 artiklassa tarkoitetut asiat, jotka mainitun artiklan voimaantulopäivänä on saatettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäviksi ja joiden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 52 artiklassa tarkoitettu kirjallinen menettely ei ole vielä päättynyt, palautetaan virkamiestuomioistuimeen. 4. Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen voimaantuloon asti sovelletaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestystä soveltuvin osin. 7

8 Huomautukset 1 kohta Määräys perustuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamispäätöksen 88/ artiklan ensimmäiseen kohtaan. 2 kohta Määräys perustuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamispäätöksen 88/ artiklaan sillä erotuksella, että virkamiestuomioistuimen tuomarien osittaisesta vaihtamisesta ei määrätä perustamissopimuksessa vaan tämän päätöksen 2 artiklalla yhteisöjen tuomioistuimen perussääntöön lisätyssä liitteessä I olevassa 2 artiklassa. 3 kohta Artiklan 3 kohta vastaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamispäätöksen 88/ artiklaa sillä erotuksella, että on katsottu soveliaammaksi sitoa virkamiestuomioistuimen toimivalta objektiiviseen kriteeriin, eli kirjallisen menettelyn päättymiseen, eikä menettelyyn, joka on puhtaasti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sisäinen, kuten alustavan kertomuksen esittely esittelevän tuomarin toimesta. 4 kohta Artiklan 4 kohta perustuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamispäätöksen 88/ artiklan toiseen ja kolmanteen kohtaan. 4 artikla Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, lukuun ottamatta yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevaa 1 artiklaa; liitteen teksti esitetään tämän päätöksen liitteenä. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I oleva 1 artikla tulee voimaan päivänä, jona Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentin päätös, jossa todetaan virkamiestuomioistuin sääntöjen mukaisesti perustetuksi. Huomautukset Määräys perustuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamispäätöksen 88/ artiklaan. 8

9 8. Artiklakohtaiset huomautukset, jotka koskevat tämän päätösehdotuksen liitteenä esitettävää yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitettä I Liite I Eurooppa-virkamiestuomioistuin 1 artikla Eurooppa-virkamiestuomioistuin, jäljempänä 'virkamiestuomioistuin', käyttää ensimmäisenä oikeusasteena toimivaltaa ratkaista EY:n perustamissopimuksen 236 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 152 artiklassa tarkoitetut yhteisön ja sen henkilöstön väliset riita-asiat, mukaan luettuina yhteisön elinten ja muiden elinten ja niiden henkilöstön väliset riita-asiat, joiden osalta toimivalta on osoitettu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle. Huomautukset * Lauseen ensimmäinen osa vastaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamispäätöksen 88/591 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. * Lauseen toisen osan tarkoituksena on kattaa kaikki henkilöstöön liittyvät riita-asiat, joiden osalta toimivalta on annettu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle. Esimerkkejä: - Eurojustin perustamisesta tehdyn päätöksen 2002/187/YOS 30 artikla (EYVL 2002 L 63, s. 1), - Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 36 artiklan 2 kohta (Sopimuskokoelma, I osa, I nide, 1999, s. 465 (493), - yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/ artikla (EYVL 1994 L 11, s. 1): Alicanten viraston henkilökunta. 9

10 2 artikla Virkamiestuomioistuimessa on kuusi tuomaria, jotka neuvosto nimittää kuudeksi vuodeksi jäsenvaltioiden nimeämien ehdokkaiden perusteella 3 artiklassa tarkoitettua neuvoaantavaa komiteaa kuultuaan. Osa tuomareista vaihdetaan kolmen vuoden välein. Tuomarit, joiden toimikausi päättyy, voidaan nimittää myöhemmin uudelleen. Huomautukset i) Tuomarien lukumäärä Ehdotettu lukumäärä perustuu seuraaviin seikkoihin: * kolme tuomaria olisi liian vähän riita-asioiden nykyisen määrän huomioon ottaen (noin 120 asiaa vuosittain); kun joku tuomareista on estynyt hoitamaan tehtäviään, on joka tapauksessa voitava osoittaa ne toiselle. * viisi tuomaria edellyttäisi pysyvää viiden tuomarin kokoonpanoa, mikä olisi epäsuhtaista, koska kaikki henkilöstöä koskevat riita-asiat ratkaistaan nykyään kolmen tai toisinaan yhden tuomarin kokoonpanossa. * riita-asioiden määrä todennäköisesti lisääntyy, kun virkamiesten ja muun henkilöstön määrä kasvaa laajentumisen myötä. * on otettava huomioon myös tuomareiden avustajia koskevat yksityiskohtaiset säännöt (ks. tämän liitteen 6 artiklaa koskevat huomautukset). Tässä vaiheessa näyttäisi siis siltä, että kaksi kolmen tuomarin jaostoa (eli yhteensä kuusi tuomaria) olisi riita-asioiden määrän ja tuomioistuimen toimintatapojen kannalta sopiva määrä. ii) Kuuden vuoden toimikausi, joka voidaan uusia, kuten perustamissopimuksessa määrätään yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarien osalta (EY:n perustamissopimuksen 223 ja 224 artikla). Tämä malli on osoittautunut hyväksi, ja myös valmistelukunta näyttäisi hyväksyneen sen: ks. perustuslakiehdotus, I osa I-28 artiklan 2 kohta (CONV 850/03, ). iii) Tuomareiden nimittäminen * EY:n perustamissopimuksen 225 a artiklassa määrätään vain, että neuvosto nimittää tuomarit yksimielisesti. Tämän vuoksi on tarpeen täsmentää, miten ehdokkaiden asettaminen tapahtuu. * Neuvoston päätöksen tekemistä voitaneen helpottaa parhaiten tätä varten perustettavan komitean avulla (ks. tämän liitteen 3 artiklaa koskevat huomautukset). 10

11 3 artikla Perustetaan komitea, joka antaa ennen nimittämispäätöksen tekemistä lausunnon siitä, ovatko ehdokkaiden ansiot riittävät virkamiestuomioistuimen tuomarin tehtävien hoitamiseen. Komitea voi liittää lausuntoonsa luettelon ehdokkaista, joilla on tehtävään parhaiten soveltuva korkeatasoinen kokemus. Luettelossa on oltava ehdokkaita kaksi kertaa niin paljon kuin neuvoston on määrä nimittää tuomareita. Komiteassa on seitsemän henkilöä, jotka ovat Euroopan tuomioistuimen ja yleisen oikeusasteen tuomioistuimen entisiä jäseniä ja tunnetusti päteviä oikeusoppineita. Neuvosto nimeää komitean jäsenet ja vahvistaa sen toimintasäännöt määräenemmistöllä Euroopan tuomioistuimen presidentin suosituksen perusteella. Huomautukset Tämä artikla perustuu valmistelukunnan työhön ja sen tarkoituksena on helpottaa neuvoston päätöksentekoa. Perustuslakiehdotuksen III osan (CONV 850/03, ) III-260 ja III-261 artiklan mukaan tuomioistuimen tuomarit ja julkisasiamiehet sekä yleisen oikeusasteen tuomarit nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella sen jälkeen, kun III-262 artiklassa tarkoitettua komiteaa on kuultu. III-262 artiklan mukaan "Perustetaan komitea, joka antaa lausunnon siitä, ovatko ehdokkaiden ansiot riittävät Euroopan tuomioistuimen ja yleisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin ja julkisasiamiehen tehtävien hoitamiseen, ennen kuin jäsenvaltioiden hallitukset tekevät päätöksen III-260 ja III-261 artiklan mukaisesti. Komiteassa on seitsemän henkilöä, jotka ovat Euroopan tuomioistuimen ja yleisen oikeusasteen tuomioistuimen entisiä jäseniä, kansallisten ylimpien tuomioistuinten edustajia ja tunnetusti päteviä oikeusoppineita, joista yhtä ehdottaa Euroopan parlamentti. Ministerineuvosto tekee eurooppapäätöksen, jolla vahvistetaan komitean toimintasäännöt, sekä eurooppapäätöksen, jolla nimitetään komitean jäsenet. Ministerineuvosto tekee ratkaisunsa Euroopan tuomioistuimen presidentin aloitteesta." Erot perustuslakiehdotuksen määräyksiin nähden ovat seuraavat: i) komitea voi liittää lausuntoonsa luettelon ehdokkaista, joiden kokemus soveltuu sen mielestä parhaiten asianomaisiin tehtäviin. Tämä määräys voi helpottaa neuvoston päätöksentekoa, koska ensinnäkin jäsenvaltioiden lukumäärä ylittää selvästi tämän tuomioistuimen tuomarien lukumäärän ja koska toisaalta tehtävänä on erityistuomioistuimen jäsenten nimittäminen. ii) komitean kokoonpanoa on hieman muutettu: tuomioistuimen käsittelemien riita-asioiden erityisluonteen vuoksi siihen ei kuuluisi ylimpien kansallisten tuomioistuinten edustajia eikä Euroopan parlamentin nimeämiä edustajia. 11

12 4 artikla 1. Tuomarit valitsevat keskuudestaan virkamiestuomioistuimen presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hänen toimikautensa voidaan uusia. 2. Virkamiestuomioistuin kokoontuu kolmen tuomarin jaostoissa. Tietyissä tapauksissa, joista määrätään työjärjestyksessä, se voi kokoontua myös viiden tuomarin jaostossa. 3. Virkamiestuomioistuimen presidentti toimii puheenjohtajana viiden tuomarin jaostossa sekä toisessa kolmen tuomarin jaostossa. Toisen kolmen tuomarin jaoston puheenjohtaja valitaan 1 kohdassa määrätyin edellytyksin. 4. Työjärjestyksessä määrätään jaostojen kokoonpanosta ja asioiden jakamisesta jaostoille. Huomautukset 1 kohta Sanamuoto vastaa EY:n perustamissopimuksen 223 artiklan kolmannen kohdan ja 224 artiklan kolmannen kohdan määräyksiä; ks. myös päätöksen 88/591 2 artiklan 2 kohta. Huom.: koska vasta perustetun tuomioistuimen tuomarit eivät vielä tunne toisiaan, säädetään (ks. s. 20, 3 artiklan 1 kohta), että kun tuomioistuin perustetaan, sen presidentin nimittää neuvosto. Näin toimittiin myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisen yhteydessä. 2 kohta Sanamuoto perustuu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 50 artiklaan. Tässä viiden tuomarin jaosto vastaa täysistuntoa. 3 kohta Tämä vastaa yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käytäntöä: toisen kolmen tuomarin jaoston puheenjohtaja toimii myös laajennetun, viiden tuomarin kokoonpanon puheenjohtajana. 4 kohta Sanamuoto vastaa yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 50 artiklan toista kohtaa. 12

13 5 artikla Virkamiestuomioistuimen tuomarit hoitavat tehtäviään riippumattomasti. He eivät saa ottaa vastaan mitään ohjeita. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 2-7 artiklaa sekä 14 ja 15 artiklaa, 17 artiklan ensimmäistä, toista ja viidettä kohtaa ja 18 artiklaa sovelletaan virkamiestuomioistuimeen ja sen jäseniin. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 2 artiklassa tarkoitettu vala vannotaan yhteisöjen tuomioistuimessa ja 3, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut päätökset tekee yhteisöjen tuomioistuin virkamiestuomioistuinta kuultuaan. Huomautukset i) sanamuoto vastaa yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 47 artiklan ensimmäistä kohtaa (jossa luetellaan ne perussäännön määräykset, joita sovelletaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja sen jäseniin). Perussäännön 47 artiklaan sisältyvästä luettelosta on jätetty pois seuraavat määräykset: - 8 artikla, jonka mukaan 2 7 artiklaa sovelletaan julkisasiamiehiin; - 17 artiklan 4 kohta, joka koskee yhteisöjen tuomioistuimen/ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätösvaltaisuutta sen kokoontuessa täysistunnossa eli 15 tuomarin kokoonpanossa. ii) vala ja virkamiestuomioistuimen tuomareiden henkilöstösääntöjä koskevat päätökset on tehtävä yhteisöjen tuomioistuimessa, koska se on yhteisöjen ylin lainkäyttöelin. Siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saa Nizzan sopimuksen perusteella uuden aseman ja uusia tehtäviä (se ryhtyy käsittelemään muutoksenhakutuomioistuimena yhteyteensä perustettujen lainkäyttölautakuntien päätöksiä), ei pitäisi aiheutua muita kuin oikeudenkäyttöön liittyviä hierarkkisia seurauksia. 13

14 6 artikla 1. Virkamiestuomioistuin käyttää yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen palveluita. Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti ja tarvittaessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti vahvistavat yhteisymmärryksessä virkamiestuomioistuimen presidentin kanssa yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen virkamiehet ja muu henkilöstö voivat tarjota palveluja virkamiestuomioistuimelle sen toiminnan varmistamiseksi. 2. Virkamiestuomioistuin nimittää kirjaajansa ja vahvistaa häntä koskevat säännöt. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 3 artiklan neljättä kohtaa sekä 10, 11 ja 14 artiklaa sovelletaan virkamiestuomioistuimen kirjaajaan. Huomautukset 1 kohta Artiklan 1 kohta vastaa yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 52 artiklaa, lukuun ottamatta 1 kohdan ensimmäistä virkettä, jonka lisäämisellä on haluttu selkeyttää hallinnollista suhdetta yhteisöjen tuomioistuimeen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. 2 kohta Artiklan 2 kohta vastaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajaa koskevia määräyksiä, jotka esitetään EY:n perustamissopimuksen 224 artiklan neljännessä kohdassa ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 47 artiklan toisessa kohdassa. Virkamiestuomioistuimen käyttöön asetettavan henkilöstön osalta ehdotetaan, että otetaan käyttöön samantyyppinen järjestely kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhteydessä tietyntyyppisiä riita-asioita varten (tavaramerkit, kilpailuasiat). Käytännössä tämä tarkoittaa kahta jaostoa, joissa on kummassakin kolme kilpailu- ja tavaramerkkioikeuteen perehtynyttä lakimiesavustajaa. Nämä ovat hallinnollisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin alaisuudessa mutta voivat käytännössä avustaa ketä tahansa esittelevää tuomaria näihin erityisaloihin liittyvissä asioissa. Virkamiestuomioistuimen tuomareilla ei siis olisi käytössään kahdesta tai kolmesta lakimiesavustajasta muodostuvaa omaa kabinettia kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa, vaan heitä avustaisi neljästä yhteisön henkilöstöasioihin perehtyneestä lakimiehestä koostuva ryhmä (jotka kuuluvat palkkaluokkiin A6 A3). Ryhmään voisi lisäksi kuulua kaksi sihteeriä, minkä lisäksi jokaisella tuomarilla on oma sihteeri. Seuraavista kysymyksistä on neuvoteltava yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kanssa: * Voidaanko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta tehtyyn päätökseen perustuvaa ilmaisua "yhteisymmärryksessä yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin kanssa" laajentaa kattamaan yhden tai useamman lainkäyttölautakunnan puheenjohtajan, ottaen huomioon että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhteyteen voidaan myöhemmin perustaa myös muita lainkäyttölautakuntia. * Jos vastaus on myönteinen, miten yhteisöjen tuomioistuin soveltaa tätä menettelyä käytännössä. 14

15 7 artikla 1. Asian käsittelystä virkamiestuomioistuimessa määrätään yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön III osastossa, lukuun ottamatta 22 ja 23 artiklaa. Täsmentäviä ja täydentäviä määräyksiä annetaan tarvittaessa virkamiestuomioistuimen työjärjestyksessä. 2. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 40 artiklan määräyksiä rajoittamatta menettelyn kirjallinen vaihe muodostuu kanteen ja vastineen jättämisestä, paitsi jos virkamiestuomioistuin päättää, että toinen kirjelmien vaihto on tarpeen. Toisen kirjelmien vaihdon jälkeen virkamiestuomioistuin voi asianosaisia kuultuaan päättää ratkaista asian ilman suullista käsittelyä. 3. Virkamiestuomioistuin tutkii kaikissa menettelyn vaiheissa, myös kanteen jättämisen yhteydessä, mahdollisuuksia ratkaista asia sovittelulla ja pyrkii helpottamaan tällaista ratkaisua. 4. Eurooppa-virkamiestuomioistuin päättää oikeudenkäyntikulujen suorittamisesta. Ellei työjärjestyksessä toisin määrätä, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Huomautukset 1 kohta Ensimmäinen virke Määräys on peräisin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamispäätöksestä 88/591 (ks. 5 artikla, jolla lisätään Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehtyyn pöytäkirjaan mm. 46 artikla) ja se on toistettu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 53 artiklan ensimmäisessä kohdassa. Huom.: yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 53 artiklaan tehty muutos (entiseen 46 artiklaan verrattuna) johtuu siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella tulee olemaan toimivalta ratkaista myös ennakkoratkaisupyyntöjä. Toinen virke Sanamuoto vastaa yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 53 artiklan toista kohtaa. 2 kohta Ensimmäinen virke Tarkoituksena on keventää menettelyä, jotta asia voitaisiin ratkaista nopeasti silloin kun asiakirja-aineisto on riittävän täydellinen, jotta asianosaiset voivat sen perusteella kehitellä perusteitaan ja väitteitään suullisessa pääkäsittelyssä. Toisin kuin yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksessä (41 artiklan 1 kohta ja 117 artiklan 1 kohta) ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksessä (47 artiklan 1 kohta), joiden mukaan kantajan ja vastaajan vastauskirjelmien esittäminen riippuu ensisijaisesti asianosaisten tahdosta, tämä määräys antaa virkamiestuomioistuimelle valtuudet arvioida, onko täydentävien kirjelmien jättäminen tarpeen vai onko päinvastoin parempi siirtyä suoraan menettelyn suulliseen vaiheeseen. Toinen virke Virkamiestuomioistuimella on oltava mahdollisuus jättää suullinen pääkäsittely järjestämättä silloin kun se katsoo, että sillä on riita-asiasta riittävästi tietoa neljän kirjelmän jättämisen perusteella. 15

16 3 kohta Virkamiestuomioistuimen tehtäviin on kuuluttava myös velvollisuus pyrkiä ratkaisemaan riitaasiat sovittelulla. 4 kohta Sanamuoto vastaa perussäännön 38 artiklaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklaa ja yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklaa. 8 artikla 1. Kun virkamiestuomioistuimelle osoitettu hakemus tai muu asian käsittelyyn liittyvä asiakirja on erehdyksessä jätetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajalle, tämä toimittaa sen välittömästi virkamiestuomioistuimen kirjaajalle. Vastaavasti, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle osoitettu hakemus tai muu asian käsittelyyn liittyvä asiakirja on erehdyksessä jätetty virkamiestuomioistuimen kirjaajalle, tämä toimittaa sen välittömästi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajalle. 2. Kun virkamiestuomioistuin katsoo, ettei se ole toimivaltainen ratkaisemaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvaa asiaa, se siirtää asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Vastaavasti, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asian kuuluvan virkamiestuomioistuimelle, se siirtää asian tämän käsiteltäväksi, eikä virkamiestuomioistuin tässä tapauksessa voi kieltää olevansa toimivaltainen asiassa. 3. Kun virkamiestuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäviksi on saatettu asiat, joilla on sama kohde, jotka koskevat samaa tulkintakysymystä tai joissa asetetaan kyseenalaiseksi saman säädöksen pätevyys, virkamiestuomioistuin voi asianosaisia kuultuaan lykätä asian käsittelyä kunnes ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut tuomion. Huomautukset Nämä kolme kohtaa vastaavat yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 54 artiklan kolmea kohtaa (ent. 47 artikla, ks. ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamispäätöksen 88/591 7 artikla). 9 artikla Virkamiestuomioistuimen lopullisiin päätöksiin samoin kuin päätöksiin, joilla tehdään osittainen asiaratkaisu, tai päätöksiin, joilla ratkaistaan prosessiväite toimivallan puuttumisesta tai siitä, että asia on jätettävä tutkittavaksi ottamatta, voidaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa sen päätöksen tiedoksiantamisesta, jota vastustetaan. Muutosta voivat hakea kaikki asianosaiset, joiden vaatimukset on kokonaan tai osittain hylätty. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta voivat hakea muutosta vain ne asianosaiset, jotka ovat olleet asiassa väliintulijana virkamiestuomioistuimessa. Muut väliintulijana olleet asianosaiset kuin jäsenvaltiot ja yhteisön toimielimet voivat kuitenkin hakea muutosta ainoastaan silloin kun virkamiestuomioistuimen päätös koskee heitä välittömästi. Huomautukset Tässä on toistettu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan asiaa koskevat määräykset. 16

17 10 artikla 1. Se, jonka väliintuloa koskeva hakemus on hylätty, voi hakea muutosta virkamiestuomioistuimen hylkäyspäätökseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta kahden viikon kuluessa siitä kun hylkäävä päätös annettiin tiedoksi. 2. Asianosaiset voivat hakea muutosta virkamiestuomioistuimen päätöksiin, jotka se on tehnyt EY:n perustamissopimuksen 242 tai 243 artiklan taikka 256 artiklan neljännen kohdan nojalla tai Euratomin perustamissopimuksen 157 tai 158 artiklan taikka 164 artiklan kolmannen kohdan nojalla, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa niiden tiedoksiantamisesta. 3. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti voi ratkaista tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhaut yksinkertaistetussa menettelyssä, jossa voidaan tarpeellisessa määrin poiketa eräistä tämän liitteen määräyksistä ja josta määrätään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksessä. Huomautukset Tässä on toistettu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 57 artiklan kolme kohtaa. Artiklan 3 kohdassa toistetaan kyseisen perussäännön 39 artikla, johon 57 artiklan kolmannessa kohdassa viitataan. 11 artikla 1. Muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Muutoksenhaun perusteena voi olla virkamiestuomioistuimelta puuttuva toimivalta asian käsittelyssä, virkamiestuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, joka on hakijan etujen vastainen, tai virkamiestuomioistuimessa tapahtunut yhteisön oikeuden rikkominen. 2. Muutosta ei voida hakea vain oikeudenkäyntikulujen määrän osalta tai siltä osin, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista. Huomautukset 1 ja 2 kohta Artiklan 1 ja 2 kohta vastaavat yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklaa, joka on toistettu tässä ottaen huomioon EY:n perustamissopimuksen 225 a artikla (kolmas kohta), jossa esitetään mahdollisuus hakea muutosta oikeuskysymysten ohella myös asiakysymysten osalta. 17

18 12 artikla 1. Muutoksenhaulla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei ole lykkäävää vaikutusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 242 ja 243 artiklan tai Euratomin perustamissopimuksen 157 ja 158 artiklan soveltamista. 2. Kun virkamiestuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta, tuomioistuinkäsittely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa jakaantuu kirjalliseen ja suulliseen käsittelyyn. Työjärjestyksessä määrätyin edellytyksin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi asianosaisia kuultuaan ratkaista asian ilman suullista käsittelyä. Huomautukset 1 kohta Tässä on toistettu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 60 artikla. 2 kohta Tässä on toistettu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 59 artikla. 13 artikla 1. Jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin julistaa virkamiestuomioistuimen päätöksen mitättömäksi ja ratkaisee asian itse. Poikkeustapauksissa se voi myös palauttaa asian virkamiestuomioistuimen ratkaistavaksi, jos asia ei ole ratkaisukelpoinen. 2. Palauttamistapauksessa virkamiestuomioistuin on sidottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa ratkaisemiin oikeusseikkoihin. Huomautukset 1 kohta Artiklan 1 kohta vastaa yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäistä kohtaa. Tässä kuitenkin selkeytetään sanamuotoa, jotta voidaan välttää se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaisi asian virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi silloin kun se on ratkaisukelpoinen, koska tästä aiheutuisi tarpeetonta viivästystä. 2 kohta Tässä on toistettu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan toinen kohta. 18

19 2003/0280 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 225 a ja 245 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 b ja 160 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon, ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon, sekä katsoo seuraavaa: (1) EY:n perustamissopimuksen 225 a artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 140 b artiklassa valtuutetaan neuvosto perustamaan lainkäyttölautakuntia, joiden tehtävänä on ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena tietynlaisia kanteita, sekä vahvistamaan tällaisten lainkäyttölautakuntien kokoonpano ja täsmentämään niille myönnettävät toimivaltuudet. (2) Erityisen lainkäyttöelimen perustaminen yhteisön ja sen henkilöstön välisten riitaasioiden käsittelyä varten ja sen valtuuttaminen ratkaisemaan tällaisia asioita ensimmäisenä oikeusasteena, mikä tätä nykyä kuuluu Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan, on omiaan parantamaan yhteisön tuomioistuinjärjestelmän toimivuutta. Lainkäyttöelimen perustaminen vastaa EY:n perustamissopimuksen 225 a artiklan määräyksistä annetussa, Nizzan sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä hyväksytyssä julistuksessa nro 16 esitettyyn pyyntöön. (3) Sen vuoksi on aiheellista perustaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhteyteen lainkäyttölautakunta, joka institutionaalisesti ja organisatorisesti on erottamaton osa Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta ja jonka jäsenten asema on verrattavissa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenten asemaan. (4) Uudelle lainkäyttöelimelle on annettava nimi, joka erottaa sen sekä yhteisöjen tuomioistuimen että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kokoonpanoista. (5) Yhteisön tuomioistuinjärjestelmän selkeyden varmistamiseksi on aiheellista sisällyttää yhteisöjen tuomioistuimen perussääntöön liite, jossa esitetään lainkäyttölautakunnan toimivaltuuksia, kokoonpanoa, organisaatiota ja menettelyä koskevat määräykset. 19

20 (6) Lainkäyttölautakunnan tuomarien lukumäärän on oltava suhteessa sen käsittelemien riitaasioiden määrään. Tuomareiden nimittämistä koskevan neuvoston päätöksen tekemisen helpottamiseksi on aiheellista säätää, että neuvosto perustaa riippumattoman neuvoaantavan komitean, jonka tehtävänä on tarkistaa, että ehdolle asetetut henkilöt täyttävät tätä varten asetetut edellytykset. (7) Lainkäyttölautakunnan on ratkaistava asiat noudattaen menettelyä, joka soveltuu sen käsiteltäväksi tulevien riita-asioiden erityispiirteisiin ja jonka mukaan se tutkii menettelyn eri vaiheissa mahdollisuuksia ratkaista riita-asiat sovittelulla. (8) EY:n perustamissopimuksen 225 a artiklan kolmannen kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 140 b artiklan kolmannen kohdan mukaisesti lainkäyttölautakuntien päätöksiin voidaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta vain oikeuskysymysten osalta samoin edellytyksin, joita tätä nykyä sovelletaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksiä koskevaan muutoksenhakuun yhteisöjen tuomioistuimessa. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön asiaa koskevat määräykset toistetaan lainkäyttölautakuntaa koskevassa perussäännön liitteessä, jotta voidaan välttää säädöksen ymmärrettävyyttä haittaavat viittaukset. (9) Tässä päätöksessä on säädettävä tarvittavista siirtymäsäännöksistä, jotta lainkäyttölautakunta voi alkaa hoitaa tehtäviään heti kun se on perustettu, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Perustetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhteyteen lainkäyttölautakunta, jonka tehtävänä on ratkaista yhteisön ja sen henkilöstön välisiä riitaasioita, jäljempänä 'Eurooppa-virkamiestuomioistuin'. Eurooppavirkamiestuomioistuimen kotipaikka on sama kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kotipaikka. 2 artikla Muutetaan pöytäkirjaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä seuraavasti: 1) Lisätään VI osasto seuraavasti: "VI osasto LAINKÄYTTÖLAUTAKUNNAT 65 artikla EY:n perustamissopimuksen 225 a artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 140 b artiklan nojalla perustettujen lainkäyttölautakuntien toimivaltaa, kokoonpanoa, organisaatiota ja menettelyä koskevat määräykset toistetaan tämän perussäännön liitteessä." 2) Lisätään liite I, jonka teksti esitetään tämän päätöksen liitteenä. 20

21 3 artikla 1. Virkamiestuomioistuimen ensimmäinen presidentti nimetään kolmeksi vuodeksi samoin edellytyksin kuin tuomarit, paitsi jos neuvosto päättää, että sovelletaan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 4 artiklan 1 kohdassa määrättyä menettelyä; liitteen teksti esitetään tämän päätöksen liitteenä. 2. Heti kun kaikki virkamiestuomioistuimen tuomarit ovat vannoneet valan, neuvoston puheenjohtaja nimeää arpomalla ne tuomioistuimen tuomarit, joiden tehtävät päättyvät ensimmäisen kolmivuotiskauden päättyessä, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 3. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevassa 1 artiklassa tarkoitetut asiat, jotka mainitun artiklan voimaantulopäivänä on saatettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäviksi ja joiden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 52 artiklassa tarkoitettu kirjallinen menettely ei ole vielä päättynyt, palautetaan virkamiestuomioistuimeen. 4. Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen voimaantuloon asti sovelletaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestystä soveltuvin osin. 4 artikla Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, lukuun ottamatta yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevaa 1 artiklaa; liitteen teksti esitetään tämän päätöksen liitteenä. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I oleva 1 artikla tulee voimaan päivänä, jona Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentin päätös, jossa todetaan virkamiestuomioistuin sääntöjen mukaisesti perustetuksi. Tehty Brysselissä [...] Neuvoston puolesta Puheenjohtaja [ ] 21

22 LIITE "Liite I Eurooppa-virkamiestuomioistuin 1 artikla Eurooppa-virkamiestuomioistuin, jäljempänä 'virkamiestuomioistuin', käyttää ensimmäisenä oikeusasteena toimivaltaa ratkaista EY:n perustamissopimuksen 236 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 152 artiklassa tarkoitetut yhteisön ja sen henkilöstön väliset riita-asiat, mukaan luettuina yhteisön elinten ja muiden elinten ja niiden henkilöstön väliset riita-asiat, joiden osalta toimivalta on osoitettu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle. 2 artikla Virkamiestuomioistuimessa on kuusi tuomaria, jotka neuvosto nimittää kuudeksi vuodeksi jäsenvaltioiden nimeämien ehdokkaiden perusteella 3 artiklassa tarkoitettua neuvoaantavaa komiteaa kuultuaan. Osa tuomareista vaihdetaan kolmen vuoden välein. Tuomarit, joiden toimikausi päättyy, voidaan nimittää myöhemmin uudelleen. 3 artikla Perustetaan komitea, joka antaa ennen nimittämispäätöksen tekemistä lausunnon siitä, ovatko ehdokkaiden ansiot riittävät virkamiestuomioistuimen tuomarin tehtävien hoitamiseen. Komitea voi liittää lausuntoonsa luettelon ehdokkaista, joilla on tehtävään parhaiten soveltuva korkeatasoinen kokemus. Luettelossa on oltava ehdokkaita kaksi kertaa niin paljon kuin neuvoston on määrä nimittää tuomareita. Komiteassa on seitsemän henkilöä, jotka ovat Euroopan tuomioistuimen ja yleisen oikeusasteen tuomioistuimen entisiä jäseniä ja tunnetusti päteviä oikeusoppineita. Neuvosto nimeää komitean jäsenet ja vahvistaa sen toimintasäännöt määräenemmistöllä Euroopan tuomioistuimen presidentin suosituksen perusteella. 22

23 4 artikla 1. Tuomarit valitsevat keskuudestaan virkamiestuomioistuimen presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hänen toimikautensa voidaan uusia. 2. Virkamiestuomioistuin kokoontuu kolmen tuomarin jaostoissa. Tietyissä tapauksissa, joista määrätään työjärjestyksessä, se voi kokoontua myös viiden tuomarin jaostossa. 3. Virkamiestuomioistuimen presidentti toimii puheenjohtajana viiden tuomarin jaostossa sekä toisessa kolmen tuomarin jaostossa. Toisen kolmen tuomarin jaoston puheenjohtaja valitaan 1 kohdassa määrätyin edellytyksin. 4. Työjärjestyksessä määrätään jaostojen kokoonpanosta ja asioiden jakamisesta jaostoille. 5 artikla Virkamiestuomioistuimen tuomarit hoitavat tehtäviään riippumattomasti. He eivät saa ottaa vastaan mitään ohjeita. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 2-7 artiklaa sekä 14 ja 15 artiklaa, 17 artiklan ensimmäistä, toista ja viidettä kohtaa ja 18 artiklaa sovelletaan virkamiestuomioistuimeen ja sen jäseniin. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 2 artiklassa tarkoitettu vala vannotaan yhteisöjen tuomioistuimessa ja 3, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut päätökset tekee yhteisöjen tuomioistuin virkamiestuomioistuinta kuultuaan. 6 artikla 1. Virkamiestuomioistuin käyttää yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen palveluita. Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti ja tarvittaessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti vahvistavat yhteisymmärryksessä virkamiestuomioistuimen presidentin kanssa yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen virkamiehet ja muu henkilöstö voivat tarjota palveluja virkamiestuomioistuimelle sen toiminnan varmistamiseksi. 2. Virkamiestuomioistuin nimittää kirjaajansa ja vahvistaa häntä koskevat säännöt. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 3 artiklan neljättä kohtaa sekä 10, 11 ja 14 artiklaa sovelletaan virkamiestuomioistuimen kirjaajaan. 23

24 7 artikla 1. Asian käsittelystä virkamiestuomioistuimessa määrätään yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön III osastossa, lukuun ottamatta 22 ja 23 artiklaa. Täsmentäviä ja täydentäviä määräyksiä annetaan tarvittaessa virkamiestuomioistuimen työjärjestyksessä. 2. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 40 artiklan määräyksiä rajoittamatta menettelyn kirjallinen vaihe muodostuu kanteen ja vastineen jättämisestä, paitsi jos virkamiestuomioistuin päättää, että toinen kirjelmien vaihto on tarpeen. Toisen kirjelmien vaihdon jälkeen virkamiestuomioistuin voi asianosaisia kuultuaan päättää ratkaista asian ilman suullista käsittelyä. 3. Virkamiestuomioistuin tutkii kaikissa menettelyn vaiheissa, myös kanteen jättämisen yhteydessä, mahdollisuuksia ratkaista asia sovittelulla ja pyrkii helpottamaan tällaista ratkaisua. 4. Eurooppa-virkamiestuomioistuin päättää oikeudenkäyntikulujen suorittamisesta. Ellei työjärjestyksessä toisin määrätä, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. 8 artikla 1. Kun virkamiestuomioistuimelle osoitettu hakemus tai muu asian käsittelyyn liittyvä asiakirja on erehdyksessä jätetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajalle, tämä toimittaa sen välittömästi virkamiestuomioistuimen kirjaajalle. Vastaavasti, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle osoitettu hakemus tai muu asian käsittelyyn liittyvä asiakirja on erehdyksessä jätetty virkamiestuomioistuimen kirjaajalle, tämä toimittaa sen välittömästi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajalle. 2. Kun virkamiestuomioistuin katsoo, ettei se ole toimivaltainen ratkaisemaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvaa asiaa, se siirtää asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Vastaavasti, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asian kuuluvan virkamiestuomioistuimelle, se siirtää asian tämän käsiteltäväksi, eikä virkamiestuomioistuin tässä tapauksessa voi kieltää olevansa toimivaltainen asiassa. 3. Kun virkamiestuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäviksi on saatettu asiat, joilla on sama kohde, jotka koskevat samaa tulkintakysymystä tai joissa asetetaan kyseenalaiseksi saman säädöksen pätevyys, virkamiestuomioistuin voi asianosaisia kuultuaan lykätä asian käsittelyä kunnes ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut tuomion. 24

25 9 artikla Virkamiestuomioistuimen lopullisiin päätöksiin samoin kuin päätöksiin, joilla tehdään osittainen asiaratkaisu, tai päätöksiin, joilla ratkaistaan prosessiväite toimivallan puuttumisesta tai siitä, että asia on jätettävä tutkittavaksi ottamatta, voidaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa sen päätöksen tiedoksiantamisesta, jota vastustetaan. Muutosta voivat hakea kaikki asianosaiset, joiden vaatimukset on kokonaan tai osittain hylätty. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta voivat hakea muutosta vain ne asianosaiset, jotka ovat olleet asiassa väliintulijana virkamiestuomioistuimessa. Muut väliintulijana olleet asianosaiset kuin jäsenvaltiot ja yhteisön toimielimet voivat kuitenkin hakea muutosta ainoastaan silloin kun virkamiestuomioistuimen päätös koskee heitä välittömästi. 10 artikla 1. Se, jonka väliintuloa koskeva hakemus on hylätty, voi hakea muutosta virkamiestuomioistuimen hylkäyspäätökseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta kahden viikon kuluessa siitä kun hylkäävä päätös annettiin tiedoksi. 2. Asianosaiset voivat hakea muutosta virkamiestuomioistuimen päätöksiin, jotka se on tehnyt EY:n perustamissopimuksen 242 tai 243 artiklan taikka 256 artiklan neljännen kohdan nojalla tai Euratomin perustamissopimuksen 157 tai 158 artiklan taikka 164 artiklan kolmannen kohdan nojalla, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa niiden tiedoksiantamisesta. 3. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti voi ratkaista tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhaut yksinkertaistetussa menettelyssä, jossa voidaan tarpeellisessa määrin poiketa eräistä tämän liitteen määräyksistä ja josta määrätään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksessä. 11 artikla 1. Muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Muutoksenhaun perusteena voi olla virkamiestuomioistuimelta puuttuva toimivalta asian käsittelyssä, virkamiestuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, joka on hakijan etujen vastainen, tai virkamiestuomioistuimessa tapahtunut yhteisön oikeuden rikkominen. 2. Muutosta ei voida hakea vain oikeudenkäyntikulujen määrän osalta tai siltä osin, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista. 25

26 12 artikla 1. Muutoksenhaulla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei ole lykkäävää vaikutusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 242 ja 243 artiklan tai Euratomin perustamissopimuksen 157 ja 158 artiklan soveltamista. 2. Kun virkamiestuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta, tuomioistuinkäsittely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa jakaantuu kirjalliseen ja suulliseen käsittelyyn. Työjärjestyksessä määrätyin edellytyksin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi asianosaisia kuultuaan ratkaista asian ilman suullista käsittelyä. 13 artikla 1. Jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin julistaa virkamiestuomioistuimen päätöksen mitättömäksi ja ratkaisee asian itse. Poikkeustapauksissa se voi myös palauttaa asian virkamiestuomioistuimen ratkaistavaksi, jos asia ei ole ratkaisukelpoinen. 2. Palauttamistapauksessa virkamiestuomioistuin on sidottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa ratkaisemiin oikeusseikkoihin." 26

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Unionin tuomioistuin Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Yhteisen Euroopan rakentamiseksi eräät valtiot (tällä hetkellä 28) ovat tehneet keskenään Euroopan yhteisöjen ja sen jälkeen Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kahdesta osasta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kolmesta osasta: unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja virkamiestuomioistuin.

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia Ehdotus: Neuvoston asetus (EY, EURATOM, EHTY) Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vah\.istaniisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, EURATOM, EHTY) N:o

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.4.2009 KOM(2009) 187 lopullinen 2009/0055 (CNS) C7-0011/09 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyihin Osama bin Ladenia, al-qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 19. 12. 98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 345/3 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2743/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Lausunto nro 2/2014. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 336 artiklan nojalla)

Lausunto nro 2/2014. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 336 artiklan nojalla) ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * DEVOS YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * Asiassa C-315/94, jonka Arbeitsgericht Bielefeld (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat

SISÄLLYSLUETTELO. A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat SISÄLLYSLUETTELO A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat 1. Pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa 2. Pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2.

1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2. ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL1031-23 Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen 05.03.2003 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 N 131 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Saapunut: Pysyvien edustajien komitea Ed. asiak. nro: 14209/01

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 22.11.2011 2011/0901(COD) LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen U 37/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * TUOMIO 4.3.2004 ASIA C-303/02 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * Asiassa C-303/02, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

- EKP:n henkilökuntaan. Ehdotus:

- EKP:n henkilökuntaan. Ehdotus: 6 1988 - TOM, EHTY, EY) niiden Euroopan yhteisöjeq virkamiesten ja muhn henkilöstön ~~&itte1ytii, joihin sovelletaan Eqoopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauk&a Qdu$& 12 artikian, 13 artikian toisen.kohdan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * MÄÄRÄYS 5.12.1997 ASIA C-218/97 Ρ YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * Asiassa C-218/97 P, Euroopan unionin neuvosto, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet

Lisätiedot