Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely"

Transkriptio

1 Unionin tuomioistuin Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

2 Yhteisen Euroopan rakentamiseksi eräät valtiot (tällä hetkellä 28) ovat tehneet keskenään Euroopan yhteisöjen ja sen jälkeen Euroopan unionin perustamissopimukset, joissa määrätään toimielimistä, jotka antavat määrättyjä aloja koskevia oikeussäännöksiä. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Euroopan unionista tuli oikeushenkilö ja se korvasi Euroopan yhteisön. Euroopan unionin tuomioistuin on unionin tuomiovaltaa käyttävä toimielin. Se muodostuu kolmesta tuomioistuimesta: unionin tuomioistuimesta, unionin yleisestä tuomioistuimesta ja virkamiestuomioistuimesta. Niiden ensisijaisena tehtävänä on valvoa unionin toimielinten toimien lainmukaisuutta sekä varmistaa unionin oikeuden yhtenäinen tulkinta ja soveltaminen.

3 UNIONIN TUOMIOISTUIMEN KOKOONPANO Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria ja 9 julkisasiamiestä. Tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella sen jälkeen, kun on kuultu komiteaa, jonka tehtävänä on antaa lausunto ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta tehtäviin. Tuomarien ja julkisasiamiesten toimikausi on kuusi vuotta, ja heidät voidaan nimittää uudelleen. Heidät valitaan lakimiehistä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka täyttävät kotimaassaan korkeimpien tuomarinvirkojen kelpoisuusvaatimukset tai ovat tunnetusti päteviä lainoppineita. Tuomarit valitsevat keskuudestaan presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hänet voidaan valita uudestaan. Presidentti johtaa unionin tuomioistuimen toimintaa ja toimii puheenjohtajana suurimpien ratkaisukokoonpanojen istunnoissa ja neuvotteluissa. Julkisasiamiehet avustavat tuomioistuinta sen työssä. Täysin puolueettomina ja riippumattomina he esittävät ratkaisuehdotukseksi kutsutun oikeudellisen lausunnon käsiteltäväkseen saatetuissa asioissa. Kirjaaja on toimielimen pääsihteeri, joka unionin tuomioistuimen presidentin alaisuudessa huolehtii toimielimen hallintopalveluista. Unionin tuomioistuin toimii joko täysistunnossa, suuressa jaostossa (13 tuomaria) taikka viiden tai kolmen tuomarin jaostossa. Täysistunnon käsiteltäväksi saatetaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä määrätyt erityiset tapaukset (esimerkiksi kun on erotettava Euroopan oikeusasiamies tai Euroopan komission jäsen, joka ei noudata hänelle asetettuja velvollisuuksia) ja sen poikkeuksellisen merkittävinä pitämät asiat. Unionin tuomioistuin kokoontuu suuressa jaostossa, jos oikeudenkäynnissä asianosaisena oleva jäsenvaltio tai toimielin sitä pyytää tai jos on kyse erityisen monimutkaisesta tai tärkeästä asiasta. Muut asiat käsitellään viiden tai kolmen tuomarin jaostoissa. Viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat valitaan kolmeksi vuodeksi ja kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajat vuodeksi kerrallaan. ]

4 TOIMIVALTA] Jotta unionin tuomioistuin voisi hoitaa tehtävänsä, sillä on tarkoin määritelty toimivalta ennakkoratkaisumenettelyssä ja erilaisten kanteiden käsittelyssä. KANNETYYPIT ENNAKKORATKAISUMENETTELY Unionin tuomioistuin työskentelee tiiviissä yhteistyössä kaikkien jäsenvaltioiden sellaisten tuomioistuinten kanssa, jotka ovat unionin oikeuden tavallisia tuomioistuimia. Varmistaakseen unionin oikeuden tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen sekä estääkseen erilaiset tulkinnat kansalliset tuomioistuimet voivat pyytää ja ovat joissakin tapauksissa velvollisia pyytämään unionin tuomioistuinta selventämään unionin oikeuden tulkintaa voidakseen esimerkiksi tarkistaa sen, onko kansallinen lainsäädäntö unionin oikeuden mukainen. Ennakkoratkaisupyyntö voi liittyä myös unionin toimielinten toimien pätevyyden valvontaan. Unionin tuomioistuin ei anna pelkkää lausuntoa vaan tuomion tai perustellun määräyksen. Tulkintaratkaisu sitoo unionin tuomioistuimen puoleen kääntynyttä tuomioistuinta, kun se ratkaisee kyseisen vireillä olevan asian. Unionin tuomioistuimen tuomio sitoo samalla tavoin muita kansallisia tuomioistuimia, jotka käsittelevät samaa ongelmaa. Ennakkoratkaisumenettelyn avulla myös jokainen Euroopan unionin kansalainen voi hakea selvennystä häntä koskeviin unionin oikeuden sääntöihin. Vaikka tällaista ennakkoratkaisua voi pyytää ainoastaan kansallinen tuomioistuin, kaikki asianosaiset eli jäsenvaltiot, kansallisen oikeudenkäynnin osapuolet ja unionin toimielimet voivat osallistua oikeudenkäyntiin unionin tuomioistuimessa. Useat unionin oikeuden pääperiaatteista perustuvat ennakkoratkaisupyyntöihin, joita pääasiaa ensimmäisenä asteena käsittelevät kansalliset tuomioistuimetkin joskus esittävät. JÄSENYYSVELVOITTEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVA KANNE Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa oikeudenkäynnissä unionin tuomioistuin voi vahvistaa, onko jäsenvaltio täyttänyt sille unionin oikeuden mukaan kuuluvat velvoitteensa. Ennen asian saattamista unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi komissio aloittaa hallinnollisen menettelyn, jonka aikana jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus vastata sitä vastaan esitettyihin väitteisiin. Jos jäsenvaltio ei menettelyn päätteeksi lopeta velvoitteidensa noudattamatta jättämistä, unionin tuomioistuimessa voidaan nostaa kanne. Kanteen voi nostaa komissio, joka käytännössä useimmiten onkin kantajana, tai toinen jäsenvaltio. Jos unionin tuomioistuin toteaa jäsenyysvelvoitteiden laiminlyönnin, jäsenvaltion on viivytyksettä korjattava tilanne. Jos unionin tuomioistuin toteaa sen jälkeen, kun komissio on uudelleen saattanut asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, että kyseessä oleva jäsenvaltio ei ole noudattanut unionin tuomioistuimen tuomiota, se voi velvoittaa valtion maksamaan kiinteämääräisen sakon ja/tai uhka-

5 sakon. Jos komissiolle ei ilmoiteta toimenpiteistä, joilla lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettu direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, unionin tuomioistuin voi lisäksi määrätä komission ehdotuksesta rahamääräisen seuraamuksen jo ensimmäisen jäsenyysvelvoitteiden laiminlyönnin toteavan tuomion vaiheessa. KUMOAMISKANNE Tällä kanteella kantaja vaatii unionin toimielimen, elimen tai laitoksen toimen (mm. asetuksen, direktiivin tai päätöksen) kumoamista. Unionin tuomioistuin käsittelee kanteet, jotka unionin toimielin on nostanut toista toimielintä vastaan, sekä jäsenvaltion Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa vastaan nostamat kanteet (lukuun ottamatta neuvoston valtiontukia, polkumyyntiä ja täytäntöönpanovaltaa koskevia toimia). Unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään ensimmäisenä asteena kaikki muut tämäntyyppiset kanteet, erityisesti yksityisten sekä jäsenvaltioiden nostamat kanteet komission toimista. LAIMINLYÖNTIKANNE Tämän kanteen perusteella voidaan tutkia, onko lainmukaista, että jokin unionin toimielimistä, elimistä tai laitoksista ei ole ryhtynyt tiettyihin toimenpiteisiin. Kanne voidaan nostaa vasta sen jälkeen, kun kyseistä toimielintä on vaadittu toimimaan. Kun laiminlyönnin lainvastaisuus on todettu, kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen on lopetettava laiminlyönti ja toteutettava asianmukaiset toimenpiteet. Laiminlyöntikannetta koskeva toimivalta on jaettu unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen välillä samojen perusteiden mukaan kuin kumoamiskanteissa.

6 MUUTOKSENHAKU Unionin tuomioistuin käsittelee valituksia, joissa haetaan muutosta unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltansa rajoissa antamiin tuomioihin ja määräyksiin. Jos valitus tutkitaan ja hyväksytään, unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen. Jos asiassa voidaan antaa ratkaisu, unionin tuomioistuin voi ratkaista asian. Muussa tapauksessa sen on siirrettävä asia unionin yleiseen tuomioistuimeen, jota valituksesta annettu ratkaisu sitoo. UUDELLEENKÄSITTELY Unionin tuomioistuin voi poikkeuksellisesti ottaa uudelleen käsiteltäväksi unionin yleisen tuomioistuimen päätökset, joilla ratkaistaan virkamiestuomioistuimen päätöksiä koskevat muutoksenhaut, jos asia voi vakavasti vahingoittaa unionin oikeuden yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

7 OIKEUDENKÄYNTIMENETTELY Asian luonteesta riippumatta oikeudenkäynnissä on pääsääntöisesti kirjallinen käsittely ja julkinen suullinen käsittely. On kuitenkin tehtävä ero ennakkoratkaisupyyntöihin ja kanteisiin perustuvan oikeudenkäyntimenettelyn välillä. ] ASIAN VIREILLETULO JA KIRJALLINEN MENETTELY Ennakkoratkaisumenettely Kansallinen tuomioistuin esittää unionin tuomioistuimelle unionin oikeusnormin tulkintaa tai pätevyyttä koskevia kysymyksiä, useimmiten kansallisten oikeudenkäyntisäännösten mukaisesti tehdyn tuomioistuimen päätöksen muodossa. Kun ennakkoratkaisupyyntö on käännetty unionin tuomioistuimen käännöksen pääosastolla kaikille unionin kielille, kirjaamo antaa sen tiedoksi pääasian asianosaisten lisäksi jäsenvaltioille ja unionin toimielimille. Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan tiedonanto, jossa mainitaan muun muassa asianosaiset ja ennakkoratkaisukysymysten sisältö. Asianosaisilla, jäsenvaltioilla ja edellä mainituilla toimielimillä on kaksi kuukautta aikaa toimittaa mahdolliset kirjalliset huomautuksensa unionin tuomioistuimelle. Suorat kanteet Asia tulee vireille unionin tuomioistuimen kirjaamoon toimitetulla kanteella. Kirjaaja julkaisee tiedonannon kanteesta ja kantajan vaatimuksista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kanne annetaan myös tiedoksi vastaajalle, jolla on kuukausi aikaa toimittaa tuomioistuimelle vastine. Kantaja voi kuukauden kuluessa toimittaa vastauskirjelmän, minkä jälkeen vastaajalla on kuukausi aikaa toimittaa oma vastauskirjelmänsä. Näitä asiakirjojen toimittamista koskevia määräaikoja on noudatettava, ellei unionin tuomioistuimen presidentti myönnä poikkeusta. Näissä molemmissa menettelyissä presidentti nimittää asian kulun seuraamisesta vastuussa olevan esittelevän tuomarin ja ensimmäinen julkisasiamies vastaavan julkisasiamiehen. VALMISTELUTOIMET JA ESITTELEVÄN TUOMARIN KERTOMUS SUULLISTA KÄSITTELYÄ VARTEN Kaikissa asioissa asianosaisia pyydetään kirjallisen käsittelyn päätyttyä ilmoittamaan kolmen viikon kuluessa, vaativatko he suullisen käsittelyn järjestämistä, sekä esittämään perustelut sille. Unionin tuomioistuin päättää esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja julkisasiamiestä kuultuaan, onko tarpeen ryhtyä erityisiin asian selvittämistoimiin, missä ratkaisukokoonpanossa asiaa käsitellään ja onko asiassa pidettävä suullinen istunto, jonka päivämäärän presidentti määrää. Esittelevän tuomarin suullista käsittelyä varten laatimassa kertomuksessa on tiivistelmä asianosais-

8 ten ja tarvittaessa väliintulijoiden esittämistä tosiseikoista ja väitteistä. Tämä kertomus tulee julkiseksi oikeudenkäyntikielellä istunnossa. SUULLINEN KÄSITTELY JA JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS Asia käsitellään tämän jälkeen siinä ratkaisukokoonpanossa, jossa asia on osoitettu käsiteltäväksi, julkisessa istunnossa, jossa läsnä on myös julkisasiamies. Tuomarit ja julkisasiamies voivat esittää asianosaisille tarpeellisiksi katsomiaan kysymyksiä. Joitakin viikkoja myöhemmin julkisasiamies antaa ratkaisuehdotuksensa unionin tuomioistuimelle myös julkisessa istunnossa. Hän selvittää ennen kaikkea asian oikeuskysymykset yksityiskohtaisesti ja esittää unionin tuomioistuimelle itsenäisesti oman ratkaisuehdotuksensa. Suullinen käsittely päättyy tähän. Jos unionin tuomioistuin katsoo, että asiassa ei tule esiin uutta oikeuskysymystä, se voi päättää julkisasiamiestä kuultuaan, että asia ratkaistaan ilman ratkaisuehdotusta. TUOMIOT Tuomarit neuvottelevat keskenään esittelevän tuomarin laatiman tuomion luonnoksen perusteella. Jokainen kokoonpanon tuomareista voi ehdottaa muutoksia. Unionin tuomioistuimen ratkaisut tehdään enemmistöpäätöksellä, eikä mahdollisia eriäviä mielipiteitä esitetä. Tuomion allekirjoittavat kaikki asian ratkaisuun osallistuneet tuomarit, ja sen tuomiolauselma julistetaan julkisessa istunnossa. Tuomiot ja julkisasiamiesten ratkaisuehdotukset ovat saatavilla niiden julistamispäivästä lähtien unionin tuomioistuimen internetsivulla. Useimmissa tapauksissa ne julkaistaan myöhemmin unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa. ERITYISET OIKEUDENKÄYNTIMENETTELYT Yksinkertaistettu oikeudenkäyntimenettely Jos ennakkoratkaisukysymys on samanlainen kuin kysymys, johon Euroopan unionin tuomioistuin on jo antanut ratkaisun, jos annettavasta vastauksesta ei ole vähäisintäkään perusteltua epäilystä tai jos se on johdettavissa oikeuskäytännöstä, unionin tuomioistuin voi julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista kysymyksen perustellulla määräyksellä, jossa viitataan sen osalta aikaisemmin annettuun tuomioon tai asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Nopeutettu oikeudenkäyntimenettely Nopeutetun menettelyn avulla unionin tuomioistuin voi ratkaista äärimmäisen kiireelliset asiat nopeasti lyhentämällä määräaikoja. Kantajan tai vastaajan hakemuksesta unionin tuomioistuimen presidentti päättää muita asianosaisia kuultuaan, voidaanko kanne käsitellä nopeutetussa menettelyssä erityisen kiireellisyyden perusteella. Tällaista nopeutettua menettelyä voidaan käyttää myös ennakkoratkaisupyyntöjen yhteydessä. Tällöin hakemuksen tekee ennakkoratkaisupyynnön esittänyt kansallinen tuomioistuin.

9

10 Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely (PPU) Tämän menettelyn avulla unionin tuomioistuin voi käsitellä lyhennetyssä ajassa (2 3 kuukautta) erityisen arkaluonteiset kysymykset, jotka koskevat vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden ja rikosoikeuden alalla sekä rajavalvonta-, viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka). PPU-asiat osoitetaan erikseen nimetylle viiden tuomarin jaostolle, ja kirjallinen käsittely hoidetaan käytännössä pääosin sähköisesti. Välitoimimenettely Välitoimimenettelyssä vaaditaan toimielimen, elimen tai laitoksen tekemän myös kanteen kohteena olevan toimen täytäntöönpanon lykkäämistä tai muuta toimenpidettä, joka on tarpeen, jotta estettäisiin vakavan ja korjaamattoman vahingon aiheutuminen asianosaiselle. OIKEUDENKÄYNTIKULUT Asian käsittely unionin tuomioistuimessa on maksutonta. Asianosaisen on kuitenkin käytettävä edustajanaan unionin tuomioistuimessa asianajajaa, joka on oikeutettu esiintymään jäsenvaltion tuomioistuimessa, eikä unionin tuomioistuin vastaa tästä aiheutuneista kuluista. Jos asianosainen ei kykene suoriutumaan kaikista oikeudenkäyntikuluista tai osasta niitä, hän voi asianajajaan turvautumatta itse hakea maksutonta oikeudenkäyntiä. Hakemukseen on liitettävä tätä koskevat selvitykset. KIELIJÄRJESTELYT Kanteissa oikeudenkäyntikieli, toisin sanoen menettelyssä käytettävä kieli, on kannekirjelmässä käytetty kieli (joka voi olla mikä tahansou Euroopan unionin 24 virallisesta kielestä). Ennakkoratkaisumenettelyssä oikeudenkäyntikielenä käytetään kieltä, jota ennakkoratkaisupyynnön tehnyt kansallinen tuomioistuin on käyttänyt. Suullisessa käsittelyssä käytävät keskustelut tulkataan simultaanisesti tarpeen mukaan unionin virallisille kielille. Tuomareiden päätösneuvottelu pidetään ilman tulkkausta yhdellä yhteisellä kielellä, joka perinteisesti on ranska.

11 OIKEUDENKÄYNTIMENETTELY UNIONIN TUOMIOISTUIMESSA] KANTEET JA VALITUKSET ENNAKKORATKAISUPYYNNÖT K IRJALLINEN VAIHE KANNEKIRJELMÄ KIRJAAMON TIEDOKSIANTO KANTEESTA VASTAAJALLE ESITTELEVÄN TUOMARIN JA JULKISASIAMIEHEN NIMITTÄMINEN KANSALLISEN TUOMIOISTUIMEN ENNAKKORATKAISUN PYYTÄMISTÄ KOSKEVA PÄÄTÖS KÄÄNTÄMINEN MUILLE EUROOPAN UNIONIN VIRALLISILLE KIELILLE KANTEEN TIEDOKSIANTO EUROOPAN UNIONIN VIRALLISESSA LEHDESSÄ (C-SARJA) [VÄLITOIMET] [VÄLIINTULO] ENNAKKORATKAISUKYSYMYSTEN TIEDOKSIANTO EUROOPAN UNIONIN VIRALLISESSA LEHDESSÄ (C-SARJA) TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE, JÄSENVALTIOILLE, UNIONIN TOIMIELIMILLE, ETA-VALTIOILLE JA EFTAN VALVONTAVIRANOMAISELLE VASTINE [OIKEUDENKÄYNTIVÄITE] [KANTAJAN JA VASTAAJAN VASTAUSKIRJELMÄ] ASIANOSAISTEN, VALTIOIDEN JA TOIMIELINTEN KIRJALLISET HUOMAUTUKSET ESITTELEVÄN TUOMARIN ALUSTAVA KERTOMUS ASIAN TUTKIMINEN KAIKKIEN TUOMAREIDEN JA JULKISASIAMIESTEN YLEISKOKOUKSESSA ASIAN SIIRTÄMINEN RATKAISUKOKOONPANOLLE [ASIAN SELVITTÄMISTOIMET] S UULLINEN VAIHE [SUULLINEN KÄSITTELY; KERTOMUS SUULLISTA KÄSITTELYÄ VARTEN] [JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS] TUOMAREIDEN PÄÄTÖSNEUVOTTELU TUOMIO Oikeudenkäyntimenettelyn valinnaiset vaiheet on merkitty hakasulkeisiin. Asioissa, joissa annetaan määräys, ei noudateta kaikkia vaiheita. Julkiset asiakirjat on lihavoitu.

12 QD FI-C Euroopan unionin tuomioistuin > Oikeuskäytäntö > Lehdistötiedotteet > Euroopan unionin toimielinten portaali > Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi > Valokuvat: G. Fessy CJUE joulukuu 2010 doi: /39748 Euroopan unionin tuomioistuin L-2925 Luxemburg Viestintäyksikkö www. curia.europa.eu ISBN

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kahdesta osasta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kolmesta osasta: unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja virkamiestuomioistuin.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 19.11.2003 KOM(2003) 705 lopullinen 2003/0280 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT 1. Euroopan

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * DEVOS YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * Asiassa C-315/94, jonka Arbeitsgericht Bielefeld (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2.

1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2. ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL1031-23 Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen 05.03.2003 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * TUOMIO 4.3.2004 ASIA C-303/02 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * Asiassa C-303/02, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 * HAUTEM V. EIP YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 * Asiassa T-11/00, Michel Hautem, Euroopan investointipankin toimihenkilö, kotipaikka

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat

SISÄLLYSLUETTELO. A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat SISÄLLYSLUETTELO A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat 1. Pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa 2. Pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 * KOMISSIO V. RANSKA YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 * Asiassa C-237/99, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään M. Nolin, prosessiosoite Luxemburgissa, kantajana,

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat

SISÄLLYSLUETTELO. A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat 851 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 1 von 381 SISÄLLYSLUETTELO A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat 1. Pöytäkirja

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998 TUOMIO 17.3.1998 ASIA C-45/96 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998 Asiassa C-45/96, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 *

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * 1. Ennakkoratkaisupyynnössään Bundesverwaltungsgericht pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, onko maa- ja metsätalousasioita

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

U 45/2011 vp. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

U 45/2011 vp. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja U 45/2011 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle unionin tuomioistuimen ehdotuksesta unionin tuomioistuimen työjärjestykseksi Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle unionin

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 "

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 " Asiassa C-226/97, jonka Arrondissementsrechtbank te Maastricht (Alankomaat) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (valituksia käsittelevä jaosto) 23 päivänä toukokuuta 2007 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (valituksia käsittelevä jaosto) 23 päivänä toukokuuta 2007 * YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (valituksia käsittelevä jaosto) 23 päivänä toukokuuta 2007 * Asiassa T-223/06 P, jossa on kyse valituksesta Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) Aihe: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 * TUOMIO 30.6.2005 ASIA C-537/03 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 * Asiassa C-537/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä,

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 10 päivänä joulukuuta 1998 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 10 päivänä joulukuuta 1998 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 10 päivänä joulukuuta 1998 * Asiassa C-328/97, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

EU:n tuomioistuin: isäntä vai renki Teuva 18.8.2010 Tuomari Allan Rosas 1 (Euroopan ihmisoikeus- (1951/52) tuomioistuin) Euroopan unionin tuomioistuin (EFTA-tuomioistuin) Euroopan unionin yleinen tuomioistuin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 21 päivänä lokakuuta 1999 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 21 päivänä lokakuuta 1999 * TUOMIO 21.10.1999 ASIA C-97/98 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 21 päivänä lokakuuta 1999 * Asiassa C-97/98, jonka Paraisten käräjäoikeus (Suomi) on saattanut EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET, jotka koskevat kanne- ja valitusasioita TEKNISTEN TIEDONSIIRTOVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

KÄYTÄNNÖN OHJEET, jotka koskevat kanne- ja valitusasioita TEKNISTEN TIEDONSIIRTOVÄLINEIDEN KÄYTTÖ KÄYTÄNNÖN OHJEET, jotka koskevat kanne- ja valitusasioita Tässä laitoksessa on yhdistetty kanne- ja valitusasioita koskevat 15.10.2004 annetut käytännön ohjeet (EUVL L 361, 8.12.2004, s. 15) ja näitä ohjeita

Lisätiedot

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fi&num=79919778c19060201&doc...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fi&num=79919778c19060201&doc... Page 1 of 8 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS:Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * MÄÄRÄYS 5.12.1997 ASIA C-218/97 Ρ YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * Asiassa C-218/97 P, Euroopan unionin neuvosto, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet

Lisätiedot

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen U 37/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 22.11.2011 2011/0901(COD) LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 N 131 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Saapunut: Pysyvien edustajien komitea Ed. asiak. nro: 14209/01

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen

ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL1031-86 Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen 29.10.2003 Eduskunta Suuri valiokunta EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN PERUSSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET Ulkoasianministeriö

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

9375/1/15 REV 1 ADD 1 team/ess/vl 1 DPG

9375/1/15 REV 1 ADD 1 team/ess/vl 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005 * SCHEMPP YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005 * Asiassa C-403/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Bundesfinanzhof (Saksa)

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

16724/14 msu/tih/jk JUR

16724/14 msu/tih/jk JUR Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. joulukuuta 2014 (OR. en) 16724/14 943 COUR 57 INST 617 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Pääsihteeristö Valtuuskunnat Ehdotus unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestykseksi

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot