1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2."

Transkriptio

1 ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET Ulkoasiainministeriö toimittaa oheisena perustuslain 97 :n mukaisesti eduskunnalle tiedoksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neuvostolle antaman asiakirjan, joka sisältää ehdotuksen yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muutoksiksi Nizzan sopimuksen voimaantulon johdosta sekä asiaa koskevan ulkoasiainministeriön muistion. Kunnioittavasti Lainsäädäntöneuvos Tuula Pynnä LIITTEET 1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2.

2 ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeudellinen osasto HEL Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2 EURODOC EU/081101/0876 Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET Ulkoasianministeriö toimittaa oheisena perustuslain 97 :n mukaisesti eduskunnalle tiedoksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen neuvostolle antaman asiakirjan, joka sisältää ehdotuksen yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muutoksiksi Nizzan sopimuksen voimaantulon johdosta (6281/03 JUR 65 COUR 2). EY 223 artiklan 6 kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamise l- le tarvitaan neuvoston määräenemmistöllä antama hyväksyminen. Asiaa käsitellään seuraavan kerran neuvoston tuomioistuintyöryhmän kokouksessa Suomen kanta asiassa on käsitelty EU-asioiden komitean alaisissa oikeudelliset kysymykset -jaostossa ja institutionaalisessa jaostossa Yhteyshenkilönä ulkoasiainministeriössä toimii lainsäädäntöneuvos Tuula Pynnä (EYtuomioistuin - ja valvontayksikkö, puh ). Asian tausta Nizzan sopimuksessa tehdään muutoksia yhteisöjen tuomioistuinta koskeviin EY:n perustamissopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen määräyksin. Lisäksi Nizzan sopimuksella kumotaan Euroopan yhteisön perustamissopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyt pöytäkirjat yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä ja korvataan ne uudella perussäännöllä. Kyseisistä muutoksista aiheutuu tiettyjä muutostarpeita myös yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen esitetyt muutokset

3 Suurin osa asiakirjassa esitetyistä muutoksista on luonteeltaan teknisiä. Tällaisia ovat ennen kaikkea ne muutokset, jotka johtuvat EHTY:n perustamissopimuksen ja EHTY:n tuomioistuimen perussäännön voimassaolon päättymisestä. Myös uuden, Nizzassa hyväksytyn yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (jäljempänä uusi perussää n- tö) voimaantulo aiheuttaa teknisiä muutostarpeita. Kyse on siis lähinnä artiklaviittausten korjaamisesta ja poistamisesta. Teknisiä muutostarpeita aiheuttaa myös Euroopan yhteis ö- jen virallisen lehden nimen muuttuminen Euroopan unionin viralliseksi lehdeksi. Seuraavassa käydään läpi perusteluineen ne muutokset, joiden voidaan katsoa olevan luonteeltaan muita kuin puhtaasti teknisiä. Ratkaisukokoonpanot Asiakirjassa esitetään, että työjärjestykseen lisätään määräykset koskien kolmen ja viiden tuomarin jaostoja, yhdentoista tuomarin suurta jaostoa sekä täysistuntoa ja annettaisiin niiden kokoonpanoa koskevat määräykset. Lisäksi esitetään, että työjärjestykseen tehdään näistä johtuvat tekniset muutokset. Nykyinen työjärjestys tuntee ratkaisukokoonpanot "yhteisöjen tuomioistuin" ja "jaosto". Ratkaisukokoonpanoja koskevat muutosesitykset perustuvat uuden perussää nnön 16 artiklaan. Jaostojen kokoonpano Asiakirjassa esitetään, että suureen jaostoon kuuluvat yhteisöjen tuomioistuimen presidentti, viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat, esittelevä tuomari sekä niin monta muuta tuomaria, että tuomareita olisi kaiken kaikkiaan yksitoista. Viiden ja kolmen tuomarin jaostojen osalta esitetään, että niihin kuuluvat jaoston puheenjohtaja, esittelevä tuomari ja tarpeellinen määrä muita tuomareita. Lisäksi kaikkien jaostojen osalta annetaan määräykset siitä järjestelmästä, jonka mukaan "muut tuomarit" valitaan. Nykyisessä työjärjestyksessä ei ole jaostojen kokoonpanoa koskevia määräyksiä. Suuren jaoston osalta esitetyt määräykset perustuvat nykyisin käytössä oleviin tuomioistuimen sisäisiin sääntöihin, joiden mukaisesti määritellään ns. pieneen täysistuntokokoonpanoon kuuluvat tuomarit. Myös kolmen ja niiden tuomarin jaostojen osalta esitetyt määräykset perustuvat nykyiseen käytäntöön. Muiden tuomareiden määrittämistä koskevan järjeste l- män tarkoituksena on saavuttaa jokaisessa kokoonpanossa tasapaino virkaiältään vanhojen ja nuorten tuomareiden välillä. Jaostojen puheenjohtajat Asiakirjassa esitetään, että viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat valitaan kolmeksi vuodeksi ja kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajat vuodeksi kerrallaan. Nykyisen työjärjestyksen mukaan viiden ja kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajat valitaan vuodeksi kerrallaan. Viiden tuomarin jaostojen osalta muutosesitys perustuu uuden perussäännön 16 artiklan nimenomaiseen määräykseen ja kolmen tuomarin jaostojen osalta nykytilanteeseen. Asian ratkaiseminen ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta

4 Asiakirjassa esitetään, että esittelevän tuomarin on alustavassa kertomuksessaan otettava kantaa siihen, voidaanko asia ratkaista ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta. Nykyisessä työjärjestyksessä ei tunneta mahdollisuutta ratkaista asia ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta. Esitetty muutos perustuu uuden perussäännön 20 artiklan 5 kohtaan, jonka mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi päättää, että asia ratkaistaan ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta, mikäli asiassa ei tule esiin uutta oikeuskysymystä. Euroopan parlamentin esittämät lausuntopyynnöt Asiakirjassa esitetään, että työjärjestykseen lisätään määräykset menettelystä, jota noudatetaan, kun Euroopan parlamentti pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta lausuntoa. Nykyisessä työjärjestyksessä on määräykset menettelystä, jota noudatetaan, kun neuvosto, komissio tai jäsenvaltio pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta EY 300 artiklassa tarkoitettua lausuntoa. Esitetty muutos perustuu siihen, että Nizzan sopimuksella muutettiin EY 300 a r- tiklaa siten, että myös Euroopan parlamentilla on oikeus pyytää lausuntoa. Suomen kanta Suomi kannattaa liitteenä olevassa asiakirjassa esitettyjä ja muita niiden kanssa yhdenmukaisia muutoksia. Ne ovat tarpeen Nizzan sopimuksen voimaatulon johdosta. Osastopäällikkö Erkki Kourula Lainsäädäntöneuvos Tuula Pynnä LIITTEET Asiakirja Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2.

5 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. helmikuuta 2003 (17.02) (OR. fr) 6281/03 JUR 65 COUR 2 KIRJEEN JÄLJENNÖS Lähettäjä: Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, yhteisöjen tuomioistuimen puheenjohtaja Päivämäärä: 12. helmikuuta 2003 Vastaanottaja: Georges PAPANDREOU, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Asia: Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen Nizzan sopimuksen voimaantulon johdosta Herra puheenjohtaja, Minulla on kunnia pyytää EY:n perustamissopimuksen 223 artiklan kuudennen kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 139 artiklan kuudennen kohdan nojalla neuvostoa antamaan hyväksyntänsä niille yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muutoksille, jotka on esitetty liitteenä. Nämä muutokset ovat tarpeen Nizzan sopimuksen voimaantulon vuoksi. Liitteenä on ehdotetut muutokset kaikilla virallisilla kielillä, ja niihin on liitetty muutosten perustelut, joihin tyydyn tässä yhteydessä viittaamaan. Kunnioittavasti Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS 6281/03 1 JUR FI

6 LIITE YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN NIZZAN SOPIMUKSEN VOIMAANTULON JOHDOSTA Nizzan sopimuksen 2 artiklan kohdassa, 45 kohdassa ja 46 kohdan b alakohdassa sekä 3 artiklan 8 16 kohdassa ja 24 kohdassa tehdään muutoksia yhteisöjen tuomioistuinta koskeviin EY:n perustamissopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen määräyksiin. Nizzan sopimuksen 7 artiklalla kumotaan lisäksi pöytäkirja EY:n tuomioistuimen perussäännöstä ja pöytäkirja Euratomin tuomioistuimen perussäännöstä ja korvataan ne uudella perussäännöllä, joka on liitetty Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sekä EY:n perustamissopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen on tehtävä tiettyjä muutoksia siksi, että EY:n perustamissopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen määräyksiin on tehty muutoksia ja että uusi perussääntö aiheuttaa tiettyjä muutoksia verrattuna EY:n tuomioistuimen perussääntöön ja Euratomin tuomioistuimen perussääntöön. EY:n perustamissopimuksen 221 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklassa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, määrätään muun muassa, että yhteisöjen tuomioistuin kokoontuu jaostoissa tai suuressa jaostossa perussäännössä tätä varten määrättyjen sääntöjen mukaisesti ja että se voi kokoontua myös täysistunnossa, kun perussäännössä niin määrätään. Perussäännön 16 artiklassa määrätään siitä, ketä jaostoihin ja suureen jaostoon kuuluu, seuraavaa: jaostoissa on kolme tai viisi tuomaria, ja suuressa jaostossa on 11 tuomaria eli puheenjohtajana yhteisöjen tuomioistuimen presidentti ja muina jäseninä viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat ja lisäksi muut työjärjestyksen ehtojen mukaisesti siihen nimetyt tuomarit. Työjärjestyksessä tunnetaan nykyisin vain kaksi ratkaisukokoonpanoa eli "yhteisöjen tuomioistuin" ja "jaosto". Työjärjestykseen on siksi otettava määräykset uusista ratkaisukokoonpanoista ja vahvistettava yksityiskohtaisesti se, ketkä tuomarit niihin kuuluvat. Työjärjestyksen ensimmäiseen osastoon ehdotetaan otettavaksi uusi luku, joka koskee ratkaisukokoonpanoja (11 a 11 e artikla). Näiden uusien ratkaisukokoonpanojen huomioon ottamiseksi työjärjestykseen on myös tehtävä tiettyjä teknisluonteisia muutoksia. Lisäksi ehdotetaan, että työjärjestyksessä annettaisiin määräykset asioiden siirtämisestä näihin ratkaisukokoonpanoihin (44 artikla). 6281/03 2

7 EY:n perustamissopimuksen 222 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 138 artiklassa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, määrätään muun muassa, että julkisasiamiesten tehtävänä on täysin puolueettomina ja riippumattomina esittää julkisessa istunnossa perustellut ratkaisuehdotukset asioissa, jotka yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön mukaan vaativat heidän myötävaikutustaan. Perussäännön 20 artiklassa määrätään, että jos yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että asiassa ei tule esiin uutta oikeuskysymystä, se voi päättää julkisasiamiestä kuultuaan, että asia ratkaistaan ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta. Työjärjestyksessä on syytä täsmentää, miten tällainen päätös tehdään (44 artikla). EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 6 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna, määrätään, että myös Euroopan parlamentti voi hankkia yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon siitä, onko suunniteltu sopimus sopusoinnussa perustamissopimuksen määräysten kanssa. Työjärjestyksessä on määrättävä siitä tilanteesta, että parlamentti pyytää lausuntoa (107 artikla). Perussäännön 16 artiklassa määrätään, että tuomarit valitsevat keskuudestaan jaostojen puheenjohtajat; viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja heidät voidaan valita kerran uudelleen. Työjärjestyksen määräyksiä on mukautettava näiden määräysten huomioon ottamiseksi (10 ja 11 artikla). EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen ja uuden perussäännön voimaantulo aiheuttava huomattavan määrän teknisluonteisia muutoksia työjärjestykseen. Työjärjestystä on muutettava myös siksi, että Euroopan yhteisöjen virallisen lehden nimi on muutettu EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 163 artiklan muutoksella Euroopan unionin viralliseksi lehdeksi. 6281/03 3

8 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 223 artiklan kuudennen kohdan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 139 artiklan kuudennen kohdan, sekä katsoo seuraavaa: 1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyllä Nizzan sopimuksella on tehty tiettyjä muutoksia EY:n perustamissopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen niihin määräyksiin, jotka koskevat yhteisöjen tuomioistuinta, ja sillä on korvattu Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetty pöytäkirja Euroopan yhteisön tuomioistuimen perussäännöstä sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetty pöytäkirja Euroopan atomienergiayhteisön tuomioistuimen perussäännöstä uudella yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyllä pöytäkirjalla, joka on liitetty Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen. 2) EY:n perustamissopimuksen 221 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklassa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, määrätään, että yhteisöjen tuomioistuin kokoontuu jaostoissa, suuressa jaostossa taikka tarvittaessa täysistunnossa, ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn uuden pöytäkirjan 16 artiklassa vahvistetaan, ketkä tuomarit jaostoihin ja suureen jaostoon kuuluvat: työjärjestyksen määräyksissä on otettava huomioon nämä uudet ratkaisukokoonpanot, ja samalla on syytä antaa tiettyjä menettelysääntöjä asioiden siirtämisestä näihin ratkaisukokoonpanoihin sekä siitä, ketkä tuomarit näihin kokoonpanoihin kuuluvat kunkin asian osalta. 3) EY:n perustamissopimuksen 222 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 138 artiklassa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn uuden pöytäkirjan 20 artiklassa määrätään, että yhteisöjen tuomioistuin voi tietyin edellytyksin päättää, että asia ratkaistaan ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta: työjärjestyksessä on annettava määräykset siitä, miten tällainen päätös tehdään. 6281/03 4

9 4) EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 6 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna, annetaan Euroopan parlamentille oikeus hankkia yhteisöjen tuomioistuimelta lausunto siitä, onko suunniteltu sopimus sopusoinnussa perustamissopimuksen määräysten kanssa: työjärjestyksessä on annettava määräykset menettelystä sitä tilannetta varten, että parlamentti esittää tällaisen lausuntopyynnön. 5) Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn uuden pöytäkirjan 16 artiklan mukaan tuomarit valitsevat keskuudestaan jaostojen puheenjohtajat ja että viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan: työjärjestystä on mukautettava tämän määräyksen huomioon ottamiseksi. 6) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn uuden pöytäkirjan voimaantulon vuoksi työjärjestyksen määräyksiin on tehtävä tiettyjä teknisluonteisia muutoksia, neuvoston annettua hyväksyntänsä..., ON TEHNYT SEURAAVAT MUUTOKSET TYöJÄRJESTYKSEENSÄ: 1 artikla Muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 1991 tehtyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestystä (EYVL L 176, , s. 7; oikaisu EYVL:ssä L 383, , s. 117), sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 44, , s. 61), 11 päivänä maaliskuuta 1997 (EYVL L 103, , s. 1; oikaisu EYVL:ssä L 351, , s. 72), 16 päivänä toukokuuta 2000 (EYVL L 122, , s. 43), 28 päivänä marraskuuta 2000 (EYVL L 322, , s. 1), 3 päivänä huhtikuuta 2001 (EYVL L 119, , s. 1) ja 17 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 272, , s. 24; oikaisu EYVL:ssä L 281, ), seuraavasti: 6281/03 5

10 1. Korvataan 1 artikla seuraavalla tekstillä: "Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan: 'unionisopimuksella' sopimusta Euroopan unionista; 'EY:n perustamissopimuksella' Euroopan yhteisön perustamissopimusta; 'Euratomin perustamissopimuksella' Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimusta; 'perussäännöllä' pöytäkirjaa yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä; 'ETA-sopimuksella' sopimusta Euroopan talousalueesta; 'toimielimillä' Euroopan yhteisöjen toimielimiä sekä perustamissopimuksilla tai niiden täytäntöönpanemiseksi annetuilla säädöksillä perustettuja laitoksia, jotka voivat olla asianosaisina yhteisöjen tuomioistuimessa; - 'EFTA:n valvontaviranomaisella' ETA-sopimuksella perustettua valvontaviranomaista." Ehdotetuilla muutoksilla poistetaan työjärjestyksestä maininta EHTY:n perustamissopimuksesta ja EHTY:n perussäännöstä ja korvataan maininta EY:n perussäännöstä ja EHTY:n perussäännöstä maininnalla, joka koskee nykyistä "yhtä ainoaa" perussääntöä. 2. Poistetaan 7 artiklan 1 kohdasta sanat "EHTY:n perustamissopimuksen 32 b artiklassa". Muutos johtuu EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisestä. 3. Muutetaan 9 artiklan 1 kohtaa seuraavasti: a) lisätään ensimmäiseen alakohtaan sanan "jaostoja" eteen sanat "viiden ja kolmen tuomarin" ja korvataan siinä sanat "EY:n perustamissopimuksen 221 artiklan toisessa kohdassa, EHTY:n perustamissopimuksen 32 artiklan toisessa kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklan toisessa kohdassa" sanoilla "perussäännön 16 artiklassa"; b) korvataan toisessa alakohdassa sanat "Jaostojen kokoonpano" sanoilla "Päätös siitä, miten tuomarit jakautuvat jaostoihin," ja sanat "Euroopan yhteisöjen" sanoilla "Euroopan unionin". [9 artiklan 1 kohdan uusi teksti: "Yhteisöjen tuomioistuin perustaa keskuudestaan viiden ja kolmen tuomarin jaostoja sen mukaan, mitä perussäännön 16 artiklassa määrätään, ja päättää tuomareiden jakautumisesta jaostoihin. Päätös siitä, miten tuomarit jakautuvat jaostoihin, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä."] 6281/03 6

11 Ensimmäiseen alakohtaan tehtävillä muutoksilla pyritään siihen, että tämä määräys olisi sopusoinnussa perussäännön 16 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa. Toiseen alakohtaan tehtävillä muutoksilla pyritään ensinnäkin siihen, että selvyyden lisäämiseksi poistetaan termi "kokoonpano" ja että puhutaan tältä osin myöhemmin siitä, kuka kyseiseen ratkaisukokoonpanoon kuuluu 11 b ja 11 c artiklan mukaisesti (ks. jäljempänä 9 kohta), ja toiseksi siihen, että otetaan huomioon virallisen lehden uusi nimi. 4. Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan sanan "jaostolle" eteen sanat "kolmen tuomarin". [9 artiklan 2 kohdan uusi teksti: "Heti kun kanne oikeudenkäynnin aloittamiseksi on jätetty, yhteisöjen tuomioistuimen presidentti siirtää asian kolmen tuomarin jaostolle mahdollisia asian selvittämistoimia varten ja nimeää tästä jaostosta esittelevän tuomarin."] Ehdotettu muutos on tarpeen sen täsmentämiseksi, että asian selvittämisestä vastaava jaosto, jolle asia siirretään, on nykyisen käytännön mukaisesti se kolmen tuomarin jaosto, johon esittelevä tuomari kuuluu (ks. jäljempänä 5 kohta). 5. Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavalla tekstillä: "3 Niiden asioiden osalta, jotka on siirretty 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti ratkaisukokoonpanoon, ilmaisulla 'yhteisöjen tuomioistuin' tarkoitetaan tässä työjärjestyksessä tätä ratkaisukokoonpanoa." Tämän artiklan nykyinen 3 kohta, jonka mukaan yhteisöjen tuomioistuin määrää perusteet, joiden mukaan asiat jaetaan jaostojen kesken, ehdotetaan poistettavaksi. Tämä määräys on aiemmin mahdollistanut sen, että henkilöstökanteet on voitu heti niiden nostamisen jälkeen antaa vuoronperään eri jaostojen ratkaistaviksi, ja nykyään se on vailla tarkoitusta. Koska työjärjestykseen otetaan määräykset ratkaisukokoonpanoista, joita ovat jaostojen lisäksi suuri jaosto ja täysistunto (ks. jäljempänä 9 kohta ja uusi luku, joka koskee ratkaisukokoonpanoja), työjärjestykseen ehdotetaan määräystä siitä, että niiden asioiden osalta, jotka on siirretty ratkaisukokoonpanoon, ilmaisulla "yhteisöjen tuomioistuin" tarkoitetaan työjärjestyksessä tätä ratkaisukokoonpanoa. Vastaava määräys on yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 11 artiklan 2 kohdassa. Tämä määräys ehdotetaan lisättäväksi 9 artiklan 3 kohdaksi. Kun tällainen määräys lisätään työjärjestykseen, ratkaisukokoonpanojen käyttöönottaminen aiheuttaa vain sellaisia teknisluonteisia muutoksia, joilla poistetaan sana "jaosto" työjärjestyksen niitä määräyksistä, joihin se ei sovellu, tai joilla tilanteen mukaan täsmennetään, että kyse on asian selvittämisestä vastaavasta jaostosta eli siitä kolmen tuomarin jaostosta, johon esittelevä tuomari kuuluu. 6281/03 7

12 Nämä muutokset koskevat 9 artiklan 2 kohtaa, 17 artiklan 2 kohtaa, 25 artiklan 3 kohtaa, 27 artiklan 1, 4 ja 6 kohtaa, 29 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa ja 4 kohtaa, 30 artiklan 1 kohtaa, 35 artiklan 1 kohtaa, 74 artiklan 1 kohtaa sekä 76 artiklan 3 kohtaa. 6. Muutetaan 9 artiklan 4 kohtaa seuraavasti: a) poistetaan ensimmäinen alakohta; b) korvataan toisessa alakohdassa (joka muodostaa yksin tämän kohdan) sana "Jaostoille" sanoilla "Viiden tai kolmen tuomarin jaostolle". [9 artiklan 4 kohdan uusi teksti: "Viiden tai kolmen tuomarin jaostolle siirretyissä asioissa yhteisöjen tuomioistuimen presidentin tehtäviä hoitaa jaoston puheenjohtaja."] Nykyisessä 9 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätään, että asioiden käsittelyyn jaostoissa sovelletaan tämän työjärjestyksen määräyksiä. Kun otetaan huomioon 9 artiklan 3 kohtaan ehdotettu muutos, jonka mukaan ilmaisulla "yhteisöjen tuomioistuin" tarkoitetaan asianomaista ratkaisukokoonpanoa niiden asioiden osalta, jotka on siirretty tällaiseen ratkaisukokoonpanoon, ensimmäisestä alakohdasta tulee turha, minkä vuoksi se ehdotetaan poistettavan. Ratkaisukokoonpanojen käyttöönottamisen vuoksi 9 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa on tarpeen täsmentää, että nimenomaan niissä asioissa, jotka on siirretty viiden tai kolmen tuomarin jaostoon, jaoston puheenjohtaja hoitaa presidentin tehtäviä. 7. Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavalla tekstillä: Tuomarit valitsevat viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat kolmeksi vuodeksi kerrallaan välittömästi sen jälkeen, kun yhteisöjen tuomioistuimen presidentti on valittu. "1 Tuomarit valitsevat kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajat vuodeksi kerrallaan. Yhteisöjen tuomioistuin nimeää ensimmäisen julkisasiamiehen vuodeksi kerrallaan. Tämän työjärjestyksen 7 artiklan 2 ja 3 kohtaa noudatetaan soveltuvin osin. Tässä kohdassa tarkoitetut valinnat ja nimeäminen julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä." 6281/03 8

13 Ehdotetuilla muutoksilla pyritään ensinnäkin siihen, että 10 artiklan 1 kohta vastaisi perussäännön 16 artiklan ensimmäistä kohtaa, jonka mukaan tuomarit valitsevat keskuudestaan jaostojen puheenjohtajat ja jonka mukaan viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Uusi ensimmäinen alakohta koskee viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien valintaa, ja tältä osin ehdotetaan täsmennettäväksi, että näiden jaostojen puheenjohtajat valitaan välittömästi yhteisöjen tuomioistuimen presidentin valitsemisen jälkeen, jotta näiden puheenjohtajien ja yhteisöjen tuomioistuimen presidentin tehtäväkaudet vastaisivat toisiaan. Uusi toinen alakohta koskee kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajien valintaa. Tältä osin ehdotetaan, että heidän tehtäväkautenaan pysyisi edelleen yksi vuosi. Toiseksi näillä muutoksilla pyritään ottamaan huomioon virallisen lehden uusi nimi. 8. Muutetaan 11 artiklaa seuraavasti: a) korvataan ensimmäisessä kohdassa sana "jaoston" sanoilla "viiden tuomarin jaostojen"; b) lisätään toiseksi kohdaksi seuraava kohta: "Jos yhteisöjen tuomioistuimen presidentti ja viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat ovat samanaikaisesti estyneet taikka heidän toimensa ovat yhtäaikaa avoinna, presidentin tehtäviä hoitaa yksi kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajista tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaan." c) nykyisestä toisesta kohdasta tulee kolmas kohta, ja tähän kohtaan lisätään sanojen "jaostojen puheenjohtajat" eteen sana "kaikki". [11 artiklan uusi teksti: "Jos yhteisöjen tuomioistuimen presidentti on poissa tai estynyt taikka jos presidentin toimi on avoinna, presidentin tehtäviä hoitaa yksi viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajista tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaan. Jos yhteisöjen tuomioistuimen presidentti ja viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat ovat samanaikaisesti estyneet taikka heidän toimensa ovat yhtäaikaa avoinna, presidentin tehtäviä hoitaa yksi kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajista tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaan. Jos yhteisöjen tuomioistuimen presidentti ja kaikki jaostojen puheenjohtajat ovat samanaikaisesti estyneet taikka heidän toimensa ovat yhtäaikaa avoinna, presidentin tehtäviä hoitaa yksi muista tuomareista tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaan."] Koska viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan samoin kuin yhteisöjen tuomioistuimen presidentti, on syytä määrätä, että viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat korvaavat ensi sijassa presidentin, jos hän on estynyt tai hänen toimensa on avoinna. Siksi ehdotetaan, että 11 artiklaa muutetaan tämän mukaisesti. 6281/03 9

14 9. Lisätään 11 artiklan jälkeen seuraava teksti: "2 a luku RATKAISUKOKOONPANOT 11 a artikla Yhteisöjen tuomioistuin kokoontuu seuraavina ratkaisukokoonpanoina: täysistuntona, johon kuuluvat kaikki tuomarit yhdentoista tuomarin suurena jaostona, johon kuuluvat tuomarit määräytyvät 11 b artiklan mukaisesti viiden ja kolmen tuomarin jaostoina, joihin kuuluvat tuomarit määräytyvät 11 c artiklan mukaisesti. 11 b artikla 1 Suureen jaostoon kuuluu kussakin asiassa yhteisöjen tuomioistuimen presidentti, viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat, esittelevä tuomari sekä niin monta muuta tuomaria, että kaiken kaikkiaan tuomareita on yksitoista. Nämä muut tuomarit nimetään 2 kohdassa tarkoitetun luettelon perusteella noudattaen siinä määrättyä järjestystä siten, että aloituskohtaa siirretään yhdellä nimellä jokaisessa yhteisöjen tuomioistuimen yleiskokouksessa. 2 Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin ja viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien valitsemisen jälkeen laaditaan muista tuomareista luettelo, jonka avulla määritetään, ketkä tuomarit kuuluvat suureen jaostoon. Tässä luettelossa seurataan vuorotellen tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrättyä järjestystä ja sille päinvastaista järjestystä: tämän luettelon ensimmäisenä tuomarina on 6 artiklassa määrätyn järjestyksen perusteella ensimmäinen tuomari, luettelon toisena tuomarina on tämän järjestyksen perusteella viimeinen tuomari, kolmantena tuomarina on tämän järjestyksen perusteella toinen tuomari, neljäntenä tuomarina on tämän järjestyksen mukaan toiseksi viimeinen tuomari ja niin edelleen. Luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 11 c artikla 1 Viiden ja kolmen tuomarin jaostoihin kuuluu kussakin asiassa jaoston puheenjohtaja, esittelevä tuomari ja niin monta muuta tuomaria, että viiden tuomarin jaostossa on viisi tuomaria ja kolmen tuomarin jaostossa kolme tuomaria. Nämä muut tuomarit nimetään 2 kohdassa tarkoitettujen luetteloiden perusteella noudattaen niissä määrättyä järjestystä siten, että aloituskohtaa siirretään yhdellä nimellä jokaisessa yhteisöjen tuomioistuimen yleiskokouksessa. 6281/03 10

15 Viiden tuomarin jaostoihin kuuluvien tuomareiden määrittämistä varten laaditaan näiden jaostojen puheenjohtajien valitsemisen jälkeen luettelot, joista kussakin luetellaan kyseisen jaoston puheenjohtajaa lukuun ottamatta kaikki kyseiseen jaostoon jaetut tuomarit. Nämä luettelot laaditaan samalla tavalla kuin 11 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo. Kolmen tuomarin jaostoihin kuuluvien tuomareiden määrittämistä varten laaditaan näiden jaostojen puheenjohtajien valitsemisen jälkeen luettelot, joista kussakin luetellaan kyseisen jaoston puheenjohtajaa lukuun ottamatta kaikki kyseiseen jaostoon jaetut tuomarit. Nämä luettelot laaditaan noudattaen tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrättyä järjestystä. Tässä kohdassa tarkoitetut luettelot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä d artikla Kun yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että saman ratkaisukokoonpanon on ratkaistava useampi asia yhdessä, tähän ratkaisukokoonpanoon kuuluvat ne tuomarit, joiden ratkaistavaksi on annettu se asia, jota koskeva alustava kertomus on käsitelty ensimmäisenä. 11 e artikla Jos ratkaisukokoonpanoon kuuluva tuomari on estynyt, hänet korvataan toisella tuomarilla noudattaen sitä järjestystä, joka on määritetty 11 b artiklan 2 kohdassa tai 11 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa luetteloissa. Jos yhteisöjen tuomioistuimen presidentti on estynyt, suuren jaoston puheenjohtajan tehtäviä hoitaa 11 artiklan määräysten mukaisesti määräytyvä tuomari. Jos viiden tuomarin jaoston puheenjohtaja on estynyt, jaoston puheenjohtajan tehtäviä hoitaa kolmen tuomarin jaoston puheenjohtaja tarvittaessa tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaisesti taikka, jos kukaan kolmen tuomarin jaoston puheenjohtajista ei kuulu ratkaisukokoonpanoon, yksi muista tuomareista 6 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaisesti. Jos kolmen tuomarin jaoston puheenjohtaja on estynyt, jaoston puheenjohtajan tehtäviä hoitaa toinen samaan ratkaisukokoonpanoon kuuluva tuomari tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaisesti." Perussäännön 16 artiklan toisen kohdan mukaan suureen jaostoon kuuluu yksitoista tuomaria eli yhteisöjen tuomioistuimen presidentti, viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat ja muut työjärjestyksen ehtojen mukaisesti siihen nimetyt tuomarit. Työjärjestyksessä on siksi oltava määräykset sen määrittämisestä, ketkä tuomarit kuuluvat suureen jaostoon. Työjärjestykseen on myös syytä sisällyttää määräykset sen määrittämisestä, ketkä tuomarit kuuluvat viiden ja kolmen tuomarin jaostoihin, vaikka perussäännössä ei nimenomaisesti edellytetä tätä. Kuten nykyään, viiden tuomarin jaostoon voidaan jakaa yli viisi tuomaria ja kolmen tuomarin jaostoon yli kolme tuomaria; on tarpeen voida määrittää, ketkä tiettyyn jaostoon jaetut tuomarit kulloinkin osallistuvat asian ratkaisemiseen. 6281/03 11

16 Selvyyssyistä ehdotetaan, että työjärjestykseen otetaan uusi luku, jossa on määräykset kaikista yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoista eli täysistunnosta, suuresta jaostosta sekä viiden ja kolmen tuomarin jaostoista ja jossa määritetään se, ketkä näihin ratkaisukokoonpanoihin kulloinkin kuuluvat. -o-o-o- Tämän luvun ensimmäisessä artiklassa eli 11 a artiklassa luetellaan nämä ratkaisukokoonpanot ja niiden laajuus ja viitataan siltä osin, ketkä tuomarit kuuluvat ratkaisukokoonpanoihin, tarvittaessa toisiin saman luvun määräyksiin. Työjärjestyksen 11 b artiklassa annetaan määräykset sen määrittämisestä, ketkä tuomarit kuuluvat suureen jaostoon. Ehdotetut määräykset pohjautuvat nykyisin käytössä oleviin sääntöihin, joiden mukaisesti määritetään pieneen täysistuntokokoonpanoon kuuluvat tuomarit ja jotka on annettu tuomioistuimen sisäiseen organisaatioon liittyvinä toimenpiteinä. Ensimmäisessä kohdassa määrätään, että perussäännön 16 artiklassa mainittujen tuomioistuimen jäsenten lisäksi suureen jaostoon kuuluvat esittelevä tuomari, joka on nimetty 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä pientä täysistuntoa koskevan käytännön mukaisesti niin monta muuta tietyn luettelon pohjalta nimettyä tuomaria, että tuomareiden kokonaislukumääräksi tulee yksitoista. Tähän luetteloon sisältyvät kaikki tuomarit lukuun ottamatta yhteisöjen tuomioistuimen presidenttiä ja viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajia, joiden on automaattisesti kuuluttava suureen jaostoon. Asian käsittelyyn osallistuvat tuomarit nimetään luettelossa määrätyn järjestyksen mukaisesti niin, että aloituskohtaa siirretään luettelossa yhdellä nimellä jokaisessa yhteisöjen tuomioistuimen yleiskokouksessa. Yhteisöjen tuomioistuimen yleiskokous käsittelee alustavat kertomukset (ks. jäljempänä 30 kohta, joka koskee 44 artiklaan ehdotettavia muutoksia), ja ratkaisukokoonpano sekä siihen kuuluvat tuomarit määritetään tässä käsittelyssä. Sitä kautta, että aloituskohtaa siirretään luettelossa kulloinkin yhdellä nimellä, työtaakka jakautuu yhdenvertaisesti kaikkien luettelossa mainittujen tuomareiden välille. Artiklan 2 kohdassa vahvistetaan se, miten luettelo laaditaan. Samalla tavalla kuin nykyisin pienen täysistunnon osalta on käytäntönä, luettelo ehdotetaan laadittavaksi niin, että vuorotellen seurataan virkaikäjärjestystä ja sille päinvastaista järjestystä. Tällä tavalla laadittuna luettelolla saavutetaan jokaisessa kokoonpanossa tasapaino sellaisten tuomareiden, joilla on pitkä virkaikä, ja sellaisten tuomareiden välillä, joiden virkaikä on lyhyempi. Edelleen 11 c artiklassa annetaan määräykset sen määrittämisestä, ketkä tuomarit kuuluvat viiden ja kolmen tuomarin jaostoihin. Ehdotetut määräykset vastaavat nykyisin käytössä olevia menettelysääntöjä, jotka on annettu tuomioistuimen sisäiseen organisaatioon liittyvinä toimenpiteinä. Näistä säännöistä on julkaistu tuomioistuimen jokaisen toimintavuoden alussa tiedonanto Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä jaostojen puheenjohtajien valinnan jälkeen (ks. viimeksi tiedonanto EYVL C 261, , s. 1). Ehdotetussa määräyksessä seurataan samaa mallia kuin 11 b artiklassa. Ensimmäisessä kohdassa määritetään ratkaisukokoonpanoon kuuluvat tuomarit: jaoston puheenjohtaja, esittelevä tuomari ja niin monta muuta tiettyjen luetteloiden mukaisesti nimettyä tuomaria, että viiden tuomarin jaostossa on viisi tuomaria ja kolmen tuomarin jaostossa kolme tuomaria; kyseisessä luettelossa aloituskohtaa siirretään yhdellä nimellä jokaisessa yleiskokouksessa. Luetteloiden laatimismenetelmästä määrätään 2 kohdassa. Viiden tuomarin jaostojen osalta (ensimmäinen alakohta) ehdotetaan, että luettelo laaditaan samalla tavalla kuin suurta jaostoa koskeva luettelo eli seuraamalla vuorotellen virkaikäjärjestystä ja sille päinvastaista järjestystä, jotta saavuttaisiin tasapaino sellaisten tuomareiden, joiden virkaikä on pitkä, ja sellaisten tuomareiden välillä, joiden virkaikä on lyhyempi, riippumatta siitä, kuinka monta tuomaria kyseiseen jaostoon on jaettu. Kolmen tuomarin jaostojen osalta (toinen alakohta) ehdotetaan, että luettelo laaditaan seuraamalla virkaikäjärjestystä eli samalla tavalla kuin nykyään. Ehdotettu 11 d artikla on tarpeen, jotta samoista tuomareista koostuva ratkaisukokoonpano voisi ratkaista toisiinsa liittyvät asiat, jotka on käsitelty eri yleiskokouksissa ja jotka tulisivat tämän vuoksi 11 b ja 11 c artiklan perusteella eri tuomareista muodostuvien ratkaisukokoonpanojen ratkaistaviksi. Ehdotettu määräys vastaa nykyisin käytössä olevaa menettelysääntöä. 6281/03 12

17 Lopuksi 11 e artiklassa annetaan määräykset, jotka ovat tarpeen ratkaisukokoonpanoon kuuluvan tuomarin korvaamiseksi niissä tilanteissa, joissa hän on estynyt, ja määräykset, jotka koskevat ratkaisukokoonpanon puheenjohtajan korvaamista niissä tilanteissa, joissa hän on estynyt. Ehdotetut määräykset vastaavat nykyisin käytössä olevia menettelysääntöjä. 10. Korvataan 16 artiklan 6 kohdassa sanat "Euroopan yhteisöjen" sanoilla "Euroopan unionin". Ehdotettu muutos johtuu virallisen lehden nimen muuttamisesta. 11. Poistetaan 16 artiklan 7 kohdasta sanat "EHTY:n perustamissopimuksen 36 artiklan kolmannen kohdan". Ehdotettu muutos johtuu EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisestä. 12. Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavalla tekstillä: "2 Kirjaaja avustaa yhteisöjen tuomioistuinta, presidenttiä, jaostojen puheenjohtajia ja tuomareita näiden kaikissa virkatehtävissä." Sana "jaostoja" ehdotetaan poistettavaksi niiden elinten ja henkilöiden luettelosta, joita kirjaaja avustaa, mikä johtuu ehdotetusta 9 artiklan 3 kohdasta (ks. 5 kohta), jonka mukaan niiden asioiden osalta, jotka on siirretty ratkaisukokoonpanoon, ilmaisulla "yhteisöjen tuomioistuin" tarkoitetaan kyseistä ratkaisukokoonpanoa. Lisäksi ehdotetaan, että jaostojen puheenjohtajat mainitaan nimenomaisesti tässä luettelossa. 13. Korvataan 24 artiklan 1 kohdassa sanat "EY:n perussäännön 12 artiklan, EHTY:n perussäännön 16 artiklan ja Euratomin perussäännön 12 artiklan" sanoilla "perussäännön 13 kohdassa". Ehdotettu muutos johtuu siitä, että perussääntöjä on nykyisin vain yksi. 14. Korvataan 25 artiklan 1 kohdassa sanat "yhteisöjen tuomioistuimen" sanoilla "suuren jaoston ja täysistuntokokoonpanon". [25 artiklan 1 kohdan uusi teksti: "Presidentti määrää suuren jaoston ja täysistuntokokoonpanon istuntopäivät ja istuntojen kellonajat."] 6281/03 13

18 Ehdotetulla muutoksella pyritään täsmentämään, että istunnot, joiden päivämäärän ja kellonajan presidentti vahvistaa, ovat suuren jaoston ja täysistuntokokoonpanon istuntoja. 15. Lisätään 25 artiklan 2 kohdassa sanan "Kukin" jälkeen sanat "viiden tai kolmen tuomarin" ja korvataan sana "jaostojen" sanalla "tämän jaoston". [25 artiklan 2 kohdan uusi teksti: "Kunkin viiden tai kolmen tuomarin jaoston puheenjohtaja määrää tämän jaoston istuntopäivät ja istuntojen kellonajat."] Ehdotetulla muutoksella pyritään täsmentämään, että istunnot, joiden päivämäärän ja kellonajan jaoston puheenjohtaja vahvistaa, ovat viiden ja kolmen tuomarin jaostojen istuntoja, samalla tavalla kuin ehdotetaan täsmennettävän, että presidentti vahvistaa täysistuntokokoonpanon ja suuren jaoston istuntojen istuntopäivän ja kellonajan (ks. 14 kohta). 16. Korvataan 25 artiklan 3 kohdassa sanat "ja jaostot voivat" sanalla "voi". [25 artiklan 3 kohdan uusi teksti: "Yhteisöjen tuomioistuin voi päättää pitävänsä yhden tai useamman istunnon muualla kuin yhteisöjen tuomioistuimen kotipaikassa."] Ehdotettu muutos johtuu siitä määräyksestä, joka ehdotetaan lisättävän 9 artiklan 3 kohtaan ja jonka mukaan niiden asioiden osalta, jotka on siirretty ratkaisukokoonpanoon, ilmaisulla "yhteisöjen tuomioistuin" tarkoitetaan kyseistä ratkaisukokoonpanoa (ks. 5 kohta). 17. Muutetaan 26 artiklan 2 kohtaa seuraavasti: a) korvataan sanat "yhteisöjen tuomioistuimen" sanoilla "suuren jaoston tai täysistunnon"; b) korvataan sanat "EY:n perussäännön 15 artiklassa, EHTY:n perussäännön 18 artiklassa ja Euratomin perussäännön 15 artiklassa" sanoilla "perussäännön 17 artiklan kolmannessa tai neljännessä kohdassa". [26 artiklan 2 kohdan uusi teksti: "Jos suuren jaoston tai täysistunnon koolle kutsumisen jälkeen havaitaan, ettei perussäännön 17 artiklan kolmannessa tai neljännessä kohdassa määrättyä päätösvaltaista määrää saavuteta, presidentti siirtää istuntoa, kunnes päätösvaltaisuus on saavutettu.] Ehdotetuilla muutoksilla pyritään mukauttamaan tämä määräys uusiin ratkaisukokoonpanoihin eli suuren jaoston ja täysistuntokokoonpanon käyttöönottamiseen, ja lisäksi tässä otetaan huomioon niiden osalta perussäännön 17 artiklaan sisältyvät päätösvaltaisuusmääräykset. 18. Muutetaan 26 artiklan 3 kohtaa seuraavasti: a) lisätään sanan "jaostossa" eteen sanat "viiden tai kolmen tuomarin"; 6281/03 14

19 b) korvataan sanat "EY:n perussäännön 15 artiklassa, EHTY:n perussäännön 18 artiklassa ja Euratomin perussäännön 15 artiklassa" sanoilla "perussäännön 17 artiklan toisessa kohdassa"; c) lisätään sanan "määrää" jälkeen sanat "ja jos estyneitä tuomareita ei voida korvata 11 e artiklan mukaisesti". [26 artiklan 3 kohdan uusi teksti: "Jos viiden tai kolmen tuomarin jaostossa ei saavuteta perussäännön 17 artiklan toisessa kohdassa määrättyä päätösvaltaista määrää ja jos estyneitä tuomareita ei voida korvata 11 e artiklan mukaisesti, tämän jaoston puheenjohtaja ilmoittaa siitä yhteisöjen tuomioistuimen presidentille, joka nimeää tuomarin jaoston kokoonpanon täydentämiseksi."] Ehdotetuilla muutoksilla pyritään täsmentämään, että tämä määräys koskee viiden ja kolmen tuomarin jaostoja, ja ottamaan huomioon uusi perussääntö sekä täsmentämään, että presidentti voi käyttää toimivaltaansa nimetä tuomari jaoston täydentämiseksi vain tilanteessa, jossa estynyttä tuomaria ei voida korvata 11 e artiklan mukaisesti (ks. edellä 9 kohta). 19. Poistetaan 27 artiklan 1 kohdasta sanat "ja jaostojen". [27 artiklan 1 kohdan uusi teksti: "Yhteisöjen tuomioistuimen neuvottelut pidetään suljetussa istunnossa."] Ehdotettu muutos johtuu siitä määräyksestä, joka ehdotetaan lisättävän 9 artiklan 3 kohtaan ja jonka mukaan niiden asioiden osalta, jotka on siirretty ratkaisukokoonpanoon, ilmaisulla "yhteisöjen tuomioistuin" tarkoitetaan kyseistä ratkaisukokoonpanoa (ks. edellä 5 kohta). 20. Poistetaan 27 artiklan 4 kohdasta sanat "tai jaostolle". [27 artiklan 4 kohdan uusi teksti: "Tuomarin pyynnöstä voidaan mikä tahansa kysymys laatia hänen valitsemallaan kielellä ja esittää kirjallisesti yhteisöjen tuomioistuimelle ennen äänestystä."] Samoin kuin tämän artiklan 1 kohtaan ehdotettu muutos, myös tämä muutos johtuu siitä määräyksestä, joka ehdotetaan lisättävän 9 artiklan 3 kohtaan ja jonka mukaan ratkaisukokoonpanoon siirrettyjen asioiden osalta ilmaisulla "yhteisöjen tuomioistuin" tarkoitetaan kyseistä ratkaisukokoonpanoa (ks. edellä 5 kohta). 21. Poistetaan 27 artiklan 6 kohdasta sanat "tai jaosto". [27 artiklan 6 kohdan uusi teksti: "Yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee kysymysten asiasisältöä, sanamuotoa tai järjestystä sekä äänestystuloksen määräytymistä koskevat erimielisyydet."] Samoin kuin tämän artiklan 1 ja 4 kohtaan ehdotetut muutokset, tämä ehdotettu muutos johtuu siitä määräyksestä, joka ehdotetaan lisättävän 9 artiklan 3 kohtaan (ks. edellä 5 kohta). 6281/03 15

20 22. Muutetaan 29 artiklan 3 kohtaa seuraavasti: a) poistetaan kolmannesta alakohdasta sana "tai jaosto"; b) korvataan viidennessä alakohdassa sanat "EY:n perussäännön 20 artiklassa" sanoilla "perussäännön 23 artiklassa"; c) korvataan kuudennessa alakohdassa sanat "EY:n perussäännön 20 artiklan viimeisen kohdan" sanoilla "perussäännön 23 artiklan neljännen kohdan". [29 artiklan 3 kohdan uusi teksti: "Oikeudenkäyntikieltä käytetään erityisesti asianosaisten kirjelmissä ja suullisissa lausumissa sekä niiden liiteasiakirjoissa samoin kuin yhteisöjen tuomioistuimen pöytäkirjoissa ja päätöksissä. Muulla kuin oikeudenkäyntikielellä esitettyihin liiteasiakirjoihin on oheistettava oikeudenkäyntikielelle tehty käännös. Jos asiakirjat ovat laajoja, käännökset voidaan rajoittaa otteisiin niistä. Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin aina, joko omasta aloitteestaan tai asianosaisen pyynnöstä, vaatia laajempaa tai täydellistä käännöstä. Poiketen siitä, mitä edellä määrätään, jäsenvaltioilla on oikeus käyttää omaa virallista kieltään, jos ne ovat väliintulijoina yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa tai jos ne ovat osallisina 103 artiklassa tarkoitetussa ennakkoratkaisumenettelyssä. Tätä määräystä sovelletaan sekä kirjallisiin että suullisiin lausumiin. Kirjaaja huolehtii tarvittavista käännöksistä oikeudenkäyntikielelle. ETA-sopimuksen muille osapuolille kuin jäsenvaltioille ja EFTA:n valvontaviranomaiselle voidaan antaa lupa käyttää jotakin muuta tämän artiklan 1 kohdassa mainituista kielistä kuin oikeudenkäyntikieltä, kun ne esiintyvät väliintulijoina yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevassa riidassa tai kun ne osallistuvat perussäännön 23 artiklassa tarkoitettuun ennakkoratkaisumenettelyyn. Tätä määräystä sovelletaan sekä kirjallisiin että suullisiin lausumiin. Kirjaaja huolehtii tarvittavista käännöksistä oikeudenkäyntikielelle. Kolmansille valtioille, jotka osallistuvat ennakkoratkaisumenettelyyn perussäännön 23 artiklan neljännen kohdan mukaisesti, voidaan antaa lupa käyttää jotain muuta 1 kohdassa mainittua kieltä kuin oikeudenkäyntikieltä. Tätä määräystä sovelletaan sekä kirjallisiin asiakirjoihin että suullisiin lausumiin. Kirjaaja huolehtii kussakin tapauksessa käännöksistä oikeudenkäyntikielelle."] Ehdotetuilla muutoksilla pyritään ensinnäkin siihen, että kolmannessa alakohdassa otettaisiin huomioon ehdotettu uusi 9 artiklan 3 kohta (ks. edellä 5 kohta), ja toiseksi siihen, että viidennessä ja kuudennessa alakohdassa otettaisiin huomioon siirtyminen yhteen ainoaan perussääntöön. 6281/03 16

21 23. Poistetaan 29 artiklan 4 kohdasta sanat "tai jaosto". [29 artiklan 4 kohdan uusi teksti: "Jos todistaja tai asiantuntija ilmoittaa olevansa kykenemätön riittävän selvästi ilmaisemaan itseään jollain tämän artiklan 1 kohdassa mainitulla kielellä, yhteisöjen tuomioistuin voi antaa hänelle luvan esittää kertomuksensa muulla kielellä. Kirjaaja huolehtii tarvittavista käännöksistä oikeudenkäyntikielelle."] Ehdotetulla muutoksella otetaan huomioon määräys, joka ehdotetaan lisättävän 9 artiklan 3 kohtaan (ks. edellä 5 kohta). 24. Poistetaan 30 artiklan 1 kohdasta sanat "tai jaostossa". [30 artiklan 1 kohdan uusi teksti: "Kirjaajan on huolehdittava siitä, että tuomarin, julkisasiamiehen tai asianosaisen pyynnöstä kaikki yhteisöjen tuomioistuimessa asian käsittelyn aikana lausuttu käännetään joillekin heidän valitsemistaan, 29 artiklan 1 kohdassa mainituista kielistä."] Ehdotetulla muutoksella otetaan huomioon määräys, joka ehdotetaan lisättävän 9 artiklan 3 kohtaan (ks. edellä 5 kohta). 25. Muutetaan 35 artiklan 1 kohtaa seuraavasti: a) poistetaan sanan "tuomioistuimessa" jäljestä sanat "tai jaostossa"; b) poistetaan sanan "määräyksellä" edestä sanat "tai jaoston". [35 artiklan 1 kohdan uusi teksti: "Jos avustaja tai asianajaja ei käyttäydy yhteisöjen tuomioistuimessa yhteisöjen tuomioistuimen arvovallan edellyttämällä tavalla taikka käyttäytyy sopimattomasti tuomaria, julkisasiamiestä tai kirjaajaa kohtaan tai jos hän käyttää oikeuksiaan muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten ne on annettu, häntä voidaan milloin tahansa kieltää yhteisöjen tuomioistuimen määräyksellä esiintymästä asian käsittelyssä sen jälkeen kun julkisasiamiestä on kuultu ja asianomaiselle on varattu tilaisuus puolustautua. Määräystä on heti noudatettava."] Ehdotetulla muutoksella otetaan huomioon määräys, joka ehdotetaan lisättävän 9 artiklan 3 kohtaan (ks. edellä 5 kohta). 26. Korvataan 36 artiklassa sanat "EY:n perussäännön 17 artiklan, EHTY:n perussäännön 20 artiklan ja Euratomin perussäännön 17 artiklan" sanoilla "perussäännön 19 artiklan". Ehdotettu muutos johtuu siitä, että perussääntöjä on nykyisin vain yksi. 6281/03 17

22 27. Korvataan 38 artiklan 1 kohdassa sanat "EY:n perussäännön 19 artiklassa, EHTY:n perussäännön 22 artiklassa ja Euratomin perussäännön 19 artiklassa" sanoilla "Perussäännön 21 artiklassa". Ehdotettu muutos johtuu siitä, että perussääntöjä on nykyisin vain yksi. 28. Korvataan 38 artiklan 4 kohdassa sanat "EY:n perussäännön 19 artiklan toisessa kohdassa, EHTY:n perussäännön 22 artiklan toisessa kohdassa ja Euratomin perussäännön 19 artiklan toisessa kohdassa" sanoilla "perussäännön 21 artiklan toisessa kohdassa". Ehdotettu muutos johtuu siitä, että perussääntöjä on nykyisin vain yksi. 29. Poistetaan 38 artiklan 6 kohdasta sanat "EHTY:n perustamissopimuksen 42 ja 89 artiklassa". Ehdotettu muutos johtuu EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisestä. 30. Korvataan 44 artikla seuraavalla tekstillä: "1 a luku ALUSTAVA KERTOMUS JA ASIOIDEN SIIRTÄMINEN RATKAISUKOKOONPANOIHIN 44 artikla 1 Presidentti määrää päivän, jolloin esittelevän tuomarin on annettava yhteisöjen tuomioistuimen yleiskokoukselle alustava kertomus, tapauksen mukaan, a) kun vastaajan vastaus on jätetty; b) kun asianosaisten vastauksia ei ole jätetty 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetetussa määräajassa; c) kun asianosainen on ilmoittanut, ettei se anna vastausta; d) kun 62 a artiklassa tarkoitettua nopeutettua menettelyä sovellettaessa presidentti määrää suullisen käsittelyn päivän. 2 Alustava kertomus sisältää ehdotuksen mahdollisesti tarvittavista asian selvittämistoimista tai muista asian valmisteluun liittyvistä toimista sekä siitä ratkaisukokoonpanosta, johon asia olisi syytä siirtää. Kertomus sisältää myös esittelevän tuomarin ehdotuksen siitä, voidaanko suullinen pääkäsittely jättää järjestämättä 44 a artiklan mukaisesti, ja siitä, 6281/03 18

23 voidaanko asia ratkaista ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta perussäännön 20 artiklan viidennen kohdan mukaisesti. 3 Yhteisöjen tuomioistuin siirtää viiden tai kolmen tuomarin jaostojen ratkaistavaksi kaikki sen käsiteltäviksi saatetut asiat, jollei asian vaikeuden tai merkityksen taikka erityisten syiden vuoksi ole tarpeen, että asia siirretään suuren jaoston ratkaistavaksi. Asiaa ei kuitenkaan voida siirtää viiden tai kolmen tuomarin jaostolle, jos käsiteltävässä asiassa asianosaisena oleva jäsenvaltio tai yhteisöjen toimielin vaatii, että asia on ratkaistava suuressa jaostossa. Ilmaisulla 'käsiteltävässä asiassa asianosaisena' tarkoitetaan tässä kohdassa kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia toimielimiä, jotka ovat riidan asianosaisia tai riidassa väliintulijoita tai jotka ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia 103 artiklassa tarkoitetussa ennakkoratkaisuasiassa. Tässä alakohdassa tarkoitettua vaatimusta ei voida esittää yhteisöjen ja niiden henkilöstön välisissä riita-asioissa. Yhteisöjen tuomioistuin kokoontuu täysistunnossa, kun asia on saatettu sen ratkaistavaksi perussäännön 16 artiklan neljännessä kohdassa mainittujen määräysten nojalla. Se voi siirtää asian täysistunnon ratkaistavaksi, jos se pitää kyseistä asiaa poikkeuksellisen merkittävänä perussäännön 16 artiklan viidennen kohdan mukaisesti. Se ratkaisukokoonpano, jonka ratkaistavaksi asia on annettu, voi siirtää asian missä tahansa asian käsittelyn vaiheessa yhteisöjen tuomioistuimelle, jotta tämä antaisi asian kyseistä ratkaisukokoonpanoa laajemman ratkaisukokoonpanon ratkaistavaksi. 4 5 Jos ratkaisukokoonpano pitää asian selvittämistä tarpeellisena eikä se itse ryhdy asian selvittämistoimiin, se voi antaa asian selvittämisen tämän työjärjestyksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jaoston tehtäväksi. Jos asian käsittelyssä siirrytään suulliseen vaiheeseen suorittamatta asian selvittämistoimia, kyseisen ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja määrää suullisen käsittelyn aloittamispäivän." [Tämän artiklan teksti esitettynä niin, että muutokset nykyiseen 44 ja 95 artiklaan verrattuna on lihavoitu: 6281/03 19

24 "1 a luku ALUSTAVA KERTOMUS JA ASIOIDEN SIIRTÄMINEN RATKAISUKOKOONPANOIHIN 44 artikla Presidentti määrää päivän, jolloin esittelevän tuomarin on annettava yhteisöjen tuomioistuimen yleiskokoukselle alustava kertomus, tapauksen mukaan, a) kun vastaajan vastaus on jätetty; b) kun asianosaisten vastauksia ei ole jätetty 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetetussa määräajassa; c) kun asianosainen on ilmoittanut, ettei se anna vastausta; d) kun 62 a artiklassa tarkoitettua nopeutettua menettelyä sovellettaessa presidentti määrää suullisen käsittelyn päivän. 1 2 Alustava kertomus sisältää ehdotuksen mahdollisesti tarvittavista asian selvittämistoimista tai muista asian valmisteluun liittyvistä toimista sekä siitä ratkaisukokoonpanosta, johon asia olisi syytä siirtää. Kertomus sisältää myös esittelevän tuomarin ehdotuksen siitä, voidaanko suullinen pääkäsittely jättää järjestämättä 44 a artiklan mukaisesti, ja siitä, voidaanko asia ratkaista ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta perussäännön 20 artiklan viidennen kohdan mukaisesti. Yhteisöjen tuomioistuin päättää julkisasiamiestä kuultuaan, mihin toimenpiteisiin esittelevän tuomarin ehdotusten johdosta ryhdytään. 3 Yhteisöjen tuomioistuin siirtää viiden tai kolmen tuomarin jaostojen ratkaistavaksi kaikki sen käsiteltäviksi saatetut asiat, jollei asian vaikeuden tai merkityksen taikka erityisten syiden vuoksi ole tarpeen, että asia siirretään suuren jaoston ratkaistavaksi. Asiaa ei kuitenkaan voida siirtää viiden tai kolmen tuomarin jaostolle, jos käsiteltävässä asiassa asianosaisena oleva jäsenvaltio tai yhteisöjen toimielin vaatii, että asia on ratkaistava suuressa jaostossa. Ilmaisulla 'käsiteltävässä asiassa asianosaisena' tarkoitetaan tässä kohdassa kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia toimielimiä, jotka ovat riidan asianosaisia tai riidassa väliintulijoita tai jotka ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia 103 artiklassa tarkoitetussa ennakkoratkaisuasiassa. Tässä alakohdassa tarkoitettua vaatimusta ei voida esittää yhteisöjen ja niiden henkilöstön välisissä riitaasioissa. 6281/03 20

Ulkoasiainministeriön muistio (HEL1031-2) liitteineen (3 kpl).

Ulkoasiainministeriön muistio (HEL1031-2) liitteineen (3 kpl). ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeudellinen osasto OIK -06 Henriikka Hämäläinen LÄHETE 13.01.2004 HEL1031-5 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN JA ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU-tuomioistuinasioiden johtaja

EU-tuomioistuinasioiden johtaja ULKOASIAINMINISTERIÖ UM 2005-00294 EU-tuomioistuinasiat OIK-06 Leppo Henriikka EDUSKUNTA Suuri valiokunta EHDOTUKSET EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI U/E-tunnus: E 76/2004

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ UM Oikeudellinen osasto OIK-06 Weijola Emilia Perustuslain 97 :n 1 momentin mukainen kirje

Ulkoasiainministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ UM Oikeudellinen osasto OIK-06 Weijola Emilia Perustuslain 97 :n 1 momentin mukainen kirje Ulkoasiainministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ UM2005-02200 Oikeudellinen osasto OIK-06 Weijola Emilia 22.08.2005 Perustuslain 97 :n 1 momentin mukainen kirje Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EHDOTUKSET EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Unionin tuomioistuin Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Yhteisen Euroopan rakentamiseksi eräät valtiot (tällä hetkellä 28) ovat tehneet keskenään Euroopan yhteisöjen ja sen jälkeen Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen U 37/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 19.11.2003 KOM(2003) 705 lopullinen 2003/0280 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT 1. Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta.

Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta. Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2004-D-174-fi-3 Alkup.: FR Valituslautakunta Eurooppa-koulujen valituslautakunnan perussääntö Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 26. helmikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Valmistelukunta ja parlamentin jäsenten ohjesääntöä koskevat uudistuspyrkimykset Oikeudellisten

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

12818/10 HKE/phk DDTE

12818/10 HKE/phk DDTE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (OR. en) 12818/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0231 (NLE) CH 38 JEUN 28 EDUC 135 SOC 483 MI 276 JAI 685 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 24 final ANNEX 1 LIITE Oheisasiakirja asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 9 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopanu unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen

ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL1031-86 Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen 29.10.2003 Eduskunta Suuri valiokunta EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN PERUSSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET Ulkoasianministeriö

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat

SISÄLLYSLUETTELO. A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat SISÄLLYSLUETTELO A. Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat 1. Pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa 2. Pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kahdesta osasta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Euroopan unionin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 1 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. huhtikuuta 207 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 207/006 (NLE) 7725/7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

14202/12 UH/tan DG D1

14202/12 UH/tan DG D1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. lokakuuta 2012 (OR. fr) 14202/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0270 (NLE) VISA 177 COAFR 296 OC 529 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kap Verden

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot