Sisällys. Ojaniitun ja Metsolan koulujen johtaminen. 1. Lähtökohdat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Ojaniitun ja Metsolan koulujen johtaminen. 1. Lähtökohdat"

Transkriptio

1

2 Sisällys Ojaniitun ja Metsolan koulujen johtaminen 1 Lähtökohdat 1 Rehtorin tehtävät - kaksi yksikköä - uuden yksikön perustamisen haasteet/vaatimukset 2 Rehtorin toimenkuva 4 Rehtorin tehtävät 8 Vaihtoehtoja 10 Esitys 11 Ojaniitun ja Metsolan koulujen johtaminen 1. Lähtökohdat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ojaniitun päiväkodin ja koulun hankeselvityksen (Nummentaustan alueen koulu- ja päivähoitojärjestelyt) ja velvoittanut sivistyskeskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua. Päätöksen mukaan uusi päiväkoti ja koulu korvaavat Nummentaustan koulun, Metsolan väliaikaisten tilaelementtien ja Mäntylän päiväkodin tilat. Päiväkotiin tulee yhteensä 9 ryhmää (9x21=189 hoitopaikkaa) sisältäen esiopetuksen tilat (2 ryhmää). Koulu esitetään rakennettavaksi 12 perusopetusryhmän suuruisena. Kasvatus- ja opetustyö muodostavat yhtenäisen opinpolun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kaikissa nivelvaiheissa tehdään yhteistyötä opetussuunnitelmien mukaisesti. Ojaniittutalon toiminnan johtava ajatus on yhtenäinen tapa toimia. Yhdessä tekeminen, yhteisvastuu ja yhteissuunnittelu ohjaavat yksikön toimintaa ja lisäävät henkilöstön työparityöskentelyä ja tiimityötä. Lapsen hoito-, esiopetus- ja koulupäivä, kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta muodostavat kokonaisuuden, joka perustuu yhteissuunnitteluun. Tällä kaikella tähdätään laadukkaaseen ja turvalliseen päivähoitoon sekä esi- ja perusopetukseen. Päiväkodin toiminnan laajuus Ojaniittutaloon tulee yhdeksän 21 lapsen päiväkotiryhmää, paikkoja on yhteensä 189. Päiväkodissa työskentelee yhtäaikaisesti noin 40 työntekijää. 1

3 Luonnos: Ojaniittutalo ja sen ympäristö. Kuva: P&R Arkkitehdit. Koulun toiminnan laajuus Koulun tilatarpeen laskennassa otetaan huomioon oppilasmäärä ja ryhmäkoko. Laskennallinen ryhmäkoko on 20 oppilasta ja koulun kokonaisoppilasmäärä 240 oppilasta (12 perusopetusryhmää). Koulussa toimii yhtäaikaisesti noin 30 työntekijää. Ojaniittutalon suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tilojen ja rakennuksen monikäyttöisyys. Hankesuunnitelman mukainen kokonaishyötyala on noin m 2, josta päiväkodin osuus on noin m 2 ja koulun osuus noin m 2. Tavoitteellinen kokonaislaajuus on noin brm 2. Ojaniittutalon rakentaminen on käynnistynyt ja tavoitteena on, että kiinteistö on valmis kevätlukukaudella Rehtorin tehtävät - kaksi yksikköä - uuden yksikön perustamisen haasteet/vaatimukset Jokaisella koululla, jossa järjestetään perusopetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Rehtori vastaa koulun toiminnasta ja johtaa koulun työtä. Rehtorin työhön kuuluvat pedagogisen johtamisen lisäksi koulun hallinnolliset tehtävät. Uuden yksikön, Ojaniittu-talon ja sen koulun toiminnan käynnistäminen on vaativa tehtävä, etenkin kun ottaa huomioon toiminnalle asettamat tavoitteet. 2

4 Lohjan sivistystoimi on mukana Opetushallituksen Monitoimijatalot oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa, joka toteutetaan vuosina Ojaniittu-talo on yksi hankkeen kohteista. Hankkeessa on tarkoitus kehittää koulujen ympärille useampien toimijoiden yhteisiä palvelukeskuksia, joissa toimii koulun, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, kirjaston, kulttuurija liikuntatoimen ja neuvoloiden henkilöstö yhteisillä pedagogisilla tavoitteilla sekä alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset ja Hiiden Opisto. Talon johtamisjärjestelmä tukee kokonaisvaltaista toimintaa ja rikkoo perinteiset hallintokuntien rajat. Hankkeessa kehitetään yhteisöllisiä toimintatapoja. Yhteistyökumppanina on Jyväskylän yliopiston opetuksen johtamisen professori Aini-Kristiina Jäppinen, jonka yhteisöllisen johtamisen tutkimushankkeeseen hankkeen koulut ja päiväkodit osallistuvat. Keskeistä ovat osallistavat, yhteisölliset suunnitteluprosessit henkilöstöjen oppilaiden ja asukkaiden kanssa. Johtamisjärjestelmä ei ole verrattavissa tilanteeseen, jossa kahden olemassa olevan ja toimintansa vakiinnuttaneen kouluyksikön johtaminen annetaan yhden rehtorin hoidettavaksi, kuten virkarehtorijärjestelmään siirryttäessä. Myös Metsolan koulu ja sen toimintakulttuuri muuttuvat, koska osa oppilaista ja opetushenkilöstöstä siirtyy Ojaniittuun. Metsolan ja Ojaniitun kouluista on muodostumassa hyvin erilaiset yksiköt, joiden toimintaa on kehitettävä omista lähtökohdistaan. Opetushenkilöstön ja muun rehtorin alaisuudessa olevan henkilöstön määrä tulee nousemaan yli 40. Näin suuren henkilöstömäärän johtaminen kahdessa eri yksikössä muodostuisi erittäin haasteelliseksi tehtäväksi. 3

5 Alla koulun johtamista on tarkasteltu Lohjan kaupungissa voimassa olevan henkilöstöjaoston hyväksymän rehtorin mallitehtäväkuvauksen kautta. Rehtori vastaa koulun toiminnasta. Rehtori on koulunsa pedagoginen johtaja sekä vastaa hallinnon, talouden ja henkilöstön johtamisesta sekä siitä, että koulu toimii tuloksellisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rehtori toimii esimiehenä huolehtien siitä, että henkilöstöä käytetään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä vastaa yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa siitä, että henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta. Rehtorin toimenkuva Rehtori johtaa koulun opetus- ja kasvatustyötä Luo rakenteet uuden Ojaniitun yksikön johtamisjärjestelmäksi yhdessä henkilöstön kanssa. Myös Metsolassa johtamisjärjestelmä vaatii muutoksen uudessa tilanteessa: Rehtorin ja vararehtorin toimenkuvat virkaehtosopimuksen puitteissa. Opettajien vastuualueet ja niiden kuvaukset. 4

6 Tiimirakenteen muodostaminen, viikoittaisen toimivan yhteissuunnittelujärjestelmän luominen ja aikatauluttaminen, tiimipalaverit, luokka-astepalaverit ym. Johtoryhmä- ja vararehtoripalaverit. Ojaniitussa pitää huomioida myös varhaiskasvatuksen ja muiden toimijoiden kanssa tarvittava yhteissuunnitteluaika. Rehtori johtaa koulun moniammatillista yhteistyötä Rehtori vastaa oppilashuoltotyön toiminnasta - luo uudet rakenteet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta edellyttää jatkuvaa kehittämistä, suunnittelua, arviointia ja viestintää ja tiedottamista sekä tiivistä yhteydenpitoa eri toimijoiden (mm. huoltajat, opettajat, terveydenhoito, kuraattori, psykologi, lastensuojelu, nuorisotoimi) kanssa. Kahdessa yksikössä on molemmissa oppilashuolto- kokoukset kerran viikossa, lisäksi muut rehtorin läsnäoloa vaativat oppilashuolto-palaverit. Rehtori vasta koulun toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä Suunnittelu ja kehittäminen sisältävät opetussuunnitelmatyön ja lukuvuosittaisen työn suunnittelun. Uudessa yksikössä toiminta-ajatus on luotava ja toiminta suunniteltava yhteistyössä kaikkien talon toimijoiden kanssa. Kaikkien Ojaniittu-taloon tulevien henkilöstöryhmien toimintaympäristö muuttuu. Yhteisen suunnan ja tahtotilan luominen vaatii aikaa. Toiminnan suunnittelun pitäisi päästä alkamaan jo ennen kuin talo valmistuu. Samaan aikaan Metsolassa on myös valmistauduttava muutokseen ja toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon muuttuva tilanne. Rehtori vastaa koulun taloudesta annetun talousarvion puitteissa Suuri budjettivastuu molemmissa yksiköissä. Käyttösuunnitelman tekeminen, sen seuraaminen ja talouden ohjaus. Pitää sisällään jatkuva priorisoinnin. Vuosittainen oppikirjojen, sähköisen materiaalin ja koulutarvikkeiden hankinta on vaativa prosessi, jossa tulee huolehtia siitä, että oppilailla on koko seuraavan lukuvuoden käytössään asianmukaiset opiskeluvälineet. Rehtori vastaa pääsääntöisesti koulukiinteistön käytöstä Monitoimijatalo ->aikaa vievää yhteistyötä ja suunnittelua. Tilojen kunnon jatkuva seuraaminen ja arviointi kahdessa kiinteistössä. Uudessa pitää valvoa, että rakentamisen laatu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti, vanhassa huolehdittava tilojen asianmukaisesta kunnosta. Jatkuvaa pientä remonttia tarvitaan yli 20- vuotta vanhassa kiinteistössä. Kiinteistöön liittyvät asiat vaativat paljon yhteydenottoja ja yhteissuunnittelua, vaikka kiinteistön huollosta ja korjauksista vastaa tilapalvelut. 5

7 Iltakäyttö aiheuttaa myös rehtorille erilaisia tehtäviä, paljon aikaa vievää yhteistyötä. Rehtori vastaa oppilaiden liikuntatilojen turvallisuudesta, iltakäyttäjät eivät aina huolehdi velvoitteistaan järjestyksen ylläpidon suhteen. Rehtori vastaa osaltaan koulun henkilöstön rekrytoinnista ja palkkaamisesta voimassa olevien delegointipäätösten mukaisesti Opetushenkilöstölle pitää aina hankkia sijainen, rekryrointi on jatkuvaa. Se kuitenkin painottuu kevääseen, jolloin täytetään pääsääntöisesti avoimena olevat virat, toimet ja sijaisuudet. Rehtori vastaa rekrytointiprosessista koululla. Rehtori vastaa työprosessien ylläpidosta ja ohjaamisesta (esim. työajan suunnittelu, opetussuunnitelma, arviointi, työyhteisön kehittäminen, verkottumis- ja kumppanuushankkeet sidosryhmien kanssa) Tiedottaminen Työprosessien ylläpito ja ohjaaminen on vaativa tehtävä jo pelkästään yhdessä yksikössä. Työyhteisön kehittäminen edellyttää mahdollisuutta seurata työyhteisön toimintaa ja havaita kehittämistarpeet, sekä luoda näistä yhteisesti keskustellen linjaa työyhteisön jäsenten kanssa. Arjen työssä prosessien ylläpito vaatii jatkuvaa toimintakalenterin päivittämistä, muutokset saattavat tulla lyhyelläkin varoitusajalla. Uuteen Ojaniitun yksikköön on yhdessä, yhteisellä ajalla, kaikkien talossa toimivien kanssa luotava saumattomat yhteistoimintamallit. Rehtori johtaa tätä toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden esimiesten kanssa. Pitää olla rakenteet esimiestason yhteistoimintaan sekä henkilöstön yhteistoimintaan. Yhteissuunnittelun organisointi ja sen rakenteiden luominen pitäisi olla valmiina talon aloittaessa toimintansa. Rehtorin valinta pitäisi olla tehtynä ajoissa, jotta yhteisesti päästäisiin luomaan toiminnan raamit jo ennen kuin talo on valmis. Talon tulevien johtajien ja henkilöstön tulee olla laatimassa yhteinen pedagoginen suunta talolle. Henkilöstön rekrytointi pitäisi myös olla tehtynä ajoissa, jotta saadaan talossa työnsä aloittava henkilöstö yhteiseen suunnittelupöytään. Valinta koskettaa Metsolan ja Nummentaustan koulujen henkilöstöä, osa heistä tulee sijoittumaan Ojaniittuun, osa Metsolaan, osa haluaa ehkä hakeutua muualle. Tämäkin prosessi tulisi toteuttaa hallitusti. Muutosprosessi koskettaa myös oppilaita ja huoltajia. Heidänkin tulee olla osallisina prosessissa ja heidän tulee olla tietoisia tulevasta muutoksesta Rehtori vastaa koulun turvallisuudesta ja järjestyksestä toimivaltansa 6

8 rajoissa Rehtori vastaa koulun on palo- ja pelastussuunnitelmasta, kriisi- ja turvallisuussuunnitelmasta, riskien kartoituksesta ja arvioinnista. Kaikki nämä suunnitelmat pitää päivittää ja kerrata henkilöstön kanssa vuosittain. Lisäksi suojautumistilanteita tulee harjoitella säännöllisesti ja ylläpitää henkilöstön valmiutta toimia oikein vaara- ja uhkatilanteissa. Uudessa yksikössä nämä kaikki suunnitelmat pitää luoda alusta alkaen. Rehtori vastaa henkilöstön työhyvinvoinnista yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa Henkilöstö näkökulmasta erittäin haastavaa, jos rehtori on harvoin paikalla. Henkilöstö kokee pelkän läsnäolon tärkeäksi työhyvinvointia lisääväksi tekijäksi. Kannustus ja jatkuvaan palautteen antaminen sekä opetuksen ja toiminnan seuraaminen mahdollistuu kun esimiehellä on mahdollisuus olla mukana luontevasti talon arjessa. Rehtori linjaa ja edistää kodin ja koulun yhteistyötä Jatkuvaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa huoltajien kanssa. Vanhempainillat ja -tapaamiset. Vanhempainyhdistyksen toiminnan tukeminen. Rehtori hoitaa koulun esimiestehtävät asia- ja henkilöstöjohtamisessa Edellä kuvatun lisäksi jatkuvaa päivittäistä asia - ja henkilöstöjohtamista johon ei voi ennakolta varautua. Rehtori ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan esimiehensä tuella Oman ammattitaidon kehittämiseen pitäisi myös löytää aikaa kaiken edellä mainitun lisäksi. Muut näkökohdat Päivittäin tulee tilanteita, joissa tarvitaan koulussa olevaa johtajaa. Minkälaisella johtamisjärjestelmällä turvataan se, että aloittava Ojanitun yksikkö saa johtajan tukea yksikön käynnistämisessä ja, että Metsolassa on saatavilla tukea. Vuosittainen työn suunnittelu lukuvuosisuunnitelma monine erillisasiakirjoineen linjaa yksikön tavoitteiden asettelua. Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumista on seurattava ja arvioitava pitkin vuotta. Miten tämä toteutuu kahdessa suuressa yksikössä, vaativa tehtävä jo yhdenkin yksikön johtajalle. 7

9 Kahden yksikön erilliset hallinto- ja taloustehtävät. Seurattava mm. kahta oppilashallinto-ohjelmaa, talouden seurantaohjelmaa, tiedottamiskanavaa, henkilöstön virkamääräys ja koulutusrekisteriä. Rehtorin tehtävät voi siis jaotella seuraavasti: Rehtorin tehtävät 1. HENKILÖSTÖHALLINTO virkavapaudet viransijaisuudet määräaikaisten virkojen täyttö henkilöstöjohtaminen henkilöstön täydennyskoulutuksesta vastaaminen kehityskeskustelut tehtävänjakokysymykset työryhmät ja tiimit yhteiset virkistyspäivät 3. KEHITTÄMINEN koulun omat hankkeet, projektit ja kokeilut muut hankkeet (mm. Opetushallituksen, opetuskulttuuriministeriön ja Cimon rahoittamat) veso -koulutusten ja muun koulutuksen järjestäminen (mm. tieto- ja viestintätekniikka, sosiaalinen media, ammatillinen pedagoginen koulutus) - oman ammatillisen osaamisen kehittäminen 5. ARVIOINTI oppilasarviointi työilmapiiriselvitykset arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden suorittama arviointi oppilaitosarviointi koulun johtamisen arviointi valtakunnalliset kokeet, yo-kirjoitukset valtakunnalliset tutkimukset ja -kyselyt (mm. kouluterveyskyselyt) laatukriteereiden luominen, tuloksellisuuden arvioinnin kehittäminen 2. PEDAGOGINEN JOHTAMINEN opetussuunnitelmatyön organisointi (mm. opetussuunnitelmauudistukset ja muutokset opetussuunnitelmiin, vuosittaiset tarkistukset) koulun vuosittaisen työsuunnitelman valmistelu ja seuranta, vuosikello vuosittaisten työjärjestysten laatiminen koulun toiminnan johtaminen ja ohjaaminen (mm. opettajainkokoukset, johtoryhmä, muut työryhmät) valmistelu kehittämishankkeiden innovoiminen ja tukeminen, verkostoituminen työilmapiiri, työrauha, turvallisuus oma kouluttautuminen muut henkilöstökokoukset jaksamisesta huolehtiminen, työhyvinvointi työnohjaus yt-ajan suunnittelu ja toteutus 4. STRATEGIATYÖ toteutuksen organisointi ja siitä vastaaminen (lukuvuosisuunnitelma, tapahtumat) pitkän tähtäimen suunnitelmat strategian kehittäminen 6. OPPILAS-/OPISKELIJA-ASIAT koulun henki (toimintakulttuuri) oppilaskuntatoiminta, yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa lupa-asiat (mm. poissaolot) koulun järjestyksen valvonta 7. YLEISHALLINTO 8. TALOUSHALLINTO 8

10 ammatillisen tiedon päivittäminen johtosääntö sovelluksineen lautakunta kunta- ja koulutason johtokunnat rehtorikokoukset koulun johtoryhmä koulukohtaiset suunnitelmat (esim. pelastus-, kriisi-, päihde-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä koulukiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisevä ohjelma) tutkimukset ja raportit vuosikertomus sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen (esim. lukuvuositiedote) sekä tiedottamisen organisointi tiedotuskanavat (mm. kotisivut, ilmoitustaulut, kalenterit, sähköposti, keskusradio, sähköinen viestintäohjelma kodin ja koulun välillä) TVT, hallinto-ohjelmat koulukiinteistöstä huolehtiminen, tarkastusten valvonta, rakentaminen, peruskorjaaminen, pienemmät korjaukset talousarvion laadinta ja seuranta investointisuunnitelmat määrärahojen jako ja käyttö määrärahojen käytön valvonta ja raportointi laskujen hyväksyminen tuntikehyslaskenta ja -neuvottelut Sivistysjohtosäännön mukaan Peruskoulun rehtori Rehtorilla tarkoitetaan rehtorin viran haltijaa sekä opettajan viran haltijaa, jolle on määrätty koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävät: 1 päättää koulun oppilaaksi otosta ja toteaa koulusta eroamiset; 2 päättää koulunsa oppilaiden koulukuljetuksista perusopetuslain kuljetussäädösten ja lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaan; 3 päättää koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin; 4 päättää oppilaan koulunkäynnin jatkamisesta oppivelvollisuusiän saavuttamisen jälkeen; 5 päättää ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta lautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 6 päättää valitun aineen muuttamisesta toiseksi oppilaan huoltajaa ja ao. aineiden opettajia kuultuaan; 7 vapauttaa oppilaan koulunkäynnistä lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti; 8 antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen; 9 päättää koulun työjärjestyksestä, luokanvalvojista sekä opettajille erikseen määrättävistä tehtävistä; 10 määrää oppilaskuntaa kuultuaan oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan ja hänen sijaisensa; 11 päättää oppikirjoista ja niihin rinnastettavista oppimateriaaleista asianomaisen opettajan esityksestä; 12 päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta; 9

11 13 päättää tuntiopettajan ottamisesta; 14 nimeää oppivelvollisuuden edistymistä tutkivat opettajat; 15 päättää opetusharjoittelijan ottamisesta asianomaista opettajaa kuultuaan; 16 antaa todistuksen opetushenkilöstölle tehtävän hoidosta; 17 myöntää luvan oppilaitoskiinteistön tai -huoneiston käyttöön lautakunnan antamien ohjeiden mukaan. Vaihtoehtoja Perusopetuslaissa on säännös, jonka mukaan jokaisella koululla tai oppilaitoksella on oltava toiminnasta vastaava rehtori. Toiminnasta vastaava rehtori voi olla rehtorinviran haltija tai opettajien keskuudesta valittu rehtori. Myös muulla nimikkeellä toimiva viranhaltija voi olla laeissa tarkoitettu toiminnasta vastaava rehtori. Uusi lainsäädäntö ei aseta estettä sille, etteikö kouluilla tai oppilaitoksilla olisi yhteinen toiminnasta vastaava rehtori. Eduskunnan sivistysvaliokunta on mietinnössään kuitenkin todennut tavoitteena, että kullakin kouluyksiköllä olisi oma rehtorinsa (SiVM 3/1998 s. 42). Ojaniittu- koulun johtamisjärjestelmä, erilaisia vaihtoehtoja 1. Koululla on oma rehtori (ja Metsolassa omansa) vararehtori johtoryhmä 2. Koulun johtaminen on liitetty osaksi Metsolan koulun rehtorin tehtäviä virka-apulaisrehtori johtoryhmä 3. Koulun johtaminen on liitetty osaksi Metsolan koulun rehtorin tehtäviä kummassakin koulussa oma vararehtori ja johtoryhmät Tässä kolmannessa vaihtoehdossa on paljon haasteita: Miten saadaan riittävästi resursoitua vararehtorin tehtävään, kun otetaan huomioon se, että vararehtorin tehtävässä on päätehtävänä kuitenkin oma opetustehtävä. Pelkkä TVA-korvaus on riittämätön, se on vain rehtorin tehtävien hoitamista varten hänen poissa ollessaan, tässä tapauksessa rehtorilla tulee olemaan johdettavanaan kaksi kaksisarjaista koulua ja hän jakanee läsnäolon aikansa puoliksi koulujen välillä. Johtoryhmän rooli- ja korvaus: tässä mallissa siihenkään VES ja TVA ei mahdollista riittävää resursointia 4. Koulun johtaminen on liitetty osaksi Metsolan koulun rehtorin tehtäviä, lisäksi vahva jaettu johtajuus; jossa vaihtoehtoina: kummassakin yksikössä kaksi vararehtoria ja johtoryhmä tai 10

12 kummassakin yksikössä vararehtori, jolla tukenaan johtoryhmä, jonka jäsenillä selkeitä johtamisen vastuutehtäviä Kahden kaksisarjaisen koulun johtaminen on vaativa tehtävä, etenkin kun toinen niistä on täysin uusi uudenlaista toimintakulttuuria tavoitteleva yksikkö. Rehtori tarvitsee johtamistyössään vahvan tuen jo suunnitteluvaiheessa. Ojaniitun johtamisjärjestelmä olisi saatava ratkaisuun pian, jotta toimintaa päästää suunnittelemaan molemmissa koulussa. Kustannusvaihtoehdot lasketaan erikseen. Esitys Metsolan koulussa toimii virkarehtori. Metsolan ja Ojaniitun koulujen oppilasmäärä edellyttää, että myös Ojaniitun kouluun perustetaan uusi rehtorin virka alkaen. On tärkeää, että Ojaniittutalon toteutus ja toiminnan käynnistäminen sujuvat joustavasti. Virkavaali on tarkoituksenmukaista suorittaa hyvissä ajoissa siten, että uusi rehtori osallistuu erikseen sovittavin järjestelyin ja korvauksin uuden koulun toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen jo rakentamisen aikana. Uusi Ojaniitun-koulu tarvitsee rehtorin. Rehtorin tehtävät ovat monipuoliset. Hän vastaa koulun toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että perustetaan rehtorin virka, sijoituspaikkana Ojaniitun koulu alkaen. Talousvaikutukset huomioidaan vuoden 2016 budjettia laadittaessa. 11

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

8) Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa

8) Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Aurora-sali, 1. krs 8) Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa pj. hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus opetusneuvos Kristiina Haavisto, Opetushallitus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Päivi Laukkanen Aluejohtaja Työaikakokeilu lukuvuonna 2013 2014 Mukana perusopetuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI

VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI Hei! Olen Raimo Hietala, Pääluottamusmies ja olen koonnut OAJ:n laatimista materiaaleista ja dia-sarjoista seuraavanlaisen selvityksen yhteissuunnitteluajan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2 2. luku KUNNAN SIVISTYSTOIMEN YKSIKÖT...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Talouden ja resurssien. suunnittelu osana. johtamista. Risto Purhonen 2013

Talouden ja resurssien. suunnittelu osana. johtamista. Risto Purhonen 2013 Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Risto Purhonen 2013 Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen on laadukkaan koulunjohtamisen ydinosaamisaluetta: Pedagoginen johtaminen tähtää opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI 13.6.2012 OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 13.6.2012 39 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.2.2010 8. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 3 Vuosisuunnittelu Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi suunnitelma: 1. Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa -Yhteisen ymmärryksen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni Sanna Mäkinen, KM, sanna.makinen@joensuu.fi Kehittävä arviointi, Joensuun yliopisto TAUSTALLA: Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen

Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen Kalasataman terveysasemapalvelut alayksikkö kuuluu Etelän terveysasemat -yksikköön. Etelän ja pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri yhteistyössä ylihoitajan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2017 Nro 26 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.2017) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointipalveluita ohjataan ensisijaisesti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(7) HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Harjoittelukoulujen hallinnollinen asema...

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Ohjaajien perehdyttämiskansio

Ohjaajien perehdyttämiskansio Ohjaajien perehdyttämiskansio Perehdyttämiskansio ohjaajien tueksi Opetushallitus yhdessä Kymenlaakson/Etelä-Karjalan kehittämisverkoston kanssa on toteuttanut ohjaajien perehdyttämisen tueksi perehdyttämiskansion.

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014 Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opetushallinto - Eduskunta: lait (mm. oppiaineluettelo) - OKM: asetukset ja määrärahat - OPH:

Lisätiedot