/1892 KHO:2008:59

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.8.2008/1892 KHO:2008:59"

Transkriptio

1 This document was produced from (accessed 11 Dec 2012) /1892 KHO:2008:59 Kansalaisuusasia - Nuhteettomuusedellytys - Odotusajan laskeminen Diaarinumero: 1803/3/07 Antopäivä: Taltio: 1892 A:n kansalaisuushakemus oli hylätty rangaistaviin tekoihin syyllistymisen vuoksi. Ulkomaalaisvirasto oli samalla määrännyt A:lle yhdeksän vuoden odotusajan eri rangaistuksista tulevat odotusajat viraston sisäisen määräyksen nojalla yhteenlaskien. Kansalaisuuslain 19 :n 2 momentin mukaan odotusaika ehdollisen vankeusrangaistuksen ja sakkorangaistuksen osalta voi olla enintään kolmen vuoden mittainen rikoksen tekopäivästä. Ulkomaalaisvirasto ei voinut poiketa laissa säädetyistä odotusajan enimmäispituudesta. Kansalaisuuslaki (401/1968) 4 1 ja 2 mom Kansalaisuuslaki (359/2003) 13 1 mom 3 kohta ja 2 mom, 19 ja 54 3 mom Kort referat på svenska Päätös, josta valitetaan Oulun hallinto-oikeuden päätös nro 07/0203/2 Asian aikaisempi käsittely Ulkomaalaisvirasto ei ole tekemällään päätöksellä myöntänyt A:lle Suomen kansalaisuutta, koska hän ei täytä nuhteettomuusedellytystä. Ulkomaalaisvirasto on määrännyt A:lle kokonaisarvioinnin perusteella odotusajan, joka päättyy aikaisintaan Odotusaikana A:ta ei kansalaisteta ilman perusteltua syytä. Perustelut: Käytössä olevien tietojen perusteella A on syyllistynyt ainakin seuraaviin rikoksiin: näpistyksen yritys, josta 6 päiväsakon rangaistus vahingonteko, haitanteko virantoimituksessa olevalle virkamiehelle ja teräaseen hallussapito yleisellä paikalla, joista yhteinen 30 päiväsakon rangaistus näpistys, josta 10 päiväsakon rangaistus vahingonteko, josta 18 päiväsakon rangaistus näpistys, josta 12 päiväsakon rangaistus järjestyssääntörikkomus, josta 6 päiväsakon rangaistus teräaseen hallussapito yleisellä paikalla, josta 10 päiväsakon rangaistus teräaseen hallussapito yleisellä paikalla, josta 10 päiväsakon rangaistus törkeä rattijuopumus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, joista yhteinen 65 päivän ehdollinen vankeusrangaistus ja 30 päiväsakon oheissakkorangaistus. Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika on päättynyt huumausaineen käyttörikos, josta 20 päiväsakon rangaistus

2 törkeä rattijuopumus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, joista yhteinen 70 päivän ehdollinen vankeusrangaistus ja 30 päiväsakon oheissakkorangaistus. Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika päättyy järjestysrikkomus, josta 10 päiväsakon rangaistus. Lisäksi A on syyllistynyt näpistykseen, josta hänelle on annettu 8 päiväsakon rangaistus. Tästä rikoksesta ei ole ollut saatavilla lainvoimaisuustietoa kansalaisuuspäätöksen tekohetkellä. A ei ole täyttänyt nuhteettomuusedellytystä, koska hän on syyllistynyt rangaistaviin tekoihin. Ulkomaalaisvirasto on katsonut A:n tilannetta kokonaisvaltaisesti tarkasteltuaan, ettei nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamiselle ole perusteltua syytä. Ulkomaalaisviraston päätösten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi annetun määräyksen ( , dnro 7/011/03) mukaan laskennallinen odotusaika muodostuu hakijan kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdyistä rikoksista saaduista rangaistuksista. Määräyksen mukaan yksi ehdollinen vankeusrangaistus johtaa kolmen vuoden odotusaikaan, joten A:n kohdalla kaksi ehdollista rangaistusta johtaa kuuden vuoden odotusaikaan. Määräyksen mukaan kaksi päiväsakon rangaistusta johtaa kahden vuoden odotusaikaan, joten A:n kohdalla kaksi kolmenkymmenen päiväsakon rangaistusta johtaa kahden vuoden odotusaikaan. Määräyksen mukaan neljä 5-20 päiväsakon rangaistusta johtaa vuoden odotusaikaan, joten A:n kohdalla viisi rangaistusta johtaa yhden vuoden odotusaikaan. Määräyksen mukaan odotusaika lasketaan viimeisestä sellaisen rikoksen tekopäivästä, josta on aiheutunut vähintään 5 päiväsakon rangaistus. Viimeinen rikoksen tekopäivä A:n kohdalla on , mutta koska mainitusta teosta ei ole saatavilla lainvoimaisuustietoja, odotusaika lasketaan lukien. Näin ollen A:n kohdalla odotusaika päättyy Soveltamiskäytäntö perustuu laissa säädetyille periaatteille, joiden mukaan Ulkomaalaisviraston määräys on annettu. Odotusajan päätyttyä A voidaan uuden hakemuksen perusteella kansalaistaa poikkeamalla nuhteettomuusedellytyksestä, jos A ei ole syyllistynyt edellä mainittujen lisäksi muihin rangaistaviin tekoihin eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon. Koska A:lle ei ole myönnetty Suomen kansalaisuutta, muita kansalaistamisen edellytyksiä ei ole selvitetty. Oulun oikeusaputoimisto on tekemällään päätöksellä myöntänyt A:lle oikeusapua tässä asiassa lukien ilman perusomavastuuosuutta. A:n oikeudenkäyntiavustajaksi on määrätty asianajaja B. Oulun hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään muutoin hylännyt A:n valituksen, mutta kumonnut Ulkomaalaisviraston päätöksen odotusajan määräämistä koskevalta osalta ja palauttanut asian vastaavalta osalta Ulkomaalaisvirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: Sovellettavat säännökset

3 Kansalaisuuslain (401/1968) 4 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan ulkomaalainen voidaan hakemuksesta ottaa Suomen kansalaiseksi, jos hän on elänyt kunniallisesti. Kansalaisuuslain (401/1968) 4 :n 2 momentin mukaan, jos hakija on aikaisemmin ollut Suomen kansalainen tai on naimisissa Suomen kansalaisen kanssa taikka jos muutoin on olemassa erityisiä syitä, voidaan hänet ottaa Suomen kansalaiseksi 1 momentin määräysten estämättä, kahdeksaatoista vuotta nuorempi kuitenkin vain holhoojansa hakemuksesta. Kansalaisuuslain (359/2003) 13 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan ulkomaalaiselle myönnetään hakemuksesta Suomen kansalaisuus, jos hakemusta ratkaistaessa hän ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon (nuhteettomuusedellytys). Kansalaisuuslain (359/2003) 19 :n 1 mukaan ulkomaalaiselle voidaan myöntää Suomen kansalaisuus 13 :n 1 momentin 3 kohdan estämättä, jos hakijan tilanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamiselle on perusteltu syy ottaen huomioon etenkin rikoksesta tai rikoksista kulunut aika, rangaistuksen ankaruus sekä teon laatu. Huomiota kiinnitetään myös siihen, onko hakija syyllistynyt toistuvasti rangaistaviin tekoihin. Kansalaisuuslain (359/2003) 19 :n 2 momentin mukaan arvioinnin perusteella voidaan määrätä odotusaika, jona hakijaa ei kansalaisteta, ellei tähän ole perusteltua syytä. Odotusaika voi olla yhden tai enintään seitsemän vuoden mittainen luettuna ehdottomana tuomitun vankeusrangaistuksen suorittamisesta. Ehdollisen vankeusrangaistuksen, yhdyskuntapalvelun, nuorisorangaistuksen ja sakkorangaistuksen osalta odotusaika voi olla yhden tai enintään kolmen vuoden mittainen luettuna rikoksen tekopäivästä. Sama koskee rikosta, josta tuomioistuin on jättänyt rangaistuksen tuomitsematta. Sisäasiainministeriö voi antaa ohjeita odotusajan tarkemmasta määräytymisestä. Kansalaisuuslain (359/2003) 54 :n 3 momentin mukaan kansalaisuuslain voimaan tullessa vireillä olevaan kansalaisuushakemukseen sovelletaan aikaisemman lain mukaista kunniallisuusedellytystä tai tämän lain 13 :n 1 momentin 3-5 kohdan ja 19 :n säännöksiä sen mukaan, kummat säännökset johtavat hakijalle edullisempaan lopputulokseen. Saatu selvitys ja johtopäätös kansalaisuutta koskevalta osalta Kun otetaan huomioon Ulkomaalaisviraston päätöksessään mainitsemat A:n syyksi luetut teot, niistä tuomitut rangaistukset, tekojen toistuvuus sekä teoista Ulkomaalaisviraston päätöksen tekemiseen kulunut aika hallinto-oikeus katsoo, että A ei ole täyttänyt kansalaisuuslain (401/1968) 4 :n 1 momentin 3 kohdassa säädettyä kunniallisuusedellytystä Ulkomaalaisviraston ratkaistessa hänen hakemuksensa. A ei ole myöskään esittänyt sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella Ulkomaalaisvirasto olisi voinut kansalaisuuslain (401/1968) 4 :n 2 momentin nojalla poiketa kunniallista elämää koskevasta vaatimuksesta. Ulkomaalaisvirasto on valituksenalaista päätöstä tehdessään ottanut huomioon muun ohella kansalaisuuslain (359/2003) 13 :n 1 momentin 3 kohdan ja 19 :n. Kun otetaan erityisesti huomioon rangaistavien tekojen toistuvuus ja viimeisimmistä rikoksista Ulkomaalaisviraston päätöksen tekemiseen kulunut suhteellisen lyhyt aika, Ulkomaalaisvirasto on voinut katsoa, ettei nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamiselle ole ollut perusteltua syytä.

4 Saatu selvitys ja johtopäätös odotusaikaa koskevalta osalta Ulkomaalaisvirasto on määrännyt A:lle kahden ehdollisen vankeusrangaistuksen perusteella kuuden vuoden mittaisen odotusajan, kahden kolmenkymmenen päiväsakon perusteella kahden vuoden mittaisen odotusajan ja viiden 5-20 päiväsakon suuruisen rangaistuksen perusteella vuoden odotusajan eli odotusajat yhteenlaskettuna yhdeksän vuoden mittaisen odotusajan. A:n kansalaisuutta koskevan hakemuksen vireille tullessa voimassa olleessa kansalaisuuslaissa ja kansalaisuusasetuksessa ei ollut säännöksiä odotusajasta. Voimassa olevassa kansalaisuuslaissa on annettu kumottuun kansalaisuuslakiin verrattuna yksityiskohtaisia säännöksiä nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamiselle. Lakiin kirjoitetut odotusajat ovat lyhyemmät aikaisempaan käytäntöön verrattuna. Ehdollisen vankeusrangaistuksen ja sakkorangaistuksen osalta odotusaika voi olla enintään kolmen vuoden mittainen luettuna rikoksen tekopäivästä. Sisäasianministeriö ei ole antanut ohjeita odotusajan tarkemmasta määräytymisestä. Laista tai sitä koskevasta hallituksen esityksestä (HE 235/2002 vp) ei ilmene, että odotusajan päättymisajankohta määräytyisi eri rikosten yhteenlaskettujen odotusaikojen perusteella. Hallinto-oikeus katsoo, että odotusaika on vahvistettava kunkin rangaistavan teon osalta erikseen siten, ettei odotusaikoja lasketa yhteen. Hallinto-oikeus ei ota ensi asteena ratkaistavakseen, mikä merkitys edellä lausutulla on odotusajan pituuteen A:n asiassa. Soveltaminaan oikeusohjeina hallinto-oikeus on maininnut vuoden 1968 kansalaisuuslain 4 :n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin, vuoden 2003 kansalaisuuslain 13 :n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin sekä 19 ja 23 :n. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Ulkomaalaisvirasto on valituksessaan vaatinut, että Oulun hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Ulkomaalaisviraston tekemä päätös pysytetään. Hallinto-oikeus on katsonut, että odotusaika on vahvistettava kunkin teon osalta erikseen siten, ettei odotusaikoja lasketa yhteen. Ulkomaalaisvirasto on soveltanut vanhan kansalaisuuslain (401/1968) tulkinnassa lukien antamansa määräyksen (Dnro 5/010/2001) mukaista taulukkoa ja sen lisäksi kokonaisharkintaa arvioidessaan kunniallisuusedellytyksen täyttymistä määrätyissä tapauksissa. Ulkomaalaisvirasto laskee osana kokonaisharkintaa edellä mainitun määräyksen mukaisesti niin sanotun laskennallisen odotusajan, jonka aikana henkilöä ei pääsääntöisesti kansalaisteta. Laskennallisesta odotusajasta voidaan poiketa joko lievempään tai ankarampaan suuntaan ottaen huomioon muun muassa rangaistavien tekojen toistuvuus, teoista kulunut aika ja rangaistusten suorittaminen. Kokonaisharkinnassa otetaan viran puolesta huomioon hakijan asumisaika Suomessa, hakijan integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan sekä hakijan siteet Suomeen. Ulkomaalaisvirasto soveltaa lukien toistaiseksi antamansa uuden määräyksen (Dnro 7/011/2003) mukaista taulukkoa ja sen lisäksi kokonaisharkintaa arvioidessaan kansalaisuuslain 19 :n mukaista mahdollisuutta myöntää Suomen kansalaisuus lain 13 :n 1 momentin 3 kohdan estämättä sellaisten kansalaisuushakemusten ratkaisussa, joissa hakija on syyllistynyt rangaistavaan tekoon.

5 Kansalaisuuslain 19 :n mukaan ehdollisen vankeusrangaistuksen, yhdyskuntapalvelun, nuorisorangaistuksen ja sakkorangaistuksen osalta odotusaika voi olla yhden tai enintään kolmen vuoden mittainen luettuna rikoksen tekopäivästä. Ulkomaalaisviraston päätöksenteon yhtenäistämiseksi laadittu taulukko perustuu kansalaisuuslain 19 :n 1 momentissa mainituille periaatteille eli teosta määrättävä odotusaika riippuu rikoksesta kuluneesta ajasta, rangaistuksen ankaruudesta sekä teon laadusta. Huomiota kiinnitetään myös siihen, onko hakija syyllistynyt toistuvasti rangaistaviin tekoihin. Kun pituudeltaan yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen oleva odotusaika voidaan määrätä muun muassa sakkorangaistuksesta ja ehdollisesta vankeusrangaistuksesta, on luonnollista, että sakkorangaistus asettuu asteikon alapäähän eli lähelle yhtä vuotta ja ehdollinen vankeusrangaistus, joka on tuomittu muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta sijoittuu asteikon yläpäähän. Kokonaisharkinnassaan Ulkomaalaisvirasto voi ottaa huomioon kaikki hakijan tekemät rikokset harkitessaan, voidaanko nuhteettomuusedellytyksestä kyseisen hakijan kohdalla poiketa. Odotusaikaa määrättäessä sen sijaan otetaan huomioon vain viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt teot. Kansalaisuuslain 19 :n 2 momentissa säädetään yksittäisen rangaistuksen odotusajan enimmäispituudesta. Lain 19 :n 1 momentin periaatteiden mukaisesti voidaan päätellä, että laki suhtautuu ankarammin tilanteeseen, jossa hakija on syyllistynyt yhtä useampaan rangaistavaan tekoon. Jos yksittäisistä rikoksista aiheutuvia odotusaikoja ei laskettaisi yhteen, hakijan syyllistyminen useampiin rangaistaviin tekoihin ei tulisi otetuksi huomioon sovellettaessa lain 19 :n 2 momenttia. Odotusajan määrääminen päätöksessä on kuitenkin harkinnanvaraista. Ulkomaalaisviraston käytäntö odotusajan merkitsemisestä on hakijan kannalta informatiivisempi kuin odotusajan määräämättä jättäminen. Ulkomaalaisviraston määräys ei ole kansalaisuuslain 19 :n 2 momentissa tarkoitettu ohje, vaan varmistusmenettely viraston yhtenäisen soveltamiskäytännön takaamiseksi. Laskennallisen odotusajan tarkoituksena on hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Aikaisemman kansalaisuuslain aikaisen määräyksen mukaan valittajan odotusaika olisi ollut yksitoista vuotta johtuen siitä, että aikaisemmassa määräyksessä ehdolliset vankeusrangaistukset rinnastettiin ankaruusarvostelussa ehdottomiin. Ulkomaalaisvirasto on soveltanut valittajalle lievempää määräystä. Selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa A on antanut valituksen johdosta selityksen. Ulkomaalaisvirasto on antanut vastaselityksen. A on antanut vastineen. Asianajaja B on esittänyt A:n avustamisesta 444,08 euron palkkiolaskun. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

6 Perustelut Ulkomaalaisvirasto ei myöntänyt A:lle Suomen kansalaisuutta, koska A ei rangaistaviin tekoihin syyllistymisen vuoksi täyttänyt Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksenä olevaa nuhteettomuusedellytystä eikä nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamiselle ollut perusteltua syytä. Samalla Ulkomaalaisvirasto määräsi sen päätöksestä tarkemmin ilmenevällä ja hallinto-oikeuden päätöksessä selostetulla tavalla A:lle 9 vuoden pituisen, päättyvän odotusajan A:lle tuomituista eri rangaistuksista tulevat odotusajat Ulkomaalaisviraston sisäisen määräyksen nojalla yhteenlaskien. Kansalaisuuslain 19 :n 2 momentin mukaan odotusaika voi olla yhden tai enintään seitsemän vuoden mittainen luettuna ehdottomana tuomitun vankeusrangaistuksen suorittamisesta. Ehdollisen vankeusrangaistuksen, yhdyskuntapalvelun, nuorisorangaistuksen ja sakkorangaistuksen osalta odotusaika voi olla yhden tai enintään kolmen vuoden mittainen luettuna rikoksen tekopäivästä. Sama koskee rikosta, josta tuomioistuin on jättänyt rangaistuksen tuomitsematta. Sisäasiainministeriö voi antaa ohjeita odotusajan tarkemmasta määräytymisestä. Kansalaisuuslain 19 :n 2 momentissa on säädetty mahdollisesti määrättävän odotusajan vähimmäis- ja enimmäispituudesta rangaistuslajeittain sekä odotusajan alkamisajankohdasta. Säännöstä ei voida tulkita niin, että eri rikoksista määrättävät odotusajat voitaisiin laskea yhteen. Ulkomaalaisvirasto ei voi sisäisillä määräyksillään poiketa laissa säädetystä odotusajan enimmäispituudesta eikä odotusajan laskemisajankohdasta. Odotusaika ehdollisen vankeusrangaistuksen ja sakkorangaistuksen osalta voi lain mukaan olla enintään kolmen vuoden mittainen luettuna rikoksen tekopäivästä. Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset, asiassa saatu selvitys sekä Oulun hallinto-oikeuden ratkaisu ja sen perustelut, hallintooikeuden päätöksen lopputulosta ei ole syytä muuttaa. Asia palautetaan siten Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Oikeudenkäyntiavustajan palkkio Asianajaja B:lle maksetaan valtion varoista oikeusapulain 18 :n 1 momentin nojalla oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :n 1 momentin ja 16 :n mukaisena kohtuulliseksi arvioituna neljän työtunnin mukaan laskettuna palkkiona avustajan tehtävästä 364 euroa. Kokonaispalkkioksi, joka sisältää arvonlisäveron 80,08 euroa, muodostuu siten 444,08 euroa. Mainittu määrä jää valtion vahingoksi. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Pirkko Ignatius, Niilo Jääskinen, Irma Telivuo, Matti Halén ja Sakari Vanhala. Asian esittelijä Henna Rintala. Korkein hallinto-oikeus KHO:n vuosikirjassa julkaistut ratkaisut sekä tiivistelmiä muista kuin vuosikirjaratkaisuista.

7 Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.

X on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että haettu toimeentulotuki myönnetään ja X:n oikeudenkäyntikulut korvataan.

X on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että haettu toimeentulotuki myönnetään ja X:n oikeudenkäyntikulut korvataan. Finlex» Oikeuskäytäntö» Korkein hallinto-oikeus» Vuosikirjaratkaisuja: 2007» 16.4.2007/981 KHO:2007:23 Toimeentulotuki - Toimeentulotuen antaminen - Oleskelu ulkomailla - Matkakulut Egyptistä Suomeen Diaarinumero:

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

1 / 6 18.3.2011 23:19

1 / 6 18.3.2011 23:19 1 / 6 18.3.2011 23:19 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2010:71 KHO:2010:71 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto Antero Olli Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto 1. Johdanto Ajokielto on ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus, jolla pyritään estämään ajoneuvon kuljettajan osallistuminen liikenteeseen silloin, kun

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Diaarinumero: 1438/1/11

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta 1 (11) Talousrikossyyttäjät Virastojen päälliköt Ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan 1. Taustaksi Ne bis in idem -kieltoon liittyvä kansainvälinen ja kansallinen

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS EI LAINVOIMAINEN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/11767 1 5/2 Os. Käräjätuomari Tarja Airakorpi Asiano: 2.12.2011 R 11/5907 Yhden tuomarin kokoonpano Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

Urheilujuridiikan päivä 22.10.2014. OTL, VT oikeusturvalautakunnan sihteeri Timo Ojala

Urheilujuridiikan päivä 22.10.2014. OTL, VT oikeusturvalautakunnan sihteeri Timo Ojala Urheilujuridiikan päivä 22.10.2014 1) Ei rikosta ilman lakia Määritä säännöissä rangaistavat teot ja seuraamukset 2) Kohteeksi ei voi valikoitua ulkopuoliset Varmista kurinpitoon sitoutuminen 3) Yhden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Edunvalvontapalkkion periminen

Edunvalvontapalkkion periminen OIKEUSMINISTERIÖ, OIKEUSHALLINTO-OSASTO, OIKEUSAPU- JA ULOSOTTOYKSIKKÖ YLEISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ OM 7/33/2014 Edunvalvontapalkkion periminen Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositus

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimittaja: Käräjätuomari, laatukoordinaattori Pekka Louhelainen, Oulun käräjäoikeus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.11.2012 Taltionumero 3264 Diaarinumero 1646/3/10 1 (18) Asia Valittaja Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus Etuovi Oy, Helsinki Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot