/644 KHO:2009:28

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.3.2009/644 KHO:2009:28"

Transkriptio

1 This document was produced from (accessed 11 Dec 2012) /644 KHO:2009:28 Kansalaisuusasia - Kielitaitoedellytys - Poikkeus - Lukivaikeus - Perusoikeusmyönteinen tulkinta Diaarinumero: 3062/3/07 Antopäivä: Taltio: 644 Vuonna 1947 syntyneen A:n kansalaisuushakemus oli hylätty puuttuvan kielitaidon takia. Kun A oli kuitenkin pyrkinyt aktiivisesti täyttämään vaaditun kielitaitoedellytyksen ja hänellä oli todettu lukivaikeus, korkein hallinto-oikeus katsoi, ottaen huomioon myös A:n iän ja sen, että hänen suullinen kielitaitonsa oli arvioitu riittäväksi, että häneltä oli kohtuutonta vaatia kielitaitoedellytyksen täyttämistä. Perustuslaki 6 2 momentti Kansalaisuuslaki 13 1 momentti 6 kohta ja 2 momentti sekä 18 2 momentti Kort referat på svenska Päätös, josta valitetaan Helsingin hallinto-oikeuden päätös nro 07/1424/5 Asian aikaisempi käsittely Ulkomaalaisvirasto on tekemällään päätöksellä hylännyt vuonna 1947 syntyneen A:n ja hänen alaikäisten kanssahakijoidensa B:n, C:n ja D:n Suomen kansalaisuutta koskevan hakemuksen, koska A:lla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. A on vedonnut ikäänsä ja ilmoittanut oppimiskykynsä heikentyneen iän takia. Ulkomaalaisvirasto on todennut, että A:n ikää sinänsä ei voida pitää riittävänä syynä poiketa kielitaitoedellytyksestä. A ei ole esittänyt riittäviä syitä sille, että hän ei kykenisi oppimaan suomen kieltä. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n Ulkomaalaisviraston päätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: Kansalaisuuslain 13 :n 1 momentin 6 kohdan mukaan ulkomaalaiselle myönnetään hakemuksesta Suomen kansalaisuus, jos hakemusta ratkaistaessa hänellä on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai suullisen kielitaidon sijasta vastaavan tasoinen suomalaisen viittomakielen taito (kielitaitoedellytys). Kansalaistamisen yleisistä edellytyksistä voidaan 2 momentin mukaan poiketa vain jäljempänä säädetyillä perusteilla.

2 Kansalaisuuslain 17 :n mukaan kielitaitoedellytyksen täyttäminen voidaan osoittaa suorittamalla yleinen kielitutkinto yleistaitotasolla kolme, valtion kielitutkinto tyydyttävällä suullisella ja kirjallisella taidolla tai perusopetuksen oppimäärä suomi tai ruotsi äidinkielenä. Kielitaito voidaan osoittaa myös muulla koulusivistyksellä tai muulla tavalla, jos valtion kielitutkinnon tutkintotodistuksen antaja on arvioinut kielitaidon tason vastaavan kielitaitoedellytystä. Valtioneuvoston kansalaisuudesta antaman asetuksen (799/2004) 7 :n mukaan kansalaisuuslain 13 :n 1 momentin 6 kohdassa säädetyn kielitaitoedellytyksen täyttyminen voidaan osoittaa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) :ssä säädetyin tavoin. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 11 :n 2 momentissa mainitut kielitutkintolautakunnat voivat antaa Ulkomaalaisvirastolle suositusluontoisia yleislausuntoja siitä, että kielitaito vastaa laissa edellytettyä kielitaitovaatimusta, tai poikkeuksellisissa tapauksissa antaa lausunnon myös yksittäisen hakemuksen johdosta. Suomen ja ruotsin kielen kielitutkintolautakunnat ovat antaneet yleislausunnon, jonka mukaan kansalaisuuslain edellyttämä kielitaitovaatimus täyttyy henkilöllä, jolla on suoritettuna jokin lausunnossa mainituista tutkinnoista, oppimääristä tai arvosanoista. Kansalaisuuslain 18 :n mukaan ulkomaalaiselle voidaan myöntää Suomen kansalaisuus 13 :n 1momentin 6 kohdan estämättä, jos: 1) hänellä on lailliseen ja pitkäaikaiseen Suomessa oleskeluun taikka muuhun tähän verrattavaan syyhyn perustuen kiinteät siteet Suomeen; sekä 2) hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on ja on viimeksi kuluneet kaksi vuotta ollut keskeytyksettä Suomessa ja jos: a) Suomessa olevan, vakinaisen ja päätoimisen työn hoitaminen on kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta; b) 65-vuotiaan tai sitä vanhemman hakijan elinolot huomioon ottaen kansalaistamiselle on erittäin painavat perusteet; c) hakijaa on ilman omaa syytään virheellisesti pidetty Suomen kansalaisena vähintään 10 vuotta suomalaisen viranomaisen sellaisen erehdyksen takia, josta on johtunut Suomen kansalaisen oikeuksiin tai velvollisuuksiin liittyvä merkittävä seuraus; tai d) muutoin on olemassa painava ac alakohdassa mainittuun verrattavissa oleva erityinen syy. Ulkomaalaiselle voidaan 18 :n 2 momentin mukaan myöntää Suomen kansalaisuus 13 :n 1momentin 6 kohdan estämättä, jos hän ei pysty terveydentilansa taikka aisti- tai puhevammansa takia täyttämään kielitaitoedellytystä. A on esittänyt Ulkomaalaisvirastolle päivätyn yleisten kielitutkintojen todistuksen, jonka mukaan hänen suomen kielen taitonsa yleistasoarvosana on alle kolme. A on esittänyt Ulkomaalaisvirastolle myös päivätyt Amiedun todistuksen ja opintokortin suorittamastaan suomen kielen tasokurssista kolme. Opintokortissa hänen suomen kielen kokonaiskielitaitotasonsa on arvioitu kahdella tähdellä ja puhuminen kolmella tähdellä. A on Ulkomaalaisviraston päätöksen jälkeen esittänyt hallinto-oikeudessa lisäksi päivätyn yleisten kielitutkintojen todistuksen, jonka mukaan hänen suomen kielen taitonsa yleistasoarvosana on alle kolme. A ei ole päivätyn yleisen kielitutkintotodistuksen perusteella täyttänyt kansalaisuuslain 13 :n mukaista kielitaitoedellytystä kansalaisuushakemuksensa ratkaisuhetkellä, koska hänen kielitaitonsa yleistasoarvio on ollut alle kolme. Hänen

3 esittämänsä päivätty Amiedun opintokortti ja siitä ilmenevä tasokurssin suorittaminen ei osoita hänen täyttävän kielitaitoedellytystä, koska mainittu suoritus ei ole kansalaisuuslain 17 :ssä, valtioneuvoston kansalaisuudesta antaman asetuksen 7 :ssä tai siinä viitatuissa säädöksissä eikä kielitutkintolautakuntien antamassa yleislausunnossa nimetty tutkinto, arvosana tai oppimäärä. Ulkomaalaisvirasto on siten voinut hylätä A:n kansalaisuushakemuksen. Myöskään A:n hallinto-oikeudessa esittämä päivätty kielitutkintotodistus ei osoita hänen täyttävän kielitaitoedellytystä. A on valituksessaan ilmoittanut, ettei hän ole pyytänyt valtion kielitutkinnon tutkintotodistuksen antajaa arvioimaan suoritustaan, mutta pyyntö tullaan mahdollisesti tekemään myöhemmin. A ei ole esittänyt mainittua arviota kielitaitonsa ja kielitaitoedellytyksen vastaavuudesta tähän mennessä. Kansalaisuuslain 45 huomioon ottaen Ulkomaalaisvirasto on myös voinut ratkaista asian hankkimatta kielitutkintolautakunnalta selvitystä Amiedun kurssin ja yleisen kielitutkinnon vastaavuudesta. A on vedonnut tosiasialliseen kielitaitoonsa, jännittämiseen koetilanteessa sekä 60 vuoden ikäänsä, elämäntilanteeseensa, työskentelysuunnitelmiinsa ja aktiiviseen toimintaansa Suomessa perusteina kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi. Näitä seikkoja ei voida pitää kansalaisuuslain 18 :ssä tarkoitettuina painavina erityisinä syinä poiketa kielitaitoedellytyksestä. Kansalaisuuslain 43 :n 1 momentin mukaisesti kansalaisuus voidaan myöntää kanssahakijalle vain yhdessä hakijan kanssa. Kansalaisuuslain 23 :ssä ei ole säädetty poikkeusta tästä seikasta. Ulkomaalaisvirasto on siten voinut hylätä A:n kanssahakijoina olleiden kolmen alaikäisen lapsen kansalaisuushakemukset. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja Ulkomaalaisviraston päätökset kumotaan. A on saapunut Suomeen vuonna Hänellä on kuusi lasta, joista kolmella täysi-ikäisellä on Suomen kansalaisuus. Yksi lapsista on syntynyt Suomessa. A on Suomessa ollessaan ollut aktiivinen yhteiskunnan jäsen. A:n osalta kansalaistamiseen on erityisen painava peruste sen vuoksi, että hän lukuisista yrityksistään huolimatta 60-vuotiaana ei kykene täyttämään kielitaitoedellytystä. A on osallistunut suomen kielen kursseille ja pyrkinyt parantamaan kielitaitoaan työharjoittelun avulla. Kansalaisuuslain 18 :n 1 momentin 2-kohdan alakohdista A:han soveltuu d-alakohta. A:n olosuhteissa on sovellettavissa 2 b-kohtaan verrattavissa oleva erityinen syy. A on 60- vuotias. Hän ei todennäköisesti 65 vuoden ikään mennessä tule saavuttamaan vaadittua kielitaitoa. Ei ole perusteltua vaatia häntä odottamaan vaaditun iän saavuttamista kansalaisuuden hakemiseksi uudelleen. Selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa Ulkomaalaisvirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon. Lausunnossa todetaan muun ohella, ettei valittajan esittämiä syitä voida pitää kansalaisuuslain 18 :n 1 momentin 2 d- alakohdan mukaisena painavana erityisenä syynä. A on antanut vastaselityksen.

4 A on toimittanut täydennyksenä filosofian maisteri, puheterapeutti Y:n päivätyn lausunnon lukivaikeuden vaikutuksesta suomen kielen oppimiseen. Lausunnon mukaan lukivaikeuden selvittämisen tulisi tapahtua aina äidinkielellä, mutta koska ei ole mahdollista saada äidinkielistä testaajaa, täytyy maahanmuuttajien kohdalla turvautua haastatteluun ja seurantaan. On syytä olettaa, että A:lla on lukivaikeus, mihin viittaavat kielikokeen kielistudio-osuuden kokemukset. A:n kohdalla kirjoittaminen on kaikissa kielissä ollut työlästä ja irrallisen sanallisen aineksen muistamisessa on ollut vaikeuksia. A:n maahantuloikä on kielenoppimisen näkökulmasta varsin korkea ja hänen edellytyksensä selviytyä vaativassa kielikokeessa eivät parane. A selviytyy erittäin hyvin suullisella kielitaidolla käytännön tilanteissa ja puhutun kielen ymmärtäminen sujuu myös hyvin. Arvioitaessa Suomen kansalaisuuteen tarvittavaa kielitaitoa on A:n kohdalla täydet perusteet ottaa kielen oppimista vaikeuttavat ja yleisten kielitutkintojen kokeessa selviämiseen vaikuttavat tekijät huomioon ja todeta, että hänen kielitaitonsa on lain edellyttämällä tasolla, vaikka hän ei sitä pystykään laissa mainitulla tavalla osoittamaan. Maahanmuuttovirasto on antanut täydennyksen johdosta lisälausunnon. Virasto toteaa, ettei puheterapeutin lausunto aukottomasti osoita, että valittajalla on lukihäiriö, joka estää kirjallisen kielitaidon hankkimisen. Lausunnosta käy ilmi, että valittajalla on jonkinasteisia vaikeuksia oppia suomea, mutta epäselväksi jää, kuinka paljon vaikeuksista on virallisesti diagnosoimatta jääneen lukivaikeuden aiheuttamaa ja kuinka paljon menee normaalin vanhenemisen tiliin. Suuri osa hakijoista on lähestulkoon identtisessä tilanteessa valittajan kanssa: ikää on kertynyt eikä suomen kielen opiskelu ota sujuakseen. Suullista kielitaitoa on kuitenkin ehditty vuosien maassa asumisen myötä saada. Jos suurin osa hakijoista voisi vedota vastaavin perustein poikkeamiseen, ei poikkeussäännösten soveltaminen enää perustuisi yksilöllisiin syihin. Virasto mainitsee yleisesti, että tietyissä tapauksissa kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa kirjallisen taidon osalta, jos hakijalla on suullista kielitaitoa. Valittajan kansalaisuushakemusta ratkaistaessa Maahanmuuttovirastolla ei ollut tietoa valittajan mahdollisesta lukivaikeudesta, joka voisi kirjallisen kielitaidon hankkimista vaikeuttaa. A on antanut lisävastaselityksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus kumoaa Helsingin hallinto-oikeuden ja Ulkomaalaisviraston päätökset ja palauttaa asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Perustelut Perustuslain 6 :n 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan muun ohella iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Kansalaisuuslain (359/2003) 13 :n 1 momentin 6 kohdan mukaan yhtenä edellytyksenä Suomen kansalaisuuden myöntämiselle on, että hakemusta ratkaistaessa hakijalla on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai suullisen kielitaidon sijasta vastaavan tasoinen suomalaisen viittomakielen taito (kielitaitoedellytys). Lain 17 :ssä säädetään kielitaidon osoittamisesta.

5 Poikkeuksista kielitaitoedellytyksestä säädetään kansalaisuuslain 18 :ssä. Pykälän 2 momentin mukaan ulkomaalaiselle voidaan myöntää Suomen kansalaisuus 13 :n 1 momentin 6 kohdan estämättä, jos hän ei pysty terveydentilansa taikka aisti- tai puhevammansa takia täyttämään kielitaitoedellytystä. Kansalaisuuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 235/2002 vp) mukaan poikkeaminen pelkästään hakijan terveydentilan perusteella edellyttäisi sellaista huonokuntoisuutta, sairautta, kehitysvammaisuutta tai muuta vammaa, jonka perusteella kielitaitoedellytystä olisi mahdoton täyttää tai kohtuutonta vaatia sen täyttämistä. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että kohtuuttomuuden arvioimisessa on otettava myös huomioon perustuslain 6 :n 2 momentissa säädetty kielto syrjiä ketään iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. A on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle päivätyn puheterapeutin lausunnon lukivaikeuden vaikutuksesta suomen kielen oppimiseen. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että koska ei ole mahdollisuuksia testata A:ta tämän äidinkielellä, on mainittua lausuntoa pidettävä riittävänä selvityksenä siitä, että A:lla on lukivaikeus. Korkein hallintooikeus toteaa, että lukivaikeus tulee ottaa huomioon kielitaitoedellytyksen täyttymistä arvioitaessa. A on osallistunut suomen kielen kursseille ja muutoinkin pyrkinyt täyttämään vaaditun kielitaitoedellytyksen. Hänen suullinen kielitaitonsa onkin arvioitu riittäväksi, mutta vaadittavaa kirjallista kielitaitoa hän ei ole saavuttanut. A on aikaisemminkin vedonnut oppimisvaikeuksiin, mutta hänen lukivaikeutensa on vasta nyt todettu. Kun otetaan huomioon A:n terveydentilasta saatu selvitys ja ikä, korkein hallinto-oikeus katsoo, että häneltä on kohtuutonta vaatia kielitaitoedellytyksen täyttämistä. Näin ollen lain 18 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset kielitaitoedellytyksestä poikkeamiselle ovat olemassa. Edellä mainituista syistä ja kun A:n hakemusta ei siten voida hylätä kielitaitoedellytyksen puuttumisen vuoksi, Helsingin hallinto-oikeuden ja Ulkomaalaisviraston päätökset on kumottava ja asia palautettava Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Rihto, Niilo Jääskinen, Ahti Vapaavuori, Matti Halén ja Anja Sahla. Asian esittelijä Henna Rintala. Korkein hallinto-oikeus KHO:n vuosikirjassa julkaistut ratkaisut sekä tiivistelmiä muista kuin vuosikirjaratkaisuista. Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.

15.8.2008/1892 KHO:2008:59

15.8.2008/1892 KHO:2008:59 This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2008/200801892 (accessed 11 Dec 2012) 15.8.2008/1892 KHO:2008:59 Kansalaisuusasia - Nuhteettomuusedellytys - Odotusajan laskeminen

Lisätiedot

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP +

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP + KAN_1 1 *1169901* KANSALAISUUSHAKEMUS Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet Suomen kansalaisuutta. Jos haet Suomen kansalaisuutta myös alaikäisille, huollossasi oleville lapsille, on heistä

Lisätiedot

20.6.2012/1710 KHO:2012:47

20.6.2012/1710 KHO:2012:47 20.6.2012/1710 KHO:2012:47 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Alaikäinen perheenjäsen - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja turvallisuus - Ennakkoratkaisun tarve Diaarinumero: 1156/1/11 Antopäivä:

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2009:22 Antopäivä 26.2.2009 Taltionumero 440 Diaarinumero 1953/1/08

Vuosikirjanumero KHO:2009:22 Antopäivä 26.2.2009 Taltionumero 440 Diaarinumero 1953/1/08 Vuosikirjanumero KHO:2009:22 Antopäivä 26.2.2009 Taltionumero 440 Diaarinumero 1953/1/08 Ulkomaalaislaki Turvapaikanhakija Kreikkaan palauttaminen Ihmisoikeusloukkaus Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artikla

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Diaarinumero: 1438/1/11

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 28.1.2011 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.3.2012 Taltionumero 747 Diaarinumero 213/3/11 1 (11) Asia Valittaja Toimeentulotuen myöntämistä koskeva valituslupahakemus ja valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

C on valittanut poliisilaitoksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Lapset on palautettava H:n kaupunkiin Suomeen.

C on valittanut poliisilaitoksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Lapset on palautettava H:n kaupunkiin Suomeen. Vuosikirjanumero KHO 2008:4 Antopäivä 30.1.2008 Taltionumero 123 Diaarinumero 2330/3/05 1. TAPAHTUMAKUVAUS Poliisilaitos on päätöksellään 8.3.2005 päättänyt luovuttaa A:n ja B:n Suomesta Ruotsiin. Luovuttaminen

Lisätiedot

Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto - Viro - Liittyminen Euroopan unioniin - Euroopan unionin kansalainen

Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto - Viro - Liittyminen Euroopan unioniin - Euroopan unionin kansalainen Vuosikirjanumero KHO:2004:89 Antopäivä 21.9.2004 Taltionumero 2354 Diaarinumero 949/3/04 Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto - Viro - Liittyminen Euroopan unioniin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

1 / 6 18.3.2011 23:19

1 / 6 18.3.2011 23:19 1 / 6 18.3.2011 23:19 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2010:71 KHO:2010:71 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 12.10.2011 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Osa II Lapsen edun arviointi tuomioistuinten perheenyhdistämispäätöksissä 2014

Osa II Lapsen edun arviointi tuomioistuinten perheenyhdistämispäätöksissä 2014 Osa II Lapsen edun arviointi tuomioistuinten perheenyhdistämispäätöksissä 2014 Sisällysluettelo Tiivistelmä havainnoista s. 4-8 Keskeiset säädökset s.9-15 Esimerkkitapauksia HAO:n perhesidepäätöksistä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

X on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että haettu toimeentulotuki myönnetään ja X:n oikeudenkäyntikulut korvataan.

X on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että haettu toimeentulotuki myönnetään ja X:n oikeudenkäyntikulut korvataan. Finlex» Oikeuskäytäntö» Korkein hallinto-oikeus» Vuosikirjaratkaisuja: 2007» 16.4.2007/981 KHO:2007:23 Toimeentulotuki - Toimeentulotuen antaminen - Oleskelu ulkomailla - Matkakulut Egyptistä Suomeen Diaarinumero:

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 9.2.2012 Taltionumero 225 Diaarinumero 1456/3/11 1 (8) Asia Valittajat Vammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus B ja C alaikäisen lapsensa

Lisätiedot

Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko

Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2014/746 Antopäivä: 17.6.2014 Vähemmistövaltuutettu pyysi Syrjintälautakuntaa

Lisätiedot

42/2014. Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö

42/2014. Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 42/2014 Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 42/2014 Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 26.9.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Viittomakielilakia valmistelevan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus

Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 21.11.2014 Nro 2206 Diaarinumero S 14/1418 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67 Page 1 of 9 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2013:67 KHO:2013:67 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja kotisivuista

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10 Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10 Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa 1. Oppaan

Lisätiedot

Seurakunnan kirkkoneuvoston selvitys on annettu 18.6.2014.

Seurakunnan kirkkoneuvoston selvitys on annettu 18.6.2014. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.02.2015 Dnro OKV/282/1/2014 1/5 ASIA Seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen sihteerin virantäyttö KANTELU A on oikeuskanslerille 14.2.2014 osoittamassaan kirjoituksessa ja 28.2.2014

Lisätiedot

22.6.2011/1743 KHO:2011:56

22.6.2011/1743 KHO:2011:56 22.6.2011/1743 KHO:2011:56 Kirkollisasia - Uskonnonvapaus - Ihmisoikeus - Perusoikeus - Suhteellisuusperiaate - Naispappi - Nuorisotyönohjaaja - Tasa-arvo - Virkavelvollisuuksien vastainen toiminta - Irtisanominen

Lisätiedot