X on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että haettu toimeentulotuki myönnetään ja X:n oikeudenkäyntikulut korvataan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "X on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että haettu toimeentulotuki myönnetään ja X:n oikeudenkäyntikulut korvataan."

Transkriptio

1 Finlex» Oikeuskäytäntö» Korkein hallinto-oikeus» Vuosikirjaratkaisuja: 2007» /981 KHO:2007:23 Toimeentulotuki - Toimeentulotuen antaminen - Oleskelu ulkomailla - Matkakulut Egyptistä Suomeen Diaarinumero: 37/3/06 Antopäivä: Taltio: 981 Helsingin sosiaalilautakunta oli syksyllä 2004 voinut hylätä Egyptissä vuodesta 1999 lukien oleskelleen henkilön hakemuksen toimeentulotuen myöntämisestä Suomeen matkustamisesta aiheutuviin kuluihin. Laki toimeentulotuesta 1 :n 1 momentti ja 14 Kort referat på svenska Asian käsittely Helsingin sosiaalilautakunnassa Helsingin sosiaalilautakunnan sosiaalijaoston alainen viranhaltija oli tekemällään päätöksellä hylännyt X:n hakemuksen toimeentulotuen myöntämisestä matkakuluihin Egyptistä Suomeen. Päätöksen mukaan sanottu matkakulu ei ollut toimeentulotuella katettava meno. Helsingin sosiaalilautakunnan sosiaalijaosto on tekemällään päätöksellä pysyttänyt viranhaltijan tekemän päätöksen. Päätöksen mukaan mikäli henkilö oleskelee osittain Suomessa ja osittain ulkomailla, Helsingin sosiaalilautakunnan vastuu rajoittuu niihin kustannuksiin, jotka johtuvat kunnassa oleskelusta. Espoon oikeusaputoimisto on tekemällään päätöksellä myöntänyt X:lle oikeusapua lähtien ilman omavastuuosuutta. X:lle on määrätty avustaja. Asian käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa X on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että haettu toimeentulotuki myönnetään ja X:n oikeudenkäyntikulut korvataan. X on Suomen kansalainen, joka on opiskellut Egyptissä yliopistossa vuodesta 1999 lähtien. Hän on joutunut vakavaan veneonnettomuuteen Egyptissä , minkä seurauksena hän on saanut vakavan aivovamman ja hänen jalkansa on mennyt poikki useasta kohdasta. X on joutunut tämän tapaturman johdosta keskeyttämään opintonsa. Opiskeluaikana X:llä ei ole ollut muita tuloja kuin opintoraha ja asumislisä, jotka Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus on maksanut hänelle Suomesta. Koska hän on joutunut keskeyttämään opintonsa, hän ei ole saanut enää opintorahaa eikä asumislisää. Tämän johdosta hän on joutunut sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, ettei hänellä ole minkäänlaisia tuloja ja hän on joutunut lainaamaan rahaa sukulaisiltaan ja ystäviltään elämistä varten ja hän velkaantuu koko ajan. X:n on välttämätöntä päästä matkustamaan Suomeen, jotta hän pääsisi asianmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen, jonka jälkeen hän voisi jatkaa elämäänsä täällä, mikäli hän ei kykene palaamaan Egyptiin jatkamaan opiskelujaan. X on saanut myös Helsingin sotilasläänin esikunnalta palvelukseenastumistiedustelun, jonka mukaan hänen lykkäyksensä päättyy ja hänen on astuttava palvelukseen X:n tilanne on sellainen, että hän on täysin riippuvainen toisten ihmisten avusta ja taloudellisesta tuesta. Koska hänen äidillään ei ole minkäänlaisia tuloja ja isällään on pieni eläke Suomesta, ei heilläkään ole mahdollisuutta avustaa poikaansa taloudellisesti. X:llä ei ole mahdollisuutta matkustaa Suomeen, koska hänellä ei ole tähän tarvittavia varoja. Hänen tilanteensa on täysin epätoivoinen ja kaoottinen. Helsingin sosiaalilautakunnan ensimmäinen aikuisjaosto on antanut asiassa lausunnon.

2 X on antanut vastaselityksen. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt X:n lautakunnan jaoston päätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeus on lausunut päätöksensä perusteluissa seuraavaa: Toimeentulotuesta annetun lain 1 :n 1 momentin mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuesta annetun lain 14 :n mukaan toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. X on opiskellut Egyptissä yliopistossa vuodesta 1999 lähtien. Hän on joutunut veneonnettomuuteen, jossa hän on saanut vakavan aivovamman ja hänen jalkansa on mennyt poikki useasta kohdasta. X on hakenut toimeentulotukea matkakuluihin päästäkseen hoitoon ja kuntoutukseen Suomeen. Kunnan vastuu ulkomailla oleskelevan henkilön kustannuksista rajoittuu kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tai aiheutuneet kyseisessä kunnassa oleskelusta. Tämän vuoksi Helsingin kaupunki ei ole ollut velvollinen myöntämään X:lle toimeentulotukea Egyptissä oleskelusta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jaoston päätöstä ei ole syytä muuttaa. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa X on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. X on valituksessaan vaatinut hallintooikeuden päätöksen muuttamista siten, että hänelle myönnetään toimeentulotukea matkakuluihin Egyptistä Suomeen. X on joutunut Egyptissä onnettomuuteen, jossa hän on loukkaantunut vakavasti. Hän ei Egyptissä ole saanut tarvitsemaansa hoitoa ja kuntoutusta. Hän on joutunut onnettomuuden vuoksi keskeyttämään opintonsa, eikä hän saa opintososiaalisia etuuksia. Hän on vammojensa vuoksi myös työkyvytön. X on Suomen kansalainen ja hänellä on oikeus saada toimeentulotukea päästäkseen palaamaan Suomeen saamaan välttämättömän hoidon ja kuntoutuksen. Hänellä ei ole tähän varoja, eivätkä hänen vanhempansakaan pysty huolehtimaan näistä kuluista. Hänen tulisi myös suorittaa Suomen asepalvelus, kun se on terveyden kannalta mahdollista. X:n puolesta on pyydetty Suomen suurlähetystöstä Kairon konsulaatista avustusta X:n saamiseksi Suomeen hoitoon, mutta pyyntöön ei ole saatu vastausta. X:llä ei ole tällä hetkellä lainkaan tuloja eikä hän kykene niitä hankkimaan. Ulkomailla oleskelun aikana tapahtunut loukkaantuminen on johtanut X:n taloudellisesti ja sosiaalisesti kestämättömään tilanteeseen ja hän on myös välttämättömän hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa. Hänelle ei ole suotu minkäänlaista perustoimeentuloa edes siten, että hänet kuljetettaisiin Suomeen saamaan tarvitsemaansa hoitoa ja kuntoutusta. X on vielä pyytänyt avustajan vapauttamista tehtävästä ja asianajajan määräämistä hänen uudeksi avustajakseen. Avustaja on antanut suostumuksensa avustajan vaihtamiseen. Asianajaja on esittänyt X:n avustamisesta 222,04 euron palkkiolaskun. Selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa Helsingin sosiaalilautakunta on antanut selityksen. X on omankin ilmoituksensa mukaan asunut ja opiskellut vuodesta 1999 lukien Egyptissä. Toimeentulotukilain 14 :n mukaan toimeentulotuen myöntää hakemuksesta se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakituisesti oleskelee. Mikäli henkilö tilapäisesti oleskelee ulkomailla tai muussa kunnassa, rajoittuu kunnan järjestämisvastuu sellaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat kunnassa

3 oleskelusta. X on täysi-ikäinen henkilö, joka asuu vakituisesti ulkomailla. Hänen oleskeluaan Egyptissä ei voida pitää väliaikaisena oleskeluna ulkomailla eikä nyt puheena olevia kuluja täällä oleskelusta johtuvina kuluina. X:n vanhempien varattomuus tai vähävaraisuus ei myöskään vaikuta hänen oikeuteensa saada toimeentulotukea Suomesta. Valitus tulisi hylätä. Ulkoasiainministeriö on antanut korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä lausunnon. Konsulipalvelulain mukaan Suomen ulkomaanedustukseen kuuluvat diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot voivat antaa konsulipalveluja yksityisen henkilön tai yhteisön avustamiseksi tai niiden etujen ja oikeuksien valvomiseksi, joiden suorittaminen kuuluu ulkoasiainhallinnon tehtäviin konsulipalvelulain nojalla. Konsulipalvelulain 3 luvussa säädetään hädänalaisessa asemassa olevan avustamisesta. Hädänalaisen avustamiseksi säädettyjä konsulipalveluja voidaan antaa sellaiselle tilapäisesti ulkomailla edustuston toimipiirissä oleskelevalle Suomen kansalaiselle tai Suomessa pysyvästi oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilölle, jonka edustusto on todennut olevan hädänalaisessa asemassa esimerkiksi sairauden vuoksi. Konsulipalvelulain mukaisesti edustusto neuvoo ja avustaa hädänalaisessa asemassa olevaa tarpeen mukaan muun ohella yhteyden saamiseksi hänen lähiomaiseensa taikka muuhun henkilöön, sairaanhoidon saamiseksi sekä Suomeen kotiuttamisen järjestämiseksi. Hädänalaisen avustaminen voi tarkoittaa varojen välittämistä tai taloudellista avustamista esimerkiksi kotimatkaa varten. Tällöin ensisijaisesti pyritään hankkimaan talletus avustamista vastaan tai jos talletuksen saaminen ei ole mahdollista, edustusto voi antaa rahallista avustusta suoraan ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan. Henkilön varattomuus ei ole este kotiuttamiselle. Konsulipalvelulain mukaisesti konsulipalveluihin oikeutettu henkilö voidaan kotiuttaa, kun edustusto on todennut hänen olevan hädänalaisessa asemassa. Palveluja hädänalaisessa asemassa olevalle voidaan lain 11 :n mukaan antaa, kun henkilö on tilapäisesti ulkomailla edustuston toimipiirissä ja edustusto on todennut henkilön olevan hädänalaisessa asemassa sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen kohteeksi joutumisen tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi. Tilapäisesti ulkomailla oleva määräytyy kotikuntalain perusteella. Henkilöllä, joka on muuttanut asumaan ulkomaille yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi, ei lähtökohtaisesti ole kotikuntaa Suomessa. Väestötietojärjestelmä antaa viitteellisen tiedon kotikunnasta ja oleskelun pysyvyydestä. Yksittäistapauksissa kotiuttamista tulkitaan perusoikeusmyönteisesti perustuslain kansalaisille turvaaman liikkumisvapauden mukaisesti. Varojen välittämisestä peritään ulkoasiainministeriön maksuasetuksen mukaisesti 40 euron maksu, mikäli varojen välittäminen ja taloudellinen avustaminen ylittää kokonaismäärältään 40 euroa. Edustusto voi myös myöntää konsulipalvelulain 13 :n mukaisesti vähäistä taloudellista avustusta välittömän hädän poistamiseksi. Ulkoasiainhallinnon maksuasetuksen soveltamisohjeiden mukaan viimeksi mainittua vähäistä avustusta myönnetään enintään 40 euroa asiakasta ja tapausta kohden. Kansainvälisen käytännön ja Suomen konsulipalvelulain 39 :n mukaisesti Suomen valtio ei vastaa kansalaistensa muun muassa sairaanhoito- tai kotiuttamiskustannuksista. Vastuu näiden kulujen kattamisesta on henkilöllä itsellään, mikäli potilaalla ei ole sellaista vakuutusta, joka nämä kulut korvaisi. Helsingin sosiaalilautakunta on antanut selityksen. Toimeentulotuesta annetun lain mukaan toimeentulotuki on viimesijainen, henkilön välttämättömiä elinkustannuksia korvaava etuus. Toimeentulotukilain 14 :n mukaan toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella henkilö vakituisesti oleskelee. Oikeus toimeentulotukeen ei siten liity henkilön kansalaisuuteen tai kirjoilla oloon kunnassa sijaitsevassa asunnossa vaan tosiasialliseen oleskeluun kunnan alueella. Kunnalla ei ole vastuuta ulkomailla vakituisesti asuvan henkilön avustamisesta toimeentulotuella. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ei voi olla vastuullinen järjestämään ulkomailla asuvien henkilöiden sairaanhoidon palveluja tai kuljetusta Suomeen. Ulkomailla asuvan henkilön kohdalla kansalaisuudella tai

4 sukulaisuus- ja ystävyyssuhteilla Suomeen ei ole merkitystä toimeentulotuen myöntämisen kannalta. Milloin kyseeseen tulee kiireellisen toimeentulotuen tarve, toimeentulotukea voidaan myöntää poikkeuksellisesti myös kunnassa tilapäisesti oleskelevan henkilön tarpeeseen. Tällöinkin kyse on kunnassa oleskelevan henkilön toimeentulotuen tarpeesta. X on antanut vastaselityksen. Hän on uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä vaatimukset ja perustelut. X on vaatinut Suomen valtiota avustamaan häntä toimeentulotuen lisäksi konsulipalvelulain mukaisilla avustuksilla toimeentulo-, terveydenhoito- ja matkakustannuksissa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 1. Korkein hallinto-oikeus jättää tutkimatta X:n Suomen valtioon kohdistaman vaatimuksen konsulipalvelulain mukaisten avustusten myöntämisestä. 2. Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan toimeentulotuen osalta. Korkein hallinto-oikeus hylkää X:n valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Perustelut 1. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 huomioon ottaen korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia X:n täällä esittämää ja Suomen valtioon kohdistamaa vaatimusta konsulipalvelulain mukaisten avustusten myöntämisestä. 2. Toimeentulotuesta annetun lain 1 :n 1 momentin mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuesta annetun lain 14 :n 1 momentin mukaan toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Pykälän 2 momentin mukaan jos henkilö tai perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä kunnassa, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jonka alueella oleskelusta henkilön tai perheen menot johtuvat. Pykälän 3 momentin mukaan jos tuen tarve on kiireellinen, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jossa perhe tai henkilö oleskelee hakemusta tehtäessä. X:n puolesta on haettu toimeentulotukea Helsingin sosiaalilautakunnalta Egyptistä Suomeen matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. X:n hakemus on hylätty viranhaltijan päätöksellä ja sosiaalijaosto on pysyttänyt päätöksen. X on syntynyt vuonna Hän on toimeentulotukea hakiessaan ollut täysi-ikäinen. X on opiskellut Egyptissä yliopistossa vuodesta 1999 lähtien. X on joutunut Egyptissä oleskellessaan veneonnettomuuteen. X:n esittämien lääkärinlausuntojen mukaan onnettomuudessa hänen päähänsä ja vasempaan jalkaansa saamiaan vammoja on hoidettu Egyptissä sairaalassa muun ohella leikkauksin. X on ilmoittanut, että opintotuen lakattua hän on saanut elantomenoihinsa lainarahoitusta sukulaisiltaan ja ystäviltään. X on ennen kysymyksessä olevan toimeentulotuen hakemista oleskellut Egyptissä usean vuoden ajan. Koska X ei ole oleskellut Helsingissä toimeentulotuesta annetun lain 14 :ssä tarkoitetulla tavalla, Helsingin sosiaalilautakunta ei ole ollut velvollinen myöntämään X:lle toimeentulotukea hänen Egyptissä oleskelustaan aiheutuviin menoihin. Helsingin sosiaalilautakunnan jaosto on siten voinut hylätä X:n hakemuksen toimeentulotuen myöntämisestä Egyptistä Suomeen matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näillä perusteilla hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei ole syytä muuttaa. Avustajan vaihtaminen ja palkkio Asiassa on esitetty perusteltu pyyntö avustajan vaihtamiselle. Korkein hallinto-oikeus vapauttaa oikeusapulain 9 :n 2 momentin nojalla oikeudenkäyntiavustajan tehtävästään lukien ja määrää mainitusta päivästä lukien X:lle toisen avustajan.

5 Avustajalle maksetaan valtion varoista oikeusapulain 18 :n 1 momentin nojalla oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :n 1 momentin ja 16 :n mukainen kahden työtunnin mukaan laskettu palkkio, joka jää valtion vahingoksi. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Pirkko Ignatius, Ilkka Pere, Jukka Mattila, Matti Pellonpää ja Sakari Vanhala. Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.

1 / 6 18.3.2011 23:19

1 / 6 18.3.2011 23:19 1 / 6 18.3.2011 23:19 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2010:71 KHO:2010:71 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 28.1.2015 6 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen 2(39) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen 2(41) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Sosiaali- ja terveyslautakunnalle RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 10. 2. 2009 SISÄLLYS Lyhenteet...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 3 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY... 3 3 OLESKELUKUNTA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Diaarinumero: 1438/1/11

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Liedon kunta TOIMEENTULOTUKIOHJEET 0 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Perusturvalautakunta 22.11.2011 LIEDON KUNTA TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus RAISION OHJEITA TOIMEENTULOTUESTA 1. 1. 2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET... 1 1. TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ

OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ 1 (17) OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ 1. YLEISTÄ Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotukilain 1 :n mukaan " toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot