Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet. Raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet. Raportti"

Transkriptio

1 Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet Raportti Kehittämiskeskus Tyynelä 2011 Kirsi Purhonen Sari Naappi Kaija Smolander 1

2 Ongelmallista pelaamista käsittelevät lyhyet koulutustilaisuudet on suunniteltu ja toteutettu osana Pelissä-hanketta Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa. Koulutuksen suunnitteluun ja totetukseen ovat osallistuneet omalla työpanoksellaan myös Kuopion Kriisikeskuksen ja Sovatek-säätiön hankehenkilöstö. Pelissä -hankkeen ja infokoulutukset toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. 2

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PELISSÄ HANKE RAHAPELAAMISEN TUTKIMUS JA KOULUTUS SUOMESSA LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN TARVE JA TAVOITTEET LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN SUUNNITTELU LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN TOTEUTUS Koulutuksen sisältö ja oheismateriaali Koulutustilaisuuksien yleiset järjestelyt, kouluttajat ja markkinointi Järjestetyt koulutustilaisuudet Tyynelän osahanke-alueella Koulutustilaisuudet Jyväskylän ja Kuopion alueella KOULUTUSTILAISUUKSIEN ARVIOINTI LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET 1 JOHDANTO Suomessa rahapeleissä on monopolijärjestelmä. Tällä hetkellä rahapelitoimintaa saa harjoittaa kolme rinnakkaista rahapelijärjestäjää; Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy. Kansainväliset 3

4 tutkimukset osoittavat, että suomalaiset ovat innokkaita rahapelaajia. Viikoittain 41 % (Thl) suomalaisista pelaa rahapelejä. Suosituimmat rahapelit ovat lotto, raaputusarvat ja raha-automaattipelit. Ikäraja rahapeleissä on 18 -vuotta. Pelaaminen on viihteellistynyt ja on yksi nykyajan kulutustottumus. Pelejä ovat saatavilla ympäri vuorokauden, joten se on lisännyt osaltaan pelaamisen mahdollisuuksia. Useimmilla pelaajista pelaaminen pysyy hallinnassa eikä heille kehity pelaamisesta ongelmaa. Yhteiskuntamme arvomaailma ja asenteet tukevat kuitenkin ongelmallisen pelaamisen kehittymistä; yhteiskuntamme arvopohja on nautinnonhakuinen ja tartu hetkeen - yhteiskunta. Joillekin ihmisille rahapelaamisesta kehittyy ongelma ja pienelle joukolle näistä ihmisistä rahapelaamisesta kehittyy vakava riippuvuusongelma. Silloin kun pelaamisesta tulee ongelmallista, palvelujärjestelmässämme tulisi olla valmiudet kohdata, auttaa ja hoitaa ongelmasta kärsiviä ihmisiä. Toisaalta myös meillä jokaisella kansalaisella tulisi olla perustietoa rahapelaamisesta ilmiönä ja sen vaikutuksista niin yhteiskunnallisena kuin yksilöllisellä tasolla. Vuonna 2007 Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen perusteella suomalaisia, joilla on ongelmia pelaamisen kanssa, on noin Tutkimuksen mukaan tästä todennäköisesti peliriippuvaisiksi luokitellaan kansalaista. (Ahonen & Halinen 2008) Ongelmallinen rahapelaaminen näkyy ihmisen koko elämänlaadussa; rahapeliongelmat aiheuttavat taloudellisten ongelmien lisäksi fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja yksilölle. Ongelmapelaaja pyrkii pitämään peliongelmansa salassa läheisiltään. Lisäksi rahapelaaminen aiheuttaa vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Peliongelma ei näy ihmisestä ulospäin, joten sen tunnistaminen ja puheeksiotto voidaan kokea hankalaksi. Hoidossa ja kuntoutumisessa tulisi huomioida ihmisen suhdetta pelaamiseen ja sen hallintaan. Suomessa ei ole määritelty kenelle ensisijaisesti peliongelmien hoito ja kuntoutuminen kuuluu, mutta pääasiassa peliongelmaa hoidetaan päihde-ja mielenterveysyksiköissä sekä joissakin 3.sektorin erityispalveluissa (esim. Kuopion Kriisikeskus). Hankkeessa tehdyn alkuselvityksen myötä selvisi, että työntekijöillä oli tarvetta ongelmapelaamiseen liittyvään koulutukseen. Pelissä - hanke lähti vastaamaan rahapelihaittojen tiedostamiseen ja näkyväksi tekemiseen laajalle kohderyhmälle suunnatuilla lyhytkestoisilla infokoulutuksilla. Koulutuksella tavoitettiin laaja joukko (794 ihmisiä) ammattilaisia, vapaaehtoisia, opiskelijoita sekä yksittäisiä ilmiöstä kiinnostuneita kansalaisia. 2 PELISSÄ HANKE Pelissä-hanke oli Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Hanke ajoittui vuosille , jota Raha-automaattiyhdistys (RAY) rahoitti. Hankkeen toimijoina olivat Kehittämiskeskus Tyynelä, Kuopion Kriisikeskus ja Sovatek-säätiö, mikä hallinnoi koko hanketta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoituksenmukaisia hoitopalveluja, -käytänteitä ja -polkuja. Koko hankkeessa oli yhteensä kuuden henkilötyövuoden laajuinen työpanos. Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa toimi projektisuunnittelija ja koulutussuunnittelija. Osahankkeen pilottikaupunkeina olivat Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna ja Varkaus. Tyynelän osahankkeen tavoitteena oli ongelmapelaajien avohoidon ja vertaistuen kehittäminen, ongelmapelaajien läheisten tuen kehittäminen, alueellisten kuntoutusjatkumoiden kehittäminen ja ammattihenkilöstön tietotaidon lisääminen moniportaisella koulutuksella. Tavoitteet ohjasivat osahanketyöntekijöiden toimintaa ja niitä sovellettiin joustavasti hankepaikkakuntien toimintoihin. Kehittämiskeskus Tyynelän toiminta keskittyi siis ongelmapelaajien ja heidän läheistensä palveluiden kehittämiseen ja koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen. 4

5 3 RAHAPELAAMISEN TUTKIMUS JA KOULUTUS SUOMESSA Rahapelaamisen ja pelihaittojen tutkimus ja koulutus Suomessa käynnistyi 1990-luvulla A- klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton toimesta. Tutkimukset olivat laadullisia ja otokset pieniä luvulle tullessa tutkimustoiminta on lisääntynyt. STM on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä kaksi otosta suomalaisten rahapelaamisesta vuosina 2003 ja Taloustutkimusten lisäksi Suomessa on luvulla tehty useita pro gradu-tutkielmia aiheesta eri näkökulmista (Murto 2005.) Ongelmapelaajien palveluihin liittyvän osaamisen kehittämisen tarve näkyy kaikilla toimijasektoreilla. STM:n Taloustutkimuksella teettämässä kuntatutkimuksessa ilmeni, että kuntatyöntekijöiden tiedon hankita oli omaehtoista (80 %). Kuntien suurin koulutuksellinen tarve koski lyhytkestoista koulutusta sekä kirjallista tietoa aiheesta. Ongelmallisen pelaamisen ja siitä aiheutuvien haittojen tunnistaminen on tarpeellista kaikilla tasoilla sekä kuluttajien että työssään ongelmallista pelaamista kohtaavien työntekijöiden keskuudessa. Erityisesti kuntien peruspalvelujen työntekijöiden valmiuksia tunnistaa, ottaa rahapeliongelma puheeksi ja ohjata hoitoon tulee lisätä. Tämän lisäksi tulee lisätä erityispalveluiden valmiuksia hoitaa ja kuntouttaa ongelmapelaajia ja heidän läheisiään. Erityispalveluilta odotetaan myös yhä enemmän valmiuksia toimia konsultaatioapuna peruspalveluille. Ennen Pelissä-hanketta valtakunnallisesti rahapelihaittoihin liittyviä koulutuksia oli järjestetty yksittäisinä koulutuspäivinä pääosin Etelä-Suomessa sekä muutamien toimijoiden ja pelihankkeiden toimesta. Sosiaalipedagogiikan säätiö Helsingissä järjesti vertaisohjaajakoulutusta pelaajille ja heidän läheisilleen, A-klinikka-säätiön Hietalinnayhteisö järjesti ongelmapelaamisen hoidon kurssia pelaajille, läheisille ja työntekijöille. Pelissä-hankkeen käynnistysvaiheessa sovittiin hankkeen koulutustoiminnan yhteensovittamisesta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) osaamisen kehittämisen kanssa. THL on tuottanut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske) koordinoimana ja monialaisessa yhteistyössä Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkkokurssin (6op). Tänä päivänä verkkokursseja järjestetään valtakunnallisesti yhteistyössä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Verkko-opintojen koulutuskoordinaattorina on toiminut Tuula-Leena Raiski Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Pelissä -hankkeen koulutussuunnittelu teki yhteistyötä koko hankkeen ajan kehitettävien verkko-opintojen kanssa ja sai konsultaatioapua Tuula-Leena Raiskilta. Tämän hankkeen lyhyen infokoulutusmallin tavoitteena oli lisätä yleistä tietoutta ongelma- ja rahapelaamisesta kaikille asiasta kiinnostuneille sekä kuntien peruspalveluiden työntekijöille. 4 LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN TARVE JA TAVOITTEET Pelissä -hankkeen alkuvaiheessa Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen pilottikaupungeissa tehtiin alkuselvitys ongelmapelaajien ja heidän läheisten hoidon tietotaidosta. Alkuselvityksen tavoitteena oli selvittää päihde- ja mielenterveyspalveluiden avohoitoyksiköiden ja sosiaalitoimien henkilöstön näkemystä ongelmapelaamisen tiedostamisesta, tunnistamisesta sekä pelaajille ja pelaajien läheisille suunnatuista palveluista. Haastatteluja tehtiin 12 työyksikössä ja haastateltavia oli yhteensä 19 (Smolander & Äijö 2008.) Alkuselvityksen perusteella kaikki haastatteluyksiköt kokivat, että heidän työntekijänsä tarvitsevat lisäkoulutusta ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja hoitoon. Pelissä -hankkeen koulutuksilta toivottiin napakkaa faktatietoa ilmiöstä, ongelmasta ja riippuvuudesta. Lisäksi kaivattiin lisätietoa ongelmallisen pelaamisen tunnistamisesta, hoitomenetelmistä, työkaluista, asiakkaan kohtaamisesta sekä asiakkaan motivoinnista ja kuntoutusprosessin tukemisesta (Smolander & Äijö 2008.) 5

6 Hankkeen pilottikaupungeissa ongelmapelaamista ja sen hoitoa ei ole käytännössä kirjattu hyvinvointiohjelmiin tai päihdestrategioihin (Smolader & Äijö 2008). Hankkeen yhdeksi tehtäväksi nousikin ongelmallisen pelaamisen nostaminen virallisesti näkyväksi. Tätä näkyväksi tekemistä voitiin tukea lyhytkestoisilla, kaikille avoimilla koulutuksilla. Lyhyet infomuotoiset koulutukset suunnattiin laaja-alaisesti sosiaali-, terveys- ja muiden alojen henkilöstölle niin kunnan perus- kuin erityispalveluissa, kolmannen sektorin ja seurakuntien työssä toimiville ja opiskelijoille ja sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena oli lisätä ammattihenkilöiden tietoisuutta ongelmapelaamisesta sekä tehostaa ongelmapelaamisen tunnistamista ja hoitoon ohjaamista. (liite1). Lyhyiden infomuotoisten koulutusten lisäksi osahankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin 1½ vuotta kestävä prosessikoulutus rahapeliongelmia kohtaavalle ammattihenkilöstölle. Prosessikoulutuksesta löytyy oma raportti. 5 LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN SUUNNITTELU Koulutuksen suunnittelu käynnistyi heti Pelissä -hankkeen alussa huhtikuussa Koulutuksen suunnittelun taustalle kerättiin tietoa ongelmallisen pelaamisen ilmiöstä Suomessa. Tausta-ajattelussa tutkittiin myös yhteiskunnallista keskustelua ja ilmiöitä Suomessa ja muualla maailmassa. Ilmiöstä kartoitettiin esiintyvyys, mitä pelaaminen on toiminnallisena riippuvuusongelmana, mitä pelaaminen tarkoittaa ja merkitsee ihmisen kokemusmaailmassa, mitä pelaaminen tarkoittaa läheisten näkökulmasta, miten pelaaminen voidaan tunnistaa ja miten peliriippuvaista henkilöä/ongelmapelaajaa hoidetaan ja kuntoutetaan Suomessa. Ilmiöön lähdettiin tutustumaan tehtyjen selvitysten, raporttien ja tutkimusten kautta. Tietoa ja lähdemateriaalia koottiin ensin Tyynelän Kuntoutus- ja Kehittämiskeskuksesta ja laajasti Internetistä mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (ent. Stakes) Pelihaitta sivustolta (Äijö 2008.) Pelaamista ihmisen riippuvuusongelmana hahmotettiin myös laajasti Tyynelän Kuntoutuskeskuksen työntekijöiden haastatteluiden ja asiakkaiden kautta vuonna Toimintaympäristössä tapahtuneen muutoksen myötä Tyynelän Kuntoutuskeskus lopetti toimintansa vuonna 2009 ja jatkoi toimintaansa Riippuvuusklinikka Tyynelänä ja samaan aikaan Tyynelän Kehittämiskeskuksen nimi muuttui Kehittämiskeskus Tyyneläksi. Myös Kirkkopalvelut ry:n Opintokeskuksen ja Sisälähetysseuran oppilaitoksen koulutustoiminnat yhdistyivät uudeksi Koulutuskeskus Agricolaksi vuonna Lyhyiden koulutustilaisuuksien suunnittelusta, seurannasta, toteutuksesta ja arvioinnista on vastannut moniammatillinen työryhmä, joka on kuvattu oheisessa taulukossa (taulukko 1): Taulukko 1. Lyhyiden koulutustilaisuuksien suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja toteutukseen osallistujat. Nimi Tehtävä Ajanjakso Organisaatio Marja Äijö, koulutussuunnittelija 2008 Tyynelän Kehittämiskeskus koulutussuunnittelija Ulla Hakala-Karjalainen asiantuntija 2008 Tyynelän Kuntoutuskeskus sairaanhoitaja Minna Pitkänen asiantuntija 2008 Tyynelän Kuntoutumiskeskus sairaanhoitaja Raija Palviainen asiantuntija 2008 Tyynelän Kuntoutumiskeskus ohjaaja Timo Ikävalko asiantuntija 2008 Tyynelän Kuntoutumiskeskus ohjaaja Tyynelän kokemusasiantuntijaryhmä Kuntoutumiskeskuksen neljä kuntoutujaa 6

7 Kaija Smolander projektisuunnittelija Kirsi Purhonen koulutussuunnittelija suunnittelija Sari Naappi koulutussuunnittelija Jyrki Koskela johtaja Leena Paasikannas kouluttaja Anne-Maria Perttula projektityöntekijä Jyrki Vihriälä projektipäällikkö Petri Miettinen projektityöntekijä Mari Tuomainen kehittämispäällikkö Seppo Sulkko johtaja asiantuntija, kouluttaja koulutussuunnittelija, kouluttaja arviointi seuranta ja raportointi koulutussuunnittelija, kouluttaja arviointi raportointi asiantuntija kouluttaja, ohjausryhmän jäsen asiantuntija kouluttaja ohjausryhmän jäsen asiantuntija kouluttaja asiantuntija kouluttaja ohjausryhmän jäsen asiantuntija kouluttaja Tyynelän Kehittämiskeskus Kehittämiskeskus Tyynelä Tyynelän Kehittämiskeskus Kehittämiskeskus Tyynelä Kehittämiskeskus Tyynelä Tyynelän Kuntoutumiskeskus Riippuvuusklinikka Tyynelä Tyynelän Kehittämiskeskus Koulutuskeskus Agricola Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Sovatek-säätiö Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Sovatek-säätiö Kuopion Kriisikeskus ohjaus ja seuranta Tyynelän Kehittämiskeskus Kehittämiskeskus Tyynelä asiantuntija, Tyynelän Kehittämiskeskus ohjausryhmän jäsen Kehittämiskeskus Tyynelä 6 LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN TOTEUTUS Lyhyet koulutustilaisuudet toteutettiin välisenä aikana. Koulutuksia järjestettiin Kehittämiskeskus Tyynelän osahanke alueella yhteensä 14, Sovatekin alueella 5 ja Kuopiossa 1. Nämä lyhyet infomuotoiset koulutukset kulkivat nimillä tai Lotosta nettiin - Tietoa rahapeliongelmasta (liite2). Lisäksi Tyynelän osahankealueella järjestettiin muokattuja infotilaisuuksia 5, jotka kulkivat nimellä Ässä hihasta Työkaluja ongelmapelaajan kanssa työskentelyyn (liite3). Myös Jyväskylän ja Kuopion hankealueen työntekijät kävivät pitämässä eri työyhteisöissä muokattuja infoja, mutta niitä ei ole tilastoitu. Tässä raportissa keskitytään koulutuksiin, joista on kerätty koulutuksiin osallistujilta palautetta. ongelmapelaamisen ja Lotosta nettiin -koulutukset olivat lähinnä luentotilaisuuksia ja ne antoivat tietoa rahapeliongelmasta, sen tunnistamisesta, puheeksiotosta ja hoitomahdollisuuksista. Ässä hihasta -koulutukset sisälsivät luennoinnin lisäksi toiminnallisia menetelmiä. 6.1 Koulutuksen sisältö ja oheismateriaali Koulutuksen keskeisinä sisältöinä olivat ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, riippuvuus ilmiönä, ongelmapelaamisen tunnistaminen sekä ongelmapelaajan kuntoutuminen. Näiden teemojen lisäksi koulutustilaisuuden alussa esiteltiin Pelissä -hankkeesta ja aihepiiriä lähestyttiin myös yhteiskunnallisella osiolla. Lyhyitä koulutustilaisuuksia muokattiin saatujen palautteiden pohjalta pitkin matkaa ja koulutusten keskeisinä sisältöinä olivat toukokuussa 2011 perus- ja ajankohtaista tietoa pelaamisesta, ongelmapelaaminen ilmiönä, ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto sekä pelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen. 7

8 Hanke-esittelyssä käytiin läpi hanke kokonaisuus: hankkeen rahoitus, hallinnointi, toimijaorganisaatiot, henkilöstö, tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset. Kunkin osahankkeen täsmällisemmät tavoitteet ja toiminta käytiin läpi niillä koulutuspaikkakunnilla, jota osahankkeen toiminta kosketti. Perus- ja ajankohtaista tietoa pelaamisesta osiossa käytiin läpi yhteiskunnallista näkemystä siitä miksi pelataan ja mitä pelataan, avattiin näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun, historiaan, lainsäädäntöön ja muualle maailmaan. Kohdassa avattiin lisäksi pelaamisen käsitteistöä ja tiedotettiin eri pelimuodoista, saatavuudesta, suomalaisten pelaamisesta lukuina, tutkimuksista, vaikutuksista, vaikutuksista läheisiin ja peliongelman synnystä. Ongelmapelaaminen ilmiönä avasi ongelmallisen pelaamisen piirteitä ja peliuskomuksia sekä pelaamisen diagnosointia ja riippuvuustekijöitä. Osiossa kyseenalaistettiin myös peliriippuvuutta suhteessa ongelmalliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksen mukaan (Orford 2008) ongelmallinen pelaaminen ei ole aina peliriippuvuutta vaan ihmisen käyttäytymisen ongelma, johon häneltä itseltään löytyy vastaukset. Ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja puheeksiottoon osiossa osallistettiin myös yleisö. Yleisöltä kysyttiin missä he ovat kohdanneet ongelmapelaamista ja mistä tunnistanut pelaamisen ongelmalliseksi. Tunnistamisosio käsitteli asiaa ensin yleisellä tasolla edeten tunnistamisen haasteisiin, riskiryhmiin ja riskitekijöihin. Osiossa käytiin läpi muutamia puheeksi oton välineitä sekä puhuttiin kohtaamisen merkityksestä. Pelaajan ja pelaajan läheisten auttamisosiossa tarkasteltiin pelaajan yksilöllistä kuntoutumista, kerrottiin erilaisista kuntoutumisen lähestymistavoista ja ettei ole olemassa yhtä oikeaa kuntoutumisen menetelmää. Lisäksi osiossa esiteltiin hoito ja kuntoutuspalveluita Suomessa. Lopuksi tiedotettiin koulutuksista ja nettisivustoista, joista on saatavilla lisätietoa asiasta. Koulutusmateriaalin dioja pystyi käyttämään sellaisenaan koulutuksissa tai tilaisuuden mukaan pystyi poimimaan haluamiaan dioja koulutukseen esim. jos koulutustilaisuus kesti 2 tuntia. Koulutustilaisuuksissa jaettiin materiaalia ongelmapelaamisesta. Yleisesti jaettavina olivat mm. seuraavat esitteet: Pelissä -hanke-esite Pelissä Tyynelän esite Pelissä -juliste Pelin merkit (THL, ent. Stakes) Suhteet pelissä ja Liikaa pelissä esitteet (THL) Mitä sinun tulee tietää rahapeliongelmasta esite (Sininauhaliitto) Peluuri esite Pelivoimapiiri esite Thl:n julkaisujen tilausesitteitä Apua peliongelmaan Tyynelän osahankealueella esite (Kehittämiskeskus Tyynelä/ Pelissähanke) Pöydällä oli esillä myös seuraavat näytekappaleet: Peliriippuvuus kartoitusinstrumentit (Sininauhaliitto) Rahapeliongelma - Yksilölle jätetty taakka kirja (Pekka Lund) Rulettipäiväkirja (Anneli Poutiainen) Kansio, jossa aiheeseen liittyviä lehtileikkeitä Esitteiden lisäksi muuna oheismateriaalina jaettiin tulosteet koulutusmateriaalista. Koulutustilaisuuksista kerättiin palautetta palautelomakkeella (liite 4). Palautteen perusteella koulutuksen sisältöä kehitettiin koko ajan. 8

9 6.2 Koulutustilaisuuksien yleiset järjestelyt, kouluttajat ja markkinointi ongelmapelaamisen tai Lotosta nettiin koulutustilaisuudet olivat noin puolen päivän mittaisia tilaisuuksia, joita järjestettiin Mikkelissä 5, Varkaudessa 4, Savonlinnassa 3 ja Pieksämäellä 2 kertaa. Yhteensä Tyynelän osahanke alueella näihin koulutuksiin osallistui 456 ihmistä. Jyväskylän alueella näitä infomuotoisia koulutuksia järjestettiin yhteensä 5 kertaa, joihin osallistujamäärä oli yhteensä 195 sekä Kuopiossa koulutustilaisuus järjestettiin yhden kerran, jossa osallistujia oli 46. Kaikkiaan Pelissä -hankkeen Keski- ja Itä-Suomen alueella ongelmapelaamisen tai Lotosta nettiin -koulutustilaisuuksiin osallistui 697 ihmistä. Tyynelän Pelissä-osahankkeen alueella järjestettiin lisäksi Ässä hihasta Työkaluja ongelmapelaajan kanssa työskentelyyn yhteensä 5 koulutustilaisuutta. Nämä jakautuivat seuraavasti: Mikkelissä 3 ja Savonlinnassa ja Varkaudessa yhden kerran. Ässä hihasta koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 97 ihmistä. Kaikkiaan Pelissä -hankkeen Keski- ja Itä-Suomen alueella infomuotoisiin koulutustilaisuuksiin osallistui 794 ihmistä. Koulutustilaisuuksien vastuuhenkilönä toimi saakka koulutussuunnittelija Kirsi Purhonen ja tämän jälkeen vastuuhenkilönä jatkoi Sari Naappi. Kouluttajina toimivat Tyynelän Kuntoutuskeskuksen johtaja Jyrki Koskela, Sisälähetysseuran Oppilaitoksen (myöh. Koulutuskeskus Agricola) kouluttaja Leena Paasikannas, Pelissä -hankkeen Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön (myöh. Sovatek-säätiö) projektityöntekijä Anne-Maria Perttula ja Kuopion Kriisikeskuksen projektityöntekijä Petri Miettinen sekä Pelissä -hankkeen Kehittämiskeskus Tyynelän projektisuunnittelija Kaija Smolander ja koulutussuunnittelijat Kirsi Purhonen ja Sari Naappi. Kouluttajaryhmää laajennettiin ja kouluttajiksi otettiin mukaan palvelupolkujen kehittämistyöryhmistä (Pokery) ja prosessikoulutuksessa olleita asiantuntijoita paikkakunnilta, joissa koulutustilaisuuksia pidettiin. Keväällä 2010 Mikkelissä pidetyssä Mikkelin A-klinikan ja Mielenterveysyksikön yhteistyön kehittämisiltapäivässä puhuivat psykologi Satu Flyktman ja sosiaalityöntekijä Sari Sirkiä-Lappalainen. Varkaudessa Lotosta nettiin - koulutustilaisuudessa keväällä 2011 mukana kouluttamassa olivat Varkauden psykiatrian poliklinikan sairaanhoitaja Raili Mehtonen, Varkauden Päihdeklinikan sosiaaliterapeutti Heli Kammonen. Koulutustilaisuuksien markkinointi toteutettiin sähköpostitse. Sähköpostikutsua jaettiin hankkeen kumppanuuspaikkakuntien terveys-, sosiaali-, työvoima-, opetus- ja nuorisoalan palveluihin, seurakuntaan sekä lukuisille kansalaisjärjestöjen toimijoille. Postittamisessa käytettiin hyödyksi mm. kaupunkien omia sähköisiä ilmoitustauluja ja valmiita sähköpostilistoja. Koulutuksen markkinointivaiheessa hyödynnettiin myös paikallista mediaa. Medialle lähetettiin informaatiota ja kutsuja tilaisuuteen. 6.3 Järjestetyt koulutustilaisuudet Tyynelän osahanke-alueella Koulutustilaisuudet käynnistyivät Tyynelän Pelissä-osahankkeen hankepaikkakunnilta, jatkuen Jyväskylään ja Kuopioon. Lisäksi koulutustilaisuuksia järjestettiin Jyväskylän ja Mikkelin lähikuntiin. Savonlinnassa ( ongelmapelaamisen), Juvalla ja Pieksämäellä (Lotosta nettiin) pidettäväksi suunnitellut koulutustilaisuudet jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Lisäksi Mäntyharjulla pidettäväksi suunniteltu Ässä hihasta koulutustilaisuus jouduttiin niin ikään perumaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kouluttajavastuut jakautuivat seuraavasti ja Lotosta nettiin koulutuksissa: 9

10 Paikkakunta ja päivämäärä Mikkeli Varkaus Pieksämäki Mikkeli, Savonlinna, Varkaus Pieksämäki, Varkaus, Lotosta nettiin Mäntyharju/ Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus, Lotosta nettiin Kangasniemi, Ässä hihasta koulutuksen ensimmäinen osio Koulutussisältö ja kouluttajat Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Jyrki Koskela Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Jyrki Koskela Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Leena Paasikannas Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kaija Smolander Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Leena Paasikannas Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Leena Paasikannas Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Leena Paasikannas Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Jyrki Koskela Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kaija Smolander Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Kaija Smolander Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Leena Paasikannas Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kirsi Purhonen Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Leena Paasikannas Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Leena Paasikannas Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kirsi Purhonen Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Leena Paasikannas Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely, Sari Naappi Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Sari Naappi Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Sari Naappi Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi 10

11 Savonlinna, Lotosta nettiin Mikkeli, Lotosta nettiin Savonlinna, Lotosta nettiin Varkaus, Lotosta nettiin Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Kaija Smolander Perus- ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto (sis. riippuvuusilmiönä osion), Sari Naappi Ongelmapelaajan auttaminen, Sari Naappi Perus- ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Ongelmapelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Kaija Smolander Perus- ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Ongelmapelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Kaija Smolander Perus- ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Raili Mehtonen Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Ongelmapelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Raili Mehtonen, Heli Kammonen ja Sari Naappi Kouluttajavastuut jakautuivat seuraavasti Ässä hihasta -koulutustilaisuuksissa: Mikkeli, Savonlinna, (muokattu 2h luento) Kangasniemi, Varkaus, Rahapeliongelman tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Puheeksioton harjoitus, Sari Naappi, Kaija Smolander Pelaajien hyvä hoito Mikkelissä, ryhmätyö (learning cafe) Infoa valtakunnallisista palveluista, Kaija Smolander Ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Ongelmapelaamisen tunnistaminen (sis. riippuvuus ilmiönä), Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Sari Naappi Puheeksioton harjoitus, Sari Naappi, Kaija Smolander Pelaajien läheisten auttaminen, Kaija Smolander, Sari Naappi Pelaajien hyvä hoito Kangasniemellä, ryhmätyö (learning cafe) Infoa valtakunnallisista palveluista Pelissä-hankkeen esittely ja perustietoa rahapelaamisesta, Sari Naappi Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Ryhmätyö pelaamisen hyödyistä ja haitoista, Kaija Smolander Ongelmapelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Kaija Smolander Ryhmätyö reikäleipätyöskentelystä, Kaija Smolander Oheinen taulukko kuvaa paikkakohtaista osallistujamääriä koulutustilaisuuksista Kehittämiskeskus Tyynelän osahanke-alueella: 11

12 Kaikkiaan Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen alueella tai Lotosta nettiin -koulutustilaisuuksissa kävi yhteensä 456 ihmistä. 6.4 Koulutustilaisuudet Jyväskylän ja Kuopion alueella Kouluttajavastuut jakautuivat seuraavasti: Jyväskylä, Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen, Jyrki Vihriälä Tunnistako Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kirsi Purhonen Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Jyväskylä, Jämsä, Kuopio, Lotosta nettiin Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely, Jyrki Vihriälä Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kirsi Purhonen Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Päätös, Jyrki Vihriälä Hanke-esittely, Jyrki Vihriälä Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Päätös, Jyrki Vihriälä Hanke-esittely, Sari Naappi Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Petri Miettinen Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kaija Smolander Pelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Petri Miettinen 12

13 Viitasaari, Pihtipudas, Hanke-esittely, Jyrki Vihriälä Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Hanke-esittely, Jyrki Vihriälä Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Jyrki Vihriälä Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Jyrki Vihriälä Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Päätös, Jyrki Vihriälä Osallistujamäärät Jyväskylän ja Kuopion osahanke-alueilla: Jyväskylä Jyväskylä Jämsä Kuopio Viitasaari Pihtipudas Kaikkiaan Jyväskylän ja Kuopion osahankealueilla koulutustilaisuuksissa kävi yhteensä 241 ihmistä. 7 KOULUTUSTILAISUUKSIEN ARVIOINTI Jokaisen koulutustilaisuuden jälkeen suunnittelija ja kouluttajat kävivät palautteen läpi. Palautteen perusteella koulutuksen sisältöjä täsmennettiin, koottiin yhteen ja palautteesta eriteltiin opiskelijoiden ja työelämän edustajien palautteet. Koulutuspaketin sisältöä arvioitiin koulutustilaisuuksien alkuvaiheessa välillä Pelissä -hankkeen koko henkilöstön kanssa sähköpostikeskusteluna. Väliarviointien myötä koulutussisältöjä poistettiin, tiivistettiin tai lisättiin, jotta koulutuksen sisältö saatiin vastaamaan yleisön tarvetta. Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen pilottikaupunkien kouluttamisen jälkeen pidettiin yksi arviointipalaveri, johon osallistui koko suunnitteluryhmä (Jyrki Koskela, Mari Tuomainen, Leena Paasikannas, Kaija Smolander, Kirsi Purhonen) sekä Anne-Maria Perttula Jyväskylästä. Koulutuspaketti ja sen palautteet käytiin läpi myös koulutuksen ohjausryhmässä ja Koulutustilanteita arvioitiin koko ajan ja koulutussisältöjä muokattiin palautteiden perusteella koko ajan. Palautteissa toivottiin enemmän tietoa myös viihdepelaamisesta sekä lasten ja nuorten pelaamisesta. Odotin tietoa myös tietokone- ja nettiriippuvuudesta 13

14 Paljon puhetta rahapelaamisesta, mutta toivoisin enemmän puhetta myös siitä mitä tapahtuu kun nuoret pelaavat heille sopimattomia pelejä. Se ei näy rahassa, mutta entäpä toiminnassa ja sosiaalisessa elämässä Lisäksi palautteissa kaivattiin enemmän konkreettisia esimerkkejä, joita voi käyttää työssään. Ehkä vielä enemmän työkaluja mm. puheeksiottamiseen ja arkeen yleensä Enemmän voisi olla käytännön menetelmiä ja toimintamalleja ja ehkä enemmän lapsiin liittyen Koulutustilaisuuksien palautteiden pohjalta koulutusdioja tiivistettiin, stilisoitiin ja dioihin lisättiin kaivattua tietoa. Lisäyksiä tehtiin tietopuoleen muun muassa uuden arpajaislain myötä sekä lisättiin dia pikavipeistä. Palautteiden perusteella koulutuksiin lisättiin tietoa läheisten kokemuksista ja oikeutuksesta saada hoitoa. Palautteissa noussut esiin huoli nuorten pelaamisesta ja sen vaikutuksista lapsen ja nuoren arkeen, otettiin koulutusjärjestelyissä huomioon. Näin ollen koulutukseen lisättiin dioja nuorten pelaamisesta sekä koulutukseen osallistujien toiveesta järjestettiin erillinen Nuoret pelissä koulutusiltapäivä Mikkeliin ( ), jossa luennoimassa oli Elämä On Parasta Huumetta ry:n Pelitaito-projektista Inka Silvennoinen ja Jyväskylän kaupungin erityispalveluista Kimmo Jouhki. Koulutustilaisuuksissa pyydettyjen palautteiden pohjalta saatiin perusinfokoulutuspaketin rinnalle suunniteltua myös toiminnallinen koulutusiltapäivä (Ässä hihasta ), joita markkinoitiin Kehittämiskeskus Tyynelän osahankealueelle. Kun tarjolla oli erilaisia koulutuspaketteja, voitiin koulutuksen tilaajan kanssa keskustella heidän tarpeisiinsa nähden sopivasta koulutustilaisuudesta. Aiheen konkretisointiin kaivattiin usein esimerkkejä pelaajien arjesta. Useassa opiskelijapalautteessa toivottiin pelaajan läsnäoloa koulutustilanteissa, jotta asia konkretisoituisi kuulijoille hyvin. kuntoutuja kertomaan aiheesta itse Joku (ex) -riippuvainen mukaan puhumaan myös! Pelaajan läsnäoloa koulutustilanteisiin ei harkittu, koska julkisesti kasvonsa antaminen aihealueelle vaatii hyvin edennyttä kuntoutumisen prosessia ja omakohtaista intoa tulla esitelmöimään aihealueesta. Aihealuetta konkretisoitiin asiakasesimerkein niiltä osin kuin kukin kouluttaja omasta kokemuksestaan siihen pystyi. Koulutuksen luentomaisen osan väliin jätetty pieni keskusteleva osio aktivoi kuulijoita ajattelemaan aihetta ja viemään sitä lähemmäksi omaa työtä, vapaa-aikaa tai opiskelua. Koulutuksissa käynyt yleisö oli tyytyväinen siihen, että heille jäi monistenippu koulutuksesta ja lähdemateriaaleja sekä oppaita oli tilaisuuksissa saatavilla. 8 LOPUKSI Lyhyiden koulutusten suunnittelu käynnistyi heti hankkeen alussa. Suunnitteluaika oli hyvin tiivis ja koulutuksien markkinointi käynnistyi marraskuussa Markkinoinnin ajankohta ei ollut paras mahdollinen alkuvuoden tilaisuuksiin nähden. Markkinointia ylläpidettiin kaikkien koulutustilaisuuksien 14

15 ilmoittautumisaikojen ajan ja mikäli ilmoittautumisia oli koulutustilaisuuteen tullut vähän, tehostettiin markkinointia ennen koulutustilaisuutta. Mikäli koulutuksiin tuli vähemmän kuin 10 ilmoittautunutta, peruttiin koulutustilaisuus. Markkinointia helpotti kaupunkien tiedottajien, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sekä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankeverkoston kanssa tehty yhteistyö. Markkinointia tuki myös medialle lähetetyt tiedotteet, joita he käyttivät ohjelmissaan ja lehtikirjoituksissa. Lisäksi oppilaitosten kanssa tehty yhteistyö tavoitti opiskelijat hyvin. Opiskelijat olivatkin tärkeä kohderyhmä, sillä ongelmapelaaminen ilmiönä on uusi asia ja opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöinä erittäin tärkeässä roolissa suhteessa ongelmapelaamisen tunnistamiseen, puheeksiottoon, pelaajan ja pelaajan läheisen hoitoon ja kuntoutumiseen. Markkinointia tehtiin laaja-alaisesti Keski- ja Itä-Suomessa, mutta se tavoitti suhteellisen pienen ammattilaisten joukon. Tämä kertoo osittain aiheen jäsentymättömyydestä palvelujärjestelmässämme: ongelmapelaamisilmiötä ei tunnisteta ja tiedosteta eikä ongelmapelaamisen ehkäisyä ja hoitoa mielletä vielä kuuluvaksi omaan työhön. Toisaalta se kertoo myös peruspalveluissa asiakastyötä tekevien työntekijöiden tiukkatahtisesta arjesta; asiakastyötä on paljon ja koulutuksiin on vaikea löytää aikaa. Tulevaisuudessa kehittämishaasteena onkin saada pelaamisilmiöstä tietoa vielä suuremmalle joukolle. Näitä voisi olla eri ammattialoilla toimivat ammattilaiset erisyispalveluista aina ehkäisevään työhön: esimerkiksi vapaaehtoistyötä tekevät, pelaajien läheiset, koulujen ja oppilaitosten henkilöstö, pankkitoimihenkilöt ja kunnalliset ja yksityiset terveysasemat. Ongelmapelaamisesta pidetyt koulutukset koettiin erittäin ajankohtaiseksi ja koulutukseen osallistujille heräsi kiinnostus myös lisäkoulutuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiannosta Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske) koordinoimat Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkko-opinnot ovat hyvä koulutusjatkumo Pelissä-hankkeen infokoulutuksiin osallistuneille. Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen alueella Mikkelin Ammattikorkeakoulu (MAMK) toteutti yhteistyössä Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä- osahanketyöntekijöiden kanssa edellä mainitun verkkoopintokokonaisuuden välisenä aikana. Verkko-opintoja markkinoitiin Pelissähankkeen infomuotoisissa koulutuksissa ja koulutuksiin osallistuneiden antamilla sähköpostilistoilla, jotta koulutukset toimisivat jatkumona tiedon lisäämisen prosessina. Pelissä-hankkeen aikana toteutettujen lyhyiden infomuotoisten koulutusiltapäivien ( ongelmapelaamisen, Lotosta nettiin ja Ässä hihasta) palauteiden myötä voi todeta, että koulutustilaisuudet olivat ajankohtaisia ja koulutuksille oli tarvetta hankkeen alueella. Arpajaislain uudistuminen, yhteiskunnalliset puheenaiheet aiheesta sekä pikavippiongelmien nouseminen valtakunnan uutisoinnin asteelle tukivat koulutuksien ajankohtaisuutta. Lyhyitä infokoulutustyyppiset koulutukset juurrutettiin hankkeen aikana Riippuvuusklinikka Tyynelään, josta koulutuksien markkinointia ja koulutustilaisuuksia järjestetään yhteistyössä Kuopion Kriisikeskuksen ja Sovatek-säätiön kanssa. LÄHTEET Ahonen & Halinen Yhteisöllinen avohoito rahapeliongelmaisten tukena. Mallin kehittäminen ja yhteisöhoidon vaikutukset. STAKES. Raportteja 12/

16 Murto, A Peliongelman hoito päihdehuollossa Sattuma vai tarkoitus. Tutkielma ongelmapelaajien hoitoon sijoittumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsingin yliopisto. Smolander, K. & Äijö, M Alkuselvitys ongelmapelaajien ja heidän läheistensä hoidon tietotaidosta Pelissä -hankkeen pilottikaupungeissa. Tyynelän kehittämiskeskus. Äijö, M Työpapereita. Tyynelän Kehittämiskeskus/Pelissä -hanke. Liite 1 16

17 TUNNISTATKO ONGELMAPELAAMISEN? Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja määrittäminen on suomalaisessa palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa vähäistä. Onko pelaaminen ongelmallista silloin kun pelaaminen on ajanvietettä tai siitä haetaan jännitystä elämään? Milloin pelaamisesta tulee ongelma? Tyynelän Kehittämiskeskus on osallisena Pelissä hankkeessa ( ). Pelissä -hanke on monitoimijahanke, jonka toimijoina ovat Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Kuopion Kriisikeskus ja Tyynelän Kehittämiskeskus. Tarjoamme Teille maksutonta koulutusta Tyynelän osahankkeen yhteistyöpaikkakunnalla Mikkelissä, Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Varkaudessa. Koulutuspäiviä järjestetään kaksi kullakin paikkakunnalla, jotta työyhteisöstä mahdollisimman moni voisi osallistua koulutukseen. Koulutuspäivien sisältö on samanlainen. Koulutus on suunnattu kaikille niille, jotka työssään, vapaaehtoistyössään tai omassa elämässään ovat kohdanneet ongelmapelaamista tai haluavat tunnistaa ilmiötä. Koulutuksen tavoitteena on antaa yleistä tietoa ongelmapelaamisen tilanteesta Suomessa, riippuvuudesta ilmiönä, ongelmapelaamisen tunnistamisesta ja ongelmapelaajien hoitomahdollisuuksista Mikkeli, Mikkelin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan kampus, auditorio, Raviradantie Varkaus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, rakennus B, auditorio Osmajoentie Pieksämäki, Sisälähetysseuran oppilaitos, auditorio, Huvilakatu Mikkeli, Mikkelin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan kampus, auditorio, Raviradantie Savonlinna, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonniemen kampus, auditorio, Savonniemenkatu Varkaus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, rakennus B, auditorio Osmajoentie Pieksämäki, Sisälähetysseuran oppilaitos, auditorio, Huvilakatu 31 Ilmoittautumiset viikkoa aikaisemmin tai Ohjelma: 12:00 Tervetuloa, hanke-esittely ja ajankohtaista tietoa pelaamisesta 12:45 Riippuvuus ilmiönä 13:30 Ongelmapelaamisen tunnistaminen 14:15 Kahvi 14:45 Ongelmapelaajien kuntoutuminen 15:30 Tilaisuuden päätös, prosessikoulutuksen informointi, lähdemateriaalit Tilaisuuden kouluttajina toimivat Tyynelän Kehittämiskeskuksen Pelissä-hankkeen projektisuunnittelija Kaija Smolander ja koulutussuunnittelija Kirsi Purhonen, Tyynelän Kuntoutuskeskuksen johtaja Jyrki Koskela, kouluttaja Leena Paasikannas sekä Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön Pelissä-hankkeen projektityöntekijä Anne-Maria Perttula. Kouluttajat vaihtelevat paikkakunnittain. Liite 2 17

18 Pelissä-hankkeen infokoulutukset Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahanke tarjoaa maksutonta koulutusta Tyynelän osahankealueen yhteistyöpaikkakunnilla: Savonlinnassa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Varkaudessa. Koulutus on suunnattu kaikille niille, jotka työssään, vapaaehtoistyössään tai omassa elämässään ovat kohdanneet ongelmapelaamista tai haluavat tunnistaa ilmiötä. Koulutuksen tavoitteena on antaa yleistä tietoa peliongelmasta, sen tunnistamisesta ja hoidosta. Lotosta nettiin tietoa rahapeliongelmasta klo Savonlinna, Linnala opisto, Sotilaspojankatu klo Pieksämäki, Koulutuskeskus Agricola auditorio, Huvilakatu klo Varkaus, Soisalo-opisto, Taipaleentie 24 Tilaisuuden luennoitsijoina toimivat Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä -hankkeen projektisuunnittelija Kaija Smolander ja koulutussuunnittelija Sari Naappi Nuoret pelissä nuorten pelaaminen ja pelihaitat klo Mikkeli, Ammattikorkeakoulun Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, A-talon Seminaarisali Tilaisuuden luennoitsijoina toimivat Elämä On Parasta Huumetta ry:n Pelitaito-projektin projektipäällikkö Inka Silvennoinen ja Jyväskylän kaupungin erityispalvelujen psyk.sairaanhoitaja Kimmo Jouhki. Lisätietoa koulutuksista pelissa.fi-sivuilta. Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta. tai puh Pelissä hanke ( ) on Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Toimijoina ovat Sovatek-säätiö, Kuopion Kriisikeskus ja Kehittämiskeskus Tyynelä. Liite 3 18

19 Ässä hihasta Työkaluja ongelmapelaajan kanssa työskentelyyn Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemisali To , klo (I koulutuspäivä) To , klo (II koulutuspäivä) Rahapelaaminen voi olla mukavaa ja jännittävää ajanvietettä. Mutta miksi pelaamisesta tulee toisille ongelma? Tilaisuus on tarkoitettu työssään ongelmapelaamista kohtaaville. Koulutus on kaksipäiväinen, josta koulutukseen osallistuja saa ensimmäisenä päivänä perustietoa rahapelaamisesta ja toisena päivänä työkaluja ongelmapelaajien ja läheisten kanssa työskentelyyn. Ohjelma to : 13:00 Tervetuloa, Pelissä- hankkeen esittely ja ajankohtaista tietoa pelaamisesta 13:45 Riippuvuus ilmiönä 14:15 Kahvi 14:45 Ongelmapelaamisen tunnistaminen 15:15 Pelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen 15:45 Keskustelua ja välitehtävän anto 16:00 Tilaisuuden päätös Ohjelma to : 13:00 Tervetuloa ja välitehtävän purku 13:45 Puheeksi oton harjoitus ja purku 14:00 Kahvi 14:20 Pelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen 15:00 Pelaajien hyvä hoito Kangasniemellä 15:40 Infoa valtakunnallisista palveluista 16:00 Koulutusiltapäivän päätös 19

20 Kouluttajina toimivat Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-hankkeen projektisuunnittelija Kaija Smolander ja koulutussuunnittelija Sari Naappi. Koulutus on maksuton! Ilmoittautumiset mennessä tai puh Pelissä hanke ( ) on Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Toimijoina ovat Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Kuopion Kriisikeskus ja Kehittämiskeskus Tyynelä. 20

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA!

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA! Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy 14.9.2011 TERVETULOA! Tervetuloa! 8:45 Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä Antti Murto, Peliklinikka 9:30 Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry LAMPPU kumppanuushanke 2012-2015 Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TAUSTA JA TARVE Työssäkäyvät omaishoitajat antavat kaksinkertaisen panoksen yhteiskunnalle Läheisensä

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta.

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta. TerveysInfo pelit Innosta urheilemaan : viesti 7 12 vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille maksuton, kuv. : vär. http:///files/ns2/urheiluseurat_pdf/ Innosta_urheilemaan_200612_www.pdf Kohderyhmät:

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika tiistai 5.2.2013 klo 13.00-15.30 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Eero Pirttijärvi Liisa

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Lapset puheeksi Strategiset linjaukset, vastuujärjestelmä, työntekijöiden koulutus ja väestön tiedottaminen

Lapset puheeksi Strategiset linjaukset, vastuujärjestelmä, työntekijöiden koulutus ja väestön tiedottaminen Lapset puheeksi Strategiset linjaukset, vastuujärjestelmä, työntekijöiden koulutus ja väestön tiedottaminen Mika Niemelä, FT, THL Toimiva lapsi & perhe Lasten mielenterveysyksikkö 4.10.2013 1 Lapsikeskeisen

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Seinäjoen osahanke Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan ja Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Ehkäisevä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö Päijät-Hämeessä Äitiys- ja lastenneuvolat Peruspalvelukeskus AAVA Susanna Leimio Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Minna Silvennoinen, projektityöntekijä, KeHO / INNOKE & simulaatiokouluttaja MinSim Oy minna.silvennoinen@jamk.fi KeHO Keski Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Sosiaali

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander

Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille Mikkelin A-klinikka, Kaija Smolander Piikki hihasta - Palvelupolkuja huumeongelmista kuntoutuville ja heidän läheisille 3.12.2013 Mikkelin, Kaija Smolander 1 Käypähoitosuosituksen keskeinen sanoma Tärkeä työkalu huumeongelmien toteamisessa

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUS Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUKSEN ERITYISPIIRTEIDEN KARTOITTAMINEN Urheilijoiden ohjaus käsitteenä vieras tutkimuskohde Akatemiaoppilaitoksissa syntynyt tarve tutkimustiedolle

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

VOI HYVIN yleisöluento

VOI HYVIN yleisöluento Omatila lähisuhdeväkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän tukena VOI HYVIN yleisöluento 23.9.2013 Omatilan palvelut ovat saatavissa yhdestä puhelinnumerosta 043 825 0535 ympäri vuorokauden. Palveluun voi

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n yhteistyökoulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jarkko

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Aika: 10.9.2011, klo: 9 15 Paikka: Pulkkila / Ylämäkelän koulu Kouluttaja: Liisa Vilppola KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OHJELMA 9:00 9:15 9:15 11:15

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot