Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet. Raportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet. Raportti"

Transkriptio

1 Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet Raportti Kehittämiskeskus Tyynelä 2011 Kirsi Purhonen Sari Naappi Kaija Smolander 1

2 Ongelmallista pelaamista käsittelevät lyhyet koulutustilaisuudet on suunniteltu ja toteutettu osana Pelissä-hanketta Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa. Koulutuksen suunnitteluun ja totetukseen ovat osallistuneet omalla työpanoksellaan myös Kuopion Kriisikeskuksen ja Sovatek-säätiön hankehenkilöstö. Pelissä -hankkeen ja infokoulutukset toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. 2

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PELISSÄ HANKE RAHAPELAAMISEN TUTKIMUS JA KOULUTUS SUOMESSA LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN TARVE JA TAVOITTEET LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN SUUNNITTELU LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN TOTEUTUS Koulutuksen sisältö ja oheismateriaali Koulutustilaisuuksien yleiset järjestelyt, kouluttajat ja markkinointi Järjestetyt koulutustilaisuudet Tyynelän osahanke-alueella Koulutustilaisuudet Jyväskylän ja Kuopion alueella KOULUTUSTILAISUUKSIEN ARVIOINTI LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET 1 JOHDANTO Suomessa rahapeleissä on monopolijärjestelmä. Tällä hetkellä rahapelitoimintaa saa harjoittaa kolme rinnakkaista rahapelijärjestäjää; Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy. Kansainväliset 3

4 tutkimukset osoittavat, että suomalaiset ovat innokkaita rahapelaajia. Viikoittain 41 % (Thl) suomalaisista pelaa rahapelejä. Suosituimmat rahapelit ovat lotto, raaputusarvat ja raha-automaattipelit. Ikäraja rahapeleissä on 18 -vuotta. Pelaaminen on viihteellistynyt ja on yksi nykyajan kulutustottumus. Pelejä ovat saatavilla ympäri vuorokauden, joten se on lisännyt osaltaan pelaamisen mahdollisuuksia. Useimmilla pelaajista pelaaminen pysyy hallinnassa eikä heille kehity pelaamisesta ongelmaa. Yhteiskuntamme arvomaailma ja asenteet tukevat kuitenkin ongelmallisen pelaamisen kehittymistä; yhteiskuntamme arvopohja on nautinnonhakuinen ja tartu hetkeen - yhteiskunta. Joillekin ihmisille rahapelaamisesta kehittyy ongelma ja pienelle joukolle näistä ihmisistä rahapelaamisesta kehittyy vakava riippuvuusongelma. Silloin kun pelaamisesta tulee ongelmallista, palvelujärjestelmässämme tulisi olla valmiudet kohdata, auttaa ja hoitaa ongelmasta kärsiviä ihmisiä. Toisaalta myös meillä jokaisella kansalaisella tulisi olla perustietoa rahapelaamisesta ilmiönä ja sen vaikutuksista niin yhteiskunnallisena kuin yksilöllisellä tasolla. Vuonna 2007 Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen perusteella suomalaisia, joilla on ongelmia pelaamisen kanssa, on noin Tutkimuksen mukaan tästä todennäköisesti peliriippuvaisiksi luokitellaan kansalaista. (Ahonen & Halinen 2008) Ongelmallinen rahapelaaminen näkyy ihmisen koko elämänlaadussa; rahapeliongelmat aiheuttavat taloudellisten ongelmien lisäksi fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja yksilölle. Ongelmapelaaja pyrkii pitämään peliongelmansa salassa läheisiltään. Lisäksi rahapelaaminen aiheuttaa vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Peliongelma ei näy ihmisestä ulospäin, joten sen tunnistaminen ja puheeksiotto voidaan kokea hankalaksi. Hoidossa ja kuntoutumisessa tulisi huomioida ihmisen suhdetta pelaamiseen ja sen hallintaan. Suomessa ei ole määritelty kenelle ensisijaisesti peliongelmien hoito ja kuntoutuminen kuuluu, mutta pääasiassa peliongelmaa hoidetaan päihde-ja mielenterveysyksiköissä sekä joissakin 3.sektorin erityispalveluissa (esim. Kuopion Kriisikeskus). Hankkeessa tehdyn alkuselvityksen myötä selvisi, että työntekijöillä oli tarvetta ongelmapelaamiseen liittyvään koulutukseen. Pelissä - hanke lähti vastaamaan rahapelihaittojen tiedostamiseen ja näkyväksi tekemiseen laajalle kohderyhmälle suunnatuilla lyhytkestoisilla infokoulutuksilla. Koulutuksella tavoitettiin laaja joukko (794 ihmisiä) ammattilaisia, vapaaehtoisia, opiskelijoita sekä yksittäisiä ilmiöstä kiinnostuneita kansalaisia. 2 PELISSÄ HANKE Pelissä-hanke oli Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Hanke ajoittui vuosille , jota Raha-automaattiyhdistys (RAY) rahoitti. Hankkeen toimijoina olivat Kehittämiskeskus Tyynelä, Kuopion Kriisikeskus ja Sovatek-säätiö, mikä hallinnoi koko hanketta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoituksenmukaisia hoitopalveluja, -käytänteitä ja -polkuja. Koko hankkeessa oli yhteensä kuuden henkilötyövuoden laajuinen työpanos. Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa toimi projektisuunnittelija ja koulutussuunnittelija. Osahankkeen pilottikaupunkeina olivat Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna ja Varkaus. Tyynelän osahankkeen tavoitteena oli ongelmapelaajien avohoidon ja vertaistuen kehittäminen, ongelmapelaajien läheisten tuen kehittäminen, alueellisten kuntoutusjatkumoiden kehittäminen ja ammattihenkilöstön tietotaidon lisääminen moniportaisella koulutuksella. Tavoitteet ohjasivat osahanketyöntekijöiden toimintaa ja niitä sovellettiin joustavasti hankepaikkakuntien toimintoihin. Kehittämiskeskus Tyynelän toiminta keskittyi siis ongelmapelaajien ja heidän läheistensä palveluiden kehittämiseen ja koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen. 4

5 3 RAHAPELAAMISEN TUTKIMUS JA KOULUTUS SUOMESSA Rahapelaamisen ja pelihaittojen tutkimus ja koulutus Suomessa käynnistyi 1990-luvulla A- klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton toimesta. Tutkimukset olivat laadullisia ja otokset pieniä luvulle tullessa tutkimustoiminta on lisääntynyt. STM on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä kaksi otosta suomalaisten rahapelaamisesta vuosina 2003 ja Taloustutkimusten lisäksi Suomessa on luvulla tehty useita pro gradu-tutkielmia aiheesta eri näkökulmista (Murto 2005.) Ongelmapelaajien palveluihin liittyvän osaamisen kehittämisen tarve näkyy kaikilla toimijasektoreilla. STM:n Taloustutkimuksella teettämässä kuntatutkimuksessa ilmeni, että kuntatyöntekijöiden tiedon hankita oli omaehtoista (80 %). Kuntien suurin koulutuksellinen tarve koski lyhytkestoista koulutusta sekä kirjallista tietoa aiheesta. Ongelmallisen pelaamisen ja siitä aiheutuvien haittojen tunnistaminen on tarpeellista kaikilla tasoilla sekä kuluttajien että työssään ongelmallista pelaamista kohtaavien työntekijöiden keskuudessa. Erityisesti kuntien peruspalvelujen työntekijöiden valmiuksia tunnistaa, ottaa rahapeliongelma puheeksi ja ohjata hoitoon tulee lisätä. Tämän lisäksi tulee lisätä erityispalveluiden valmiuksia hoitaa ja kuntouttaa ongelmapelaajia ja heidän läheisiään. Erityispalveluilta odotetaan myös yhä enemmän valmiuksia toimia konsultaatioapuna peruspalveluille. Ennen Pelissä-hanketta valtakunnallisesti rahapelihaittoihin liittyviä koulutuksia oli järjestetty yksittäisinä koulutuspäivinä pääosin Etelä-Suomessa sekä muutamien toimijoiden ja pelihankkeiden toimesta. Sosiaalipedagogiikan säätiö Helsingissä järjesti vertaisohjaajakoulutusta pelaajille ja heidän läheisilleen, A-klinikka-säätiön Hietalinnayhteisö järjesti ongelmapelaamisen hoidon kurssia pelaajille, läheisille ja työntekijöille. Pelissä-hankkeen käynnistysvaiheessa sovittiin hankkeen koulutustoiminnan yhteensovittamisesta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) osaamisen kehittämisen kanssa. THL on tuottanut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske) koordinoimana ja monialaisessa yhteistyössä Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkkokurssin (6op). Tänä päivänä verkkokursseja järjestetään valtakunnallisesti yhteistyössä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Verkko-opintojen koulutuskoordinaattorina on toiminut Tuula-Leena Raiski Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Pelissä -hankkeen koulutussuunnittelu teki yhteistyötä koko hankkeen ajan kehitettävien verkko-opintojen kanssa ja sai konsultaatioapua Tuula-Leena Raiskilta. Tämän hankkeen lyhyen infokoulutusmallin tavoitteena oli lisätä yleistä tietoutta ongelma- ja rahapelaamisesta kaikille asiasta kiinnostuneille sekä kuntien peruspalveluiden työntekijöille. 4 LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN TARVE JA TAVOITTEET Pelissä -hankkeen alkuvaiheessa Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen pilottikaupungeissa tehtiin alkuselvitys ongelmapelaajien ja heidän läheisten hoidon tietotaidosta. Alkuselvityksen tavoitteena oli selvittää päihde- ja mielenterveyspalveluiden avohoitoyksiköiden ja sosiaalitoimien henkilöstön näkemystä ongelmapelaamisen tiedostamisesta, tunnistamisesta sekä pelaajille ja pelaajien läheisille suunnatuista palveluista. Haastatteluja tehtiin 12 työyksikössä ja haastateltavia oli yhteensä 19 (Smolander & Äijö 2008.) Alkuselvityksen perusteella kaikki haastatteluyksiköt kokivat, että heidän työntekijänsä tarvitsevat lisäkoulutusta ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja hoitoon. Pelissä -hankkeen koulutuksilta toivottiin napakkaa faktatietoa ilmiöstä, ongelmasta ja riippuvuudesta. Lisäksi kaivattiin lisätietoa ongelmallisen pelaamisen tunnistamisesta, hoitomenetelmistä, työkaluista, asiakkaan kohtaamisesta sekä asiakkaan motivoinnista ja kuntoutusprosessin tukemisesta (Smolander & Äijö 2008.) 5

6 Hankkeen pilottikaupungeissa ongelmapelaamista ja sen hoitoa ei ole käytännössä kirjattu hyvinvointiohjelmiin tai päihdestrategioihin (Smolader & Äijö 2008). Hankkeen yhdeksi tehtäväksi nousikin ongelmallisen pelaamisen nostaminen virallisesti näkyväksi. Tätä näkyväksi tekemistä voitiin tukea lyhytkestoisilla, kaikille avoimilla koulutuksilla. Lyhyet infomuotoiset koulutukset suunnattiin laaja-alaisesti sosiaali-, terveys- ja muiden alojen henkilöstölle niin kunnan perus- kuin erityispalveluissa, kolmannen sektorin ja seurakuntien työssä toimiville ja opiskelijoille ja sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena oli lisätä ammattihenkilöiden tietoisuutta ongelmapelaamisesta sekä tehostaa ongelmapelaamisen tunnistamista ja hoitoon ohjaamista. (liite1). Lyhyiden infomuotoisten koulutusten lisäksi osahankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin 1½ vuotta kestävä prosessikoulutus rahapeliongelmia kohtaavalle ammattihenkilöstölle. Prosessikoulutuksesta löytyy oma raportti. 5 LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN SUUNNITTELU Koulutuksen suunnittelu käynnistyi heti Pelissä -hankkeen alussa huhtikuussa Koulutuksen suunnittelun taustalle kerättiin tietoa ongelmallisen pelaamisen ilmiöstä Suomessa. Tausta-ajattelussa tutkittiin myös yhteiskunnallista keskustelua ja ilmiöitä Suomessa ja muualla maailmassa. Ilmiöstä kartoitettiin esiintyvyys, mitä pelaaminen on toiminnallisena riippuvuusongelmana, mitä pelaaminen tarkoittaa ja merkitsee ihmisen kokemusmaailmassa, mitä pelaaminen tarkoittaa läheisten näkökulmasta, miten pelaaminen voidaan tunnistaa ja miten peliriippuvaista henkilöä/ongelmapelaajaa hoidetaan ja kuntoutetaan Suomessa. Ilmiöön lähdettiin tutustumaan tehtyjen selvitysten, raporttien ja tutkimusten kautta. Tietoa ja lähdemateriaalia koottiin ensin Tyynelän Kuntoutus- ja Kehittämiskeskuksesta ja laajasti Internetistä mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (ent. Stakes) Pelihaitta sivustolta (Äijö 2008.) Pelaamista ihmisen riippuvuusongelmana hahmotettiin myös laajasti Tyynelän Kuntoutuskeskuksen työntekijöiden haastatteluiden ja asiakkaiden kautta vuonna Toimintaympäristössä tapahtuneen muutoksen myötä Tyynelän Kuntoutuskeskus lopetti toimintansa vuonna 2009 ja jatkoi toimintaansa Riippuvuusklinikka Tyynelänä ja samaan aikaan Tyynelän Kehittämiskeskuksen nimi muuttui Kehittämiskeskus Tyyneläksi. Myös Kirkkopalvelut ry:n Opintokeskuksen ja Sisälähetysseuran oppilaitoksen koulutustoiminnat yhdistyivät uudeksi Koulutuskeskus Agricolaksi vuonna Lyhyiden koulutustilaisuuksien suunnittelusta, seurannasta, toteutuksesta ja arvioinnista on vastannut moniammatillinen työryhmä, joka on kuvattu oheisessa taulukossa (taulukko 1): Taulukko 1. Lyhyiden koulutustilaisuuksien suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja toteutukseen osallistujat. Nimi Tehtävä Ajanjakso Organisaatio Marja Äijö, koulutussuunnittelija 2008 Tyynelän Kehittämiskeskus koulutussuunnittelija Ulla Hakala-Karjalainen asiantuntija 2008 Tyynelän Kuntoutuskeskus sairaanhoitaja Minna Pitkänen asiantuntija 2008 Tyynelän Kuntoutumiskeskus sairaanhoitaja Raija Palviainen asiantuntija 2008 Tyynelän Kuntoutumiskeskus ohjaaja Timo Ikävalko asiantuntija 2008 Tyynelän Kuntoutumiskeskus ohjaaja Tyynelän kokemusasiantuntijaryhmä Kuntoutumiskeskuksen neljä kuntoutujaa 6

7 Kaija Smolander projektisuunnittelija Kirsi Purhonen koulutussuunnittelija suunnittelija Sari Naappi koulutussuunnittelija Jyrki Koskela johtaja Leena Paasikannas kouluttaja Anne-Maria Perttula projektityöntekijä Jyrki Vihriälä projektipäällikkö Petri Miettinen projektityöntekijä Mari Tuomainen kehittämispäällikkö Seppo Sulkko johtaja asiantuntija, kouluttaja koulutussuunnittelija, kouluttaja arviointi seuranta ja raportointi koulutussuunnittelija, kouluttaja arviointi raportointi asiantuntija kouluttaja, ohjausryhmän jäsen asiantuntija kouluttaja ohjausryhmän jäsen asiantuntija kouluttaja asiantuntija kouluttaja ohjausryhmän jäsen asiantuntija kouluttaja Tyynelän Kehittämiskeskus Kehittämiskeskus Tyynelä Tyynelän Kehittämiskeskus Kehittämiskeskus Tyynelä Kehittämiskeskus Tyynelä Tyynelän Kuntoutumiskeskus Riippuvuusklinikka Tyynelä Tyynelän Kehittämiskeskus Koulutuskeskus Agricola Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Sovatek-säätiö Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Sovatek-säätiö Kuopion Kriisikeskus ohjaus ja seuranta Tyynelän Kehittämiskeskus Kehittämiskeskus Tyynelä asiantuntija, Tyynelän Kehittämiskeskus ohjausryhmän jäsen Kehittämiskeskus Tyynelä 6 LYHYIDEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN TOTEUTUS Lyhyet koulutustilaisuudet toteutettiin välisenä aikana. Koulutuksia järjestettiin Kehittämiskeskus Tyynelän osahanke alueella yhteensä 14, Sovatekin alueella 5 ja Kuopiossa 1. Nämä lyhyet infomuotoiset koulutukset kulkivat nimillä tai Lotosta nettiin - Tietoa rahapeliongelmasta (liite2). Lisäksi Tyynelän osahankealueella järjestettiin muokattuja infotilaisuuksia 5, jotka kulkivat nimellä Ässä hihasta Työkaluja ongelmapelaajan kanssa työskentelyyn (liite3). Myös Jyväskylän ja Kuopion hankealueen työntekijät kävivät pitämässä eri työyhteisöissä muokattuja infoja, mutta niitä ei ole tilastoitu. Tässä raportissa keskitytään koulutuksiin, joista on kerätty koulutuksiin osallistujilta palautetta. ongelmapelaamisen ja Lotosta nettiin -koulutukset olivat lähinnä luentotilaisuuksia ja ne antoivat tietoa rahapeliongelmasta, sen tunnistamisesta, puheeksiotosta ja hoitomahdollisuuksista. Ässä hihasta -koulutukset sisälsivät luennoinnin lisäksi toiminnallisia menetelmiä. 6.1 Koulutuksen sisältö ja oheismateriaali Koulutuksen keskeisinä sisältöinä olivat ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, riippuvuus ilmiönä, ongelmapelaamisen tunnistaminen sekä ongelmapelaajan kuntoutuminen. Näiden teemojen lisäksi koulutustilaisuuden alussa esiteltiin Pelissä -hankkeesta ja aihepiiriä lähestyttiin myös yhteiskunnallisella osiolla. Lyhyitä koulutustilaisuuksia muokattiin saatujen palautteiden pohjalta pitkin matkaa ja koulutusten keskeisinä sisältöinä olivat toukokuussa 2011 perus- ja ajankohtaista tietoa pelaamisesta, ongelmapelaaminen ilmiönä, ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto sekä pelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen. 7

8 Hanke-esittelyssä käytiin läpi hanke kokonaisuus: hankkeen rahoitus, hallinnointi, toimijaorganisaatiot, henkilöstö, tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset. Kunkin osahankkeen täsmällisemmät tavoitteet ja toiminta käytiin läpi niillä koulutuspaikkakunnilla, jota osahankkeen toiminta kosketti. Perus- ja ajankohtaista tietoa pelaamisesta osiossa käytiin läpi yhteiskunnallista näkemystä siitä miksi pelataan ja mitä pelataan, avattiin näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun, historiaan, lainsäädäntöön ja muualle maailmaan. Kohdassa avattiin lisäksi pelaamisen käsitteistöä ja tiedotettiin eri pelimuodoista, saatavuudesta, suomalaisten pelaamisesta lukuina, tutkimuksista, vaikutuksista, vaikutuksista läheisiin ja peliongelman synnystä. Ongelmapelaaminen ilmiönä avasi ongelmallisen pelaamisen piirteitä ja peliuskomuksia sekä pelaamisen diagnosointia ja riippuvuustekijöitä. Osiossa kyseenalaistettiin myös peliriippuvuutta suhteessa ongelmalliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksen mukaan (Orford 2008) ongelmallinen pelaaminen ei ole aina peliriippuvuutta vaan ihmisen käyttäytymisen ongelma, johon häneltä itseltään löytyy vastaukset. Ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja puheeksiottoon osiossa osallistettiin myös yleisö. Yleisöltä kysyttiin missä he ovat kohdanneet ongelmapelaamista ja mistä tunnistanut pelaamisen ongelmalliseksi. Tunnistamisosio käsitteli asiaa ensin yleisellä tasolla edeten tunnistamisen haasteisiin, riskiryhmiin ja riskitekijöihin. Osiossa käytiin läpi muutamia puheeksi oton välineitä sekä puhuttiin kohtaamisen merkityksestä. Pelaajan ja pelaajan läheisten auttamisosiossa tarkasteltiin pelaajan yksilöllistä kuntoutumista, kerrottiin erilaisista kuntoutumisen lähestymistavoista ja ettei ole olemassa yhtä oikeaa kuntoutumisen menetelmää. Lisäksi osiossa esiteltiin hoito ja kuntoutuspalveluita Suomessa. Lopuksi tiedotettiin koulutuksista ja nettisivustoista, joista on saatavilla lisätietoa asiasta. Koulutusmateriaalin dioja pystyi käyttämään sellaisenaan koulutuksissa tai tilaisuuden mukaan pystyi poimimaan haluamiaan dioja koulutukseen esim. jos koulutustilaisuus kesti 2 tuntia. Koulutustilaisuuksissa jaettiin materiaalia ongelmapelaamisesta. Yleisesti jaettavina olivat mm. seuraavat esitteet: Pelissä -hanke-esite Pelissä Tyynelän esite Pelissä -juliste Pelin merkit (THL, ent. Stakes) Suhteet pelissä ja Liikaa pelissä esitteet (THL) Mitä sinun tulee tietää rahapeliongelmasta esite (Sininauhaliitto) Peluuri esite Pelivoimapiiri esite Thl:n julkaisujen tilausesitteitä Apua peliongelmaan Tyynelän osahankealueella esite (Kehittämiskeskus Tyynelä/ Pelissähanke) Pöydällä oli esillä myös seuraavat näytekappaleet: Peliriippuvuus kartoitusinstrumentit (Sininauhaliitto) Rahapeliongelma - Yksilölle jätetty taakka kirja (Pekka Lund) Rulettipäiväkirja (Anneli Poutiainen) Kansio, jossa aiheeseen liittyviä lehtileikkeitä Esitteiden lisäksi muuna oheismateriaalina jaettiin tulosteet koulutusmateriaalista. Koulutustilaisuuksista kerättiin palautetta palautelomakkeella (liite 4). Palautteen perusteella koulutuksen sisältöä kehitettiin koko ajan. 8

9 6.2 Koulutustilaisuuksien yleiset järjestelyt, kouluttajat ja markkinointi ongelmapelaamisen tai Lotosta nettiin koulutustilaisuudet olivat noin puolen päivän mittaisia tilaisuuksia, joita järjestettiin Mikkelissä 5, Varkaudessa 4, Savonlinnassa 3 ja Pieksämäellä 2 kertaa. Yhteensä Tyynelän osahanke alueella näihin koulutuksiin osallistui 456 ihmistä. Jyväskylän alueella näitä infomuotoisia koulutuksia järjestettiin yhteensä 5 kertaa, joihin osallistujamäärä oli yhteensä 195 sekä Kuopiossa koulutustilaisuus järjestettiin yhden kerran, jossa osallistujia oli 46. Kaikkiaan Pelissä -hankkeen Keski- ja Itä-Suomen alueella ongelmapelaamisen tai Lotosta nettiin -koulutustilaisuuksiin osallistui 697 ihmistä. Tyynelän Pelissä-osahankkeen alueella järjestettiin lisäksi Ässä hihasta Työkaluja ongelmapelaajan kanssa työskentelyyn yhteensä 5 koulutustilaisuutta. Nämä jakautuivat seuraavasti: Mikkelissä 3 ja Savonlinnassa ja Varkaudessa yhden kerran. Ässä hihasta koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 97 ihmistä. Kaikkiaan Pelissä -hankkeen Keski- ja Itä-Suomen alueella infomuotoisiin koulutustilaisuuksiin osallistui 794 ihmistä. Koulutustilaisuuksien vastuuhenkilönä toimi saakka koulutussuunnittelija Kirsi Purhonen ja tämän jälkeen vastuuhenkilönä jatkoi Sari Naappi. Kouluttajina toimivat Tyynelän Kuntoutuskeskuksen johtaja Jyrki Koskela, Sisälähetysseuran Oppilaitoksen (myöh. Koulutuskeskus Agricola) kouluttaja Leena Paasikannas, Pelissä -hankkeen Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön (myöh. Sovatek-säätiö) projektityöntekijä Anne-Maria Perttula ja Kuopion Kriisikeskuksen projektityöntekijä Petri Miettinen sekä Pelissä -hankkeen Kehittämiskeskus Tyynelän projektisuunnittelija Kaija Smolander ja koulutussuunnittelijat Kirsi Purhonen ja Sari Naappi. Kouluttajaryhmää laajennettiin ja kouluttajiksi otettiin mukaan palvelupolkujen kehittämistyöryhmistä (Pokery) ja prosessikoulutuksessa olleita asiantuntijoita paikkakunnilta, joissa koulutustilaisuuksia pidettiin. Keväällä 2010 Mikkelissä pidetyssä Mikkelin A-klinikan ja Mielenterveysyksikön yhteistyön kehittämisiltapäivässä puhuivat psykologi Satu Flyktman ja sosiaalityöntekijä Sari Sirkiä-Lappalainen. Varkaudessa Lotosta nettiin - koulutustilaisuudessa keväällä 2011 mukana kouluttamassa olivat Varkauden psykiatrian poliklinikan sairaanhoitaja Raili Mehtonen, Varkauden Päihdeklinikan sosiaaliterapeutti Heli Kammonen. Koulutustilaisuuksien markkinointi toteutettiin sähköpostitse. Sähköpostikutsua jaettiin hankkeen kumppanuuspaikkakuntien terveys-, sosiaali-, työvoima-, opetus- ja nuorisoalan palveluihin, seurakuntaan sekä lukuisille kansalaisjärjestöjen toimijoille. Postittamisessa käytettiin hyödyksi mm. kaupunkien omia sähköisiä ilmoitustauluja ja valmiita sähköpostilistoja. Koulutuksen markkinointivaiheessa hyödynnettiin myös paikallista mediaa. Medialle lähetettiin informaatiota ja kutsuja tilaisuuteen. 6.3 Järjestetyt koulutustilaisuudet Tyynelän osahanke-alueella Koulutustilaisuudet käynnistyivät Tyynelän Pelissä-osahankkeen hankepaikkakunnilta, jatkuen Jyväskylään ja Kuopioon. Lisäksi koulutustilaisuuksia järjestettiin Jyväskylän ja Mikkelin lähikuntiin. Savonlinnassa ( ongelmapelaamisen), Juvalla ja Pieksämäellä (Lotosta nettiin) pidettäväksi suunnitellut koulutustilaisuudet jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Lisäksi Mäntyharjulla pidettäväksi suunniteltu Ässä hihasta koulutustilaisuus jouduttiin niin ikään perumaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kouluttajavastuut jakautuivat seuraavasti ja Lotosta nettiin koulutuksissa: 9

10 Paikkakunta ja päivämäärä Mikkeli Varkaus Pieksämäki Mikkeli, Savonlinna, Varkaus Pieksämäki, Varkaus, Lotosta nettiin Mäntyharju/ Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus, Lotosta nettiin Kangasniemi, Ässä hihasta koulutuksen ensimmäinen osio Koulutussisältö ja kouluttajat Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Jyrki Koskela Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Jyrki Koskela Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Leena Paasikannas Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kaija Smolander Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Leena Paasikannas Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Leena Paasikannas Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Leena Paasikannas Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Jyrki Koskela Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kaija Smolander Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Kaija Smolander Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Leena Paasikannas Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kirsi Purhonen Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Leena Paasikannas Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Leena Paasikannas Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kirsi Purhonen Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Leena Paasikannas Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely, Sari Naappi Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Sari Naappi Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Sari Naappi Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi 10

11 Savonlinna, Lotosta nettiin Mikkeli, Lotosta nettiin Savonlinna, Lotosta nettiin Varkaus, Lotosta nettiin Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Kaija Smolander Perus- ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto (sis. riippuvuusilmiönä osion), Sari Naappi Ongelmapelaajan auttaminen, Sari Naappi Perus- ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Ongelmapelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Kaija Smolander Perus- ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Kaija Smolander Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Ongelmapelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Kaija Smolander Perus- ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Raili Mehtonen Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Ongelmapelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Raili Mehtonen, Heli Kammonen ja Sari Naappi Kouluttajavastuut jakautuivat seuraavasti Ässä hihasta -koulutustilaisuuksissa: Mikkeli, Savonlinna, (muokattu 2h luento) Kangasniemi, Varkaus, Rahapeliongelman tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Puheeksioton harjoitus, Sari Naappi, Kaija Smolander Pelaajien hyvä hoito Mikkelissä, ryhmätyö (learning cafe) Infoa valtakunnallisista palveluista, Kaija Smolander Ajankohtaista tietoa ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Ongelmapelaamisen tunnistaminen (sis. riippuvuus ilmiönä), Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Sari Naappi Puheeksioton harjoitus, Sari Naappi, Kaija Smolander Pelaajien läheisten auttaminen, Kaija Smolander, Sari Naappi Pelaajien hyvä hoito Kangasniemellä, ryhmätyö (learning cafe) Infoa valtakunnallisista palveluista Pelissä-hankkeen esittely ja perustietoa rahapelaamisesta, Sari Naappi Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto, Sari Naappi Ryhmätyö pelaamisen hyödyistä ja haitoista, Kaija Smolander Ongelmapelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Kaija Smolander Ryhmätyö reikäleipätyöskentelystä, Kaija Smolander Oheinen taulukko kuvaa paikkakohtaista osallistujamääriä koulutustilaisuuksista Kehittämiskeskus Tyynelän osahanke-alueella: 11

12 Kaikkiaan Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen alueella tai Lotosta nettiin -koulutustilaisuuksissa kävi yhteensä 456 ihmistä. 6.4 Koulutustilaisuudet Jyväskylän ja Kuopion alueella Kouluttajavastuut jakautuivat seuraavasti: Jyväskylä, Hanke-esittely ja ajankohtainen tieto, Kirsi Purhonen, Jyrki Vihriälä Tunnistako Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kirsi Purhonen Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Jyväskylä, Jämsä, Kuopio, Lotosta nettiin Päätös, Kirsi Purhonen Hanke-esittely, Jyrki Vihriälä Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Kirsi Purhonen Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kirsi Purhonen Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Päätös, Jyrki Vihriälä Hanke-esittely, Jyrki Vihriälä Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Päätös, Jyrki Vihriälä Hanke-esittely, Sari Naappi Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Petri Miettinen Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Kaija Smolander Pelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen, Petri Miettinen 12

13 Viitasaari, Pihtipudas, Hanke-esittely, Jyrki Vihriälä Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Sari Naappi Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Sari Naappi Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Hanke-esittely, Jyrki Vihriälä Ajankohtainen tieto ongelmapelaamisesta, Jyrki Vihriälä Riippuvuus ilmiönä, Anne-Maria Perttula Ongelmapelaamisen tunnistaminen, Jyrki Vihriälä Ongelmapelaajan kuntoutuminen, Anne-Maria Perttula Päätös, Jyrki Vihriälä Osallistujamäärät Jyväskylän ja Kuopion osahanke-alueilla: Jyväskylä Jyväskylä Jämsä Kuopio Viitasaari Pihtipudas Kaikkiaan Jyväskylän ja Kuopion osahankealueilla koulutustilaisuuksissa kävi yhteensä 241 ihmistä. 7 KOULUTUSTILAISUUKSIEN ARVIOINTI Jokaisen koulutustilaisuuden jälkeen suunnittelija ja kouluttajat kävivät palautteen läpi. Palautteen perusteella koulutuksen sisältöjä täsmennettiin, koottiin yhteen ja palautteesta eriteltiin opiskelijoiden ja työelämän edustajien palautteet. Koulutuspaketin sisältöä arvioitiin koulutustilaisuuksien alkuvaiheessa välillä Pelissä -hankkeen koko henkilöstön kanssa sähköpostikeskusteluna. Väliarviointien myötä koulutussisältöjä poistettiin, tiivistettiin tai lisättiin, jotta koulutuksen sisältö saatiin vastaamaan yleisön tarvetta. Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen pilottikaupunkien kouluttamisen jälkeen pidettiin yksi arviointipalaveri, johon osallistui koko suunnitteluryhmä (Jyrki Koskela, Mari Tuomainen, Leena Paasikannas, Kaija Smolander, Kirsi Purhonen) sekä Anne-Maria Perttula Jyväskylästä. Koulutuspaketti ja sen palautteet käytiin läpi myös koulutuksen ohjausryhmässä ja Koulutustilanteita arvioitiin koko ajan ja koulutussisältöjä muokattiin palautteiden perusteella koko ajan. Palautteissa toivottiin enemmän tietoa myös viihdepelaamisesta sekä lasten ja nuorten pelaamisesta. Odotin tietoa myös tietokone- ja nettiriippuvuudesta 13

14 Paljon puhetta rahapelaamisesta, mutta toivoisin enemmän puhetta myös siitä mitä tapahtuu kun nuoret pelaavat heille sopimattomia pelejä. Se ei näy rahassa, mutta entäpä toiminnassa ja sosiaalisessa elämässä Lisäksi palautteissa kaivattiin enemmän konkreettisia esimerkkejä, joita voi käyttää työssään. Ehkä vielä enemmän työkaluja mm. puheeksiottamiseen ja arkeen yleensä Enemmän voisi olla käytännön menetelmiä ja toimintamalleja ja ehkä enemmän lapsiin liittyen Koulutustilaisuuksien palautteiden pohjalta koulutusdioja tiivistettiin, stilisoitiin ja dioihin lisättiin kaivattua tietoa. Lisäyksiä tehtiin tietopuoleen muun muassa uuden arpajaislain myötä sekä lisättiin dia pikavipeistä. Palautteiden perusteella koulutuksiin lisättiin tietoa läheisten kokemuksista ja oikeutuksesta saada hoitoa. Palautteissa noussut esiin huoli nuorten pelaamisesta ja sen vaikutuksista lapsen ja nuoren arkeen, otettiin koulutusjärjestelyissä huomioon. Näin ollen koulutukseen lisättiin dioja nuorten pelaamisesta sekä koulutukseen osallistujien toiveesta järjestettiin erillinen Nuoret pelissä koulutusiltapäivä Mikkeliin ( ), jossa luennoimassa oli Elämä On Parasta Huumetta ry:n Pelitaito-projektista Inka Silvennoinen ja Jyväskylän kaupungin erityispalveluista Kimmo Jouhki. Koulutustilaisuuksissa pyydettyjen palautteiden pohjalta saatiin perusinfokoulutuspaketin rinnalle suunniteltua myös toiminnallinen koulutusiltapäivä (Ässä hihasta ), joita markkinoitiin Kehittämiskeskus Tyynelän osahankealueelle. Kun tarjolla oli erilaisia koulutuspaketteja, voitiin koulutuksen tilaajan kanssa keskustella heidän tarpeisiinsa nähden sopivasta koulutustilaisuudesta. Aiheen konkretisointiin kaivattiin usein esimerkkejä pelaajien arjesta. Useassa opiskelijapalautteessa toivottiin pelaajan läsnäoloa koulutustilanteissa, jotta asia konkretisoituisi kuulijoille hyvin. kuntoutuja kertomaan aiheesta itse Joku (ex) -riippuvainen mukaan puhumaan myös! Pelaajan läsnäoloa koulutustilanteisiin ei harkittu, koska julkisesti kasvonsa antaminen aihealueelle vaatii hyvin edennyttä kuntoutumisen prosessia ja omakohtaista intoa tulla esitelmöimään aihealueesta. Aihealuetta konkretisoitiin asiakasesimerkein niiltä osin kuin kukin kouluttaja omasta kokemuksestaan siihen pystyi. Koulutuksen luentomaisen osan väliin jätetty pieni keskusteleva osio aktivoi kuulijoita ajattelemaan aihetta ja viemään sitä lähemmäksi omaa työtä, vapaa-aikaa tai opiskelua. Koulutuksissa käynyt yleisö oli tyytyväinen siihen, että heille jäi monistenippu koulutuksesta ja lähdemateriaaleja sekä oppaita oli tilaisuuksissa saatavilla. 8 LOPUKSI Lyhyiden koulutusten suunnittelu käynnistyi heti hankkeen alussa. Suunnitteluaika oli hyvin tiivis ja koulutuksien markkinointi käynnistyi marraskuussa Markkinoinnin ajankohta ei ollut paras mahdollinen alkuvuoden tilaisuuksiin nähden. Markkinointia ylläpidettiin kaikkien koulutustilaisuuksien 14

15 ilmoittautumisaikojen ajan ja mikäli ilmoittautumisia oli koulutustilaisuuteen tullut vähän, tehostettiin markkinointia ennen koulutustilaisuutta. Mikäli koulutuksiin tuli vähemmän kuin 10 ilmoittautunutta, peruttiin koulutustilaisuus. Markkinointia helpotti kaupunkien tiedottajien, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sekä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankeverkoston kanssa tehty yhteistyö. Markkinointia tuki myös medialle lähetetyt tiedotteet, joita he käyttivät ohjelmissaan ja lehtikirjoituksissa. Lisäksi oppilaitosten kanssa tehty yhteistyö tavoitti opiskelijat hyvin. Opiskelijat olivatkin tärkeä kohderyhmä, sillä ongelmapelaaminen ilmiönä on uusi asia ja opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöinä erittäin tärkeässä roolissa suhteessa ongelmapelaamisen tunnistamiseen, puheeksiottoon, pelaajan ja pelaajan läheisen hoitoon ja kuntoutumiseen. Markkinointia tehtiin laaja-alaisesti Keski- ja Itä-Suomessa, mutta se tavoitti suhteellisen pienen ammattilaisten joukon. Tämä kertoo osittain aiheen jäsentymättömyydestä palvelujärjestelmässämme: ongelmapelaamisilmiötä ei tunnisteta ja tiedosteta eikä ongelmapelaamisen ehkäisyä ja hoitoa mielletä vielä kuuluvaksi omaan työhön. Toisaalta se kertoo myös peruspalveluissa asiakastyötä tekevien työntekijöiden tiukkatahtisesta arjesta; asiakastyötä on paljon ja koulutuksiin on vaikea löytää aikaa. Tulevaisuudessa kehittämishaasteena onkin saada pelaamisilmiöstä tietoa vielä suuremmalle joukolle. Näitä voisi olla eri ammattialoilla toimivat ammattilaiset erisyispalveluista aina ehkäisevään työhön: esimerkiksi vapaaehtoistyötä tekevät, pelaajien läheiset, koulujen ja oppilaitosten henkilöstö, pankkitoimihenkilöt ja kunnalliset ja yksityiset terveysasemat. Ongelmapelaamisesta pidetyt koulutukset koettiin erittäin ajankohtaiseksi ja koulutukseen osallistujille heräsi kiinnostus myös lisäkoulutuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiannosta Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske) koordinoimat Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkko-opinnot ovat hyvä koulutusjatkumo Pelissä-hankkeen infokoulutuksiin osallistuneille. Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen alueella Mikkelin Ammattikorkeakoulu (MAMK) toteutti yhteistyössä Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä- osahanketyöntekijöiden kanssa edellä mainitun verkkoopintokokonaisuuden välisenä aikana. Verkko-opintoja markkinoitiin Pelissähankkeen infomuotoisissa koulutuksissa ja koulutuksiin osallistuneiden antamilla sähköpostilistoilla, jotta koulutukset toimisivat jatkumona tiedon lisäämisen prosessina. Pelissä-hankkeen aikana toteutettujen lyhyiden infomuotoisten koulutusiltapäivien ( ongelmapelaamisen, Lotosta nettiin ja Ässä hihasta) palauteiden myötä voi todeta, että koulutustilaisuudet olivat ajankohtaisia ja koulutuksille oli tarvetta hankkeen alueella. Arpajaislain uudistuminen, yhteiskunnalliset puheenaiheet aiheesta sekä pikavippiongelmien nouseminen valtakunnan uutisoinnin asteelle tukivat koulutuksien ajankohtaisuutta. Lyhyitä infokoulutustyyppiset koulutukset juurrutettiin hankkeen aikana Riippuvuusklinikka Tyynelään, josta koulutuksien markkinointia ja koulutustilaisuuksia järjestetään yhteistyössä Kuopion Kriisikeskuksen ja Sovatek-säätiön kanssa. LÄHTEET Ahonen & Halinen Yhteisöllinen avohoito rahapeliongelmaisten tukena. Mallin kehittäminen ja yhteisöhoidon vaikutukset. STAKES. Raportteja 12/

16 Murto, A Peliongelman hoito päihdehuollossa Sattuma vai tarkoitus. Tutkielma ongelmapelaajien hoitoon sijoittumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsingin yliopisto. Smolander, K. & Äijö, M Alkuselvitys ongelmapelaajien ja heidän läheistensä hoidon tietotaidosta Pelissä -hankkeen pilottikaupungeissa. Tyynelän kehittämiskeskus. Äijö, M Työpapereita. Tyynelän Kehittämiskeskus/Pelissä -hanke. Liite 1 16

17 TUNNISTATKO ONGELMAPELAAMISEN? Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja määrittäminen on suomalaisessa palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa vähäistä. Onko pelaaminen ongelmallista silloin kun pelaaminen on ajanvietettä tai siitä haetaan jännitystä elämään? Milloin pelaamisesta tulee ongelma? Tyynelän Kehittämiskeskus on osallisena Pelissä hankkeessa ( ). Pelissä -hanke on monitoimijahanke, jonka toimijoina ovat Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Kuopion Kriisikeskus ja Tyynelän Kehittämiskeskus. Tarjoamme Teille maksutonta koulutusta Tyynelän osahankkeen yhteistyöpaikkakunnalla Mikkelissä, Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Varkaudessa. Koulutuspäiviä järjestetään kaksi kullakin paikkakunnalla, jotta työyhteisöstä mahdollisimman moni voisi osallistua koulutukseen. Koulutuspäivien sisältö on samanlainen. Koulutus on suunnattu kaikille niille, jotka työssään, vapaaehtoistyössään tai omassa elämässään ovat kohdanneet ongelmapelaamista tai haluavat tunnistaa ilmiötä. Koulutuksen tavoitteena on antaa yleistä tietoa ongelmapelaamisen tilanteesta Suomessa, riippuvuudesta ilmiönä, ongelmapelaamisen tunnistamisesta ja ongelmapelaajien hoitomahdollisuuksista Mikkeli, Mikkelin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan kampus, auditorio, Raviradantie Varkaus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, rakennus B, auditorio Osmajoentie Pieksämäki, Sisälähetysseuran oppilaitos, auditorio, Huvilakatu Mikkeli, Mikkelin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan kampus, auditorio, Raviradantie Savonlinna, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonniemen kampus, auditorio, Savonniemenkatu Varkaus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, rakennus B, auditorio Osmajoentie Pieksämäki, Sisälähetysseuran oppilaitos, auditorio, Huvilakatu 31 Ilmoittautumiset viikkoa aikaisemmin tai Ohjelma: 12:00 Tervetuloa, hanke-esittely ja ajankohtaista tietoa pelaamisesta 12:45 Riippuvuus ilmiönä 13:30 Ongelmapelaamisen tunnistaminen 14:15 Kahvi 14:45 Ongelmapelaajien kuntoutuminen 15:30 Tilaisuuden päätös, prosessikoulutuksen informointi, lähdemateriaalit Tilaisuuden kouluttajina toimivat Tyynelän Kehittämiskeskuksen Pelissä-hankkeen projektisuunnittelija Kaija Smolander ja koulutussuunnittelija Kirsi Purhonen, Tyynelän Kuntoutuskeskuksen johtaja Jyrki Koskela, kouluttaja Leena Paasikannas sekä Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön Pelissä-hankkeen projektityöntekijä Anne-Maria Perttula. Kouluttajat vaihtelevat paikkakunnittain. Liite 2 17

18 Pelissä-hankkeen infokoulutukset Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahanke tarjoaa maksutonta koulutusta Tyynelän osahankealueen yhteistyöpaikkakunnilla: Savonlinnassa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Varkaudessa. Koulutus on suunnattu kaikille niille, jotka työssään, vapaaehtoistyössään tai omassa elämässään ovat kohdanneet ongelmapelaamista tai haluavat tunnistaa ilmiötä. Koulutuksen tavoitteena on antaa yleistä tietoa peliongelmasta, sen tunnistamisesta ja hoidosta. Lotosta nettiin tietoa rahapeliongelmasta klo Savonlinna, Linnala opisto, Sotilaspojankatu klo Pieksämäki, Koulutuskeskus Agricola auditorio, Huvilakatu klo Varkaus, Soisalo-opisto, Taipaleentie 24 Tilaisuuden luennoitsijoina toimivat Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä -hankkeen projektisuunnittelija Kaija Smolander ja koulutussuunnittelija Sari Naappi Nuoret pelissä nuorten pelaaminen ja pelihaitat klo Mikkeli, Ammattikorkeakoulun Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, A-talon Seminaarisali Tilaisuuden luennoitsijoina toimivat Elämä On Parasta Huumetta ry:n Pelitaito-projektin projektipäällikkö Inka Silvennoinen ja Jyväskylän kaupungin erityispalvelujen psyk.sairaanhoitaja Kimmo Jouhki. Lisätietoa koulutuksista pelissa.fi-sivuilta. Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta. tai puh Pelissä hanke ( ) on Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Toimijoina ovat Sovatek-säätiö, Kuopion Kriisikeskus ja Kehittämiskeskus Tyynelä. Liite 3 18

19 Ässä hihasta Työkaluja ongelmapelaajan kanssa työskentelyyn Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemisali To , klo (I koulutuspäivä) To , klo (II koulutuspäivä) Rahapelaaminen voi olla mukavaa ja jännittävää ajanvietettä. Mutta miksi pelaamisesta tulee toisille ongelma? Tilaisuus on tarkoitettu työssään ongelmapelaamista kohtaaville. Koulutus on kaksipäiväinen, josta koulutukseen osallistuja saa ensimmäisenä päivänä perustietoa rahapelaamisesta ja toisena päivänä työkaluja ongelmapelaajien ja läheisten kanssa työskentelyyn. Ohjelma to : 13:00 Tervetuloa, Pelissä- hankkeen esittely ja ajankohtaista tietoa pelaamisesta 13:45 Riippuvuus ilmiönä 14:15 Kahvi 14:45 Ongelmapelaamisen tunnistaminen 15:15 Pelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen 15:45 Keskustelua ja välitehtävän anto 16:00 Tilaisuuden päätös Ohjelma to : 13:00 Tervetuloa ja välitehtävän purku 13:45 Puheeksi oton harjoitus ja purku 14:00 Kahvi 14:20 Pelaajan ja pelaajan läheisten auttaminen 15:00 Pelaajien hyvä hoito Kangasniemellä 15:40 Infoa valtakunnallisista palveluista 16:00 Koulutusiltapäivän päätös 19

20 Kouluttajina toimivat Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-hankkeen projektisuunnittelija Kaija Smolander ja koulutussuunnittelija Sari Naappi. Koulutus on maksuton! Ilmoittautumiset mennessä tai puh Pelissä hanke ( ) on Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Toimijoina ovat Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Kuopion Kriisikeskus ja Kehittämiskeskus Tyynelä. 20

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue Salla Karjalainen @sallakar_ Miksi rahapelejä pelataan? Unelma jättipotista, ajanviete, älyllinen haaste, mielialan säätely, sosiaaliset tekijät Miten rahapelihaitat

Lisätiedot

Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kohtaaminen, tuki ja hoito

Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kohtaaminen, tuki ja hoito Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kohtaaminen, tuki ja hoito Pelissä hankkeen prosessikoulutus rahapeliongelmia kohtaavalle ammattihenkilöstölle Raportti 2011 Kirsi Purhonen Sari Naappi Tämä rahapeliongelmia

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Kehittämispäällikkö saini.mustalampi@thl.fi 6.3.2009 Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa/ Saini Mustalampi 1 THL on tutkimus- ja kehittämislaitos,

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen Saini Mustalampi, THL Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen (Raha)pelihaittojen ehkäisyä on tieteellisesti tutkittu kansainvälisestikin vasta vähän, Suomessa ei

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

VÄLIHAASTATTELURAPORTTI

VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahankkeen VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Sidosryhmien näkemyksiä osaamisestaan peliongelmien tunnistamisessa ja hoidossa, sekä yhteistyöstä Pelissä-osahankkeen kanssa 9.6.0

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen Aluefoorumi 7.10.2017 Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaaminen Se on tuurista kiinni. Millainen rahapelaaja olet? Tee testi Katsotaan, millainen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA!

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA! Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy 14.9.2011 TERVETULOA! Tervetuloa! 8:45 Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä Antti Murto, Peliklinikka 9:30 Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

PALAPELIÄ RAKENTAMASSA

PALAPELIÄ RAKENTAMASSA PALAPELIÄ RAKENTAMASSA Matkakertomus Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahankkeen koulutuksen ja hoidon kehittämisen yhteistyöstä 26.5.2011 Sari Naappi & Kaija Smolander 0 PALAPELIÄ RAKENTAMASSA Matkakertomus

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3. Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Yleisesti (riippuvuusongelmat) Riippuvuudet (erityisesti

Lisätiedot

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. Pelin. merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. Pelin. merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville TUKIAINEISTO Pelihaitat Pelin merkit Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville Sisältö 1 Johdanto 2 2 Rahapelaaminen ja rahapelit 3 3 Ajanvietteestä riippuvuuteen rahapelaamisen tasot

Lisätiedot

Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö

Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus 18. Kansallinen väkivaltafoorumi Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä tavoitteena turvallisuus Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori,

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 1 Kuopion vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 2 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla osallistuit Avita Kaveria peruskoulutukseen?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (5) 110 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Näreen ym. aloitteesta virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille HEL 2012-013152 T 00 00 03 Päätös Lautakunta

Lisätiedot

Väistö Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä- Suomessa. Kehittäjäsosiaalityöntekijä Olli Humalamäki

Väistö Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä- Suomessa. Kehittäjäsosiaalityöntekijä Olli Humalamäki Väistö 2014-2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä- Suomessa Kehittäjäsosiaalityöntekijä Olli Humalamäki Hankkeen tarkoitus Vahvistetaan hankealueen kuntien väkivaltaosaamista ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö osaksi oppilaitoksen arkea? yhteisöllinen opiskeluhuolto oppilaitosyhteisöissä

Ehkäisevä päihdetyö osaksi oppilaitoksen arkea? yhteisöllinen opiskeluhuolto oppilaitosyhteisöissä Ehkäisevä päihdetyö osaksi oppilaitoksen arkea? yhteisöllinen opiskeluhuolto oppilaitosyhteisöissä Marjo Kolehmainen Preventiimitapaaminen, Jyväskylä 21.5.2015 Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus

Lisätiedot

OPI -hanke opiskelua ja kuntoutusta. Irja Kiisseli suunnittelija

OPI -hanke opiskelua ja kuntoutusta. Irja Kiisseli suunnittelija OPI -hanke opiskelua ja kuntoutusta Irja Kiisseli suunnittelija 16.9.2014 OPI -hanke Toteutettiin vuosina 2011-2013 Ammatillista perustutkintoa opiskeleville nuorille, joiden opinnot olivat pitkittymässä

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Rahapelaaminen ja terveys, mitä tekemistä niillä on keskenään? Kun katsotaan rahapelaamisen

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017 VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 207.2.207 Tuomo Turja Taloustutkimus t-63/ttu 20..207 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus on toteutettu Veikkaus Oy:n toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika tiistai 5.2.2013 klo 13.00-15.30 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Eero Pirttijärvi Liisa

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen. Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke

LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen. Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke Mistä puhutaan, kun puhutaan ongelmallisesta pelaamisesta Mediakasvatuksesta

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Lasten ja nuorten liikapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy koulutus 1 Lähteet ja tukimateriaali 2 1 Pelihaittojen ehkäisy Aikuisen vastuu Vanhempien roolin

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Ihmisiä Päihdetyössä

Ihmisiä Päihdetyössä Ihmisiä Päihdetyössä -seminaari 27. 28.11.2014 Jyväskylä Yhteisöllisyys päihde- ja mielenterveystyön työvälineeksi ja laatutekijäksi! Avoimessa koulutustarjonnassamme mm. Yhteisöhoito 2015-2016 (20 op)

Lisätiedot

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 30.10.2015 Ilkka Jokinen 1 Esityksen teemat 1. Vaalijalan kuntayhtymä lyhyesti 2. Erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

YHDESSÄ! KOKEMUKSIA MIKKELIN TOISEN ASTEEN PROJEKTIVIIKOLTA. yesverkosto.fi

YHDESSÄ! KOKEMUKSIA MIKKELIN TOISEN ASTEEN PROJEKTIVIIKOLTA. yesverkosto.fi YHDESSÄ! KOKEMUKSIA MIKKELIN TOISEN ASTEEN PROJEKTIVIIKOLTA yesverkosto.fi "Lukiokoulutuksen tehtävä on kehittää valmiuksia työelämään ja työhön." LOPS 2016 YES lukiot työelämään hanke pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Ajassa liikkuu. Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Saini Mustalampi

Ajassa liikkuu. Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Saini Mustalampi Ajassa liikkuu Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle Saini Mustalampi Suomalaisten rahapelaaminen 2011 2015 väestökysely julkaistaan 14.12.2015 Todennäköinen rahapeliriippuvuus

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN ProMainari MIKÄ? Selvitys kaivosalan ammattityöntekijöiden koulutuksen: nykytilasta tason kehittämisestä ja yhtenäistämisestä koordinointitarpeesta laadusta

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Jokaisella meistä on oma roolimme turvallisuuden luojana ja sen ylläpitäjänä. Turvallisuus tuottaa toiveikkuutta ja suunnan siihen, mihin tulee pyrkiä. Susanna Leimio Ulkoapäin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta 30.1.2014 Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut,oikeusturva

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot