VÄLIHAASTATTELURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLIHAASTATTELURAPORTTI"

Transkriptio

1 Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahankkeen VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Sidosryhmien näkemyksiä osaamisestaan peliongelmien tunnistamisessa ja hoidossa, sekä yhteistyöstä Pelissä-osahankkeen kanssa Kehittämiskeskus Tyynelä Pelissä-osahanke Kaija Smolander ja Sari Naappi 0

2 Sisältö JOHDANTO... PELISSÄ-HANKE... VÄLIHAASTATTELUJEN TARKOITUS JA MENETELMÄT... VÄLIHAASTATTELUN TULOKSET Ongelmapelaamisen tiedostaminen ja puheeksiotto Keinot tunnistaa ja puheeksiottaa Palveluihin ohjautuminen Ongelmapelaajia kohtaa ja hoitaa Jatko-ohjaus Asiakkaana ongelmapelaaja ja ongelmapelaajan läheinen Tyypillinen asiakas Ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarjotut palvelut Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kanssa työskentely Erityishuomio..... Tarjotun avun arviointi..... Saatu palaute.... Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä palveluiden kehittäminen..... Kehittämisenkeinot..... Palvelupolku..... Ehkäisevä työ Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kanssa tehtävään työhön saatu tuki Esimiesten tuki Ongelmapelaamiseen liittyvä tietotaito Erityisosaaminen Lisätiedon lähteet Materiaali Yhteistyö muiden yksiköiden kanssa Yhteistyö Pelissä-hankkeen kanssa Pelissä-hankkeelta saatu tuki Tiedottaminen Pelissä nettisivut Oma rooli...

3 .9 Yhteistyön eteneminen... 5 POHDINTA... Lähteet... 6 Liite... 7

4 JOHDANTO Rahapelien tarjonta on laajentunut vuosi vuodelta. Internet ja ympäri vuorokauden avoinna olevat palvelut ovat lisänneet pelaamisen mahdollisuuksia. Yhteiskuntamme on viihteellistynyt ja puoltaa kuluttamisenkulttuuria. Aikaamme kuuluu lisääntynyt vapaa-aika ja yksilön vapaus. Saamme mm. lukea iltapäivälehdistä sankaritarinoita pokeripöydissä toisten kustannuksella äkkirikastuneista kauniista ja rohkeista ihmisistä. Me suomalaiset olemme innokkaita rahapelien pelaajia kansainvälisestikin mitattuna. Emme silti käyttäisi näin paljon aikaa ja rahaa pelaamiseen, ellei sitä olisi tehty meille niin tavattoman helpoksi. Rahapelien haitoista tulisi tiedottaa nykyistä enemmän. Nuorella iällä aloitettu rahapelaaminen on vakavasti otettava peliongelman riskitekijä. Nuorten aivojen kehitys on vielä kesken, ja ne ovat herkempiä runsaan pelaamisen aiheuttaman mielihyvän aikaan saamalle riippuvuudelle. Suomessa rahapelaamisen ikäraja on 8 -vuotta, poikkeuksena RAY:n raha-automaattipelit, joiden pelaamisen ikäraja nousee 5-vuodesta 8-vuoteen vasta kesällä 0. Vuoden 00 kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulua käyvistä pojista jopa 0 prosenttia oli pelannut rahapelejä vähintään kerran viikossa. Rahapelaaminen oli yleisintä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten keskuudessa. Pojat olivat pelanneet kaikissa oppilaitoksissa selvästi enemmän kuin tytöt. Rahapelaamisesta aiheutuneet ongelmat vaihtelevat satunnaisista pikavipeistä vakaviin, jopa itsetuhoisiin ongelmiin. Pakkomielteisesti pelaavalle kaikki on kaupan, niin omaisuus, aika, arvot, terveys kuin ihmissuhteet. Ihminen saattaa pystyä pitämään vaikeankin peliongelmansa vuosikausia salassa läheisiltään. Koska ongelmapelaajat ovat varsin heterogeeninen ryhmä, eikä peliongelma näy ihmisestä päällepäin, sen tunnistaminen ja puheeksiotto voidaan kokea hankalaksi. Meillä ei esimerkiksi ole totuttu puuttumaan ihmisen rahankäyttöön, vaan talousasioiden koetaan olevan jokaisen yksityisasia. Pelaaminen saattaa hukkua rinnakkaisongelmien, kuten liiallisen päihteiden käytön tai mielenterveysongelmien varjoon. Rahapeliongelman määrittelyyn ei myöskään ole olemassa luotettavaa mittaria, koska yksilölliset erot voivat vaihdella merkittävästi sen suhteen onko ihmisen pelaamiseen käyttämä aika ja raha hänelle haitallista. Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä tuen ja hoidon haasteena Suomessa vielä on, ettei sitä ole juurikaan tarjolla, tai siitä ei tiedetä edes paikallisessa palvelujärjestelmässä saati yleisemmin. Suomessa peliongelman hoidon järjestäminen on ensisijaisesti kuntien vastuulla, mutta hoitoa on tarjolla myös joissain kolmannen sektorin tuottamissa erityispalveluissa. Ongelmapelaamista hoidetaan pääasiassa päihde- ja mielenterveysyksiköissä. Kuitenkin yhä edelleen sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä olisi tarve pelierityiseen lisäkoulutukseen.

5 PELISSÄ-HANKE Pelissä-hanke on vuosille ajoittuva Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Hankkeen toimijoina ovat Kehittämiskeskus Tyynelä, Kuopion Kriisikeskus ja Sovatek-säätiö (entinen Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö), joka hallinnoi koko hanketta. Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä -osahankkeessa toimii kaksi työntekijää, projektisuunnittelija ja koulutussuunnittelija. Osahankkeen pilottikaupunkeina ovat Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna ja Varkaus, joissa hanke toteutetaan yhteistyössä mm. hankealueen psykososiaalistenpalveluiden kanssa. Yhteistyötahoina toimivat lisäksi alueelliset ja valtakunnalliset peli-, päihde- ja mielenterveystyön kehittämishankkeet ja järjestöt, sekä Riippuvuusklinikka Tyynelä, Koulutuskeskus Agricola ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.. Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä osahankkeen tavoitteet: Ongelmapelaajien avohoidon ja vertaistuen kehittäminen Ongelmapelaajien läheisten tuen kehittäminen Alueellisten palvelupolkujen kehittäminen Ammattihenkilöstön tietotaidon lisääminen moniportaisella koulutuksella Taulukko. Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahankkeen tavoitteet VÄLIHAASTATTELUJEN TARKOITUS JA MENETELMÄT Välihaastattelujen tarkoituksena oli tehdä Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä -osahankkeen väliarviointi. Haastatteluilla selvitettiin osahankkeen keskeisimpien yhteistyökumppaneiden näkemyksiä siitä, kuinka ongelmapelaamisen tiedostaminen ja puheeksiotto, sekä ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarjottavat palvelut olivat muuttuneet Pelissä-hankkeen aikana. Lisäksi selvitettiin kuinka Pelissä-hanke oli tukenut haastateltavien ongelmapelaamiseen liittyvää tietotaitoa, ja millaiseksi haastateltavat olivat kokeneet yhteistyön hankkeen kanssa. Hankkeen alussa kesällä 008 pilottipaikkakunnilla tehtiin välihaastattelun kaltainen alkuselvitys. Alkuselvityksen haastattelulomakkeen suunnittelun pohjan oli käytetty Turjan (006) tutkimusta: Kuntien käytännöt ja tiedon taso rahapeliongelmaisten hoidossa. Välihaastatteluja varten alkuselvityksen haastattelulomake muokattiin tarkoituksenmukaiseksi. Osahankkeen väliarviointia rakennettiin vertaamalla näiden kahden haastattelun tuloksia. Projektisuunnittelija ja koulutussuunnittelija haastattelivat yhteensä yhteistyökumppania hankkeen pilottikaupungeista. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa kaksi on esitetty paikkakunnittain ne työyksiköt joissa välihaastattelu tehtiin. Haastatteluajankohdat sovittiin haastateltavien kanssa etukäteen, ja haastateltavat saivat välihaastattelukysymykset sähköpostitse ennen varsinaista haastattelua. Haastattelut tehtiin välisenä aikana haastateltujen työyksiköiden tiloissa. Haastattelut koostuivat :sta ongelmapelaamisen tunnistamiseen, hoitoon, erikoisosaamiseen ja koulutukseen sekä hanketyöskentelyyn liittyvästä kysymyksestä (liite ). Haastatteluissa esitetyt kysymykset olivat avoimia, joihin haastatellut saivat vastata omin sanoin. Haastattelut kestivät 5

6 minuutista ½ tuntiin. Työnjakona oli, että toinen hankkeen työntekijöistä haastatteli ja toinen kirjasi vastaukset joko käsin tai suoraan kannettavalle tietokoneelle. Haastatteluista kolme projektisuunnittelija kävi tekemässä yksin, jolloin hän nauhoitti haastattelut ja litteroi ne myöhemmin. Haastateltujen työyksiköt Mikkelin A-klinikka Mikkelin mielenterveysyksikkö Mikkelin talous- ja velkaneuvonta Pieksämäen päihde- ja mielenterveysyksikkö (päihdepoliklinikka) Pieksämäen päihde- ja mielenterveysyksikkö (psykiatrianpoliklinikka) Pieksämäen vammaispalvelut Savonlinnan A-klinikka Savolaiset selviytyjät ry Varkauden A-klinikka Varkauden lasten ja nuortenkeskus Nikula Varkauden psykiatrianpoliklinikka Taulukko. Välihaastatteluun haastateltujen työyksiköt VÄLIHAASTATTELUN TULOKSET Välihaastattelu toi esiin sen, miten Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä -osahanke oli kahden vuoden aikana edennyt pilottikaupungeissa, ja mihin asioihin sidosryhmien mielestä hankkeen tulisi viimeisenä toimintavuotena kiinnittää huomiota. Seuraavassa esitetään välihaastattelun tulokset.. Ongelmapelaamisen tiedostaminen ja puheeksiotto Yhdestätoista haastatellusta yhdeksän koki, että viimeisen kahden vuoden aikana ongelmapelaamisen tiedostaminen ja puheeksiotto olivat lisääntyneet heidän työyksikössään. Kolme haastateltavaa mainitsi, että nykyisin pelaamisen puheeksiotto oli normaali käytäntö. Haastatelluista yksi kertoi peliongelman olleen enemmän esillä työyhteisössään ja puheeksioton näin ollen tehostuneen, ja toinen työntekijä totesi vievänsä Pelissä-hankkeen prosessikoulutuksen antia työtoverilleen ja pitävänsä keskustelua aiheesta muutoinkin yllä. Yksi haastatelluista kertoi olleensa mukana Pelissä-hankkeen kokoamassa paikallisessa ongelmapelaajien ja heidän läheisten palvelupolkujen kehittämistyöryhmässä (Pokery) toimensa alusta asti. Hänen kohdallaan tiedostaminen ja puheeksiotto ei ollut merkittävästi muuttunut, vaan hän oli pyrkinyt viimeisen puolentoista vuoden aikana ottamaan pelaamisen puheeksi kaikkien asiakkaittensa kanssa. Kaksi haastatelluista nosti esiin, että ennen Pelissä-hankkeen kanssa aloitettua yhteistyötä peliongelma oli heidän työyhteisöissään aiheena suhteellisen vieras ja suurin osa yksiköiden työntekijöistä oletti, ettei heillä juurikaan asioi ongelmapelaajia tai heidän läheisiään. Koulutuksen ja Pokery:en kautta tietoisuus ja puheeksiottaminen olivat lisääntyneet. Yksi haastateltu mainitsi, ettei ongelmapelaajien hoito aiemmin edes kuulunut heidän yksikölleen. Kahdella työntekijällä oli mielikuva, että henkilöt jotka kokevat tarvitsevansa apua peliongelmaansa hakeutuvat nimenomaan haastateltujen työyksiköiden tarjoaman 5

7 palvelun piiriin. Toisaalta nämä haastatellut totesivat, että myös muilta kuin liiallisen pelaamisen vuoksi hoitoon hakeutuneilta oli aktiivisemmin alettu kysymään pelaamisesta. Yksi haastateltu luonnehti, että itse muisti aiempaa rohkeammin ottaa pelaamisen puheeksi asiakkaittensa kanssa, mutta voisi jakaa prosessikoulutuksessa saamaansa tietoa enemmän työyhteisölleen. Tunnistaminen ja puheksiotto on lisääntynyt 9 Pysynyt samana Omalla kohdalla on lisääntynyt Ei tarvitse tunnistaa Kysyminen on normaalia ja luonnollista Lisätty yksikkön päivystyshaastatteluun Kuvio. Haastateltujen näkemys siitä, kuinka ongelmapelaamisen tiedostaminen, tunnistaminen ja puheeksiotto ovat muuttuneet kahden viimeisen vuoden aikana heidän työyksikössään.. Keinot tunnistaa ja puheeksiottaa Haastatelluista kuusi kertoi kysyvänsä pelaamisesta yksikköönsä hakeutuneilta asiakkailta yleensä muun alkutilanteen kartoituksen lomassa. Yksi haastateltu tähdensi, että asiakkaan pelaamiseen liittyvä kysymys oli lisätty heidän yksikössään käytössä olevaan päivystyshaastatteluun. Toinen haastateltu totesi pelaamisesta kysymisen olevan helppoa, koska yksikössä käyvillä ihmisillä oli muutoinkin niin erilaisia elämän pulmia. Haastateltu pohti, että heidän yksikössään pelaamisen puheeksiotto oli varmasti luontevampaa, kuin esimerkiksi lääkärin vastaanotolla. Aiheesta kysyminen oli selkeästi aiempaa aktiivisempaa, korosti yksi haastatelluista. Kaksi haastateltua kertoi käyttävänsä puheeksioton tukena teemaan liittyviä oppaita ja toiset kaksi mainitsi käyttävänsä toisinaan puheeksiottoon Lie Bet - kysymysparia. Kaksi haastateltua sanoi pelaamisen otettavan puheeksi silloin, jos asiakkaan tilanteessa oli viitteitä liialliseen pelaamiseen esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien tai sekaisin olevan päivärytmin vuoksi. Kolme haastateltua selitti pelaaminen tulleen yleensä puheeksi siinä tapauksessa, että asiakas otti asian itse esille... Palveluihin ohjautuminen Kuusi haastateltua totesi ongelmapelaajien pääasiassa hakeutuvan oma-aloitteisesti tai läheisensä ohjaamana avun piiriin. Asiakkaita ohjautui hoitoon myös sosiaalitoimen, perus-, opiskelu- ja työterveyshuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kautta. Yhden haastateltavan yksikköön asiakkaat ohjautuivat lähetteellä. Kolme haastateltua kertoi ihmisten, joilla oli pelaamisesta johtuvia ongelmia, ohjautuneen heidän yksikköönsä ensisijaisesti jonkin muun ongelman vuoksi. Näiden ihmisten kohdalla peliongelma tuli ilmi alkuhaastattelussa tai hoidon myöhäisemmässä vaiheessa. Yhteen yksikköön asiakkaita oli ohjautunut myös valtakunnallisen auttava puhelimen Peluurin kautta... Ongelmapelaajia kohtaa ja hoitaa Kysyttäessä kuka tai ketkä ensisijaisesti kohtaavat ja/tai hoitavat ongelmapelaajia ja heidän läheisiään, vastasi kolme haastateltua olevansa itse työyksikössään se työntekijä jolle pelaajat ja pelaajien läheiset ohjautuivat. Viisi haastateltua kertoi kaikkien yksiköittensä työntekijöiden kohtaavan/hoitavan 6

8 ongelmapelaajia. Yksi haastateltu mainitsi itsensä lisäksi yksikön johtajan hoitaneen pelaajia. Toinen haastateltu korosti, että vaikka pelaajat ensisijaisesti ohjautuivat hänelle asiakkaiksi, tulevaisuuden tavoitteena olisi että pelaaja-asiakkaat ohjautuisivat tasaisemmin kaikille yksikön työntekijöille... Jatko-ohjaus Asiakkaitaan vertaisryhmään oli ohjannut neljä, A-klinikalle kolme ja talous- ja velkaneuvontaan kaksi haastatelluista. Yhden maininnan saivat pankki, työterveyshuolto, terveyskeskuslääkäri, mielenterveysyksikkö, sosiaalitoimi ja seurakunnan diakoni. Kaksi kertoi ohjanneensa asiakkaita valtakunnalliseen mobiilipalvelu Pelivoimapiiriin. Varkauden A-klinikan ja psykiatrian poliklinikan työntekijät nostivat esiin keskinäisen työparityöskentelynsä, eli heillä oli myös yhteisiä asiakkaita. Neljä haastateltua totesi, ettei ollut ohjannut asiakkaittaan muiden palveluiden piiriin. Kolme muisteli aiemmin ohjanneensa ongelmapelaajia laitoskuntoutukseen.. Asiakkaana ongelmapelaaja ja ongelmapelaajan läheinen Alla olevasta kuviosta kaksi käy ilmi kuinka monta ongelmapelaajaa ja pelaajan läheistä kullakin haastateltavalla oli viimeisen vuoden aikana ollut asiakkaana. Esimerkiksi Mikkelin A-klinikalla työskentelevä haastateltu arvioi, että hänellä oli vuoden aikana asiakkaana 5 ongelmapelaajaa ja kuusi pelaajan läheistä. Mikkeli A-klinikka Mikkeli Mielenterveysyksikkö Mikkeli Talous- ja velkaneuvonta Pieksämäki Päihdepoliklinikka Pieksämäki Psykiatrian poliklinikka Pieksämäki Vammaispalvelut Savonlinna A-klinikka Savonlinna Savolaiset selvityjät ry Varkaus A-klinikka Varkaus Psykiatrian poliklinikka Varkaus Lasten ja nuorten keskus Ongelmapelaajia Läheisiä Kuvio. Viimeisen vuoden aikana haastatelluilla asiakkaana olleet ongelmapelaajat ja heidän läheisensä. 7

9 .. Tyypillinen asiakas Haastateltujen työyksiköistä viidessä oli ongelmapelaaja-asiakkaista enemmistö miehiä. Kolmessa työyksikössä miehiä ja naisia oli asiakkaina yhtä paljon, ja kolmessa yksikössä kaikki vuoden aikana asioineet ongelmapelaajat olivat olleet miehiä. Kaiken kaikkiaan ongelmapelaaja-asiakkaista miehiä oli 7 % ja naisia 6 %. Naisia 6 % Miehiä 7 % Kuvio. Haastatelluissa yksiköissä asioivien ongelmapelaajien sukupuolijakauma Taulukosta kolme käy ilmi, että suuressa osassa haastatteluun osallistuneista yksiköistä ongelmapelaajaasiakkaiden ikäjakauma oli laaja, mutta pääosin ongelmapelaajat olivat työikäisiä. Varkauden lasten ja nuortenkeskus Nikulassa ja Pieksämäen vammaispalveluiden neuropsykiatrisen ohjaajan luona asioi vain nuoria asiakkaita. YKSIKKÖ Mikkelin A-klinikka Mikkelin mielenterveysyksikkö Mikkelin talous- ja velkaneuvonta Pieksämäen päihdepoliklinikka Pieksämäen psykiatrianpoliklinikka Pieksämäen vammaispalvelut Savonlinnan A-klinikka Savonlinnan Savolaiset selviytyjät ry Varkauden A-klinikka Varkauden lasten ja nuorten keskus Nikula ASIAKKAIDEN IKÄJAKAUMA 8 65 vuotta 8 60 vuotta 5 0 vuotta 58 vuotta 0 58 vuotta 9 vuotta 5 70 vuotta 0 0 vuotta 0 60 vuotta 5 0 vuotta Taulukko. Haastatelluissa yksiköissä asioivien ongelmapelaajien ikäjakauma Yksiköissä asioi melko tasaisesti sekä heitä joille raha-automaattipelien pelaaminen oli aiheuttanut ongelmia, että heitä joille nettipokerin ja muiden nettipelien pelaaminen oli aiheuttanut ongelmia. Kaksi haastatelluista nosti esiin myös erilaisten vedonlyöntipelien liiallisen pelaamisen olleen asiakkaittensa hoitoon hakeutumisen syynä. (kuvio ) 8

10 Vedonlyönti 0 % Muut nettipelit 5 % Rahaautomaattipelit 5 % Nettipokeri 0 % Kuvio. Haastateltujen mainitsemat pelit joiden pelaamisen vuoksi asiakkailla ensisijaisesti oli ongelmia Kuuden haastatellun kohtaamat asiakkaat olivat pelanneet rahapelejä useita vuosia, jotkut lapsuudestaan saakka ennen avun piiriin hakeutumista. Neljä haastateltua kertoi asiakkaittensa pelaamishistorian vaihdelleen parista vuodesta vuosikymmeniin. Yksi haastatelluista totesi että hänen kohtaamansa ongelmapelaajat olivat pelanneet - vuotta ennen hoitoon hakeutumista.. Ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarjotut palvelut Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 5 on kuvattu haastateltujen näkemys siitä, kuinka heidän työyksiköissään ja toiminta-alueellaan ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarjottavat palvelut olivat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana. Kuusi haastatelluista totesi, että heidän oma tietotaitonsa ongelmapelaamisesta ja sen hoidosta oli lisääntynyt kuluneen kahden vuoden aikana. Yksi työntekijä lisäsi, ettei hän ennen Pelissä-hanketta edes tiennyt missä ongelmapelaajat omalla paikkakunnalla hoidettiin. Haastatelluista kolme nosti esiin, että heidän yksikössään ongelmapelaamisen tiedostaminen ja puheeksiotto olivat selkeästi parantuneet. Viiden mielestä he olivat kehittäneet yksilötyöskentelyn hoitokäytänteitä, ja saaneet lisää välineitä ongelmapelaajien kanssa työskentelyyn. Yksi haastatelluista korosti, että myös läheisten tukemiseen oli kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Neljä kuvasi ongelmapelaajien palvelupolun selkiintyneen verkostoilleen, ja asiakkaita sekä yhteydenottoja asian tiimoilta oli tullut aiempaa enemmän. Erityisen iloinen yksi haastatelluista oli siitä, että ammatillisesti ohjatusta pelaajien ryhmästä oli tullut uusi pelaajille tarjottava palvelu. Toisessa pilottikaupungissa kaksi työntekijää mainitsi olleensa vertaisryhmäohjaajan tukena vertaisryhmää käynnistäessä. Kyseinen ryhmä kuitenkin jouduttiin lopettamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yksi haastateltu kertoi, että yhteistyö A-klinikan ja psykiatrian poliklinikan kanssa oli lisääntynyt ja konsultointia tapahtui puolin ja toisin. Haastatelluista yksi ei osannut sanoa, oliko ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarjottavat palvelut muuttuneet kahden vuoden aikana. 9

11 Oma tietotaito oli lisääntynyt 6 Tiedostaminen ja puheeksiotto oli parantunut Yksilötyöskentelyn hoitokäytänteitä oli kehitetty 5 Läheisiin oli kiinnitetty huomiota Palvelupolku oli selkiintynyt verkostolle Pelaajien ryhmä oli uusi tarjottava palvelu Pelaajien vertaisryhmää käynnistettiin Yhteistyö A-klinikan ja psyk.pkl kanssa lisääntyi En osaa sanoa Kuvio 5. Haastateltujen näkemys siitä, kuinka heidän yksiköissään/toiminta-alueellaan ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarjottavat palvelut olivat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana.. Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kanssa työskentely Alla olevassa kuviossa kuusi on lueteltu haastateltavien mainitsemat viitekehykset, menetelmät ja työvälineet joita he käyttävät työskennellessään ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kanssa. Kognitiivinen käyttäytymisterapia Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys Sosiaalityö Perheterapian menetelmät Kriisityön menetelmät Talousasioiden selvittely Informaation antaminen Reikäleipä-malli Pelipäiväkirja Pelihoukutus-kysely Nelikenttä Fläppi MaPe- materiaali MoHa Puheeksiotto SOGS -testi Päiväohjelma Keskustelu Kuuntelu Masennustesti Mielialan arviointi Pelihistorian kartoitus Muutoskehä Peliriippuvuuskysely Thl:n oppaat Nettisivustot Kuvio 6. Haastateltujen käyttämiä menetelmiä ja välineitä ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä. 0

12 .. Erityishuomio Kysyttäessä mitä haastattelut erityisesti huomioivat pelaajien kanssa työskennellessään, vastasi neljä kiinnittäneensä huomiota asiakkaan raha-asioihin. Toiset neljä mainitsi huomioivansa asiakkaan syyllisyyden ja häpeän tunteet, jotka pelaamiseen ja sen aiheuttamiin ongelmiin liittyivät. Kolme haastateltua kertoi tarkastelleensa asiakkaan arjenhallintaan ja toimintakykyyn liittyviä asioita, mm. miten pelaaminen oli vaikuttanut asiakkaan ajankäyttöön. Asiakkaan mielialaan ja masennuksen asteeseen, sekä mahdolliseen itsetuhoisuuteen kertoi kiinnittävänsä erityishuomiota kolme haastatteluista, ja toiset kolme nostivat esiin pelaamisen vaikutukset pelaajan lähisuhteisiin ja luottamukseen liittyviin kysymyksiin. Kaksi haastateltua kertoi tarkastelleensa asiakkaan kanssa peliongelman laajuutta ja sen eri osa-alueita, ja kaksi mainitsi asiakkaan voimavarojen huomioimisen. Kaksi haastateltua korosti kunnioittavan työotteen merkitystä niin pelaajien, kuin heidän läheistensä kanssa työskentelyssä. Lisäksi läheisten kanssa työskentelyyn liittyen haastateltavat nostivat esiin läheisten huolen kuulemisen, sen mainitsi kolme haastatteluista. Yksittäisiä mainintoja tuli läheisille annettavalle psykoedukaatiolle, läheisten ristiriitaisten tunteiden käsittelylle, läheisten omaisuuden turvaamiseen liittyvälle neuvonnalle ja läheisten omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiselle. Yksi haastateltava sanoi, ettei ongelmapelaajien ja läheisten kanssa työskentelyssä ollut mitään erityistä huomioitavaa verrattuna päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelyyn. (kuvio 7) Talousasiat Syyllisyyden ja häpeän tunteet Arki ja toimintakyky Mieliala, masennus Vaikutukset lähisuhteisiin Ongelman laajuus ja osa-alueet Voimavarat Läheisen huolen kuuleminen Läheisille annettava psykoedukaatio Ristiriitaiset tunteet pelaajaa kohtaan Läheisen omaisuuden turvaaminen Läheisen oma hyvinvointi Ei erityistä huomoitavaa Kuvio 7. Asiat joihin haastattelut erityisesti kiinnittivät huomiota ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kanssa työskennellessä.. Tarjotun avun arviointi Kolme haastateltua kertoi arvioineensa asiakkaan kanssa hoitoa ja sen vaikutusta keskustelemalla asiasta asiakkaan kanssa viimeistään hoidon loppuvaiheessa. Yksi haastatelluista kertoi tarkastelleensa hoitosuunnitelmaan asetettuja tavoitteita asiakkaan kanssa viimeisillä hoitokäynneillä. Yhdessä yksikössä arviointivälineenä käytettiin GAS-arviota, ja toisessa yksikössä käytössä oli BDI-mielialakysely, koska masennus kytkeytyi usein peliongelmaan. Haastatteluista yksi sanoi arvioineensa hoidon vaikutusta

13 seuraamalla asiakkaan yleisvointia. Kolme haastateltua totesi, ettei heidän yksikössään ollut käytössä hoidon/palvelun ja sen vaikuttavuuden arviointiin olevia välineitä. Yksi haastateltu mainitsi, että heidän uudessa hoitorekisterissään oli jotain arviointivälineitä, joihin hän ei ollut vielä tutustunut. Haastatelluista yksi totesi että hänellä hoitosuhteet ongelmapelaajien kanssa olivat vasta niin alussa, ettei hoidonarviointi ollut vielä ajankohtaista. Kolmen haastatellun mielestä asiakaspalautetta olisi hyvä pyytää, ja että asiaa oli heidän työyhteisöissään pohdittukin. Yhden mielestä seurantakäynnille olisi hyvä kehittää strukturoitu arviointikaavake, ja toinen tuumasi mahdollisen arviointivälineen vahvistavan hoidon laatua. Yksi haastateltu huomautti, että hoidon vaikuttavuudenarviointi oli haastavaa, koska hoito voi asiakkaasta olla vaikuttavaa, vaikkei pelaamisessa olisikaan tapahtunut radikaalia muutosta... Saatu palaute Viisi haastateltua totesi, etteivät pelaaja-asiakkaat olleet juurikaan antaneet palautetta saamastaan hoidosta/palvelusta. Kuusi haastateltua kertoivat että ongelmapelaajat olivat olleet kiitollisia ja tyytyväisiä siihen, että heidän ongelmiinsa oli ollut apua tarjolla. Yksi haastateltu sanoi nuorten pelaajien vanhempien olleen kiitollisia saamastaan tuesta. Toinen haastateltu muisteli pelaajien läheisten antaneen myönteistä palautetta, koska olivat kokeneet tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja ongelmien kanssa vakavasti otetuksi. Näillä läheisillä oli taustalla hyvin negatiivinen kokemus A-klinikalla asioinnista. Yksi haastatelluista mainitsi joskus pitkissä hoitosuhteissa tulevan monenlaisia vaiheita, kyllästymistäkin. Toinen haastateltu kertoi joidenkin asiakkaiden keskeyttäneen hoidon, ja joillekin asiakkaille hoidon alkuvaiheessa oli pettymys, ettei peliongelmaan ollut mitään välitöntä ratkaisua. Kolmas haastateltu kertoi ongelmapelaajien olleen hoitoon sitoutunutta väkeä.. Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä palveluiden kehittäminen Yhdestätoista haastatellusta seitsemän painotti pelaajien ja läheisten ryhmätoiminnan tärkeyttä. Yksi haastatteluista toivoi aloitetun ryhmän jäävän pysyväksi ongelmapelaajille tarjottavaksi palveluksi. Toinen haastateltu naapurikaupungista totesi ryhmän käynnistämisen olevan pitkä polku ennen kuin se saadaan toimimaan, ja kolmas huomautti että ongelmapelaajia pitää olla enemmän hoidon piirissä ennen kuin ryhmää kannattaa ryhtyä kokoamaan. Haastatelluista kuusi esitti, että peruspalveluihin ja laajemminkin verkostoihin vietäisiin pelihaittoihin ja niiden hoitoon liittyvää koulutusta. Viiden mielestä paikallinen ongelmapelaajien ja heidän läheistensä palvelupolku tulisi saada selkeästi kuvattua, ja esille esim. kaupungin nettisivuille. Neljä haastateltua sanoi että heidän tulisi jakaa enemmän koulutuksissa ja Pokery:ssä tullutta tietoa omissa työyhteisöissään. Yksi työntekijä kuitenkin epäili, että hänen työpaikallaan ei edelleenkään annettu tällaiselle yksikön sisäiselle tiedonsiirrolle aikaa, eikä mahdollisuutta. Yleistä tiedottamista peliongelmasta ja paikallisista palveluista tulisi lisätä neljän haastattelun mielestä. Yksi haastatteluista totesi ettei läheskään kaikki kaupunkilaiset voineet tietää heidän yksikkönsä toiminnasta, saati siitä että myös ongelmapelaajat saivat sieltä hoitoa. Kolme haastateltua myönsi että tunnistamista ja puheeksiottoa tuli edelleen lisätä niin heidän omassa työyhteisössään, kuin laajemminkin eri psykososiaalisissa palveluissa. Ehkäisevään työhön tulisi kiinnittää erityishuomiota kahden haastattelun mielestä. Tietoa netti- ja rahapeleihin liittyvistä haitoista tulisi kertoa niin lapsille, nuorille kuin heidän vanhemmilleen. Kaksi haastateltua toivoi aiheeseen liittyvää jatkokoulutusta. Yksi haastateltu esitti että ongelmapelaajien oli jatkossakin päästävä nopeasti riittävän pitkäkestoiseen hoitoon. Yhden työntekijän haaveena oli että kaupungissa olisi pelierityinen työntekijä joka voisi

14 keskittyä vain ongelmapelaajiin ja heidän läheisiinsä. Yksi haastatelluista alleviivasi että nuoriin ja seniori-ikäisiin pelaajiin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. (kuvio 8) Ryhmätoiminta aloitetaan / jatketaan 7 Koulutusta mm. peruspalveluille 6 Selkeä palvelupolun kuvaus 5 Tiedon jakamista omassa yksikössä lisättävä Yleistä tiedottamista palveluista lisättävä Puheeksiottoa lisättävä Ehkäisevään työhön kiinnitettävä huomioita Jatkokoulutusta työntekijöille Turvattava nopea ja riittävän pitkäkestoinen hoito Pelierityinen työntekijä Kiinnitettävä huomio nuoriin ja seniori pelaajiin Kuvio 8. Haastattelujen mietteitä siitä miten ongelmapelaajien ja heidän läheistensä palveluita tulisi edelleen kehittää.. Kehittämisenkeinot Haastatteluista viisi mainitsi paikallisen selkeän ongelmapelaajien palvelupolun kuvauksen yhdeksi avohoidon kehittämisen keinoksi. Sen avulla ongelmapelaajille suunnatuista palveluista pystyttäisiin tiedottamaan niin palvelujärjestelmän työntekijöitä, kuin kaupungin asukkaita. Kaksi haastateltua totesi että peliongelma-aiheeseen liittyvää kouluttautumista tulisi edelleen pitää yllä, ja osaamista tulisi saada levitettyä mahdollisemman monelle työntekijälle. Toiset kaksi haastateltua kertoivat jakaneensa kaiken saaneensa peliongelmaan liittyvän informaation työyhteisöilleen, ja aikoivat jatkaa tätä matalan profiilin juurruttamistyötä edelleenkin. Lisäksi kaksi haastateltua lausui toiveen henkilöstöresurssien lisäämisestä. Yksi haastateltu huomautti että pelaajien vertaistukiryhmän taustalle tuli saada moniammatillinen työryhmä takaamaan ryhmätoiminnan jatkuvuus. Toinen haastateltu korosti että peliongelmateema tuli nostaa esiin organisaation suunnittelupäivissä ja kirjata toimintasuunnitelmaan. Yhden haastatellun mielestä peliasiat tuli laittaa omaksi osiokseen uusien työntekijöiden perehdytyskansioon ja teema tuli huomioida muutoinkin perehdytyksessä. Toinen haastateltu toivoi työyksikössään peliosaamisen jakautuvan useammalle työntekijälle ja uskoi työtovereittensa tarvitsevan ohjattua perehtymistä teemaan liittyvään materiaaliin. Kolmas haastateltu pohti että hänen piti miettiä yhdessä A-klinikan kanssa mahdollisia yhteisiä tavoitteita avohoidon kehittämiseksi. Neljäs koki että kuntapuolella pitäisi vähän rauhoittua jatkuvien organisaatiouudistusten pyörteessä, jotta ongelmapelaamisen tiedostamiseen ja hoidon kehittämiseen jäisi aikaa ja mahdollisuuksia.

15 .. Palvelupolku Kuviossa yhdeksän on kuvattu se mitä mieltä haastatellut olivat paikallisista ongelmapelaajien palvelupoluista. Seitsemän haastatelluista koki että ongelmapelaajien paikallinen palvelupolku ei ollut selkeä. Palvelupolkua kuvattiin sekavaksi, jopa kaoottiseksi. Palveluiden luonnehdittiin olleen hajallaan, ja joidenkin asiakkaiden kerrottiin palloilevan useamman yksikön välillä. Kuusi haastateltua kertoi että paikallisen palvelupolun kuvauksen työstäminen oli aloitettu yhdessä Pelissä-hankkeen kanssa. Haastattelluista kolme korosti että oli hyvä kun suunnitteilla olevissa palvelupolkujen kuvauksissa huomioitiin eri-ikäiset ongelmapelaajat ja pelaajien läheiset. Erityisesti nuorten erityispalveluihin toivottiin kiinnitettävän huomiota. Haastatellut totesivat että nuorten palveluiden tuli olla matalankynnyksen palveluita. Yksi haastateltu sanoi yhteistyökumppaneiden kyllä tietävän että pelaajien hoito oli keskitetty heille A-klinikalle, mutta haastateltu kaipasi palvelupolkuun pelaajien laitoskuntoutusta. Toinen haastateltu totesi heidän yksikköönsä hoitoon pääsyn olleen helppoa, koska päivystysajoille pääsi ilman ajanvarausta. Kolmas haastateltu kertoi joidenkin asiakkaiden ihmettelevän miksi pelaajia hoidettiin A-klinikalla, mutta kun asiakkaille oli selitetty A-klinikalla olleen riippuvuustyön erityisosaamista olivat asiakkaat ymmärtäneet asian paremmin. Yhden haastatellun mielestä palvelupolun kehittämisessä tulisi olla mukana eri tahojen työntekijöitä, jotta polusta tulisi kokonaisvaltainen. Haastateltu pohti peliongelman olleen vielä vieras asia monille työntekijöille, ja heiltä meni vielä aikaa sekä ongelman että palvelupolun hahmottamiseen. Yksi haastatelluista tähdensi että paikallisen palvelupolun tuli olla helposti löydettävissä kuntayhtymän nettisivuilta. Haastatteluista yksi kertoi visioineensa psykiatrian poliklinikan työntekijän kanssa, että tulevaisuudessa paikkakunnalla olisi matalankynnyksen perheklinikka ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen. Palvelupolku on sekava 7 Palvelupolun kuvaus aloitettu 6 Huomioitava eri ikäryhmät Palvelupolku on selkeä Laitoskuntoutus puuttuu Hoitoon pääsy on helppoa A-klinikka hoitopaikkana hämmentää asiakkaita Kehittäminen yhteistyönä Palvelupolku kuntayhtymän nettisivuille Visiona ong.pelaajien perheklinikka Kuvio 9. Haastattelujen mietteitä paikallisesta ongelmapelaajien ja heidän läheistensä palvelupolusta ja sen kehittämisestä

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 Peluurin puolivuosiraportti 2012 Tapio Jaakkola Antti Murto Mari Pajula 1 Peliklinikka-hanke ja kirjoittajat Ulkoasu: Vinjetti Ky Antti Tapola 2 Tiivistelmä Peliklinikan

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot