PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE"

Transkriptio

1 PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi jakaa kiinteän osan palvelun liikevaihdosta (40%) voittoatavoittelemattomille yhdistyksille kunnittain yritysten mainoksia vastaanottavien kuluttajien valintojen mukaisesti. Nämä sopimusehdot koskevat internetosoitteessa toimivaa palvelua ja Palvelukaista-älypuhelinsovellusta (Palvelu), Palvelua käyttävää yritystä (Käyttäjä) ja Palvelun tarjoajaa (Ylläpitäjä). Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne voidakseen ottaa Palvelun käyttöönsä. 2. YLLÄPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT Joinia Oy Mesimättääntie 2 A Muurame Tarkemmat yhteystiedot osoitteesta 3. KÄYTTÖOIKEUDET Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti Palvelun käyttöoikeuden lisäksi mitään muita oikeuksia. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Käyttäjän tulee olla Suomeen rekisteröity yritys, jolla on voimassa oleva yhteisötunnus. Koska Palvelu on tarkoitettu pienyrityksille, tulee Käyttäjän vuosittaisen liikevaihdon olla alle 1M. Liikevaihtorajasta voidaan joustaa perustellusti. Palvelun käyttöoikeus on yrityskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelua saa käyttää ja hyödyntää oman yritystoiminnan markkinoinnin tukena, ei kuitenkaan Palvelun kilpailevaan toimintaan. Muu Palvelun tai sen osien käyttö edellyttää Ylläpitäjän ja/tai asianosaisen kolmannen osapuolen kirjallista lupaa. Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Ylläpitäjälle tai niitä tuottaneille kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua, lukuun ottamatta Palvelun itsensä tarjoamia mahdollisuuksia. Ylläpitäjällä on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja/tai lain vastaisesti. Käyttäjän tili voidaan sulkea, jos Käyttäjä sitä pyytää. Käyttäjän tili voidaan sulkea myös tapauksissa, joissa tilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, tiliä käyttää muu kuin Käyttäjä tai tiliä tai sen tarjoamia sisältöjä tai palveluja käytetään laittomiin tai asiattomiin tarkoituksiin.

2 4. PALVELUKUVAUS Palvelukaista on kanava pienyritysten lähimarkkinointiin kuluttajille ja paikallisyhdistyksille varainhankintaan. Palvelukaista jakaa kiinteän osan Palvelun liikevaihdosta (40%) voittoatavoittelemattomille yhdistyksille kunnittain yritysten mainoksia vastaanottavien kuluttajien valintojen mukaisesti. Palvelu sisältää työvälineet kuluttajamarkkinointikampanjoiden tekoon, jakeluun ja niiden tehokkuuden mittaamiseen. Kampanjaviestien jakelualueena toimii Käyttäjän oma sijaintikunta sekä Käyttäjän vapaasti valitsemat kaksi muuta kuntaa. Mainokset julkaistaan reaaliajassa jakelualueen kuluttajien mobiililaitteissa sekä Palvelun internetsivuilla. Käyttäjä voi peruuttaa/poistaa mainoksen julkaisun milloin tahansa Palvelun työkalujen avulla. Käyttäjä voi luoda yhden mobiililaitteisiin jaeltavan mainoksen vuorokaudessa. Mainosten perillemenon takaa yhteisösponsorointi. Yhteisösponsorointi antaa kuluttajille mahdollisuuden tukea itselleen arvokasta harrastus- tai tukitoimintaa ja täten syyn vastaanottaa mainoksia. Kuluttajat ovat antaneet luvan mainostamiseen. Vastaanottamalla mainoksia kuntalaiset voivat kohdentaa 40% Palvelun liikevaihdosta sponsoritukena valitsemilleen paikallisyhdistyksille. Tuet tilitetään neljä kertaa vuodessa kuntalaisten suositusten mukaisin osuuksin. Kaikki tukitilitysraportit ovat julkisia niille Palvelun käyttäjäryhmille, joita tilitykset koskevat. Näin estetään väärinkäytökset sponsoritukien tilityksissä. Esimerkki sponsorituen jakautumisesta: Kunnasta Palveluun on rekisteröitynyt neljä yhdistystä sponsoritukikohteeksi. Mainoksia kunnassa vastaanottaa 400 kuntalaista joista kunkin yhdistyksen on valinnut sponsoritukikohteeksi 100 kuntalaista. Näin kullekin yhdistykselle kohdistetaan 10% Palvelun kuukausittaisesta liikevaihdosta. Liikevaihto muodostuu Palvelua käyttävien yritysten käyttömaksuista. Käyttäjä sponsoroi automaattisesti kutakin sponsoritukikohteena olevaa yhdistystä. Sponsorit listataan yhdistyskohtaisissa sähköisissä sponsorinäkymissä. Yrityksen osallistuminen yhteisösponsorointiin eli Palvelun maksullinen käyttö ilmaistaan palvelussa tähtisymbolilla sekä statuksella 'Yhteisösponsori'. Palvelu on avoin Suomeen rekisteröidyille paikallisyhdistyksille, joilla on voimassa olevat rekisteritunnisteet, jotka toteuttavat toiminnallaan yhteisöllistä hyvää sekä noudattavat säädettyjä lakeja ja asetuksia, kuitenkin poislukien uskonnolliset ja poliittiset yhdistykset. 5. YLLÄPITÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Ylläpitäjä ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti. Ylläpitäjä ei vastaa palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen lisäämästä, tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta. Ylläpitäjä ei vastaa Palvelun ulkopuolelle lähettävien yksittäisten viestien virheettömästä perillemenosta. Ylläpitäjä ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan

3 säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää Palvelu ja/tai Palvelun sovellusten toiminta muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan käyttäjille mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä. Ylläpitäjä ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiatai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. 6. KÄYTTÄJÄN VASTUUT Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, tietojen ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välillisistä kustannuksista. Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palveluun mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus tietojen julkaisuun sekä tiedoissa mainittuun toimintaan. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli Käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömästi otettava yhteyttä Ylläpitäjään. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista. Johtuen yhdistysyhteistyöstä, Palvelua ei saa käyttää vain täysi-ikäisille tarkoitettujen palveluiden markkinointiin. Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta tämän sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti. 7. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ Kaikki Palveluun tallennettava tieto on Käyttäjän lisäämää. Palveluun ei tallenneta henkilökohtaisia tietoja muutoin kun ne voidaan katsoa luettaviksi yrityksen julkisiin yhteystietoihin kuuluviksi. Ylläpitäjä ei luovuta Palveluun tallennettuja tietoja kolmansille osapuolille poislukien Palvelun työvälineiden tietosisältö.

4 8. PALVELUN TIETOTURVA Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. 9. HINNASTO JA KÄYTTÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Käyttäjällä on oikeus kokeilla Palvelua maksutta ensirekisteröinnin jälkeen niin kauan kunnes Käyttäjä kokee Palvelun hyödylliseksi - kuitenkin enintään 6kk ajan. Tämän jälkeen Käyttäjän tulee ottaa Palvelu maksullisena käyttöönsä tai poistaa käyttäjäprofiili Palvelun kautta. Palvelun hinta on 1 /vrk (+alv24%). Palvelu maksetaan joko 180vrk tai 360vrk etukäteen Palvelun maksurajapinnan kautta Käyttäjän verkkopankista tai luottokortilla. Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCardkorteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Paytrail Oyj, y-tunnus: Innova 2 Lutakonaukio Jyväskylä Puhelin: Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. Käyttäjän osallistuminen yhteisösponsorointiin eli Palvelun maksullinen käyttö ilmaistaan palvelussa yrityksen nimeen liitettävällä tähtisymbolilla sekä statuksella 'Yhteisösponsori'. Käyttäjälle myönnetään yksi tähtisymboli kustakin maksetusta 180vrk lisenssistä, kunnes Käyttäjällä on kolme tähtisymbolia. Sopimus on voimassa maksetun käyttöajan mukaisesti. Voimassaoleva käyttöaika näkyy Palvelun kautta ja Käyttäjällä on mahdollisuus hankkia milloin tahansa lisää käyttöaikaa. Mikäli käyttöaikaa on jäljellä, lisätään hankittu käyttöaika jäljellä olevaan. Mikäli Käyttäjä ei hanki käyttöaikaa voimassaolevan käyttöajan puitteissa, menettää Käyttäjä yrityksen nimen yhteyteen liitettävät tähtisymbolit. Mikäli Käyttäjä haluaa lopettaa palvelun käytön, ei siitä tarvitse tehdä erillistä irtisanomisilmoitusta. Käyttäjä voi poistaa käyttäjätilinsä Palvelun kautta.

5 10. MUUTA Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää Palvelua. Ylläpitäjällä on oikeus tarkistaa sopimusehtoja. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot löytyvät Palvelusta. Palvelun käyttöönotossa ja käytössä noudatetaan näiden sopimusehtojen lisäksi IT2010 Yleisiä Sopimusehtoja. 11. LISÄTIEDOT Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä saa Ylläpitäjältä. Yhteystiedot löytyvät Palvelun internetsivuilta osoitteesta

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Daisy Net palvelun käyttöehdot

Daisy Net palvelun käyttöehdot Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

Sääntöjä: Maksaminen. Emme ota Smartumin seteleitä vastaan. Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Sääntöjä: Maksaminen. Emme ota Smartumin seteleitä vastaan. Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla Sääntöjä: Tahko Triathloniin et tarvitse erillistä kilpailulisenssiä. Ilmoittatuessasi ikäluokkasarjaan, huomioi, että ikäluokkasi määräytyy syntymävuoden mukaan. Vaikka olet 49 vuotias, mutta täytät 50

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta.

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta. Amazon.com Kindle -lisenssisopimus ja käyttöehdot Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2011 Tämä on sinun ja Amazon Digital Services, Inc. -yhtiön (ja sen tytäryhtiöiden, Amazonin tai meidän ) välinen sopimus.

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot