Daisy Net palvelun käyttöehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Daisy Net palvelun käyttöehdot"

Transkriptio

1 Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelut Varhaiskasvatus PL Oulun kaupunki puhelin: (08) Nämä käyttöehdot koskevat Daisy Net-palvelun (Palvelu) käyttäjää (Käyttäjä) ja palvelun ylläpitäjää (Oulun kaupunki). Kirjautuessaan Daisy Net -palveluun Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Palvelu on tarkoitettu Oulun varhaiskasvatuksen asiakasperheiden käyttöön. Daisy Net - palvelu on Käyttäjälle maksuton, mutta sen käytöstä voi aiheutua Käyttäjän oman operaattorin perimiä tietoliikennemaksuja. 2 Käyttöehtojen tarkoitus Näillä käyttöehdoilla säännellään Daisy Net - palvelua käyttävien osapuolten tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Näiden käyttöehtojen ohella Daisy Net - palvelun käyttöön sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 3 Daisy Net palvelun käyttötarkoitus ja -oikeus Daisy Net on palvelu, jossa Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkaat ylläpitävät omia tietojaan, tekevät lastensa hoitoaikavarauksia ja seuraavat hoidon toteumaa. Daisy Netiä käytetään lisäksi päiväkodin ja asiakasperheen välisessä viestinnässä. Palvelun käyttöoikeus perustuu Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkuuteen ja Palvelua hallinnoi Oulun kaupunki. 4 Henkilötietojen käyttö ja yksityisyyden suoja Daisy Net - palvelun Käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Oulun kaupunki. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) 10 :n nojalla tehdyn rekisteriselosteen mukaisesti. Henkilötietolain mukaiset tarkastusoikeuspyynnöt ja tiedon korjaamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteriselosteessa osoitetulle taholle. Käyttäjän henkilötietoja käsitellessään Oulun kaupunki noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Oulun kaupunki vastaa siitä, että Daisy Net - palvelua käytettäessä eri rekistereihin tallentuvia tietoja käytetään vain palvelun käytön kannalta välttämättömässä

2 toiminnassa. Palvelun käyttöä koskevia tietoja voidaan käyttää tunnistamattomina mm. tilastollisiin tarkoituksiin. Tietojen luovuttamiseen rekisteristä sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolakia (523/1999). Oulun kaupungin lähettämiin asiakirjoihin sovelletaan, mitä yleisten asiakirjojen julkisuudesta on säädetty viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Sen mukaan viranomaisen hallussa oleva asiakirja on laissa määriteltyjen edellytysten mukaan julkinen. Käyttäjän Palvelussa olevien asiakirjojen ei katsota olevan Oulun kaupungin hallussa, vaan ne ovat kopioita Oulun kaupungin tai kulloinkin asianosaisena olevan organisaation hallussa olevista asiakirjoista. Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun ylläpitäjä järjestää palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen. 5 Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta, toiminnasta ja käytöstä, joilla hän käyttää palvelua, sekä kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjän on huolehdittava Palveluun toimittamiensa aineistojen varmuuskopioinnista. Palvelun käytön päättyessä Käyttäjän on niin ikään tarvittaessa huolehdittava tarvitsemiensa viestien ja muun aineiston tallentamisesta ja arkistoinnista omalle tietokoneelle tai muuhun sähköiseen tallennuspaikkaan. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistusvälineidensä salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistusvälineillään tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Käyttäjä ei voi kiistää Palvelun kautta tekemiään toimenpiteitä, jotka hän on asianmukaisesti tunnistettuna tehnyt, sillä perusteella, että toimenpiteet on tehty Palvelun kautta. Mikäli Käyttäjän tunnistusvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava katoamisesta tunnistusvälineen myöntäneelle organisaatiolle. Käyttäjä vastaa Palvelun avulla tai kautta lähettämiensä tai muuten käsittelemiensä aineistojen sisällöstä ja sekä tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän Palvelua käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän tuo Palveluun tai siihen liittyviin yksittäisiin asiointipalveluihin aineistoa, joka sisältää viruksia tai muita järjestelmän toimintaa haittaavia ominaisuuksia, sekä siitä, ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua haittaa aiheuttavien tai häiritsevien viestien, kuten roskapostin, ketjukirjeiden ja tilaamattomien massapostitusten, lähettämiseen. Näiden käyttöehtojen rikkominen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

3 6 Oulun kaupungin vastuut ja velvollisuudet Oulun kaupunki ylläpitää Palvelua ja tuottaa sen sisällön. Oulun kaupungin vastuu määräytyy julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevien sääntöjen mukaisesti näiden käyttöehtojen määräykset huomioiden. Oulun kaupunki pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti. Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös kolmansien osapuolten ja/tai Käyttäjien itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin kolmas osapuoli ja/tai Käyttäjät itse. Oulun kaupunki ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta. Oulun kaupunki ylläpitää Palvelua niin, että se on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Oulun kaupunki ei kuitenkaan takaa Palvelun keskeyttämätöntä tai virheetöntä toimintaa. Poikkeuksen Palvelun tavoitellulle ylläpidolle muodostavat ylivoimaiseksi esteeksi katsottava este, järjestelmän ylläpidon ja huollon välttämättä aiheuttamat katkokset sekä katkokset yleisessä tietoliikenteessä. Oulun kaupunki voi keskeyttää Palvelun ja/tai Palvelun sovellusten toiminnan niiden muutos- tai huolto- ja asennustöiden aiheuttamien toimenpiteiden johdosta, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos kyseessä oleva toiminta tai palvelun tarjoaminen vaikeutuu kohtuuttomasti. Ennalta tiedossa olevista käyttökatkoksista ilmoitetaan Käyttäjille Palvelun välityksellä. Oulun kaupunki vastaa siitä, että palveluun liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä käytetyt salausja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset. Oulun kaupunki ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun tai siihen sisältyvien tai liittyvien asiointipalvelujen mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä, puutteellisuuksista, palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä. Oulun kaupunki ei vastaa Palvelun kautta suoritetun asiointiprosessin viivästymisestä, eikä tietojen tai aineistojen katoamisesta, vahingoittumisesta tai väärinohjautumisesta Käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta. Asiointipalvelun asianosainen palveluntarjoaja vastaa siitä, että kaikki Käyttäjältä tarvittavat suostumukset ja luvat ovat olemassa ja että asiointipalvelun kautta tapahtuva asiointi on voimassaolevan lainsäädännön mukaan oikeutettua. Oulun kaupungilla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun rajoituksetta. 7 Käyttäjän tunnistaminen Käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan aina kun Käyttjä kirjautuu Daisy Net - palveluun. Henkilöllisyyden varmistaminen tapahtuu VETUMA-palvelussa verkkopankkitunnusten tai ns.

4 mobiilivarmenteen avulla. Tiedonsiirto Käyttäjän ja viranomaisen välillä tapahtuu SSL -suojatun tietoliikenneyhteyden kautta. Tunnistamisen ja SSL -suojatun yhteyden ansiosta ulkopuoliset eivät pääse Daisy Net palvelussa käsiteltäviin tietoihin. Pankin antamiin käyttäjätunnuksiin ja tunnuslukuihin pätevät pankin antamat käyttöehdot. Käyttäjän tulee huolehtia, etteivät tunnistamistiedot joudu sivullisen haltuun. 8 Rekisteröityminen palveluun Daisy Netin käyttö ei edellytä erillistä rekisteröitymistä, sillä palvelun käyttöoikeus perustuu voimassa olevaan Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkuuteen. Palvelun käyttöoikeus lakkaa automaattisesti samalla hetkellä kun Käyttäjän asiakkuus Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen päättyy. 9 Daisy Net palvelun ominaisuudet ja toiminnot Sisään kirjautumisen jälkeen Käyttäjä voi tehdä Daisy Netissä seuraavia asioita: - täydentää ja muuttaa omia, lastensa ja muita perheensä tietoja, jotka on koostettu Daisy Netissä olevaan perustietolomakkeeseen (perustietolomake on kokonaisuudessaan näiden käyttöehtojen liitteenä) - täydentää ja muuttaa lasten varahakijoiden tietoja - varata ja muuttaa lasten hoitoaikavarauksia, jotka tallentuvat Daisy Netissä olevaan hoitoaikakalenteriin - seurata lasten hoidon toteumaa - viestiä päiväkodin henkilöstön kanssa Hoidon varaamisessa, varausten muuttamisessa sekä sairasaikojen ilmoittamisessa noudatettavista käytänteistä sovitaan tarkemmin Käyttäjän ja päiväkodin välisen palvelutarvesopimuksen tekemisen yhteydessä. Asiakasmaksut määrittyvät voimassa olevan lainsäädännön ja Oulun kaupungin tekemien päätösten mukaisesti. Maksuperusteista ja asiakasmaksun määrittymisestä saa lisätietoja Oulun kaupungin asiakasmaksuyksiköstä (puh ). 10 Daisy Net palveluun tallennettujen tietojen käsittely Daisy Netiin ilmoitettujen ja tallennettujen tietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolakia (1999/523) ja muita varhaiskasvatuksen asiakastietojen käsittelyä koskevia säädöksiä ja ohjeita. Tietoja käsittelevät vain sellaiset Oulun kaupungin viranhaltijat ja työntekijät, joilla on siihen laillinen peruste. Daisy Netiin tallennettujen tietojen käsittelyä valvotaan teknisin lokitiedostoin, joiden avulla voidaan osoittaa kuka tietoja on käsitellyt ja missä tarkoituksessa tietoja on käsitelty. 11 Palvelukatkokset ja vastuuvapaus Daisy Netin teknistä toimintaa valvotaan jatkuvasti ja mahdolliset häiriöt palvelun toiminnassa pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Etukäteen tiedossa olevista palvelukatkoksista, kuten järjestelmän päivitys- ja huoltotöistä, ilmoitetaan Daisy Netin pääsivulla.

5 Oulun kaupunki ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Daisy Netin palvelukatkoksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 12 Tekninen ylläpito ja palvelun kehittäminen Verkkoneuvonta pohjautuu tietokantasovellukseen, jonka teknisestä ylläpidosta vastaa palvelun toimittaja While On the Move Oy. Oulun kaupunki kehittää palvelun sisältöä yhteistyössä toimittajan kanssa. 13 Palvelun toimintojen ja käyttöehtojen muuttaminen Oulun kaupungilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Muutoksista ilmoitetaan Daisy Netin Käyttäjille Palvelun kautta lähetyllä viestillä. 14 Sovellettava laki Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 15 Käyttöehtojen voimassaolo Daisy Net palvelun käyttöehdot ovat voimassa alkaen.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi jakaa

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot