IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010"

Transkriptio

1 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen käyttöä koskeva sopimus syntyy IT2010-sopimusehtojen tilaajan ja Teknologiainfo Teknova Oy:n (y-tunnus , osoite: Eteläranta 10, HELSINKI, (jäljempänä myyjä ) välille. Tilaaja tai muu IT2010-sopimusehtojen käyttäjä (jäljempänä käyttäjä ) on velvollinen noudattamaan lisenssiehtoja käyttäessään IT2010-sopimusehtoja. 1.3 IT2010-sopimusehtojen tilaamiseen sovelletaan myyjän verkkokaupan kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. Jos lisenssiehdot ja myyjän verkkokaupan sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti lisenssiehtoja. 2 Tekijänoikeudet 2.1 IT2010-sopimusehdot ovat tekijänoikeuslain 404/1961 ja tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29/EY suojaamia. 2.2 IT2010-sopimusehtojen tekijänoikeudet ovat Keskuskauppakamarilla, Ohjelmistoyrittäjät ry:llä, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:llä, Teknologiateollisuus ry:llä ja Tietotekniikan liitto ry:llä (jäljempänä yhdessä oikeudenhaltijat ). Myyjän ohella oikeudenhaltijoilla on oikeus itsenäisesti käyttää kohtien 4.3 ja 7.1 mukaisesti myyjälle kuuluvia oikeuksia. 3 Käyttöoikeus 3.1 IT2010-sopimusehtoja ei saa käyttää sopimuksissa tai millään muullakaan tavalla ilman lisenssiehtojen mukaista ja voimassaolevaa IT2010-sopimusehtojen käyttöoikeutta (jäljempänä lisenssi ). 3.2 Käyttäjä on velvollinen hankkimaan lisenssin myyjältä ja suorittamaan myyjälle kulloinkin voimassaolevat maksut. 3.3 Lisenssin hankkinut yhtiö, julkishallinnon yksikkö, muu oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö (jäljempänä lisenssinhaltija ) saa IT2010-sopimusehtoihin määräaikaisen, lisenssiehtojen mukaisesti rajoitetun käyttöoikeuden, jonka perusteella lisenssinhaltija saa (a) käyttää IT2010-sopimusehtoja sellaisissa sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, joissa lisenssinhaltija on osapuolena; (b) käyttää IT2010-sopimusehtoja edellä kohdassa a mainittuja asiakirjoja laadittaessa tai neuvoteltaessa; (c) käyttää IT2010-sopimusehtoja lisenssinhaltijan sisäisessä koulutuksessa; ja (d) valmistaa IT2010-sopimusehdoista kopioita edellä kohdissa a, b ja c todettuun tarkoitukseen.

2 3.4 Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta tehdä IT2010-sopimusehtoihin kuuluviin asiakirjoihin lisäyksiä, poistaa niistä osia eikä muullakaan tavoin muuttaa IT2010-sopimusehtohin kuuluvia asiakirjoja. Kun lisenssinhaltija käyttää IT2010-sopimusehtoihin kuuluvia asiakirjoja sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, lisenssinhaltija voi vapaasti tehdä poikkeuksia IT2010-sopimusehtojen sisällöstä. Poikkeukset on kuitenkin tehtävä siten, että IT2010-sopimusehtojen alkuperäinen teksti näkyy selvästi ja kokonaisuudessaan. 3.5 Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta julkaista, julkistaa, jälleenmyydä tai jälkipainattaa IT2010-sopimusehtoja tai osaa niistä. Lisenssinhaltija ei saa laittaa IT2010- sopimusehtoja Internetiin tai muuhun tietoverkkoon, johon ulkopuolisilla on pääsy. Lisenssinhaltija saa kuitenkin laittaa IT2010-sopimusehdot työntekijöidensä saataville lisenssinhaltijan sisäiseen tietoverkkoon, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Jos lisenssinhaltijan kanssa samaan konserniin kuuluvat tahot saavat pääsyn IT2010-sopimusehtoihin, tällaiseen käyttöön tulee hankkia kohdassa 3.7 tarkoitettu konsernilisenssi. 3.6 Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta siirtää tai muuten luovuttaa lisenssiä edes tilapäisesti. Jos lisenssinhaltija lähettää IT2010-sopimusehtoja sopimuskumppanilleen tai muulle kolmannelle osapuolelle, lisenssinhaltijan on huomautettava, ettei sopimuskumppanilla tai muulla kolmannella osapuolella ole oikeutta käyttää IT2010- sopimusehtoja tai kopioida niitä muihin tarkoituksiin ilman lisenssiä. 3.7 Käyttäjä voi hankkia konsernilisenssin. Konsernilisenssin hankkimisen jälkeen kohdan 3.3 mukaiset oikeudet kattavat lisenssinhaltijan lisäksi kaikki kyseisen lisenssinhaltijan kanssa kulloinkin samaan kirjanpitolain (1336/1997) mukaiseen konserniin kuuluvat tahot. Konsernilisenssiin sovelletaan muilta osin lisenssiä koskevia ehtoja. Konsernilisenssin lisenssinhaltija vastaa siitä, että sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat tahot noudattavat lisenssiehtoja. 3.8 Jos lisenssinhaltija on asianajotoimisto tai muu neuvonantaja, tällaisella lisenssinhaltijalla on kohdassa 3.3 todetun lisäksi oikeus käyttää IT2010-sopimusehtoja asiakkaansa lukuun tehtävää sopimusluonnosta, tarjousta, tarjouspyyntöä tai vastaavaa asiakirjaa laadittaessa tai neuvoteltaessa. Kuitenkin lopullisen sopimuksen osapuolista vähintään yhdellä tulee olla lisenssi. 4 Käyttöoikeuden voimassaolo, uusiutuminen ja päättyminen 4.1 Lisenssi on voimassa yhden vuoden tilauspäivästä lukien. 4.2 Lisenssi uusiutuu ilman toimenpiteitä aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ellei myyjä tai lisenssinhaltija irtisano lisenssiä. Myyjä ilmoittaa lisenssin uusiutumisesta lisenssinhaltijalle viimeistään 30 päivää ennen lisenssin voimassaoloajan umpeutumista lisenssinhaltijan myyjälle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten kirjallisesti. 4.3 Lisenssinhaltija voi irtisanoa lisenssin ilmoittamalla siitä myyjälle joko myyjän verkkokaupassa tai Internet-sivuilla kulloinkin ilmoitetulla tavalla tai muuten kirjallisesti. Myyjä voi irtisanoa lisenssin ilmoittamalla siitä lisenssinhaltijalle viimeistään 6 kuukautta

3 ennen lisenssin voimassaoloajan umpeutumista lisenssinhaltijan myyjälle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten kirjallisesti. Jos lisenssinhaltija tai myyjä irtisanoo lisenssin, se päättyy voimassaoloajan viimeisen päivän päättyessä. 4.4 Lisenssi päättyy välittömästi ilman irtisanomista tai irtisanomisaikaa, jos lisenssinhaltija rikkoo lisenssiehtoja. Jos lisenssi päättyy tässä kohdassa 4.4 mainitusta syystä, lisenssinhaltijan suorittamia maksuja ei palauteta. 4.5 Lisenssin päättyessä lisenssinhaltijan on välittömästi lopetettava IT2010- sopimusehtojen käyttö. Lisenssinhaltijan on tuhottava hallussaan olevat IT2010- sopimusehdot ja niiden kaikki sellaiset kopiot, joita ei ole liitetty osaksi tehtyjä sopimuksia. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää tehtyjen sopimusten osana säilytettäviä IT2010-sopimusehtojen kopioita muuhun tarkoitukseen. 4.6 Oikeudenhaltijat voivat muuttaa IT2010-sopimusehtoja. Jos IT2010-sopimusehtoja muutetaan, lisenssinhaltijalla on oikeus käyttää lisenssin perusteella IT2010- sopimusehtojen alkuperäistä tai muuttunutta versiota muuttuneen version julkistamisesta lukien julkistamista välittömästi seuraavaan lisenssin uusiutumiseen tai lisenssin päättymiseen asti. Lisenssi uusiutuu kohdassa 4.2 kuvatulla tavalla koskemaan IT2010-sopimusehtojen muuttunutta versiota, ellei lisenssinhaltija ennen lisenssin uusiutumista ilmoita myyjälle kirjallisesti haluavansa jatkaa muuttuneen version sijaan IT2010-sopimusehtojen alkuperäisen version käyttöä. 5 Lisenssiehdoista poikkeava käyttö 5.1 Oikeudenhaltijat voivat myöntää luvan käyttää IT2010-sopimusehtoja näistä lisenssiehdoista poikkeavalla tavalla esimerkiksi koulutukseen, opetukseen tai muuhun perusteltuun tarkoitukseen. 5.2 Kohdassa 5.1 tarkoitettua lupaa haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella asiakirjalla, joka osoitetaan oikeudenhaltijoille ja lähetetään myyjälle. 6 Asiakastiedot 6.1 Lisenssinhaltija antaa suostumuksensa siihen, että sitä koskevia tietoja voidaan tallentaa myyjän asiakasrekisteriin. 6.2 Myyjän asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa liitteenä 1 olevan rekisteriselosteen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 7 Lisenssiehtojen tai maksujen muuttaminen 7.1 Myyjä voi muuttaa lisenssiehtoja tai maksuja ilmoittamalla siitä lisenssinhaltijalle viimeistään 6 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa lisenssinhaltijan myyjälle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten kirjallisesti. 7.2 Jos lisenssiehtoja tai maksuja muutetaan kohdan 7.1 mukaisesti ja muutos vähentää lisenssinhaltijan oikeuksia tai lisää lisenssinhaltijan velvollisuuksia, lisenssinhaltijalla on ennen muutoksen voimaantuloa oikeus kirjallisesti irtisanoa lisenssi päättymään

4 muutoksen voimaantulopäivänä. Tällöin myyjä hyvittää lisenssinhaltijalle tämän lisenssistä maksaman maksun toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä. 8 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu 8.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 8.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. LIITE 1 IT2010-ehtojen käyttäjätietoja koskeva rekisteriseloste

5 TEKNOLOGIAINFO TEKNOVA OY:N INTERNET-KAUPPAPAIKKA LIITE 1 REKISTERISELOSTE KOSKIEN IT2010-EHTOJEN KÄYTTÄJÄTIETOJA REKISTERINPITÄJÄ Teknologiainfo Teknova Oy PL 10, Eteläranta Helsinki Puhelin (09) Y-tunnus HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ Markkinointipäällikkö Kristiina Kaski, Teknologiainfo Teknova Oy puh. (09) , HENKILÖREKISTERIN NIMI Teknologiainfo Teknova Oy:n Internet-kauppapaikan (www.teknologiainfo.net) käyttäjärekisteri IT2010-EHTOJEN KÄYTTÄJIÄ KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS Teknologiainfo Teknova Oy:n Internet-kauppapaikan käyttäjärekisteriin kirjatut henkilötiedot on tarkoitettu Teknologiainfo Teknova Oy:n Internet-kauppapaikan käyttäjähallintaan. Teknologiainfo Teknova Oy:n Internet-kauppapaikasta IT2010-ehtoja tilanneiden käyttäjien henkilötietojen käyttötarkoituksena on Teknologiainfo Teknova Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Lisäksi käyttötarkoituksena on tiedonvälitys Teknologiainfo Teknova Oy:n ja IT2010-ehtojen oikeudenhaltijoiden (Teknologiateollisuus ry, Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry sekä Tietotekniikan Liitto ry) tuotteista ja palveluista sekä markkinointi niille käyttäjille, jotka ilmaisevat halukkuutensa vastaanottaa markkinointimateriaalia. Jos käyttäjä ei ilmaise halukkuuttaan vastaanottaa markkinointimateriaalia, se tulkitaan markkinointikielloksi. Tällöin tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Teknologiainfo Teknova Oy:n Internet-kauppapaikan käyttäjärekisteriin rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä. REKISTERIN TIETOLÄHTEET JA TIETOSISÄLTÖ Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä antamia tietoja, jotka he ovat antaneet rekisteröityessään Teknologiainfo Teknova Oy:n Internet-kauppapaikan käyttäjärekisteriin. Käyttäjärekisteriin rekisteröityneet käyttäjät voivat tarkistaa ja muuttaa antamiansa tietoja tietoverkon (Internet) avulla. Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Sähköpostiosoite (toimii käyttäjätunnuksena ja asiakassuhteen hoitoon liittyvän yhteydenpidon yhteystietona) Salasana (käyttäjän itse määriteltävissä) Tilaajan nimi Tehtävä Yritys Toimipaikka Katuosoite

6 TEKNOLOGIAINFO TEKNOVA OY:N INTERNET-KAUPPAPAIKKA LIITE 1 REKISTERISELOSTE KOSKIEN IT2010-EHTOJEN KÄYTTÄJÄTIETOJA Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Fax Suostumus vastaanottaa postia Teknologiainfo Teknova Oy:ltä (käyttäjä valitsee halutessaan markkinointipostia; valitsematta jättäminen tulkitaan markkinointikielloksi) Laskutustiedot (jos eri kuin toimitustiedot): Tilaajan viite, verkkolaskuosoite ja verkkolaskuoperaattori Toimitustiedot (jos eri kuin tilaajan) HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN Käyttäjärekisteriin kirjattuja IT2010-ehtojen tilaajien henkilötietoja voidaan luovuttaa IT2010-ehtojen oikeudenhaltijoille, joita ovat Teknologiateollisuus ry, Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät ry Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry sekä Tietotekniikan Liitto ry edellä kerrotussa käyttötarkoituksessa. HENKILÖTIETOJA EI LUOVUTETA Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoa päin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT Ennen kuin tilaat, tutustu ja lue huolella oheiset toimitus- ja tilausehdot. Maijamedia Oy, Lundinkatu 10 B 45, 06100 PORVOO www.maijamedia.com, info maijamedia.com

Lisätiedot

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 6.3.2015 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa 6.3.2015 alkaen ja niitä sovelletaan

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus n layout-kuvan käyttöoikeus 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä sopimus koskee n Internet-sivujen sisällön ja sivuilta ladattavissa olevien layout-kuvien käyttöä. Kuvien käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. 1.2

Lisätiedot