Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015"

Transkriptio

1 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi muodostuu kolmestatoista merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalaa edustavasta järjestöstä. Foorumi on koonnut koko alan yhteiset tavoitteet, jotka se toivoo huomioitavan hallitusohjelmassa Energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen Talousrikollisuuden torjunta Rakennetun ympäristön ministeriön perustaminen

2 Arvoisa päättäjä Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöistä muodostuva Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on laatinut yhteiset hallitusohjelmatavoitteet asioista, jotka vaikuttavat vahvasti suomalaiseen hyvinvointiin. KIRA-foorumi on kansainvälisesti ainutlaatuinen yhteistyöryhmä, joka muodostuu rakennettua ympäristöä, eli rakennuksia ja infrastruktuuria tuottavista ja ylläpitävistä toimialoista. Huolehdimme muun muassa siitä, millaisissa rakennuksissa asumme ja työskentelemme, miten hoidamme kansallisvarallisuuttamme ja miten vastaamme päästövähennystavoitteisiin. Me allekirjoittaneet, KIRA- foorumin kolmetoista järjestöä, edistämme rakentamisen ja kiinteistönpidon laatua ja korkeaa osaamista. Vastuu siitä, että rakennettava ympäristö on terve ja energiatehokas vuosikymmentenkin jälkeen, on otettava nyt. Olemme yhdistäneet voimamme myös taistelussa harmaata taloutta vastaan. Pyydämme lukemaan tämän julkaisun ja jakamaan sitä edelleen. Toivomme Teidän osaltanne tukevan sitä, että suomalaisten elinympäristöä kohentavat toimenpide-ehdotuksemme ovat osa tulevaa hallitusohjelmaa. Kunnioittaen KIRA-foorumin johtoryhmä Helena Kinnunen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Soimakallio Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Pekka Leskinen Viherympäristöliitto ry Vesa Juola Arkkitehtitoimistojen liitto ry Tero Heikkilä Isännöintiliitto ry Pia Gramén Kiinteistöpalvelut ry Olli-Heikki Kyllönen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Timo Myllys Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus ry Matti Rautiola Rakennustietosäätiö RTS Jukka Malila Kiinteistövälitysalan Keskusliitto KVKL ry Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry

3 Teema 1 Energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa Rakennusten osuus suomalaisten energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja nykyisillä energiantuotantotavoilla hiilidioksidipäästöistä noin kolmannes. Tämän vuoksi kiinteistö- ja rakentamisalan rooli energiatehokkuuden parantamisessa on merkittävä. Vuonna 2012 otetaan käyttöön rakentamisen uudet energiamääräykset, jotka vaikuttavat tehokkaasti uudisrakentamiseen. Ala korostaakin, että päähuomio on nyt kiinnitettävä nykyisten rakennusten käytön kehittämiseen, ylläpitoon ja uudistamiseen, sillä noin puolet vuonna 2050 käytössä olevista rakennuksista on olemassa jo nyt luvulla energiansäästötoimenpiteitä tehtiin monesti sisäympäristön kustannuksella, mistä aiheutui terveysongelmia. Riski tähän on olemassa nytkin. Siksi energiatehokkuutta parannettaessa on aina varmistettava myös hyvät ja terveelliset sisäolosuhteet. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi: Rakennuksen kaikkien merkittävien remonttien suunnittelu on tehtävä ammattitaitoisesti ja siihen pitää sisältyä myös energiatehokkuuden ja sisäympäristön parantamisen tarkastelu. Energiatehokkuuden parantamiseen tarvitaan kannustimia, joita voivat olla esimerkiksi a) energiatehokkuuden parantamisen edellyttämän tilankäytön jättäminen rakennusoikeuden ulkopuolelle b) suhdanneluonteiset avustukset energiatehokkuuden parantamiseen c) kotitalousvähennyksen jaksotusmahdollisuus useammalle vuodelle, kun kyseessä on energiatehokkuusremontti d) lisä- ja täydennysrakennusoikeuksien saamisen helpottaminen. Rakentamismääräyksiin täydennetään vaatimukset riittävästä mittaroinnista ja visualisoinnista, mikä helpottaa kulutuksen ja olosuhteiden seurantaa ja ohjaa oikeisiin käyttötottumuksiin. Huoltokirja on otettava aktiiviseen käyttöön myös olemassa olevassa rakennuskannassa. Korjausrakentamisen ja ylläpidon erityistarpeet huomioidaan paremmin koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä. Ehdotusten lähtökohta on, että ne ovat kustannuksiin nähden tehokkaita, selkeitä ja käyttäjälähtöisiä. Ne ovat myös toteutettavissa ja hallinnoitavissa joko nykyisen säädännön puitteissa tai pienehköillä olemassa oleviin säädöksiin tehtävillä muutoksilla. Kustannustehokkuus korostuu Valmiin rakennuskannan energiatehokkuusvaatimuksissa kustannustehokkuuden merkitys korostuu. Tarvittavien investointien takaisinmaksuajat eivät saa muodostua kohtuuttoman pitkiksi. Usein kustannuksiltaan tehokkaimpia ovat toimenpiteet, joilla kannustetaan ja mahdollistetaan tilojen energiatehokasta käyttöä. Esimerkiksi kulutuksen mittaukset, visualisoinnit ja ohjaus ovat tehokkaita toimenpiteitä. Taloteknisten järjestelmien säännöllisen huollon ja ylläpidon sekä oikean ja tarkoituksenmukaisen käytön merkitystä pitää painottaa. Suurin säästö voidaan usein saavuttaa lämmön talteenotossa. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa kiinteistö- tai aluekohtaista sähkön ja lämmön tuotantoa pitää tukea korjausrakentamisen yhteydessä. Energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin tulee kannustaa ensisijaisesti muiden korjausten yhteydessä, koska etenkin rakenteisiin kohdistuvat energiatehokkuustoimenpiteet tulevat erillistoteutuksina kohtuuttoman kalliiksi. Toimitilojen kiinteistönhoidon yhteydessä tapahtuvalla aktiivisella energianhallinnalla muun muassa rakennusautomaatiota hyödyntäen sekä muilla ennakoivilla toimenpiteillä on suuri merkitys energiankulutuksen pienentämisessä. Sekä energiankulutuksen pienentämisen että kustannusten kannalta tehokkaimmat toimenpiteet edellyttävät ammattimaista ja huolellista suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja ylläpitoa. Ne liittyvät pääsääntöisesti rakennusautomaation nykyaikaistamiseen ilmanvaihdon käyttöön ja uudistamiseen :: lämmön talteenotto :: tarpeenmukainen käyttö, ohjaus ja huolto valaistukseen :: valaisintyyppi :: tarpeenmukainen käyttö ja ohjaus vedenkulutukseen :: kulutuksen mittaus :: verkoston paine ja vesikalusteet Näiden parannustoimenpiteet ovat usein kustannustehokkaita, vaikka ne toteutettaisiin erikseen osana kiinteistön suunnitelmallista käyttöä ja ylläpitoa. Energiankulutukseen ja ekologisuuteen voidaan vaikuttaa myös muun muassa energialähteen valinnalla :: lämpöpumput :: uusiutuva energia lisäeristyksellä energiatehokkaammilla rakenneosilla :: ikkunat ja ovet alueellisilla ratkaisuilla :: mm. alueelliset energiaratkaisut Näiden osalta kustannustehokkuus on yleensä heikompi ja muutostyöt on perusteltua tehdä vain muun suuremman korjauksen yhteydessä. Ilmalämpöpumpun asentaminen suoran sähkölämmityksen asuntoon on kuitenkin usein itsenäisenäkin toimenpiteenä ekologisesti ja taloudellisesti perusteltua.

4 Teema 2 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen Osaamis- ja koulutustarpeiden määrällistä ja laadullista ennakointia sekä seurantaa pitää tehdä jatkuvasti ja tiiviissä yhteistyössä kaikkien kiinteistön elinkaareen liittyvien toimialojen kesken. Alaa on käsiteltävä lähtökohtaisesti yhtenä kokonaisuutena kattaen tasapuolisesti eri ammattialueet. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset osaamisen ja työvoiman saannin turvaamiseksi: Luodaan valtakunnallinen, ajan tasalla oleva ja kiinteistö- ja rakentamisklusterin lähtökohdista rakennettu sähköinen tietokanta todellisista koulutusmääristä kaikilla koulutustasoilla. Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja tutkintotoimikunnat kootaan Opetushallituksessa samaan rakennetun ympäristön klusteriin. Isännöintialan koulutustarpeet selvitetään ja koulutusta kehitetään esiin tulevien tarpeiden mukaisesti. Kaikille kiinteistönvälitystehtävissä toimiville säädetään pakolliseksi LKV-koe tai muulla tavoin osoitettu LKV-pätevyys. Kaikilla koulutustasoilla luodaan edellytyksiä ymmärtää rakennetun ympäristön merkitys ja vaikutus hyvinvointiin, kestävään kehitykseen ja kilpailukykyyn. Työelämälähtöisten opetusmenetelmien käyttöä lisätään. Opetushenkilöstön työelämäjaksot on saatava aktiivisemmin käyttöön ja oppilaitoksiin on luotava uusia keinoja helpottamaan opettajan siirtymistä työelämäjaksoille. Koulutusaikaa ammatillisissa tutkinnoissa on voitava lyhentää nykyisestä kolmesta vuodesta. Kansainvälisyysnäkökulma otetaan huomioon opetussuunnitelmissa. Aikuiskoulutusta on lisättävä alan vaihtamisen helpottamiseksi. Aiemmin hankitun osaamisen hyödyntämistä on kehitettävä. Työvoimapoliittisissa palveluissa on huomioitava kiinteistö- ja rakentamisalan kasvavat ja monipuolistuvat osaamisvaatimukset. Ulkomaisen työvoiman kasvu erityisesti kiinteistöpalvelualalla on mahdollistettava. Suomalaisten ja ulkomaalaisten työehtojen ja verokohtelun tulee olla yhdenmukaiset. Yhteiskunnan on otettava nykyistä isompi vastuu maahanmuuttajien kielikoulutuksesta. Oppilaitosten resurssit varmistettava, yksiköiden erikoistumista edistettävä Kiinteistö- ja rakentamisalalle koulutettavien nuorten määrä on tulevalla hallituskaudella pidettävä tasolla, jolla alan tarpeisiin voidaan vastata. Joissakin tutkintosuunnissa, kuten kiinteistöpalvelualan eli kiinteistönhoidon ja siivouksen, ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien määrää on kasvatettava pikaisesti. Kiinteistö- ja rakentamisalan ulkopuolisilta koulutussuunnilta ja ammateista alalle tulevien ja tulleiden osaamisen ja koulutuksen kehittämistarpeita tulee myös selvittää. Koulutusta tarjoavien oppilaitosten resurssien riittävyys on varmistettava korkeatasoisen perusopetuksen ja -tutkimuksen takaamiseksi. Koulutuksen tarjoajille on kehitettävä koulutustasosta riippumattomia, vertailukelpoisia mittareita, joiden avulla koulutuksen laatua voidaan ohjata. Koulutuksen keskeyttämisen syyt tulee selvittää ja ryhtyä tarvittaviin toimiin keskeyttämisten ennalta ehkäisemiseksi. Työvoimavaltaisten alojen, kuten kiinteistöpalvelu- ja rakennusalojen, työvoiman saanti tulee turvata niin, että niille varataan riittävästi koulutuspaikkoja sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksessa kaikilla koulutusasteilla. Oppilaitoksia pitää rohkaista erikoistumaan alueellisiin vahvuuksiinsa nojautuen. Erikoistumisen on perustuttava paikalliseen verkostoitumiseen yritysten, tutkimuslaitosten ja esimerkiksi ELY-keskusten kautta koordinoitujen kansallisten ohjelmien kanssa. Näin syntyvien alueellisten osaamisklustereiden tulee valtakunnallisessa tarkastelussa täydentää toisiaan. Opetuksen sisällöt ajan tasalle Toimialan painopiste on Suomessa siirtymässä uudisrakentamisesta uudistamiseen, korjausrakentamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon sekä käyttöön. Alalla työskentelevien on sitouduttava alusta alkaen käyttäjälähtöiseen ja kulttuuriarvoja säilyttävään elinkaariajatteluun, jota voi soveltaa niin fyysisiin rakenteisiin kuin toimintatapoihinkin. Tehokkain keino kestävämmän kulttuurin syntymiselle on huomioida se kaikessa koulutuksessa. Hallituskaudella tärkeitä ajankohtaisia osaamisalueita korjausrakentamisen lisäksi ovat muun muassa energiatehokkuus, uudet energiaratkaisut, kosteus- ja homekysymykset sekä eurokoodien myötä uudistunut mitoitusjärjestelmä. Opetuksen tavoitteiksi tulee yhdistää korkea teknistaloudellinen osaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ammattiylpeys sekä vastuullinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Opetusmenetelmien kehittäminen Osaamisvaatimusten kasvu, monipuolistuminen ja jatkuva muuttuminen haastavat perinteiset opetussisällöt ja oppimisen mallit. Perusosaamisalueiden tinkimätön läpikäynti luo opiskelijalle välttämättömän osaamispohjan, mutta tutkintosuunnan kilpailukyvyn mittaa nuorten mielikuva opetusyksikön ajassa pysymisestä. Tavoite on, että kiinteistö- ja rakentamisala houkuttelee lahjakkaita ja motivoituneita nuoria. Opetushenkilöstöä tulee tukea ajankohtaisten ja työelämälähtöisten menetelmien käytössä koulutuksin, joustavin metodikokeiluin sekä riittävillä opetukseen varatuilla resursseilla. Opiskeluaikana toteutettavat poikkitieteelliset yhteishankkeet koulivat opiskelijoita työelämään. Työelämästä tulevat vierailuluennoitsijat tuovat oman hyödyllisen lisänsä opetukseen. Aikuiskoulutuksen rooli ammatilliseen perustutkintoon ja ammattitutkintoon johtavana väylänä kasvaa erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa. Valtion tulee osallistua nykyistä suuremmalla osuudella valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen laadun ja yhteismitallisuuden varmistamiseen tähtäävän puolueettoman toimijan, ALVARin, materiaalien tuottamiskustannuksiin. Elinikäinen oppiminen korostuu jatkuvasti, mikä edellyttää toimialan täydennys-, jatko- ja muuntokoulutuksen kokonaistarkastelua. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja hyväksi lukemisen luotettavia menettelytapoja tulee eriasteisissa koulutuksissa ja osaamisen näytöissä kehittää ja ottaa käyttöön. Toimenpiteillä tulee edistää myös elinikäisen oppimisen ja työelämävalmiuksien säilymistä ja jatkuvaa kehittymistä. Ammatillisen tutkinto- ja pätevöitymistavoitteisen koulutuksen rakenteiden uudistamisen lisäksi tulee uudistaa myös rahoitusjärjestelmiä. Uudistusten keskeisinä periaatteina tulee olla laatu ja vaikuttavuus. Kansainvälisen yhteistyön lisääminen Kiinteistö- ja rakentamisalan tilaaja-, käyttäjä- ja omistajatahot ovat kansainvälistyneet kymmenessä vuodessa voimakkaasti, ja nyt sama ilmiö

5 on laajasti toteutunut myös työntekijätasolla. Kansainvälistymisen etujen hyödyntämiseksi ja haittojen ennaltaehkäisemiseksi tulee kaikkiin opintosuunnitelmiin lisätä kansainvälisyysnäkökulma. Opettaja-, opiskelija- ja tutkijavaihto ovat keskeisiä keinoja kansainvälisen koulutuksen ja yhteistyön kehittämisessä. Monikulttuurisuuden mukanaan tuomat haasteet on tunnistettava omaksi kansainvälistymisen alueekseen, joka on huomioitava kaikessa alan koulutuksessa. Kiinteistö- ja rakentamisalan korkeimman tieteellisen tutkimuksen alueella Suomi on profiloitunut luotettavaksi kansainvälisten konferenssien pitopaikaksi. Tätä mielikuvaa tulee aktiivisesti hyödyntää ja kehittää vienninedistämisen työkaluna. Työnvälityspalvelujen ja työvoimapoliittisen koulutuksen kehittäminen työelämälähtöisemmäksi Sähköisiä työnvälityspalveluja ja tukijärjestelmiä tulee kehittää niin, että ne aktivoivat työnhakijoita enemmän omaehtoiseen työnhakuun. ELY-keskusten työelämätuntemusta on vahvistettava KIRA-toimialojen osalta ja TE-toimistojen rekisteröintikäytäntö on saatava vastaamaan työelämän tarpeita. Rekisteröinnissä on otettava nykyistä paremmin huomioon se, etteivät kaikki työttömät työnhakijat sovellu yhä monipuolisempaa osaamista vaativiin kiinteistöja rakentamisalan töihin. Työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja on suunnattava yritysten tarpeista lähtevään koulutukseen ja yrityksen ja työelämän tarpeet on koulutuksen suunnittelussa huomioitava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työvoimapoliittisen koulutuksen tehokkuuden mittaamisessa on korostettava koulutuksen jälkeisen työllistymisen roolia. Ulkomaisen työvoiman käyttö mahdollistettava Erityisesti jatkuvasta työvoimapulasta kärsivä kiinteistöpalveluala tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän ulkomaista työvoimaa. Myöskään rakentamisalalla suomalainen työvoima ei yksin riitä korvaamaan mittavaa eläkepoistumaa. Työperäiseen maahanmuuttoon on laadittava nykyistä selkeämmät säädökset ja toimintaohjeet. Maahanmuuttajien kielikoulutukseen liittyvää vastuunjakoa tulee selkeyttää ja varmistaa, ettei suomen tai ruotsin kielten koulutus jää yksinomaan yritysten harteille. Ulkomaisten työntekijöiden työehtojen noudattamisen viranomaisvalvontaa on lisättävä ja lainsäädäntöä muutettava niin, että ulkomaalaisten ja suomalaisten työntekijöiden verokohtelu on mahdollisimman yhdenmukaista. Rakentamisalalla työskenteleville on säädettävä pakolliseksi veronumero ja perustettava veronumerorekisteri. Veronumerokäytäntö helpottaisi valvontaa ja tehostaisi ulkomaisten lähetettyjen työntekijöiden verovastuuta. Teema 3 Talousrikollisuuden torjunta Talousrikollisuuden ja harmaan talouden aiheuttamat menetykset yhteiskunnalle ovat vuositasolla useita miljardeja euroja. Harmaa talous vaikeuttaa lisäksi rehellisesti toimivien yritysten liiketoimintaedellytyksiä. Viime vuosina tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla. Rakentamisalalla yhteiskunnalta jää saamatta veroja ja muita lakisääteisiä maksuja arviolta noin 500 miljoonaa euroa vuosittain. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi: Rakennusalalle perustettavan yrityksen vastuuhenkilöiden taustat on tarkistettava. Rakennusalan urakanantajien ilmoitusvelvollisuus alihankkijoille suoritetuista maksuista ja työmaalla työskentelevistä työntekijöistä säädetään pakolliseksi. Kiinnijääminen rakennusalalla harjoitetusta talousrikollisuudesta on varmistettava. Tilaajavastuulakia tulee uudistaa ja sen vaikuttavuutta tehostaa vaatimalla selvityksiä kaikilta yrityksiltä sekä lisäämällä valvontaa. Lain perusteella vaadittavien todistusten tietosisältöä on kehitettävä, ja lain edellyttämien selvitysten saatavuutta helpotettava. Kotitalousvähennys tulee säilyttää. Perustettavan yrityksen vastuuhenkilöiden taustojen tarkastaminen Patentti- ja rekisterihallitus tulee velvoittaa tarkastamaan rakennusalalle perustettavan uuden yrityksen vastuuhenkilöiden taustat. Jotta yritys voidaan merkitä kaupparekisteriin, edellytykseksi tulee asettaa, että yrityksen vastuuhenkilöt eivät ole aiemmin syyllistyneet talousrikoksiin tai harmaan talouden harjoittamiseen. Niin sanotut kertakäyttöyritykset ovat nykyisin tyypillisiä rakennusalalla. Epärehellinen yrittäjä perustaa uuden yrityksen ja jatkaa sen nimissä toimintaa, kun edellinen yritys on esimerkiksi joutunut maksuvaikeuksiin. Urakkamaksujen ja työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusvelvollisuus parantaa merkittävästi verohallinnon mahdollisuuksia tunnistaa harmaan talouden ja pimeän työn harjoittajat ja kohdistaa tarkastustoimensa niihin. Verottaja saa urakanantajilta tiedot kaikista urakoitsijoille suoritetuista maksuista ja voi verrata niitä rekistereissään oleviin tietoihin. Päätoteuttajilta verottaja saa työmaiden palkansaajien tiedot ja pystyy vertaamaan niitä ennakonpidätystietoihin. Ilmoitettavat tiedot on määriteltävä niin, että ne on helppo kerätä eivätkä aiheuta kohtuutonta lisätyötä myöskään pienille yrityksille. Verottajan on kehitettävä omia järjestelmiään niin, että se pystyy hyödyntämään ilmoitusten sisältämät tiedot ja myös antamaan ilmoittajille palautetta saavutetuista hyödyistä.

6 Tällä hetkellä monet merkittävät rakennusalan toimijat antavat jo verottajalle vapaaehtoisesti kulkulupatietoja työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä neljännesvuosittain tietoja solmimistaan alihankintasopimuksista. Vapaaehtoisuus ei enää riitä vaan menettely on saatettava pakolliseksi. Kiinnijäämisen varmistaminen Kiinnijääminen talousrikoksista varmistetaan paitsi järjestelmiä kehittämällä myös valvonnan avulla. Talousrikosasioihin perehtyneiden poliisin ja verottajan tutkijoiden sekä talousrikossyyttäjien määrää tulee lisätä, jotta talousrikokset paljastuvat ja talousrikosjuttujen käsittely nopeutuu. Myös pimeää työtä tekevien kiinnijäämisriskiä on tehostettava ja varmistettava, että heille tulee pimeästä työstä rangaistusseuraamuksia. Työsuojelutarkastajien ja verottajan reaaliaikaiseen valvontatyöhön on kohdistettava entistä enemmän resursseja, ja valvonnan pitää näkyä työmailla. Työsuojelutarkastajat valvovat tilaajavastuulain noudattamista, henkilötunnisteen käyttöä ja ulkomaalaisten työskentelyoikeuden perusteita. Yritykset vaativat sopimuskumppaneiltaan selvityksiä ja toimittavat viranomaisille tietoja. Niiden rooli taistelussa talousrikollisia vastaan on kaventaa rikollisten toimintapiiriä ja auttaa viranomaisia kohdistamaan toimenpiteensä oikein. Yritykset tarvitsevat tuekseen vahvaa viranomaisvalvontaa, sillä yrityksillä ei ole käytössään samoja valvontakeinoja ja valtuuksia kuin viranomaisilla. Tilaajavastuulain kehittäminen Tilaajavastuulaista on poistettava vakiintuneen yrityksen ja vakiintuneen sopimussuhteen käsitteet, koska ne ovat johtaneet lain puutteelliseen noudattamiseen.selvitykset tulee vaatia kaikilta. Ulkomaisilta yrityksiltä vaadittavien tietojen osalta laissa on todettu, että ulkomaisten yritysten tulee toimittaa vastaavat todistukset tai muu hyväksytty selvitys. Laissa tulee selventää, millaisia selvityksiä ulkomaisilta yrityksiltä vaaditaan. Eläkevakuutustodistusten sisältöä tulee täsmentää siten, että todistuksesta ilmenee kuinka monta työntekijää vakuutus kattaa. Tällöin tilaaja voi paremmin tunnistaa vilpilliset yritykset, jotka eivät maksa kuin osan oikeasta eläkemaksusta. Lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että viranomaisilta tai lakisääteistä tehtävää hoitavilta tahoilta peräisin olevien tietojen julkisuutta laajennetaan. Kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot tulee saattaa sähköiseen muotoon, helposti ja maksutta saataville. Kotitalousvähennyksen säilyttäminen Kotitalousvähennys tulee säilyttää. Se on tehokas keino vähentää harmaan talouden ja pimeän työn harjoittamista esimerkiksi rakentamis-, remontoimis- ja siivouspalveluissa, joita kotitaloudet ostavat. Teema 4 Rakennetun ympäristön ministeriön perustaminen Viimeksi kuluneen hallituskauden aikana liikennealan hallinto järjestettiin kaikki liikennemuodot kattavaan Liikennevirastoon, mikä takaa eri liikkumismuotojen keskinäisen tasavertaisuuden. Samalla parannettiin edellytyksiä yli hallituskausien ulottuvalle pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Vastaavasti ympäristöministeriöön perustettiin rakennetun ympäristön osasto, johon keskitettiin asumiseen, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät asiat. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotus: Valtakunnallista koordinointia varten on perustettava uusi rakennetun ympäristön ministeriö. Sen tulee yhdistää nykyiset maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen (MRAL) hallinnonalat eri ministeriöistä. Seuraavaksi kokonaisnäkemys ja pitkäjänteisyys on ulotettava hallinnollisiin rakenteisiin korkeinta tasoa myöten. Tämä on tärkeää erityisesti jotta rakennetulle ympäristölle asetetut erittäin tiukat päästövähennystavoitteet olisi realistista saavuttaa.

7

8 Suomen kansallisvarallisuudesta noin 70 prosenttia on rakennetussa ympäristössä. Kiinteistö- ja rakentamisalan vuotuisen toiminnan arvo on noin 50 miljardia euroa, josta noin viidennes syntyy kansainvälisistä toiminnoista. Ala työllistää yli henkilöä Suomessa.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Lehdistötilaisuus 28.2.2011 KIRA-foorumi KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteet Energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet

Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet 2015 26.1.2015 Rakennusteollisuuden peruskivet hallitusohjelmaan 2015 1. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen ohjaus tulee keskittää samaan ministeriöön

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI

HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALA luo hyvän elämän puitteet Suomen kiinteistö- ja rakentamisala muodostuu rakennettua ympäristöä, rakennuksia ja infrastruktuuria

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset Kansallinen Bologna seurantaseminaari Koulutuskeskus Dipoli, Espoo 25.5.2009 Pääsihteeri Liisa Savunen,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö

Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö Osaava ja oppiva Pirkanmaa 2025 -seminaari 3.5.2012 Pirkanmaan ELY-keskus, Jukka Peltokoski 1 Urpo Harva 1958: Moni intomielin aikuiskasvatustyöhön

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Tuen tarkoitus ja tavoite Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu on työllistymistä

Lisätiedot

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Ääni rakennetun ympäristön puolesta

Ääni rakennetun ympäristön puolesta Ääni rakennetun ympäristön puolesta Sisältö Rakennusteollisuuden tavoitteet hallitusohjelmaan 2011 2015 3 Talousrikollisuuden torjuntaa on tehostettava 5 Koti- ja ulkomaiselle työvoimalle tulee taata yhtäläiset

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA. Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja

Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA. Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,

Arvoisa vastaanottaja, Arvoisa vastaanottaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän 17.9.2014. Työryhmän tehtävänä on 1) Koordinoida koulutustarpeen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa 2016-2019 14.10.2016 Koulutusasiantuntija Paula Hiltunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mitä on elinikäinen ohjaus ja ELO-toiminta? Erilaisissa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

Ajankohtaista maahanmuuttajien aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista maahanmuuttajien aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista maahanmuuttajien aikuiskoulutuksesta Sanna Penttinen 19.-20.3.2009 sanna.penttinen@oph.fi 040 348 7414 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Yleistä Hallitus: aktiivinen maahanmuuttopolitiikka

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista 9.11.2012 Anne Mårtensson Opetushallitus VAMPO 2010-2015 Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 2015

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n lausunto koskien yliopistojen koulutusvastuiden muutosesitystä 2017

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n lausunto koskien yliopistojen koulutusvastuiden muutosesitystä 2017 15.12.2016 1 (4) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Viite: OKM/42/010/2016, asiakirja nro 304490 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n lausunto koskien yliopistojen koulutusvastuiden

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa

Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot