Biocompatibles. D C Bead. Finnish I Suomi Doxorubicin KÄYTTÖOHJE. Embolisaatioon perustuva lääkehoitojärjestelmä STERIILI KERTAKÄYTTÖINEN PYROGEENITÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biocompatibles. D C Bead. Finnish I Suomi Doxorubicin KÄYTTÖOHJE. Embolisaatioon perustuva lääkehoitojärjestelmä STERIILI KERTAKÄYTTÖINEN PYROGEENITÖN"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE DC Be Embolisaatioon perustuva lääkehoitojärjestelmä STERIILI KERTAKÄYTTÖINEN PYROGEENITÖN KU VAUS: DC Be -tuotteet ovat sarja bioyhte ensopivia, hydrofiilisiä, resorboitumattomia ja tarkasti kalibroituja hydrogeelimikropalloja, joihin voidaan lastata doksorubisiinia. DC Be -mikropallot on valmistettu polyvi nyylialkoholista, ja niitä on saatavissa seuraavina kokoina: Pallon nimelliskoko µ m µ m µ m µ m Etiketin väri Keltainen Sininen Punainen Vihreä Kun DC Bea d lastataan doksorubisiinia, ne pienenevät hiu kan, enintään 20 % käytettäessä 2 5 mg/ml /ml:n annosta. TU OTETIEDOT: 10 ml :n lasipullo. Jokais essa pullossa on noin 2 ml DC Be -mikropalloja pyrogeenittömässä, steriilissä, fysiologisesti puskuroidussa keittosuolaliuoksessa. Suol aliuoksen ja DC Be -mikropallojen yhteistilavuus on noin 8 ml. Pull ot on suljettu värillisellä alumiinikorkilla. Kukin pullo on tarkoitettu vain yhden potil aan käyttöön. Ei saa steriloida uu destaan. Hä vitä käyttämätön ai ne. KÄYT TÖAIHEET: D C Be lastataan doksorubi orubisiinia ii i seuraavaa tarkoitusta varten: Erittäin verisuonittuneisiin pahanlaa atuisiin kasvaimiin verta johtavien verisuonten embolisaatio. Doksorubisiinin paikallinen, kontroll oitu ja jatkuva annostelu kasvaimee en. VAST A-AIHEET DC BEAD -MIKROP ALLOT: Intoler anssi verisuonten okkluusiotoimenp piteille. Verisu onianatomia, joka estää katetrin asettamisen tai embolusten injektoim misen. Vasospasmi tai sen riski. Verenv uoto tai sen riski. Vaikea sairaus, jossa ilmenee ateroomia. Alueell le verta johtavat valtimot, jotka ovat pienempiä kuin distaalihaarat, jois sta ne lähtevät. Avoimet ekstra -intrakraniaaliset anasto moosit tai suntit. Rinna kkain kulkevat suonet, jotka voivat vaarantaa normaal it alueet embolis aation aikana. Pääval timot, jotka johtavat suoraan aivohermoihin. Leesio on verta johtavat valtimot, joihin DC Be - mikropallot eivät mahdu. Alueel le verta johtavien valtimoiden perife eerinen vaskulaarinen resistenssi, joka estää DC Be -mikropallojen pä äsyn leesioo on. DC Be -mikropalloja el saa käyttää seur aavissa sovelluksissa: i. Muidenkuinpahanlaatuistenkasv vainte enembolisaatio. ii. Suuriläpimit taistena V-sunttien(ts.ve riei kuljevaltimo/kapillaari/laskimoreiti nkautta,vaan suoraanvalt imost a laskimoon)embolisaatio. iii. V erisuonisto, i,jossadcbe -embolisa a tioainevoipäästäsuora i i tä aan sisempään kaulavaltimoontaimuillekui lti t i ill k in k ohdealueille. UK Ltd is a

2 in Finnish I Suomi VAST A-AIHEET DOKSORUBISIINI: - Katso kä ytön vasta-aiheet doksorubisiinin pakkausselosteesta. VAROITUS: Tutkimusten mukaan DC Bea d -mikropallot eivät muodosta aggregaattej ja, joten ne tunkeutut uvat syvemmälle verisuonistoon kuin muut sama nkokoiset PVA- partikkelit. HU OMAUTUKSET: Ei saa käyttää, mikäli pullo tai pakkaus ei ole ehjä. Valits e käsiteltävään p atologiaan s opiva DC Be -mi kropallojen kok o ja määrä. ärä. DC Bea d -mikropalloja saavat käyttää e mbolisaatioon vain lääkärit, jotka ovat saaneet asianmukaisen, kyseiselle embolisaatioalueelle tehtäväää interventionaalista okkluusiota koskevan koulutuksen. Jos doksorubisiinin lastausannos on suurempi kuin 37,5 mg/ml, DC Bea d -mikropallojen käyttö voi jo htaa jonkinasteiseen doksorubisiinin systeemiseen leviämiseen sekä siihen liittyviin haittavaikutuksiin. MAHDOLLISET KOMPLIKAATIOT: DC Bea d -mi kropallojen epätoivottava refluksi tai kulkeutuminen terveisiin valtimoihin, jotka ovat käsiteltätä vän leesion vieressä, tai leesion kautta muihin valtimoihin tai valtimoalueisiin. Embolisaatio muulla kuin kohdealueella. K euhkov eritulppa. Iskemia ei- toivottavassa kohdassa. Kapilla arisen alueen saturaatio ja kudosvauriot. Iskee minen halvaus tai infarkti. Verisuonen tai leesion repeytyminen ja verenvuoto. Neurologiset taudit, esim. aivohermon halvaus. Vasospasmi. Kuolema. Rekanalisaatio. Vieraisiin kappaleisiin reagoiminen, mik ä v aatii lääkärinhoitoa. I nfektio, joka vaatii lääkärinhoitoa. Tukoksen muodostuminen katetrin kärkeen aiheuttaen katetrin siirtymisen paikaltaan. LÄÄKKEEN LASTAUSOHJE: DC Be saa lastata VAIN doksorubisiinivetykloridia. DC Be ei saa lastata doksorubisiinin liposomiyhdisteitä. Toimi seura avasti, jotta 2 ml:n DC Be -pulloon saaan 50 mg doksorubisiinia: i. Valmistapullo,jossaon50mgdoksoru bisiiniaja2mlsteriiliävettäinjektioitav arten.sekoitahyvin,kunnesliuos on k irkas punainen(25mg/ml). ii. PoistaDCBe -p ullostamahdollisim m anpaljon suolaliuostakäyttämälläpie nelläneulallavarustettuaruiskua. iii. Lisääruiskulla2mlvastavalmistettu tt oksorubisiiniliuostasuoraan DCBe - pulloon. iv. S ekoitadcbe/doksorubi siiniliuosta välillä,jottasesekoittuuhyvin,kunnes DCBe -mikropallotovatpunaisia.v aikka liuosjääpunaiseksi,doksorubisiinisiirty rtyymikropalloihin. v. Lastausvievähintään20minuuttiapien nimmillejaenintään 120 minuuttiasuu rimmilledcbe -m ikropalloille. vi. Siirräennenkäyttöädoksorubisiinillala statutdcbe -mikropallotruiskuun j alisääyhtäsuurimääräionitonta varjoainetta.käännäruiskuvarovastiyl ösalaisin,jottadcbe -mikropallots ekoittuvattasaisesti. vii. R uiskuunvoidaanlastataen intään37, 5mgdoksorubisiiniayhteen ml:aan DC Be - m ikropalloja. viii. K unkintoimenpiteensuurinsuositelt a voksorubisiinimääräon150mg. UK Ltd is a

3 LÄÄK KEELLÄ TÄYTETTYJEN DC BEAD-MIKROPALLOJEN SÄILYTYS: i. Mikrobiologisenkontaminaationriskin minimoimiseksidcbe -mikropallo tonvalmisteltavavalvotuissaaseptisiss sa olosuhteissa.koskavalmistaj jaeivoiva lvoadcbe -mikro opalloj jenvalmistel u- jatäyttöolosuhteita,tuotteen säilyv yysyli 4tuntiahuoneenlämpötilassataiyli24 tuntiajääkaapissa2 8 C:n lämpöti las sadcbe -pullonavaamisen jälkeen on k äyttäj jänvastuulla.doksorubi siinillat äytettydcbe -mikro opallopysyyfysi yyfy kaalisestijakemiallisestivakaana14päi ivää, jossitäsäilytetäänjääkaapissa2 8 C: nlämpötilassaja7päivää,josseon seko itettu i onittomaan varjoaineeseen ja si tä s äilytetäänjääkaapissa2 8 C:nlämp ö tilassa. SISÄ ÄNVIENTIOHJE: Arvioi huolellisesti leesiota ympäröivä verisuonisto käyttäen korkearesoluutioista kuvausta ennen embolisaatiotoimenpiteen aloittamista. DC Be -mikropalloja on saatavissa erikokoisina. Valitse huolellisesti käsiteltävään patologiaan (ts. kohdeverisuoni / suonen koko) parhaiten sopiva ja halutun tuloksen antav a DC Be -mikropallokoko. Valits e asennuskatetri kohdesuonen koo n mukaan. DC Be -mikropall oja voidaan puristaa tilapäisesti 20-30%, jotta ne kulkisivat helpommin asennuskatetrin läpi. Vie as ennuskatetri kohdesuoneen sairaalan tavallisen käytännön mukaan. Aseta katetrin kärki mahdollisimmmm an lähellee hoitokohtaa, jotta terveet suonet e ivät tukkeudu tahattomasti. DC Be -mikropallot eivät näy röntgenläpivalaisussa. Embolisaatiota on suositeltavaa tarkkailla rön tgen läpivalaisussa lisäämällä haluttu määrä varjoainetta keittosuolaliuokuok seen. i. V armista, että DC Be -mikropal lot sekoittuvat hyvin varjoaineeseen, jotta ne jakautuvat paremmin njektoinnin aikana. ii. V edä DC Be -mikropallot ruisk un neulaan, jonka koko on vähintään 19 G (1,07 mm). iii. Injektoi DC Be -mikropallot asennuskatetriin hitaasti röntgenläpivalaisussa ja tarkkaile samalla v arjoaineen virtausnopeutta. Kä ytä varovaista harkintaa embolisaation loppupisteen arvioinnissa. Kun toimenpide on tehty, poista katetri ja jatka imua varovasti, jotta kate trin luumeniin jääneet DC Be - mikropallot eivät siirry paikoiltaan. Hävitä käyttämättömät, doksorubisiinill a lastatut DC Be -mikropallot. HUOLTO JA SÄILYTYS: Avaa mattomat D C Be -mikropall l ot on säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa valolta suojattuina ja alkuperäispakkauksessa. Käyte ttävä viimeistään pullon etikettiin merkittyyn päivämäärään menn essä. Ei saa pakastaa. PAKK AUSMERKINTÄ: Luettelonumero Eränumero Steriloitu höyryllä Käytettävä ennen Suojattava kosteudelta Huomio: katso käyttöohjetta Ei sa a käyttää uudestaan Suoja ttava valolta a Ei saa pakastaa aa UK Ltd is a

4 Irinotecan Lisätietoja irinotekaanin lastauksesta DC Be KUVAUS: Kun DC Be lastataan irinotekaania, pallot kasvavat hiukan, enintään 30 % käytettäesss ä 50 mg/ml:n annosta. KÄYTTÖAIHEET: Irinotekaa n illa lastatut DC Be - mikropall l ot on tarkoitettu seuraaviin i kä yttöaiheisiin: i ii Maksaan metastasoituneen pahanlaatuiseen kolorektaalisyöpään (mcrc) johtavien verisuonten embolisaati o. Irinotekaanin paikallinen, kontrolloitu ja jatkuva anto kolorektaalisyöpäkasvaimeen. VASTA-A IHEET irinotekaani: Katso irinote kaanin käytön vasta-aiheet lääkkeen pakkausselosteesta. HUOMAUTUKSET: Pieni määrä irinotekaania eluoituu, kun varjoaine-/vesisekoitus lisätään lastattuihin mikropalloihin mg i rinotekaan ia sisältävää bolusinjektiota voidaa n käyttää lääkkeen antoon. Jos irinotekaanin lastausannos on yl i 50 mg/ml, DC Be -mikropallojen käyttö v oi johtaa tietynasteiseen irinotekaanin systeemiseen leviämiseen sekä siihen liittyviin haittavaikutuksiin. Irinotekaanilla lastattuja mikropalloja oja ei saa käyttää suoloja ( esim. kalsiumkloridia) sisältävien varjoaineiden kanssa. LÄÄKKEEN LASTAUSOHJE: DC Be saa lastata VAIN irinotekaaniliuosta (20 mg/ml). 2 ml:n DC Be -pullon lastaus 100 mg:lla irinotekaania: i. Poista DC Be -pullosta mahdollisimm an paljon keittosuolaliuosta pie nikokoisella neulalla varuste tulla ruiskulla. ii. Li sää D C Be - pulloon 5 ml irinotekaan iliuosta ruiskun avulla. iii. Sekoita DC Be-/irinotekaaniliuosta varovasti, jotta aineet sekoittuvat, t, ja jätä liuos seisomaan. Mikropallot muuttuvat t turk oosinvärisiksi irinotekaanin latautuessa palloihin. iv. Lastaus kestää vähintään kaksi tuntia ka ikenkokoisille DC Be -mikropalloille. v. Siirrä ennen käyttöä irinotekaanilla las tatut DC Be -mikropallot ruiskuun ja lisää sama määrä ionitonta varjoainetta. Käännä ruisku varovasti ylösala isin, jotta DC Be -mikropallot jakautuvat suspensioon tasaisesti. vi. Yhtee n millilitraan DC Be -mikropalloja voidaan lastata korkeintaan 50 mg irinotekaania. vii. Suurin suositeltava irinotekaanin kokonaisannos yhdessä toimenpiteessä on 200 mg. LÄÄKKEELLÄ TÄYTETTYJEN DC BEAD -MIKROPALLOJEN SÄILYTYS: i. Mikro biologisenkontaminaationriskinminim m oimiseksidcbe - mikro opallotonva l misteltavavalvotuissaaseptisissa olosuhteissa a.koskavalmistajaeivoivalvoadcbea -mikropallojenval mistel u-jatäyttö olosuhteita,tuotteen säilyvyysyli4tunt tia huoneenläm mpötilassataiyli24tuntiajääkaapissa2 28 C:nlämpötilassaDCBea d-pullon avaamisenjälkeen onkäyttäjänvastuu ulla. Irinotekaan illalastattudcbe -mikropallopysy yyy fy ysikaalisest ijakemiallisestivakaana 14päivää,jossitäsäilytetään jääkaapiss a28 C:nlämpöt tilassaja7päivää,josseonsekoitettuio onittomaanvarjoaineeseen jasitäsäilyt tetäänjääkaapissa2 8 C:n lämpötila ssa. Varjoainees een sekoittamisenjälkeenirinotekaa nillalastattudcbe -mikropalloon kä y tettävävälittömästi. ANTO-OHJEET: Hä vitä käyttämä ttä jääneet, irinotekaanilla lastatut DC Be -mi kropallot. CN UK Ltd is a

5 Huomautus: DC Be voidaan lastata lääketuotteella, josta eluoituu lääkeannos paikallisesti kasvainkohtaan embolisaation jälkeen. Lääkärin vastuulla on tutustua huolellisesti lääketuotteen myyntiluvassa oleviin tietoihin päättäessään, millä lääkkeellä DC Be lastataan, ja onko lastaaminen tällä lääkeaineella asianmukaista potilaan hoidon kannalta. Vastaavaan valmisteyhteenvetoon on tutustuttava. Lääkeaineen tyyppi ja annostus on arvioitava myös potilaan yksilöllisen kliinisen tilanteen mukaan Manufactured by UK Ltd Chapman House Farnham Business Park Weydon Lane Farnham Surrey GU9 8QL United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) CN UK Ltd is a

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 10 25 kg 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Imidaklopridi Permetriini 100 mg/ml 500 mg/ml Apuaine:

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Riskien minimointiohjelma

Riskien minimointiohjelma REVLIMID Riskien minimointiohjelma Riskien minimointiohjelma Celgene Oy Keilasatama 3 02150 Espoo Puh: 09 25 10 84 00 Faksi: 09 25 10 71 00 Sähköposti: medinfo.fi@celgene.com www.celgene.com 2009-03-23

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

MUKOPOLYSAKKARIDOOSIT. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

MUKOPOLYSAKKARIDOOSIT. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö MUKOPOLYSAKKARIDOOSIT Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Tämän opas on tehty Genzymen tuella. Invalidiliiton julkaisuja, O.58., 2013 ISBN 978-952-5548-54-9 ISSN 1457-1471 Painopaikka: N-PAINO 2013 HARVINAISET

Lisätiedot

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas OSVAREN PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Diagnoosi ja mitä siitä seuraa

Diagnoosi ja mitä siitä seuraa 2 Diagnoosi ja mitä siitä seuraa Tämä opas on osa multippeliskleroosista (MS) ja siihen liittyvistä aiheista kertovaa sarjaa. Tämä opas kertoo MS-taudin diagnosointiin liittyvistä ongelmista ja erilaisista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Eprinomektiini 5 mg. Apuaineet: Butyylihydroksitolueeni

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA XWS034 ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Alkuperäisten ohjeiden käännös Tämän käyttöohjeet kaaviot eivät ole piirretty suhteellisesti. Jatkuvan kehitystyön johdosta nykyinen tuote voi

Lisätiedot

PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen

PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen PARENTERAALINEN RAVITSEMUS Dipeptiven Glavamin Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen Glutamiini parenteraalisessa ravitsemuksessa osana tehohoitopotilaan parenteraalista ravitsemusta leikkausten

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot