ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASA 2009. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa"

Transkriptio

1 ASA 2009 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

2 ASA 2009 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Annely Soosaar Eila Länsimäki Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS HELSINKI 1

3 Tilaukset ja tiedustelut TYÖTERVEYSLAITOS TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh: faksi: s-posti: Ulkoasu: Arja Tarvainen Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2011 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. ISBN (nid.) ISBN (PDF) Katsauksia 160 ISSN-L = Katsauksia ISSN-L = ASA Edita Prima Oy

4 ESIPUHE Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta Tämä on 31. ASA-rekisterin vuosijulkaisu ja sisältää altistumistietoja vuodelta Taulukoiden ja kuvien laadinnassa on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta 2008 (Käsikirjoja nro 4, Helsinki 2008), ammattiluokitusta 2001 (käsikirjoja nro 14, Helsinki 2001), työministeriön päätöstä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/93) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetun työministeriön päätöksen 1 :n ja liitteen muuttamisesta (1232/2000). Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä (VNp 1153/1999) tuli voimaan Ympäristön tupakansavulle altistuneiden rekisteröinti aloitettiin vuoden 2001 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1014/2003) työ, johon liittyy työntekijän altistuminen hienojakoiselle tammen tai pyökin pölylle, lisättiin työministeriön päätöksen (838/1993) liitteen A osaan. Asetus tuli voimaan Vuonna 2001 eduskunta hyväksyi ASA-rekisteriä koskevan lain (717/2001). Tällä lailla kumottiin ASA-rekisteristä vuonna 1993 annettu laki (1038/93). Rekisteristä voidaan tehdä tietosuojasäädösten sallimia erityisselvityksiä vuosilta Rekisteröidyllä henkilöllä on tarkastusoikeus itseään koskeviin tietoihin. Henkilöä koskevat tarkastuspyynnöt (kirjallisina), selvityspyynnöt ja vuosijulkaisua koskevat parannusehdotukset voi osoittaa erityisasiantuntija Anja Saalolle, Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh. (030) 4741, sähköposti Helsingissä, elokuussa 2011 Tekijät 3

5 SISÄLTÖ sivu Teema-artikkeli 5 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet työympäristössä 6 Yhteenveto 10 Sammandrag 11 Summary 12 Kuvat ja taulukot 13 Altistuneet työntekijät vuosina (kuva 1) 14 Työosastot vuosina (kuva 2) 14 Ilmoitetut työosastot ja altistuneet työntekijät työsuojelun vastuualueen ja maakunnan mukaan ja osuus työllisistä prosentteina vuonna 2009 (taulukko 1) 15 Altistuneet työntekijät ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2009 (kuva 3) 16 Tupakansavulle ja muille ASA-aineille altistuneet työntekijät maakunnittain prosentteina työllisistä vuonna 2009 (kuva 4) 17 Altistuneet työntekijät toimialoittain prosentteina työllisistä vuonna 2009 (kuva 5) 18 Altistuneet työntekijät toimialoittain vuonna 2009 (kuva 6) 19 Altistuneet työntekijät teollisuudessa vuonna 2009 (kuva 7) 19 Altistukset toimialan, aineen ja sukupuolen mukaan sekä altistuneiden työntekijöiden ja työosastojen lukumäärä ja altistuneiden työntekijöiden osuus prosentteina työllisistä vuonna 2009 (taulukko 2) 20 Altistuneet työntekijät ammateittain prosentteina työllisistä vuonna 2009 (kuva 8) 37 Altistuneet työntekijät aineittain vuonna 2009 (kuva 9) 38 Altistukset ammatin, aineen ja sukupuolen mukaan sekä altistuneiden työntekijöiden lukumäärä ja osuus prosentteina työllisistä vuonna 2009 (taulukko 3) 39 Altistuneet työntekijät aineen, ammatin ja sukupuolen mukaan vuonna 2009 (taulukko 4) 68 Altistuneet työntekijät sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2009 (taulukko 5) 88 Työosastojen lukumäärä, työhygieeniset altistumismittaukset ja biologiset altistumismittaukset prosentteina työosastojen lukumäärästä vuonna 2009 (taulukko 6) 89 Liitteet 91 ASA-rekisteri (liite 1) 92 Tiedonkulkukaavio (liite 2) 93 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät (liite 3) 94 4

6 Teema-artikkeli Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet työympäristössä Anja Saalo 5

7 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet työympäristössä Anja Saalo Työterveyslaitos selvittää työympäristön haittatekijöitä ja niiden hallintakeinoja sekä asiakkaiden tilaamina palvelutoimeksiantoina että tutkimushankkeissa. Altistumista kemiallisille tekijöille voidaan arvioida työhygieenisen mittaustiedon ja/tai biologisen monitoroinnin avulla. Tähän on koottu tulokset Työterveyslaitoksen tekemistä syöpäsairauden varaa aiheuttavien aineiden mittauksista vuosina Mittaustuloksia on verrattu työhygieeniseen ohjearvoon eli haitalliseksi tunnettuun pitoisuuteen (HTP-arvot, 2007). Taulukko. Työterveyslaitoksen tekemät työpaikkojen ilman epäpuhtausmittaukset vuosina Syöpäsairauden vaaraa aiheuttava aine ja sen mittayksikkö, mittausten lukumäärä, keskiarvo ja vertailu prosentteina HTP-arvoon % HTP aine ja sen mittayksikkö lkm keskiarvo <= 10 > > > 100 akryyliamidi (mg/m 3 ) 15 0, akryylinitriili (mg/m 3 ) 62 0, arseeni (mg/m 3 ) 82 0, asbesti (kuitua/cm 3 ) 280 0, bentseeni (mg/m 3 ) 83 0, beryllium (mg/m 3 ) ,3-butadieeni (mg/m 3 ) 42 0, ,2-dikloorietaani (mg/m 3 ) 27 5, elohopea (mg/m 3 ) 50 0, epikloorihydriini (mg/m 3 ) 15 0, etyleenioksidi (mg/m 3 ) 3 0, kadmium (mg/m 3 ) 46 0, keraamiset kuidut (kuitua/cm 3 ) 5 0, kloroformi (mg/m 3 ) 61 6, kromi(vi)yhdisteet (mg/m 3 ) 229 0, nikkeli (mg/m 3 ) 347 0, PAH g/m 3 ) bentso(a)pyreeni, haihtuvat 105 0, bentso(a)pyreeni, hiukkaset 81 0, naftaleeni, haihtuvat naftaleeni, hiukkaset 80 0, PCB (mg/m 3 ) 8 0, tammen ja pyökin pöly (mg/m 3 ) 28 1,

8 Akryyliamidia käytetään teollisuuden raaka-aineena ja sille altistuu noin työntekijää vuosittain. Akryyliamidimittauksia tehtiin lateksin ja teollisuuskemikaalien valmistuksessa. Lateksitehtaissa kaikki akryyliamidipitoisuudet olivat alle määritysmenetelmän toteamisrajapitoisuuden. Teollisuuskemikaalien valmistuksessa mitatut akryyliamidipitoisuudet olivat alle 50 % HTP-arvosta (0,3 mg/m 3 ). Akryylinitriiliä käytetään Suomessa lähinnä paperinpäällystyslateksien valmistuksessa. Akryylinitriilimittauksia tehtiin lateksitehtaissa, lateksiturpeen koepoltossa, paperikemian tehtaan jätevesipuhdistamossa, paperitehtaan pastakeittiössä ja päällystyskoneella ja kemian tuotteiden valmistuksessa. Lähes kaikki mitatut akryylinitriilipitoisuudet olivat alle määritysmenetelmän toteamisrajapitoisuuden. Akryylinitriilin ohjeraja-arvo on 4,4 mg/m 3. Arseenia käytetään tuotteisiin lisättynä seosaineena. Kupari- ja nikkelirikasteet sisältävät arseenia. Arseenille altistuu noin työntekijää. Arseenialtistumisen tason lähes kymmenen vuotta kestänyt nousu kääntyi laskuun vuonna Ongelmajätteiden käsittelyssä kyllästetyn puun talteenotto ja hävittäminen on kuitenkin lisännyt altistumista arseenille. Arseenimittauksia tehtiin rakennusalueen pohjarakentamisessa, metallimalmien louhinnassa, puun kyllästyksessä, anturien valmistuksessa ja ympäristönhuollossa. Arseenipitoisuusmittauksista 76 prosenttia oli alle 50 % HTP-arvosta. HTP-arvo (0,01 mg/m 3 ) ylitettiin yhdessä mittauskohteessa puhdistus- ja huoltotöiden aikana tietoliikennevälineiden valmistuksessa. Asbestimittauksia tehtiin varsinkin metallimalmien louhinnassa, ei-mineraalisten metallituotteiden valmistuksessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa, ajoneuvojen ja moottorien huollossa ja rakennusten saneerauksessa. Asbestille altistuu vuosittain työntekijää. Asbestille asetettiin vuonna 2006 sitova raja-arvo 0,1 kuitua/cm 3. Raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia mitattiin malmin rikastuksessa, malminäytteiden murskauksessa ja jauhatuksessa. Raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia mitattiin myös ajoneuvojen jarruhuollossa ja rakennusten saneerauksessa. Bentseeniä käytetään muun muassa lääkeraaka-aineiden, väriaineiden, räjähteiden ja pesuaineiden valmistuksessa. Sitä käytetään myös useiden muovien raaka-aineena. Bentseeniä on kivihiilitervassa ja moottoribensiinissä. Bentseenimittauksia tehtiin erilaisten puutuotteiden, massan ja paperin, kemiallisten tuotteiden, kumi- ja muovituotteiden, lasikuidun ja lasivillan ja metallituotteiden valmistuksessa, rakentamisessa, moottoriajoneuvojen korjauksessa ja huollossa ja ympäristönhuollossa. Kaikki mitatut bentseenipitoisuudet olivat alle bentseenille asetetun sitovan raja-arvon (3,25 mg/m 3 ) ja 93 % mittauksista oli alle 10 % tästä arvosta. Berylliumia käytetään loistevalaisimissa, ydinteollisuudessa ja röntgensovellutuksissa. Berylliummittauksia tehtiin berylliumkuparijousien työstössä. Berylliumpitoisuudet olivat määritysmenetelmän toteamisrajan alapuolella, joten ne olivat myös alle HTP-arvon (0,001 mg/m 3 ). 1,3-Butadieeniä käytetään muovien ja synteettisen kumin valmistuksessa. 1,3-Butadieenimittauksia tehtiin lateksitehtaassa, paperin ja kumiraaka-aineen valmistuksessa. Lateksitehtaassa styreenin ja 1,3-butadieenin purkupaikalla mitattiin ohjeraja-arvon (2,2 mg/m 3 ) ylittävä butadieenipitoisuus. 1,2-Dikloorietaania käytetään muoviteollisuudessa vinyylikloridin ja synteettisen tauriinin valmistuksessa. 1,2-dikoorietaanimittauksia tehtiin ioninvaihtohartsien valmistuksessa ja patjojen valmistuksessa. Raja-arvon (4 mg/m 3 ) ylityksiä mitattiin ioninvaihtohartsien valmistuksessa. 7

9 Elohopeaa on käytetty etenkin kloorialkali- ja puunjalostusteollisuudessa sekä vähäisinä määrinä monenlaisiin tarkoituksiin, kuten mittareihin, paristoihin ja elektronisiin laitteisiin sekä amalgaamipaikkoihin. Elohopealle voi altistua noin 200 työntekijää vuodessa. Elohopean käyttöä on rajoitettu voimakkaasti, koska se on myrkyllistä ympäristölle. Elohopeamittauksia tehtiin teollisuuskaasujen ja kemikaalien valmistuksessa, pohjarakentamisessa, laitteiden purkamisessa, koeammunnoissa ja ongelmajätteiden käsittelyssä. Elohopean ohjeraja-arvon (0,05 mg/m 3 ) ylitykset mitattiin ongelmajätteiden käsittelyssä ja ammunnassa. Epikloorihydriiniä käytetään Suomessa pääasiassa glyserolin ja epoksihartsien valmistukseen, liuottimena selluloosaestereille ja -eettereille, lakoille, kumille ja hartseille sekä kationointireagenssin raaka-aineena. Epikloorihydriinin viiteraja-arvo (1,9 mg/m3) ylittyi massa- ja paperikemikaalien valmistuksessa epikloorihydriinin purkutyössä. Etyleenioksidia käytetään etyleeniglykolien, etyleeniamiinien ja glykolieetterien valmistuksessa. Suomessa käytettävä sterilointikaasu on etyleenioksidin ja hiilidioksidin seosta. Etyleenioksidille altistumista selvitettiin mittauksilla lääkkeiden valmistuksessa sterilointiuunin läheisyydessä. Pitoisuudet olivat alle 10 % etyleenioksidin HTP-arvosta (1,8 mg/m 3 ). Kadmiumia käytetään pinnoitteena ilmailuteknologiassa. Kadmiumhydroksia käytetään kadmium-nikkeliparistoissa ja -akuissa. Kadmiumpitoisuuksia mitattiin lasitavaran valmistuksessa, lentokonekorjaamossa ja elektroniikkaromun käsittelyssä ja käytettyjen laitteiden ainesosien erottelussa. HTP-arvon (0,02 mg/m 3 ) ylittäviä kadmiumpitoisuuksia mitattiin lasinsulatuksessa. Mittauksilla selvitettiin työntekijöiden altistumista valimossa ja huoltohallissa, jossa päällystetään ja sorvataan teloja keraamisia kuituja sisältävillä materiaaleilla. Yhdessä mittauksessa saavutettiin keraamisten kuitujen HTP-arvo (0,2 kuitua/cm 3 ). Keraamisia kuituja käytetään kulkuneuvojen valmistuksessa ja lämmönkestävissä tuotteissa. Mittauksilla selvitettiin työntekijöiden altistumista valimossa ja huoltohallissa, jossa päällystetään ja sorvataan teloja keraamisia kuituja sisältävillä materiaaleilla. Yhdessä mittauksessa saavutettiin keraamisten kuitujen HTP-arvo (0,2 kuitua/cm 3 ). Kloroformia käytetään liuottimena, laboratoriokemikaalina ja synteesien lähtöaineena. Kloroformipitoisuuksia mitattiin paperitehtaissa, pakkausmateriaalien valmistuksessa, instrumenttien pudistuksessa, jätteiden käsittelyssä, tehtaiden, tutkimuslaitosten ja sairaaloiden laboratorioissa. Kloroformin viiteraja-arvo (10 mg/m 3 ) ylittyi 5 mittauksessa massan tuotannon puhdastiloissa ja laboratorioissa. Kromia on monissa teollisuudessa käytettävissä aineissa sekä metallisena että kolme- ja kuusiarvoisina yhdisteinä. Ruostumattomassa teräsessä on kromia noin 18 %. Kromi- (VI)-yhdisteiden pitoisuuksia mitattiin paperitehtaissa, pakkausten valmistuksessa, terässulatossa, teräsputkien ja muiden terästuotteiden valmistuksessa, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa, kunnossapitotöissä ja käytettyjen laitteiden purkutyössä. HTParvo (0,05 mg/m 3 ) ylitettiin 5 mittauksessa ruostumattoman teräksen hitsauksessa ja metallin pinnoituksessa. Nikkeli on ruostumattoman teräksen pääasiallisia aineosia. Elektrolyyttisessä pintakäsittelyssä käytetään liukoista nikkelikloridia ja -sulfaattia. Nikkelipitoisuuksia mitattiin rikastamossa, terässulatossa, teräsputkien ja muiden teräsesineiden valmistuksessa, työkalujen, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa sekä kunnossapitotöissä. HTP-arvon (0,1 mg/m 3 ) ylittäviä pitoisuuksia mitattiin pääasiassa hitsaustyössä metallituotteiden valmistuksessa konepajateollisuudessa, kulkuneuvojen valmistuksessa ja aseteollisuudessa. 8

10 Polykloorattujen bifenyylien (PCB) käyttö on kielletty Suomessa. PCB-yhdisteille voi kuitenkin altistua jätteenkäsittelylaitoksissa, saastuneen maan käsittelyssä ja vanhojen rakennusten saneerauksen ja purun yhteydessä. PCB-pitoisuuksia mitattiin kaatopaikoilla ja saastuneen maan käsittelyssä. PCB:n HTP-arvo on 0,5 mg/m3. Kaikki mitatut PCBpitoisuudet olivat määritysmenetelmän toteamisrajan alapuolella. Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) esiintyy monilla työpaikoilla, kuten valimoissa, koksaamoissa, varikoilla, puun kyllästyksessä kreosoottiöljyllä, kivihiilipien, -tervan ja maaöljypohjaisten tuotteiden käsittelyssä, kattotöissä, tienpäällystyksessä, voimalaitoksissa sekä alumiinin, raudan ja teräksen tuotannossa. Bentso(a)pyreenin pitoisuuksia mitataan yleensä PAH-seosten komponenttina suodattimelle kerätystä hiukkasjakeesta. Mitatuista bentso(a)pyreenipitoisuuksista 99 % oli alle 10 % HTP-arvosta (0,01 mg/m3). Naftaleenia mitataan tavallisesti yhtenä komponenttina PAH-seosten haihtuvasta jakeesta. Mittaustuloksista 87 % oli alle 10 % HTP-arvosta (5 mg/m 3 ). Korkein pitoisuus mitattiin kyllästämössä. Rakentamisessa ja huonekalujen valmistamisessa yleisimmin käytetyt suomalaiset puulajit ovat kuusi, mänty ja koivu. Huonekaluissa, puulevyissä ja parketeissa käytetään myös kovapuulaatuja, esimerkiksi tammea ja pyökkiä. Puupölylle voi altistua puun sahauksessa ja työstössä, puusepänteollisuudessa ja levyteollisuudessa. Kovapuupölyn HTP-arvon (2 mg/m 3 ) ylityksiä mitattiin parkettitehtaissa pintapuristimella, lajittelussa ja tammipuiden käsinladonnassa. Läheskään kaikkia syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia ASA-aineita ei mitattu työpaikoilla vuosina Eniten mitattiin nikkeliä, asbestia, kromia ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Ohjeraja-arvon eli HTP-arvon ylityksiä oli eniten 1,2-dikloorietaanilla (44 %), tammen tai pyökin pölyllä (14 %), kadmiumilla (11 %), kloroformilla (8 %) ja nikkelillä (8 %). Suurin osa mittaustuloksista oli kuitenkin alle 10 prosenttia mitatun aineen HTP-arvosta. Lähteet Saalo A, Vainiotalo S, Kiilunen M, Tuomi T: Työympäristön kemikaalien altistumismittaukset Työympäristötutkimuksen raporttisarja 47. Työterveyslaitos, Helsinki Vainio H, Liesivuori J, Lehtola M ym. (toim): Kemikaalit ja työ. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Työterveyslaitos, Helsinki Työhygieenisten altistumismittausten rekisteri (v ). Työterveyslaitos, Helsinki. (julkaisematon) HTP-arvot Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:4. Helsinki

11 YHTEENVETO Vuonna 2009 ASA-rekisteriin ilmoitettiin kaikkiaan syöpävaarallisille tekijöille altistunutta työntekijää, mikä on lähes 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna Rekisteriin ilmoitetuista 24 prosenttia oli naisia. Toimialoittain tarkasteltuna (taulukko 2) lukumääräisesti eniten altistuneita oli metallituotteiden valmistuksessa (2 724). Toiseksi eniten altistuneita oli metallien jalostuksessa (1 363). Näillä toimialoilla tavallisimmat altisteet olivat kromi- ja nikkeliyhdisteet. Työllisten määrään suhteutettuna (kuva 5) yleisintä altistuminen oli maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa. Toimialan työntekijöistä 29 prosenttia altistui syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille. Tärkeimmät altistavat aineet olivat asbesti ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt. Toiseksi yleisintä altistuminen oli metallimalmien louhinnassa. Toimialan työntekijöistä 21 prosenttia altistui ASAaineille. Tärkeimmät aineet olivat nikkeliyhdisteet ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt. Lukumääräisesti eniten altistuneita (taulukko 3) oli hitsaajien joukossa (2 319). He altistuivat pääasiassa kromaateille ja nikkeliyhdisteille. Toiseksi suurin ammattiryhmä oli moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat (1 175), joilla tärkeimmät altistavat aineet olivat kromi- ja nikkeliyhdisteet, bentseeni ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt. Työllisten määrään suhteutettuna (kuva 8) suurin altistuva ammattiryhmä oli farmakologit ja patologit, joista 38 prosenttia altistui syöpävaarallisille aineille. Tärkeimmät altistavat aineet olivat akryyliamidi ja kloroformi. Toiseksi suurin altistuva ammattiryhmä oli metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät, joista 27 prosenttia altistui syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille. Tärkeimmät aineet olivat nikkeli- ja kromiyhdisteet. Yleisimmät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät (kuva 9) olivat kromi(vi)yhdisteet (7 320), nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet (6 959), polysykliset aromaattiset hiilivedyt (1 872), bentseeni (1 629) sekä ympäristön tupakansavu (1 348). Altistumisia ilmoitettiin 112 aineelle tai menetelmälle. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden luettelossa on 169 ainetta tai aineryhmää, ympäristön tupakansavu ja 5 työmenetelmää. Miehiä altistui syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille lukumääräisesti eniten ikäryhmässä Naisia taas altistui eniten ikäryhmässä Tupakansavulle altistuneiden määrä laski 49 prosenttia vuodesta Tärkein syy tähän on voimaan tullut tupakkalain muutos, jossa kielletään tupakointi ravintoloissa ja muissa ravitsemisliikkeissä. Tästä huolimatta ympäristön tupakansavulle voivat altistua esimerkiksi tarjoilijat, siivoojat, keittiöapulaiset ja vanginvartijat. Kromi- ja nikkeliyhdisteille altistuneiden määrät nousivat hieman vuodesta

12 SAMMANDRAG På uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet har Arbetshälsoinstitutet sedan 1979 fört ett register (ASA) över personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom. Under år 2009 anmäldes inalles arbetstagare som exponerats för agens som medför risk för cancersjukdom till ASA-registret, vilket är 0,7 procent av alla förvärvsarbetande. Enligt en branschvis undersökning arbetade det högsta antalet exponerade inom tillverkningen av metallprodukter (2 724) och det näst högst antalet inom metallförädlingen (1 363). Inom dessa branscher bestod exponeringen av krom(vi)- och nickelföreningar. I förhållande till antalet arbetstagare var det vanligast att utsättas för riskfaktorer vid saneringen av mark och vattendrag. Av arbetstagarna i branschen exponerades nästan 29 procent för cancerframkallande ämnen. De främsta cancerframkallande ämnena var asbest och polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar). Näst vanligast var exponeringen för cancerframkallande ämnen vid utvinning av metallmalm. Av arbetstagarna i branschen exponerades 21 procent för karcinogena ämnen. De viktigaste ämnena var nickelföreningar och polycykliska aromatiska kolväten. Enligt en yrkesgruppvis undersökning exponerades flest svetsare (2 319), som i huvudsak utsattes för kromater och nickelföreningar. Den näst största yrkesgruppen var montörer och reparatörer av motorfordon och arbetsmaskiner (1 175), som utsattes för krom- och nickelföreningar, bensen och polycykliska aromatiska kolväten. I förhållande till antalet arbetstagare var farmakologerna och patologerna den största utsatta yrkesgruppen, och av dem exponerades 36 procent för ämnen som medför cancerrisk. De främsta cancerframkallande ämnena var akrylamid och kloroform. Den näst största utsatta yrkesgruppen var personer som utför industriell ytbehandling av metall. Av dem exponerades 27 procent för karcinogener. De viktigaste ämnena var nickel- och kromföreningar. De vanligast förekommande ämnena som medför risk för cancersjukdom var krom(vi)föreningar (7 320 exponerade), nickel och dess oorganiska föreningar (6 959), polycykliska aromatiska kolväten (1 872), bensen (1 629) och tobaksrök i omgivningen (1 348). Antalet exponerade för tobaksrök har sjunkit med 49 procent sedan år Den viktigaste orsaken är den ändring i tobakslagen som trädde i kraft och som förbjuder tobaksrökning i restauranger och andra förplägnadsrörelser. Antalet personer som utsattes för krom- och nickelföreningar steg något jämfört med

13 SUMMARY Since 1979, under commission of the Ministry of Social Affairs and Health, the Finnish Institute of Occupational Health has maintained a register of workers at risk of exposure to carcinogenic substances and processes. In 2009, a total of such workers were registered, amounting to 0.7% of the Finnish working population. Viewed by sector, the largest group at risk consisted of those working in the manufacture of metal products (2 724). The second largest group was employees in the manufacture of basic metals (1 363). In both sectors, the most common carcinogens were chromium (VI) compounds and nickel compounds. Relative to the size of workforce in the sector, exposure was the most common in remediation activities and other waste management services. A total of 29% of employees in this sector were exposed to carcinogenic substances, the most significant of which were asbestos and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH compounds). The second most common exposure was in the mining of metal ores, in which 21% of employees were exposed to carcinogenic substances. Here the most common carcinogens were nickel compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons. Welders were the largest occupational group (2 319) mainly exposed to chromates and nickel compounds. Motor-vehicle mechanics and fitters were the second largest group (1 175). The most common carcinogens were chromium and nickel compounds, benzene, and polycyclic aromatic hydrocarbons. Relative to the size of the workforce in the profession, the occupational group suffering the most from such exposure was pharmacologists and pathologists, of whom 38% were exposed to carcinogens. The most significant exposures were to the laboratory chemicals acrylamide and chloroform. Moreover, 27% of metal finishing-, plating- and coating-machine operators were exposed to carcinogens, mainly to chromium and nickel compounds. The most common sources of cancer risk were thus chromium (VI) compounds (7 320), nickel and its inorganic compounds (6 959), polycyclic aromatic hydrocarbons (1 872), benzene (1 629), and tobacco smoke (1 348). The number of employees exposed to tobacco smoke has decreased by 49% compared to the corresponding figures of The most significant reason for this is the changes to the Tobacco Act which came into force on January 1, 2007, when smoking was banned in restaurants. The number of employees exposed to chromium and nickel compounds increased slightly compared to

14 Kuvat ja taulukot 13

15 KUVA 1. Altistuneet työntekijät vuosina KUVA 2. Työosastot vuosina

16 TAULUKKO 1. Ilmoitetut työosastot ja altistuneet työntekijät työsuojelun vastuualueen ja maakunnan mukaan ja osuus työllisistä prosentteina vuonna 2009 työsuojelun vastuualue / maakunta osastot työntekijät % työllisistä Etelä-Suomi ,5 Etelä-Karjala ,7 Itä-Uusimaa ,0 Kanta-Häme ,7 Kymenlaakso ,2 Päijät-Häme ,6 Uusimaa ,3 Itä-Suomi ,0 Etelä-Savo ,0 Pohjois-Karjala ,6 Pohjois-Savo ,3 Lounais-Suomi ,8 Ahvenanmaa 1 4 0,0 Satakunta ,8 Varsinais-Suomi ,5 Länsi- ja Sisä-Suomi ,8 Etelä-Pohjanmaa ,7 Keski-Pohjanmaa ,4 Keski-Suomi ,0 Pirkanmaa ,8 Pohjanmaa ,4 Pohjois-Suomi ja Lappi ,9 Kainuu ,8 Lappi ,4 Pohjois-Pohjanmaa ,2 yhteensä ,7 15

17 KUVA 3. Altistuneet työntekijät ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna muut ASA-aineet tupakansavu miehet naiset 16

18 KUVA 4. Tupakansavulle ja muille ASA- aineille altistuneet työntekijät maakunnittain prosentteina työllisistä vuonna Satakunnan maakunta 1823 Keski-Pohjanmaan maakunta 441 Pohjois-Savon maakunta 1355 Kymenlaakson maakunta 939 Pohjois-Pohjanmaan maakunta 1932 Itä-Uudenmaan maakunta 463 Keski-Suomen maakunta 1123 Etelä-Savon maakunta 597 Kainuun maakunta 283 Pirkanmaan maakunta 1830 Kanta-Hämeen maakunta 548 Etelä-Karjalan maakunta 402 Etelä-Pohjanmaan maakunta 595 Päijät-Hämeen maakunta 525 Pohjois-Karjalan maakunta 362 Varsinais-Suomen maakunta 996 Lapin maakunta 330 Pohjanmaan maakunta 335 Uudenmaan maakunta 2384 Ahvenanmaan maakunta 4 Koko maa muut aineet % tupakka % 17

19 KUVA 5. Altistuneet työntekijät toimialoittain prosentteina työllisistä vuonna maaperän ja vesistöjen kunnostus 29,2 metallimalmien louhinta 20,8 metallien jalostus työllistämistoiminta kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus muiden kulkuneuvojen valmistus metallituotteiden valmistus koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus tieteellinen tutkimus ja kehittäminen jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut muu valmistus muiden koneiden ja laitteiden valmistus lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus viemäri- ja jätevesihuolto sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valm. maa- ja vesirakentaminen huonekalujen valmistus moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa, korjaus paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus julkinen hallinto ja maanpuolustus sähkölaitteiden valmistus muut toimialat 8,4 8,3 6,2 6,1 5,8 5,2 3,7 3,2 2,9 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 1,7 1,4 1,1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,3 18

20 KUVA 6. Altistuneet työntekijät toimialoittain vuonna 2009 muut 17 % julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 6 % koulutus 6 % terveys- ja sosiaalipalvelut 6 % teollisuus 50 % ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 7 % rakentaminen 8 % KUVA 7. Altistuneet työntekijät teollisuudessa 2009 sahatavaran sekä puuja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 6 % muiden kulkuneuvojen valmistus 7 % muut 17 % metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 31 % kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmist us 9 % muiden koneiden ja laitteiden valmistus 14 % metallien jalostus 16 % 19

21 TAULUKKO 2. Altistukset toimialan, aineen ja sukupuolen mukaan sekä altistuneiden työntekijöiden ja työosastojen lukumäärä ja altistuneiden työntekijöiden osuus prosentteina työllisistä vuonna 2009 toimiala / aine miehet naiset yht. altist. työntek. os. % työllisistä metallimalmien louhinta ,8 nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet polysykliset aromaattiset hiilivedyt arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet muu kaivostoiminta ja louhinta ,1 kromi(vi)yhdisteet elintarvikkeiden valmistus ,2 nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet kromi(vi)yhdisteet kloroformi arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet tioasetamidi polysykliset aromaattiset hiilivedyt juomien valmistus ,6 kromi(vi)yhdisteet nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet C.I. Basic Red tekstiilien valmistus ,3 arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet kromi(vi)yhdisteet etyleenioksidi sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus ,1 tammen ja pyökin pöly styreenioksidi polysykliset aromaattiset hiilivedyt kromi(vi)yhdisteet

22 altist. työntek. % työllisistä toimiala / aine miehet naiset yht. os. paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus ,9 kromi(vi)yhdisteet nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet polysykliset aromaattiset hiilivedyt arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet kloroformi hydratsiini ja sen alkyylijohdannaiset o-tolidiini ja sen suolat painaminen ja tallenteiden jäljentäminen ,0 kromi(vi)yhdisteet nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet vinyylikloridi koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus ,2 bentseeni kromi(vi)yhdisteet nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet polysykliset aromaattiset hiilivedyt kloroformi kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus ,2 1,3-butadieeni nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet bentseeni akryyliamidi kobolttisulfaatti akryylinitriili kromi(vi)yhdisteet kobolttikloridi ,2-dikloorietaani etyleenitiourea o-toluidiini ja sen suolat epikloorihydriini kloroformi asetamidi o-dianisidiini ja sen suolat tiourea ,2-propyleenioksidi

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2008 N:o 553 SISÄLLYS N:o Sivu 553 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta... 1741 N:o

Lisätiedot

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Liite 3 A Toimialaluokitus 2008 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 012 Monivuotisten

Lisätiedot

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11.214 Toimialaskenaariot Millaisia haasteita Suomella on 22-luvulla? Ikääntyminen Kasvupotentiaali Kestävyysvaje

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkaisuja 2009:11 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11 HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5. HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5. HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 HTP-arvot 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Helsinki 2012 HTP-ARVOT 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2013 Tuottajahintaindeksit 2013, huhtikuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat huhtikuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 26.9.2014. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI 26.11.2012 Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Jätetilasto 2013. Kiertotalous kompastumassa kiviin. Tuotannon ja kulutuksen jätteet

Jätetilasto 2013. Kiertotalous kompastumassa kiviin. Tuotannon ja kulutuksen jätteet Ympäristö ja luonnonvarat 15 Jätetilasto 13 Tuotannon ja kulutuksen jätteet Kiertotalous kompastumassa kiviin Jätteeksi jäävän kiviaineksen kierrätys on jäänyt jälkeen muiden jäteaineiden hyödyntämisestä,

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot

Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet Perustelumuistio virtsan arseenin toimenpiderajaksi 1(10) Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet PERUSTELUMUISTIO ARSEENIN BIOLOGISEN ALTISTUMISINDIKAATTORIN OHJERAJA-ARVOLLE Yksilöinti ja ominaisuudet

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009 Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA 18 214 INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA Innovaatiotoiminta alueellisesti Innovaatiotoimintaa mittaavat tilastot ovat pääasiallisesti kansallisia, ja alueellista tilastotietoa on aiheesta vain vähän

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hernesniemi,

Lisätiedot