TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus YK 214:6

2 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

3

4 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava SISÄLLYS JOHDANTO 1. LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutyön määritys Suunnittelualueen sijainti Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli Loikka Yleiskaavoitus Tahkon kehittämissuunnitelma Asemakaavoitus Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Toimenpide- ja rakennuskiellot Kehitystarpeet SELVITYKSET Rajaukset ja menetelmät Kaupunkirakenne ja historia Tahkon historiaa Kaupunkirakenne Työpaikat ja palvelut Työpaikat Palvelut Asuminen ja väestö Rakennettu ympäristö Alueen nykykäyttö Rakennuskanta, kulttuurihistoria Tiestö, reitistö Ympäristö Luonnonympäristö Topografia ja maaperä Vesisuhteet Maisemarakenne ja maisemakuva Kasvisto ja kasvillisuus Kulutuskestävyys Valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat alueet Eläimistö Ympäristön häiriötekijät Ympäristön erityispiirteet Liikenne Liikenneverkko Ajoneuvoliikenne Kevytliikenne Joukkoliikenne Liikenneturvallisuus Yhdyskuntatekniikka Vesi- ja viemärijohdot Kaukolämpö Sähköjohdot Maanomistus Sosiaaliset olot TAVOITTEET Valtakunnalliset tavoitteet Seudulliset tavoiteet Paikalliset tavoitteet Muut OSAYLEISKAAVA... 2

5 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava 4.1 Osayleiskaavojen Tahkovuoren ja Tahkon keskustan vertailu Mitoitus Rakenne Nimistö Osayleiskaavan maankäyttö Asuminen Palvelut Liikennejärjestelyt Virkistys, ulkolureitit Erityispiirteet Yhdyskuntatekniikka Osallistuminen vuorovaikutus OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET Vertailu tavoitteisiin Valtakunnalliset tavoitteet Kaupunkirakenne 21 - tavoitteet Kuopion strategian tavoitteet Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli 23 - Loikka - tavoitteet Tahkon kehittämissuunnitelma 23:n strategiset tavoitteet Edellisiä täydentävät tavoiteet/yleiskaava, selvitykset ja kehitystarpeet Toteutus Suunnitteluvaiheet LÄHTEET KARTAT KARTTA 1: KARTTA 2: KARTTA 3: KARTTA 4: KARTTA : KARTTA 6: KARTTA 7: KARTTA 8: KARTTA 9: KARTTA 1: KARTTA 11: KARTTA 12: KARTTA 13: KARTTA 14: KARTTA 1: KARTTA 16: KARTTA 17: KARTTA 18: KARTTA 19: KARTTA 2: KARTTA 21: KARTTA 22: Sijaintikartta Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta Ote Tahko 23 - kehittämissuunnitelmasta Ajantasa-asemakaava Rakennuskanta käyttötarkoituksen mukaan Rakennuskannan ikä Liikenneverkko, nykytilanne Reitistö, nykytilanne Topografia Maaperä Vesisuhteet Maisemakuva, maisemarakenne Yhdyskuntatekniikka, nykytilanne Maanomistus Osayleiskaavakartta Liikenne Reitistö Yhdyskuntatekniikka Rakennetut tontit Luontoarvot Idealuonnos Kansikuva Jukka Pelkonen

6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava JOHDANTO Tämä raportti sisältää osayleiskaava selostuksen perustoineen, tavoitteineen, vaikutustarkasteluineen sekä suunnitelmaehdotuksen Tahkon keskustan matkailualueelle. Osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena yleiskaavana; se korvaa vuonna 3 hyväksytyn Tahkovuoren osayleiskaavan suunnittelualuetta koskevana muutoksena. Osayleiskaavan luonnosvaihe oli nähtävänä Tahkon keskustan osayleiskaava perustuu Pohjois-Savon maakuntakaavaan, jossa Tahkon alue on matkailualuetta. Tavoitteena on pitää kehittyvä matkailukaupunki ja sen rakenne tiiviinä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Olevaan rakenteeseen tukeutuva laajeneminen on kokonaistaloudellisesti hajasijoittamista edullisempi vaihtoehto. Osayleiskaavassa on selvitetty alueen soveltuvuus asunto- ja loma-asuntorakentamiseen sekä matkailua palvelevien toimintojen sijoittumiseen: alueen liittyminen yhdyskuntarakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö, liikenne, palvelut, virkistykseen liittyvät asiat ja kaupunkikuvallinen hahmo. Osayleiskaavoitus ohjaa alueen asemakaavoitusta ja yksityiskohtaista suunnittelua. Vaikutusten arvioinnissa kaava on verrattu tavoitteisiin ja tarkasteltu mitä muutoksia kaavaratkaisu tuo nykyiseen maankäyttöön. Osayleiskaava on laadittu Kuopion kaupungin konsernipalvelun strategisen maankäytön suunnittelun yksikössä yhteistyössä talous- ja strategiapalvelujen, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelun ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Yksikössä työstä ovat vastanneet Heli Laurinen, Juha Romppanen ja Pirjo Jokiniemi. Kuopiossa

7

8 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelutyön määritys Tahkon keskustan osayleiskaava on laadittu Tahkon matkailualueelle Nilsiään. Kaavassa on tarkennettu voimassa olevaa oikeusvaikutteista, Nilsiän kunnanvaltuuston hyväksymää Tahkovuoren osayleiskaavaa, joka tämän kaavan vahvistuessa kumoutuu osayleiskaava-alueen osalta. Osayleiskaavalla määritetään alueen matkailu-, asunto- ja palvelurakentamisen sekä liikenteen perusratkaisut ja selvitetään alueen liittyminen muuhun yhdyskuntarakenteeseen, määritetään rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen sovittaminen maisemakuvaan ja ympäröivään luontoon. Painoarvo on erityisesti alueen virkistyskäytön ja matkailukäytön mahdollistamisessa. Osayleiskaava palvelee alueen tulevaa asemakaavoitusta ja yksityiskohtaista suunnittelua sekä luo edellytykset asuntotuotanto- ja kehittämisohjelmien toteuttamiselle. 1.2 Suunnittelualueen sijainti (kartta 1) Suunnittelualue sijaitsee Nilsiässä, noin 6 km Kuopion keskustasta koilliseen. Alue käsittää Tahkon keskeisimmän matkailualueen Sääskiniemen. Etelässä alue rajautuu Tahkolaaksonn ja Tonttun lähiympäristöön. Muilta osin alue rajautuu Syvärin järven vesialueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on 43 hehtaaria, josta veden osuus on hehtaaria. 1.3 Suunnittelutilanne Osayleiskaavatyön perustana ovat olleet Pohjois-Savon maakuntakaavassa ja Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemallin Loikka 23 :ssa asetetut tavoitteet, Tahkovuoren osayleiskaava sekä Tahkon kehittämissuunnitelma 23. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on käsitelty maakuntakaavan laadinnan yhteydessä Maakuntakaava (kartta 2) Pohjois-Savon maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa alue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi (RM), jota koskee suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, luonnonarvoihin, ympärivuotisen matkailun mahdollistamiseen sekä yhtenäisiin viher- ja virkistysreitistöihin. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 6 :n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura -verkostoon kuuluvien alueiden SL (Huutavanholma) ja sl 43. (Pieni-Tarpisen lehto) perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Naturaalueiden pohjavesi- ja pintavalumaolosuhteisiin, maaston kulumiseen ja pienilmastoon. Alueella on varsin suuri työllistävä vaikutus. Alueella on myös merkittäviä virkistysarvoja varsin laajalle käyttäjäkunnalle paikallisesti että myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. Välittömästi suunnittelualueen ulkopuolella Tahkolaaksonn itäpuolella on Natura -verkostoon kuuluva Huutavanholman luonnonsuojelualue Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli Loikka 23 Tahkosta kehittyy rakennemallin mukaan Lapin ulkopuolisen Suomen johtavin matkailukaupunki, jonka matkailukapasiteetti ja palvelutarjonta laajenevat merkittävästi. Matkailukeskuksia ja niiden välisiä yhteyksiä kehitetään: Tahkoa kehitetään yhdessä seudun matkailun kärkikohteena niin, että muut matkailupalvelut ja -alueet linkittyvät yhteiseen matkailutarjontaan. Tahkon matkailualue on yksi neljästä alueen keskeisistä uusista työpaikka-alueista. Nilsiän kuntakeskus ja Tahko muodostavat yhteisen asuin- ja palvelualueen. Rakennemalli luo maankäytössä sekoittuneiden toimintojen alueita, joissa asuminen, palvelut ja työpaikat limittyvät; rakennemallissa asutusrakenne Nilsiässä painottuu Nilsiän keskusta Tahko -vyöhykkeelle ja kasvu laajenee Tahkon suuntaan. Rakennemallissa edistetään maakuntakaavan mukaisesti joukkoliikenteen kehittymistä kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi henkilöautolle. Ra- 1

9 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava kennemallissa joukkoliikennekäytävä ulottuu Nilsiään ja Tahkoon asti. Kävelyn ja pyöräilyn ympäristöt kehittyvät lähellä palveluja Nilsiän keskustassa ja Tahkolla. Kuopio Tahko -matkailuyhteys huomioidaan liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Panostukset liikenneyhteyksiin parantavat Tahkon saavutettavuutta. Alueella turvataan maakuntakaavan mukaisesti edellytykset taajamajunaliikenteen kehittämiseen Siilinjärveltä Tahkolle. Rakennemallin mukaan lentoyhteydet monipuolistuvat ja valtakunnallisia pääväyliä valtatä ja valtatä 9 kehitetään kansainvälisinä liikennekäytävinä. Vesiliikenneyhteyksiä hyödynnetään matkailussa. Monipuoliset ja ympärivuotiset virkistys- ja matkailureitistöt palvelevat asukkaita ja matkailijoita. Erityisenä kehittämiskohteena on vesimatkailu. Matkailun toimintaedellytyksiä luodaan suunnitelmallisesti kunn ja eri toimijoiden yhteistyössä sekä ennakoivan kaavoituksen avulla. Matkailua kehitetään ekologisin ratkaisuin ja arvokkaat kulttuuri- ja luonnonympäristöt huomioiden. Tahko vahvistaa omaa matkailuprofiiliaan, samoin kuin muut alueet. Maankäytössä varaudutaan mm. Tahkon matkailuradan rakentamiseen eli yhteyden rakentamiseen Savon radalta Tahkolle. Rautayhteydellä olisi Tahkon saavutettavuudelle ja vetovoimalle suuri merkitys Yleiskaavoitus (kartta 3) Suunnittelualueella on voimassa Nilsiän kaupunginvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Tahkovuoren osayleiskaava. Sääskiniemen länsilaidalle on osoitettu lähes katkeamaton nauha - ja RM-alueita. Alueelle ei ole osoitettu pysyvää asutusta. Keskustatoiminnot on rajattu varsin laajaksi kokonaisuudeksi. Viheralueet ovat kapeina nauhoina yksittäisten maanomistajien maille suunniteltujen loma- tai majoitusalueiden välissä. Yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita ei ole alueelle osoitettu. Yhdyskuntateknisen huollon alueet on sijoitettu pään varteen. Kaavassa esitetty Tahkolaaksonn uusi linjaus on toteutettu vuonna. Tahkovuoren osayleiskaavassa selvitysalueeksi merkitylle osalle tullaan lähivuosina laatimaan osayleiskaava ja kaavan ympäristövaikutusten arviointi. Yleiskaavan vaikutukset Natura -verkostoon kuuluvien alueiden SL (Huutavanholma) ja sl 43. (Pieni-Tarpisen lehto) osalta ovat vähäiset; sl 43. (Pieni-Tarpisen lehto ei ole suunnittelualueella, vaan sijaitsee Varpaisjärvenn ja Sääskiniemenn risteysalueella sekä SL (Huutavanholma) rajautuu suurelta osin suunnitelma-alueen ulkopuolelle. Tekeillä oleva Tahkon keskustan osayleiskaava ei ratkaisuillaan merkittävästi heikennä alueen luontoarvoja. Aluetta hallinnoivalla Metsähallituksella ei ollut luonnosvaiheessa kaavaan lausuttavaa Tahkon kehittämissuunnitelma 23 (kartta 4) Keskustatoimintojen alue Kasvava ja kehittyvä matkailukeskus tarvitsee yhden selkeän keskusalueen, jonka yhteyteen tai välittömään läheisyyteen alueen tärkeimmät hotelli-, ravintola- ja vähittäiskaupan palvelut ovat keskittyneet. Selkeä keskusta toimii koko alueen kokoontumispaikkana ja tapahtumien ympärivuotisena areenana. Keskusta-alueen tulee olla selvästi muista alueista erottuva. Keskusta-aluetta tulisi kehittää koko alueen keskeisenä jalankulkuympäristönä, jolloin erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiin tulee kiinnittää huomiota. Tahkon maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa keskusta-alueen laajentumismahdollisuudet, jotta tuleville palveluille ja uudelle tehokkaammalle rakentamiselle löytyy sijoituspaikkoja aivan Tahkon ytimestä. Nykyisten rakentamattomien tontn lisäksi keskusta-alueella tulisi pyrkiä etsiä keinoja nykyisen olemassa olevan lomarakentamisen tehostamiseen sekä jalankulkualueiden asteittaiseen laajentumiseen. Tahkon keskusta-alueen maankäytön kehittämisen ja laajentamisen edellytyksenä on alueen maanomistajien ja yrittäjien sitoutuminen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Loma-asumisen rakentamisalueet Tahkon loma-asuminen on kehittynyt voimakkaasti, mutta hajanainen maanomistus on johta- 2

10 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava nut osin liikenteen ja kunnallistekniikan kannalta epätaloudellisiin ratkaisuihin. Maankäytön suunnittelulla tulee jatkossakin turvata riittävät loma-asumisen laajentumisalueet. Toisaalta samanaikaisesti tulisi ottaa huomioon tonttitarjonnan monipuolisuus, jotta Tahkolla olisi mahdollista vastata kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Eri loma-asuntoalueita tulisi siten jo kaavoitusvaiheessa profiloida rohkeammin erilaisiksi. Tahkon ympärivuotisen matkailutarjonnan näkökulmasta erityisesti vesistöt ja niiden läheisyys ovat selkeä vahvuus, joka tulee ottaa huomioon myös loma-asumisen suunnittelussa ja rakentamisessa. Tulevaisuudessa Tahkon alueella on osin mahdollista eheyttää olemassa olevaa loma-asutusrakennetta erityisesti keskusta-alueen läheisyydessä, mutta laajentuminen tulee jatkossakin pääosin toteutumaan uusien loma-asuntoalueiden toteuttamisen myötä. Alueiden toteuttamisen tulisi nojautua sellaiseen kokonaisrakenteeseen, joka mahdollistaa järkevän katu- ja kunnallisteknisen verkoston kehittämisen sekä myös joukkoliikenteen hyvän saavutettavuuden. Tahkon kehittämisen kannalta tärkeimpiä valintoja ovat tulevan loma-asumisen kasvusuunnan ja -periaatteiden valitseminen ja siihen sitoutuminen. Urheilu- ja rinnealueet Tahkon kasvun edellytyksenä on loma-asuntorakentamisen lisäksi myös urheilu- ja rinnealueiden laajentumisen turvaaminen tulevaisuudessa. Kasvavat kävijämäärät edellyttävät suurempaa rinnekapasiteettia sekä käyttäjäystävällisten rinnekokonaisuuksien rakentamista sujuvine siirtymäosuuksineen. Maankäytön näkökulmasta urheilu- ja rinnealueiden laajentuminen on toteutettava muut reunaehdot (suojelualueet) sekä muu maankäyttö huomioon ottaen. Erityisesti loma-asumista tulisi kehittää urheilu- ja rinnealueiden kanssa samansuuntaisesti, koska rinnetai golfkenttäpalveluiden saavutettuus on valtti myös loma-asumiselle. Maankäytön keskeisenä kehittämistarpeena onkin muodostaa alueelle sellainen kokonaisrakenne, että palvelut ovat hyvin koko alueelta saavutettavissa. Virkistys-, ulkoilualueet sekä reitistöt Viihtyisän vapaa-ajan ympäristön muodostamiseksi Tahkon aluetta tulee kehittää kokonaisuutena, jossa ympäröivä luonto on hyvin saavutettavissa eri puolilta aluetta yhtenäisten reitistöjen avulla eri vuodenaikoina. Reitistöjen tulee palvella eri liikkumismuotoja. Tahkon alueella on nykyisin kattavasti eripituisia reittejä, mutta erityisesti lähireitn ja yhteysreitn kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota loma-asutuksen laajentuessa. Maankäytön suunnittelun avulla on turvattava reitistöjen jatkuvuus sekä mahdollisuudet reitistöjen laajentumiselle. Myös katuverkoston, moottorikelkkareitn ja muiden reitistöjen risteämiseen sekä reitistöjen turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Vesistöt tulee ottaa huomioon myös virkistys- ja ulkoilualueiden sekä reitistöjen suunnittelussa. Jatkossa onkin tärkeä varmistaa riittävät vapaat ranta-alueet virkistyskäyttöön sekä kehittää niiden palvelutarjontaa. Erityisesti keskusta-alueella ja keskustan ranta-alueilla on tarpeellista kiinnittää huomiota rakentamisen ja viherrakentamisen laatutasoon. Liikenne ja liikkuminen matkailukeskuksessa Tahkon alueen loma-asutuksen laajentuessa myös liikenneverkkoa tulisi kehittää kokonaisuutena, joka mahdollistaisi nykyisen liikenneverkon tehokkaan käytön sekä erityisesti joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien parantumisen alueen sisäisessä liikenteessä. Joukkoliikenteen kehittäminen edellyttäisi yhtenäisen päärinnakkaisn kehittämisen Sääskiniemenlle, jolloin suurimmalta osalta loma-asuntoalueista olisi hyvä joukkoliikenteen saavutettavuus. Joukkoliikenteen käyttö voisi osaltaan vähentää Tahkon keskusta-alueen pysäköintipaikka tarvetta. Keskustan pysäköintiä on joka tapauksessa kehitettävä ja keskusta-alueen maankäytön tehokas kehittäminen edellyttää maanalaisten pysäköintiratkaisujen toteuttamista. Ajoneuvo- ja joukkoliikenteen lisäksi Tahkon alueen kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota kaikkiin liikkumistapoihin. Turvallisen jalankulkuympäristön ja reitistöjen kehittäminen edellyttää moottorikelkkojen, mönkijöiden ja golfautojen ohjaamisen tarkoituksenmukaisille reiteille. 3

11 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava Maisema- ja luontoarvot Tahkon alueen maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen maisema- ja luontoarvot. Luonnonsuojelualueiden lisäksi Tahkon alueella on useita arvokkaita pienempiä luontokohteita ja liito-oravaesiintymiä, jotka asettavat reunaehtoja maankäytön suunnittelulle. Maisema- ja luontoarvojen yhteensovittaminen maankäytön suunnitteluun tapahtuu alueen yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavoituksen yhteydessä eri alueilta laaditaan yksityiskohtaisempia selvityksiä. Kriittiset menestystekijät Pitkäjänteisellä ja ennakoivalla maapolitiikalla sekä kaavoituksella tulee varmistaa edellytykset investoinneille ja niiden toteuttamiselle. Asiakasmäärien kasvu on kaikkien matkailukeskusten tavoite. Kilpailu on kovaa ja kotimaisessa kysynnässä raja tulee pian vastaan. Tahkolla on kuitenkin potentiaalia kasvattaa kotimaista asiakaskuntaa, mikäli se pystyy entisestään parantamaan saavutettavuuttaan, palvelutarjontaansa ja laatua. Tahkolla on hyvät mahdollisuudet kilpailla asiakkaista Pohjois-Suomen johtavien hiihtokeskusten kanssa. Lähimarkkinoiden asiakkaat on saatava sitoutumaan Tahkoon niin, että yhä suurempi osa heistä on vakiokävijöitä, jotka hyödyntävät Tahkon palveluita useina eri vuodenaikoina. Uusia kansainvälisiä asiakkaita tarvitaan Venäjän lisäksi mm. Saksasta ja muualta Keski-Euroopasta, josta on kohtuulliset yhteydet Tahkolle ja joissa on kysyntää erityisesti kesäiselle järvi-suomelle. Tahkon merkittävä vetovoimatekijä on järvi, ranta-alueet ja saaret. Nämä muodostavat myös erinomaisen erottautumistekijän muista matkailukeskuksista sekä vahvistavat lumettoman ajan tarjontaa. Saarien, ranta-alueiden ja järven hyödyntäminen on tähän asti ollut vähäistä, mutta ne tarjoavat merkittävän potentiaalin Tahkon kehittämiseksi. Saarien, ranta-alueiden ja järven hyödyntäminen on Tahkon kriittinen menestystekijä, sillä näiden alueiden täysi potentiaali pitäisi pystyä ottamaan käyttöön niin tontti- kuin palvelutarjonnan näkökulmastakin. Tahkon maankäytön kehityskuva Tahkolla on yhteensä 2 vuodepaikkaa. Tahkon maankäytön kehittämisperiaatteiden mukaan: Tahkon uusi loma-asutus sijoittuu kehittyvien Nilsiä-Tahko liikenneyhteyksien varteen sekä Syvärin saaristoon. Laajentumissuunnat tarjoavat monipuolisesti erilaisia vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia. Nilsiän ja Tahkon väliset loma-asuntoalueet rakentuvat nauhamaisesti. Rinne- ja golftoiminnot sekä virkistysreitistöt ovat näiltä alueilta hyvin saavutettavissa. Saaristoihin loma-asutus rakentuu vaiheittain; Sieraniemessä rakentaminen ulottuu Kylmä- ja Kalkkisaareen ja Tahkon itäpuolisessa saaristossa aina Kerssinsaareen saakka. Vesistöistä syntyy uusi loma-asumisen vahvuus ja saaristo mahdollistaa rantatontn suuren tarjonnan. Tahkon keskusta tiivistyy ja laajenee vaiheittain. Tahkon matkailualueen kaupalliset ja ravintolapalvelut keskittyvät keskustan alueelle tehokkaamman rakentamisen tavoin. Tahkon keskustaa kehitetään viihtyisänä jalankulkuympäristönä, joka toimii myös suurten tapahtumien areenana. Vähittäiskaupan suuret yksiköt ja julkiset palvelut sijaitsevat tulevaisuudessakin Nilsiän keskustassa. Keskustan ranta-alueita kehitetään viihtyisiksi vapaan-ajan alueiksi. Rinnealueet laajentuvat Välimäki-Tarpisenmäkeen. Tahkon keskustan ja Välimäen välinen gondolihissi lyhentää eri rinnealueiden välisiä etäisyyksiä. Tarpisenmäen ja nykyiset Tahkovuoren rinteet yhdistetään yhdysrinteillä ja hisseillä. Golf- ja muut urheilutoiminnot (mm. hevostallit) sijoittuvat Sääskiniemen lisäksi Nilsiän ja Tahkon väliselle alueelle. Sieraniemen ja Nilsiän välinen alue kehittyy urheilutoimintojen painopistealueena, jolle on mahdollista sijoittaa kolmas 18 -reikäinen golfkenttä. Virkistysyhteyksissä nykyinen Nilsiä-Tahko yhteys toimii virkistysyhteyksien selkäranka, johon kehitetään hyvät poikittaiset yhteydet. Syvärin saariston käyttöönoton myötä ulkoilumahdollisuuksissa korostuu vesistön luomat mahdollisuudet. Saaristoon rakennetaan sekä veneilijöitä että muita ulkoilijoita palvelevia taukopaikkoja. Tahkon sisäistä joukkoliikennettä kehitetään Nilsiän ja Tahkon väliseen yhteyteen perustuen. Jalankulkuympäristöä ja kevyen liikenteen yhteyksiä kehitetään erityisesti Tahkon keskustan alueella sekä muilla tehokkaammin rakennetuilla loma-asuntoalueilla. Rautan rakentamiseen varaudutaan Tahkon maankäytön suunnittelussa ja rautan sijoittumismahdollisuudet säilytetään optiona tulevaisuudessakin. Lähtökohtana suunnitelmassa on, että vuonna 4

12 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava Tahkon strategiset kehittämistavoitteet Asiakkuudet ja palvelurakenne Erinomaisen palvelun ansiosta asiakaskunta on uskollista ja asiakasmäärät kasvavat koko ajan. Laadukkaan palvelun ja kasvavan kysynnän vuoksi palvelutarjonta voidaan hinnoitella niin, että se mahdollistaa menestyvän liiketoiminnan ja kestävän kasvun. Palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti säännöllisesti kerättävän asiakaspalautteen perusteella ja asiakkaiden tarpeisiin voidaan reagoida nopeasti. Kanta-asiakkaiden käynn tiheyttä ja palvelujen käyttöä tehostetaan. Maankäyttö Loma-asumisen, asumisen ja liikenneyhteyksien vaiheittainen ja nauhamainen kehittäminen Nilsiän ja Tahkon välisellä alueella. Loma-asumisen laajentaminen Syvärin saariin määrätoisin askelein. Tahkon keskustan elävöittäminen, tiivistäminen ja hallittu laajentaminen. Vesistön ja ranta-alueiden mahdollisuuksien hyödyntäminen rakentamisessa, palveluissa ja virkistyksessä. Rinnealueiden laajentaminen Välimäki-Tarpisenmäkeen. Urheilualueiden ja virkistysyhteyksien kehittäminen Nilsiän ja Tahkon välisellä alueella. Kunnallisteknisten investoinn kohdentaminen ja maankäytön ohjaaminen määrätoisesti ja rohkeasti valittuun strategiaan perustuen. Varautuminen ratayhteyteen ja matkakeskukseen. Rakentamisen ja tontn kysyntään vastaaminen riittävällä ja monipuolisella tonttivarannolla sekä pitkäjänteisellä maapolitiikalla ja kaavoituksella (yleis- ja asemakaavat), johon varataan riittävät resurssit. Investoinnit Tahkolla investoidaan kannattavan kasvun periaatteiden mukaisesti. Nykyisiä investointeja kehitetään ja uusia käynnistetään vaiheittain niin, että kannattavuus ja uusiutuminen turvataan. Kaavoitus ja maapolitiikka tukevat monipuolista investointitoimintaa (huom. rakennusvelvoite). Tahkon toimintaedellytyksiä talvikautena vahvistetaan. Lumettoman ajan Tahkosta rakennetaan vesistöön, ulkoiluun ja golfiin panostava aktiivinen ja monipuolinen matkailualue. Tontn hintatasolla turvataan myös reuna-alueiden kehittyminen. Kunnallisteknisissä investoinneissa varaudutaan saarten käyttöönoton suuriin kynnyskustannuksiin. Tahkolle saadaan lisää investoreita. Tahko 23-kehittämissuunnitelma toimii investoreiden apuvälineenä. Markkinointi ja viestintä Tahko 23 vision ja viesn aktiivinen viestintä ja Tahkon vetovoimaisuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Asiakasuskollisuuden parantaminen Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteistyön kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti. Tahkon eri toimijoiden oman viestinnän ja markkinoinnin tukeminen. Tahko/Nilsiä tunnetuksi investoreiden keskuudessa. Paikallisen kulttuurin, tapahtumien, ihmisten, ruokakulttuurin ja erikoisuuksien esiin nostaminen. Tahko-brändin määrätoinen kehittäminen.

13 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava 1.3. Asemakaavoitus (kartta ) Suunnittelualueella on lukuisia yksittäisinä vahvistettuja asemakaavoja. Voimassa olevat tai vireillä olevat asema-/rantaasemakaava-alueet ilmenevät karttaliitteestä. Pysyvää rakentamista on alueelle osoitettu vain neljälle tontille eri puolille aluetta. Keskeisimpiä ongelmia alueella ovat liikenne ja pysäköinti haasteellisessa ympäristössä, toimintakeskittymien kaksinapaisuus sekä eri käyttäjien tasapuolinen huomiointi. Keskusta on muodostunut liikenteellisesti haasteelliseen paikkaan, autoliikennettä on suosittu, pysäköintiin liittyviä ratkaisuja ei ole viimeistelty, yhteys Tahkolahden pohjukkaan on ylikuormitettu eikä viheralueiden yhteyksiä ja ulkoilureitn jatkuvuutta ole turvattu. Tekeillä olevassa kaavassa keskustan liikennöintiä on selkeytetty ja jalankulkua parannettu, muodostettu keskustan ydinalue, osoitettu Tahkolahdelle palveluiden alue ja yhteys rinteisiin sekä jäsennelty ulkoilureittejä ja virkistysalueita. Alueen kehittymisen kannalta kriittisimpiä, asemakaavamuutoksia vaativia kohtia ovat ydinkeskusta ja Tahkolaakso. Myös Syvärin saariin mahdollisesti tulevaisuudessa johtavan uuden kadun lähiympäristö tulee myös asemakaavoittaa myöhemmin Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Muut suunnitelmat Maaliskuussa 2 informoitiin julkisuuteen ns. Tahkonvääntö-projekti. Projektin tavoitteena oli korottaa Välimäen ja Nipasen välistä aluetta Kemira-Agro Oyj Siilinjärven kaivoksen ylijäämämassoilla noin 2 m. Hanke jäi toteutumatta, koska alueellisen ympäristöviranomaisen mukaan hankkeen ympäristövaikutukset oli ympäristölupahakemuksessa arvioitu puutteellisesti. Tahkovuoren osayleiskaavassa em. projektin alue esitettiin selvitysalue-merkinnällä. Marraskuussa 213 lausuntovaiheessa olleessa Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa kme-merkinnällä täsmennetään Pohjois-Savon maakuntakaavan merkinnän sallimaa kaupan mitoitusta. Tahkon, Pohjois-Savon merkittävimmän matkailukeskittymän ja Nilsiän keskustan väliselle alueelle ollaan sallimassa vielä toteutumaton, tilaa vaativan kaupan alue, koska alueella on hyvä kysyntäpotentiaali. Maakuntakaavan selostus linjaa alueen toteutumisen vahvistavan myös Tahkon kehittymistä. Muut selvitykset Tahkon itäpuolisen saariston esiselvitys Syvärin saaristo-alueen maankäyttö-selvitys, FCG Oy, 9 Liito-orava kartoitus/seuranta FCG Oy, Liito-orava seuranta 212 ja 213, Kuopion kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö Kasvillisuuskartoitus: arvokkaat kasvillisuusalueet, vanhat metsät ja norot, 213, Kuopion kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö Toimenpide- ja rakennuskiellot Tahkon alueella, ns. vanhan mökkikylän alueella on voimassa rakennuskielto. Tahkovuoren osayleiskaavassa koko Tahkon keskustan osayleiskaavan suunnittelualue on merkitty ohjeellisesti alueeksi, jolla on ennen rakentamista laadittava asemakaava ja uudet rakennukset on liitettävä viemäriverkkoon Kehitystarpeet Tahkon alueella esiin tulleita suunnittelussa huomioon otettavia kehitystarpeita ovat mm. loma-asuntorakentamisen ja pysyvän asumisen kaavaperiaatteiden täsmentäminen joukkoliikenteen ja katuverkoston palvelutaso vesihuollon järjestäminen sekä olemassa olevan verkoston hyödyntäminen olemassa olevien viheralueiden hyödyntäminen osana virkistys- ja ulkoiluverkostoa 6

14 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava 2 SELVITYKSET 2.1 Rajaukset ja menetelmät Osayleiskaavan selvitykset on tehty niin, että ne kattavat koko suunnittelualueen. Kasvillisuuskartoitus on poikkeuksellisesti tehty pääasiallisesti vain asemakaavoittamattomille suunnittelualueen osille. Tiedonhankintamenetelminä ovat olleet maastokäynnit, karttatyöskentely, lähdekirjallisuus, aiemmat ja suunnittelun aikaiset selvitykset sekä neuvottelut ja keskustelut asukkaiden, alueella toimivien yrittäjien ja asiantuntijoiden kesken. 2.2 Kaupunkirakenne ja historia Tahkon historiaa Nilsiä perustettiin v ja se liittyi Kuopioon Alueella on ollut kaskiviljelyä. Siitä on edelleen merkkejä näkyvissä asemakaavoittamattomalla alueella suunnittelualueen etelälaidalla; rinteessä metsän sisällä ja hakkuuaukeilla on havaittavissa kiviröykkiöitä. Lähialueella on ollut vaivaistalo, jonne on kuljettu vesiteitse. Muutamat tilat peltoineen ovat periytyneet sukupolvelta toiselle. Alueesta merkittävä osa on yksityisessä omistuksessa. Tahkovuoren matkailukeskus alkoi rakentua 6-luvun lopulla. Ensimmäiset hotellit valmistuivat 7-luvun alussa suunnittelualueen ulkopuolelle, Nipasen alueelle. Tämän jälkeen alueelle on tullut uutta rakennuskantaa siten, että alueella on vuodepaikkoja nykyisin noin 8 kpl. Loma-asutus (myös ei omarantainen) on levinnyt matkailupalveluiden ansiosta myös Sääskiniemen ja Sieraniemen ulkopuolelle. Vuodepaikkojen nykyinen käyttöaste jää jo alle 3 prosentin Kaupunkirakenne Tahko on selkeästi matkailurakentamiseen liittyvä rakentumiskeskittymä muuten maaseutumaisesti harvaan asutulla alueella. Alueen hahmo on vuosien varrella muotoutunut tiiviin kaupunkirakenteen ja varsinaisen maaseudun sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla taajamarakentamiselle ominaisesti toteutuneet asuntoryhmät vuorottelevat maatilojen peltojen ja pihapiirien kanssa. Eniten asuntoja sijoittuu noin kilometrin säteelle hotellista. Asutus sijaitsee pääsääntöisesti pään tuntumassa. Alueen rantavyöhykkeille sijoittuu myös merkittävä määrä loma-asuntoja. Alueen etäisyys Nilsiä keskustasta on linnunteitse 1 km. Tahkovuoren alueelle on laadittu 1. asteen osayleiskaava vuosina Osayleiskaavaa on muutettu vuonna Kolmannen kerran Tahkovuoren alue yleiskaavoitettiin vuosina , jolloin kaava käsitti myös Kinahmin alueen. Yleiskaavassa oli osoitettu Sääskiniemen ja Sieraniemen alueille matkailupalvelujen sekä loma-asuntojen rakennusoikeutta yhteensä 168 k-m². Kokonaisrakenteellisesti Tahkovuoren alue on selkeä. Alueella on yksi selkeä alueellinen pääväylä (Sääskiniemen), minkä varaan lähes kaikki Tahkovuoren toiminnot tukeutuvat. Palveluiden keskipisteenä voidaan pitää Break Sokos Hotel Tahkon aluetta Tahkolahden rannalla, joka on myös tehokkaimmin rakennettua aluetta. Loma- ja muu matkailua palveleva rakentaminen on levinnyt hajanaisesti Sääskiniemen ja Sieraniemen väliselle alueelle. Alueelta puuttuu todellinen keskusta, mihin palveluja voitaisiin jatkossa sijoittaa. Aiempien yleiskaavojen yhteydessä ollut periaatteellinen pyrkimys jakaa alueen maanomistajille rakennusoikeutta tasapuolisesti, on johtanut siihen, ettei rakennusoikeuksien sijoittelussa ole pystytty huomioimaan riittävästi kunnallistekniikan toteuttamiskustannusten minimointia ja kokonaisrakenteen toimivuutta. Tahkovuoren alueella ei ole kokonaisrakenteen huomioon ottavaa katuverkkoa. Katujen suunnittelu on tapahtunut liiaksi yksittäisten detaljikaavojen yhteydessä, mikä on johtanut tehottomaan ja kalliisti rakennettaviin ja osin toteuttamiskelvottomiin ratkaisuihin. Huolimatta rakennusten sijoittumisen ohjaamisesta kaavan mukaisesti, on alueen maisemakuva paikoin varsin kirjava monityylisen rakennuskannan vuoksi. Tiiviit loma-asuntorakennukset ovat sekoittuneet perinteiseen harvaan maalaistalomiljööseen. Uusia rakennuksia on sijoitettu sekä pelloille että metsäkumpareille. Kylärakenne ja maisema ovat pirstoutuneet. 7

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 1.1.21 YK 21:1 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 12.1.21 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava SISÄLLYS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 215 rakennuspaikkoja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Kaava tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä MRL 65 ja MRA 19 : Hyväksytty

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TAHKOVUORI, KORTTELI 215 (OSA), TONTTI 11 EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNNOT VASTINEINEEN 18.8.2014 LIITE 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS TAHKOVUORI, KORTTELI 215 (OSA), TONTTI 11 EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNNOT VASTINEINEEN 18.8.2014 LIITE 5 18.8.2014 LIITE 5 KORTTELI 215, TONTTI 11, TAHKOVUORI EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 11.12.2013 Tahkovuoren korttelin 215 tonttia 11 koskevan asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

K u o p i o L e p p ä v i r t a M a a n i n k a N i l s i ä S i i l i n j ä r v i S u o n e n j o k i - T u u s n i e m i

K u o p i o L e p p ä v i r t a M a a n i n k a N i l s i ä S i i l i n j ä r v i S u o n e n j o k i - T u u s n i e m i L O I K K A 2 0 3 0 KUOPION TOIMINNALLISEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI RAKENNEMALLISOPIMUS 28.05.2012 K u o p i o L e p p ä v i r t a M a a n i n k a N i l s i ä S i i l i n j ä r v i S u o n e n j o k

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS KESELMÄJÄRVEN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.9.2009 0615-D12577 Näkymä kaava-alueelta Keselmäjärven yli tunturiin 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot