Kunnanhallitus Kylätoimikuntien avustaminen. Kunnanhallitus 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 16 03.02.2014. Kylätoimikuntien avustaminen. Kunnanhallitus 16"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kylätoimikuntien avustaminen Kunnanhallitus 16 Kylätoimikunnille on vuonna 2014 varattu kunnanhallituksen toi min ta suunni tel mas sa investointi- ja toiminta-avustuksiin ja 500 euroa ky lä sivu jen palvelimen vuokraan. Kylätoimikuntia on Ilomantsissa 19 kpl. Kylätoimikunnille maksetaan toiminta- ja investointiavustusta. In ves toin tiavus tuk sia on maksettu vuosittain ja ne on jaettu hakemusten perus teel la. Toiminta-avustusta on maksettu vuosittain ja se on jaettu kahdessa erässä. Toiminta-avustuksesta on jaettu ky lä toi mi kunnil le tasatukena 500 /kylä käytettäväksi kylätoimikunnan yleisiin me noi hin. Loppuosa toiminta-avustuksesta on jaettu kylän ak tii vi suu den perusteella, niin että avustussumma on ollut suoraan verrannollinen ky län oman varainhankinnan ja tehdyn talkootyön määrään, kuitenkin enin tään Toiminta-avustusta on voinut saada siten enimmillään Vuonna 2013 talkootyötä ei poikkeuksellisesti huomioitu. Va rain han kin taan on sisällytetty kaikki tulot avustuksia lukuun ottamatta. Kylätoimikuntien tuen suuntaamisella voidaan ohjata kylien pal ve lu va rustuk sen (mm. kylätalot, uimarannat, rantautumispaikat, hiihtoladut ja eri laiset tulipaikat) parantamista ja niiden ylläpitoa. Palveluvarustusta pa ran netaan tukemalla pieniä investointeja ja ohjaamalla osa toiminta-avustuksesta pal ve lu va rus tuk sen ylläpitoon. Toiminta-avustuksella voidaan myös tukea ky lä toi mi kun tien omatoimista varainhankintaa. Tästä syystä on aiheellista edel leen kin jakaa tuki investointiavustukseen ja toiminta-avustukseen. Avustusten jakoperusteita on nähty tarpeelliseksi uudistaa ja tarkentaa. Toi min ta-avus tuk sien jakoperusteet voidaan valita sen mukaan, mihin tuen käyt töä halutaan kohdistaa. Jakoperusteiden tulisi olla mahdollisimman tasa puo li sia ja erilaiset kylät huomioon ottavia. Perusteiden tulisi olla sa mal la kuitenkin myös selkeitä ja yksiselitteisiä, niin että tuen hakeminen ja ja ka minen olisi kohtalaisen yksinkertaista, vähätöistä ja mahdollisimman vä hän tulkinnan varaista. Käytännössä esitetty ratkaisu on kompromissi näi den ominaisuuksien välillä. Toiminta-avustusten jakoperusteena voidaan käyttää monenlaisia malleja. Yk sin ker tai sin tapa olisi jakaa koko avustussumma tasan kylien kes ken, jolloin toiminta-avustuksen suuruudeksi tulisi 1.210,5 /kylä. Tä mä ratkaisu olisi helppo ja yksiselitteinen sekä kylille että kunnalle, mutta se ei

2 huomioi ollenkaan kylien erilaisuutta eikä kannusta kyliä omaan va rain hankin taan, joten se ole järkevä ratkaisu. Sen sijaan tasaosana mak se taan kaikille kylille 500, ja loppusumma jaetaan jollain muulla pe rus teel la. Toiminta-avustuksen loppuosa voitaisiin jakaa esim. kylätoimikunnan omatoi mi sen varainhankinnan ja talkootyön, toiminnasta aiheutuneiden ku lu jen tai käyttökohteiden perusteella. Avustusta voitaisiin suunnata myös esim. kylätalojen käyttökustannuksiin. Varainhankinnan ja talkootyön pe rus teel la voidaan kannustaa kylien aktiivisuutta, ja suunnata avustusta ak tii vi sem mille kylille, joilla oletettavasti rahan tarvekin on suurempi. Toi min ta ku lu jen käyttö maksuperusteena on samantapainen kuin tu lo pe rus tei nen avustus, mutta huonompi vaihtoehto, koska silloin kannustettaisiin enem män kin kuluttamaan mihin tahansa, eivätkä kaikki kulut ole yhtä tar peel li sia. Käyttökohteiden perusteella tapahtuvan jaon ongelmana on, että eri lai sia käyttökohteita on niin paljon. Olisi varsin vaikeaa luoda ta sa puo li set jakoperusteet: mistä maksettaisiin ja mistä ei, ja miten paljon. Jär jes tel mä olisi työläs sekä kylille että kunnalle. Tämäntapaista systeemiä on käy tet ty jossain vaiheessa, mutta siitä luovuttiin. Avustusta voitaisiin suunnata myös tiettyä käyttöä varten, esim. kylätalojen käyttökustannuksiin. Toiminta-avustus on tarkoituksen mukaista jakaa useampaan osaan, yh distel len eri perusteita. Näin voidaan parhaiten ottaa huomioon kylien eri laisuus ja kohdistaa tukea haluttuun suuntaan. Päätösehdotuksessa toiminta-avustusmääräraha jakautuu kolmeen osaan: tasatuki (500 /kylä), kylätalojen avustus n (400 /ky lä ta lo) ja kylien aktiivisuuteen perustuva osuus n Kylätalojen tark ka määrä ei ole vielä tiedossa, joten kylätalojen osuuden ja ak tii vi suuteen perustuva osuuden suuruuttakaan ei voida vielä tarkkaan tietää. Yhteen sä ne ovat , niin että joka kylätalosta maksetaan 400 ja jäl jelle jäävä raha jaetaan aktiivisuuden perusteella. Toiminta-avustuksesta maksettaisiin aiempien vuosien tapaan kaikille ky lil le perusosa 500. Tämä on tarkoitettu kaikenlaisiin yleisiin kuluihin, ei kä sitä tarvitse kylien erikseen hakea. Kylätalojen säilyminen on kylien toiminnalle erittäin tärkeää, joten osa toimin ta-avus tuk ses ta varattaisiin kylätalojen kuluihin. Kutakin kylätaloa tuettai siin tasasuuruisella summalla, joka olisi tarkoitettu kylätalojen ylei siin kuluihin, kuten sähkölaskuihin, lämmitykseen, lumitöihin ym. Ky lä ta lo jen kunnossapitoa tuetaan lisäksi investointiavustuksin. Kylien aktiivisuutta ja omaa varainhankintaa halutaan kannustaa. Toi min-

3 ta-avus tuk sen kolmas osa maksettaisiin kylien oman varainhankinnan ja tehdyn talkootyön perusteella. Avustussumma olisi suoraan verrannollinen kylän tuloihin ja talkootyön määrään, mutta maksimisumma tästä osiosta ra jataan 1000 kylää kohti. Tuloihin lisätään tehdyn talkootyön arvo, tal kootyön tuntihintana käytetään 10 /tunti. Talkootyön tuntihintaa muut ta mal la saadaan varainhankinnan ja talkootyön suhdetta painotettua halutulla ta valla. Aiempien vuosien tietojen perusteella 10 tuntihinnalla talkootyön osuus painottuu jonkin verran enemmän kuin tulot. Enimmillään toi minta-avus tus ta voi saada (= ) Avustussummaa kartuttaviin tuloihin olisi reiluinta huomioida vain sel lai set tulot, jotka ovat selvästi kylän aktiivisuuden ja oman rahankeruun an sio ta. Erilaisia tuloja on kuitenkin valtavasti, joten tarkan listan tekeminen hy väksyt tä vis tä tuloista on käytännössä mahdotonta, samoin hakemuksen te ko ja tarkistus kävisi liian työlääksi ja tulkinnanvaraiseksi. Pää tös eh do tuk ses sa on päädytty siihen, että tuloihin ei laskettaisi avustuksia, ky lä ta lo jen ja asuntojen vuokratuloja eikä lahjoituksia. Kylätalojen ja asuntojen vuok ra tulot eivät ole suoraan kylän aktiivisuuden ansiota, lisäksi ky lä ta lo jen kustannuksia kompensoidaan edellisessä kohdassa. Muut vuokratulot (esim. rantautumispaikoista) sen sijaan voitaisiin laskea mukaan, koska ne ovat verrattavissa palvelujen myyntituloihin ja selvästi pienempiä. Investointiavustukset jaetaan hakemusten perusteella. Investointiavustusta voi daan myöntää vain varsinaisiin investointeihin. Investoinneiksi kat so taan pitkäaikaiset, kertaluontoiset hankinnat, jollaisia ovat esim. koneiden ja kaluston hankinta sekä rakennusten ja rakennelmien, kaivojen, teiden ja uima ran to jen tekeminen tai kunnostaminen. Investointiavustusta ei myön ne tä käyttötalousmenoihin kuten polttopuiden hankintaan, tien hoi to mak sui hin tai vuokriin, vaikka ne tarpeellisia menoja ovatkin. Investointiavustuksen kohteiden tiukka rajaus on tarpeen monestakin syystä. Kylillä on oltava tiedossa jo hakuvaiheessa, millaisiin kohteisiin avus tusta kannattaa hakea. Avustusrahaa on paljon vähemmän kuin haettuja kohtei ta, ja rajalliset resurssit halutaan kohdentaa nykyisen pal ve lu va rus tuk sen ylläpitoon ja parantamiseen. Kaikilla kylillä on erilaisia käyt tö me no ja, myös sellaisia jotka kohdistuvat palveluvarustukseen, mutta eivät kui ten kaan ole investointeja. Jos kaikki hakisivat ja saisivat avustusta näi hin kin, jäisi varsinaisille investoinneille paljon vähemmän rahaa, ja to den nä köi ses ti investointiavustuksen käyttökohteet muuttuisivat koko ajan kau em mas varsinaisista investoinneista. Kylätoimikuntien muita menoja ja han kin to ja avustetaan jo toiminta-avustuksella.

4 Asian on valmistellut maaseutusihteeri ja maaseututoimen toimistosihteeri. PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Toiminta-avustukset jaetaan seuraavin perustein: Toiminta-avustuksen perusosana maksetaan 500 /kylä (yh teensä ) Toiminta-avustuksesta varataan noin kylätalojen käyt tökus tan nuk siin. Avustus maksetaan tasatukena 400 /kylä niille ky lä toi mi kun nil le, jotka omistavat kylätalon tai joiden käytössä on muun tahon omistama talo, jonka kustannuksiin ky lä toi mikun ta osallistuu. Hakemuksessa kyliä pyydetään ilmoittamaan, min kä talon kustannuksiin kylä osallistuu ja missä laajuudessa. Toiminta-avustuksen loppuosa noin [= (ky läta lo jen määrä*400 )] jaetaan kylätoimikuntien omatoimisen varain han kin nan ja tehtyjen talkootöiden perusteella, enintään kylätoimikuntaa kohden. Varainhankinnaksi luetaan kaik ki tulot lukuun ottamatta avustuksia, kylätaloista ja asunnois ta saatuja vuokratuloja ja lahjoituksia. Tuloihin lisätään tehdyn talkootyön arvo, talkootyön tuntihintana käytetään 10 /tun ti. 2. Investointiavustukset jaetaan seuraavin perustein: Investointiavustukset jaetaan saapuneiden hakemusten pe rusteel la. Investointiavustusta myönnetään vain varsinaisiin in vestoin tei hin, kuten koneiden ja kaluston hankintaan sekä ra ken nusten, rakennelmien, kaivojen, teiden, uimarantojen yms. te ke miseen tai kunnostamiseen. Investointiavustusta ei myönnetä käyttö me noi hin. Toteutumattomista investoinneista jäljelle jääneet avustusrahat voi daan jakaa muille kylille loppuvuodesta lisäavustuksena jo toteu tet tui hin investointeihin. 3. Toiminta-avustuksiin varataan , joka jakautuu perusosaan 9.500, kylätalojen osuuteen n ja kylien aktiivisuuteen perus tu vaan osuuteen n Investointiavustuksiin varataan Toiminta-avustusten perusosa maksetaan kaikille kylille men nes sä ilman erillistä hakemusta.

5 5. Toiminta-avustusten loppuosa ja investointiavustukset jaetaan ha kemus ten perusteella. Kylätoimikuntia pyydetään toimittamaan ha kemuk set mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2013 toimintakertomus ja tilit, vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja laskel ma talkootyön määrästä. Hakemuslomake on liitteenä. 6. Päätökset toiminta-avustusten ja investointiavustusten ky lä koh taises ta jaosta tekee hallintojohtaja. Päätösehdotukset valmistellaan maa seu tu toi mis tos sa. 7. Kunnanhallitus ratkaisee vuosittain avustuksiin käytettävät mää rä rahat. UUSI PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää kohdat 1-5 ja 7 edellä esitetyn mukaisesti ja muutta kohdan 6 kuulumaan seuraavasti: Päätökset toiminta-avustusten ja investointiavusten kyläkohtaisesta jaosta tekee hallintojohtaja. Päätösehdotukset valmistellaan maaseututoimistossa ja lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kylätoimikunnat, maaseutusihteeri, maaseututoimen toi mis to sih tee ri Kokouksesta poistuivat asian käsittelyn ajaksi 1. Jari Puhakka, peruste: vaimo kyläyhdistyksen hallituksen jäsen, 2. Hilkka Hiltunen, peruste: läheisiä kyläyhdistyksen hallinnossa.

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013. Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013

Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013. Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013 Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013 Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013 KRAKLK 254 Joensuun kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.2.2009 46 tonttien yleiset luovu tus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot