Selvitysraportti Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitysraportti 2014. Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen"

Transkriptio

1 Selvitysraportti 2014 Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen

2 Mika Metsäalho, Hannu Kuusela, Marja Savolainen REFEREE Rakennusalan puolueeton neuvoja selvitysraportti 2014 Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeenlinna, lokakuu 2014

3 Hämeen ammattikorkeakoulu REFEREE Rakennusalan puolueeton neuvoja selvitysraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA JA TAVOITTEET SELVITYSTYÖN TOTEUTUSTAPA KYSELYTUTKIMUS Kyselyyn osallistuneet henkilöt Neuvonnan nykytila ja tarve Mitä rakennusalan neuvontaa nykyään on saatavilla ja mistä? Onko neuvoa kysyvä henkilö useimmiten Millaiselle rakennusalan neuvonnalle nykyään olisi kysyntää? Onko mielestänne olemassa epäeettistä tai virheellistä neuvontaa, johon tulisi puuttua? Koetko, että neuvoja on vastuussa antamiensa neuvojen oikeellisuudesta? Mikä neuvojan rooli tulisi olla hankkeen vastuuhenkilöihin, kuten pääsuunnittelijaan ja vastaavaan mestariin tai tekniseen isännöintiin? Tulevaisuuden neuvontatarpeet ja painotukset Mitkä ovat mielestänne tulevaisuuden haasteet rakennusalalla? Mitkä ovat tärkeimmät neuvontatarpeet lähitulevaisuudessa? Onko neuvonnan tarve useimmiten teknistä vai juridista? Kuinka puolueettomuuden merkitys neuvonnassa voitaisiin varmistaa? Näettekö tarpeelliseksi että tulevan neuvojan olisi tärkeä auktorisoida osaamisensa? Voiko neuvonta olla maksullista? Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus Neuvoja ja hänen koulutuksensa? Onko neuvojakoulutukselle tarvetta? Millaista neuvojakoulutusta tarvitaan ja mikä sen sisällön tulisi olla? Millaisia sisältöjä neuvojakoulutuksessa tulisi käsitellä? Kuinka neuvojista voitaisiin muodostaa kilta/verkosto, jossa kukin voisi keskittyä omaan osaamisalueeseensa? Taustatiedot Vastasin seuraavassa roolissa: Olisitko itse kiinnostunut toimimaan neuvojana? KYSELYN YHTEENVETO ASIANTUNTIJAHAASTATTELUJEN YHTEENVETO Tyypilliset neuvontatarpeet ja kysymykset Neuvojien pätevyys, järjestäytyminen ja auktorisointi Neuvojien koulutustarpeet ja koulutuksen järjestäminen Rahoitus JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1... KYSELYLOMAKE

4 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) toteuttaman REFEREE Rakennusalan puolueeton neuvoja - selvityksen ( ) idea syntyi alkujaan ideointitilaisuudessa, jossa mukana olleet rakennusalan yrittäjät toivat esille tarpeen puolueettomasta neuvontapalvelusta. Puolueettomuudella tässä yhteydessä tarkoitettiin riippumatonta henkilöä, joka neuvojan roolissa ei tavoittele oman tai kumppaninsa liiketoiminnan kasvua. Projektin tavoitteena oli selvittää kysely- ja haastattelututkimuksella neuvonnan nykytilaa, tarvetta sekä kohderyhmää. Tarvetta nähtiin linjaukselle neuvojan roolista suhteessa muihin alan ammattilaisiin, puolueettomuuden merkityksestä neuvontatyöhön ja neuvojan juridiseen vastuuseen. Yhtenä päätavoitteena oli myös saada vastauksia tulevaisuuden neuvontatarpeista ja painotuksista sekä mahdollisen neuvojakoulutuksen sisällöistä. Tutkimustulosten perusteella oli määrä järjestää vähintään yksi seminaari, jossa pilotoitaisiin mahdollisen koulutuksen teemoja. Kyselyn- ja haastattelutulosten perusteella oli määrä jatkaa neuvojakoulutuksen tarpeen analysointia ja sisältöjen suunnittelua. Selvitystyön ensisijaisena kohderyhmänä olivat pääosin Kanta-Hämeen alueen rakennus- ja kiinteistöalan yritykset ja julkishallinnon toimijat, yhdistykset ja järjestöt, oppilaitokset sekä muut rakennusalan puolueettomat tahot. Selvityksessä kartoitettiin kohderyhmän omia tai heidän asiakkaidensa neuvontarpeita sekä tarvetta riippumattoman, ammattitaitoisen rakennusalan neuvojakoulutukseen. Toimintakentän kartoituksessa kyselytoteuttajat tekivät tiivistä yhteistyötä HAMKin Rakennustekniikan koulutusohjelman, teknologiaosaamisen työelämäpalveluiden, alueen yrityspalveluorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa. Projektin tuloksena syntynyt selvitysraportti esittelee pääosin kysely- ja haastattelututkimuksen tuloksia johtopäätöksineen, mutta sivuaa myös projektin aikana tehtyjä muita toimenpiteitä ja järjestettyjä seminaareja. Selvitysraportti ja seminaarimateriaali löytyvät osoitteessa Projektia rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (Hämeen ELY-keskus), HAMK ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Kokonaisbudjetti oli Yhteystiedot: Hämeen ammattikorkeakoulu Projektipäällikkö Marja Savolainen Puh , 2 SELVITYSTYÖN TOTEUTUSTAPA Kysely- ja haastattelututkimuksen teemat jakautuivat kolmeen selvitettävään osioon: 1 - Neuvonnan nykytila ja tarve 2 - Tulevaisuuden neuvontatarpeet ja painotukset 3 - Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus Tutkimuksen tekeminen aloitettiin loka-marraskuussa 2013 kohderyhmään kuuluvien tahojen yhteystietojen keräämisellä ja kysymyspatteriston sekä kyselylomakkeen laadinnalla Webropolkyselytyökalulla. Kyselylomake julkaistiin REFEREE-projektin Internet-sivustolla sekä lähetettiin sähköpostitse sattumanvaraisesti valitulle otokselle kohderyhmään kuuluvista henkilöistä. 1

5 Kyselyvastauksia kerättiin marraskuun tammikuun 2014 aikana sekä sähköpostitse että puhelimitse. Kysely lähetettiin kaikkiaan 822 henkilölle ja siihen vastasi yhteensä 84 henkilöä. Vastausprosentti oli 10. Kyselyä täydennettiin helmi-huhtikuussa 2014 valikoidulla haastatteluotoksella, jonka avulla täsmennettiin ja täydennettiin Webropol-kyselystä saatuja tuloksia. Tulosten perusteella määriteltiin teemat järjestetylle asiantuntijaseminaarille. 3 KYSELYTUTKIMUS 3.1 Kyselyyn osallistuneet henkilöt Kyselyyn vastanneet henkilöt jakautuivat seuraaville aloille: Rakennusliike, konsultti/suunnittelija, rakenneaineteollisuus, yhdistys, koulutusorganisaatio ja kunta/kaupunki. Kuviot 2a ja 2b Kyselyyn vastanneet henkilöt jakautuivat seuraaville aloille, joiden henkilöstömäärä vaihtelee 1-2 henkilöstä yli 300 henkilöön. 30 % vastaajista työskentelee yrityksessä jossa henkilöstömäärä on 1-2 henkilöä. 18 % vastaajista jakautuivat muille aloille. Muita aloja edustavat mm. vakuutusyhtiöt, kiinteistönvälittäjät sekä isännöitsijät. 2

6 3.2 Neuvonnan nykytila ja tarve Mitä rakennusalan neuvontaa nykyään on saatavilla ja mistä? KUNNAT - Rakennusvalvonta - Viranomaiset Määräyksiä ja ohjeita - Museoviranomaiset (rakennussuojelu) - Asuntotoimistot - Kunnan virastot - Rakennusvirastot LIITOT/JÄRJESTÖT - Rakennusalan eri järjestöt - Liitot, esim ammattiliitot, kiinteistöliitto, omakotiliitto. työterveyslaitos; rakenteet, sisäilmanterveellisyys. Korjausneuvojat yksityishenkilöille: Allergia- ja Astmaliitto ry, Hengitysliitto ry, Asumisterveysliitto AsTe ry Sisäilmayhdistys ry MEDIA Internet, lehdet, kirjat Hometalkoot.fi, korjaustieto.fi Lehdet, kurssit, kirjallisuus Ratu- kortistot Wikipedia - Sosiaalinen media/ keskustelupalstat MUU Tutuilta,sukulaisilta -Kiinteistönvälitysyrityksiltä ja isännöitsijöiltä - Talopakettikauppiaat - Puskaradio, eli tuttavapiiristä, tutuilta ja mahdollisesti koulutuspaikalta (HAMK opettajat) KONSULTIT/ SUUNNITTELIJAT Konsulteilta/suunnittelijoilta kohtuullista korvausta vastaan Arkkitehtitoimistot Insinööritoimistot lakitoimistot - Tutkimuslaitoksilta pääsuunnittelija/vastaava TJ RAKENNUSTEOLLISUUS - Rakennusyrityksistä Rakennusmateriaalien valmistajat Komponentti- ja materiaalivalmistajat tarjoavat - Messut Muut rakentamisalan tapahtumat. Kuvio Vastaajien mukaan rakennusalan neuvontaa on saatavilla monipuolisesti eri paikoista, kunnat, liitot ja järjestöt sekä media ovat suosituimpia neuvonnan lähteitä. Jos niistä ei saa tarvittavaa neuvontaa siirrytään seuraavalle taholle, jolloin neuvoa haetaan rakennusalan ammattilaisilta, kuten rakennusyrityksistä, sekä suunnittelijoilta ja konsulteilta. 3

7 3.2.2 Onko neuvoa kysyvä henkilö useimmiten... Kuvio Neuvoa kysyvä henkilö on useimmiten kertarakentaja, toteuttamassa uudistuotantoa tai korjausrakentamista. Muita neuvoa kysyviä henkilöitä ovat mm. ostajataho, taloyhtiö, asukas sekä työntekijät Millaiselle rakennusalan neuvonnalle nykyään olisi kysyntää? RAKENNUSPROJEKTIN LÄPIVIENTI - Lupaprosessi - Työturvallisuussäädösten vastuuasioiden huomioiminen tilaajatoteuttaja suhteessa - Sopimustekniikka - Ohjeistusta rakennushankkeiden läpiviemiseen - Kokonaisuuden hallinta - Säädökset ja määräykset TURVALLISET RAKENTEET - Turvallisista rakennevaihtoehdoista - Rakennusfysiikkaa - Rakenteellinen paloturvallisuus - Ilmanvaihto ENERGIA- ASIAT - Riskit liittyen energiataloudelliseen rakentamiseeen - Energiatehokkuus MUUT - Kustannusten muodostuminen - Viranomaiskäytännöt ja -vaatimukset sekä rakentamismääräykset - Vanhojen rakenteiden ohjeet Kustannusarvio - Vesihuolto - Korjausrakentamisen ohjaukselle - Kerrostalojen remontteihin - Raskaat betonityöt ja vaativat purkutyöt - Juridisen puolen kysymyksiä - Lakiasiat; palomääräykset, lupapaperit - Byrokratianeuvontaa - Urakkasopimus KOSTEUS/ HOME/ TERVEELLISYYS Rakenteiden ja materiaalien vaikutus terveellisyyteen - Homevapaa rakentaminen - Kosteusvauriot Kuvio Vastaajien mukaan monipuoliselle neuvonnalle olisi tarvetta. Eniten neuvoa tarvittaisiin rakennusprojektin läpiviennissä, esim. lupaprosessissa, sopimuksissa sekä kokonaisuuden hallinnassa. On myös muita neuvontatarpeita, mm. vesihuolto, juridiset kysymykset sekä kustannukset. 4

8 3.2.4 Onko mielestänne olemassa epäeettistä tai virheellistä neuvontaa, johon tulisi puuttua? Kuvio Vastaajista 54% on sitä mieltä, että on olemassa virheellistä tai epäeettistä neuvontaa johon tulisi puuttua. Vain 11% on sitä mieltä, ettei virheellistä tai epäeettistä neuvontaa ole. KYLLÄ Kyllä erilaiset Internetin keskustelupalstat ovat tässä kontekstissa isoimmat kanavat saada myös virheellistä tietoa. EI Ei välttämättä epäeettistä, mutta monesti mainonnan ja neuvonnan raja on hyvinkin häilyvä (esim. sponsoroidut lehtijutut ammattilehdissä, sponsoroidut neuvontatilaisuudet rautakaupoissa lähinnä tavallisille kuluttajille / kertarakentajille). EN TIEDÄ En usko että tietoisesti halutaan neuvoa väärin, mutta neuvoja voidaan antaa erilaisista intresseistä lähtien ja erilaisella vaikutusperspektiivillä, joka ei välttämättä kohtaa tämän kertarakentavan käytännön tekemisestä etääntyneen ihmisen tarpeita. MUUT Alalla lienee monenlaisia toimijoita, mutta en usko tahalliseen virheelliseen neuvontaan. Enemmän voi olla kyse siitä, että neuvojan oma osaaminen on puutteellista tai hän on kiinnittynyt liiaksi joihinkin ns. ainoina oikeina ratkaisuina pitämiinsä tuotteisiin tai menetelmiin. 5

9 3.2.5 Koetko, että neuvoja on vastuussa antamiensa neuvojen oikeellisuudesta? Kuvio EI, MIKSI? Reilusti yli puolet vastaajista kokevat, että neuvoja on vastuussa antamistaan neuvoista ja niiden oikeellisuudesta. Vastuita ei ole määritelty Neuvojalla ei ole vastuuta Rakentaja/ rakennuttaja tekee lopullisen päätöksen Vastuita ei ole missään määritelty, neuvojia on ns. moneen junaan. Koska rakentaja/rakennuttaja tekee kuitenkin päätöksen. KYLLÄ, MITEN? Omat neuvot on voitava allekirjoittaa Asiantuntemusta tulisi olla sen verran että voi neuvoa On vastattava virheistään Konsulttivastuu Neuvojaa voisi verrata konsulttiin, johon tilaajan on voitava luottaa. Neuvoa kysyvä yleensä hakee tukea omalle näkemykselleen tai ei tiedä oikeaa vastausta kysymykseensä. Näin ollen neuvojan antaman neuvon perusteella saatetaan helposti kohde toteuttaa hänen esittämällään tavalla. Jos nyt ihan pieleen neuvoo, on vastattava virheistään. 6

10 3.2.6 Mikä neuvojan rooli tulisi olla hankkeen vastuuhenkilöihin, kuten pääsuunnittelijaan ja vastaavaan mestariin tai tekniseen isännöintiin? Mitä rooleja? Konsultoiva Erillinen esim. Referee-neuvoja voisi löytyä teknisen isännöinnin palvelurepertuaarista Mielellään neuvojan rooli keskittyisi hanketta edeltävään konsultointiin Neuvojan tulisi olla objektiivinen tietolähde, suuntaa-antava taho. Neuvova/ valvova Neuvoja voi myös olla suunnittelijan apuna Antaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja suunnittelun pohjaksi ja rakentajan valintoja varten sekä taloudellisessa mielessä ja teknisessä asiassa. Vain neuvoja Ohjaava Suuntaa antava Mainituilla henkilöillä olisi todella vastuu, jos jotain menee pieleen. Valvova elin, joka seuraa ja ohjeistaa rakennushankkeen eri vaiheissa. Itsenäinen, puolueeton, neutraali ja palvelee kaikkia samalla tavalla. Ohjaava/ avustava 3.3 Tulevaisuuden neuvontatarpeet ja painotukset Mitkä ovat mielestänne tulevaisuuden haasteet rakennusalalla? Kuvio Suurin osa vastaajista kokee rakentamisen laadun sekä rakennusten lämpö- ja kosteustasapainon turvaamisen suurimpana tulevaisuuden haasteena rakennusalalla. Muita tulevaisuuden rakennusalan haasteita vastaajien mukaan on kustannusten ennakointi sekä työmaa siisteys. 7

11 3.3.2 Mitkä ovat tärkeimmät neuvontatarpeet lähitulevaisuudessa? ENERGIATEHOKKUUDEN SAAVUTTAMINEN - Energiatehokkuus - Energiatalous - Energiatehokkuusvaatimukset ja rakentamisen huolellisuus energiatehokkaissa taloissa. Onko höyrysulkujen asennuksessa oltu riittävän huolellisia. Paksut eristeet: kastepiste villojen välissä. - Energiatehokkuuden ja alati muuttuvien rakennusmateriaalien järkevä yhteensovittaminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. - Lämpöeristys RAKENNUSTEN LÄMPÖ- KOSTEUSTASAPAINON TURVAAMINEN - Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy, työjäljen siisteys ja toiveiden mukaisuus työmaan kosteuden hallinta - Home- ja kosteusongelmien vähentäminen - Rakennusmääräykset - Sisäilmasto - Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat, ovat suuri haaste koko alalle. RAKENTAMISEN LAATU - Kokonaisvaltainen laatu - Laatu alkaa hankkeen päätöksistä ja suunnittelusta ja jatkuu koko rakennuksen elinkaaren huollon ja korjausten parissa. - Kiire pilaa laadun, yksiselitteisesti - Kestävät materiaalit Onko neuvonnan tarve useimmiten teknistä vai juridista? Teknistä sekä juridista, miksi? Teknistä että rakentamalla rakennetaan oikein ja juridista siksi että määräykset yms. otetaan rakentamisessa huomioon ja kuka niistä on vastuussa. Näitähän mietitään aina rinnan. 8

12 3.3.4 Kuinka puolueettomuuden merkitys neuvonnassa voitaisiin varmistaa? Puolueettomuuden varmistaminen: - Auktorisointi tai jonkinlainen rekisteröinti (varmistetaan neuvojen antajan koulutus ja kokemus) - Pätevyydellä - Koulutuksella. Tilaaja varmistaa, ettei tekijällä ole kytköksiä rakentamiseen. - Ei ole kaupallisia intressejä. Auktorisoitu neuvoja. Neuvonnassa on riski että hinnat karkaavat esim. energiatodistuksen laadinta. Neuvojan taustaorganisaatiot: - Palkan maksajana valtio tai kunta. - Valtionhallinnosta - Ulkopuolinen, kunnallinen, ei sidoksia - Neuvonta ei saa olla riippuvuussuhteessa tekijöihin, tilaajiin tai toimeksiantajiin. Neuvonnan tulisi saada rahoitusta valtion varoista. Neuvonta ei saa olla riippuvuussuhteessa tekijöihin, tilaajiin tai toimeksiantajiin. Muut: - Neuvojalla ei saa olla esim. palkkasuhdetta rakennusteollisuuteen tms. - Neuvojan tulisi olla korvausvelvollinen puolueellisuudesta. - Eritasoisten asiantuntijoiden verkosto Neuvojan on oltava toteuttaja- ja suunnittelijaosapuoliorganisaatioihin kuulumaton sekä mielellään myös kuntaan liittymätön henkilö. 9

13 3.3.5 Näettekö tarpeelliseksi että tulevan neuvojan olisi tärkeä auktorisoida osaamisensa? KYLLÄ Kyllä, mutta rakentamisen kyseessä ollen pitää olla kohtuullisen alan koulutuksen lisäksi myös käytännön substanssiosaamista. On, se vaan ei takaa puolueettomuutta. Kyllä, edellyttäen, että auktorisoija ei ole kaupallisin perustein toimiva yritys, säätiö tms. Asiantuntemus on hyvä osoittaa jollain tavoin. EI EHKÄ En näe tarpeelliseksi. En, monessa asiassa on kyseessä vaan bisnes, eikä ole paljon valvontaa. Ei välttämättä, ammatillinen koulutus riittää. Riippuu siitä missä mittakaavassa neuvoja työskentelee ja mikä on kohderyhmä. Voisi olla jossain määrin tarpeen mutta ei välttämättä. EI SELVIÄ Neuvojan tulee olla oman alansa asiantuntija, mielellään korkeasti koulutettu omalla alallaan. Kiva titteli ei takaa pätevää neuvojaa. Markkinoilla vaikka kuinka paljon paperilla päteviä, jotka ei osaa käytännön toteutuksesta yhtään mitään. Kokemus ratkaisee, ei titteli. Pelkkä auktorisointi ei ole tae osaamisesta. 10

14 3.3.6 Voiko neuvonta olla maksullista? KYLLÄ, MIKSI? Ilmaista työtä ei ole Kuitilla olisi todistusarvoa epäselvyyksissä Vapaaehtoinen neuvonta ei ehkä toimisi Vapaaehtoisuuden pohjalta tapahtuva neuvonta ei ehkä toimisi. Samalla tavalla kun soittaisit kuluttajaneuvontaan(kkv). Maksutonta palvelua ei ole olemassa. EI, MIKSI? Valtion kustantama palvelu? Maksu vain tehdystä työstä Hätätilassa avun tulisi olla ilmaista Koska saatavilla on maksutonta, asiantuntevaa palvelua. Sitä ei voi muuttaa maksulliseksi. Hädän alaisessa tilanteessa olevien apu tulisi olla maksutonta. Peruskorjaukseen ja muuhun rakentamiseen liittyvä opastus voi olla maksullista. Hyvää rakentamista tulisi tukea ja kannustaa ilmankin. Neuvonta voisi olla ehkäpä valtion kustantama palvelu? 3.4 Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus Neuvoja ja hänen koulutuksensa? Rakennusmestari. Riippuu suuresti millaiseen ongelmaan antaa neuvoja. Laaja-alaisen käytännön kokemuksen omaava. Puolueeton. Eri neuvojat eri aiheille. Insinööri, Teknikko. Diplomi-insinööri. Tärkeintä on esitellä asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja. Työmaakokemusta ja teoreettista osaamista. Henkilö kenellä väh 10v kokemus alalta tai kyseisiltä kohteilta. Alan riittävän koulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö. Vastaajien mukaan neuvojan tulisi olla korkeasti koulutettu, jotta hän osaisi antaa oikeanlaisia neuvoja. Moni vastaaja kokee suuren työkokemuksen olevan tarpeellista neuvojalle. 11

15 3.4.2 Onko neuvojakoulutukselle tarvetta? Kuvio Suurin osa vastaajista kokee neuvontakoulutuksen tarpeelliseksi Millaista neuvojakoulutusta tarvitaan ja mikä sen sisällön tulisi olla? Täydentää jo olevaa ammattiosaamista. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla jonkinlainen tutkinto tai pätevyys, joka saavutettaisiin osoittamalla osaaminen käytännössä. Kuvio Tulokset neuvontakoulutuksen tasosta jakautuivat tasaisesti, mutta monen vastaajan mukaan neuvojalle riittäisi pelkkä pätevöintikoulutus. 12

16 3.4.4 Millaisia sisältöjä neuvojakoulutuksessa tulisi käsitellä? Kuvio Vastaajien mukaan neuvontakoulutuksen tulisi olla monipuolinen ja käsitellä rakennusalaa laajasti joka aihealueelta. Osa vastaajista kokee että neuvojakoulutuksessa tulisi käsitellä myös sopimustekniikkaa ja toiminnallisuutta Kuinka neuvojista voitaisiin muodostaa kilta/verkosto, jossa kukin voisi keskittyä omaan osaamisalueeseensa? Nettipohjainen esim. alueellisen alan opetusta antavan oppilaitoksen ylläpitämä sivusto. Selkeä ryhmittely ja osaamisaluekuvaus välttämätöntä. Liian pirstaloitunut kenttä olisi hyvä koota yhteen. On olemassa. 13

17 3.5 Taustatiedot Vastasin seuraavassa roolissa: Kuvio % vastaajista vastasi kyselyyn toimien neuvonantajana kun taas vain 15% oli neuvon saajia. 38% vastaajista toimi sekä neuvon antajan että neuvonnan saajana Olisitko itse kiinnostunut toimimaan neuvojana? Kuvio Noin puolet vastaajista olisivat valmiita toimimaan neuvojana (46%), kun taas 26% vastaajista ei osaa sanoa haluaisiko toimia neuvojana. 14

18 4 KYSELYN YHTEENVETO Kyselyyn vastanneet henkilöt jakaantuivat tasaisesti eri aloille. 27 % vastaajista toimivat konsultteina/suunnittelijoina, 18 % rakennusliikkeissä, 17 % koulutusorganisaatioissa ja 18 % muilla aloilla. Näitä aloja ovat mm. vakuutusyhtiöt, kiinteistönvälitys ja isännöinti. 76 % vastaajista työskentelee alle 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä. 1-2 henkilö työllistävissä yrityksissä työskentelee jopa 30 % vastaajista. Yli 300 henkilöä työllistävissä yrityksissä työskentelee 19 % vastaajista. Vastaajien mukaan rakennusalan neuvontaa on saatavilla monipuolisesti eri paikoista, kunnat, liitot ja järjestöt sekä media ovat suosituimpia neuvonnan lähteitä. Jos niistä ei saa tarvittavaa neuvontaa siirrytään seuraavalle taholle, jolloin neuvoa haetaan rakennusalan ammattilaisilta kuten rakennusyrityksistä sekä suunnittelijoilta ja konsulteilta. Neuvoa kysyvä henkilö on useimmiten kertarakentaja, toteuttamassa uudistuotantoa tai korjausrakentamista. Eniten neuvoa tarvittaisiin rakennusprojektin läpiviennissä, esim. lupaprosessissa, sopimuksissa sekä kokonaisuuden hallinnassa. Muita neuvonnan tarpeita olivat mm. energia-asiat, turvallisten rakenteiden suunnittelu ja rakennusfysiikka sekä kosteus-, home ja sisäilmaan liittyviin asioihin. 54 % vastaajista on sitä mieltä, että on olemassa epäeettistä tai virheellistä neuvontaa. Tähän vaikuttavat mm. lähteiden luotettavuus, vanhentunut tieto (esim. internetlähteet) ja erilaiset intressit. Vain 11 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei virheellistä neuvontaa esiinny eikä siihen ole tarvetta puuttua. Neuvojan tulee yleisesti ottaa vastuu antamistaan neuvoista ja ohjeista. Neuvonnan vaikutus varsinkin kertarakentajalle on suuri ja tällöin saattaa ohjata lopputulosta vahvasti tiettyyn suuntaan. Tällöin neuvojan tulee ammattilaisena neuvoa vastuullisesti. Vastaajat kuitenkin korostivat, että johtava mestari/pääsuunnittelija kantaa projektista lopullisen vastuun. Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että neuvojan tulisi toimia projekteissa konsultinomaisesti. Tällöin neuvoja toimisi yhteistyössä pääsuunnittelijan ja valvovan mestarin kanssa, toisi esille vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja ohjaisi tarvittaessa. Neuvoja ei kuitenkaan ole projektin vastuuhenkilö. Suurimpina haasteina rakennusalalla tulevaisuudessa koetaan rakentamisen laatu (24 %) ja rakennusten lämpö- ja kosteustasapainon turvaaminen (24 %). Tämän lisäksi tulevaisuuden haasteina vastaajat nostivat esille puhtaan sisäilman turvaamisen (19 %) ja energiatehokkuuden saavuttamisen (13 %). Nämä nousivat etusijalla esille myös niinä aiheina, joihin tulevaisuudessa kaivataan lisää neuvontaa. Puolet vastaajista kertoivat, että neuvonta on lähes poikkeuksetta teknistä (51 %) tai sekä teknistä että juridista (45 %). Pelkästään juridisissa kysymyksissä vastaajia lähestytään erittäin harvoin. Vastaajat halusivat kuitenkin korostaa, että rajanveto teknisen ja juridisen neuvonnan välillä on vaikea tehdä, standardit ja määräykset ovat kuitenkin osa molempia puolia. 15

19 Neuvojan puolueettomuus varmistetaan vastaajien mukaan tehokkaimmin niin, ettei neuvontapalvelu ala kilpailla yritystoiminnan kanssa. Tällä vältetään mahdolliset neuvojan muut intressit ja kyetään valvomaan, ettei neuvonta keskity omien tuotteiden markkinointiin. Vastaajien mukaan neuvojista pitäisi ehdottomasti muodostaa oma yhteisönsä tai katto-organisaatio, joka sisäisesti sekä kouluttaisi että valvoisi puolueettomuutta. Tämän organisoitiin ehdotettiin useita eri tahoja erilaisista yhdistyksistä, Fise/ PRKK/ Ympäristöministeriöön. Neuvojan pätevyysvaatimuksista oltiin kauttaaltaan yhtä mieltä. Vastaajien mukaan neuvojan tulee olla korkeasti koulutettu työkokemuksen omaava henkilö, joka on kykenevä näyttämään osaamisensa. Suurin osa vastaajista myös kokee neuvojakoulutuksen tarpeelliseksi (67,9%). Koulutuksen taso kuitenkin jakoi vastaajien mielipiteitä tasaisesti; hieman alle puolet vastaajista koki pätevöinnin riittävän neuvojalle tarvittavan pohjakoulutuksen lisäksi (tällöin koulutus on päivittävää, muuttuvien standardien jne. opiskelua). Seuraavaksi suosituimmaksi koulutusvaihtoehdoksi neuvojakoulutuksessa nousi täydennyskoulutus. Myös rakennusneuvojan tutkinto nostettiin esille mahdollisena koulutusvaihtoehtona. Tämä tarkoittaisi erityisopintoja rakennusinsinöörin/-mestarin tutkinnon lisäksi esim. 30 op:n opintokokonaisuutena, jossa keskityttäisiin asiantuntijuuden lisäämiseen laajaalaisesti. Kysyttäessä neuvojakoulutuksen sisällöstä, olivat vastaajat yhtä mieltä siitä, ettei koulutusta voida keskittää vain yhteen suuntaan; neuvojakoulutuksen tulee pitää sisällään laajamittaisesti rakennusalan kaikki osa-alueet. Koulutuksen paino voi olla neuvojan omilla vahvuusalueilla (esim. talotekniikka), mutta tämän vaikutus varsinaiseen neuvontatyöhön on mahdollisesti se, ettei neuvojan osaaminen kata kaikkia muita osa-alueita tarkoituksenmukaisella tavalla. 5 ASIANTUNTIJAHAASTATTELUJEN YHTEENVETO Webropol-kyselynä toteutettu selvitys pääsääntöisesti vahvisti jo olemassa olevia käsityksiä, mutta jätti joissain tapauksissa tulkinnanvaraa. Tästä syystä päätettiin kyselyn pohjalta toteuttaa helmi-huhtikuussa 2014 asiantuntijahaastattelukierros. Haastateltaviksi valittiin yhteensä 18 henkilöä viranomaistahoista, yhdistyksistä, julkisista toimijoista, kunnista, sekä koulutusorganisaatioista ja konsulteista. Seuraavaksi on esitelty haastatteluvastauksia. 5.1 Tyypilliset neuvontatarpeet ja kysymykset 1. Mitkä ovat tyypilliset asiat, joita teiltä usein kysytään? - Kouluilta ja suunnittelijoilta suunnittelupalveluita eli ohjeita uudisrakentamiseen ja korjaamiseen, sekä kuntoarvioita ja -tutkimuksia, - kaikkea mikä liittyy rahaan ja hintaan; kustannusarvioita, kannattavuusasioita, 16

20 - rakennuksen kuntoon liittyviä asioita (kuntotutkimukset, kuntoarviot) sekä uutena home- ja kosteusasiat, sisäilma, - ongelmatapauksissa tiedon hankintaan liittyviä vinkkejä, - vastaavilta mestareilta kaikkea maan ja taivaan väliltä, - viranomaisilta viranomaistoimintaan liittyviä asioita ja ehtoja; luvan saaminen, määräyksistä tai rakennusoikeuksista poikkeaminen, lähelle rajaa rakentaminen tai maanpinnan muokkaus, - mikä on paras rakenne, paras ratkaisu, paras toteuttaja -tyyppisiä kysymyksiä ja - toinen melko uusi kysyttävä asia ovat kaikki energiaratkaisuihin liittyvät asiat; ratkaisuvalinnat, energialuokat (E-luku), usein paras -tyyppiset kysymykset. 2. Mitkä ovat tyypillisiä kysymyksiä, joihin ei ole olemassa selkeää vastaajaa tai vastausta? - Teknisiin kysymyksiin vastaus löytyy, mutta useissa tapauksissa vastauksena ovat erilaiset vaihtoehtoiset ratkaisut eli on valintatilanne, - makuasiat, joissa kysyjän itse pitää puntaroida ratkaisunhyvät ja huonot puolet, - paras materiaali, paras urakoitsija, paras ratkaisu, - jos kysytään asiaa, mihin ei voi vastata näkemättä kohdetta, mm. rakennevauriot ja niiden korjaaminen, veto, haju yms., - velvollisuudet ja vastuunjaot etenkin taloyhtiöiden remonteissa ja - viranomaisilla haja-asutusaluerakentaminen, rajojen tuntumaan sijoittuvat toimenpiteet ja muu tarkempaa perehtymistä vaativa asia. 3. Mitä /minkälaista tietoa ja neuvontaa on selkeästi olemassa ja missä? - Eri materiaalien ja rakennustarvikkeiden valmistajien sivut, puuinfo, - netti, kunnat, rakennusvalvonnat, kaupungit, valtio - alueellista ja paikallista neuvontaa (esim. Oulun kaupunki, Rane/Tarmo, kaupunkien omat neuvojat), - konsulttien ja asiantuntijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa ja - Ympäristöministeriö, Motiva. 5.2 Neuvojien pätevyys, järjestäytyminen ja auktorisointi 4. Jos on selkeästi tarve ammattitaitoisille neuvojille, niin kuinka heidän tulisi järjestäytyä ja kuinka ammattipätevyys tulisi todeta ja kontrolloida? - Koulutus ja työkokemusvaatimus, ei pikakoulutuksia, - joku ammattipätevyys olisi oltava, jonka päälle koulutus/auktorisointi, eli lähtökohtana tutkinto, jonka päälle pätevyyden osoitus, - käytettävä jo olemassa olevia järjestelmiä ja menetelmiä, kuten kauppakamarin tavarantarkastaja, valan tehnyt tilintarkastaja tai vastaava -periaate, FISE tms., - jatkokoulutuksista todistus, ei pakko auktorisoida itsenään, auktorisointi sitten esim. FISE:n kautta, tentti tms. ja - kysymys on myös siitä, onko henkilö ylipäätään sopiva, voiko antaa vakuutuksen, että toimii puolueettomasti. 17

21 5. Kuinka neuvonta voidaan toteuttaa puolueettomana? - Puolueetonta, vastuullista toimintaa voi antaa lähinnä yliopisto/amk/ammattikoulujen opettajat, ja tutkimuslaitosten tutkijat sekä rakennusvalvonta - lähtökohtana puolueeton taho, joka järjestää neuvontaa, - useampi toimija mukaan, yhteistyöverkoston näkemys, - palkanmaksajana ei teollisuutta, - ulkopuolinen henkilö, joka ei kallellaan mihinkään päin, - joku järjestelmä kuten kuntotarkastajilla/kuntoarvioijilla, neuvottelupäivät esim 1 krt/vuosi, - julkisrahoitteisuus ja - yleinen läpinäkyvyyden kulttuuri ja eettiset ohjeet, sidonnaisuudet tuotava julki. 5.3 Neuvojien koulutustarpeet ja koulutuksen järjestäminen 6. Mitä koulutustarpeita ja koulutusalueita neuvojille on nyt ja tulevaisuudessa? - Koko RakMK:n säädöskokoelmat, - kustannustietoisuus ja hankkeen kokonaiskuva, - uusiutuvien energioiden hajautettu tuottaminen ja liittäminen keskitettyihin järjestelmiin, - uusiutuvat energialähteet ja uudet teknologiat, - kosteusvauriot ja kosteusasiat ja näihin liittyvät sisäilmaongelmat, - puurakentaminen ja puukerrostalorakentaminen, - rakennusfysiikkaa ja korjausrakentamista, - korjausrakentamisen mallintaminen, - koko rakentamisen laadunvarmentaminen ja - tutkimustoiminnan ja sen johtopäätösten esiin tuominen järkevällä tavalla. 7. Minkälainen neuvoja / asiantuntijakoulutuksen (perehdytyksen) olisi oltava? - Käytännön tapausten läpikäyntiä ja niiden ratkaisuja, tutkimusten johtopäätösten läpikäyntiä, - paljon käytännön osaamista ja teoreettista osaamista, - kahdentasoista, multi eli yleisvaltaista, yleiskuvan saamista, ja makro, syvälle johonkin osa-alueeseen pureutuvaa, - pitäisi haistaa rakennuksen toteutus eli kuinka on tehty, talonrakentamisen laaja tieto, - joku 30 opintopisteen erikoistumisopinnot tutkinnon päälle, jossa tulisi laajaalaisesti kuntotutkimuksiin, energiaan, homeeseen ja kosteuteen liittyvät asiat, - tapaamisia, joku järjestelmä kuten kuntotarkastajilla/kuntoarvioijilla, neuvottelupäivät esim 1 krt/vuosi ja - loppukäyttäjän neuvonta koulutustyyppisesti muutaman tunnin infoiltoja. 18

22 5.4 Rahoitus 8. Pitäisikö neuvonnan olla maksutonta? Minkä tyyppisissä neuvontatarpeissa? - Verorahojen kertymisongelma, valtio kytköksiin, lupamaksuissa, - neuvonnasta ei haluta maksaa, ansaintalogiikan toteutus hankalaa, - maksutonta, laaja asiakaskunta, maksullista, suppea asiakaskunta, - ilmaisia lounaita ei ole, olisi oltava ainakin pieni maksu, kuka haluaa tehdä talkoita, - jos on hinta, sillä on myös joku arvo, - jos neuvonta ei ole yksityinen intressi, niin se poikii rahaa yhteiskunnalle (vrt. alv), - syvällisemmät konsultaatiot maksullisia, pintapuolinen opastus maksutonta, - maksanta jäsenmaksujen kautta Kiinteistöliittoon / yhdistyksiin ja - jos ei jonkun maksajan jäsen, niin infoillat maksullisia ko. henkilölle. 9. Kuinka neuvonnasta aiheutuvat kustannukset tulisi määrittää ja korvata? - Maksaako osan yhteiskunta/kaupunki, osan asiakas?, - suuri yhteiskunnallinen rahoitus, saattaa syntyä puolueettomuutta, maksullisuus konsulttityötä, saattaa syntyä puolueellisuus, - aikaperustainen, ajankäytön mukaan, - jos asialla on yhteiskunnallista hyötyä, käydään yhteiskunnan kukkarolla, - voiko tuotteistaa neuvontapaketeiksi, jolla hinta? - jos myydään palveluna, syntyy kuluttajansuojanäkökulma ja kuluttajansuojalainsäädäntö, - vastaavan työnjohtajan tulee sisällyttää neuvontakustannukset palkkaansa, - kulujen mukaan, - hyötyä tietyille ihmisille, maksut tulee periä heiltä ja - jonkinlaiset raamit kustannuksille. 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Rakennusala kokonaisuudessaan on ollut merkittävien muutosten edessä viimeisten vuosien ajan mm. energiamääräysten ja -tavoitteiden kiristyessä jatkuvasti ja maankäytön ja rakennuslain ym. ohjeiden ja asetusten muuttuessa. Tässä työssä oppilaitokset ovat tärkeässä asemassa työelämälähtöisten opetussuunnitelmien laadintatyössä tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa muutosten seuraaminen ja tutkintorakenteen muuttaminen tarpeita vastaavaksi on melko hidasta, mutta työtä tähän suuntaan varmasti tehdään. Muutosten edetessä rakennusalalla jo toimivien henkilöiden osaamiseen tarvitaan pikavauhtia päivitystä lisä- ja täydennyskoulutuksen muodossa. Selvityksen mukaan maksutonta ja maksullista kuluttaja- ja ammattilaisneuvontaa on tarjolla, mutta se on ristiriitaista ja sirpaleista. Neuvontapalveluita tarjoavat kuntien ja kaupunkien viranomaiset, liitot ja järjestöt, konsulttiyhtiöt, oppilaitokset sekä rakennustuoteteollisuus. Median, Internetin ja kirjallisuuden kautta on mahdollisuus etsiä tietoa eri aihealueista, mutta tiedon puolueettomuudesta ja ajantasaisuudesta ei 19

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ 9.11.2016 Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Esityksen sisältö Pirkanmaan toimijat eksperttikoulutuksessa Nykytilanne koulutuksessa Pirkanmaalla Selvitys energiaeksperttitoiminnan

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla. Marita Mäkinen

Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla. Marita Mäkinen Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. FISE ylläpitää

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET Rakennusalan pätevyysnimikkeet Suomessa. Tilanne keväällä 2009. Yleistä. Rakennusalalla on pääasiassa kolme pätevyyksiä rekisteröivää tahoa: FISE, joka on keskittynyt toimihenkilötasolle rakennus ja LVI-alalla,

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland

BUILD UP Skills Finland BUILD UP Skills Finland 2013-2016 BUILD UP Skills Finland -projekti Motiva Services Etenemissuunnitelman toimeenpanon koordinointi Toimijaverkoston yhteistyö Tampereen teknillinen yliopisto TTY Energiatehokkaan

Lisätiedot

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Puupäivä 2016 10.11.2016 Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Tavoite Selvittää hirsirakentamisen markkinaosuuden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia

Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia Fintrip seminaari Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen liikenteen alalla 27.8.2013

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI 16.3.2016 SISÄLLYS 1. Arvioinnin kohde eli Kosteus- ja hometalkoot lyhyesti 2. Kosteus- ja hometalkoot-ohjelman elinkaaren analyysin vaiheet 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Vesienhallinta kaivoksessa

Vesienhallinta kaivoksessa Vesienhallinta kaivoksessa Hannu Tikkanen 10.6.2016 Levi Koulutuksen lähtökohtia Vesienhallin kokonaisuuteen liittyvät tekijät kaivoksen rajojen sisäpuolella Ulkoiset sääolosuhteet (meteorologia) Maaperän

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet

RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet Helmi Kokotti 1,3,4, Jouko Lähteenmäki 2, Juha Krankka 3, Markku Oikarinen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Analysis of the Status Quo Raportin sisältö Rakennusalan luonnehdinta Kansallinen politiikka

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland Green Building Council Finland 12.6.2013 Green Building Council Finland Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö, joka toimii käyttäjilleen tehokkaasti ja kestävästi sekä on kiinteistö- ja rakennusalan

Lisätiedot