Kemikaalien tuotevalvonnan Petri Lehto/ TEM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalien tuotevalvonnan. 4.11.2009 Petri Lehto/ TEM"

Transkriptio

1 Kemikaalien tuotevalvonnan keskittäminen (Kevake-hanke) Petri Lehto/ TEM 1

2 Tausta ja tavoitteet Kemikaalivirastotyöryhmä on ehdottanut muistiossaan (VM 42/2008) STM:n, YM:n, MMM:n sekä TEM:n hallinnonalojen kemikaalien tuotevalvonnan keskittämistä TEM:n hallinnonalalla olevaan Turvatekniikan keskukseen (TUKES). Työryhmä ehdotti, että STM:n hallinnonalalla olevan Sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto (VALVIRA) kemikaaliprosessin kemikaalien tuotevalvonnan tehtävät, YM:n hallinnonalalla olevan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kemikaaliyksikön kemikaalien tuotevalvonnan tehtävät ja MMM:n hallinnonalalla l olevan Elintarviketurvallisuusviraston ik lli i (EVIRA) kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja rekisteröintitehtävät sekä käytön ja kaupan valvontatehtävät keskitetään yhteen viranomaiseen. 2

3 Tausta ja tavoitteet Tavoitteena on, että keskitettävät kemikaalien tuotevalvontatehtävät hoidetaan Tukesissa vuoden 2011 alusta lähtien. Keskittämishankkeen kohteena olevat asiakokonaisuudet Keskitettävät tehtävät ja niiden vaatima henkilörakenne ja Sisäinen ja ulkoinen viestintä määrä Henkilöstöasiat (ml. YT) Organisaatiorakenne sekä hallinto- ja ohjausmalli Toimitila-asiat Muutosten vaikutus Tukesin alueellistamishankkeeseen ICT järjestelmä ja toimistotekninen Tarvittavat säädösmuutokset perusjärjestelmä Tulosohjauksen järjestämiseen ja talousasioihin liittyvät kysymykset Hallinto- ja tukipalvelut Muutoksen johtaminen ja hallinta alkaen keskitettyjä tuotevalvontatehtäviä hoitava uusi Tukes parantaa yrityksille ja kansalaisille tuotettavien palvelujen laatua lisätä valvontakäytäntöjen yhdenmukaisuutta tehostaa käytännön toimintaa ja voimavarojen käyttöä. 3

4 Muutoksen tavoitteet: Parantaa asiakas- ja sidosryhmälähtöisyyttä Parantaa yrityksille ja kansalaisille tuotettavien palvelujen laatua Kemikaaliturvallisuuden paraneminen Tehostaa käytännön toimintaa ja voimavarojen käyttöä Kirkastaa kemikaalien tuotevalvonnan kokonaisnäkemystä Parantaa suunnitelmallisuutta Parantaa toiminnan vaikuttavuutta Tavoitellut hyödyt: Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden paraneminen Tuottavuuden nousu Henkilöstön osaamisen laajempi hyödyntäminen ja kehittäminen (synergiahyödyt) Valvonnan yhdenmukaistuminen ja tehostuminen Kemikaalien riskinarviointiin yhtenäinen toimintatapa Turvallisuusindikaattorien myönteinen kehitys Kansalaisten ja yrittäjien asenteet Tekninen kehitys Onnettomuuksien ehkäisy 4

5 Kemikaalien tuotevalvonnan keskittäminen: yhteenveto t hankkeen kokonaisrakenteestak k t KEVAKE Ohjausryhmä (kp. Virtanen/ TEM) - Hankekokonaisuuden yleisohjaus ja johto - Linja-asioista ja yhteisistä/ laajankantoisista asioista päättäminen Pr rojektoitav vat asiak okonaisu uudet Ohjausryhmän tuki Hankeryhmä (Tn. Lehto/ TEM) Hankejohdon jaryhmän tuki kk ( l j k i ) i l j i hj j Projektiseuranta - Hankkeen toteutuksem johtaminen - Hankkeen (ml. osaprojektit) suunnittelun ja toimeenpanon ohjaus ja seuranta - Alueellistamistarkastelut - - Organisointi ja sisäinen ohjaus (Yj./ Ahvenainen/ Tukes) - Kokoamismalli Tukesissa, sisäinen organisaatiorakenne - --Sisäinen johtamisjärjestelmä, tulosjohtaminen - Henkilörakenne/-määrä, tukipalvelujen organisointi - Säädösmuutokset (nvm. Lahtinen/ STM) - --Hallintosäädökset - Substanssisäädökset - Säädösvalmistelu ja esittely/vahvistaminen Tulosohjausja talous(nvm Koivumäki/ TEM) - Ministeriöohjaus, tulosohjaus/moniohjaus, muu johto-/ohjausrakenne - Budjettikäytännöt moniohjauksessa, muu taloussuunnittelu - ja seuranta - Valtion talousarvioehdotusten valmistelu (siirtymävaihe) Henkilöstöasiat (joht. Karjalainen/ Tukes) - Henkilöstön siirtymistä koskevat säännöt, menettelyt ja sopimukset - YT -toimenpiteet Toimitila-asiat (hallintop. Vaalavuo/Tukes) - Toimitilojen suunnittelu ja vuokraus - Muuton aikataulutus ja ohjelmointi ICT- ja toimistoinfra (proj.joht. jj Ahola/ Tukes) - Tieto- ja viestintä- ja muuta toimistoteknistä perusjärjestelmää koskevat selvitykset, hankintojen valmistelu ja toimintojen käynnistäminen Viestintä (viesintäjoht. Norros / Syke) - Sisäinen viestintä muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle - Ulkoinen viestintä; sidosryhmät/kumppanit/ media Konsultointituki Hankejohdon tuki MUUTOKS Kons EN HALLIN sultointi- ja k NTA: Hank koordinaatio etoimisto tuki Hankekokonaisuuden k k suunnittelun ja toteutuksen projektihallinnollinen ja asiantuntijatuki Yhteydenpito ja koordinointi eri osaprojektien välillä Hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän toteutus viestintäprojektin kanssa sovitulla tavalla Osaprojektien ohjaukseen osallistuminen (tarvittaessa) Ohjausryhmän, hankeryhmän ja projektiryhmien kokousten valmistelu, seuranta ja raportointi Mahdollisten erityisosaprojektien tai osatehtävien suunnitteluun ja käynnistämiseen osallistuminen 5

6 Muutosprosessin johtaminen ja hallinta: Ohjausryhmän ja hankeryhmän kokoonpano Ohjausryhmä: Hankeryhmä: ä Organisaatio edustajat varaedustaja pj TEM kp Erkki Virtanen (pj) vara-pj yj Petri Peltonen (vara pj) yj Raimo Luoma hn Antti Riivari siht. nvm Tapani Koivumäki (siht) STM osp Aino-Inkeri Hansson MMM osp Matti Aho YM yj Pekka Jalkanen Tukes yj Seppo Ahvenainen suunn. Valvisto Tarja (hlöstö) Evira pj Jaana Husu-Kallio Maria Teirikko yt Jouni Rokkanen (hlöstö) Valvira joht. Annika Kutilainen Outi Tunnela (hlöstö) SYKE pääjoht. Lea Kauppi yt Marja Ruohonen-Lehto (hlöstö) Organisaatio edustajat varaedustaja pj TEM tn Petri Lehto (pj) nvm Tapani Koivumäki nvm Tomi Lounema STM nvm Marilla Lahtinen yt Kaarina Urrila MMM maatalous-yt Tove Jern YM nvm Pirkko Kivelä Eliisa Irpola Tukes yj Seppo Ahvenainen joht. Juha Karjalainen siht. yt Kirsi Talonen (siht.) Evira os.joht. Maria Teirikko Kaija Varimo Valvira joht. Annette Ekman yt Paula Haapasola SYKE os.joht. Esa Nikunen yks.pääll. Kaija Kallio-Mannila 6

7 Kevake-hankkeen riskejä (hankeryhmä ) Mahdollinen riski Perussyy Varautuminen / välttäminen Uusien toimintojen hajauttaminen, Valmistellaan asia huolellisesti jolloin keskittämisen tavoitteet eivät toteudu Aikataulujen venyminen Alkupainottuneisuus Tarkka suunnittelu ja seuranta Muutosprojektin henkilöresurssien riittämättömyys täydellisesti Yhteisymmärryksen puute Hanketta johdetaan vain ylhäältä alas henkilöstö ei ole riittävästi mukana Projektien päällekkäisyys ja aukot Projektin lähtökohtana on tekeminen muiden tehtävien ohessa Erilaiset mielipiteet selvitettävien asioiden järjestämisestä viivyttävät projektia Selvitettäviä ja ratkaistavia asioita on runsaasti Tarvittavien resurssien arviointi ja resurssien varaus Hankeryhmän ja konsultin seuranta Viestinnässä suunnitellaan henkilöstön osallistuminen, Kaksisuuntainen viestintä Hankeryhmän ja konsultin seuranta Muutoksesta tehdään liian Muutokset pyritään tekemään Pidetään muutokset massiivinen yksityiskohtaisesti ka liian yksinkertaisina täydellisesti 7

8 Kemikaalien tuotevalvonnan keskittäminen: hankkeen kokonaisrakenne 0. Työ- suunnitelma 0. MUUTOSPROSESSIN JOHTAMINEN JA HALLINTA *Ohjaus- ja hankeryhmän toiminta *Hanketoimiston toiminta 1. ORGANISOINTI JA SISÄINEN OHJAUS Keskitettävät tehtävät Henkilöstörakenne ja - määrä Organisaatiorakenne ja hallinto- ja johtamisjärjestelmä Prosessit ja toimintamallit 2. SÄÄDÖSMUUTOKSET 3. TULOSOHJAUS JA TALOUS 4. HENKILÖSTÖASIAT 5. ICT JA TOIMISTOINFRA 6. TOIMITILAT 7. VIESTINTÄ, JULKAISU- JA TIETOPALVELU 0. MUUTOSPROSESSIN JOHTAMINEN JA HALLINTA: SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ

9 Kevake-hankkeen (syksyn 2009) aikataulutus Ryhmä/ Tilaisuus/ projekti OR HR Henkilöstötilaisuus Sidosryhmä foorumi 1. oso Tehtävät 1-3 Tehtävät säädökset luonnokset käsittely 3. talous ja ohjaus 4. henkilöstö Tehtävät 1-4 Tehtävät ät 5-6 Tehtävät 1-3 Tehtävät ICT Tehtävät 1-3 Tehtävät toimitilat 7. viestintä 9

10 Muutosprosessin johtaminen ja hallinta: Roolit ja tehtävät Ohjausryhmä TEM nimeää ohjausryhmän Ohjausryhmän tehtäviä ovat: Hyväksyä hankesuunnitelma ja päättää sen muutoksista Linjata hankkeen toteutusta sekä tehdä päätöksiä Valvoa toteutusta ja ohjata muutoksia Hyväksyä projektin tulokset Päättää projekti ja purkaa projektiorganisaatio Hanketoimiston viestintäasiantuntija voi tarpeen mukaan osallistua kokouksiin. Konsultin projektipäällikkö osallistuu ohjausryhmän kokouksiin. Konsultin projektipäällikkö vastaa ohjausryhmän kokousten valmistelusta ohjausryhmän ja hankeryhmän puheenjohtajien tukena Sidosryhmätilaisuudet Ohjausryhmä nimeää kutsuttavat sidosryhmät Sidosryhmätilaisuudet ovat keskustelufoorumeita Ohjausryhmän puheenjohtaja päättää tilaisuuksien asialistasta Konsultin edustaja osallistuu tarvittaessa sidosryhmätilaisuuksiin. Hankeryhmä TEM/ohjausryhmä nimeää hankeryhmän Hankeryhmän tehtäviä ovat Toteuttaa ohjausryhmän vahvistama hankesuunnitelma Johtaa keskityshankkeen valmistelua Tehdä ohjausryhmälle ehdotukset hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista työryhmistä. Esitellä asiat ohjausryhmän päätettäväksi Raportoida hankkeen etenemisestä Hanketoimiston viestintäasiantuntija voi tarpeen mukaan osallistua kokouksiin. Konsultin projektipäällikkö osallistuu hankeryhmän kokouksiin. Konsultin projektipäällikkö vastaa hankeryhmän kokousten valmistelusta hankeryhmän puheenjohtajan tukena Hankkeen projektiryhmät Ohjausryhmä asettaa projektiryhmät hankeryhmän esityksestä Projektiryhmien osaaja- ja toteuttajaresurssit tulevat ao. organisaatioista Projektiryhmien tehtävänä on Valmistella ao. toimeksianto tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti Raportoida esitetyn mukaisesti hankeryhmälle Konsultin asiantuntija(t) tukee tarvittaessa projektiryhmien työtä 10

MMMO52:00/2012. Asettamispäätöksen muutos

MMMO52:00/2012. Asettamispäätöksen muutos MMMO52:00/2012 Asettamispäätöksen muutos Maa- ja metsätalousministeriön hallmnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittäinis-, tukija tutkimustehtävien kokoamishanke, suunnitteluvaiheen jatkaminen 1

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen. hallinnollisten tehtävien kokoaminen 18/2014. Väliraportti. Hallinnon kehittäminen

Aluehallintovirastojen. hallinnollisten tehtävien kokoaminen 18/2014. Väliraportti. Hallinnon kehittäminen Aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoaminen Väliraportti 18/2014 Hallinnon kehittäminen Aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoaminen Väliraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio 7/2014 Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 7/2014 Budjetti 441 729 Painotuote

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:11. Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:11. Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia TOIMINTA JA HALLINTO 2007:11 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:11 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA Uusi menettely ja uudet asiakirjat Valtioneuvoston ohjelmajohtamisen simulointihankkeen raportti Helsinki 15.10.2002 Julkaisija:

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen perustaminen

Luonnonvarakeskuksen perustaminen Luonnonvarakeskuksen perustaminen Hannu Raitio, Juha Heikkilä, Kimmo Kukkavuori & Ilkka P. Laurila Authors: Hannu Raitio, Juha Heikkilä, Kimmo Kukkavuori & Ilkka P. Laurila ISBN: 978-952-326-049-8 Copyright:

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Valtiovarainministeriö 4.6.2010 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Arvioinnin kohde Arviointiryhmä Yleisten tuomioistuimien asianhallinnan kehittäminen Irja Peltonen, Valtiovarainministeriö

Lisätiedot