Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus"

Transkriptio

1 Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL 34 (Myllytie 3), Akaa Tekninen johtaja Antti Kemi RAKENNUSKOHDE Rakennustyön kohteena on Toijalassa Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus. Työhön kuuluu suunnitella ja toteuttaa ns. Puukoulun, Kivikoulun ja Päärakennuksen välissä olevan pihan saneeraus kokonaisurakkana. 3 URAKAN SISÄLTÖ Urakkaan kuuluu toteuttaa nykyisen kaltevan pihan tasaaminen. Pihan tasaaminen toteutetaan rakentamalla max 0,6 m korkea tukimuuri puukoulun ympärille, josta lähtien piha tasataan olemassa olevien sadevesikaivojen kansistoihin. Tukimuurin etäisyys vanhan rakennuksen sokkelista tulee olla vähintään 2 m, ks ohjeellinen asemakuva. Tukimuuri tehdään muurikivestä tai vastaavasta, rakennesuunnittelu kuuluu urakkaan. Tarjouslomakkeella on esitettävä lyhyt kuvaus tarjottavasta tukimuurista. Puukoulun seinästä lähtevä vanha tukimuuri korjataan tarvittavilta osin ja maisemoidaan ulkonäöltään uuden tukimuurin kanssa samannäköiseksi. Pihan kaltevuudet muotoillaan uudelleen Kätevä rakennuksen nurkan ja Kirkkopolun uuden jättöpaikan kevyenliikenteen portilta tulevan väylän välillä, sisältäen asennettujen leikkipaikkojen ja Puukoulun välisen alueen tasaamisen. Puukoulun nykyiset portaat tulevat säilymään, portaille on tehtävä kulkuaukko tukimuuriin molemmista päistä. Kulkuaukkoihin on asennettava galvanoidusta metallista tehdyt ritiläporrasaskelmat, vastaavat kuin puuportaissa olemassa olevat ritilät. Tulevia maakaapelointeja varten vedetään Ø100 suojaputket Puukoulun seinustalta Kätevään, Päärakennukseen ja Kivikouluun. Suojaputkien sijainnit katsotaan työmaan aikana. Pihan rakennekerrokset; suodatinkangas N3, murske cm, murske cm ja kivituhka kerros pintaan.

2 2/6 4 URAKAN SUORITUSAIKATAULU Pihan kaivutyöt ja rakennekerrosten teko on oltava valmiina 7.8. Tukimuuri on oltava valmiina viimeistään 21.8 mennessä. Mikäli tukimuuritöitä tehdään koulun alkamisen 11.8 jälkeen, on työalue aidattava hyvin ja työmaan kuljetukset hoidettava pääosin klo 7:30 mennessä aamuisin tai klo 16 jälkeen iltapäivällä. 5 TARJOUSHINTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET Tarjoushintaa ei sidota indeksiin. Urakoitsijan tulee täyttää kokonaisuudessaan tarjousasiakirjoissa olevat yksikköhintaluettelot ja toimittaa ne rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. Mahdollisissa muutostöissä käytetään yksikköhintaluettelon yksikköhintoja. 6 TARJOUKSEN TEKEMINEN Tarjoukset on jätettävä perjantaina klo mennessä suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen merkistään Urakkatarjous, Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä ja ne palautetaan avaamattomina. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje, sähke, telefax tai sähköposti on saapunut tilaajalle ennen kuin tilaaja on ryhtynyt ottamaan selkoa tarjouksista. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tarjoajan on merkittävä tarjoukseensa sähköpostiosoite, jota käyttäen tilaaja pyytää tarjouksesta mahdollisia lisäselvityksiä, sekä antaa tiedoksi hankintaa koskevat päätökset. Tarjous toimitetaan osoitteeseen: PL 34, (Myllytie 3) Akaa 7 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tarjouspyyntö julkaistaan Akaan kaupungin kotisivuilla hankinnoissa. Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan sähköpostilla tarjoajille. Asiakirjapyynnöt Tarjouslaskentaa varten tarvitsemansa kopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 8 TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET Pääurakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys maarakennusalan pääurakoinnista tai urakoitsijan tulee toimittaa seuraavat selvitykset: - verovelkatodistus - ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä - ennakkoperintärekisteriote - työnantajarekisteriote

3 3/6 - kaupparekisteriote - todistus rekisteröitymisestä alv-tilittäjäksi - TyEL vakuutustodistus - tapaturmavakuutus - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista Edellä mainitut selvitykset tulee esittää urakkatarjouksen liitteinä. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Edellä mainittuja selvityksiä ei vaadita, mikäli yritys kuuluu Tilaajavastuu.fi rekisteriin. Tällöin riittää tilaajavastuu -rekisteristä tulostettu ote, josta ym. velvoitteiden hoitamisen voi todeta olevan kunnossa. Urakoitsijan on toimitettava referenssitiedot tätä urakkaa vastaavista piharakentamisen toteuttamisista. Akaan kaupungille toteutettuja tätä vastaavia urakkareferenssejä ei tarvitse toimittaa. Urakoitsijan tulee toteuttamiseen liittyvissä työsuhteissa noudattaa vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusten määräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Mikäli urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla on ulkomaalaisia työntekijöitä, heillä on oltava voimassa oleva oleskelulupa. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys veroveloista ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai on perusteltua epäillä yrityksen kykyä suoriutua ko. urakasta. 9 URAKOITSIJAN KELPOISUUSEHDOT Urakkaohjelmassa esitettyjen vaatimusten lisäksi urakoitsijan tulee olla tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset urakan suorittamiselle. Tarjoajalla ei saa olla laiminlyötyjä veroja, taikka muita yhteiskunnallisten maksuvelvoitteiden suorittamatta jättämisiä. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Taloudelliset Urakoitsijalla tulee olla kolmena edellisenä ( ) vuotena vuosittainen liikevaihto vähintään euroa. Referenssit Urakoitsija -yrityksellä tulee olla vastaavanlaisista urakoista kokemusta pääurakoitsijana toimimisesta vähintään 3 vuodelta, referenssiluettelo liitettävä tarjoukseen. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään tämän urakan suuruusluokkaa olevista urakoista kokemusta vähintään 5 vuodelta, referenssiluettelo liitettävä tarjoukseen. Resurssit ja pätevyys

4 4/6 Urakoitsijan tulee esittää tarjouksessaan urakan toteuttamiseen osallistuva henkilöstöluettelo ja heidän pätevyytensä kyseessä olevaan työhön. Laatu Aikataulu: Urakoitsijalla ei saa olla urakoitsijasta johtuvia yli 15 työpäivää osavaiheiden tai koko urakan valmistumisen myöhästymisiä Akaan kaupungille tai muille julkisille tilaajille viimeisen kolmen vuoden ajalta. Työn laatu: Urakoitsijalla ei saa olla sellaisia työn laatupoikkeamia aikaisemmin toteuttamissaan urakoissa, joiden johdosta on joko urakan osavaihe tai koko urakka myöhästynyt yli 5 työpäivää. Tai että urakoitsijasta johtuva työn laadun poikkeama on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia Akaan kaupungille tai kolmannelle osapuolelle. 10 VAIHTOEHTOTARJOUKSET Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 11 TARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja, taikka seuraavista syistä: tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen kohdassa 9 mainitut urakoitsijan kelpoisuusehdot eivät täyty tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset urakoitsija on osoittanut aikaisemmissa urakoissa välinpitämättömyyttä liikenneturvallisuus ja/tai työturvallisuus asioissa. Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä selvästi alihintaiset ja ylihintaiset tarjoukset. Rakennuttaja pidättää oikeuden jättää työn kokonaan hankkimatta. 12 TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta tai rakennuttaja on ilmoittanut kaikkien tarjousten hylkäämisestä, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä. 13 TARJOUKSEN AVAAMINEN Tarjoukset avataan tarjousten jättöajankohdan jälkeen. Avaustilaisuus ei ole avoin. Valintaperuste on halvin hinta. 14 LISÄTIETOJA

5 5/6 Tarjoaja on velvollinen tarkastamaan tarjouspyyntöasiakirjat sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee suullisesti ilmoittaa rakennuttajalle mennessä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset lähetetään sähköpostilla. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella perehtyneensä mahdollisiin lisäkirjeisiin. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitovaksi. Lisätiedot ja tiedustelut Leena Huovinen ja Pentti Vihola Akaa Antti Kemi Tekninen johtaja LIITTEET: Asiakirjaluettelo: Liite 1. Tarjouspyyntö Liite 2. Urakkatarjouslomake Liite 3. Yksikköhintaluettelo Liite 4. Urakkaohjelma Liite 5. Turvallisuusasiakirja Liite 6. Asemakuva

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 10.8.2015 232/10.03.02/2015 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot