SISÄLLYS. N:o 462. Asetus. korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 462. Asetus. korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1998 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 462 Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Joutsan ja Hirvensalmen kuntien välillä 1422 N:o 462 Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Opetusministerin esittelystä kumotaan korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä 20 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1581/1991) 3 :n 2 momentti, muutetaan 2, 6, 9 ja 10 sekä 22 :n 3 momentti sekä lisätään 11 :ään uusi 4 momentti seuraavasti: 2 Virkaa täytettäessä sovelletaan sen lisäksi, mitä virantäyttölaissa ja tässä asetuksessa säädetään, valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 7 a :n 2 4 momentin ja 8 :n säännöksiä. 6 Virkaa ei saa julistaa haettavaksi ennen kuin virantäyttöseloste on hyväksytty. Hakuilmoituksessa on mainittava myös, mistä virantäyttöseloste on saatavissa. 9 Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäyte. Opetusnäyte on julkinen. 10 Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että esittävän taiteen professorin viran hakijan on annettava julkinen näyte esitystaidostaan ehdollepanoviranomaisen järjestämässä tilaisuudessa, jossa asiantuntijat ovat läsnä. Esitysnäyte ja 9 :ssä tarkoitettu opetusnäyte voidaan antaa samassa tilaisuudessa. 11 Ehdollepanoviranomainen voi esittävän taiteen professorin viran osalta päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa lausuntonsa kahdessa osassa. Lausunnon ensimmäinen osa on annettava ennen 10 :ssä tarkoitettujen opetus- ja esitysnäytteiden antamista. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että tilaisuus esitysnäytteen antamiseen varataan vain niille hakijoille, joiden asiantuntijalausuntojen ensimmäisen osan perusteella voidaan katsoa tulevan kysymykseen virkaa täytet

2 1408 N:o 462 täessä. Asiantuntijoiden tulee antaa lopullinen lausuntonsa näytteiden antamisen jälkeen. 22 Hyväksytty virkaehdotus ja esitys nimittää Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 professorin virkaan kutsusta toimitetaan nimittävälle viranomaiselle. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

3 1409 N:o 463 Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä kumotaan korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetun asetuksen (309/1993) 12, 20 :n 2 ja 3 momentti, 21 ja 22 ja 25 :n 1 momentti, sekä muutetaan 1 :n 1 momentti, 13 ja 3 luku seuraavasti: 1 luku Soveltamisala 1 Tätä asetusta sovelletaan yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettujen yliopistojen henkilöstöön. 13 Kun 3 tai 6 11 :ssä tarkoitettua virkaa hakee ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, yliopisto päättää tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta virkaan, jollei opetusministeriö tai opetushallitus ole päättänyt rinnastaa tutkintoa Suomessa suoritettuun, virkaan vaadittavaan tutkintoon. Yliopiston on noudatettava, mitä Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta erikseen säädetään. 3 luku Yliopistojen henkilöstöltä vaadittava suomen ja ruotsin kielen taito 14 Tässä luvussa tarkoitettuja opetus- ja tutkimusvirkoja ovat professorin, apulaisprofessorin, yliopettajan, lehtorin, apulaisopettajan, yliassistentin ja assistentin virat. Yliopisto voi päättää, että yliopistossa on muitakin tässä luvussa tarkoitettuja tutkimusvirkoja. 15 Yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä, jollei yliopistolaissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä toisin. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan. Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun ruotsinkielistä opetusta varten oleviin virkoihin sekä Svenska handelshögskolanin opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä ruotsin kielen taito sekä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan täydellinen ruotsin kielen taito sekä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan joko riittävä suomen tai ruotsin

4 1410 N:o 463 kielen taito sekä kyky ymmärtää toista kotimaista kieltä. 16 Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito on henkilöllä, joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/1987) säädetyllä tavalla osoittanut täydellisesti hallitsevansa suomen tai ruotsin kielen taikka on saanut koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä. Riittävä taito voidaan osoittaa myös muulla, yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja kyky ymmärtää suomen tai ruotsin kieltä osoitetaan 1 momentissa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai muulla, yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava ruotsin ja suomen kielen taito osoitetaan 1 momentissa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai muulla, tämän yksikön määräämällä tavalla. 17 Ruotsin kielen taito, joka yliopistolain 29 :n mukaan vaaditaan Åbo Akademin opettajan virkaan, on henkilöllä, joka: 1) on saanut koulusivistyksensä ja suorittanut yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa kypsyysnäytteen ruotsin kielellä; 2) on suorittanut 16 :n 1 momentissa mainitussa asetuksessa tarkoitetun ruotsin kielen täydellistä hallitsemista koskevan tutkinnon ja johtosäännössä määrätyllä tavalla Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 osoittanut viran alan ruotsinkielisen sanaston hallinnan; taikka 3) on johtosäännössä määrätyllä tavalla osoittanut ruotsin kielen taidon yliopistolain 29 :n 2 momentissa tarkoitetulle kielilautakunnalle. 18 Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen tai ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 18a Yliopiston virkaan, joka ei ole opetus- tai tutkimusvirka, vaaditaan valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/1922) ja valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (312/1922) mukainen kielitaito. Enemmistön kieleksi katsotaan yliopiston virkakieli, Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa tämän yksikön virkakieli. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Jos virka tai virkasuhde on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, siihen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia. Apulaisprofessorin virka voidaan muuttaa nimeltään saman alan professorin viraksi sen estämättä, mitä valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 4 :ssä säädetään. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

5 1411 N:o 464 Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä säädetään: 1 Korkeakoulututkinnot Korkeakoulututkintoja ovat: 1) jäljempänä 2 :ssä tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot, tohtorin tutkinnot ja muut 7 :n mukaiset jatkotutkinnot; 2) Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ja muut jäljempänä 8 :ssä tarkoitetut tutkinnot; sekä 3) ammattikorkeakouluissa ja väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot. 2 Yliopistot Tässä asetuksessa tarkoitettuja yliopistoja ovat: Helsingin yliopisto, mukaan luettuna siihen kuuluva Svenska social- och kommunalhögskolan Joensuun yliopisto, aikaisemmin Joensuun korkeakoulu Jyväskylän yliopisto, aikaisemmin Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu Kuopion yliopisto, aikaisemmin Kuopion korkeakoulu Lapin yliopisto, aikaisemmin Lapin korkeakoulu Oulun yliopisto Tampereen yliopisto, aikaisemmin Yhteiskunnallinen Korkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto, aikaisemmin Vaasan korkeakoulu ja Vaasan kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Helsingin kauppakorkeakoulu, aikaisemmin Kauppakorkeakoulu Svenska handelshögskolan Turun kauppakorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Kuvataideakatemia Sibelius-Akatemia Taideteollinen korkeakoulu Teatterikorkeakoulu. 3 Korkeakoulut Tässä asetuksessa tarkoitettuja korkeakouluja ovat: 1) puolustusvoimiin kuuluva Maanpuolustuskorkeakoulu, aikaisemmin sotakorkeakoulu, kadettikoulu, merisotakoulu ja ilmasotakoulu; 2) ammattikorkeakoulut, joita ovat Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu

6 1412 N:o 464 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Mellersta Österbottens yrkeshögskola Lahden ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Svenska yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Åbo yrkeshögskola; sekä 3) väliaikaiset ammattikorkeakoulut, joita ovat Espoon-Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan väliaikainen ammattikorkeakoulu Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun Itä-Uudenmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu Östra Nylands temporära yrkeshögskola vid Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu Kymenlaakson väliaikainen ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Kotkan väliaikainen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu Temporära yrkeshögskolan Sydväst Vaasan väliaikainen ammattikorkeakoulu Vasa temporära yrkeshögskola Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu Väliaikainen Diakonia-ammattikorkeakoulu Temporära Diakoniyrkeshögskolan Väliaikainen humanistinen ammattikorkeakoulu Yrittäjien väliaikainen ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluihin luetaan 1 momentin 2 kohdassa mainittujen lisäksi sisäasiainministeriön alainen Poliisiammattikorkeakoulu. 4 Aikaisemmat korkeakoulut Edellä 2 :ssä lueteltuihin yliopistoihin rinnastettavia korkeakouluja ovat aikaisemmin olleet Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Handelshögskolan vid Åbo Akademi sekä Svenska social- och kommunalhögskolan, aiemmalta nimeltään Svenska Medborgarhögskolan. Edellä 3 :n 1 momentin 2 kohdassa mainitut ammattikorkeakoulut ovat aikaisemmin olleet väliaikaisia ammattikorkeakouluja. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola on ollut nimeltään myös Nylands temporära svenska yrkeshögskola. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi on ollut nimeltään myös Helsingin väliaikainen liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Mellersta Österbottens yrkeshögskola on ollut nimeltään myös Kokkolan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Svenska yrkeshögskolan on ollut nimeltään myös Vasa temporära tekniska yrkeshögskola. 5 Alemmat korkeakoulututkinnot Alempia korkeakoulututkintoja ovat: 1) humanististen tieteiden ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnot, oikeusnotaarin tutkinto, sosionomin tutkinto ja farmasian tutkinnoista annetun asetuksen (246/1994) mukaan suoritettu farmaseutin tutkinto; 2) 1 päivän tammikuuta 1994 jälkeen annettujen asetusten mukaan suoritettavat elintarviketieteiden, hallintotieteiden, kasvatustieteen, kauppatieteiden, kuvataiteen, liikuntatieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, musiikin, psykologian, taiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen, teologian, terveystieteiden, valtiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnot; sekä 3) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan suoritettu akateemisen sihteerin tutkinto alempi oikeustutkinto ammattinäyttelijäkurssin tutkinto diplomiekonomin tutkinto diplomikirjeenvaihtajan tutkinto ekonomin tutkinto, joka on kauppatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (402/1977) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto hallintovirkamiestutkinto hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto kirjastotutkinto kirjeenvaihtajan tutkinto

7 N:o kunnallistutkinto kuvataiteen tutkinto lainopillinen diplomitutkinto liikuntakasvatuksen kandidaatin tutkinto lääketieteen kandidaatin tutkinto nuorisonohjaajan tutkinto nuorisotyön tutkinto näyttelijäkurssin tutkinto odontologian kandidaatin tutkinto oopperalaulajan tutkinto opettajakandidaatin tutkinto ortodoksisen kirkkokunnan kanttorin tutkinto sosiaalihuoltajatutkinto sosiaalivakuutustutkinto taloudellis-hallinnollinen tutkinto teatteritutkinto toimittajatutkinto vankeinhoitotutkinto varanotaarin tutkinto verovirkamiestutkinto voimistelunopettajan tutkinto yhteiskunnallinen tutkinto yleinen vakuutustutkinto. 6 Ylemmät korkeakoulututkinnot Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat: 1) filosofian, elintarviketieteiden, hallintotieteiden, kasvatustieteen, kauppatieteiden, kuvataiteen, liikuntatieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, musiikin, psykologian, taiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen, teologian, terveystieteiden, valtiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnot; 2) farmasian, filosofian, hallinto-opin, kasvatustieteiden, lainopin, oikeustieteen, Sacri ministerii, taloustieteiden, terveydenhuollon ja valtiotieteen kandidaatin tutkinnot sekä arkkitehdin, diplomi-insinöörin, maisema-arkkitehdin ja proviisorin tutkinnot; 3) ennen 1 päivää tammikuuta 1994 annettujen säännösten ja määräysten mukaan suoritetut elintarviketieteiden, hallintotieteiden, kauppatieteiden, liikuntatieteiden, maatalousja metsätieteiden, musiikin, psykologian, taiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen, teologian ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnot; 4) eläinlääketieteen, hammaslääketieteen, lääketieteen ja odontologian lisensiaatin tutkinnot; sekä 5) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan suoritettu agronomin tutkinto ekonomin tutkinto, joka on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (402/1977) mukainen, kuvataideakatemian loppututkinto metsätutkinto metsänhoitotutkinto puutarha-agronomin tutkinto Sibelius-Akatemian diplomitutkinto taideteollisen korkeakoulun loppututkinto teologinen erotutkinto valtiotieteellinen virkatutkinto ylempi oikeustutkinto. 7 Yliopistojen jatkotutkinnot Yliopistojen jatkotutkintoja ovat tohtorin tutkinnot ja lisensiaatin tutkinnot lukuun ottamatta eläinlääketieteen, hammaslääketieteen, lääketieteen ja odontologian lisensiaatin tutkintoja. Jatkotutkintoja ovat myös erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot. Aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaiset tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet vastaavat tohtorin tutkintoa. 8 Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnot ja eräät upseerin tutkinnot Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen (668/1992) mukainen upseerin tutkinto sekä upseerin tutkinto, joka on suoritettu sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetun asetuksen 16 ja 18 :n mukaan, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 908/1991, ovat ylempiä korkeakoulututkintoja. Kadettikoulussa, merisotakoulussa ja ilmasotakoulussa ennen 1 momentissa mainittujen säännösten voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan suoritettu upseerin tutkinto vastaa tasoltaan alempaa korkeakoulututkintoa. Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkintoja ovat yleisesikuntaupseerin tutkinto, joka vastaa tasoltaan vähintään ylempää korkeakoulututkintoa, ja sotatieteiden tohtorin tutkinto.

8 1414 N:o Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintoja ovat: diakonian ammattikorkeakoulututkinto kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto konservointialan ammattikorkeakoulututkinto kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto laboratorioalan ammattikorkeakoulututkinto liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto liikunnan ammattikorkeakoulututkinto maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto merenkulun ammattikorkeakoulututkinto musiikin ammattikorkeakoulututkinto nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinto sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto tekniikan ammattikorkeakoulututkinto tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto terveysalan ammattikorkeakoulututkinto viestintä- ja kuvataidealan ammattikorkeakoulututkinto. Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava poliisipäällystön tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulututkintoja ovat myös aikaisempien opetusministeriön päätösten mukaisesti suoritetut: 1) insinöörin, miljöörakentajan, miljöörakentamisen, rakennusarkkitehdin, turvallisuusalan sekä vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinnot; 2) datanomin, kansainvälisen yrittäjän, merkonomin sekä yritystoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot; 3) artenomin, konservaattorin, kuvataiteen, kuvataiteilijan, kuvataiteen ja viestinnän, käsija taideteollisuusalan sekä viestintäkulttuurin ja kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinnot; 4) liikunnanohjaajan sekä vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot; 5) matkailun sekä ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinnot; 6) diakonian ja kasvatuksen, kuntoutusalan, sosiaali- ja kulttuurialan sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnot; 7) agrologin, hortonomin sekä metsätalousinsinöörin ammattikorkeakoulututkinnot. 10 Tutkinnon tuottama kelpoisuus Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan korkeakoulututkinto, korkeakoulussa suoritettu tutkinto, korkeakoulun loppututkinto tai alempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää henkilö, joka on suorittanut: 1) alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon taikka ammattikorkeakoulututkinnon; 2) lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon; tai 3) 8 :ssä tarkoitetun tutkinnon. Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää myös tohtorin tutkinnon tai jatkotutkintoihin kuuluvan lisensiaatin tutkinnon suorittanut henkilö. Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää myös tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tuottavat saman kelpoisuuden kuin tohtorin tutkinto. 11 Opintosuorituksen tuottama kelpoisuus Kun kelpoisuusvaatimuksena julkiseen virkaan tai tehtävään on yliopistollinen arvosana tai muut korkeakouluopinnot, toisiaan vastaavat: 1) arvosana laudatur ja vähintään 55 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla 2 :ssä mainitussa yliopistossa tai 3 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa korkeakoulussa; 2) arvosana cum laude approbatur ja vähintään 35 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa tai korkeakoulussa; sekä 3) arvosana approbatur ja vähintään 15 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on

9 N:o suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa tai korkeakoulussa. 12 Erikoistumisopinnot Yliopistojen erikoistumisopinnot ovat tutkintojärjestelmää täydentäviä, ammatillista kehittymistä edistäviä opintoja, joita yliopistot järjestävät vähintään 20 opintoviikon laajuisena täydennyskoulutuksena korkeakoulututkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville. Näitä erikoistumisopintoja eivät ole opinnot, joiden tavoitteista säädetään yliopistojen tutkinnoista annetuissa asetuksissa. Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot ovat ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavia tai muita tutkintojärjestelmää täydentäviä, ammatillista kehittymistä edistäviä, laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joita järjestetään korkeakoulututkinnon taikka ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville. Niiden laajuudesta säädetään ammattikorkeakouluopinnoista annetussa asetuksessa (256/1995). Yliopisto tai ammattikorkeakoulu antaa todistuksen erikoistumisopinnot hyväksyttävästi suorittaneille. Opetusministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä erikoistumisopinnoista. 13 Terveydenhuollon alan erikoistumisopinnot Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :ssä ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua koulutusta voidaan järjestää asetuksella säädettyjen koulutusten lisäksi 12 :ssä tarkoitettuina erikoistumisopintoina sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriötä kuulemisen jälkeen opetusministeriön päätöksellä säädetään. 14 Rekisteriin merkittävät erikoistumisopinnot Arvioinnin perusteella hyväksytyistä erikoistumisopinnoista pidetään rekisteriä. Yliopiston tai ammattikorkeakoulun järjestämät erikoistumisopinnot voidaan arvioida järjestäjän hakemuksesta ja arvioinnin perusteella hyväksyä rekisteriin merkittäviksi erikoistumisopinnoiksi. Arvioinnista ja rekisteriin merkitsemisestä säädetään korkeakoulujen arviointineuvostosta annetussa asetuksessa (1320/1995). Opetusministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä rekisteriin hyväksymisestä ja rekisterinpidosta. 15 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta :n 1 momentissa tarkoitettu rekisteri perustetaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta Tällä asetuksella kumotaan korkeakoulututkintojen järjestelmästä 11 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (203/1994). Sen estämättä, mitä 12 :n 1 ja 2 momentissa säädetään, erikoistumisopintoihin kuuluu myös se koulutus, jota yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa järjestäneet erikoistumisopintoina. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen /63

10 1416 N:o 465 Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Opetusministerin esittelystä muutetaan korkeakoulujen arviointineuvostosta 24 päivänä marraskuuta 1995 annetun asetuksen (1320/1995) 1, 4 ja 6 sekä lisätään asetukseen uusi 3 a seuraavasti: 1 Opetusministeriön yhteydessä toimii korkeakoulujen arviointineuvosto, jonka tehtävänä on: 1) avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arviointia koskevissa asioissa; 2) huolehtia ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten ja perustamishankkeiden arvioinnista; 3) järjestää korkeakoulujen toimintaan sekä korkeakoulupolitiikkaan liittyviä arviointeja; 4) tehdä korkeakoulujen arviointia ja sen kehittämistä koskevia aloitteita; 5) huolehtia arviointia koskevasta kansainvälisestä yhteistyötä; 6) edistää korkeakoulujen arviointia koskevaa tutkimusta; sekä 7) arvioida korkeakoulujen järjestämiä erikoistumisopintoja ja hyväksyä ne korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen (464/1998) 14 :ssä tarkoitettuun rekisteriin sekä pitää mainittua rekisteriä. Korkeakouluilla tarkoitetaan tässä asetuksessa yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettuja yliopistoja sekä opetusministeriön toimialaan kuuluvia ammattikorkeakouluja. 3a Korkeakoulun järjestämien erikoistumisopintojen hyväksymisestä rekisteriin päättää arviointineuvoston jaostona toimiva lautakunta opintojen arvioinnin perusteella. Päätös on annettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteriin hyväksymistä koskeva hakemus on saapunut lautakunnalle. Lautakuntaan kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään kaksitoista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja jäsenistä on muutoin voimassa, mitä 3 :ssä säädetään. Lautakunnan päätöksentekotavasta määrätään johtosäännössä, jonka arviointineuvosto hyväksyy. Muutoksenhausta lautakunnan päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996). 4 Jos arviointineuvoston jäsen taikka lautakunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen kutsutaan uusi jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 6 Arviointineuvostossa ja lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten on sihteeristö. Sihteeristön johdossa toimivalta virkamieheltä vaaditaan tohtorin tutkinto.

11 N:o Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta :n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun rekisterin pitäminen alkaa kuitenkin 1 päivästä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

12 1418 N:o 466 Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Opetusministerin esittelystä muutetaan humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (221/94) liitteenä olevan luettelon I osa, sellaisena kuin se on asetuksessa 315/1997, seuraavasti: Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät filosofian maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa I Humanistiset tutkinnot HY JoY JY OY TaY TY VY &A Euroopan ulkopuolisten kielten ja kulttuurien ala... Filosofian ala... Kirjallisuuden ala... Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurien ala... Logopedian ala... Pohjoismaisten kielten ala... Suomen kielen ja sen sukukielten ala... Viestintätieteiden ala... Englantilainen filologia, englanti... Etnologia, folkloristiikka, kansanrunoudentutkimus, kansatiede, perinteentutkimus... Germaaninen filologia, saksa... Musiikkikasvatus, -terapia... Romaaninen filologia, ranska... Suomen, Suomen ja Skandinavian, pohjoismainen, yleinen historia... Uskontohistoria, uskontotiede... Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä, slaavilainen filologia... Aate- ja oppihistoria... Arkeologia... Espanjalainen filologia, espanja... Estetiikka... Etnomusikologia... Fonetiikka... Italialainen filologia... Italian kieli ja kulttuuri...

13 N:o HY JoY JY OY TaY TY VY &A Kognitiotiede... Kulttuuriantropologia... Kulttuurihistoria... Musiikkitiede... Psykologia... Soveltava kielitiede... Taidehistoria... Taidekasvatus... Taloushistoria... Teatteritiede... Tietokonelingvistiikka... Yleinen kielitiede... Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi- Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo- daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edelkuuta lyttämiin toimiin. Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

14 1420 N:o 476 Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Opetusministerin esittelystä muutetaan yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (245/1994) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 629/1997, seuraavasti: Luettelo aloista ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät pääaineina maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa yhteiskuntatieteellisellä alalla HY JoY JY KY LY TaY TY VY &A Filosofian ala... Hallintotieteiden ala... Sosiaalitieteiden ala... Taloustieteiden ala... Valtio-opin ala... Viestintätieteiden ala... Aluetiede... Folkrätt... Julkisoikeus... Kehityspsykologia... Poliittinen historia... Privaträtt... Sosiaalipsykologia... Talous- ja sosiaalihistoria... Tilastotiede... Yhteiskuntamaantiede... Ympäristöpolitiikka... Huomautukset oppiaineessa, joka ei tämän luettelon mukaan kuulu yliopiston koulutusvastuun pii- 1. Alat on merkitty tähän luetteloon kursii- riin. Muutos tarvitaan myös ennen kuin ylivilla ja kunkin yliopiston koulutusvastuu ras- opisto voi luopua luetteloon merkitystä koutilla (). lutusvastuusta. 2. Tähän luetteloon tarvitaan muutos ennen 3. Tähän luetteloon ei tarvita muutosta, jos kuin yliopisto voi aloittaa syventävien alan sisällä tapahtuvat oppiaineiden muutokopintojen järjestämisen pääaineena alalla tai set eivät muuta yliopiston koulutusvastuuta.

15 N:o Yliopistojen nimien lyhenteet: VY Vaasan yliopisto HY Helsingin yliopisto &A &bo Akademi JoY Joensuun yliopisto JY Jyväskylän yliopisto Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo- KY Kuopion yliopisto kuuta LY Lapin yliopisto Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi- TaY Tampereen yliopisto daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä- TY Turun yliopisto miin toimiin. Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 803. Laki. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 803. Laki. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 803 807 SISÄLLYS N:o Sivu 803 Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001 Sisältöalue Nimikirja Säännökset joihin määräysten/ohjeiden antaminen perustuu Nimikirjalaki 12 2 momentti Nimikirja-asetus 13 Kohderyhmät

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501 SISÄLLYS N:o Sivu 494 Asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta... 1471 495 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004 Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000

AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000 AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA YRKESHÖGSKOLORNA 2000 TABELLER ENLIGT DATABASEN AMKOTA TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000 1 2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot