Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun"

Transkriptio

1 Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

2 Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen on sitä, että otetaan talteen ja käyttöön jätteen sisältämää ainetta tai energiaa. Asumisessa syntyvää ja sen kaltaista jätettä kutsutaan yhdyskuntajätteeksi. Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin Suomessa vuonna 2012 eri tavoin 60 prosenttia. Tästä hyödyntämisestä yli puolet oli jätteiden sisältämien materiaalien kierrätystä. Jätteen energiahyödyntämisen osuus on kasvanut viime aikoina ja viime vuonna neljäsosa yhdyskuntajätteestä päätyi energiantuotantoon. Maanlaajuisesti vielä 40 prosenttia yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikan jätetäyttöön. Tulevaisuudessa jätteen sisältämän energian hyödyntäminen tulee edelleen lisääntymään uusien jätteenpolttolaitosten rakentamisen ja käyttöönoton myötä. Kaatopaikka 40 % Energiahyötykäyttö 25 % Materiaalihyötykäyttö 35 % Jätteiden hyötykäyttöaste Kiertokapulassa Kiertokapulan toimialueella ollaan Suomen mittakaavassa edelläkävijöitä jätteen hyödyntämisessä. Kuiva ja sekajätteen energiahyödyntäminen aloitettiin jo vuonna Kiertokapulan kaikesta vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin vuonna 2011 lähes 90 %. Enää reilu kymmenesosa Kiertokapulan vastaanottamasta yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä haudataan kaatopaikan jätepenkkaan. Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen Kiertokapulassa 2011 Materiaalihyötykäyttö 21 % Kaatopaikka 11 % Energiahyötykäyttö 68 % 2

3 Materiaalihyödyntäminen Materiaalihyödyntämisellä tarkoitetaan jätteiden sisältämän materiaalin, esim. juomatölkin metallikuoren, käyttämistä uusien metallituotteiden valmistuksessa. Tällöin käytetystä metallitölkistä valmistetaan ensin uusioraaka aineetta, josta puolestaan valmistetaan uusia tuotteita. Mikäli metallitölkki valmistettaisiin monen työvaiheen vaiheen kautta: louhimalla ensin malmia maaperästä ja rikastamalla se metalliksi, kutsuttaisiin tällaisen metallin käyttöä neitseellisen raakaaineineen käytöksi. Yhdyskuntajätteistä kierrätykseen ohjataan eniten paperia, kartonkia ja metallia. Kierrätykseen on mielekästä kerätä materiaaleja, joille on aitoa kysyntää ja markkinat, kuten paperille ja metalleille uusien paperija metallituotteiden raaka aineina. Jätteen materiaalihyödyntämistä edistetään siten, että tarjotaan mahdollisuus eri jätelaatujen erillään pitämiseen ja keräämiseen sekä velvoitetaan ihmiset lajittelemaan jätteensä. Jätteiden syntypaikassa, esim. kotona, tapahtuvaa erilaisten jätelaatujen erillään pitämistä ja oikeisiin lajittelupisteisiin toimittamista kutsutaan jätteiden syntypaikkalajitteluksi. Vielä tänä päivänä kaikkia materiaaleja ei ole kuitenkaan mahdollista hyödyntää uusien tuotteiden materiaaleina. Tällaista jätettä on esim. kotitaloudessa syntyvä muovijäte, joka voidaan ohjata puolestaan energiahyötykäyttöön. Energiahyödyntäminen Energiahyödyntämisessä otetaan talteen ja käyttöön jätteen sisältämä energia. Jätteitä polttamalla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, kuten esim. öljyä ja kivihiiltä, lämmön ja sähköntuotannossa. Sekalainen jäte, josta on lajiteltu pois materiaalihyötykäyttöön kelpaavat jätteet sekä vaaralliset jätteet, soveltuu poltettavaksi oikein hyvin nykyaikaisissa jätteenpolttolaitoksissa. Kaiken sekalaisen jätteen hyödyntäminen pelkästään materiaalina on vielä nykypäivänä mahdotonta tai liian kallista. Nykytekniikalla toimivien jätevoimalaitosten päästöt, esim. haitalliset päästöt ilmaan, ovat hyvin alhaisia. Yhdyskuntajätteen energiahyötykäyttö on Suomessa toistaiseksi vähäistä verrattuna useimpiin muihin Länsi Euroopan maihin. Jätteiden energiahyödyntäminen on jätteenkäsittelymenetelmä, jota tullaan lisäämään lähivuosina uusien jätevoimaloiden käyttöönoton myötä merkittävästi. On arvioitu, että polttokelpoisen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä varten tarvitaan Suomeen yhteensä noin 5 10 jätevoimalaa. Jäteasioissakin järjestys ennen kaikkea! 1. Ehkäistään uusien jätteiden syntymistä 2. Käytetään uudelleen 3. Kierrätetään materiaalina 4. Hyödynnetään energiana 5. Vasta viimeisenä: sijoitetaan kaatopaikalle 3

4 Kiertokapulan alueen jätteiden hyödyntäminen Energiahyödyntäminen Kuiva ja sekajäte poltetaan Kiertokapulan alueen asukkaiden kotitalouksista syntyvä kuiva ja sekajäte poltetaan Ekokem Oy:n jätteenpolttolaitoksessa Riihimäellä. Polttolaitoksella tuotetusta energiasta valmistetaan kaukolämpöä Riihimäen ja Hyvinkään alueille sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Jätteen poltosta jää jäljelle erityisjätteen kaatopaikalle sijoitettavaa tuhkaa sekä maanrakennuskohteissa hyödynnettävää kuonaa. Kuonasta saadaan eroteltua vielä merkittävä määrä metalleja, jotka ohjataan materiaalihyötykäyttöön. Kaavio 1. Yhdyskuntajätteen poltto Ekokem Oy:n jätteenpolttolaitoksessa: JÄTTEEN VASTAAN OTTO POLTTO Savukaasut puhdistetaan Tuhka sijoitetaan kaatopaikalle LOPPUTUOTTEET 1. KAUKOLÄMPÖ 2. SÄHKÖ 3. KUONA > maanrakennus Erillisiä keräysastioita energiajätteelle ei tarvita Kaikki asumisessa syntyvä kuiva ja sekajäte ohjataan energiahyötykäyttöön jo nyt, joten erillisiä energiajätteen keräysastioita ei tarvita Kiertokapulan toimialueella asuintalojen pihamaalla tai yleisten jätteidenkeräyspisteiden yhteydessä lainkaan. Asumisessa syntyvä jäte sisältää paljon eri laatuisia muoveja ja lisäksi nämä jätteet ovat usein likaantuneita esim. elintarvikkeilla. Tällaisen sekalaisen jätteen hyödyntäminen olisi hankalaa uusien tuotteiden raaka aineeksi. Onneksi meillä kaikilla on jo kotipihassamme jäteastia, josta muuhun hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet päätyvät tuottamaan energiaa. Jätteiden polttaminen kotona on kielletty Jätteiden hävittäminen polttaminen kotioloissa ei ole sallittua. Kotona saa lämmityksen yhteydessä, esim. takassa, polttaa vain käsittelemätöntä puuta sekä sytykkeenä tarvittavan määrän puhdasta paperia, pahvia tai kartonkia. Muovia sisältäviä kartonkituotteita, kuten maitopurkkeja ei kotona tulisi kuitenkaan polttaa. Muovi vaatii palaakseen hyvin korkean lämpötilan ja liian alhaisissa lämpötiloissa poltettuna siitä saattaa syntyä myrkyllisiä aineita. Muiden jätteiden polttaminen kotona on kokonaan kielletty. Ainoastaan puutarhan hoidossa syntyviä jätteitä, kuten esim. risuja, saa haja asutusalueilla polttaa omalla pihamaallaan. Tiheästi asutuilla seuduilla eli taajamissa puutarhajätteitäkään ei tulisi polttaa. Kaiken omatoimisen jätteen käsittelyn tulee tapahtua turvallisesti ja naapureita häiritsemättä. Biojätteestä tuotetaan bioetanolia Biojätteen lajitteluohjeet ja käsittelymenetelmät vaihtelevat eri puolella Suomea. Toisistaan poikkeavat lajitteluohjeet selittyvät biojätteen hyödyntämismenetelmien eroilla. Erilaisista ohjeista ei kannata hämääntyä, vaan kannattaa ottaa oman paikkakunnan ohjeista selvää ja toimia niiden mukaisesti. Ohjeiden mukaan toimittaessa turvataan jätteiden paras mahdollinen hyödyntäminen, missä päin sitten ollaankin. 4

5 Kiertokapulan toimialueen biojätteistä valmistetaan liikenteen polttoainetta bioetanolilaitoksella. Kun biojätteen käsittely muuttui kompostoinnista bioetanolin tuotantoon vuonna 2011, muuttuivat biojätteen lajitteluohjeetkin hieman. Tarkennetuilla lajitteluohjeilla pyritään siihen, että bioetanolin tuotantoon päätyy vain sinne soveltuvia jätteitä ja että biojätteitä käsittelevä laitos toimisi näin ollen mahdollisimman hyvin. Väärät materiaalit esim. lasi, voivat rikkoa laitteita bioetanolilaitoksella, jolloin pahimmassa tapauksessa biojätteen käsittely joudutaan keskeyttämään korjauksen ajaksi. Väärät materiaalit biojätteen seassa aiheuttavat myös lisää työtä ja nostavat jätteiden käsittelyn kustannuksia. Bioetanolin valmistus 1. Biojäte kuljetetaan bioetanolilaitokselle. Se esikäsitellään ja murskataan. Esikäsittelyssä biojätteen seasta poistetaan pakkausmateriaalit. Murskeeseen lisätään vettä ja käymisymppi (eli hiiva) ja se ohjataan käymissäiliöön. 2. Käymisessä syntyy etanolia (eli alkoholia), joka tislaamalla erotetaan muusta nesteestä. Etanoli kuljetetaan vielä toiseen laitokseen käsiteltäväksi eli väkevöitäväksi. Väkevöityä etanolia käytetään liikennepolttoaineissa. 3. Jäljelle jäänyt kiinteä aines kuivatetaan ja mädätetään, jolloin saadaan biokaasua (metaania). Metaanista valmistetaan puolestaan sähköä ja kaukolämpöä. Lopulta biojätteen käsittelystä jää jäljelle enää humusmassaa, joka voidaan kompostoida maanparannusaineeksi soveltuvaksi multatuotteeksi. Kaavio 2. Bioetanolin valmistus ST1:n Hämeenlinnan laitoksessa: ESIKÄSITTELY 1. Biojäte murskataan 2. Poistetaan pakkausmateriaalit 3. Lisätään vettä ja käymisymppi (hiiva) KÄYMINEN, KUIVAUS, TISLAUS & BIOKAASUN VALMISTUS LOPPUTUOTTEET 1. Etanoli > liikennepolttoaine 2. Kuivattu kiinteä aines > mädätys > metaani > kaukolämpö ja sähkö 3. Jäljelle jäänyt kiinteä humusmassa > multatuotetta maanparannukseen Materiaalihyödyntäminen Paperi Suomessa jätepaperin keräys alkoi jo 1920 luvulla, joten paperin kierrättämisellä on hyvin pitkät perinteet. Paperikuitu voidaan kierrättää uudelleen jopa 3 6 kertaa. Uusiopaperin tuotanto kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin paperin tuotanto neitseellisistä raaka aineista. Kierrättämällä paperia säästetään myös energiaa sekä metsiä. Edes sähköistynyt yhteiskuntamme ei ole pystynyt vähentämään paperin kulutusta. Sanomalehti ja kirjat sinnittelevät sähköisten viestimien rinnalla. Myös haaveet paperittomista konttoreista ovat monessa paikassa vielä kaukana todellisuudesta. Kun tulosteiden tuottaminen on nykyvälineillä niin helppoa, paperijätettä yhä enemmän. 5

6 Jäteastioista ja paperinkeräyspisteistä paperit kuljetetaan lajittelulaitoksille. Siellä eri keräyspaperilajit, kuten sanomalehdet ja valkoinen toimistopaperi, lajitellaan omiksi paperilaaduiksi. Papereista puhdistetaan paperille vieraat aineet, minkä jälkeen paperit paalataan, varastoidaan ja toimitetaan lopulta raaka aineeksi keräyspaperia hyödyntäville tehtaille. Paperitehtaalla keräyspaperit siistataan eli niistä poistetaan painovärit. Siistatusta massasta valmistetaan uusia paperituotteita, kuten sanomalehtipaperia tai pehmopaperia. Keräyspaperia käytetään myös hylsy ja pakkauskartongin valmistukseen. Keräyspaperilla on oma tuottajayhteisö (lähde: Tietyt tuotteet, esim. paperi, on määritelty laissa tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistajan on huolehdittava käytöstä poistettujen tuotteidensa keräämisestä ja hyödyntämisestä. Paperituotteiden valmistajat ovat siirtäneet tämän vastuun tuottajayhteisölle, joka on Paperinkeräys Oy. Paperinkeräys Oy on järjestänyt paperinkeräyspisteet koko Suomen alueelle ja se vastaa myös niiden toiminnasta. Talteenottoverkoston tulee olla riittävän tiheä ja sen palvelujen maksuttomia eli myös kiinteistön paperinkeräyssäiliön tyhjentäminen on ilmaista. Tuottajavastuuseen kuuluu myös keräyspaperiin liittyvä neuvonta ja tiedottaminen. Kartonki (lähde: kierratys.info) Kartonkijäte kuljetetaan keräyspisteistään lajittelulaitoksille, joissa pakkaukset paalataan. Kartonkijäte kuljetetaan kartonkeja hyödyntäville tehtaille, joissa kartonkikuidut pestään irti muovista. Pakkausten sisältämä alumiinifolio saadaan erotettua kuumentamalla. Keräyskartongista valmistetaan hylsykartonkia. Nestekartongin vaha ja muovipinnoitteet käytetään hyödyksi energiantuotannossa ja kartonkitölkkien mahdollinen sisäpinnan alumiinivuoraus hyödynnetään uusien tuotteiden, esimerkiksi alumiinifolion raaka aineeksi. Metalli (lähde: Metallia kierrättämällä säästetään merkittävät määrät uusiutumattomia luonnonvaroja ja vältetään kaivos ja rikastamotoiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Kun metallia valmistetaan kierrätysraaka aineesta, säästyy energiaa metallista riippuen peräti %. Kierrätysmetalli kuljetetaan käsittelylaitoksille, joissa metallit lajitellaan eri metallilaatuihin ja jalostetaan teollisuuden tarpeisiin. Kierrätykseen palautuneet metallituotteet sekä merkittävän määrän metallia sisältävät tuotteet tarvittaessa puretaan, lajitellaan ja murskataan. Tuotantolinjat erottelevat eri materiaalit ja metallilaadut toisistaan. Eri metallilaaduista valmistetaan uusiometalleja. Arvokkaimmat materiaalit ovat palladium ja kulta, joita metallituotteista myös saadaan talteen. Ympäristön kannalta vielä tärkeämpää on kuitenkin erittäin haitallisten aineiden, kuten myrkyllisten elohopean ja raskasmetallien talteenotto. Jopa 85 % uuden auton metalliosista voi olla kierrätysmetalleista valmistettu. (*) 6

7 Lasi Kierrätyslasista voidaan valmistaa esim. lasipulloja, hillopurkkeja ja lasivillaa. Suurin osa keräyslasista hyödynnetään nykyään kuitenkin maanrakennustarkoituksiin joko lasista jalostetun vaahtolasin muodossa tai lasimurskana. Näin keräyslasilla saadaan korvattua maa ja kiviaineksia. Kuumuutta kestävät lasiesineet ja astiat, kuten kahvinkeittimen kannut, juomalasit ja uunivuoat, eivät sovellu uusiolasin valmistukseen. Ne on valmistettu eri raaka aineista kuin hillopurkit ja kuumuutta kestävällä lasilla on näin ollen korkeampi sulamislämpötila. Pakkauslasista poikkeavien ominaisuuksien vuoksi myöskään esim. posliinia, ikkunalasia ja peililasia ei saa laittaa yleisiin lasinkeräyspisteisiin. Uuden lasin raaka aineeksi ohjattu lasi murskataan ja puhdistetaan. Lasimurska ohjataan värilajitteluun, jossa kone tunnistaa ja lajittelee eriväriset lasinpalaset omiin kasoihin. Värieroteltua lasimurskaa käytetään uusien lasipakkausten ja lasivillan valmistukseen. Kierrätysraaka aineen osuus uusien lasipakkausten tuotannossa on noin 20 %. Puolestaan 80 % lasivillasta on kierrätettyä lasia. (lähde: Lasipullon voi käyttää ja täyttää uudelleen jopa 40 kertaa. Lasia voidaan kierrättää uuden lasin raaka aineeksi ikuisesti ilman lasin laadun tai puhtauden heikkenemistä. Sähkö ja elektroniikkalaiteromu (=SER) (lähde: kierratys.info) SER laitteista osa kunnostetaan ja korjataan. Suurin osa laitteista päätyy kuitenkin purettavaksi, jolloin esikäsittelyssä niistä poistetaan haitalliset ja myrkylliset aineet kuten lyijy ja elohopea. Vaaralliset aineet pidetään erillään ja toimitetaan käsiteltäväksi vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen. Sähkö ja elektroniikkaromusta erotetaan mm. erilaiset metallit, muovit ja lasi. Lajitellut materiaalit murskataan, erotellaan toisistaan ja toimitetaan eteenpäin hyötykäyttöön. SER laitteet sisältävät paljon hyödynnettäviä ja arvokkaita metalleja. Esimerkiksi tietokoneromun alumiinista valmistetaan mm. osia kännyköihin. Muoviosia voidaan hyödyntää energiaksi, mutta kierrätysmuovia voidaan käyttää myös esim. fleece vaatteiden, autonosien ja jätesäkkien valmistukseen. Vaarallinen jäte Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa esim. terveyshaittaa tai tulipalon vaaran. Tämän vuoksi vaarallisen jätteen keräyspaikoissa tulee aina olla paikalla asiantunteva jätehuollon henkilökunta, jota kyseiset jätteet saadaan kerättyä ja kuljetettua turvallisesti. Vastaanottopaikoissa vaaralliset jätteet erotellaan omiksi lajeikseen, jotka pakataan huolellisesti omiin astioihin ja ohjataan eteenpäin kullekin jätteelle soveltuvaan käsittelypaikkaan. 7

8 Tarkoituksena on saada käsiteltyä jätteet siten, että niistä ei enää aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet käsitellään nykyaikaisilla tekniikoilla vaarallisen jätteen käsittelylaitoksissa. Vaarallisen jätteen käsittelymenetelmiä ovat esim. poltto ja fysikaalis kemiallinen käsittely. Vaarallisen jätteen käsittelystä syntyvät savukaasupäästöt puhdistetaan huolellisesti. Poltosta syntyvä energia otetaan talteen ja jalostetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. Polton lopputuotteena syntynyttä kuonaa voidaan hyödyntää maanrakennusmateriaalina. (lähde: kierratys.info) Kuva 1: Vaaraominaisuuksia kuvaavia varoitusvaroitusmerkkejä löytyy monista päivittäisessä käytössä olevista tuotteista löytyykö sinun kotoasi näitä vaaran merkkejä? Jätteen omatoiminen hyödyntäminen Biojätteen kompostointi kotona Kompostoiminen on ympäristön kannalta hyvä teko, jonka esim. omakotiasukkaat voivat kotonaan helposti toteuttaa. Kompostiin sopivaa, eloperäistä jätettä syntyy kodeissa ja puutarhassa runsaasti. Kompostoimalla saa biojätteen sisältämät ravinteet hyötykäyttöön omalle pihalleen. Omatoiminen kompostointi on kotioloissa tapahtuvaa jätteiden käsittelyä. Kompostoituminen on luonnon oma tapa hävittää kuollut materiaali ja palauttaa sen sisältämät ravinteet takaisin kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Kompostissa elävät bakteerit, sienet, sädesienet ja selkärangattomat eläimet tarvitsevat happea, kun ne hajottavat eloperäisen aineksen hiilidioksidiksi, vedeksi ja ravinteikkaaksi mullaksi. Keittiössä syntyy yhtä henkilöä kohti biojätettä 1,5 4,5 litraa viikossa. Valmista kompostia tästä syntyy 0,5 1 litraa. Nelihenkiselle perheelle riittää siis noin 300 litran suuruinen kompostori. 8

9 Harjoituksia Jätteiden hyödyntäminen 9

10 Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Jäteasioissa ensisijaisesti uusien jätteiden syntymistä. 2. Asumisessa syntyvän jätteen yleisnimike. 3. Nykytekniikalla toimivien jätevoimalaitosten _ ovat hyvin alhaisia. 4. Jätteenpolttolaitoksessa savukaasut. 5. Liian alhaisessa lämpötilassa poltettuna muovista syntyy _ aineita. 6. Tätä valmistetaan biojätteestä. 7. Vasta viimeisenä jäte _ kaatopaikalle. 8. Jätteenpolton lopputuote. 9. Tätä alettiin keräämään Suomessa jo 1920 luvulla. 10. Tavoitteena on _ syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa / 10 p 10

11 Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin Suomessa vuonna 2012 a) 40 % b) 60 % c) 80 % 2. Kiertokapulan alueen yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin vuonna 2012 a) 50 % b) 70 % c) 90 % 3. Seuraavista jätteistä vähiten päättyy hyötykäyttöön a) lasi b) metalli c) paperi 4. Jätettä polttamalla otetaan talteen sen sisältämä a) materiaali b) vaarallinen aine c) energia 5. Tärkeintä on a) jätteen synnyn ehkäisy b) jätteen kierrätys c) jätteen hyödyntäminen 6. Jätteenpolton lopputuotteena syntyy a) kuonaa b) ruonaa c) muonaa 7. Biojätteen valmistuksen lopputuotteena ei synny a) bioetanolia b) hylsykartonkia c) kaukolämpöä 8. Paperikuitu voidaan kierrättää uudelleen a) 3 6 kertaa b) kertaa c) kertaa 9. Vaarallista jätettä ei voi a) polttaa b) käsitellä fysikaalis kemiallisesti c) kompostoida 10. Kompostissa ei tarvita a) bakteereita b) myyriä c) sieniä / 10 11

12 Ovatko seuraavat väittämät totta? Rastita OIKEIN tai VÄÄRIN. OIKEIN VÄÄRIN Maailmanlaajuisesti 40 % yhdyskuntajätteestä päätyi kaatopaikoille. Kiertokapulan alueella 90 % yhdyskuntajätteestä päätyi kaatopaikalle. Materiaalihyödyntämistä on jätteen polttaminen. Suomen jätteiden energiahyödyntämiseen riittää 5 10 jätevoimalaa. Kiertokapulan alueella kotitalouksien sekajäte päätyy kaatopaikalle. Energiajätteelle tarvitaan oma jäteastia asuinkiinteistöissä. Jätteiden polttaminen kotona on kielletty. Biojätteestä valmistetaan bioetanolia. Lasi ei haittaa biojätteen joukossa. Kierrättämällä paperia säästetään energiaa ja metsiä. Paperitehtaalla paperit siistataan. Keräyspaperista valmistetaan muovituotteita. Keräyspaperilla on oma tuottajayhteisö. Keräyskartongista valmistetaan hylsykartonkia. 85 % uuden auton metalliosista voi olla kierrätysmetallista valmistettu. Keräyslasista valmistetaan kristallia. Posliini kuuluu lasinkeräykseen. Vaarallinen jäte on terveydelle ja ympäristölle vaarallista. Tietokoneromun alumiinista valmistetaan mm. osia uusiin kännyköihin. Kotona kompostoiminen on kiellettyä. / 20 p 12

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas. Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset

Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas. Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset Opettajalle Hienoa, että luokkanne on mukana Jäteselviytyjät -kilpailussa, joka järjestetään jo seitsemännen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät, Messukeskus Helsinki Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniteollisuuden betonijäte Betoniteollisuudessa (valmisbetoni ja betonituotteiden valmistus)

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka Harjoitus 6: Ympäristötekniikka 25.11.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Jäteselviytyjät Oppilaan tietovihko

Jäteselviytyjät Oppilaan tietovihko Jäteselviytyjät 2017 Oppilaan tietovihko Mitä tarkoittaa tuottajavastuu? Kaupat ovat täynnä erilaisia tuotteita, joita ostamme ja käytämme. Lopulta näistä hankkimistamme tuotteista ja tavaroista tulee

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Jätteiden hallinta ja käsittely

Jätteiden hallinta ja käsittely Jätteiden hallinta ja käsittely Opintomoniste 1. Suomen yhdyskuntajätehuolto 1.1 Yhdyskuntajätteiden määrä ja ominaisuudet Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 187/2016 11.01.00 71 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee HSY:n esittämää poikkeamishakemusta biohajoavan jätteen sijoittamiseksi Ämmässuon kaatopaikalle

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Yrityksen kierrätysopas

Yrityksen kierrätysopas www.lassila-tikanoja.fi Ohjeita lajitteluun ja kierrätykseen Yrityksen kierrätysopas 1 LASSILA & TIKANOJA Sisällys Tieto auttaa toimimaan... 3 Toimiva kierrätys tuo säästöjä... 4 Koko ketjun kattava kokonaisuus...

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

MUOVI ON SIVUTUOTE, MUTTA HUIKEAN HYVÄ SELLAISEKSI.

MUOVI ON SIVUTUOTE, MUTTA HUIKEAN HYVÄ SELLAISEKSI. ARJESSA MUKANA. MUOVI ON SIVUTUOTE, MUTTA HUIKEAN HYVÄ SELLAISEKSI. Muovit ovat pääosin öljynjalostuksen sivutuotteita. Ne valmistetaan poltto-aineiden tuotannosta ylijäävistä hiilivedyistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 3.9.2013 15:00, Pöytäkirja 36 Jätehuoltomääräysten hyväksyminen... 1 Pykälän liite: Liite 2 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet... 2 Pykälän liite: Liite 3 Uusi Rovaniemen

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 0 2013 ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ SEKÄ RANUAN RANUAN JA PEL JA PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Maatalouden ravinteet kiertoon 29.1.2016 Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Sivu 1 31.1.2016 Sivu 2 31.1.2016 Sivu 3 31.1.2016 Kiertotalous Joka vuosi ylikulutuspäivä tulee

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä?

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä? Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info Kierrätysjätteiden keräysmahdollisuudet paranevat entisestään Länsi-

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Mökkiläisen jäteopas

Mökkiläisen jäteopas Mökkiläisen jäteopas Mökkien jätehuollon periaatteet Mökillä syntyy jätettä samaa tahtia kuin kaupunkikodissakin, ja mökkejä koskevat normaalit jäteohjeet. Jotta mökkeily olisi jätteidenkin suhteen leppoisaa,

Lisätiedot

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy RePlast FinEst Muovien kierrätys Suomessa II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy Yleistä Muovien kierrätys on yleensä sisäistä kierrätystä Yritykset käyttävät tuotantohylyn

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa INKA työpaja 1.2.2017 TAUSTAA 2 Lietteen käsittely Ämmässuolla Ämmässuolla on käsitelty bio- ja viherjätteitä vuosikymmeniä, nyt uutena materiaalina puhdistamoliete

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Johdanto 2 1 Soveltamisala 2 2 Jätehuollon tavoitteet 2 Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 3 3 Velvollisuus

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo Biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita, kierrätysravinteita ja kemikaaleja kustannustehokkaasti hajautettuna

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Jätelain kokonaisuudistus

Jätelain kokonaisuudistus Jätelain kokonaisuudistus Teräsrakennepäivä 2012 Pekka Vuorinen ympäristö- ja energiajohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus EU-tasolla Komission resurssitehokkuuden tiekartta (2011) Energiatehokkuus,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 )

LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty 14.12.2010, 112 ympäristölautakunta MAKSUTAULUKKO Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain,

Lisätiedot