Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun"

Transkriptio

1 Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

2 Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen on sitä, että otetaan talteen ja käyttöön jätteen sisältämää ainetta tai energiaa. Asumisessa syntyvää ja sen kaltaista jätettä kutsutaan yhdyskuntajätteeksi. Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin Suomessa vuonna 2012 eri tavoin 60 prosenttia. Tästä hyödyntämisestä yli puolet oli jätteiden sisältämien materiaalien kierrätystä. Jätteen energiahyödyntämisen osuus on kasvanut viime aikoina ja viime vuonna neljäsosa yhdyskuntajätteestä päätyi energiantuotantoon. Maanlaajuisesti vielä 40 prosenttia yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikan jätetäyttöön. Tulevaisuudessa jätteen sisältämän energian hyödyntäminen tulee edelleen lisääntymään uusien jätteenpolttolaitosten rakentamisen ja käyttöönoton myötä. Kaatopaikka 40 % Energiahyötykäyttö 25 % Materiaalihyötykäyttö 35 % Jätteiden hyötykäyttöaste Kiertokapulassa Kiertokapulan toimialueella ollaan Suomen mittakaavassa edelläkävijöitä jätteen hyödyntämisessä. Kuiva ja sekajätteen energiahyödyntäminen aloitettiin jo vuonna Kiertokapulan kaikesta vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin vuonna 2011 lähes 90 %. Enää reilu kymmenesosa Kiertokapulan vastaanottamasta yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä haudataan kaatopaikan jätepenkkaan. Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen Kiertokapulassa 2011 Materiaalihyötykäyttö 21 % Kaatopaikka 11 % Energiahyötykäyttö 68 % 2

3 Materiaalihyödyntäminen Materiaalihyödyntämisellä tarkoitetaan jätteiden sisältämän materiaalin, esim. juomatölkin metallikuoren, käyttämistä uusien metallituotteiden valmistuksessa. Tällöin käytetystä metallitölkistä valmistetaan ensin uusioraaka aineetta, josta puolestaan valmistetaan uusia tuotteita. Mikäli metallitölkki valmistettaisiin monen työvaiheen vaiheen kautta: louhimalla ensin malmia maaperästä ja rikastamalla se metalliksi, kutsuttaisiin tällaisen metallin käyttöä neitseellisen raakaaineineen käytöksi. Yhdyskuntajätteistä kierrätykseen ohjataan eniten paperia, kartonkia ja metallia. Kierrätykseen on mielekästä kerätä materiaaleja, joille on aitoa kysyntää ja markkinat, kuten paperille ja metalleille uusien paperija metallituotteiden raaka aineina. Jätteen materiaalihyödyntämistä edistetään siten, että tarjotaan mahdollisuus eri jätelaatujen erillään pitämiseen ja keräämiseen sekä velvoitetaan ihmiset lajittelemaan jätteensä. Jätteiden syntypaikassa, esim. kotona, tapahtuvaa erilaisten jätelaatujen erillään pitämistä ja oikeisiin lajittelupisteisiin toimittamista kutsutaan jätteiden syntypaikkalajitteluksi. Vielä tänä päivänä kaikkia materiaaleja ei ole kuitenkaan mahdollista hyödyntää uusien tuotteiden materiaaleina. Tällaista jätettä on esim. kotitaloudessa syntyvä muovijäte, joka voidaan ohjata puolestaan energiahyötykäyttöön. Energiahyödyntäminen Energiahyödyntämisessä otetaan talteen ja käyttöön jätteen sisältämä energia. Jätteitä polttamalla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, kuten esim. öljyä ja kivihiiltä, lämmön ja sähköntuotannossa. Sekalainen jäte, josta on lajiteltu pois materiaalihyötykäyttöön kelpaavat jätteet sekä vaaralliset jätteet, soveltuu poltettavaksi oikein hyvin nykyaikaisissa jätteenpolttolaitoksissa. Kaiken sekalaisen jätteen hyödyntäminen pelkästään materiaalina on vielä nykypäivänä mahdotonta tai liian kallista. Nykytekniikalla toimivien jätevoimalaitosten päästöt, esim. haitalliset päästöt ilmaan, ovat hyvin alhaisia. Yhdyskuntajätteen energiahyötykäyttö on Suomessa toistaiseksi vähäistä verrattuna useimpiin muihin Länsi Euroopan maihin. Jätteiden energiahyödyntäminen on jätteenkäsittelymenetelmä, jota tullaan lisäämään lähivuosina uusien jätevoimaloiden käyttöönoton myötä merkittävästi. On arvioitu, että polttokelpoisen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä varten tarvitaan Suomeen yhteensä noin 5 10 jätevoimalaa. Jäteasioissakin järjestys ennen kaikkea! 1. Ehkäistään uusien jätteiden syntymistä 2. Käytetään uudelleen 3. Kierrätetään materiaalina 4. Hyödynnetään energiana 5. Vasta viimeisenä: sijoitetaan kaatopaikalle 3

4 Kiertokapulan alueen jätteiden hyödyntäminen Energiahyödyntäminen Kuiva ja sekajäte poltetaan Kiertokapulan alueen asukkaiden kotitalouksista syntyvä kuiva ja sekajäte poltetaan Ekokem Oy:n jätteenpolttolaitoksessa Riihimäellä. Polttolaitoksella tuotetusta energiasta valmistetaan kaukolämpöä Riihimäen ja Hyvinkään alueille sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Jätteen poltosta jää jäljelle erityisjätteen kaatopaikalle sijoitettavaa tuhkaa sekä maanrakennuskohteissa hyödynnettävää kuonaa. Kuonasta saadaan eroteltua vielä merkittävä määrä metalleja, jotka ohjataan materiaalihyötykäyttöön. Kaavio 1. Yhdyskuntajätteen poltto Ekokem Oy:n jätteenpolttolaitoksessa: JÄTTEEN VASTAAN OTTO POLTTO Savukaasut puhdistetaan Tuhka sijoitetaan kaatopaikalle LOPPUTUOTTEET 1. KAUKOLÄMPÖ 2. SÄHKÖ 3. KUONA > maanrakennus Erillisiä keräysastioita energiajätteelle ei tarvita Kaikki asumisessa syntyvä kuiva ja sekajäte ohjataan energiahyötykäyttöön jo nyt, joten erillisiä energiajätteen keräysastioita ei tarvita Kiertokapulan toimialueella asuintalojen pihamaalla tai yleisten jätteidenkeräyspisteiden yhteydessä lainkaan. Asumisessa syntyvä jäte sisältää paljon eri laatuisia muoveja ja lisäksi nämä jätteet ovat usein likaantuneita esim. elintarvikkeilla. Tällaisen sekalaisen jätteen hyödyntäminen olisi hankalaa uusien tuotteiden raaka aineeksi. Onneksi meillä kaikilla on jo kotipihassamme jäteastia, josta muuhun hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet päätyvät tuottamaan energiaa. Jätteiden polttaminen kotona on kielletty Jätteiden hävittäminen polttaminen kotioloissa ei ole sallittua. Kotona saa lämmityksen yhteydessä, esim. takassa, polttaa vain käsittelemätöntä puuta sekä sytykkeenä tarvittavan määrän puhdasta paperia, pahvia tai kartonkia. Muovia sisältäviä kartonkituotteita, kuten maitopurkkeja ei kotona tulisi kuitenkaan polttaa. Muovi vaatii palaakseen hyvin korkean lämpötilan ja liian alhaisissa lämpötiloissa poltettuna siitä saattaa syntyä myrkyllisiä aineita. Muiden jätteiden polttaminen kotona on kokonaan kielletty. Ainoastaan puutarhan hoidossa syntyviä jätteitä, kuten esim. risuja, saa haja asutusalueilla polttaa omalla pihamaallaan. Tiheästi asutuilla seuduilla eli taajamissa puutarhajätteitäkään ei tulisi polttaa. Kaiken omatoimisen jätteen käsittelyn tulee tapahtua turvallisesti ja naapureita häiritsemättä. Biojätteestä tuotetaan bioetanolia Biojätteen lajitteluohjeet ja käsittelymenetelmät vaihtelevat eri puolella Suomea. Toisistaan poikkeavat lajitteluohjeet selittyvät biojätteen hyödyntämismenetelmien eroilla. Erilaisista ohjeista ei kannata hämääntyä, vaan kannattaa ottaa oman paikkakunnan ohjeista selvää ja toimia niiden mukaisesti. Ohjeiden mukaan toimittaessa turvataan jätteiden paras mahdollinen hyödyntäminen, missä päin sitten ollaankin. 4

5 Kiertokapulan toimialueen biojätteistä valmistetaan liikenteen polttoainetta bioetanolilaitoksella. Kun biojätteen käsittely muuttui kompostoinnista bioetanolin tuotantoon vuonna 2011, muuttuivat biojätteen lajitteluohjeetkin hieman. Tarkennetuilla lajitteluohjeilla pyritään siihen, että bioetanolin tuotantoon päätyy vain sinne soveltuvia jätteitä ja että biojätteitä käsittelevä laitos toimisi näin ollen mahdollisimman hyvin. Väärät materiaalit esim. lasi, voivat rikkoa laitteita bioetanolilaitoksella, jolloin pahimmassa tapauksessa biojätteen käsittely joudutaan keskeyttämään korjauksen ajaksi. Väärät materiaalit biojätteen seassa aiheuttavat myös lisää työtä ja nostavat jätteiden käsittelyn kustannuksia. Bioetanolin valmistus 1. Biojäte kuljetetaan bioetanolilaitokselle. Se esikäsitellään ja murskataan. Esikäsittelyssä biojätteen seasta poistetaan pakkausmateriaalit. Murskeeseen lisätään vettä ja käymisymppi (eli hiiva) ja se ohjataan käymissäiliöön. 2. Käymisessä syntyy etanolia (eli alkoholia), joka tislaamalla erotetaan muusta nesteestä. Etanoli kuljetetaan vielä toiseen laitokseen käsiteltäväksi eli väkevöitäväksi. Väkevöityä etanolia käytetään liikennepolttoaineissa. 3. Jäljelle jäänyt kiinteä aines kuivatetaan ja mädätetään, jolloin saadaan biokaasua (metaania). Metaanista valmistetaan puolestaan sähköä ja kaukolämpöä. Lopulta biojätteen käsittelystä jää jäljelle enää humusmassaa, joka voidaan kompostoida maanparannusaineeksi soveltuvaksi multatuotteeksi. Kaavio 2. Bioetanolin valmistus ST1:n Hämeenlinnan laitoksessa: ESIKÄSITTELY 1. Biojäte murskataan 2. Poistetaan pakkausmateriaalit 3. Lisätään vettä ja käymisymppi (hiiva) KÄYMINEN, KUIVAUS, TISLAUS & BIOKAASUN VALMISTUS LOPPUTUOTTEET 1. Etanoli > liikennepolttoaine 2. Kuivattu kiinteä aines > mädätys > metaani > kaukolämpö ja sähkö 3. Jäljelle jäänyt kiinteä humusmassa > multatuotetta maanparannukseen Materiaalihyödyntäminen Paperi Suomessa jätepaperin keräys alkoi jo 1920 luvulla, joten paperin kierrättämisellä on hyvin pitkät perinteet. Paperikuitu voidaan kierrättää uudelleen jopa 3 6 kertaa. Uusiopaperin tuotanto kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin paperin tuotanto neitseellisistä raaka aineista. Kierrättämällä paperia säästetään myös energiaa sekä metsiä. Edes sähköistynyt yhteiskuntamme ei ole pystynyt vähentämään paperin kulutusta. Sanomalehti ja kirjat sinnittelevät sähköisten viestimien rinnalla. Myös haaveet paperittomista konttoreista ovat monessa paikassa vielä kaukana todellisuudesta. Kun tulosteiden tuottaminen on nykyvälineillä niin helppoa, paperijätettä yhä enemmän. 5

6 Jäteastioista ja paperinkeräyspisteistä paperit kuljetetaan lajittelulaitoksille. Siellä eri keräyspaperilajit, kuten sanomalehdet ja valkoinen toimistopaperi, lajitellaan omiksi paperilaaduiksi. Papereista puhdistetaan paperille vieraat aineet, minkä jälkeen paperit paalataan, varastoidaan ja toimitetaan lopulta raaka aineeksi keräyspaperia hyödyntäville tehtaille. Paperitehtaalla keräyspaperit siistataan eli niistä poistetaan painovärit. Siistatusta massasta valmistetaan uusia paperituotteita, kuten sanomalehtipaperia tai pehmopaperia. Keräyspaperia käytetään myös hylsy ja pakkauskartongin valmistukseen. Keräyspaperilla on oma tuottajayhteisö (lähde: Tietyt tuotteet, esim. paperi, on määritelty laissa tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistajan on huolehdittava käytöstä poistettujen tuotteidensa keräämisestä ja hyödyntämisestä. Paperituotteiden valmistajat ovat siirtäneet tämän vastuun tuottajayhteisölle, joka on Paperinkeräys Oy. Paperinkeräys Oy on järjestänyt paperinkeräyspisteet koko Suomen alueelle ja se vastaa myös niiden toiminnasta. Talteenottoverkoston tulee olla riittävän tiheä ja sen palvelujen maksuttomia eli myös kiinteistön paperinkeräyssäiliön tyhjentäminen on ilmaista. Tuottajavastuuseen kuuluu myös keräyspaperiin liittyvä neuvonta ja tiedottaminen. Kartonki (lähde: kierratys.info) Kartonkijäte kuljetetaan keräyspisteistään lajittelulaitoksille, joissa pakkaukset paalataan. Kartonkijäte kuljetetaan kartonkeja hyödyntäville tehtaille, joissa kartonkikuidut pestään irti muovista. Pakkausten sisältämä alumiinifolio saadaan erotettua kuumentamalla. Keräyskartongista valmistetaan hylsykartonkia. Nestekartongin vaha ja muovipinnoitteet käytetään hyödyksi energiantuotannossa ja kartonkitölkkien mahdollinen sisäpinnan alumiinivuoraus hyödynnetään uusien tuotteiden, esimerkiksi alumiinifolion raaka aineeksi. Metalli (lähde: Metallia kierrättämällä säästetään merkittävät määrät uusiutumattomia luonnonvaroja ja vältetään kaivos ja rikastamotoiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Kun metallia valmistetaan kierrätysraaka aineesta, säästyy energiaa metallista riippuen peräti %. Kierrätysmetalli kuljetetaan käsittelylaitoksille, joissa metallit lajitellaan eri metallilaatuihin ja jalostetaan teollisuuden tarpeisiin. Kierrätykseen palautuneet metallituotteet sekä merkittävän määrän metallia sisältävät tuotteet tarvittaessa puretaan, lajitellaan ja murskataan. Tuotantolinjat erottelevat eri materiaalit ja metallilaadut toisistaan. Eri metallilaaduista valmistetaan uusiometalleja. Arvokkaimmat materiaalit ovat palladium ja kulta, joita metallituotteista myös saadaan talteen. Ympäristön kannalta vielä tärkeämpää on kuitenkin erittäin haitallisten aineiden, kuten myrkyllisten elohopean ja raskasmetallien talteenotto. Jopa 85 % uuden auton metalliosista voi olla kierrätysmetalleista valmistettu. (*) 6

7 Lasi Kierrätyslasista voidaan valmistaa esim. lasipulloja, hillopurkkeja ja lasivillaa. Suurin osa keräyslasista hyödynnetään nykyään kuitenkin maanrakennustarkoituksiin joko lasista jalostetun vaahtolasin muodossa tai lasimurskana. Näin keräyslasilla saadaan korvattua maa ja kiviaineksia. Kuumuutta kestävät lasiesineet ja astiat, kuten kahvinkeittimen kannut, juomalasit ja uunivuoat, eivät sovellu uusiolasin valmistukseen. Ne on valmistettu eri raaka aineista kuin hillopurkit ja kuumuutta kestävällä lasilla on näin ollen korkeampi sulamislämpötila. Pakkauslasista poikkeavien ominaisuuksien vuoksi myöskään esim. posliinia, ikkunalasia ja peililasia ei saa laittaa yleisiin lasinkeräyspisteisiin. Uuden lasin raaka aineeksi ohjattu lasi murskataan ja puhdistetaan. Lasimurska ohjataan värilajitteluun, jossa kone tunnistaa ja lajittelee eriväriset lasinpalaset omiin kasoihin. Värieroteltua lasimurskaa käytetään uusien lasipakkausten ja lasivillan valmistukseen. Kierrätysraaka aineen osuus uusien lasipakkausten tuotannossa on noin 20 %. Puolestaan 80 % lasivillasta on kierrätettyä lasia. (lähde: Lasipullon voi käyttää ja täyttää uudelleen jopa 40 kertaa. Lasia voidaan kierrättää uuden lasin raaka aineeksi ikuisesti ilman lasin laadun tai puhtauden heikkenemistä. Sähkö ja elektroniikkalaiteromu (=SER) (lähde: kierratys.info) SER laitteista osa kunnostetaan ja korjataan. Suurin osa laitteista päätyy kuitenkin purettavaksi, jolloin esikäsittelyssä niistä poistetaan haitalliset ja myrkylliset aineet kuten lyijy ja elohopea. Vaaralliset aineet pidetään erillään ja toimitetaan käsiteltäväksi vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen. Sähkö ja elektroniikkaromusta erotetaan mm. erilaiset metallit, muovit ja lasi. Lajitellut materiaalit murskataan, erotellaan toisistaan ja toimitetaan eteenpäin hyötykäyttöön. SER laitteet sisältävät paljon hyödynnettäviä ja arvokkaita metalleja. Esimerkiksi tietokoneromun alumiinista valmistetaan mm. osia kännyköihin. Muoviosia voidaan hyödyntää energiaksi, mutta kierrätysmuovia voidaan käyttää myös esim. fleece vaatteiden, autonosien ja jätesäkkien valmistukseen. Vaarallinen jäte Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa esim. terveyshaittaa tai tulipalon vaaran. Tämän vuoksi vaarallisen jätteen keräyspaikoissa tulee aina olla paikalla asiantunteva jätehuollon henkilökunta, jota kyseiset jätteet saadaan kerättyä ja kuljetettua turvallisesti. Vastaanottopaikoissa vaaralliset jätteet erotellaan omiksi lajeikseen, jotka pakataan huolellisesti omiin astioihin ja ohjataan eteenpäin kullekin jätteelle soveltuvaan käsittelypaikkaan. 7

8 Tarkoituksena on saada käsiteltyä jätteet siten, että niistä ei enää aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet käsitellään nykyaikaisilla tekniikoilla vaarallisen jätteen käsittelylaitoksissa. Vaarallisen jätteen käsittelymenetelmiä ovat esim. poltto ja fysikaalis kemiallinen käsittely. Vaarallisen jätteen käsittelystä syntyvät savukaasupäästöt puhdistetaan huolellisesti. Poltosta syntyvä energia otetaan talteen ja jalostetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. Polton lopputuotteena syntynyttä kuonaa voidaan hyödyntää maanrakennusmateriaalina. (lähde: kierratys.info) Kuva 1: Vaaraominaisuuksia kuvaavia varoitusvaroitusmerkkejä löytyy monista päivittäisessä käytössä olevista tuotteista löytyykö sinun kotoasi näitä vaaran merkkejä? Jätteen omatoiminen hyödyntäminen Biojätteen kompostointi kotona Kompostoiminen on ympäristön kannalta hyvä teko, jonka esim. omakotiasukkaat voivat kotonaan helposti toteuttaa. Kompostiin sopivaa, eloperäistä jätettä syntyy kodeissa ja puutarhassa runsaasti. Kompostoimalla saa biojätteen sisältämät ravinteet hyötykäyttöön omalle pihalleen. Omatoiminen kompostointi on kotioloissa tapahtuvaa jätteiden käsittelyä. Kompostoituminen on luonnon oma tapa hävittää kuollut materiaali ja palauttaa sen sisältämät ravinteet takaisin kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Kompostissa elävät bakteerit, sienet, sädesienet ja selkärangattomat eläimet tarvitsevat happea, kun ne hajottavat eloperäisen aineksen hiilidioksidiksi, vedeksi ja ravinteikkaaksi mullaksi. Keittiössä syntyy yhtä henkilöä kohti biojätettä 1,5 4,5 litraa viikossa. Valmista kompostia tästä syntyy 0,5 1 litraa. Nelihenkiselle perheelle riittää siis noin 300 litran suuruinen kompostori. 8

9 Harjoituksia Jätteiden hyödyntäminen 9

10 Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Jäteasioissa ensisijaisesti uusien jätteiden syntymistä. 2. Asumisessa syntyvän jätteen yleisnimike. 3. Nykytekniikalla toimivien jätevoimalaitosten _ ovat hyvin alhaisia. 4. Jätteenpolttolaitoksessa savukaasut. 5. Liian alhaisessa lämpötilassa poltettuna muovista syntyy _ aineita. 6. Tätä valmistetaan biojätteestä. 7. Vasta viimeisenä jäte _ kaatopaikalle. 8. Jätteenpolton lopputuote. 9. Tätä alettiin keräämään Suomessa jo 1920 luvulla. 10. Tavoitteena on _ syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa / 10 p 10

11 Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin Suomessa vuonna 2012 a) 40 % b) 60 % c) 80 % 2. Kiertokapulan alueen yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin vuonna 2012 a) 50 % b) 70 % c) 90 % 3. Seuraavista jätteistä vähiten päättyy hyötykäyttöön a) lasi b) metalli c) paperi 4. Jätettä polttamalla otetaan talteen sen sisältämä a) materiaali b) vaarallinen aine c) energia 5. Tärkeintä on a) jätteen synnyn ehkäisy b) jätteen kierrätys c) jätteen hyödyntäminen 6. Jätteenpolton lopputuotteena syntyy a) kuonaa b) ruonaa c) muonaa 7. Biojätteen valmistuksen lopputuotteena ei synny a) bioetanolia b) hylsykartonkia c) kaukolämpöä 8. Paperikuitu voidaan kierrättää uudelleen a) 3 6 kertaa b) kertaa c) kertaa 9. Vaarallista jätettä ei voi a) polttaa b) käsitellä fysikaalis kemiallisesti c) kompostoida 10. Kompostissa ei tarvita a) bakteereita b) myyriä c) sieniä / 10 11

12 Ovatko seuraavat väittämät totta? Rastita OIKEIN tai VÄÄRIN. OIKEIN VÄÄRIN Maailmanlaajuisesti 40 % yhdyskuntajätteestä päätyi kaatopaikoille. Kiertokapulan alueella 90 % yhdyskuntajätteestä päätyi kaatopaikalle. Materiaalihyödyntämistä on jätteen polttaminen. Suomen jätteiden energiahyödyntämiseen riittää 5 10 jätevoimalaa. Kiertokapulan alueella kotitalouksien sekajäte päätyy kaatopaikalle. Energiajätteelle tarvitaan oma jäteastia asuinkiinteistöissä. Jätteiden polttaminen kotona on kielletty. Biojätteestä valmistetaan bioetanolia. Lasi ei haittaa biojätteen joukossa. Kierrättämällä paperia säästetään energiaa ja metsiä. Paperitehtaalla paperit siistataan. Keräyspaperista valmistetaan muovituotteita. Keräyspaperilla on oma tuottajayhteisö. Keräyskartongista valmistetaan hylsykartonkia. 85 % uuden auton metalliosista voi olla kierrätysmetallista valmistettu. Keräyslasista valmistetaan kristallia. Posliini kuuluu lasinkeräykseen. Vaarallinen jäte on terveydelle ja ympäristölle vaarallista. Tietokoneromun alumiinista valmistetaan mm. osia uusiin kännyköihin. Kotona kompostoiminen on kiellettyä. / 20 p 12

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätehuollon uudet tuulet: Jätevoimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä! Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätteen hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi Ajankohtaista jätehuollossa Vantaan Energian jätevoimala

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä Jäteselviytyjät 2012 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 82 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Mitä vaarallisille

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi!

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi! SITAN KYYDISSÄ jätteen matka jatkuu......laskulomakkeesta lehtipaperiksi s....kuplamuovista kammaksi s....mehupullosta moottoritieksi s....kertakäyttömukista keskuslämmöksi s. BIOJÄTE METALLIPAKKAUKSET

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari, Kuopio Sisältö Yritysesittely Case: Kiertotalouskylä Ekokem & Fortum: kansainvälinenyhtiö 10 maata 14 jätteenpoltto-tai monipolttoainelaitosta 5 vaarallisen jätteen

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014

Jäteselviytyjät 2014 Jäteselviytyjät 2014 Lajittelu Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan kierrättää eli käyttää uudelleen. Kierrättämällä säästetään uusia, puhtaita raaka-aineita ja sitä kautta luonnonvaroja. Jätteiden lajittelu

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Biojäte. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun

Biojäte. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Biojäte Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Vältä jätettä Älä heitä ruokaa roskiin! Me suomalaiset heitämme joka vuosi pois miljoonia kiloja syötäväksi ostettua ruokaa. Ruoan haaskaus kuluttaa

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

TASOLASIN KIERRÄTYSOPAS

TASOLASIN KIERRÄTYSOPAS TASOLASIN KIERRÄTYSOPAS LAJITTELE OIKEIN! Kerää erikseen: Puhdas tasolasi, laatuluokka I Laminoitulasi, laatuluokka II Eristyslasielementit, laatuluokka III Purkuikkunat, laatuluokka V IKKUNALASI Tasolasi

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Lajitteluopas kotitalouksille

Lajitteluopas kotitalouksille Lajitteluopas kotitalouksille www.kiertokapula.fi Johdanto Kotitalousjätteiden syntypaikkalajittelu on edellytys niiden hyödyntämiselle. Jokainen vaikuttaa omilla valinnoillaan ja toimillaan siihen, paljonko

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Vähennä ja kierrätä. Turha jäte on tuhlausta. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Vähennä ja kierrätä. Turha jäte on tuhlausta. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Vähennä ja kierrätä Turha jäte on tuhlausta Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ensisijaisesti tavoiteltava jätteen määrän vähentämistä Kuvitus:

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2015. Oppimateriaali. Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä:

Jäteselviytyjät 2015. Oppimateriaali. Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä: Jäteselviytyjät 2015 Oppimateriaali Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: 1. 2. 3. Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä: Sisältö teema 1: Lajittelu Jätettä, voi ei!...... 3 Miksi

Lisätiedot

AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA. 1. Avotulella tarkoitetaan. 2. Avotulen tekoa koskevia säädöksiä ovat. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta

AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA. 1. Avotulella tarkoitetaan. 2. Avotulen tekoa koskevia säädöksiä ovat. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA 1. Avotulella tarkoitetaan Tulta, joka voi levitä ympäristöön. Avotulta on esimerkiksi nuotio, risujen poltto, juhannuskokko

Lisätiedot

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011

TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011 TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011 AVOTULEN TEKOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1.7.2011 ALKAEN Uudessa pelastuslaissa (379/2011) tarkennetaan joiltain osin avotulen

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas. Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset

Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas. Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset Opettajalle Hienoa, että luokkanne on mukana Jäteselviytyjät -kilpailussa, joka järjestetään jo seitsemännen

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat:

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat: UKM Jäte- ja kierrätysastiat sekä hiekkasäiliöt :llä on vuosikymmenien kokemus jäteastioiden muuttuvista tarpeista. Nykyajan astioiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin.

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013. Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma

Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013. Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013 Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma Mikä muuttuu? Westenergyn polttolaitoksen ansiosta poltettavan jätteen osuus kasvaa lähes

Lisätiedot

Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista. Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015

Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista. Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015 Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015 Sisältö Ajankohtaiset asiat Lainsäädäntö Jätehuollon lähiajan lainsäädäntömuutokset

Lisätiedot

Rauman seudun Jätehuoltolaitos

Rauman seudun Jätehuoltolaitos Rauman seudun Kierrätys Lajittelu Energiajäte Yhteisen ympäristömme hyväksi Rauman seudun jätehuolto on Rauman kaupunkiin kuuluva kunnallinen liikelaitos. Päätehtävämme on huolehtia lakisääteisesti Rauman

Lisätiedot

Jäteselviytyjät Oppilaan tietovihko

Jäteselviytyjät Oppilaan tietovihko Jäteselviytyjät 2017 Oppilaan tietovihko Mitä tarkoittaa tuottajavastuu? Kaupat ovat täynnä erilaisia tuotteita, joita ostamme ja käytämme. Lopulta näistä hankkimistamme tuotteista ja tavaroista tulee

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta... 3 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen...

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Ympäristötekoja pullonpalautusautomaatilla. Suomen Palautuspakkaus Oy

Ympäristötekoja pullonpalautusautomaatilla. Suomen Palautuspakkaus Oy Ympäristötekoja pullonpalautusautomaatilla Suomen Palautuspakkaus Oy Kierrätys säästää ympäristöä ja energiaa Siksi Suomessa maksetaan melkein kaikista juomapakkauksista pantti. Maksetun pantin saa takaisin,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä 10/3/2017 Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä Kuningaskuluttaja yle.fi Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä JULKAISTU 31.01.2017 07:45. Kymmeniä

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot