HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET"

Transkriptio

1 HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1

2 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO Tapio 2/01 2

3 Miksi uudet suositukset? Edelliset suositukset 1994 Luonnonhoidon seurannan tulokset Uudet metsä- ja luonnonsuojelulait, sertifiointi Uutta tutkimustietoa Kansallinen metsäohjelma 2010 (KMO) JOHDANTO Tapio 2/01 3

4 Miksi uudet suositukset? KMO:n visio: Kestävää hyvinvointia monimuotoisista metsistä milj. m Raakapuun teollinen käyttö ml. tuontipuu Lähde: METLA JOHDANTO Tapio 2/01 4

5 Miksi uudet suositukset? Uhanalaisten lajien määrä elinympäristöittäin KMO:n visio: Kestävää hyvinvointia Yhteensä 1505 lajia Metsät Suot Vedet monimuotoisista metsistä Rannat Kalliot Tunturipaljat Kultuuriympäristöt 0 Lähde: Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä JOHDANTO Tapio 2/01 5

6 Miksi uudet suositukset? On huolehdittava lisääntyvän puunkäytön turvaavasta puuntuotannosta ja ja metsäluonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä tasapainoisena kokonaisuutena. Huomisen metsät luodaan hyvällä metsänhoidolla. JOHDANTO Tapio 2/01 6

7 Miksi uudet suositukset? Laaja valmistelu Kehittämis- ja vaikuttavuuskysely, 1998 Metsänhoidon linjaukset seminaari, 5/1999 Käyttäjä- ja sidosryhmien edustajat projektissa Kehittämisehdotuksia pyydetty eri tahoilta, 5/2000 Asiantuntijaseminaari, 5/2000 Metsäkeskusten lausunnot, 9/2000 Tapion johtokuntakäsittely JOHDANTO Tapio 2/01 7

8 Miksi uudet suositukset? Talousmetsien kestävän hoidon ja käytön periaatteet 2000-luvun alussa 1. Tyydytetään erilaisia tarpeita. 2. Puuntuotantomahdollisuuksia hyödynnetään paremmin. 3. Biologinen monimuotoisuus säilytetään. 4. Jäljitellään metsien luontaista kehityskulkua. 5. Toimenpiteet toteutetaan metsiköittäin. JOHDANTO Tapio 2/01 8

9 Suositusten tavoite Hyvän metsänhoidon tavoitteena on taloudellisesti kannattavan puuntuotannon rinnalla metsäluonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja metsien muiden käyttömuotojen huomioon ottaminen. JOHDANTO Tapio 2/01 9

10 Suositusten tavoite Tavoitteellinen toiminta Päätöksenteon apuväline Metsänomistaja ratkaisee eri painotukset Selkeät tavoitteet Eri vaihtoehdot ja niiden seuraukset Suunnittelu ja toteutus - onnistunut lopputulos Seuranta ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet JOHDANTO Tapio 2/01 10

11 Mitä uutta? Metsätalouden toimintaympäristön muutokset Kaikki talousmetsät Laaja valmistelu Painotukset ja tavoitteellinen toiminta Rakenteellisia muutoksia, asioiden selkeyttäminen Yksityiskohtaisuus, perustelut JOHDANTO Tapio 2/01 11

12 Mitä uutta? Uusia asioita ovat: Metsätalouden kestävyyden kuvaus Ennakkosuunnittelu, metsän käytön rajoitukset Arvokkaat elinympäristöt, rantametsät, taajamametsät, kesähakkuut, ennallistaminen Toimenpidetason muutoksia metsänuudistaminen taimikonhoito harvennushakkuut kunnostusojitus metsämaan ravinteisuuden hoito JOHDANTO Tapio 2/01 12

13 Metsien kestävä hoito ja käyttö Pitkä historia Kestävä kehitys: tulevat sukupolvet Nykyään laaja käsite Yleiseurooppalaiset kriteerit ja indikaattorit Käytännön tason periaatteet JOHDANTO Tapio 2/01 13

14 Metsien kestävä hoito ja käyttö Taloudellinen kestävyys Yksityismetsätalouden nettotulos MK/HA Lähde: Tapio ja Metla Uusiutumiskyky, elinvoimaisuus, yksityis- ja kansantalouden hyödyt Puunmyyntitulot Määrällisesti ja laadullisesti korkea puuntuotos Metsänhoidon investointien onnistuminen Metsätalouden vuotuinen nettotulos JOHDANTO Tapio 2/01 14

15 Metsien kestävä hoito ja käyttö Ekologinen kestävyys Metsien uhanalaisten lajien määrä elinympäristöittäin Kangasmetsät Lehtometsät Harjumetsät Metsäpaloalueet Metsät yleensä Suot yhteensä 67 Eliölajit ja niiden elinympäristöt suotuisa suojelutaso elinympäristöt, oltava tarjolla jatkuvasti sopivia Lajien tunnistaminen vaikeaa Metsäsuunnitelman käyttö Lähde: Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä JOHDANTO Tapio 2/01 15

16 Metsien kestävä hoito ja käyttö Ekologinen kestävyys Jatkuvuus, koko kiertoaika Keskittäminen Käytännössä Arvokkaat elinympäristöt Säästö- ja lahopuu Lehtipuu, erityisesti haapa Kulotus Vesiensuojelu Soiden ennallistaminen JOHDANTO Tapio 2/01 16

17 Metsien kestävä hoito ja käyttö Sosiaalinen kestävyys Metsiin liittyvien hyvinvointitarpeiden oikeudenmukainen huomioon ottaminen Moniarvoisuus Monikäyttö, harrastukset Metsänhoitotyöt työllistävät Kansalaisten ja yhteisöjen osallistuminen Kulttuuri JOHDANTO Tapio 2/01 17

18 Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa Puuntuotoskyvyn hyödyntäminen Kasvupaikkakohtaisuus Puuston käsittely metsiköittäin Metsän käytön rajoitukset Arvokkaat elinympäristöt - menettely kohteissa JOHDANTO Tapio 2/01 18

19 Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa Rantametsät vesiensuojelu, luonto ja maisema suojavyöhyke jätetään aina Metsämaiseman hoito maiseman muodot rajauksessa vaikutetaan näkymiin kulttuurimaisema Taajamametsien hoito, kaavoitus JOHDANTO Tapio 2/01 19

20 Metsän uudistaminen Tausta Tavoitteet Avainkysymykset METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 20

21 Uudistamistuloksen parantaminen Kestävyys Hakkuita lisää 5 10 milj. m 3 /v Edellyttää hyvää metsänhoitoa Jos nykytaso jatkuu, -> milj. m 3 /v Avohakkuualueet, joilla ei ole tehty uudistamistoimenpiteitä Osuus aukeasta alasta, % vuotta hakkuusta yli 4 vuotta hakkuusta Lähde: Metla/Timo Saksa METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 21

22 Uudistamisen tavoite % Uudistamisen onnistuminen, VMI 9, varttuneet taimikot, hyvä ja tyydyttävä tulos Viljely Luontainen Tavoiteltava taimikko kuusi, mänty, koivu Nopeus ja varmuus toimenpiteet välittömästi hakkuun jälkeen onnistumiseen johtavat menetelmät Lähde: Metla/VMI tulokset METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 22

23 Tavoiteltava taimikko Kasvupaikalle sopiva, taloudellisesti käyttökelpoinen puulaji Tasaisesti jakaantuneena, vähintään Keh.lk Mänty Kuusi Raudus Hies Haapa T1 T (1 200) METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 23

24 Uudistamisen avainkysymykset Ajankohta Alueen rajaus Pääpuulajin valinta Uudistamismenetelmä viljely/luontainen maanmuokkaus puulajeittaiset painotukset ja tuloksen varmistaminen Monimuotoisuus METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 24

25 Ajankohta Ensisijaisesti järeys, toissijaisesti ikä Harvennettu järeytyy Erikoispuun kasvatus, maisema, virkistys-käyttö yms. syistä voidaan jatkaa Soilla kasvu ja järeys Uudistamiskypsyyden määrittäminen Keskilpm. cm Ikä, v Mänty Tuore kangas Kuivahko kangas Kuiva kangas Kuusi Lehtom. kangas Tuore kangas Rauduskoivu Lh-kangas Tuore kangas Hieskoivu Lh- ja tuore kangas METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 25

26 Uudistamisen avainkysymykset Ajankohta Alueen rajaus Pääpuulajin valinta Uudistamismenetelmä viljely/luontainen maanmuokkaus puulajeittaiset painotukset ja tuloksen varmistaminen Monimuotoisuus METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 26

27 Alueen rajaus Luontaiset rajat Maisematekijät Säästöpuuryhmät 5 kpl/ha, puun ryhmiin Suojavyöhykkeet vesistöt, pienvedet, avosuot Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 27

28 Alueen rajaus METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 28

29 Uudistamisen avainkysymykset Ajankohta Alueen rajaus Pääpuulajin valinta Uudistamismenetelmä viljely/luontainen maanmuokkaus puulajeittaiset painotukset ja tuloksen varmistaminen Monimuotoisuus METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 29

30 Pääpuulajin valinta Kasvupaikalla parhaiten menestyvä taloudellisesti arvokas puulaji Eri puulajien arvo, % Tukkiosuus Taloud. tulos Kuusi, mänty, rauduskoivu Hies vain turve- ja hienojakoisilla mailla Haapa ja hybridihaapa, pellot ja lehdot Muita luontaisesti syntyneitä aukkoihin Lievä lehtipuusekoitus Koivutukin laatu Alikasvokset Kuusi Mänty Raudus Hies Lähde: Metla/Hynynen ja kantohintatilasto METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 30

31 Pääpuulajin valinta Kuusialikasvoksen elpyminen Pituuskasvu alkaa nopeutua 4 5 vuoden kuluttua Suuri koko/ikä ja nopea kasvu ennustavat hyvää elpymistä Pituus, m Viljelytaimikko Vapautusreaktio 14 v Täysin elpynyt alikasvos Vapauttamaton alikasvos Ikä, vuotta METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 31

32 Uudistamisen avainkysymykset Ajankohta Alueen rajaus Pääpuulajin valinta Uudistamismenetelmä viljely/luontainen maanmuokkaus puulajeittaiset painotukset ja tuloksen varmistaminen Monimuotoisuus METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 32

33 Uudistamismenetelmä Menetelmän valinta Kasvupaikan mukaan Luontainen vain, jos riittävät edellytykset Maalaji ratkaisee muokkauksen Tavoitteena kokonaiskustannuksiltaan edullinen ketju METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 33

34 Uudistamismenetelmän valinta kivennäismailla Maalaji Karkea Keskikarkea Hieno Kuiva kangas Kasvupaikkatyyppi Kuivahko kangas Tuore kangas Lehtom. kangas Mänty Luont./kylvö Muokkaamaton Kuusi Istutus Äestys, laikutus Koivu Mätästys METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 34

35 Maanmuokkaus Kasvupaikalle soveltuva menetelmä äestys laikutus laikkumätästys, ojitusmätästys (säätöauraus, Pohjois-Suomi) Minimoidaan haitat, vesistöt, monimuotoisuus ja maisema Kulotus METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 35

36 Maanmuokkaus Muokkauksen hyödyt Säästää tukkimiehentäin tuhoilta Vähentää myyrätuhoja Vesiensuojelu tärkeää Lähde: Metla/Kinnunen METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 36

37 Uudistamismenetelmä Hakkuut pähkinänkuoressa Hakkuu ennen hyvää siemenvuotta Raivaus - taimettumista haittaava puusto ei pienialaisia riista- ja monimuotoisuuskohteita Vältetään lintujen pesimäaikaa Hakkuutähteiden korjaaminen tuoreista hakkuutähteistä jätetään 1/3 säästö- ja lahopuut jätetään Kantokäsittely METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 37

38 Uudistamisen avainkysymykset Ajankohta Alueen rajaus Pääpuulajin valinta Uudistamismenetelmä viljely/luontainen maanmuokkaus puulajeittaiset painotukset ja tuloksen varmistaminen Monimuotoisuus METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 38

39 Kuusen uudistaminen Kuusi suositellaan uudistettavaksi istuttamalla Maanmuokkauksessa ensisijaisesti kohoumia muodostavia menetelmiä tainta/ha Lähde: Metsä, UPM-Kymmene tiedotuslehti 5/ Taimien kuolleisuus kuusen istutuksessa, % Äestys Laikutus Laikkumätästys Ojitusmätästys METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 39

40 Kuusen uudistaminen Luontaisesti vain, jos taimiainesta on jo runsaasti olemassa Luontaisen uudistamisen edellytyksiä voidaan yrittää parantaa väljennyshakkuulla (jää runkoa/ha) METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 40

41 Männyn uudistaminen Luontaisesti vain kuivahkoilla kankailla läpäisevillä mailla ja vastaavilla soilla hyvät siemenvuodet Kylvö, jos luontainen epävarmaa kylvötiheys vähintään 4000 kohtaa /ha Istutus tuoreilla ja hienojakoisilla kuivahkoilla kankailla sekä varpu- ja puolukkaturvekankailla METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 41

42 Koivun uudistaminen Rauduskoivu istuttamalla lehtomaisille kankaille joilla vesitalous on kunnossa kesäistutus pienillä taimilla Kylvöä ja luontaista voidaan yrittää tuoreilla ja lehtomaisilla kankailla edellyttää hyvää muokkausta ei sovi hienojakoisille routiville maille Hieskoivu tuoretta kangasta vastaaville turv le, jos kuusi ei mahdollinen METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 42

43 Muut puulajit Haapa ja hybridihaapa lehtomaisille kankaille kasvatuksen tavoite ratkaisee menetelmän Visakoivu ja muut erikoispuut, tosi harrastajille tammi, jalavat, lehmus vaativat nuorena tungosvaiheen saarni ja tervaleppä arkoja hallalle lehtikuusi rinnastetaan kotimaisiin puulajeihin Muut erikoispuut yksittäisinä metsänreunoilla METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 43

44 Uudistamisen varmistaminen Taimikon tarkastus Pintakasvillisuuden torjunta Perkaus 2 v METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 44

45 Tuhojen torjunta Tukkimiehentäi Juurikääpä Hirvieläimet Myyrät Muut tuhon aiheuttajat METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 45

46 Uudistamisen avainkysymykset Ajankohta Alueen rajaus Pääpuulajin valinta Uudistamismenetelmä viljely/luontainen maanmuokkaus puulajeittaiset painotukset ja tuloksen varmistaminen Monimuotoisuus METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 46

47 Monimuotoisuus Laho- ja säästöpuut Lehtipuut Lehdot Elinympäristöt Liekit = palanut puu = kulotus Vesien suojelu METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 47

48 Metsän uudistaminen METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 48

49 Maanmuokkaus Muokkauksen hyödyt Taimia, kpl /ha Muokkauksen vaikutus taimettumiseen Edistää luonnontaimien syntymistä Parantaa maan lämpötilaa, kosteusolosuhteita, kasvien ravinteiden saantia ja siten taimien alkukehitystä Lähde: Metla/Valtanen METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 49

50 Maanmuokkaus Muokkauksen hyödyt Vähentää muun kasvillisuuden aiheuttamaa kilpailua Vähentää viljelytaimien kuolleisuutta Helpottaa viljelytyötä Lähde: Metla/Valtanen METSÄNUUDISTAMINEN Tapio 2/01 50

51 Taimikonhoito Tausta Tavoitteet Avainkysymykset TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 51

52 Tausta Taimikonhoitoala* ha, * Sis. nuoren metsän kunnostuksen Valtio Teollisuus Yksityiset Lähde: Metla Kemera-rahoitteinen nuoren metsän hoito ha ha Tavoite ha TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 52

53 Tiheyden ja puulajisuhteiden säätely kasvatettava puusto menestyy ensiharvennus kannattaa Optimi puuston määrän, kasvunopeuden ja laadun välillä yksi taimikonhoitokerta tiheys hoitaa laatua Taimikonhoito = perkaus ja harvennus Tavoitteet VT-männikkö Tulot ensiharvennuksessa, mk/ha Hoitamaton (12 m) (14 m) - Hoidettu Hakkuutulot Korjuukustannukset Nettotulot Lähde: Metla TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 53

54 Avainkysymykset Reikäperkaus Ajankohta Tuhot Viivästynyt taimikonhoito nuoren metsän hoito energiapuun korjuu Luonnonhoito TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 54

55 Reikäperkaus Metsänuudistaminen taimikon varhaishoito Tavoitteena yksi taimikonhoitokerta Reikäperkaus Taimikonhoito Tapio 2/01 55

56 Reikäperkaus Poistetaan pienestä taimikosta kasvatettavien puiden kehitystä haittaava vesakko (etäisyys < 0,5 1 metriä taimesta). Koivun kantovesat männyn taimikossa Lähde: Metla TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 56

57 Avainkysymykset Reikäperkaus Ajankohta Tuhot Viivästynyt taimikonhoito nuoren metsän hoito energiapuun korjuu Luonnonhoito TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 57

58 Mäntyvaltaiset taimikot Ajankohta Harvennus Valtapituus kpl/ha Etelä-Suomi 5 8 m Pohjois-Suomi 3 6 m Laatukasvatuksessa ja hirvituhoriskialueilla a. harvennus tai b. harvennus kahdessa vaiheessa Kylvötuppaaseen vain yksi taimi TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 58

59 Ajankohta - Mäntyvaltaiset taimikot Kiertoajan tulot ja kustannukset VT-männikössä mk/ha Hoidettu Hoitamaton tulot kustannukset tulot kustannukset Taimikonhoito Ensiharvennus Toinen harvennus Päätehakkuu Lähde: Metla TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 59

60 Ajankohta - Kuusivaltaiset taimikot Harvennus Valtapituus kpl/ha Etelä-Suomi 4 5 m Pohjois-Suomi 2 5 m Tiheä verhopuusto poistetaan kahdessa vaiheessa. Osa verhopuista voidaan kasvattaa kuitupuiksi ja parhaat rauduskoivuverhopuut tukkipuiksi. TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 60

61 Ajankohta Kuusivaltaiset taimikot Puuntuotosta lisäävät rauduskoivusekoitus (< 25 %) sekä ylispuina kasvatettavat raudus- ja hieskoivut m³/ha Kokonaistuotos Kuitupuu Tukkipuu 0 ku 100% ku 75% + ko 25% Lähde: Metla TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 61

62 Koivuvaltaiset taimikot HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET Ajankohta Harvennus, raudus Valtapituus kpl/ha Etelä-Suomi 5 8 m Pohjois-Suomi 3 7 m Harvennus, hies Etelä- Suomi 5 8 m Pohjois-Suomi 3 7 m Erittäin tiheät, luontaisesti syntyneet koivikot 2 vaiheessa, ensimmäinen 2 3 m TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 62

63 Avainkysymykset Reikäperkaus Ajankohta Tuhot Viivästynyt taimikonhoito nuoren metsän hoito energiapuun korjuu Luonnonhoito TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 63

64 Mäntyvaltaiset taimikot Tuhojen ehkäisy Kaarnakuoriaiset Läpimitaltaan yli 5 cm puun hakkuu kesällä Punalatikka Kasvatus tiheänä, typen lisäys Kuusivaltaiset taimikot Halla Suojaava verhopuusto Koivuvaltaiset taimikot Hirvieläimet Harvennus lievemmin, jätetään muitakin puulajeja tai harvennus myöhemmin TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 64

65 Avainkysymykset Reikäperkaus Ajankohta Tuhot Viivästynyt taimikonhoito nuoren metsän hoito energiapuun korjuu Luonnonhoito TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 65

66 Viivästynyt taimikonhoito Nuoren metsän hoito on Kemera-työmuoto - taimikonhoito, nuoren kasvatusmetsän harvennus sekä pystykarsinta Riukuuntunut nuori kasvatusmetsä kuntoon ennen varsinaista ensiharvennusta 8 12 m puusto tiheyteen kpl/ha hoidetussa ensiharvennus myöhemmin, ainespuuta runsaasti ja korjuu halvempaa puu helpommin markkinoille. TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 66

67 Viivästynyt taimikonhoito Energiapuun korjuu, kun myyntikelpoisen ainespuun määrä alhainen runkoluku korkea poistettavien puiden elävän latvuksen osuus pieni. Korjuuta ja haketusta tuetaan valtion varoin energiapuu voi alentaa epäsuorasti metsänhoitokustannuksia. TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 67

68 Avainkysymykset Reikäperkaus Ajankohta Tuhot Viivästynyt taimikonhoito nuoren metsän hoito energiapuun korjuu Luonnonhoito TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 68

69 Luonnonhoito Taimikonhoidossa luodaan eri puulajien esiintymiseen perustuvat edellytykset monimuotoisuuden huomioon ottamiselle jatkuvuus Säästetään monimuotoisuudelle tärkeät puut vähäinen lehtipuusekoitus puumaiset katajat lahopuu. TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 69

70 Taimikonhoito Reikäperkaus Ajankohta Tuhot Viivästynyt taimikonhoito nuoren metsän hoito energiapuun korjuu Luonnonhoito TAIMIKONHOITO Tapio 2/01 70

71 Kasvatushakkuut Tausta Tavoitteet Avainkysymykset KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 71

72 Kasvatushakkuut Tausta Vuosina keskimäärin ha/v hakkuupinta-alasta 60 % markkinapuusta % VMI 8 mukaan kasvatushakkuiden tarve lähes kaksinkertainen ensiharvennusten tarve yli kaksinkertainen KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 72

73 Tavoitteet Kasvutilan, valon, veden ja ravinteiden saannin säätely Puuston elinvoimaisuus Monimuotoisuuden hoito Kasvun ohjaaminen Käyttöpuun määrä ja tulot Laatu, järeys, kiertoaika KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 73

74 Avainkysymykset Ajoitus Ensiharvennukset Puuvalinta Harvennusmallien soveltaminen Tuhot ja niiden torjunta KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 74

75 Ajoitus Ennen kuin puiden latvukset supistuvat liikaa Elävä latvus vähintään mänty 40 % koivu 50 % kuusi 60 % m³/ha Lähde:Hynynen 1998 KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 75

76 Avainkysymykset Ajoitus Ensiharvennukset Puuvalinta Harvennusmallien soveltaminen Tuhot ja niiden torjunta KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 76

77 Ensiharvennus Taimikonhoito!! Taloudellinen hyödyntäminen alkaa Tilaa tulevaisuuden arvopuille Turvataan tuottavuus KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 77

78 Ensiharvennus Kun valtapituus on metriä Taimikkona hoidetun metsikön keskiläpimitta on silloin cm Suhteellinen hakkuukustannus, 11 cm = 100 d 1,3 m cm KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 78

79 Ensiharvennus Perusta luodaan taimikonhoidossa Tiheys taimi- Männikkö (VT) Kuusikko (MT) konhoidon Valtapituus, metriä jälkeen kpl/ha Suositus Takaraja Suositus Takaraja Rauduskoivikko (OMT) Hieskoivikko (turvemaa) KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 79

80 Avainkysymykset Ajoitus Ensiharvennukset Puuvalinta Harvennusmallien soveltaminen Tuhot ja niiden torjunta KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 80

81 Puuvalinta Suositaan kasvupaikalla parhaiten menestyviä, taloudellisesti arvokkaimpia puulajeja kuusi valintatilanteessa? Karuimpia kasvupaikkoja lukuun ottamatta lievä lehtipuusekoitus KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 81

82 Kaksijaksoisen metsän kasvatus m Harventamaton Harvennettu Harventamaton Harvennettu Koivun kasvu Kuusen kasvutappio Lehto ku 21v/ko 18 v MT ku 26/ko 48 v Metla: MTA 763 KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 82

83 Avainkysymykset Ajoitus Ensiharvennukset Puuvalinta Harvennusmallien soveltaminen Tuhot ja niiden torjunta KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 83

84 Harvennusmallit 24 Puulajeittain Kasvupaikoittain Pohjapinta-ala, m²/ha Puusto suositellaan harvennettavaksi Kasvamaan jäävä puusto harvennuksen jälkeen keskimäärin Valtapituus, m KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 84

85 Harvennusmallien soveltaminen 28 Tuoreen kankaan männiköt (khl 02 ja 03) Etelä-Suomi / korjuujäljen tarkastus (n=85) Pohjapinta-ala, m²/ha Mitatut ppa Suosituksen yläraja Suosituksen alaraja MMM:n päätös (Mitatut ppa) Valtapituus, m KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 85

86 Runkolukumuunnokset Pohjapinta-alatavoite muunnetaan runkolukutavoitteeksi liitetaulukon 8a avulla Muunnos edellyttää keskiläpimitan selvittämistä KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 86

87 Pohjapinta-alasta runkoluvuksi Pohja- Keskiläpimitta, pohjapinta-alalla painotettu, cm pinta ala Keskiläpimitta, aritmeettinen, cm m² 8,6 9,6 10,8 11,8 12,8 13,8 14, KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 87

88 Puulaji HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET Runkolukusuositukset Pieniläpimittaiset (<13 cm) ensiharvennusmetsiköt, Etelä-Suomi Kasvupaikkatyyppi Valtapituus alle 12 m yli 12 m Tavoiterunkoluku ensiharvennuksen jälkeen, kpl/ha Mänty Tuore kangas Kuivahko kangas Kuiva kangas Kuusi Lehtomainen kangas Tuore kangas Rauduskoivu Lehtomainen kangas Tuore kangas Hieskoivu Lehtomainen kangas tai vastaava Tuore kangas Jos harvennus välttämätön < 10 m pituudessa, korotetaan lukuja kpl/ha KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 88

89 Runkolukumuunnokset Koneellinen hakkuu Pohja- Keskiläpimitta, pohjapinta-alalla painotettu, cm pinta ala Keskiläpimitta, aritmeettinen, cm m²/ha 12,8 14,8 16,9 19,1 21,1 23,2 25,3 27,3 Runkoja 11 metrin puoliympyrällä, kpl KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 89

90 Ppa-harvennusmallista johdettu runkolukusuositus Työpisteestä ajouran keskeltä mitattu säteeltään 11-metrinen puoliympyrä 35 Runkoja työpisteessä kpl Kuusi, lehtomainen Kuusi, tuore Mänty, tuore Mänty, kuivahko Mänty, kuiva Valtapituus m KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 90

91 Avainkysymykset Ajoitus Ensiharvennukset Puuvalinta Harvennusmallien soveltaminen Tuhot ja niiden torjunta KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 91

92 Tuhot ja niiden torjunta Kasvatushakkuut Tuhosienet Hyönteiset Korjuuvauriot jäävä puusto maaperä KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 92

93 Juurikääpä Kuusen tyvilaho, männyn tyvitervastauti Leviäminen kesähakkuiden kantopinnat juurenniskavauriot juuriyhteydet Säilyy kannoissa vuotta KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 93

94 Juurikäävän torjunta Riskialueet Kaakkois-Suomi Kantokäsittely touko-lokakuun loppu erityisesti riskialueen terveissä kuusikoissa turv la ei tarpeen metsitetyt kuusipellot erityisen alttiita Torjunta vähentää juurikäävän lisääntymistä kohteilla, joilla sitä jo esiintyy. KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 94

95 Tavoitteet Puiden kasvutilan, valon, veden ja ravinteiden saannin säätely Puuston elinvoimaisuus Monimuotoisuuden hoito Kasvun ohjaaminen Käyttöpuun määrä ja tulot Laatu, järeys, kiertoaika KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 95

96 Kasvatushakkuut Uutta/muuttunutta Havainnollistaminen, kuvat ym. Uudistuskypsien metsien harvennuksien hillintä Väljennyshakkuu Taimikonhoidon tärkeyden korostus Koivuylispuusto, kuusialikasvos ja sekametsä Juurikäävän torjunta, kartta Suometsien harvennukset Erikoispuulajien hoito Kasvatushakkuiden määritelmät Ensiharvennuksen ajankohta Harvennusmallit, merkintätapa Liitteen 8a, pieniläpimittaisten (< 13 cm) metsiköiden tavoiterunkoluvut 8b ja 8c aputaulukot runkolukumuunnoksia varten Harvennusraja Puuntuotos <-> kannattava harvennus KASVATUSHAKKUUT Tapio 2/01 96

97 Kunnostusojitus ja suometsien hoito Tausta Tavoitteet Avainkysymykset KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 97

98 Tausta Puustosta soilla 20 % Kasvusta 23 % Hakkuukertymästä 14 % -> 20 % Nuorien kasvatusmetsien osuus yli 50 % Ojitettu 4,7 milj. ha KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 98

99 Tavoite Kasvun ylläpito Kunnostus vuoden välein hehtaaria/vuosi Kokonaisvaltainen suunnittelu, neuvonta ja toteutus KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 99

100 Kohteet Avainkysymykset Kokonaissuunnittelu Suometsien hoidon erityispiirteet Vesiensuojelu Luonnonhoito KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 100

101 Kohteet Puusto Kuvastaa kasvupaikan puuntuotoskykyä Pitää vesitaloutta tasapainossa Vaikuttaa kunnostusojituksen ajankohtaan Ensisijalla runsaspuustoiset alueet harvennuksen jälkeen KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 101

102 Kohteet Kasvupaikka Lämpösumma > 750 d.d. Taimikot - Alle 860 d.d.:n alueella vähintään puolukkaturvekangas II :n tasoa (VSR) - Etelä-Suomessa vähintään varputurvekangas I:n ravinteisuustasoa (IR,TR) KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 102

103 Kohteet Avainkysymykset Kokonaissuunnittelu Suometsien hoidon erityispiirteet Vesiensuojelu Luonnonhoito KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 103

104 Kokonaissuunnittelu Hakkuut ja hoitotyöt kalliita Kulkuolot huonot Käyntikerrat vähenevät Työkokonaisuudet suurenevat Kustannustehokkuus paranee Metsänomistajien palvelu paranee KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 104

105 Avainkysymykset Kohteet Kokonaissuunnittelu Suometsien hoidon erityispiirteet Vesiensuojelu Luonnonhoito KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 105

106 Suometsien hoidon erityispiirteet Hieskoivu Harvennusten voimakkuus Alikasvokset Ravinneasiat Uudistaminen KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 106

107 Uudistamismenetelmän valinta turv la Kuivatusaste Ojikko-muuttuma Turvekangas 4-5 Ravinteisuustaso 1-3 Mänty Kuusi Koivu Luontainen Istutus/kylvö Muokkaamaton Laikutus Mätästys KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 107

108 Avainkysymykset Kohteet Kokonaissuunnittelu Suometsien hoidon erityispiirteet Vesiensuojelu Luonnonhoito KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 108

109 Kunnostusojitus ja vesiensuojelu Ojaeroosio vähäiseksi Kiintoaineen vähentäminen ennen vesistöä Sovelletaan eri menetelmiä Vesiensuojelusuunnitelma KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 109

110 Avainkysymykset Kohteet Kokonaissuunnittelu Suometsien hoidon erityispiirteet Vesiensuojelu Luonnonhoito KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 110

111 Luonnonhoito Pienialaiset korpinotkot kunnostamatta Tärkeät elinympäristöt (metsälaki, luonnonsuojelulaki) Toiminta suojelualueiden läheisyydessä Ennallistaminen/uhanalaiset suotyypit KUNNOSTUSOJITUS Tapio 2/01 111

112 Metsämaan ravinteisuuden hoito Kasvatuslannoitus Lannoituksen kannattavuus Terveyslannoitus Vesiensuojelu lannoituksessa Kokopuun ja energiapuun korjuu RAVINTEISUUDEN HOITO Tapio 2/01 112

113 Kasvatuslannoitus Tavoitteena puuntuotannon lisääminen Parhaat kohteet: keskinkertainen viljavuus keski-ikäinen puusto Puusto kunnossa ja soilla myös kuivatus kunnossa Pääravinteiden lisäystä RAVINTEISUUDEN HOITO Tapio 2/01 113

114 Lannoituksen kannattavuus Suomensalpietari, 8 vuotta 30 Sisäinen korko, % Puuston ikä, v. Mänty, kuivahko kangas Mänty, tuore kangas Kuusi, tuore kangas Kuusi, lehtomainen RAVINTEISUUDEN HOITO Tapio 2/01 114

115 Terveyslannoitus Korjataan maan ravinneoloja Elvytetään puustoa Turvemaat, ilmansaastealueet, kaskialueet Oireet näkyy puustossa, analyysit Kali, fosfori ja boori RAVINTEISUUDEN HOITO Tapio 2/01 115

116 Vesiensuojelu lannoituksessa Levitys sulaan maahan Suojavyöhykkeet Tasaisuuden ja tarkkuuden seuraaminen Suositeltuja lannoitteita ja määriä Pohjavesialueet RAVINTEISUUDEN HOITO Tapio 2/01 116

117 Kokopuun ja energiapuun korjuu Oksien ja neulasten mukana 2 4-kertainen ravinnemäärä Kuivat/tuoreet hakkuutähteet Kolmasosa tuoreista hakkuutähteistä jätetään Ei kokopuukorjuuta karuilta kasvupaikoilta tai kasvuhäiriöalueilta RAVINTEISUUDEN HOITO Tapio 2/01 117

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain Metsätieteen aikakauskirja / Timo Penttilä, Hannu Hökkä ja Raija Laiho Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä e e m t a Tausta Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Lisätiedot

Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...

Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus... SISÄLLYS Vierimetsän uudistaminen......................... 5 Vierimetsän taimikonhoito......................... 6 Vierimetsän puuston ensiharvennus................. 6 Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...........

Lisätiedot

Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys

Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys Jaana Luoranen, Metsäntutkimuslaitos Konetaimi: koneistutuksen taimituotanto- ja huoltoketju Maanmuokkaus: tavoitteet Metsänuudistamisen onnistumisen

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sanna Kittamaa ja Markku Saarinen Luonnonhoitohankeraportti 2015 {

Lisätiedot

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metlan työraportteja 289: 129 134 14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Timo Saksa Tiivistelmä Laajamittainen kantojennosto

Lisätiedot

jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille

jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille T urvetuotantoalueiden jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille Maanomistaja päättää suonpohjien käytöstä Tärkeät sopimukset ja dokumentit Jälkikäytön suunnittelu Metsänkasvatus Viljely Kosteikot Muut

Lisätiedot

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 29. MAALISkuuta 2012 Nro 6 www.metsalehti.fi Hakevuori odottaa Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Ajankohtaista: Jalostettu

Lisätiedot

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU Tule tutustumaan ja virkistäytymään Suomenlahden rannikon luonnon, kulttuurin ja merellisten nähtävyyksien pariin Santalahden luontopolulle! Toivotamme tervetulleiksi tälle luontopolulle kaikki, jotka

Lisätiedot

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

SUOMEN LUONTAISIA PUULAJEJA

SUOMEN LUONTAISIA PUULAJEJA SUOMEN LUONTAISIA PUULAJEJA UPM Metsä 1 Suomen luontaisia puulajeja Tällä kertaa esittelemme julisteessa ja opasvihkosessa Suomen metsissä luontaisesti kasvavia yleisimpiä puulajeja. Metsätalous maassamme

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I 1 Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I Immalanjärvi Imatran kaupungin juomavesi- ja virkistyslähde Saimaan ja Vuoksen tuntumassa 1. Salpausselän kupeessa

Lisätiedot

ekologisesti SIVUT 12 15

ekologisesti SIVUT 12 15 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2014 Ponssen koneet toimivat tehokkaasti ja ekologisesti SIVUT 12 15 Alajärvellä sahataan vauhdilla 8 Puukauppaa laajalla alueella 17 Teerikannoissa myönteistä kehitystä.

Lisätiedot