Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu"

Transkriptio

1 Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu Resurssiviisaus on keino vastata ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen tavalla, joka tukee kuntia ja kaupunkeja vahvistamaan aluetaloutta, kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Sitra ja Jyväskylän kaupunki ovat kehittäneet toimintamallia Kohti resurssiviisautta hankkeessa vuoden ajan. Hankkeessa on osoitettu erilaisten pilottien ja selvitysten avulla uusia toimintatapoja, joiden avulla voidaan vahvistaa aluetaloutta, kestävää elinkeinotoimintaa ja hyvinvointia entistä vähemmillä haitallisilla ympäristövaikutuksilla. Jyväskylässä ideoituja ja kokeiltuja ratkaisuja tullaan jatkossa hyödyntämään kansallisesti. Nyt Sitra hakee edelläkävijäkaupunkeja pilotoimaan resurssiviisaus-toimintamallia. Toimintamallin avulla kaupungit pystyvät vastaamaan yleisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja parantamaan valmiuksia turvatakseen toimintaedellytykset myös tulevaisuuden lainsäädännön ja velvoitteiden edessä. Ennen kaikkea kyse on edelläkävijäkaupungeista, jotka rakentavat pitkän aikavälin kestävän hyvinvointipolitiikan maapallon kantokykyjen rajoihin sopeutuvaksi. Resurssiviisas ja kestävää hyvinvointia luova kaupunki rakentuu kolmen tavoitteen varaan; ei ylikulutusta ei jätettä ei ilmastopäästöjä. Maapallon kantokyvyn rajoihin perustuva kaupunki ei kuitenkaan tarkoita nuukuutta ja elämänlaadusta tinkimistä. Resurssiviisaus on ennen kaikkea olemassa olevien resurssien järkevämpää käyttöä, osaoptimoinnista kokonaisvaltaiseen ja systeemiseen ajatteluun siirtymistä sekä nykyisten toimintatapojen haastamista kohti elinvoimaisempaa, osallistuvampaa ja viihtyisämpää kaupunkia. Toimintamallin tarkoituksena on rakentaa kaupunkien strateginen kehittäminen, elinvoimaisuus ja hyvinvointi maapallon kantokyvyn rajat huomioivaan hiilineutraaliin kiertotalouteen. Vastaaville ratkaisuille on kasvava tarve kaikkialla, globaalisti. Alueet ja yhteisöt jotka kykenevät näitä tuottamaan ovat referenssikohteita, jotka edustavat resurssiviisautta ja monistettavia cleantech- tai hyvinvointiratkaisuja. Toimintamallia lähdetään levittämään keväällä 2015 suomalaiskaupunkeihin ja rakentamaan kansallista kaupunkiverkostoa. Tähän ensimmäisen aallon pilottiin liittyy mukaan myös resurssiviisauden kansallinen koordinaattori, joka jatkaa toimintamallin operaattorina Sitran hankkeen päättyessä kesällä Jatkossa kansallinen koordinaattori tukee kaikkia niitä kaupunkeja, jotka ovat sitoutuneet toimintamallin käyttöön. Ensimmäisen aallon kaupungit lähtevät rakentamaan pitkän aikavälin resurssiviisaus-tiekarttaa ja pilotoimaan resurssiviisasta kaupunkikehittämistä uusilla toimintatavoilla. Toimintamalli rakentuu viidestä moduulista; nykytilan kartoitus, tiekartan laadinta ja toimeenpano, jonka jälkeen kaupunki saa jäsenoikeuden kansalliseen verkostoon ja

2 julkispalveluihin. Kansallisen koordinaattorin palveluihin kuuluvat mm. viestintä, benchmarking, seminaarit, pääindikaattorien laskenta ja vuosiseurannan kokoaminen. Kaupungin käynnistettyä toimintamallin mukaisen työn organisoinnin on sillä oikeus toimintamallin brändin* ja siihen liittyvien tunnusten käyttöön kaikessa viestinnässä ja sidosryhmätyössä. Lisäksi kaupunki saa osallistumisoikeuden verkoston palveluihin, työkaluihin, vertaisverkostoon ja tapahtumiin. (*Toimintamallin brändäys ja tuotteistaminen valmistellaan keväällä 2015 yhteistyössä Sitran, pilottikaupunkien sekä kansallisen koordinaattorin kanssa.) Toimintamalli ja sen käyttöä tukeva kansallinen verkosto vastaavat osaltaan myös Työ- ja elinkeinoministeriön 2014 käynnistämään kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toimenpiteeseen luoda alueille resurssiviisauden toimintamalli. Toimintamallin ensimmäisen aallon pilotti on kaupungeille maksuton. Kaupungilta edellytetään kuitenkin tarvittavien henkilöresurssien osoittamista toimintamallille. Arviot tarvittavasta henkilötyöpanoksesta on kuvattu tarkemmin alla. Toimintamallin operointi ja verkoston koordinointi siirtyy kesällä 2015 julkisen rahoituksen turvin perustettavalle kansalliselle koordinaattorille. Tulevien vuosien aikana toimintamallille pyritään löytämään uusia rahoitus- ja ansaintamalleja, joilla katetaan toimintamallin operoinnista ja koordinoinnista aiheutuvia kuluja, sekä turvataan palvelut toimintamallia soveltaville kunnille ja kaupungeille. Kevään 2015 aikana keskustellaan kaupunkien kanssa lisäksi mahdollisuudesta rahoittaa koordinointityötä osin kaupunkien nimellisillä vuosijäsenmaksuilla vuodesta 2016 alkaen. Prosessin kulku ja aikataulu Toimintamalliin sitoutuminen ja sen käyttöönotto edellyttää asian valmistelua kaupungeissa ja yhteistyötä Sitran sekä muiden osapuolien ( koordinaattori ) kanssa. Kun varsinainen toimintamallityö käynnistyy, mukaan liittyvät fasilitaattorikonsultti sekä mm. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) asiantuntijat. Ensimmäiseen aaltoon otetaan mukaan kolme kaupunkia. Kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Forssa, Lappeenranta, Lahti, Pori ja Turku. Haluamme varmistaa, että ensimmäiseen aaltoon osallistuu aidosti sitoutuneita kaupunkeja. Siksi edellytämme seuraavia toimenpiteitä kaupungeilta (erillinen hakemuspaperi liitteenä); Valmisteluvaihe (ennen toimintamallin mukaisen työn organisointia) 1. Kaupunginhallituksen/-valtuuston päätös käynnistää resurssiviisaustyö ja sitoutuminen toimintamallin käyttöönottoon Allekirjoittamalla sitoumuksen kunta/kaupunki sitoutuu käynnistämään toimintamallin mukaisen työn organisoinnin ja saavuttamaan pitkän aikavälin resurssiviisaustavoitteet (ei ylikulutusta, ei jätettä, ei kasvihuone-kaasupäästöjä) viimeistään vuoteen 2050 mennessä, sekä erikseen asetettavat välitavoitteet (esim. 80 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennykset vuoteen 2030 mennessä). 2. Yhdyshenkilön (ja varahenkilöiden) nimeäminen Yhdyshenkilöt koordinoivat toimintamallityötä kaupungissa ja toimivat yhteistyössä kansallisen koordinaattorin kanssa (esim. raportointi, tiedotus, tilaisuuksien järjestäminen jne.).

3 Yhdyshenkilöiden tulee tuntea kaupungin kestävän kehityksen strategiat (tai vastaavat toimenpiteet) sekä ymmärtää niiden rooli alue- ja elinkeinokehittämisessä. Yhdyshenkilön arvioitu henkilötyöpanos kolmessa ensimmäisessä moduulissa (ja kevään 2015 aikana) on noin 10 henkilötyöpäivää (10 htp). 3. Vuoropuhelu Sitran ja koordinaattorin kanssa Vaiheessa yhdyshenkilö valmistelee yhdessä koordinaattorin kanssa nykytilan kartoitusta (resurssiviisaus indikaattorien laskenta), aikatauluttaa Tiekartta-vaiheen sekä kokoaa tiekarttatyöpajan työryhmän. Lisäksi kerätään kaupungin lähtötilannetta kuvaavat, olemassa olevat energia-, ilmasto-, ympäristö- ja kestävän kehityksen (yms.) strategiat, tavoitteet ja toimenpiteet. Yhteenvetoraportti (3-5 sivua) toimitetaan koordinaattorille ja Sitraan hyvissä ajoin ennen tiekarttatyöpajaa. Toimintamallin moduulien mukainen työ Toimintamalli muodostuu viidestä moduulista, jotka kuvataan yleisellä tasolla alla. Valmisteluvaiheen ja kolmen ensimmäisen moduulin läpivienti kestää noin kuusi kuukautta. Moduulien suorittamisen jälkeen kaupunki sertifioidaan osaksi kaupunkiverkostoa, ja se saa käyttöönsä verkoston edut ja palvelut. Ensimmäisen aallon kaupunkien sertifiointitilaisuus järjestetään Sitran ja Jyväskylän hankkeen päätösseminaarin yhteydessä kesäkuussa I Nykytilan kartoitus Moduulissa lasketaan ja selvitetään resurssiviisauden johtamisen indikaattorit kaupungin osalta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Vaiheen kesto 4-6 viikkoa. Tavoite Indikaattori Ei päästöjä Käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt [t CO2 ekv/as] Ei jätettä Materiaalihäviöt [t] = virrat kaatopaikalle + uusiutumattomien poltto + loppusijoitettavien jätteiden vienti Ei ylikulutusta Ekologinen jalanjälki [gha/as] (laskenta tehdään neljän vuoden välein) Raaka-aineiden kulutus (RMC) / asukas [t/as] (laskenta tehdään neljän vuoden välein, aluetaso) selvitetään mahdollisuuksien mukaan Biokapasiteetti [gha] (laskenta tehdään neljän vuoden välein) Kestävä Koettu hyvinvointi (THL:n ATH-tutkimus, WHOQOL-8) elinvoimaisuus selvitetään mahdollisuuksien mukaan Työllisyys selvitetään mahdollisuuksien mukaan

4 BKT selvitetään mahdollisuuksien mukaan II Tiekartta Kaksipäiväisessä tiekarttatyöpajassa laaditaan 2030/2050 tiekartta kaupungille, johon kirjattavien toimenpiteiden avulla kaupunki saavuttaa pitkällä aikavälillä kolme resurssiviisauden periaatetta; ei ylikulutusta, ei hukattua jätettä, ei kasvihuonekaasupäästöjä. Tiekartan laadintaa ja toimeenpanoa varten muodostetaan noin 30 henkilön työryhmä. Osallistujia kerätään kaikilta kolmelta sektorilta ( ). Tiekarttatyöryhmän osallistujien arvioitu henkilötyöpanos on neljä henkilötyöpäivää (4 htp). Lisäksi tiekarttatyöpajaan kutsutaan arviointiryhmä (esim. kaupunginjohtaja, elinkeinojohtaja, kehittämisyhtiön toimitusjohtaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja, alueen yrittäjäjärjestö), jonka työpanos yhteensä 0,5 htp/jäsen. Kaupunkiorganisaation osallistujat tiekarttatyöryhmässä edustavat keskeisiä palvelualueita, liikelaitoksista ja muita yksiköitä, kattaen koko kaupunkikonsernin. Henkilöiden valinnassa tulee painottaa henkilöitä, jotka kykenevät ja haluavat viedä tiekartan osaksi organisaationsa strategiaa ja toimeenpanoa. Työryhmä muodostetaan yhdessä kaupungin, Sitran ja fasilitaattorin kanssa. Infotilaisuus (maaliskuu) 0,5 htp Tiekarttatyöpajat I ja II (huhti-toukokuu) yhteensä 2 htp Ennakko- ja välitehtävät yhteensä 1 htp tiekartan toimenpiteiden jalkauttamisen suunnittelu (toukokuu) 0,5 htp III Toimeenpano (kesän jälkeen yhdessä koordinaattorin kanssa, ei kuulu kevään pilottiin) Toimeenpano-moduuli on toimintamallin keskeinen vaihe. Tavoitteena on jalkauttaa tiekartta ja sen mukaiset toimenpiteet kaupungin strategiaan, yksiköihin/palvelualueisiin/liikelaitoksiin (tmv.) ja muihin keskeisiin työjärjestystä ja toimintakulttuuria määritteleviin toimintaohjelmiin. Toimeenpano-moduulia kehitetään yhdessä Sitran, Jyväskylän kaupungin ja fasilitaattorin kanssa 6/2015 asti. Parhaat käytännöt ja toimintatavat ovat jatkossa käytettävissä muissa kaupungeissa. Toimeenpano-moduulia ei toteuteta kevään pilotissa. Kaupunki sitoutuu käynnistämään toimeenpanoon yhdessä kansalllisen koordinaattorin kanssa vuoden 2015 aikana määriteltävien toimenpiteiden mukaisesti. Toimenpide Käytännössä esimerkiksi Integrointi pitkän resurssiviisaustiekartan vieminen osaksi kaupunkistrategiaa tähtäimen suunnitteluun palvelualueiden (tms.) omat toimintasuunnitelmat Kaupungin sisäinen organisoituminen kaupungin agendaryhmän perustaminen, jossa edustettuna keskeiset yksiköt, liikelaitokset tms. Päätöksenteon tuen päätösasiakirjamallit, liikennevalo arviointimallit tms. työkalut Toimenpiteistä hankkeiksi tiekartan toimenpiteisiin tarttuminen ja niiden rahoitus- ja yhteistyömahdollisuudet kaupunki osoittaa paikallisen menettelytavan hankkeiden katalysoimiseksi ja edistää public-private-partnerships malleja Indikaattorien implementointi resurssiviisaustavoitteiden ja indikaattorien integrointi päätöksentekoon, johtamisen ja järjestelmiin raportointi Osallistamiskanavat kaupunki osoittaa paikallisen menettelytavan kokeilujen ja asukkaiden osallistamiseksi ja resurssiviisauden edistämiseksi

5 Hankinnat kaupunki osoittaa paikalliset menettelyt kestävien hankintojen osalta ja edistää uusien kestävien mallien käyttöönottoa cleantech-hankintaperiaatteen edistäminen Viestintäkanavien kehittäminen ja resurssiviisausviestintä henkilöstölle: intra, henkilöstökirjeet, logot, sisäinen kieli ja identiteetti perustaminen asukkaille: asukasfoorumit, asukaslehdet, digi-alustat, paikallisagendat yrityksille: aamiaistilaisuudet, poikkialaiset seminaarit (ml. kehittämisyhtiöt, elinkeinoelämä, järjestöt, oppilaitokset) Kuva 4: Toimeenpanovaiheen esimerkkitoimenpiteitä. Toimeenpanovaiheen toteutus paikallisesti. IV Verkostojäsenyys (konseptoitu ja organisoitu verkosto käynnistyy syksyllä 2015) Kaupungin osoitettua moduulien I III mukaisen työn organisoinnin on sillä oikeus toimintamallin brändin ja siihen liittyvien tunnusten käyttöön kaikessa viestinnässä ja sidosryhmätyössä. Kaupunki saa osallistumisoikeuden kansallisen koordinaattorin ylläpitämiin ja tarjoamiin palveluihin, työkaluihin, vertaisverkostoon ja tapahtumiin. Kaupunki voi osoittaa haluamansa henkilöt osallistujiksi verkoston toimintaan (tilaisuudet & seminaarit) ja viestinnän vastaanottajiksi. V Seuranta & raportointi Moduulissa kaupunki raportoi vuoden loppuun mennessä vuosikellomaisesti paikallisen resurssiviisaustyön ja toimenpiteiden edistymisestä, sekä tulevista toimenpiteistä. Kansallinen koordinaattori laskee vuosittain resurssiviisausindikaattorit kaupungeille ja toimittaa vuosittaisen yhteenveto- ja benchmark-raportin indikaattorien ja vuosikelloraporttien pohjalta. Kaupunki toimittaa vuosittain oman yhteenvetoraportin (noin 5-10 sivua) koordinaattorille sovittuun päivämäärään mennessä. Miksi kaupunkinne kannattaa lähteä mukaan resurssiviisaustyöhön? Resurssiviisaan toimintamallin ja verkoston kautta kaupunki saa työkaluja ja keinoja uusiutumiskykyisen kestävän elinkeino- ja hyvinvointipolitiikan tekemiselle. Toimintamalli tarjoaa kansallisesti harmonisoidun kestävän kehityksen johtamismallin (logiikka, komponentit, indikaattorit), joka on integroitavissa olemassa oleviin ilmasto-, ympäristö- ja/tai energiaohjelmiin tai otettavissa käyttöön uutena ohjelmakokonaisuutena. Toimintamalli tarjoaa rakenteen ja systemaattisuuden kestävän kehityksen ja kestävän elinkeinopolitiikan johtamiseksi. Osana toimintamallia muodostuu kansallinen tuki- ja vertaisverkosto, jonka palveluihin saavat oikeuden kaikki toimintamalliin sitoutuneet edelläkävijäkaupungit. Kansallisen verkoston kautta kaupungeilla on saatavillaan paras olemassa oleva tutkimus- ja ennakointitieto systemaattisesti (esim. jätelainsäädäntö ja siihen liittyvät direktiivit). Toimintamallille luodaan yhteinen konsepti ja visuaalinen ilme, joka on helppo kommunikoida eri sidosryhmille. Kansallinen koordinaattori tarjoaa kaupungille julkisena palveluna esim. keskeisten indikaattorien laskentapalveluja. Resurssiviisaus toimintamallin levittäminen ja kansallisen verkosto-ohjelman käynnistäminen edistävät kansallista tavoitetta Suomesta cleantechin ja kestävän hyvinvoinnin mallimaana ja ratkaisujen tuottajana globaaleille markkinoille. Toimintamalli vahvistaa aluetaloutta, omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja lisää kuntien kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta.

6 Kansallisen koordinaattorin palvelut osana toimintamallia Aikataulu, kevät 2015 (alustava) tammikuu kaupunkien hakemukset Sitraan ensimmäisen aallon kaupunkien valinta helmikuu Valmisteluvaihe ja tiekarttatyöryhmän kokoaminen (kaupunki & Sitra) Indikaattorien laskenta (SYKE) tiekarttatyöpajan suunnittelu (Sitra & kaupunki) maaliskuu tiekarttatyöpajan suunnittelu ja käytännön järjestelyt (Sitra & kaupunki) Info-tilaisuus ensimmäisen aallon kaupungeissa (Sitra & kaupunki) huhtikuu kaksi tiekarttatyöpajaa ja välitehtävät toukokuu keskustelut tiekartan implementoinnin osalta jatkon suunnittelu kesäkuu Sitran ja Jyväskylän hankkeen päätösseminaari Ensimmäisten kaupunkien sertifiointi ja julkistamistilaisuus päätösseminaarin yhteydessä

7 kesä-syksy toimintamallin operointi siirtyy Sitrasta kansalliselle koordinaattorille, joka tukee jatkossa kaupunkien resurssiviisaustyötä kaupunki mukaan verkostoon ja aktiivinen osallistuminen sen toimintaan.

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja

Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja Koonnut Kirsi-Marja Lonkila, Itämeren kaupunkien liitto Päivitetty 4.11.2010 Sisältö KANSALLISET... 2 KUNTALIITON ILMASTOLINJAUKSET... 2 KANSALLINEN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 15/2013 Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Pekka Salminen (Locus Vinum) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Esiselvitys kuntien ja valtion kumppanuusmenettelystä ilmastopäästöjen

Esiselvitys kuntien ja valtion kumppanuusmenettelystä ilmastopäästöjen Paavilainen Emilia Esiselvitys kuntien ja valtion kumppanuusmenettelystä ilmastopäästöjen vähentämiseksi Loppuraportti vähentämiseksi 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Esiselvityksen tavoitteet 4 3 Esiselvityksen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot