Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä?"

Transkriptio

1 Uutiskirje 4/2011 Joulukuu 2011 Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Viimeaikainen taloustilanne on tuonut keskustelun yrittämisen edellytyksistä taas pinnalle. Kysymys liittyy poliittiseen päätöksentekoon, eikä tehtävä ole helppo vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Vuonna 2010 Suomen talous kasvoi 3,6 %, ja kasvua kertyi laajapohjaisesti. Vuoden 2011 alkupuolella kansantalouden kasvu jatkui. Luottamus heikentyi kesällä, ja epävarmuus tulevasta talouskehityksestä levisi nopeasti. Valtion talousarviossa vuodelle 2012 ennustettu kasvu on vain 1,8 %. Samanaikaisesti Suomi pyrkii saamaan julkisen talouden kestävälle pohjalle. Valtionvelka kasvaa vielä pitkään, mutta velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pyritään saamaan laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Keinoina ovat taloudellisen kasvun vauhdittaminen, työllisyyden parantaminen, työurien pidentäminen, kotimaisen kysynnän tukeminen, verotulojen lisääminen sekä kohdennetut menojäädytykset ja säästöt. Budjetissa säästötoimia käynnistetään reilulla miljardilla ja saman verran kerätään lisätuloja verotusta kiristämällä. Hallituskauden tärkeimmäksi tavoitteeksi nostetaan viennin lisääminen, kotimaisen jalostusarvon kasvattaminen ja lisäarvon luonti, joilla luodaan uutta kasvua ja lisää työpaikkoja sekä hyödynnetään suomalaisten korkea koulutustaso nykyistä paremmin. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä pienyritysten toimintaedellytysten parantaminen. Osa toimista heikennystä Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2012 yhteisöverokantaa lasketaan yhdellä prosenttiyksiköllä, mutta samanaikaisesti osinkojen verotusta kiristetään alentamalla verovapaan osingon ylärajaa huomattavasti. Pääomatulojen verokanta korotetaan 30 prosenttiin, ja vero muutetaan osin progressiiviseksi. Työn verotusta ei kiristetä, vaan painopiste siirretään välillisiin veroihin. Kasvua, osaamista ja uusien innovaatioiden syntyä edistetään osoittamalla tutkimusinfrastruktuurin parantamiseen 8,5 milj. euroa sekä ns. vihreän talouden vahvistamiseen 8,5 milj. euroa. Samanaikaisesti TEKESin valtuuksia tukea yritysten investointeja vähennetään 48,9 milj. euroa. Finnvera Oyj:n riskinottokykyä sanotaan vahvistettavan osoittamalla korkotukilainavaltuuksiksi 263 milj. euroa. Summa on kuitenkin täsmälleen sama, mikä se oli vuoden 2011 talousarviossa. Tässä on lueteltu vain osa toimenpiteistä, mutta niistä suurin osa heikentää yrittämisen edellytyksiä. Merkittävimpänä huononnuksena pidän omistajayrittäjän yrityksestään nostaman osingon verotuksen kiristymistä. Itse olisin toivonut päättäjiltä rohkeampia toimia yrittäjyyden edellytysten parantamisessa. Vuoden 2011 lähestyessä loppuaan kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivon, että yhteistyömme jatkuu hedelmällisenä myös tulevaisuudessa. Grant Thorntonin yhtenä perusperiaatteena on toimia asiakaslähtöisesti lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen, ja tulemme lähiaikoina suorittamaan tähän liittyvän kohdennetun asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kalle Kotka Partner, KHT

2 Jonni Leporanta, Partner, KHT Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Vaikka nykyinen osakeyhtiölaki on ollut voimassa jo yli viisi vuotta, moni SVOPrahastoon liittyvä kirjanpito-, yhtiöoikeusja veroasia herättää edelleen kysymyksiä. Seuraavassa esitetään osakeyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eli SVOP-rahastoon liittyviä kirjanpito-, yhtiöoikeus- ja veroasioita. Teemaan liittyy toki paljon muutakin problematiikkaa jota ei tässä lyhyessä kirjoituksessa ole mahdollista käsitellä. Vuodesta 2006 voimassa ollut osakeyhtiölaki määrittelee osakeyhtiön sidotun ja vapaan oman pääoman seuraavasti: Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto. Vapaata omaa pääomaa ovat kaikki muut rahastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto. Merkittäviä uudistuksia vanhaan osakeyhtiölakiin verrattuna oli ylikurssirahaston poistuminen sidotusta pääomasta ja erillisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ilmestyminen vapaaseen omaan pääomaan. Vaikka nykyinen osakeyhtiölaki on ollut voimassa jo yli viisi vuotta, moni SVOP-rahastoon liittyvä kirjanpito-, yhtiöoikeus- ja veroasia herättää edelleen kysymyksiä, ja joskus alan asiantuntijoillakin on eri näkemyksiä säännösten tulkinnasta. SVOP-rahastoon merkittäviä eriä voi syntyä esimerkiksi yhtiön perustamisen, uusmerkinnän, vastikkeettoman sijoituksen, yritysjärjestelyjen (mm. sulautuminen tai osakevaihto), velan muuntamisen SVOP-sijoitukseksi yhtey dessä tai vaikkapa siirtona kertyneistä voittovaroista. Kirjanpitolainsäädännön puolella ei tällä hetkellä ole merkittävästi yksityiskohtaisia säännöksiä SVOP-rahastosta. SVOPrahaston laajat käyttömahdollisuudet huomioiden voisi olla perusteltua sisällyttää kirjanpitoasetukseen säännökset rahaston riittävästä seurannasta (esim. reskontra) ja tarpeelliset liitetietovaatimukset rahaston sisällöstä. Hyödyllistä informaatiota ja kirjanpitolain oikeat ja riittävät tiedot -vaatimuksen mukaista olisi mielestäni yksityiskohtainen erittely SVOP-rahaston sisällöstä liitetiedoissa eikä pelkästään viimeksi päättyneen tilikauden lisäysten ja vähennysten listaaminen. Vaikeita kysymyksiä yhtiöoikeuden näkökulmasta Seurannan ja riittävän tilinpäätösinformaation antamisen lisäksi SVOPrahastoon liittyy yhtiöoikeuden näkökulmasta vaikeita kysymyksiä. Kun aikoinaan osakeyhtiön oman pääoman erät muodostuivat osakkaiden tekemistä sijoituksista ja yhtiön kumulatiivisesta voitosta (tai tappiosta), voi nykyään osakeyhtiön oman pääoman SVOPrahastoon sisältyä myös ulkopuolisen tekemiä sijoituksia. Tämänkaltaisten sijoitusten kannalta ongelmalliseksi voi muodostua esimerkiksi se, että lähtökohtaisesti yhtiön vapaa oma pääoma (maksukyky huomioiden), mukaan lukien SVOPrahaston sisältö, voidaan lähtökohtaisesti jakaa osinkona yhtiön omistajille. Merkittäessä eriä SVOP-rahastoon on asia dokumentoitava mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selkeästi ja erät hyväksytettävä yhtiökokouksessa osakkaiden kesken. Osinkoa vai pääoman palautusta? Verotuksen osalta ongelmallista voi olla SVOP-rahastosta jaettujen varojen luokittelu osingonjaoksi tai pääoman palautukseksi. Verohallinnon ohjeessa vuodelta 2007 todetaan, että kun yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta, yhtiön tulee erikseen selvittää, onko kysymyksessä voittovarojen jakaminen vai pääoman palauttaminen. Ellei riittävän luotettavasti voida selvittää, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetut varat ovat luonteeltaan pääomapalautusta, varojen jakoon sovelletaan verotuksessa osinkoa koskevia säännöksiä. Verotuksenkin kannalta on siis syytä kinnittää huomiota edellä mainittuun riittävään dokumentointiin. Verokohtelun voi varmistaa hakemalla ennakkotietoa veroviranomaiselta. Uutiskirje

3 Marko Vehniä, Partner, KHT Hallituksen verolinjaus ja hallituksen antamat esitykset Hallitus on lokakuussa antanut eduskunnalle esitykset 50/2011 ja 77/2011, jotka liittyvät hallituksen talousarvioesitykseen sekä hallitusohjelman verolinjausten toteuttamiseen. Ne sisältävät mm. seuraavat muutosesitykset: Pääomaverokantaa korotetaan 30 %:iin (nyt 28 %). Pääomatuloverojen verotus muuttuu progressiiviseksi siten, että euron ylittävältä osalta verokanta nousee 32 %:iin. Yhteisövero alennetaan vuoden 2012 alusta 25 %:iin (nyt 26 %). Lisäksi tupo-neuvottelujen ns. raamisopimuksen toteutuessa yhteisövero voidaan alentaa 24,5 %. (Tästä ei ole vielä annettu hallituksen esitystä, mutta hallituksella on tästä ehdollinen päätös.) Listautumattoman yhtiön osingon verovapaa pääomatulo-osuus alenee euroon (nyt ). Perintö- ja lahjaverolakiin otetaan käyttöön ensimmäiseen veroluokkaan lisättäväksi uusi neljäs porras yli euron perinnöille ja lahjoille. Uuden portaan ylittävään perinnön ja lahjan osaan sovellettaisiin 16 %:n verokantaa. Nykyisin ylin verokanta on 13 %. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alenee euroon (nyt euroa) ja vähennysoikeus arvonlisäverollisesta työlaskusta alenee 45 %:iin (nyt 60 %). Asuntovelan korkovähennystä leikataan portaittain. Vuonna 2012 vähennyskelpoista on 85 %, vuonna 2013 vähennettävien korkojen määrä on 80 % ja vuonna 2014 vähennyskelpoista maksetuista koroista on 75 %. Tulonhankkimislainan korkovähennyksiin ei ole ehdotettu muutoksia. Korkotulojen lähdevero korotetaan 30 %:iin (nyt 28 %). Suomesta ulkomaille maksettaviin pääomatuloihin sovellettavaa pääomatuloveroa (lähdeveroa) korotetaan 30 %:iin ja euron ylittävältä osin 32 %:iin (nyt 28 %). Hallituksen verolinjaukseen sisältyvät muut merkittävät seikat Hallitusohjelmassa on esitetty myös useita tuloverotukseen liittyviä seikkoja, joiden toteuttamista tullaan selvittämään ja jotka voivat toteutua vuosien aikana. Hallituksen verolinjaus sisältää mm. seuraavia selvitettäviä seikkoja: Korkojen vähennyskelpoisuuden rajoitus elinkeinoverotuksessa tietyissä erityistilanteissa. T&k-verovähennyksen tai kasvuyrittäjyyskannustimien toteuttamismahdollisuuksien selvitys. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan selvitys on tarkoitus tehdä mennessä ja tähän liittyvät päätökset on tarkoitus tehdä syksyn 2012 budjettiriihessä siten, että vähennys otetaan käyttöön Elinkeinoverotusta pyritään uudistamaan erillisen selvityksen perusteella, jossa kartoitetaan mm. konserniverojärjestelmän uudistaminen, tulolähdejaon poistamisen mahdollisuudet, yritysten tappiontasausjärjestelmän laajentaminen, vähennysten käyttömahdollisuudet ja tuotannollisten investointien korotettujen poistojen jatkotarve. Uutiskirje

4 Jani Vainio, Vesi-Vasa Oy Kovassa kilpailussa auttaa joustavuus ja halu satsata siihen, mihin uskoo Vesi-Vasa Oy on johtava raumalainen lämpö-, vesi- ja ilmastointialan yritys. Yritys on saavuttanut asemansa panostamalla täyteen palveluun ja vastaamalla asiakaskunnan haasteisiin. Vaikka Rauman seutu onkin pärjännyt keskimääräistä paremmin kriiseissä, alan kilpailu on kovaa. Vesi-Vasalla tulee parin vuoden päästä jo 30 toimintavuotta täyteen. Yrityksen perusti vuonna 1984 Jouni Vainio kaverinsa kanssa, ja yrityksen nimi johdettiin perustajien sukunimien alkukirjaimista. Oman yrityksen perustaminen tuntui heistä aikoinaan parhaalta vaihtoehdolta, kun työpaikan yrityskauppa antoi siihen hyvät mahdollisuudet. Raumalainen perheyritys 2000-luvun alussa Vesi-Vasa siirtyi kokonaan Vainion suvun hallintaan, kun toinen perustajista luopui osuudestaan ja Jani Vainio tuli mukaan omistajaksi isänsä rinnalle. Jouni Vainio toimii edelleen yrityksessä toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Jani Vainio tekee töitä työpäällikön tittelillä, hänen äitinsä toimii konttorissa ja vaimonsa palkanlaskijana, joten kyseessä on oikea perheyritys. Noin neljäkymmentä prosenttia toiminnastamme on urakointia, ja toinen neljäkymmentä prosenttia tulee huollosta ja asennuksesta, joka suuntautuu sekä teollisuuteen, kiinteistöihin että yksityisiin putkitöihin, Jani Vainio kertoo toiminnan jakautumisesta. Noin viidenneksen toiminnasta kattaa myymälätoiminta. Vesi-Vasan myymälä Rauman Papinhaankadulla tarjoaa muun muassa Rauman seudun laajimman kylpyhuonenäyttelyn, esittelee kalustevalmistajien uusimmat tyylit ja tarjoaa LVI-tarvikkeet pienremontista uudisrakentamiseen. Myymälä kuuluu Hanakat-ketjuun. Vaativat asiakkaat heijastuvat koko toimintaan Vesi-Vasan henkilökuntaan kuuluu kolmisenkymmentä asentajaa sekä toistakymmentä henkeä toimistossa ja myymälässä, ja ajankohdasta riippuen vahvuutta lisätään tarpeen mukaan. Yritys palvelee Rauman aluetta, jossa isoja asiakkaita ovat Olkiluodon ydinvoimala, paperiteollisuus ja telakkateollisuus. Vesi-Vasalla on Rauman myymälän ja varaston lisäksi Olkiluodossa varikko, jossa on valmistustiloja, varasto ja toimisto. Kuningasajatuksemme on alusta saakka ollut olla täyden palvelun lvi-talo. Emme ole karttaneet mitään haasteita, vaan olemme pitäneet pelikentän avoimena, Jani Vainio valottaa yrityksen menestyksen lähtökohtia. Periaatteenamme on ollut satsata pitkäjänteisesti ja tosissaan siihen, mihin olemme lähteneet mukaan. Tätä on tarvittu vaativien asiakkaiden kuten Olkiluodon palvelemisessa. On ymmärrettävä asiakkaan laatuajattelu ja panostettava sen mukaan, mikä heijastuu koko toimintaan. Joustava keskikokoinen vai väliinputoaja? Rauman seudulla rakentaminen on jatkunut melko vilkkaana viime vuosina, eikä alue ole kärsinyt yhtä paljon kriiseistä kuin monet muut seudut. Täällä on mittava telakka- ja paperiteollisuus, Olkiluotoa rakennetaan, on Posivan onkalo ynnä muuta teollista toimintaa. Töitä on siis riittänyt. Kilpailu on silti aina kovaa, koska kilpailijoitamme ovat sekä paikalliset pienemmät yritykset että valtakunnalliset isot. Siinä mielessä on vaara väliin putoamisesta. Koko maan mittakaavassa olemme pieni taistelemaan isoista asiakkaista. Yritys on kooltaan Rauman alueelle melko suuri, mutta pieni laajentamaan toimintaansa valtakunnalliseksi. Olkiluodon töissä luodut yhteistyösuhteet ranskalaisten ja saksalaisten yritysten kanssa saavat miettimään kansainvälistymistä, mutta se on Jani Vainion mukaan vielä harkinta-asteella. Vesi-Vasa Oy Vuonna 1984 perustettu lämpö-, vesi- ja ilmastointialan perheyritys Henkilöstön määrä Toimintalinjat: teollisuusputkistot, talotekniikka, LVI-huolto ja myymälätoiminta Liikevaihto noin 5 miljoonaa euroa

5 Tulevaisuus laadussa ja hyvässä henkilökunnassa Vesi-Vasan tulevaisuutta turvaa osaava henkilökunta, joka ymmärtää laadun merkityksen. Myös yhteistyösuhteet ovat kunnossa. Henkilökuntaa tarvitaan, kun kaiken olisi tapahduttava aina vain entistä nopeammin. Mutta miten paljon uskaltaa laajentaa, kun epävarmuutta on kuitenkin niin paljon ilmassa? Jani Vainio pohtii tulevaisuuden näkymiä. Kuitenkin tilanteemme on nyt hyvä, kun olemme saaneet viime vuosina rekrytoitua nuorta henkilökuntaa. Vahvuuksiamme on sekin, että olemme onnistuneet luomaan ja pitämään yllä pitkiä liikesuhteita. Lisäksi olemme onnistuneet hankkimaan hyvät verkostot samalla alalla toimivien yritysten kanssa niin, että toimintamme täydentävät toisiaan. Yhteistyössä saamme uusia kontakteja ja pystymme entistäkin paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Tilintarkastajan henkilökohtainen apu tärkeää Grant Thorntonin Kaarina Pyydönniemi on toiminut Vesi- Vasan tilintarkastajana jo useiden vuosien ajan. Jani Vainio on tyytyväinen kokonaisvaltaiseen apuun, jota hän ja hänen yrityksensä saavat tilintarkastajalta. Tapasin Kaarina Pyydönniemen tilaisuudessa, jossa hän koulutti kirjanpidosta. Siitä alkoi yhteistyömme, ja hän on ollut tukemassa minua, vaimoani ja koko toimiston väkeä tilintarkastuksen lisäksi kouluttaen, neuvoen ja opastaen. Yhteistyömme on laajaa, koska henkilökohtaisen kosketuksen kautta saamme turvallisesti tukea myös erityistilanteissa. Meillä on ollut muun muassa sukupolvenvaihdokseen ja yrityskauppoihin liittyviä asioita, ja on ollut hyvä, että on ollut rinnalla ihminen, joka tuntee tilanteet. Myös koulutuksessa Kaarinan apu on ollut tärkeää. Jos emme ymmärrä jotakin asiaa, Kaarina saa meidät ymmärtämään. Hänen opetuksensa uppoaa, oli kyse sitten kirjanpidosta, veroasioista tai muista vastaavista. Toivottavasti aina riittää putkitöitä Vesi-Vasan kaltaisen täyden palvelun LVI-liikkeen tulevaisuuteen vaikuttavat eniten rakentaminen ja remontointi sekä teollisuuden investoinnit. Tätä kautta myös maailmantalous vaikuttaa liiketoimintaan. Tämä on työtä, jota on aina tehtävä. Jos rakentaminen hiipuu, korjaamista riittää, Jani Vainio pohtii toimialansa näkymiä. Pienehkönä, joustavana yrityksenä meidän on helpompi reagoida tilanteisiin kuin isojen yritysten. Emme aseta toiminnallemme tiukkoja raameja vaan teemme sitä, mitä asiakkaamme tarvitsevat. Tämä talvi näyttää hyvältä, vaikka talvet ovat alallamme yleensä hiljaisempia. Yleinen tilanne vaikuttaa meihinkin, mutta olemme toiveikkaita. Kevät on aina uusi alku, joten näkymät ovat hyvät ainakin ensi syksyyn saakka. Toivotaan, että alue säästyy edelleen isommilta työpaikkojen menetyksiltä, Jani Vainio aprikoi tulevaisuuden näkymiä niin kauas, kuin nykypäivänä voi nähdä.

6 M - Itella Oyj Lokakuinen Grant Thorntonin syysseminaari keräsi Tampere-taloon runsaasti osallistujia. Paikalla oli myös asianajaja Lassi Kettula esitelmöimässä aiheesta osakeyhtiö ja varojen jako huomioiden erityisesti kovenantit, konsernitili ja lainat emoyhtiölle. Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2012! God jul och gott nytt år 2012! Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för det gångna året! Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014

Lisätiedot

Toiveikkaana uuteen vuoteen

Toiveikkaana uuteen vuoteen Uutiskirje 4/2012 Joulukuu Toiveikkaana uuteen vuoteen Vuoden kääntyessä lopuilleen toivomme, että voisimme katsoa tulevaisuuteen toiveikkaana ja hetkeksi unohtaa eurokriisin, Suomessa ja maailmalla myllertävät

Lisätiedot

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien

Lisätiedot

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

Hyvillä mielin kohti kesää

Hyvillä mielin kohti kesää Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen

Lisätiedot

Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan

Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan Uutiskirje 4/2010 Joulukuu 2010 Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan EFRAGin, eli Euroopan komissiota IFRS:n soveltamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2015 Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten 8 Vene tekee kesän!

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 3/2011 Kansliapäällikkö Harri Skog: Koulutusmääriin muutoksia, kansainvälistymiseen vauhtia Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Liikkeenjohdon emba sai

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 2/2011. Hajauta ja suosi osingonmaksajia. Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 2/2011. Hajauta ja suosi osingonmaksajia. Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 2/2011 Professori Jarmo Leppiniemi : Hajauta ja suosi osingonmaksajia Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu BusinessOulu etsii uusia keinoja pääomasijoitustoiminnan

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Pääkirjoitus Perheyrittäjät koolla Oulussa 3 Ajankohtaista Yritysverouudistus puhuttaa 5 Edunvalvonta 50 vuotiaassa Sähkö Arossa perinteenä

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2011 > 15.08. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2011 > 15.08. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2011... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2011 > 15.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Pirjo Koski-Hannula

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Miten Suomi pääsisi irti lamasta? Varojenjaon verotus muuttumassa. Luovuutta ja logiikkaa taidemuseo EMMAssa

Miten Suomi pääsisi irti lamasta? Varojenjaon verotus muuttumassa. Luovuutta ja logiikkaa taidemuseo EMMAssa Miten Suomi pääsisi irti lamasta? Varojenjaon verotus muuttumassa Luovuutta ja logiikkaa taidemuseo EMMAssa PÄÄKIRJOITUS Ahneus ja valvonta Kanslianeuvos, KHT Yrjö Tuokko Ahneus on se tekijä, joka löytyy

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot