Projektin loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 1(21) Projektin loppuraportti Laatija Jouko Verho Päiväys Projekti Tutkimuslaboratorion etäkäyttöprojekti Projektitunnus YA21O Nro TK Suoritekoodi 346 Projektin asettaja Heli Jeskanen-Sundström Aloitusaika Projektipäällikkö Jouko Verho Valmistumisaika

2 2(21) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET PROJEKTIN TULOKSET JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Etäkäyttöpalvelu tutkijan näkökulmasta Etäkäyttöpalvelun hallinnointi Koekäyttö ja testaus JÄRJESTELMÄN KUVAUS Palvelimet Järjestelmän käyttö PROJEKTIN ORGANISOINTI JA RESURSOINTI Projektiorganisaatio Resurssien käyttö JATKOTOIMET Järjestelmän laajennus ja ylläpito Tutkimuspalvelun kehittäminen Tutkimuspalvelun rahoitus Etäkäyttöön soveltuvat tutkimusaineistot Lopuksi Liite 1: Projektin alkuperäinen asettamiskirje Liite 2: Etäkäyttöpalvelun hinnoittelusuunnitelma Liite 3: Tutkimusaineistojen etäkäyttöjärjestelmän säännöt Liite 4: Kuva etäkäyttöjärjestelmästä... 21

3 3(21) 1. Yhteenveto Etäkäyttöprojektin tavoitteena oli rakentaa etäkäyttöjärjestelmä Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorion aineistoille. Järjestelmän suunnittelun lähtökohdaksi otettiin ympäristö sekä toimintamalli, joka voidaan laajentaa myös muiden Tilastokeskuksen mikroaineistojen etäkäyttöä varten. Etäkäyttöpalvelussa tutkijat pääsevät käyttämään omalta työpaikaltaan Tilastokeskuksen palvelimella olevia aineistoja. Palvelu tarjoaa turvallisen ympäristön mikroaineistojen eli yksikkötiedon luovutukselle, koska aineistojen käyttöä voidaan valvoa eikä niitä pysty siirtämään järjestelmästä ulos. Projektissa rakennettiin kevään 2009 aikana etäkäyttöjärjestelmän testiversio, joka soveltuu enintään kahdeksan yhtäaikaisen käyttäjän kevyeen käyttöön. Järjestelmässä on käyttäjien kannalta kaikki tutkimuskäyttöön tarpeelliset toiminnallisuudet, joskin esimerkiksi ohjelmistotarjonta on hieman suppea. Järjestelmän koekäyttöön osallistui neljä taloudellista tutkimuslaitosta, Koekäytöstä kerätyn palautteen pohjalta projektissa tehtiin suunnitelma järjestelmän laajennuksesta. Projektissa luotiin myös säännöt ja sopimusmalli etäkäyttöä varten sekä tehtiin palvelun hinnoittelusuunnitelma. Lisäksi projektin yhteydessä selvitettiin tutkimuspalvelutoiminnan kehittämistä sekä etäkäyttöön soveltuvia aineistoja. 2. Projektin tausta ja tavoitteet Projektin tavoitteena oli tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelu, jossa pääsee käyttämään Yrityksen rakenteet -yksikön tutkimuslaboratorion aineistoja. Koska etäkäyttöpalvelun käyttöönotto vaati paljon hallinnollista valmistelutyötä ja palvelun toteuttaminen vaati tutustumista teknisiin ratkaisuihin, projektin suunnitteluvaiheessa päätettiin toteuttaa vain etäkäyttöjärjestelmän testiversio, jonka pohjalta suunnitellaan tuotantoon soveltuva järjestelmä. Tilastokeskuksen tiloissa sijaitsevassa tutkimuslaboratoriossa tutkijat ovat päässeet käyttämään aineistoja, joita ei ole katsottu tietosuojasyistä muutoin voitavan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Tämän palvelun ongelmana on ollut se, että tutkimuslaboratoriossa työskentely saattaa heikentää aikarajoitteista sekä muista kustannussyistä johtuen tutkimustyön huolellisuutta ja laatua. Lisäksi alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna tutkijat eivät ole olleet tasapuolisessa asemassa. Kansainvälinen kehitys on suuntautunut kohti tilastoviranomaisten aineistojen etäkäyttömahdollisuutta. Moni Euroopan tilastovirastoista ylläpitää mikroaineistojen etäkäyttöpalvelua, ja Pohjoismaista Tanskalla ja Ruotsilla on jo useamman vuoden ollut käytössä kattavasti rahoitetut etäkäyttöpalvelut. Tilastokeskus on jäämässä tästä kehityksestä selvästi jälkeen. Tilastokeskus on aktiivisesti hakenut hankkeelle ulkopuolista rahoitusta. Toistaiseksi kuitenkaan Suomen Akatemialle loppuvuodesta 2003 tehty rahoitushakemus sekä muut rahoitusneuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta. Näin ollen hanke käynnistettiin 2008 Tilastokeskuksen omalla rahoituksella.

4 4(21) Tietosuojakäytännöissä olevien yhteneväisyyksien vuoksi etäkäyttöjärjestelmän suunnittelun lähtökohdaksi otettiin Tanskan ja Hollannin tilastoviranomaisten etäkäyttöjärjestelmät, joiden ratkaisumalleja hyödyntämällä pystyttiin säästämään suunnitteluun ja toteutukseen vaadittavia resursseja merkittävästi. Projektin esiselvitysvaiheessa tutustuttiin Tanskan ja Hollannin järjestelmiin, jonka jälkeen päätettiin toteutusmalli. Suunnittelutyössä on lähdetty siitä, että etäkäyttöjärjestelmä palvelee tulevaisuudessa laajasti eri alojen tutkijoita ja että järjestelmästä muodostuu ensisijainen kanava Tilastokeskuksen mikroaineistojen käytölle. Järjestelmän rinnalla on käytössä myös muita aineistojen luovutustapoja. 3. Projektin tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Projektissa rakennettiin etäkäyttöjärjestelmän testiversio. Järjestelmä toimii Tilastokeskuksen palvelimella ja se on mitoitettu noin kahdeksalle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Käyttäjien kannalta järjestelmä tarjoaa kaikki tutkimustyöhön tarpeelliset ominaisuudet, joskin esimerkiksi ohjelmistotarjonta on hieman suppea. Järjestelmä on ollut koekäytössä neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen toimesta toukokuusta 2009 alkaen. Projektissa on luotu alustavat säännöt ja sopimusmalli etäkäyttöä varten. Lisäksi projektissa on selvitetty etäkäyttöön soveltuvia tutkimusaineistoja sekä tietosuojalinjauksia, jotka ovat palvelun sisällön kannalta keskeisiä kysymyksiä. Projektissa todettiin, että tietosuojalinjauksen selvittäminen vaatii lisätyötä eikä asiaa saada projektin yhteydessä ratkaistua. 3.1 Etäkäyttöpalvelu tutkijan näkökulmasta Etäkäyttöpalvelussa tutkijat ottavat yhteyden omalta työpaikaltaan Tilastokeskuksen palvelimeen. Palvelimella tutkijalla on käytössään Windowstyöpöytä, jolla tutkija pääsee käyttämään Tilastokeskuksen yksikköaineistoja. Työskentely-ympäristön suunnittelun tavoitteena oli tehdä siitä tutkijoiden näkökulmasta mahdollisimman yksinkertainen. Koekäyttövaiheessa työskentelyvälineinä olivat STATA-, SPSS-, ja R-tilasto-ohjelmistot. Ympäristö vastaa muuten normaalia työasemaa, mutta tietojen siirto järjestelmästä tapahtuu tarkistusmenettelyn kautta. Tarkistusmenettely hankaloittaa tutkimustyötä, mutta parantaa tietosuojan valvontaa. Tiedonsiirron järjestelmästä tulee olla täysin estetty, jotta yksikkötietojen siirto voidaan estää. Viimekädessä vastuu tietosuojasta on kuitenkin etäkäyttösopimuksen mukaan tutkijalla. Jokaisen tutkimushankkeen viemisestä etäkäyttöön tehdään sopimus, jonka edellytyksenä on tietojen käyttölupa. Tutkimushankkeessa voi olla mukana yksi tai useampi tutkija. Hankkeen etäkäyttösopimuksessa edellytetään, että tutkijoiden työnantajat ovat tehneet sopimuksen etäkäyttöyhteyden avaamisesta kyseisiin tutkimusorganisaatioihin. Organisaatio valitsee yhteyshenkilöt, jotka vastaavat etäkäytön käyttäjätuesta sekä etäkäytön sääntöjen noudattamisesta sopimuksen purkamisen uhalla.

5 5(21) 3.2 Etäkäyttöpalvelun hallinnointi Sopimuksia tehdään ainoastaan luotettavien ja vakiintuneiden kotimaisten tieteellistä tutkimusta tekevien organisaatioiden kanssa. Tällaisia ovat muun muassa korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Jatkossa tavoitteena on tehdä mahdolliseksi asiakkaille omien ohjelmisto- tai laiteresurssien hankkiminen järjestelmään. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa tekemällä sopimus laitteiden tai ohjelmalisenssien vuokrauksesta ja ylläpidosta. Järjestelyllä voitaisiin nostaa palvelutasoa asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Koekäyttövaiheessa palvelun käytöstä ei veloitettu. Koekäyttöön osallistuneet tutkimuslaitokset ja tutkijat sitoutuivat järjestelmän testaamiseen, kehittämiseen ja palautteen antamiseen. Koekäytön päätyttyä palvelu muuttuu maksulliseksi. Etäkäyttöpalvelun hallinnoinnissa keskeisimmät osa-alueet ovat tutkimushankkeiden käyttölupien hallinta sekä tulosten tarkistustyö. Palvelun hallinnointi on suunniteltu pitkälti Tilastokeskuksen nykyisen käyttölupakäytännön sekä tutkimuslaboratorion toimintamalliin pohjalta. Uuden tutkimushankkeen perustaminen alkaa käyttöluvan käsittelyllä. Tutkijoiden näkökulmasta käyttölupien käsittelyajat ovat toisinaan olleet ongelmallisen pitkiä. Etäkäyttöpalvelussa aineistoista on tarkoitus muodostaa soveltuvissa tapauksissa valmiita, hyvin dokumentoituja kokonaisuuksia, jotta käyttölupien käsittelyaikoja saataisiin lyhennettyä. Lisäksi aineistokuvaukset viedään verkkosivuille. Koska tutkimusorganisaatioiden etäkäyttöyhteyshenkilöt vastaavat ensisijaisesti tutkijoiden perehdyttämisestä sääntöihin ja järjestelmän käyttöön, vähenee tutkimuspalvelun käyttäjäneuvontaan tarvitsema aika. Yhteyshenkilöitä tiedotetaan järjestelmän muutoksista sekä käyttökatkoista. Uusille yhteyshenkilöille järjestetään koulutustilaisuus etäkäytön säännöistä ja ehdoista. Jokaiselle käyttäjälle tehdään erillinen käyttäjätunnus etäkäyttöjärjestelmään. Käyttöoikeuksien hallinnointiin toteutetaan hallintasovellus, joka tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän käyttäjähallintaan. Tällöin käyttöoikeuksien hallinta ei vaadi järjestelmän ylläpitotaitoja ja käyttöoikeuksia voidaan ylläpitää tutkimuspalvelun toimesta. Kun tutkijat haluavat siirtää tutkimustuloksia järjestelmästä, tulokset tarkistetaan tutkimuspalvelussa ennen niiden lähettämistä tutkijalle. Tarkistustyö on sikäli vaativaa, että tarkistajan tulee ymmärtää hyvin tietosuojakysymykset sekä tutkijoiden käyttämät empiiriset tutkimusmenetelmät. Tarkistamiseen menevän työmäärän vähentämiseksi tarkistukseen soveltuvasta materiaalista on annettu yksityiskohtaiset ohjeet. Tarkistuksen apuvälineeksi on suunniteltu sovellus, joka tarkastaa että tarkistukseen tuodut tiedot ovat ohjeistuksen mukaisessa muodossa. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus selvittää, voidaanko, muiden maiden mallia seuraten, siirtyä käyttämään tulosten satunnaistarkistusta kokeneiden käyttäjien kohdalla.

6 6(21) 3.3 Koekäyttö ja testaus Etäkäyttöpalvelun hinnoitteluun vaikuttaa merkittävästi se, mitä kustannuksia pyritään kattamaan. Liitteenä olevan hinnoittelusuunnitelman lähtökohtana on, että etäkäyttöympäristöön tehtyjä laitteisto- tai ohjelmistolisenssiinvestointeja ei pyritä kattamaan vaan maksuilla on arvioitu katettavan tutkimuspalvelun sekä teknisen ylläpidon kustannukset. Lisäksi hinnoittelusuunnitelmassa käyttäjiä pyritään ohjaamaan toimintatapoihin, jotka aiheuttavat tutkimuspalvelulle mahdollisimman vähän työtä ja kustannuksia. Uuden tutkimushankkeen perustamisesta peritään 400 perusmaksun lisäksi 600 lisämaksu, mikäli käyttölupaa haetaan aineistolle, jonka tietosuojaa pitää selvittää. Tutkijoita pyritään näin ohjaamaan käyttämään valmiita aineistokokonaisuuksia. Tutkijakohtainen aineiston muokkaus tai selvitysten tekeminen kuuluvat tutkimuspalveluun, jonka hinnat ovat Tilastokeskuksen hinnoitteluoppaan mukaisia. Etäkäyttöyhteyden avaamisesta tutkimusorganisaatioon peritään 1000, jolla katetaan hallinnointityötä, sopimusta varten tarvittavat tietoturvaselvitykset sekä koulutukseen ja muuhun tiedottamiseen liittyvää työtä. Yhteyden ylläpitomaksu on 1000 vuodessa, jolla katetaan ylläpitoon ja hallinnointiin liittyviä kuluja. Lisäksi etäyhteyden käytöstä peritään tutkimushankkeelta 50 kuukausimaksu sekä käyttäjäkohtainen 50 kuukausimaksu. Erillisillä maksuilla pyritään ottamaan huomioon, että hallinnointikuluissa on sekä tutkimushanke- että käyttäjäkohtaisia kulueriä, kuten hankkeen materiaalin säilytys sekä käyttäjän tarvitsemat palvelin- ja ohjelmistoresurssit. Tutkimushankkeille on varattu peruskäyttöön riittävä levytila ja kaksi noin 500 tulossivun tarkistuskertaa. Lisätarkistuksista, muusta materiaalin siirrosta ja lisälevytilasta veloitetaan erikseen. Jos tutkimustyössä on tauko, hankkeen voi arkistoida, josta peritään erillinen maksu. Projektissa etäkäyttöjärjestelmää testattiin kolmella osa-alueella. Testaus aloitettiin Tilastokeskuksen sisällä helmikuussa 2009, kun järjestelmän runko oli saatu toteutettua. Projektin omassa testauksessa edettiin vaiheittain järjestelmän käytettävyyden ja ulkopuolisten yhteyksien testaukseen. Huhtikuussa 2009 pyydettiin ulkopuoliselta konsultilta lausunto valmiudesta koekäytön aloitukseen. Kun tietoturva oli varmistettu, alkoi toukokuussa 2009 koekäyttö aidoilla aineistoilla tutkijoiden toimesta. Ulkopuolisen koekäytön tarkoituksena oli testata järjestelmän käytettävyyttä, etäkäyttöpalvelinten tehon riittävyyttä ja skaalautuvuutta sekä hallinnointimallin toimivuutta ja sen vaatimia resursseja. Erilaisten käyttötapausten ennakointi sisäisessä testauksessa osoittautui käytännössä hankalaksi, minkä vuoksi ulkopuolisesta palautteesta on ollut paljon hyötyä järjestelmän kehittämisessä sekä sen laajennuksen suunnittelussa. Etäkäyttöjärjestelmän ulkoisiksi koekäyttäjiksi valittiin neljä taloudellista tutkimuslaitosta (ETLA, PT, PTT ja VATT), koska ne ovat olleet merkittävin tutkimuslaboratorion asiakasryhmä. Laitokset ovat myös organisaatioina sopivan kokoisia, mikä on näkynyt joustavuutena sovittaessa hallinnollisista

7 7(21) asioista. Koekäyttö oli maksutonta, mutta tutkija ja tutkimuslaitokset sitoutuivat osallistumaan järjestelmän kehittämiseen ja antamaan palautetta. Koekäyttösopimus tehtiin yhdeksän tutkimushankkeen kanssa. Hankkeissa oli mukana yhteensä 19 tutkijaa, joskin tyypillisesti hankkeessa oli vain 1-2 aktiivista käyttäjää. Jo yhteyden asennusvaiheessa kävi ilmi, että käyttäjien tunnistamiseen käytetty VPN-yhteysohjelmisto aiheuttaa yhteensopivuusongelmia ja on hankala asentaa. Tämän johdosta uutta tunnistusmenetelmää ryhdyttiin selvittämään jo keväällä. Muutoin tutkijoilta saadun suullisen palautteen perusteella järjestelmä oli toimiva ja selkeä käyttää. Ongelmia aiheuttivat satunnaiset yhteysongelmat sekä levytilarajoitukset. Varsinainen koekäyttöpalaute kerättiin tutkijoilta kirjallisena syys lokakuussa palautelomakkeella, jonka sai täyttää etäkäyttöjärjestelmässä. Lomakkeella pyydettiin kommentoimaan käytettävyyttä ja resurssien riittävyyttä sekä kehitysehdotuksia. Tutkimuslaitoksilta pyydettiin yleisiä kokemuksia kokoava raportti. Tutkimuslaitosten raporttien mukaan kokemukset koekäytöstä olivat valtaosin hyvin myönteisiä. Ongelmia aiheuttivat lähinnä etäkäytön asennus- ja yhteysongelmat. Etäkäyttöä toivotaan laajennettavan mahdollisimman monelle tutkijalle ja järjestelmään toivotaan lisää aineistoja. Myös aineistojen luovutusta eli käyttölupaprosessia toivotaan nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Tutkimuslaitoksilta sekä tutkijoilta pyydettiin kommentteja palvelun hinnoittelusuunnitelmaan sekä ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen. Tutkimuslaitostasolla hinnoittelua pidettiin kohtuullisena eikä päivystystä kaivattu. Tutkijoista noin kaksi kolmannesta piti hinnoittelusuunnitelmaa kohtuullisena eikä kaivannut päivystystä. Viidesosa tutkijoista piti hintatasoa kalliina, mutta hinnoittelun rakennetta pidettiin kohtuullisen hyvänä. Palautteen mukaan kaikki kymmenen järjestelmää kommentoinutta tutkijaa pitivät sitä yleisesti hyvänä ja toimivana. Ongelmiksi mainittiin juuri yhteysongelmat sekä tulosten tarkastusprosessi. Tulosten tarkastukselta toivottiin nopeutta ja joustavuutta. Tilannetta voidaan parantaa hieman kohdentamalla tarkastukseen paremmin resursseja, mutta merkittävät muutokset toimintamallissa heikentäisivät todennäköisesti tietosuojaa. Kaikki tutkijat pitivät järjestelmää hyvänä käyttää ja merkittävänä parannuksena tutkimuslaboratorioon verrattuna. Työskentelyn aloitukseen kaipasi enemmän ohjeistusta noin viidesosa vastanneista. Järjestelmän resursseja pidettiin riittävinä työskentelyyn, mutta noin puolet vastanneista toivoi nopeampaa palvelinta ja suurempaa levytilaa. Edelleen puolet vastanneista toivoi ohjelmistotarjonnan täydennystä. Eniten toivottiin SAS-tilasto-ohjelmaa ja parempaa mahdollisuutta tekstinkäsittelyyn. Kun kysyttiin tutkijoiden maksuvalmiutta SAS:n käytöstä, maksuvalmius ei ollut selvästikään riittävä, jotta ohjelmisto voitaisiin rahoittaa käyttäjämaksuilla.

8 8(21) 4. Järjestelmän kuvaus Projektissa rakennettu etäkäyttöjärjestelmän testiversio on toteutettu Microsoft Windows Terminal Services (TS) -alustalle. Palvelimet on virtualisoitu Tilastokeskuksen VMware-ympäristöön, eikä järjestelmää varten ole hankittu erillisiä palvelimia. 4.1 Palvelimet Etäkäyttöjärjestelmässä on yhteensä kahdeksan virtuaalista palvelinta, joiden käyttöjärjestelmänä on Windows Server 2008 Standard (64 bit). Palvelimet on eristetty Tilastokeskuksen verkosta omaksi verkkoalueekseen. TS Gateway -palvelin vastaa järjestelmän yhteydestä ulkoverkkoon eli internettiin. Palvelimella on TS Web Access -palvelu, jonka kautta käyttäjät kirjautuvat järjestelmään. Järjestelmän tietoliikenne kulkee Tilastokeskuksen normaalia internet-yhteyttä pitkin, ja liikenne salataan käyttäjän ja järjestelmän välillä HTTPS-protokollaa käyttäen. Järjestelmän runko koostuu kahdesta TS-palvelimesta, jotka huolehtivat tilastosovellusten ajamisesta. Koska suurien aineistojen käyttö vaatii paljon muistia, on molempien palvelimien käytössä 32 GB muistia. VMware huolehtii siitä, että virtuaaliset TS-palvelimet toimivat erillisissä fyysisissä koneissa. Useamman TS-palvelimen avulla järjestelmään saadaan lisää suorituskykyä ja vikasietoisuutta. Palvelinten virtualisointi helpottaa erityisesti TS-palvelinten ylläpitoa. Järjestelmää laajennettaessa uusi TS-palvelin saadaan helposti kloonaamalla olemassa oleva palvelimesta kopio ja määrittämällä sen yksilöivät asetukset. Virtualisointi tuo myös merkittävää vikasietoisuutta järjestelmään. Virtuaaliset palvelimet on toteutettu neljän fyysisen koneen avulla, jolloin yhden koneen hajotessa siirtyvät sillä ajossa olleet virtuaalipalvelimet jollekin toimivista koneista. Molemmat TS-palvelimet sisältävät RES PowerFuse -ohjelmiston, jonka avulla käyttäjien työpöytänäkymiä sekä niihin liittyviä oikeuksia pystytään hallitsemaan joustavasti. PowerFuse käyttää SQL-tietokantaa asetusten tallentamiseen. Tietokantaan tallentuvat myös lokitiedot käyttäjän ajamista sovelluksista, käytetystä prosessoriajasta sekä muistista. Tietokantaa varten järjestelmässä on Microsoft SQL -palvelin. TS-palvelinten välisestä kuormanjaosta vastaa TS Session Broker -palvelin. Se huolehtii myös, että käyttäjä palaa yhteyden katkaisemisen jälkeen aina sille palvelimelle, jossa hänellä on istunto auki. Lisäksi palvelimella on Terminal Services -ympäristön vaatima lisenssien valvontasovellus. Active Directory -palvelin (AD) tarjoaa TS-ympäristön tarvitsemat nimi- ja hakemistopalvelut. Koska Tilastokeskus käyttää ensisijaisesti edirectorya käyttäjätietojen tallentamiseen, on AD-palvelin synkronisoitu edirectoryhakemistopalvelimeen. Käyttäjäoikeudet määritellään ensin edirectoryyn, josta ne päivittyvät AD-palvelimelle automaattisesti.

9 9(21) 4.2 Järjestelmän käyttö Järjestelmän tiedostopalvelin sisältää etäkäyttöön tarkoitetut aineistot sekä käyttäjien levytilat. Oikeudet tiedostoihin on määritelty AD:ssa ryhmien avulla. Kullakin tutkimushankkeella on oma ryhmänsä, johon hankkeen jäsenet kuuluvat. Lisäksi levytilan käyttöä rajoitetaan ns. quota-määrityksillä, joilla kullekin hankkeelle saadaan määriteltyä sallittu levytilan käyttö. Palvelinten päivitys ja varmuuskopiointi on liitetty osaksi Tilastokeskuksen normaaleja ylläpitorutiineja. Tiedostopalvelimen sisällöstä otetaan varmuuskopiot nauhalle joka yö. Nauhalle voidaan myös tarvittaessa arkistoida tutkimushankkeita. Käyttöjärjestelmien varmuuskopiointi tehdään VMwaren omilla työvälineillä. Kopioita otetaan ohjelmistopäivitysten ja asetusmuutosten jälkeen. Etäkäyttöjärjestelmään kirjaudutaan virtuaalityöpöytäyhteyden avulla käyttäjän omalta työasemalta. Käyttäjä tarvitsee kirjautumiseen Internet Explorer -selaimen, jolla hän siirtyy TS Web Access -palveluun. Käyttäjätunnuksen syöttämisen jälkeen järjestelmä kysyy käyttäjältä koodia, jonka hän saa ennalta sovittuun matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä. Koodi on kertakäyttöinen ja se saapuu puhelimeen flash-viestinä, jolloin se ei tallennu puhelimeen. Perinteinen käyttäjien tunnistamismenetelmä perustuu vain tunnussalasanapariin. Menetelmän ongelmana on käyttäjien taipumus valita helppoja salasanoja tai säilyttää salasanoja muistilapuilla. Järjestelmässä on käytössä vahva tunnistaminen, jossa tunnus-salasanaparin lisäksi kirjautumiseen vaaditaan jotain mitä käyttäjällä on (esim. avainkortti, sertifikaatti tai puhelimen SIM-kortti). Koekäytön alussa vahva tunnistaminen tehtiin VPNyhteyden avulla, joka vaati käyttäjän koneelle asennetun salasanalla suojatun sertifikaatin. VPN-asiakasohjelman yhteensopivuusongelmien vuoksi koekäytön päätyttyä siirrytään tekstiviestiin perustuvaan järjestelmään. Tekstiviestitunnistuksen etuna ovat lisäksi yksinkertaisempi hallinnointi sekä alhaisemmat lisenssikulut. Kirjauduttuaan järjestelmään käyttäjä valitsee TS Web Access -palvelussa tutkimushankkeen, jonka kanssa hän alkaa työskennellä. Tämän jälkeen käyttäjälle avautuu virtuaalityöpöytäyhteys ja näkyviin tulee Windows 2008 Server -käyttöjärjestelmän riisuttu työpöytänäkymä. Kaikki tarvittavat ohjelmat ja kansiot on tehty pikakuvakkeiksi käyttäjän virtuaalityöpöydälle. Käyttäjä ei voi itse muokata tätä näkymää, eikä hänellä ole käyttöoikeutta muihin kuin työpöydällä näkyviin sovelluksiin. Tiedostojen siirto käyttäjän eri hankkeiden välillä on estetty. Jokaisella tutkimushankkeella on työskentelyhakemisto, johon hankkeessa mukana olevilla käyttäjillä on kirjoitusoikeudet. Hakemistossa käyttäjät voivat perustaa omia työskentelyhakemistoja sekä jakaa tiedostoja hankkeen muiden käyttäjien kanssa. Mikäli hankkeella on käyttölupa joihinkin perusaineistoihin, näkyvät ne käyttäjälle omassa hakemistossaan SAS-tiedostoina. Muutoin hankkeen aineistoja säilytetään työskentelykansiossa. Tarkastettavaksi tarkoitetuille tulostiedostoille on oma hakemistonsa. Lisäksi aineisto-

10 10(21) kuvaukset, järjestelmän käyttöohjeet sekä säännöt ovat omassa hakemistossaan. Lopettaessaan työskentelyn käyttäjä voi joko katkaista yhteyden järjestelmään tai kirjautua istunnosta ulos. Yhteyden katkaisussa avoimina olleet sovellukset eivät sulkeudu, vaan jäävät auki. Näin käyttäjä voi jättää pitkään kestäviä ajoja järjestelmään ilman, että hänen täytyisi pitää yhteyttä yllä. Lisäksi yhteys katkaistaan automaattisesti, jos käyttäjä ei tee mitään tietyn ajan kuluessa. Uloskirjautumisessa puolestaan avoinna olleet sovellukset sulkeutuvat. 5. Projektin organisointi ja resursointi 5.1. Projektiorganisaatio 5.2. Resurssien käyttö Projektiorganisaatiota uudistettiin projektipäällikön vaihduttua marraskuussa Projekti- ja ohjausryhmän muutos tehtiin asettamiskirjeellä TK Alkuperäinen projektiorganisaatio on mainittu liitteenä olevassa alkuperäisessä asettamiskirjeessä. Projektiryhmän kokoonpano muutoksen jälkeen oli: projektipäällikkö Jouko Verho (YR) sekä jäsenet Eero Koljonen (SH), Janika Konnu (TI), Harri Koskinen (TI), Mika Maliranta (YR), Mika Muttonen (TI), Tuomas Paavola (YR, projektipäällikön varahenkilö) ja Tenho Vastaranta (TI). 1 Ohjausryhmän kokoonpano muutoksen jälkeen oli: puheenjohtaja Leena Storgårds (YR) ja jäsenet Sven Björkqvist (SH), Kari Djerf (TI), Riitta Harala (EL), Antti Katainen (HP), Kari Lehto (TI), Anna-Leena Reinikainen (HA), Marja Sjöblom (YR), Jari Tarkoma (HE), Tuula Viitaharju (YS) sekä sihteeri Jouko Verho (YR). Projektiryhmä kokoontui 10 kertaa vuonna 2008 ja 25 kertaa vuonna Kokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimi projektipäällikkö. Osasta vuoden 2008 ja kaikista vuoden 2009 kokouksista on kirjoitettu muistiot. Ohjausryhmän kokoontui kolme kertaa vuonna 2008 ja yhdeksän kertaa vuonna Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat, projektin väliraportti sekä muita tärkeimpiä dokumentteja on viety Tilastokeskuksen intra-sivuille. Etäkäyttöprojektin tehtävät voidaan jakaa hallinnollisiin ja teknisiin tehtäviin. Hallinnollisia tehtäviä olivat muun muassa tietosuojan ja sopimusasioiden selvittely sekä etäkäyttöön tulevien aineistojen valmistelu. Projektipäällikkö vastasi pääasiassa hallinnollisista tehtävistä ja muu projektiryhmä avusti niissä. Etäkäyttöjärjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta ja dokumentoinnista vastasivat TI-yksikön Käyttö- ja mikrotuki -vastuualueen henkilöt. 1 Tilastokeskuksen yksiköiden lyhenteet ovat: Elinolot (EL), Hallintopalvelut (HA), Henkilötilastot (HE), Hinnat ja Palkat (HP), Pääjohtajan sihteeristö (SH), Tietotekniikka- ja menetelmäpalvelut (TI), Yritysten rakenteet (YR), Yritysten suhdanteet (YS).

11 11(21) Taulukossa 1 on esitetty työajanseurannan mukaan projektiin käytetty aika sekä tammikuussa 2009 tehdyn työpanosten allokoinnin mukainen suunniteltu työajan käyttö. Kirjatut tunnit olivat tammi syyskuussa 2009 kohtuullisen lähellä suunniteltua, joskin seurannan tarkkuus on lähinnä suuntaa antavaa. Taulukko 1. Projektiryhmän projektiin työajanseurannan mukaan käyttämä aika ja suunniteltu ajankäyttö päivinä toteutunut huhti joulukuu 2009 toteutunut tammi syyskuu 2009 suunniteltu tammi syyskuu Projektipäällikkö Toteutus (TI VA851) Muu projektiryhmä Yhteensä Etäkäyttöjärjestelmän testiversio pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman pitkälle hyödyntämällä TI-yksikön olemassa olevia laitteisto- ja ohjelmistoresursseja. Kun järjestelmää laajennetaan, se täytyy siirtää omaan ympäristöönsä. Vuoden 2008 menot olivat noin 8200, jotka syntyivät tutustumisvierailuista Hollannin ja Tanskan tilastovirastojen etäkäyttöjärjestelmiin sekä alustavista ohjelmistohankinnoista. Projektin budjetti tarkistettiin tammikuussa Taulukossa 2 on esitetty vuodelle 2009 budjetoidut, tammi toukokuussa toteutuneet sekä loppuvuodelle 2009 suunnitellut menot. Loppuvuonna on tarkoitus täydentää ohjelmistovalikoimaa sekä toteuttaa järjestelmän ulkopuolinen auditointi. Projektille budjetoidut atk-laitevarat käytetään etäkäyttöjärjestelmän levypalvelimen hankintaan. Taulukko 2. Projektille vuodelle 2009 budjetoidut, toteutuneet sekä suunnitellut menot. Menolaji Budjetoitu, Toteutunut tammi syyskuu, Suunniteltu loka joulukuu, Tilasto-ohjelmistot Muut ohjelmistot Atk-laitteet Auditointi Muu konsultointi Yhteensä Jatkotoimet 6.1 Järjestelmän laajennus ja ylläpito Etäkäyttöjärjestelmän laajennus on suunniteltu tehtävän kahdessa vaiheessa. Laajennuksen edellytyksenä on, että etäkäyttöpalvelulle saadaan riittävä rahoitus. Ensimmäisessä vaiheessa testiympäristö siirretään erilliselle palvelimelle ja sen resursseja kasvatetaan huomattavasti. Testiympäristö oli suunniteltu enintään kahdeksalle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laajennettu järjestelmä on suunniteltu noin 30 yhtäaikaiselle käyttäjälle, ja sen suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjäpalautteessa mainitut puutteet muun muassa huo-

12 12(21) mattavasti tehokkaampien palvelinten ja suuremman levyjärjestelmän muodossa. Ensimmäisen vaiheen laajennuksen jälkeen järjestelmä pystyy palvelemaan huomattavasti nykyisiä tutkimuslaboratorion käyttäjiä laajempaa joukkoa. Arvion perusteella järjestelmässä voisi olla noin 100 käynnissä olevaa tutkimushanketta, joskin tutkijoiden aktiivisuuden arvioiminen pienimuotoisen koekäytön perusteella on epävarmaa. Tällöin järjestelmä pystyisi palvelemaan taloustieteen alan tutkimushankkeita sekä mahdollisesti myös joukkoa muiden alojen tutkimushankkeita. Ensimmäisen vaiheen laajennus voidaan toteuttaa jo alkuvuodesta Toisessa vaiheessa järjestelmää on suunniteltu laajennettavan edelleen kolminkertaiseksi, jolloin järjestelmä voisi palvella ainakin 300 käynnissä olevaa tutkimushanketta, mikä olisi jo lähellä Tanskan etäkäyttöjärjestelmän laajuutta. Tämä tarkoittaisi Tilastokeskuksen tutkimuspalvelun huomattavaa lisäystä, minkä vuoksi laajennus on suunniteltu vuodelle 2012, jotta toiminta ehditään sopeuttaa. Jälkimmäiselle laajennukselle ei ole laadittu yksityiskohtaista suunnitelmaa, vaan se perustuu ensimmäisen vaiheen laajennuksen skaalaukseen, koska useamman vuoden päähän laaditut hankintasuunnitelmat ovat väistämättä toteutushetkellä vanhentuneita. Taulukossa 3 on esitetty arvio etäkäyttöjärjestelmän ensimmäisen vaiheen laajennuksen tietotekniikkaympäristön kustannuksista. Laskelma on tehty olettaen, että laajennuksessa voidaan hyödyntää testiympäristöä varten hankittuja lisenssejä ja että vuoden 2009 loppuun suunnitellut hankinnat saadaan toteutettua suunnitellusti. Järjestelmän ylläpitokustannukset ovat noin prosenttia laitteistojen ja ohjelmistojen hankintakustannuksesta. Taulukko 3. Kustannusarvio etäkäyttöjärjestelmän ensimmäisen vaiheen laajennuksesta. Menolaji Hankintakustannus, Laitteistot Ohjelmistot Yhteensä Suunnitellun järjestelmän toteutukseen tarvitaan työaikaa noin 2 3 kuukauden verran. Lisäksi ylläpitoa helpottavista sovelluksista on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 puolella materiaalin siirto- ja tulosten tarkistusohjelma, joka voidaan tehdä joko talon sisällä tai teettää ulkopuolisena konsultointina. Järjestelmän ylläpitoon ja rutiininomaiseen päivitykseen työaikaa on syytä varata ensimmäisenä vuonna 2 kuukautta olettaen, että käyttäjähallinta saadaan siirrettyä täysin tutkimuspalvelun hoidettavaksi. Etäkäyttöjärjestelmän ylläpito sekä kehitystyön toteutus on mahdollista siirtää tuotantovaiheessa ulkoiselle palveluntarjoajalle. Kehitystyön suunnittelua ei voida käytännössä ulkoistaa, koska työn valvonta olisi mahdotonta. Myöskään käyttäjäoikeuksien hallintaa eikä tuloksien tarkistustyötä voida ulkoistaa, koska ne liittyvät kiinteästi käyttölupien hallinnointiin ja valvontaan sekä muuhun tutkimuspalvelun työhön.

13 13(21) 6.2 Tutkimuspalvelun kehittäminen Mikäli ylläpito tai kehitystyön toteutus hankitaan ulkoiselta palveluntarjoajalta, on toimintamallin etuna selkeä kustannusrakenne ja riippumattomuus Tilastokeskuksen TI-yksikön resurssitilanteesta. Tosin myös etäkäyttöjärjestelmän eriyttäminen Tilastokeskuksen muusta ympäristöstä tuo vastaavia etuja. Lisäksi kaupallinen palveluntarjoaja pystyy helpommin tarjoamaan ympärivuorokautista teknistä päivystystä, joskaan sitä ei koekäyttöpalautteen perusteella kaivattu. Etäkäyttöjärjestelmän ylläpidon ulkoistamiseen liittyy myös merkittäviä haasteita. Koska järjestelmää on tarkoitus kehittää voimakkaasti, toistaiseksi ei ole selkeää käsitystä, mille kokonaisuudelle ylläpito hankitaan. Ylläpitosopimuksen tulee olla sellainen, että se ei rajoita järjestelmän kehitystyötä ja että se mahdollistaa palveluntarjoajan vaihtamisen. Näin ollen onnistuneen ulkoistamisen edellytyksenä on huolellisesti laadittu ylläpitosopimus. Mahdollisen ulkoistamisen jälkeen palvelun toiminnan seurantaan ja sopimusehtojen noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi ulkoistamiseen liittyvät tietosuojariskit tulee arvioida huolella. Vaikka etäkäyttöjärjestelmän käyttöönotto tuo välittömän parannuksen yritysaineistoja käyttäville tutkijoille, tulisi tutkimuspalvelun toimintaa kehittää myös kokonaisvaltaisesti. Tutkimuspalvelulle tulisi luoda toimintastrategia, ja sen tavoitteena tulisi olla toiminnan laadun ja tehokkuuden parantaminen sekä tutkimusaineistojen kehittäminen. Tutkimuspalvelu on hajautettu Tilastokeskuksessa aineistoja hallinnoiviin tulosyksiköihin, joissa on katsottu olevan paras asiantuntemus aineistoista. Malli on ollut Tilastokeskuksen kannalta toimiva, mutta tutkijoiden näkökulmasta hajanaisuus on hankaloittanut aineistojen saatavuutta ja näyttäytynyt epäyhtenäisenä toimintamallina. Tätä taustaa vasten tutkimuspalvelun kehittämisen haasteina ovat mm. käyttölupapäätösten käsittelyn nopeuttaminen sekä yksinkertaistaminen, tutkimuspalvelun volyymin nostaminen, aineistojen käytön seurannan parantaminen ja palvelu- sekä laskutuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen. Muissa maissa tutkimuspalvelu on tyypillisesti keskitetty omaan organisaatioonsa. Tutkimuspalvelun keskittäminen tehostaisi toimintaa ja helpottaisi sen seurantaa sekä kehittämistä. Käyttölupaprosessia voidaan nopeuttaa tutkimuspalvelun keskittämisen lisäksi valmistelemalla tutkijoille valmiita ja hyvin dokumentoituja aineistokokonaisuuksia. Hallinnollisesti käyttölupamenettelyä voidaan nopeuttaa keskittämällä tutkimushankekohtaiset lupapäätökset tutkimuspalvelusta vastaavalle johtajalle. Kukin tulosyksikkö tekee päätöksen hallinnoimiensa aineistojen tutkimuskäyttöön soveltuvasta tietosisällöstä, mutta ei käsittele yksittäisien tutkimushankkeiden hakemuksia. Käyttöluvista pidetään ajantasaista luetteloa, joista tulosyksiköt voivat seurata aineistojen tutkimuskäyttöä. Etäkäyttöjärjestelmä tuo uuden aineistojen luovutusmuodon perinteisien luovutusmuotojen rinnalle. Käyttölupakäytännön selkeyttämiseksi olisi etä-

14 14(21) 6.3 Tutkimuspalvelun rahoitus käytön tietosuojasta syytä tehdä erillinen linjaus. Koska tietosuojakäytännöstä esitetään runsaasti kritiikkiä, tulisi lupakäytännön avoimuutta pyrkiä lisäämään. Tutkimuspalvelun kehittämiseksi asetettiin marraskuussa 2009 työryhmä. Työryhmä valmistelee ehdotukset muun muassa käyttölupamenettelyn parantamiseksi sekä tutkimuspalvelun organisoimiseksi ja voimavarojen kohdentamiseksi. Tutkimuspalvelua on Tilastokeskuksessa harjoitettu maksullisena toimintana vuosien ajan, koska se ei kuulu Tilastokeskuksen ydintoimintoihin eikä sitä näin ollen voida rahoittaa budjettivaroilla. Tutkimusaineistojen kehitystyöhön olisi ehdottomasti saatava budjettirahoitusta, sillä tilastotuotantoa varten kerätyt aineistot eivät sellaisenaan sovellu tutkimuskäyttöön vaan niiden muokkaaminen vaatii huomattavasti resursseja. Nykyisen maksuperustelain mukaan kehitystyön kustannukset joudutaan perimään käyttäjiltä. Tämän vuoksi kehittämistyötä tehdään yksittäisten tutkimushankkeiden tarpeiden mukaan, mikä johtaa työn hitauteen ja tehottomuuteen. Jos kehitystyöhön saadaan rahoitusta, voidaan sitä tehostaa suunnittelemalla se riittävän pitkäjänteisesti. Lisäksi aineistojen käyttö tulee halvemmaksi, mikä lisää käyttäjien määrää. Aineistojen käytön lisäys parantaa edelleen aineistojen tuntemusta ja laatua. Tästä on hyötyä myös tilastotuotannossa, koska aineistoista saadusta palautteesta on hyötyä tilastojen laadun ja relevanssin kehittämisessä. Tilastokeskus on esittänyt useana vuonna TTS-suunnitelmassaan rahoitusta tutkimuspalvelun kehittämiseksi. Vuosien TTS-suunnitelmassa todetaan seuraavaa: Tilastokeskus on rakentanut tutkijapalvelujen parantamiseksi etäyhteyden. Palvelun käytettävyys ja varsinkin sen laajentaminen edellyttävät mittavaa työmäärää aineistojen saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että tutkijat voivat niitä etäyhteyden kautta käyttää ja sen jälkeen jatkuvan palvelukapasiteetin ylläpitoa. Toiminnan laajentaminen ei ole mahdollista peruskehyksen puitteissa. Aineistojen kuntoon saattamiseksi tarvitaan vuosina 2011 ja 2012 lisärahoitusta euroa/vuosi ja lisää henkilötyövuosia 5 htv/vuosi. Tämän lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan vuodesta 2013 eteenpäin euroa/vuosi ja lisää henkilötyövuosia 10 htv/vuosi. TTS:ssä kuvatun resurssitarpeen lisäksi tulee huomioida, että palvelua laajennuksen yhteydessä ensimmäiselle toimintavuodelle kohdistuu huomattavat laitteisto- ja ohjelmistoinvestoinnit. Tutkimuspalvelutoiminnan laajentaminen ja kehittäminen vaatii resursseja, jonka vuoksi rahoituskysymys on syytä ratkaista mahdollisimman pikaisesti. Ilman lisärahoitusta palvelun kehittäminen on mahdotonta.

15 15(21) 6.4 Etäkäyttöön soveltuvat tutkimusaineistot Etäkäyttöjärjestelmään vietiin koekäytön aloituksen yhteydessä keväällä 2009 tutkimuslaboratorion perusaineistot. Tutkimuslaboratorion perusaineistot koostuvat laajasta joukosta yritysaineistoja ja henkilötietoja sisältävistä työntekijä-työnantaja-aineistoista (ns. FLEED-aineisto ja palkkarakenneaineisto), joista luovutetaan etäkäyttöön soveltuva otos. Perusaineistojen lisäksi monella koekäytössä mukana olleella tutkimushankkeella oli niitä varten räätälöityjä henkilötietoja sisältäviä aineistoja. Yleisesti ottaen etäkäyttöjärjestelmä soveltuu kaikkien tavanomaisten yksikköaineistojen analysointiin, jonka vuoksi sinne voidaan viedä lähes kaikki Tilastokeskuksen tutkimuskäyttöön soveltuvat aineistot. Koekäytön yhteydessä tutkijat esittivät toiveita uusien aineistojen tuomisesta etäkäyttöpalveluun. Tilastokeskuksessa on useita elinoloihin liittyviä kyselyaineistoja, joista on suoraviivaista muodostaa tutkimuskäyttöön soveltuva kokonaisuus. Näistä koekäyttöpalautteessa mainittiin erityisesti työvoimasekä työolotutkimusaineistot. Lisäksi mainittiin tulonjakoaineisto, josta pitää muodostaa etäkäyttöön soveltuva otos. Henkilötilastojen tutkimuskäyttöön soveltuvia aineistoja on koottu kattavasti Tietovarasto-tietokantaan. Osa näistä tiedoista on FLEED-aineistossa, mutta sen ulkopuolelle jää paljon tutkijoita kiinnostavia tietoja muun muassa koulutuksesta, perheistä, kotitalouksista sekä asumisesta. Tietovaraston ulkopuolisista aineistoista kiinnostusta on erityisesti väestölaskennan pitkittäisaineistoon sekä kuolemansyytietoihin. Koska nämä ovat kokonaisaineistoja, niistä pitää muodostaa tutkimuskäyttöön soveltuvat otokset. Tutkimuskäyttöön soveltuvien aineistojen kuvaukset on tehty lähtökohtaisesti tilastotuotannon tarpeisiin. Kuten muuhun aineistojen kehitystyöhön, on myös aineistokuvauksien tekemiseen tutkimuskäyttöä varten aivan liian vähän resursseja. Työtä vaikeuttaa osin myös metatiedon hajanaisuus ja puutteet. Tulevaisuudessa työssä voitaneen hyödyntää Tilastokeskuksessa kehitettyä Muuttujaeditoria tai muita vastaavia metatietolähteitä. 6.5 Lopuksi Tilastokeskuksen tuottamalla tilastotiedolla on keskeinen rooli sekä suomalaisessa päätöksenteossa että tutkimustoiminnassa. Taloustieteellisessä tutkimuksessa on yhä enenevässä määrin tarvetta mikrotason aineistoille. Tilastokeskus kerää erittäin laadukkaita aineistoja tilastojen tuottamiseen, mutta tutkimuspalvelutoimintaan on käytössä hyvin niukasti resursseja. Tämän vuoksi on päädytty tilanteeseen, jossa aineistojen käyttöön olisi hyvät tekniset ratkaisut, mutta ne jäävät resurssien puutteen vuoksi hyödyntämättä. Suomi on jäänyt huomattavasti etäkäyttöpalveluiden kehittämisessä muista Pohjoismaista, mikä on muodostunut merkittäväksi ongelmaksi suomalaisen tutkimuksen laadulle. Tämän vuoksi Tilastokeskuksen tutkimuspalvelulle tulisi turvata muiden maiden tapaan riittävä rahoitus, jotta etäkäyttöjärjestelmää ja aineistoja pystyttäisiin kehittämään.

16 16(21) Liite 1: Projektin alkuperäinen asettamiskirje Helsinki Nro TK Viite Asia Tutkimuslaboratorion etäkäyttöprojektin asettaminen Tilastokeskus asettaa projektin, jonka tavoitteena on rakentaa ja ottaa käyttöön online-käyttöyhteys Yrityksen rakenteet -yksikössä sijaitsevan tutkimuslaboratorion aineistoihin. Projektin keskeiset tehtävät ovat: - laatia selvitys Tilastokeskuksen tietojen luovuttamista säätelevistä säädöksistä, ohjeista ja linjauksista etäkäyttöjärjestelmän käyttöönoton näkökulmasta ja tarvittaessa tehdä esitys tarvittavista muutoksista; - päättää Tilastokeskuksessa käyttöön otettavan etäkäyttöjärjestelmän tekninen ratkaisu ja määritellä palvelun sisältö ja laatu; - selvittää palvelun aloitus- ja ylläpitokustannukset sekä kartoittaa mahdolliset palveluntarjoajat ja kilpailuttaa palvelu; - valmistella etäkäyttöjärjestelmän kautta tarjottavat tutkimusaineistot; - valmistella etäkäyttöjärjestelmän tekninen toteuttaminen Tilastokeskuksessa; - käynnistää ja koordinoida palvelun testikäyttö ja sen palautteenanto ja neuvotella ulkoisen palveluntarjoajan kanssa mahdollisista muutostöistä; - arvioida online-järjestelmän laajentamismahdollisuudet ja jatkorahoitustarve. Projektiryhmään määrätään projektipäälliköksi Villiina Hellsten (YR) ja jäseniksi Elias Einiö (YR), Jari Forsman (TI), Eero Koljonen (SH), Janika Konnu (TI), Harri Koskinen (TI), Mika Muttonen (TI), Aki Nikander (TI), Pekka Tamminen (YR, projektipäällikön varahenkilö) ja Tenho Vastaranta (TI). Projektiryhmään kutsutaan lisäksi jäseneksi Mika Maliranta (YR). Lisäksi projekti voi käyttää työsuunnitelmassa mainittuja sekä muita Tilastokeskuksen asiantuntijoita erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Projektille asetetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kaija Hovi (YR) ja jäseninä Sven Björkqvist (SH), Kari Djerf (TI), Riitta Harala (EL), Antti Katainen (HP), Markku Lanne (Helsingin yliopisto), Kari Lehto (TI), Marja Sjöblom (YR), Jari Tarkoma (HE), Tuula Viitaharju (YS) sekä sihteerinä Villiina Hellsten. Johtoryhmää voidaan täydentää projektin aikana. Projektin määräaika päättyy Projektin laskentakohdekoodi on YA21O. Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Tilastojohtaja Kaija Hovi

17 17(21) Liite 2: Etäkäyttöpalvelun hinnoittelusuunnitelma Käyttöluvat ja sopimukset Uuden käyttöluvan käsittely 400 Käyttöluvan/sopimuksen jatkaminen tai laajentaminen 100 Uuden aineistokokonaisuuden tietosuojan selvitys 600 Tutkimuspalvelu (aineiston käsittely, neuvonta, yms.) Tutkimuspalvelu /tunti 100 Tutkimuspalvelu /kuukausi 8200 Etäkäyttö Etäkäyttöyhteyden avaus organisaatioon 1000 Etäkäyttöyhteyden ylläpito organisaatioon /vuosi 1000 Tutkimushanke etäkäytössä /kuukausi 50 Etäkäyttöyhteys tutkijalle /kuukausi 50 Materiaalin siirto Tulosten ylimääräinen tarkistus /10 sivua 25 Muun materiaalin siirto sisään/ulos (tarkistus) /kerta 25 Levytilan vuokraus 1 GB /vuosi 168 1GB /kuukausi 14 Vähimmäisveloitus materiaalin arkistoinnista /vuosi 25

18 18(21) Liite 3: Tutkimusaineistojen etäkäyttöjärjestelmän säännöt Järjestelmään kirjautuminen Järjestelmän käyttäminen Tilastokeskuksen yksikkötason aineistojen käyttö edellyttää käyttölupaa. Tietoja saa käyttää vain päätöksessä hyväksyttyyn tarkoitukseen. Tietojen kohteita ei saa yrittää tunnistaa aineistosta. Allekirjoittamalla tutkimushanketta koskevan sopimuksen sekä salassapitositoumuksen tutkija sitoutuu siihen, ettei ilmaise eikä käytä omaksi hyödyksi tutkimuksen yhteydessä tietoonsa saamiaan, salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja. Vaitiolovelvollisuus koskee myös tilastotuotantoon liittyviä atkohjelmistoja sekä ohjeistoja koskevia tietoja, joiden ilmitulo vaarantaa tietosuojan. Vaitiolovelvollisuus on voimassa sopimuksen päätyttyäkin. Etäyhteys tutkijan työasemalta Tilastokeskukseen toteutetaan järjestelmän koekäyttövaiheessa VPN-ratkaisuna. Järjestelmään kirjautuminen on kaksitasoinen. Tutkijan työasemaan asennetaan VPN-asiakasohjelman yksilöivä sertifikaatti, jonka järjestelmä tarkistaa kun etäyhteyttä avataan. Lisäksi järjestelmä pyytää käyttäjältä PIN-koodia ennen kuin yhteys avautuu. VPN-yhteyden avaamisen jälkeen käyttäjä kirjautuu järjestelmään hankekohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän yksilöivät tunnukset ovat henkilökohtaisia ja niitä tulee säilyttää huolellisesti. Erityisesti käyttäjätunnukset ja salasanat tulee säilyttää erillään. Etäkäytön tulee tapahtua yhteyden avaamisesta sopimuksen tehneen asiakkaan tiloista. Etäyhteyden saa ottaa vain asiakkaan määrittämistä IP-osoitteista. Tilastokeskus tarkistaa, että ne ovat käyttöehtojen mukaisia. Etätyöaseman tietoturvapäivitysten sekä virus- ja palomuurisuojauksen on oltava ajantasainen. Tutkimushankkeille varataan työkansio, jossa hankkeen materiaali säilytetään. Lukuoikeudet aineistokansioihin annetaan hankekohtaisen käyttöluvan mukaisesti. Järjestelmää tulee käyttää vain käyttöluvassa mainittuun tarkoitukseen, eikä sen toimintaa saa haitata millään tavoin. Järjestelmän käytöstä kerätään lokitietoja laskutusta, järjestelmän ylläpitoa ja valvontaa varten. 2 Järjestelmän käytöstä laskutetaan resurssien käytön mukaisesti (koekäyttö asti on ilmaista). Etäyhteys on tarkoitettu vain asiakkaan nimeämän tutkijan käyttöön. Tästä syystä etälaite on lukittava, jos sen äärestä poistutaan ja laite jää valvomatta. Järjestelmästä tulee kirjautua ulos, kun etäyhteydellä ei enää työskennellä. Tutkimusaineistoon sisältyvät yksikkötason henkilö- tai yritystiedot ovat salassa pidettäviä. Aineistoa on käsiteltävä siten, ettei suojattava tieto joudu sivullisen tietoon. Suojausta voi parantaa muun muassa työtilojen järjestelyillä sekä näytön suojauksella. 2 Rekisteriseloste TK

19 19(21) Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta. Tiedostot viedään tarkistukseen kopioimalla ne tarkistuskansioon. Tietosuojatarkistuksen jälkeen tulokset lähetetään suojattuna sähköpostina tutkijan sopimuksessa määrittämään sähköpostiosoitteeseen. Resurssit Ylläpito Kullekin tutkimushankkeelle varataan levytilaa 4GB. Jos levytilaa tarvitsee lisää, siitä veloitetaan erikseen. Järjestelmässä käytettävissä olevat laskenta- ja ohjelmistoresurssit ovat rajalliset ja niiden saatavuus riippuu muiden kirjautuneiden käyttäjien lukumäärästä. Yksittäiselle asiakkaalle tai hankkeelle voidaan tarjota omia laskenta- ja ohjelmistoresursseja erillisen sopimuksen mukaisesti. Projektin materiaali poistetaan järjestelmästä hankeen päätyttyä, jollei säilytyksestä ole tehty erillistä sopimusta. Hankkeessa syntyneet tietoaineistot ovat Tilastokeskuksen omaisuutta. Tilastokeskus vastaa etäkäyttöjärjestelmän ylläpidosta virka-aikana. Ongelmatilanteissa yhteyshenkilönä toimii etäkäytöstä sopimuksen tehneen asiakkaan yhteyshenkilö. Tilastokeskus ei vastaa ohjelmistojen käyttötuesta. Tilastokeskuksella on oikeus sulkea järjestelmä ylläpidollisista syistä. Järjestelmään tehdään ei-kiirellisiä päivityksiä ja asennuksia päivitysaikataulun mukaisesti joka toisen viikon alussa. Aikataulun muutoksista informoidaan yhteyshenkilöitä. Tulosten tarkistusmenettely Salassapitovelvoitteen mukaan tutkijan on pidettävä huolta siitä, että järjestelmästä pois vietäviksi tarkoitetuissa tulostuksissa ja tiedostoissa ei ole yksikkötason tietoja tai mahdollisuutta niiden paljastumiseen. Tutkimustulokset tarkistetaan tietosuojan varmistamiseksi. Tuloksia tai muuta materiaalia kuten ohjelmakoodia saa tuoda tarkistettavaksi vain tekstitiedostoina. Tarkastettavaksi saa tuoda yhteensä enintään 2MB suuruisia tiedostoja eli tulostettuna noin 500 sivua. Tästä taulukointia saa olla enintään 50 sivua. Hankkeen perustamismaksuun kuuluu tulosten tarkastaminen kaksi kertaa. Tämän ylittävästä tarkastamisesta veloitetaan erikseen. Tarkistettavaksi tuotavat tulokset tulee dokumentoida selkokielisesti ja täsmällisesti. Taulukoista tulee käydä ilmi taulukoinnin kohteena olevan aineiston sisältö sekä taulukon soluissa oleva havaintojen lukumäärä. Estimointien tulostuksista tulee käydä ilmi aineiston sisältö sekä havaintojen lukumäärä. Liite A sisältää tarkemmat ohjeet taulukkomuotoisten tietojen suojaamisesta Yritysten rakenteet -yksikössä. Liite B sisältää yleisemmät ohjeet taulukkomuotoisen yritystiedon suojaamiselle. Pääsääntönä yritystietojen suojaamisessa on, että kussakin solussa tai ryhmässä on oltava aina vähintään 3 havaintoa. Lisäksi sovelletaan tarvittaessa dominanssisääntöä (erityisesti tutkimus- ja kehittämismenot). Hyödyketilastojen osalta noudatetaan ensisijaisesti tiedonantajien lukumäärän ja identiteetin salaamisen periaatetta. Henkilötietojen suojaamiselle on laadittu erilliset ohjeet (Liite C). Samat tietosuojasäännöt koskevat myös julkaistavia tutkimustuloksia.

20 20(21) Tulosten julkistaminen Tutkija sitoutuu julkistamaan tutkimustulokset vain sellaisessa muodossa, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisen yrityksen tai henkilön tietoja. Valmis tutkimusjulkaisu tulee lähettää Tilastokeskukselle elektronisessa muodossa. Tilastokeskuksella on oikeus pyytää kaikki ulkopuolisille esitettävä materiaali tarkastettavaksi ennen niiden julkaisua, ja tarkastamiselle tulee varata riittävästi aikaa (tyypillisesti kaksi viikkoa). Tuloksia julkistettaessa Tilastokeskus on mainittava tiedon lähteenä. Tilastokeskuksessa 8. päivä toukokuuta 2009 Leena Storgårds Tilastojohtaja Jouko Verho Tutkimuspäällikkö

21 21(21) Liite 4: Kuva etäkäyttöjärjestelmästä

Tutkimusaineistojen käsittely etäkäyttöjärjestelmässä

Tutkimusaineistojen käsittely etäkäyttöjärjestelmässä Tutkimusaineistojen käsittely etäkäyttöjärjestelmässä Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja 27.2.2014 Marianne Johnson, Tutkimuspalvelut, Tilastokeskus Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä Rakennettiin

Lisätiedot

Etäkäytön sopimus- ja lupakäytännöt. Anne Perälahti Etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013, Tilastokeskus

Etäkäytön sopimus- ja lupakäytännöt. Anne Perälahti Etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013, Tilastokeskus Etäkäytön sopimus- ja lupakäytännöt Etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013, Tilastokeskus Aineistot ja niiden toimitusmuodot Aineistot Valmiit tutkimusaineistot Tilastoaineistoista muodostetut tutkimusaineistot

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2.

Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2. Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2.2014 Tutkimusinfrastruktuuri? Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta

Lisätiedot

Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu

Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu Arkistolaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteishanke Julkishallinnon rekisteritietojen ja tilastoaineistojen tutkimuskäyttö helpommaksi Seminaari 7.5.2014

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tutkijapalvelut. Antti Katainen

Tilastokeskuksen tutkijapalvelut. Antti Katainen Tilastokeskuksen tutkijapalvelut Antti Katainen Sisällys Tutkijapalvelut Tutkijapalvelun kehittäminen 2010-2011 Mikroaineistojen etäkäyttöjärjestelmät Tutkijapalvelut Laajat ja monipuoliset mikroaineistot

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatalle

Tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatalle Tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatalle Inka Rautiainen Biopankit, terveysalan rekisterit ja datan käyttöympäristöt - seminaari 23.10.2017 Tilastokeskuksen FIONAetäkäyttöjärjestelmä Tietoturvallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä

Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä Hannele Kerola JulkICT - osasto 19.4.2017 Tiedonhallinta ja tutkijoiden tarpeet (työryhmän asettamiskirje) Tiedonhallinnan kehittämisen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

JulkICTLab käyttöön liittyvät ehdot. Luonnos

JulkICTLab käyttöön liittyvät ehdot. Luonnos JulkICTLab käyttöön liittyvät ehdot Luonnos 4.3.2014 Pilottiprojektien sitoutuminen (1/2) VM allekirjoittaa JulkICTLab-pilottiprojektien sopimukset DIGILE:n kanssa, ja sopimusehdot ovat luettavissa osoitteessa:

Lisätiedot

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 Copyright Yleiskuvaus 1. Perusasioita kirjautumisesta 2. Kirjautuminen 3. Sivut 4. Yläpalkki 5. Sivujen kuvaukset 5.1 Versiotiedot 5.2 Pääsivu 5.3 Valikon

Lisätiedot

Tutkijapalvelu ja etäkäyttö Tilastokeskuksessa. Jussi Heino

Tutkijapalvelu ja etäkäyttö Tilastokeskuksessa. Jussi Heino Tutkijapalvelu ja etäkäyttö Tilastokeskuksessa Jussi Heino Sisällys Tutkijapalveluiden kehittäminen Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä Tulevaisuus Tutkijapalvelut: Mitä? Tutkijapalvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Simuloitu Suomi - SISU-mikrosimulointimalli. Olli Kannas, Tilastokeskus SISU-mikrosimulointimallin julkistamistilaisuus 23.4.2013, Tilastokeskus

Simuloitu Suomi - SISU-mikrosimulointimalli. Olli Kannas, Tilastokeskus SISU-mikrosimulointimallin julkistamistilaisuus 23.4.2013, Tilastokeskus Simuloitu Suomi - SISU-mikrosimulointimalli Olli Kannas, Tilastokeskus SISU-mikrosimulointimallin julkistamistilaisuus 23.4.2013, Tilastokeskus Edellytykset mikrosimulointimallille Laaja väestöä edustava,

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Tilastokeskuksen käyttölupamenettely. Seminaari

Tilastokeskuksen käyttölupamenettely. Seminaari Tilastokeskuksen käyttölupamenettely Seminaari 2.3.2009 Käyttölupahakemusten määrä Tilastokeskuksessa Lautakunnassa käsiteltävien asioiden lukumäärä Hakemukset yht. Vuosi 1.6.1994 18 137 1995 37 198 1996

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Askeleet kohti kansallista rekisteritutkijan etäkäyttöympäristöä

Askeleet kohti kansallista rekisteritutkijan etäkäyttöympäristöä Askeleet kohti kansallista rekisteritutkijan etäkäyttöympäristöä Marianne Johnson Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki www.rekisteritutkimus.fi Lähtökohtia ja aloitteita Rekisteritutkimuksella on suuret

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet

Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet 1(31) Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Salassapitovelvoite... 2 3. Etäkäyttöjärjestelmän säännöt... 2 3.1 Järjestelmään kirjautuminen... 2 3.2 Järjestelmän käyttäminen...

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Tyvilähetys ja Veronen verkossa

Tyvilähetys ja Veronen verkossa Tyvilähetys ja Veronen verkossa Tyvilähetys voidaan asentaa verkkoon. Ohessa on kuvattu tarvittavat tiedot, jotta voit hoitaa asennuksen haluamallasi tavalla. Oletamme, että hallitset riittävästi omaa

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

TERMINAL SERVER-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN KOTIKONEELTA SAVONIAN TS-PALVELIMELLE

TERMINAL SERVER-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN KOTIKONEELTA SAVONIAN TS-PALVELIMELLE TERMINAL SERVER-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN KOTIKONEELTA SAVONIAN TS-PALVELIMELLE Joitakin Savonian ohjelmia voi käyttää vain Savonian verkkoon kirjautuneelta koneelta. Tällaisten (ja muidenkin) Savonian ohjelmien

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

WinOodin käyttö VDI-ympäristössä

WinOodin käyttö VDI-ympäristössä n käyttö VDI-ympäristössä a käytetään VDI-ympäristössä joko yliopiston koneelta tai www-selaimen kautta (Esim. Firefox). Sisällysluettelo Käyttö yliopiston koneella... 1 Käyttö selaimen kautta... 2 VDIn

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 2 (5) 1. PALVELUKUVAUKSEN TARKOITUS Tässä palvelukuvauksessa kuvataan Sysart Oy:n Requeste tuotteeseen liittyvät maksulliset palvelut. Maksullisia palveluita

Lisätiedot

Yritys nimeltä Redicom

Yritys nimeltä Redicom Kertakirjautuminen IDM projektin keihäänkärki Yritys nimeltä Redicom Redicom Oy Redicom on riippumaton konsulttitalo, joka on erikoistunut tunnistautumis-, käyttäjähallinta ( IDM ja IAM)- ja kertakirjautumisratkaisujen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla. 1 Odoo ohjelman demokäyttöön riittää, että asentaa ohjelmiston, ja tietokannan. Jos päättää ottaa ohjelmiston tuotannolliseen käyttöön, on päivitettävä myös XML raporttipohjat, sekä syötettävä yrityksen

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 2 2. WEBWISUUN KIRJAUTUMINEN... 2 2.1 WebWisuun kirjautuminen salasanan avulla... 2 2.1.1 Käyttäjätunnus... 2 2.1.2 Lisenssinumero... 2 2.1.3

Lisätiedot

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli (Ohjelmassa: Energiatodistusten tietojärjestelmän esittely ja käyttö) 12.10.2007 Tekijän nimi 10.3.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkottumistilaisuus Harri

Lisätiedot

FMAS-kokonaisuus ja sähköinen käyttölupapalvelu sen osana. Irma-Leena Notkola

FMAS-kokonaisuus ja sähköinen käyttölupapalvelu sen osana. Irma-Leena Notkola FMAS-kokonaisuus ja sähköinen käyttölupapalvelu sen osana Irma-Leena Notkola 24.8.2015 FMAS-hankkeen tausta ja tavoitteet FMAS (< Finnish Microdata Access Services) Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta

Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Kirjautuminen 6.3.2009 Sivu 1 Tahti-järjestelmän tunnistuspalvelu on vaihtunut. Tämä tarkoittaa sitä, että Tahtin tunnistuspalvelun osoite muuttuu. Muutoksesta johtuen

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa?

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa? 1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA Milloin vuokra-aika alkaa? Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun saat Autodeskilta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

EmCe 365 Drive aloitusohje

EmCe 365 Drive aloitusohje 21.6.2017 Jukka Vihtkari EmCe 365 Drive aloitusohje Sisällys 1 Käyttöoikeudet... 1 1.1 EmCe ohjelman käyttäjätunnus... 1 1.2 EmCe 365 Drive käyttäjätunnus... 1 2 EmCe 365 Driven asennus... 2 2.1 Ohjelman

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta Hajautettu tietokanta Jokainen hajautettu tietokanta muodostaa oman kokonaisuutensa Loogisesti yhtenäinen data on hajautettu tietokantoihin (eri

Lisätiedot