Projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 1(21) Projektin loppuraportti Laatija Jouko Verho Päiväys Projekti Tutkimuslaboratorion etäkäyttöprojekti Projektitunnus YA21O Nro TK Suoritekoodi 346 Projektin asettaja Heli Jeskanen-Sundström Aloitusaika Projektipäällikkö Jouko Verho Valmistumisaika

2 2(21) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET PROJEKTIN TULOKSET JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Etäkäyttöpalvelu tutkijan näkökulmasta Etäkäyttöpalvelun hallinnointi Koekäyttö ja testaus JÄRJESTELMÄN KUVAUS Palvelimet Järjestelmän käyttö PROJEKTIN ORGANISOINTI JA RESURSOINTI Projektiorganisaatio Resurssien käyttö JATKOTOIMET Järjestelmän laajennus ja ylläpito Tutkimuspalvelun kehittäminen Tutkimuspalvelun rahoitus Etäkäyttöön soveltuvat tutkimusaineistot Lopuksi Liite 1: Projektin alkuperäinen asettamiskirje Liite 2: Etäkäyttöpalvelun hinnoittelusuunnitelma Liite 3: Tutkimusaineistojen etäkäyttöjärjestelmän säännöt Liite 4: Kuva etäkäyttöjärjestelmästä... 21

3 3(21) 1. Yhteenveto Etäkäyttöprojektin tavoitteena oli rakentaa etäkäyttöjärjestelmä Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorion aineistoille. Järjestelmän suunnittelun lähtökohdaksi otettiin ympäristö sekä toimintamalli, joka voidaan laajentaa myös muiden Tilastokeskuksen mikroaineistojen etäkäyttöä varten. Etäkäyttöpalvelussa tutkijat pääsevät käyttämään omalta työpaikaltaan Tilastokeskuksen palvelimella olevia aineistoja. Palvelu tarjoaa turvallisen ympäristön mikroaineistojen eli yksikkötiedon luovutukselle, koska aineistojen käyttöä voidaan valvoa eikä niitä pysty siirtämään järjestelmästä ulos. Projektissa rakennettiin kevään 2009 aikana etäkäyttöjärjestelmän testiversio, joka soveltuu enintään kahdeksan yhtäaikaisen käyttäjän kevyeen käyttöön. Järjestelmässä on käyttäjien kannalta kaikki tutkimuskäyttöön tarpeelliset toiminnallisuudet, joskin esimerkiksi ohjelmistotarjonta on hieman suppea. Järjestelmän koekäyttöön osallistui neljä taloudellista tutkimuslaitosta, Koekäytöstä kerätyn palautteen pohjalta projektissa tehtiin suunnitelma järjestelmän laajennuksesta. Projektissa luotiin myös säännöt ja sopimusmalli etäkäyttöä varten sekä tehtiin palvelun hinnoittelusuunnitelma. Lisäksi projektin yhteydessä selvitettiin tutkimuspalvelutoiminnan kehittämistä sekä etäkäyttöön soveltuvia aineistoja. 2. Projektin tausta ja tavoitteet Projektin tavoitteena oli tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelu, jossa pääsee käyttämään Yrityksen rakenteet -yksikön tutkimuslaboratorion aineistoja. Koska etäkäyttöpalvelun käyttöönotto vaati paljon hallinnollista valmistelutyötä ja palvelun toteuttaminen vaati tutustumista teknisiin ratkaisuihin, projektin suunnitteluvaiheessa päätettiin toteuttaa vain etäkäyttöjärjestelmän testiversio, jonka pohjalta suunnitellaan tuotantoon soveltuva järjestelmä. Tilastokeskuksen tiloissa sijaitsevassa tutkimuslaboratoriossa tutkijat ovat päässeet käyttämään aineistoja, joita ei ole katsottu tietosuojasyistä muutoin voitavan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Tämän palvelun ongelmana on ollut se, että tutkimuslaboratoriossa työskentely saattaa heikentää aikarajoitteista sekä muista kustannussyistä johtuen tutkimustyön huolellisuutta ja laatua. Lisäksi alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna tutkijat eivät ole olleet tasapuolisessa asemassa. Kansainvälinen kehitys on suuntautunut kohti tilastoviranomaisten aineistojen etäkäyttömahdollisuutta. Moni Euroopan tilastovirastoista ylläpitää mikroaineistojen etäkäyttöpalvelua, ja Pohjoismaista Tanskalla ja Ruotsilla on jo useamman vuoden ollut käytössä kattavasti rahoitetut etäkäyttöpalvelut. Tilastokeskus on jäämässä tästä kehityksestä selvästi jälkeen. Tilastokeskus on aktiivisesti hakenut hankkeelle ulkopuolista rahoitusta. Toistaiseksi kuitenkaan Suomen Akatemialle loppuvuodesta 2003 tehty rahoitushakemus sekä muut rahoitusneuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta. Näin ollen hanke käynnistettiin 2008 Tilastokeskuksen omalla rahoituksella.

4 4(21) Tietosuojakäytännöissä olevien yhteneväisyyksien vuoksi etäkäyttöjärjestelmän suunnittelun lähtökohdaksi otettiin Tanskan ja Hollannin tilastoviranomaisten etäkäyttöjärjestelmät, joiden ratkaisumalleja hyödyntämällä pystyttiin säästämään suunnitteluun ja toteutukseen vaadittavia resursseja merkittävästi. Projektin esiselvitysvaiheessa tutustuttiin Tanskan ja Hollannin järjestelmiin, jonka jälkeen päätettiin toteutusmalli. Suunnittelutyössä on lähdetty siitä, että etäkäyttöjärjestelmä palvelee tulevaisuudessa laajasti eri alojen tutkijoita ja että järjestelmästä muodostuu ensisijainen kanava Tilastokeskuksen mikroaineistojen käytölle. Järjestelmän rinnalla on käytössä myös muita aineistojen luovutustapoja. 3. Projektin tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Projektissa rakennettiin etäkäyttöjärjestelmän testiversio. Järjestelmä toimii Tilastokeskuksen palvelimella ja se on mitoitettu noin kahdeksalle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Käyttäjien kannalta järjestelmä tarjoaa kaikki tutkimustyöhön tarpeelliset ominaisuudet, joskin esimerkiksi ohjelmistotarjonta on hieman suppea. Järjestelmä on ollut koekäytössä neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen toimesta toukokuusta 2009 alkaen. Projektissa on luotu alustavat säännöt ja sopimusmalli etäkäyttöä varten. Lisäksi projektissa on selvitetty etäkäyttöön soveltuvia tutkimusaineistoja sekä tietosuojalinjauksia, jotka ovat palvelun sisällön kannalta keskeisiä kysymyksiä. Projektissa todettiin, että tietosuojalinjauksen selvittäminen vaatii lisätyötä eikä asiaa saada projektin yhteydessä ratkaistua. 3.1 Etäkäyttöpalvelu tutkijan näkökulmasta Etäkäyttöpalvelussa tutkijat ottavat yhteyden omalta työpaikaltaan Tilastokeskuksen palvelimeen. Palvelimella tutkijalla on käytössään Windowstyöpöytä, jolla tutkija pääsee käyttämään Tilastokeskuksen yksikköaineistoja. Työskentely-ympäristön suunnittelun tavoitteena oli tehdä siitä tutkijoiden näkökulmasta mahdollisimman yksinkertainen. Koekäyttövaiheessa työskentelyvälineinä olivat STATA-, SPSS-, ja R-tilasto-ohjelmistot. Ympäristö vastaa muuten normaalia työasemaa, mutta tietojen siirto järjestelmästä tapahtuu tarkistusmenettelyn kautta. Tarkistusmenettely hankaloittaa tutkimustyötä, mutta parantaa tietosuojan valvontaa. Tiedonsiirron järjestelmästä tulee olla täysin estetty, jotta yksikkötietojen siirto voidaan estää. Viimekädessä vastuu tietosuojasta on kuitenkin etäkäyttösopimuksen mukaan tutkijalla. Jokaisen tutkimushankkeen viemisestä etäkäyttöön tehdään sopimus, jonka edellytyksenä on tietojen käyttölupa. Tutkimushankkeessa voi olla mukana yksi tai useampi tutkija. Hankkeen etäkäyttösopimuksessa edellytetään, että tutkijoiden työnantajat ovat tehneet sopimuksen etäkäyttöyhteyden avaamisesta kyseisiin tutkimusorganisaatioihin. Organisaatio valitsee yhteyshenkilöt, jotka vastaavat etäkäytön käyttäjätuesta sekä etäkäytön sääntöjen noudattamisesta sopimuksen purkamisen uhalla.

5 5(21) 3.2 Etäkäyttöpalvelun hallinnointi Sopimuksia tehdään ainoastaan luotettavien ja vakiintuneiden kotimaisten tieteellistä tutkimusta tekevien organisaatioiden kanssa. Tällaisia ovat muun muassa korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Jatkossa tavoitteena on tehdä mahdolliseksi asiakkaille omien ohjelmisto- tai laiteresurssien hankkiminen järjestelmään. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa tekemällä sopimus laitteiden tai ohjelmalisenssien vuokrauksesta ja ylläpidosta. Järjestelyllä voitaisiin nostaa palvelutasoa asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Koekäyttövaiheessa palvelun käytöstä ei veloitettu. Koekäyttöön osallistuneet tutkimuslaitokset ja tutkijat sitoutuivat järjestelmän testaamiseen, kehittämiseen ja palautteen antamiseen. Koekäytön päätyttyä palvelu muuttuu maksulliseksi. Etäkäyttöpalvelun hallinnoinnissa keskeisimmät osa-alueet ovat tutkimushankkeiden käyttölupien hallinta sekä tulosten tarkistustyö. Palvelun hallinnointi on suunniteltu pitkälti Tilastokeskuksen nykyisen käyttölupakäytännön sekä tutkimuslaboratorion toimintamalliin pohjalta. Uuden tutkimushankkeen perustaminen alkaa käyttöluvan käsittelyllä. Tutkijoiden näkökulmasta käyttölupien käsittelyajat ovat toisinaan olleet ongelmallisen pitkiä. Etäkäyttöpalvelussa aineistoista on tarkoitus muodostaa soveltuvissa tapauksissa valmiita, hyvin dokumentoituja kokonaisuuksia, jotta käyttölupien käsittelyaikoja saataisiin lyhennettyä. Lisäksi aineistokuvaukset viedään verkkosivuille. Koska tutkimusorganisaatioiden etäkäyttöyhteyshenkilöt vastaavat ensisijaisesti tutkijoiden perehdyttämisestä sääntöihin ja järjestelmän käyttöön, vähenee tutkimuspalvelun käyttäjäneuvontaan tarvitsema aika. Yhteyshenkilöitä tiedotetaan järjestelmän muutoksista sekä käyttökatkoista. Uusille yhteyshenkilöille järjestetään koulutustilaisuus etäkäytön säännöistä ja ehdoista. Jokaiselle käyttäjälle tehdään erillinen käyttäjätunnus etäkäyttöjärjestelmään. Käyttöoikeuksien hallinnointiin toteutetaan hallintasovellus, joka tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän käyttäjähallintaan. Tällöin käyttöoikeuksien hallinta ei vaadi järjestelmän ylläpitotaitoja ja käyttöoikeuksia voidaan ylläpitää tutkimuspalvelun toimesta. Kun tutkijat haluavat siirtää tutkimustuloksia järjestelmästä, tulokset tarkistetaan tutkimuspalvelussa ennen niiden lähettämistä tutkijalle. Tarkistustyö on sikäli vaativaa, että tarkistajan tulee ymmärtää hyvin tietosuojakysymykset sekä tutkijoiden käyttämät empiiriset tutkimusmenetelmät. Tarkistamiseen menevän työmäärän vähentämiseksi tarkistukseen soveltuvasta materiaalista on annettu yksityiskohtaiset ohjeet. Tarkistuksen apuvälineeksi on suunniteltu sovellus, joka tarkastaa että tarkistukseen tuodut tiedot ovat ohjeistuksen mukaisessa muodossa. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus selvittää, voidaanko, muiden maiden mallia seuraten, siirtyä käyttämään tulosten satunnaistarkistusta kokeneiden käyttäjien kohdalla.

6 6(21) 3.3 Koekäyttö ja testaus Etäkäyttöpalvelun hinnoitteluun vaikuttaa merkittävästi se, mitä kustannuksia pyritään kattamaan. Liitteenä olevan hinnoittelusuunnitelman lähtökohtana on, että etäkäyttöympäristöön tehtyjä laitteisto- tai ohjelmistolisenssiinvestointeja ei pyritä kattamaan vaan maksuilla on arvioitu katettavan tutkimuspalvelun sekä teknisen ylläpidon kustannukset. Lisäksi hinnoittelusuunnitelmassa käyttäjiä pyritään ohjaamaan toimintatapoihin, jotka aiheuttavat tutkimuspalvelulle mahdollisimman vähän työtä ja kustannuksia. Uuden tutkimushankkeen perustamisesta peritään 400 perusmaksun lisäksi 600 lisämaksu, mikäli käyttölupaa haetaan aineistolle, jonka tietosuojaa pitää selvittää. Tutkijoita pyritään näin ohjaamaan käyttämään valmiita aineistokokonaisuuksia. Tutkijakohtainen aineiston muokkaus tai selvitysten tekeminen kuuluvat tutkimuspalveluun, jonka hinnat ovat Tilastokeskuksen hinnoitteluoppaan mukaisia. Etäkäyttöyhteyden avaamisesta tutkimusorganisaatioon peritään 1000, jolla katetaan hallinnointityötä, sopimusta varten tarvittavat tietoturvaselvitykset sekä koulutukseen ja muuhun tiedottamiseen liittyvää työtä. Yhteyden ylläpitomaksu on 1000 vuodessa, jolla katetaan ylläpitoon ja hallinnointiin liittyviä kuluja. Lisäksi etäyhteyden käytöstä peritään tutkimushankkeelta 50 kuukausimaksu sekä käyttäjäkohtainen 50 kuukausimaksu. Erillisillä maksuilla pyritään ottamaan huomioon, että hallinnointikuluissa on sekä tutkimushanke- että käyttäjäkohtaisia kulueriä, kuten hankkeen materiaalin säilytys sekä käyttäjän tarvitsemat palvelin- ja ohjelmistoresurssit. Tutkimushankkeille on varattu peruskäyttöön riittävä levytila ja kaksi noin 500 tulossivun tarkistuskertaa. Lisätarkistuksista, muusta materiaalin siirrosta ja lisälevytilasta veloitetaan erikseen. Jos tutkimustyössä on tauko, hankkeen voi arkistoida, josta peritään erillinen maksu. Projektissa etäkäyttöjärjestelmää testattiin kolmella osa-alueella. Testaus aloitettiin Tilastokeskuksen sisällä helmikuussa 2009, kun järjestelmän runko oli saatu toteutettua. Projektin omassa testauksessa edettiin vaiheittain järjestelmän käytettävyyden ja ulkopuolisten yhteyksien testaukseen. Huhtikuussa 2009 pyydettiin ulkopuoliselta konsultilta lausunto valmiudesta koekäytön aloitukseen. Kun tietoturva oli varmistettu, alkoi toukokuussa 2009 koekäyttö aidoilla aineistoilla tutkijoiden toimesta. Ulkopuolisen koekäytön tarkoituksena oli testata järjestelmän käytettävyyttä, etäkäyttöpalvelinten tehon riittävyyttä ja skaalautuvuutta sekä hallinnointimallin toimivuutta ja sen vaatimia resursseja. Erilaisten käyttötapausten ennakointi sisäisessä testauksessa osoittautui käytännössä hankalaksi, minkä vuoksi ulkopuolisesta palautteesta on ollut paljon hyötyä järjestelmän kehittämisessä sekä sen laajennuksen suunnittelussa. Etäkäyttöjärjestelmän ulkoisiksi koekäyttäjiksi valittiin neljä taloudellista tutkimuslaitosta (ETLA, PT, PTT ja VATT), koska ne ovat olleet merkittävin tutkimuslaboratorion asiakasryhmä. Laitokset ovat myös organisaatioina sopivan kokoisia, mikä on näkynyt joustavuutena sovittaessa hallinnollisista

7 7(21) asioista. Koekäyttö oli maksutonta, mutta tutkija ja tutkimuslaitokset sitoutuivat osallistumaan järjestelmän kehittämiseen ja antamaan palautetta. Koekäyttösopimus tehtiin yhdeksän tutkimushankkeen kanssa. Hankkeissa oli mukana yhteensä 19 tutkijaa, joskin tyypillisesti hankkeessa oli vain 1-2 aktiivista käyttäjää. Jo yhteyden asennusvaiheessa kävi ilmi, että käyttäjien tunnistamiseen käytetty VPN-yhteysohjelmisto aiheuttaa yhteensopivuusongelmia ja on hankala asentaa. Tämän johdosta uutta tunnistusmenetelmää ryhdyttiin selvittämään jo keväällä. Muutoin tutkijoilta saadun suullisen palautteen perusteella järjestelmä oli toimiva ja selkeä käyttää. Ongelmia aiheuttivat satunnaiset yhteysongelmat sekä levytilarajoitukset. Varsinainen koekäyttöpalaute kerättiin tutkijoilta kirjallisena syys lokakuussa palautelomakkeella, jonka sai täyttää etäkäyttöjärjestelmässä. Lomakkeella pyydettiin kommentoimaan käytettävyyttä ja resurssien riittävyyttä sekä kehitysehdotuksia. Tutkimuslaitoksilta pyydettiin yleisiä kokemuksia kokoava raportti. Tutkimuslaitosten raporttien mukaan kokemukset koekäytöstä olivat valtaosin hyvin myönteisiä. Ongelmia aiheuttivat lähinnä etäkäytön asennus- ja yhteysongelmat. Etäkäyttöä toivotaan laajennettavan mahdollisimman monelle tutkijalle ja järjestelmään toivotaan lisää aineistoja. Myös aineistojen luovutusta eli käyttölupaprosessia toivotaan nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Tutkimuslaitoksilta sekä tutkijoilta pyydettiin kommentteja palvelun hinnoittelusuunnitelmaan sekä ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen. Tutkimuslaitostasolla hinnoittelua pidettiin kohtuullisena eikä päivystystä kaivattu. Tutkijoista noin kaksi kolmannesta piti hinnoittelusuunnitelmaa kohtuullisena eikä kaivannut päivystystä. Viidesosa tutkijoista piti hintatasoa kalliina, mutta hinnoittelun rakennetta pidettiin kohtuullisen hyvänä. Palautteen mukaan kaikki kymmenen järjestelmää kommentoinutta tutkijaa pitivät sitä yleisesti hyvänä ja toimivana. Ongelmiksi mainittiin juuri yhteysongelmat sekä tulosten tarkastusprosessi. Tulosten tarkastukselta toivottiin nopeutta ja joustavuutta. Tilannetta voidaan parantaa hieman kohdentamalla tarkastukseen paremmin resursseja, mutta merkittävät muutokset toimintamallissa heikentäisivät todennäköisesti tietosuojaa. Kaikki tutkijat pitivät järjestelmää hyvänä käyttää ja merkittävänä parannuksena tutkimuslaboratorioon verrattuna. Työskentelyn aloitukseen kaipasi enemmän ohjeistusta noin viidesosa vastanneista. Järjestelmän resursseja pidettiin riittävinä työskentelyyn, mutta noin puolet vastanneista toivoi nopeampaa palvelinta ja suurempaa levytilaa. Edelleen puolet vastanneista toivoi ohjelmistotarjonnan täydennystä. Eniten toivottiin SAS-tilasto-ohjelmaa ja parempaa mahdollisuutta tekstinkäsittelyyn. Kun kysyttiin tutkijoiden maksuvalmiutta SAS:n käytöstä, maksuvalmius ei ollut selvästikään riittävä, jotta ohjelmisto voitaisiin rahoittaa käyttäjämaksuilla.

8 8(21) 4. Järjestelmän kuvaus Projektissa rakennettu etäkäyttöjärjestelmän testiversio on toteutettu Microsoft Windows Terminal Services (TS) -alustalle. Palvelimet on virtualisoitu Tilastokeskuksen VMware-ympäristöön, eikä järjestelmää varten ole hankittu erillisiä palvelimia. 4.1 Palvelimet Etäkäyttöjärjestelmässä on yhteensä kahdeksan virtuaalista palvelinta, joiden käyttöjärjestelmänä on Windows Server 2008 Standard (64 bit). Palvelimet on eristetty Tilastokeskuksen verkosta omaksi verkkoalueekseen. TS Gateway -palvelin vastaa järjestelmän yhteydestä ulkoverkkoon eli internettiin. Palvelimella on TS Web Access -palvelu, jonka kautta käyttäjät kirjautuvat järjestelmään. Järjestelmän tietoliikenne kulkee Tilastokeskuksen normaalia internet-yhteyttä pitkin, ja liikenne salataan käyttäjän ja järjestelmän välillä HTTPS-protokollaa käyttäen. Järjestelmän runko koostuu kahdesta TS-palvelimesta, jotka huolehtivat tilastosovellusten ajamisesta. Koska suurien aineistojen käyttö vaatii paljon muistia, on molempien palvelimien käytössä 32 GB muistia. VMware huolehtii siitä, että virtuaaliset TS-palvelimet toimivat erillisissä fyysisissä koneissa. Useamman TS-palvelimen avulla järjestelmään saadaan lisää suorituskykyä ja vikasietoisuutta. Palvelinten virtualisointi helpottaa erityisesti TS-palvelinten ylläpitoa. Järjestelmää laajennettaessa uusi TS-palvelin saadaan helposti kloonaamalla olemassa oleva palvelimesta kopio ja määrittämällä sen yksilöivät asetukset. Virtualisointi tuo myös merkittävää vikasietoisuutta järjestelmään. Virtuaaliset palvelimet on toteutettu neljän fyysisen koneen avulla, jolloin yhden koneen hajotessa siirtyvät sillä ajossa olleet virtuaalipalvelimet jollekin toimivista koneista. Molemmat TS-palvelimet sisältävät RES PowerFuse -ohjelmiston, jonka avulla käyttäjien työpöytänäkymiä sekä niihin liittyviä oikeuksia pystytään hallitsemaan joustavasti. PowerFuse käyttää SQL-tietokantaa asetusten tallentamiseen. Tietokantaan tallentuvat myös lokitiedot käyttäjän ajamista sovelluksista, käytetystä prosessoriajasta sekä muistista. Tietokantaa varten järjestelmässä on Microsoft SQL -palvelin. TS-palvelinten välisestä kuormanjaosta vastaa TS Session Broker -palvelin. Se huolehtii myös, että käyttäjä palaa yhteyden katkaisemisen jälkeen aina sille palvelimelle, jossa hänellä on istunto auki. Lisäksi palvelimella on Terminal Services -ympäristön vaatima lisenssien valvontasovellus. Active Directory -palvelin (AD) tarjoaa TS-ympäristön tarvitsemat nimi- ja hakemistopalvelut. Koska Tilastokeskus käyttää ensisijaisesti edirectorya käyttäjätietojen tallentamiseen, on AD-palvelin synkronisoitu edirectoryhakemistopalvelimeen. Käyttäjäoikeudet määritellään ensin edirectoryyn, josta ne päivittyvät AD-palvelimelle automaattisesti.

9 9(21) 4.2 Järjestelmän käyttö Järjestelmän tiedostopalvelin sisältää etäkäyttöön tarkoitetut aineistot sekä käyttäjien levytilat. Oikeudet tiedostoihin on määritelty AD:ssa ryhmien avulla. Kullakin tutkimushankkeella on oma ryhmänsä, johon hankkeen jäsenet kuuluvat. Lisäksi levytilan käyttöä rajoitetaan ns. quota-määrityksillä, joilla kullekin hankkeelle saadaan määriteltyä sallittu levytilan käyttö. Palvelinten päivitys ja varmuuskopiointi on liitetty osaksi Tilastokeskuksen normaaleja ylläpitorutiineja. Tiedostopalvelimen sisällöstä otetaan varmuuskopiot nauhalle joka yö. Nauhalle voidaan myös tarvittaessa arkistoida tutkimushankkeita. Käyttöjärjestelmien varmuuskopiointi tehdään VMwaren omilla työvälineillä. Kopioita otetaan ohjelmistopäivitysten ja asetusmuutosten jälkeen. Etäkäyttöjärjestelmään kirjaudutaan virtuaalityöpöytäyhteyden avulla käyttäjän omalta työasemalta. Käyttäjä tarvitsee kirjautumiseen Internet Explorer -selaimen, jolla hän siirtyy TS Web Access -palveluun. Käyttäjätunnuksen syöttämisen jälkeen järjestelmä kysyy käyttäjältä koodia, jonka hän saa ennalta sovittuun matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä. Koodi on kertakäyttöinen ja se saapuu puhelimeen flash-viestinä, jolloin se ei tallennu puhelimeen. Perinteinen käyttäjien tunnistamismenetelmä perustuu vain tunnussalasanapariin. Menetelmän ongelmana on käyttäjien taipumus valita helppoja salasanoja tai säilyttää salasanoja muistilapuilla. Järjestelmässä on käytössä vahva tunnistaminen, jossa tunnus-salasanaparin lisäksi kirjautumiseen vaaditaan jotain mitä käyttäjällä on (esim. avainkortti, sertifikaatti tai puhelimen SIM-kortti). Koekäytön alussa vahva tunnistaminen tehtiin VPNyhteyden avulla, joka vaati käyttäjän koneelle asennetun salasanalla suojatun sertifikaatin. VPN-asiakasohjelman yhteensopivuusongelmien vuoksi koekäytön päätyttyä siirrytään tekstiviestiin perustuvaan järjestelmään. Tekstiviestitunnistuksen etuna ovat lisäksi yksinkertaisempi hallinnointi sekä alhaisemmat lisenssikulut. Kirjauduttuaan järjestelmään käyttäjä valitsee TS Web Access -palvelussa tutkimushankkeen, jonka kanssa hän alkaa työskennellä. Tämän jälkeen käyttäjälle avautuu virtuaalityöpöytäyhteys ja näkyviin tulee Windows 2008 Server -käyttöjärjestelmän riisuttu työpöytänäkymä. Kaikki tarvittavat ohjelmat ja kansiot on tehty pikakuvakkeiksi käyttäjän virtuaalityöpöydälle. Käyttäjä ei voi itse muokata tätä näkymää, eikä hänellä ole käyttöoikeutta muihin kuin työpöydällä näkyviin sovelluksiin. Tiedostojen siirto käyttäjän eri hankkeiden välillä on estetty. Jokaisella tutkimushankkeella on työskentelyhakemisto, johon hankkeessa mukana olevilla käyttäjillä on kirjoitusoikeudet. Hakemistossa käyttäjät voivat perustaa omia työskentelyhakemistoja sekä jakaa tiedostoja hankkeen muiden käyttäjien kanssa. Mikäli hankkeella on käyttölupa joihinkin perusaineistoihin, näkyvät ne käyttäjälle omassa hakemistossaan SAS-tiedostoina. Muutoin hankkeen aineistoja säilytetään työskentelykansiossa. Tarkastettavaksi tarkoitetuille tulostiedostoille on oma hakemistonsa. Lisäksi aineisto-

10 10(21) kuvaukset, järjestelmän käyttöohjeet sekä säännöt ovat omassa hakemistossaan. Lopettaessaan työskentelyn käyttäjä voi joko katkaista yhteyden järjestelmään tai kirjautua istunnosta ulos. Yhteyden katkaisussa avoimina olleet sovellukset eivät sulkeudu, vaan jäävät auki. Näin käyttäjä voi jättää pitkään kestäviä ajoja järjestelmään ilman, että hänen täytyisi pitää yhteyttä yllä. Lisäksi yhteys katkaistaan automaattisesti, jos käyttäjä ei tee mitään tietyn ajan kuluessa. Uloskirjautumisessa puolestaan avoinna olleet sovellukset sulkeutuvat. 5. Projektin organisointi ja resursointi 5.1. Projektiorganisaatio 5.2. Resurssien käyttö Projektiorganisaatiota uudistettiin projektipäällikön vaihduttua marraskuussa Projekti- ja ohjausryhmän muutos tehtiin asettamiskirjeellä TK Alkuperäinen projektiorganisaatio on mainittu liitteenä olevassa alkuperäisessä asettamiskirjeessä. Projektiryhmän kokoonpano muutoksen jälkeen oli: projektipäällikkö Jouko Verho (YR) sekä jäsenet Eero Koljonen (SH), Janika Konnu (TI), Harri Koskinen (TI), Mika Maliranta (YR), Mika Muttonen (TI), Tuomas Paavola (YR, projektipäällikön varahenkilö) ja Tenho Vastaranta (TI). 1 Ohjausryhmän kokoonpano muutoksen jälkeen oli: puheenjohtaja Leena Storgårds (YR) ja jäsenet Sven Björkqvist (SH), Kari Djerf (TI), Riitta Harala (EL), Antti Katainen (HP), Kari Lehto (TI), Anna-Leena Reinikainen (HA), Marja Sjöblom (YR), Jari Tarkoma (HE), Tuula Viitaharju (YS) sekä sihteeri Jouko Verho (YR). Projektiryhmä kokoontui 10 kertaa vuonna 2008 ja 25 kertaa vuonna Kokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimi projektipäällikkö. Osasta vuoden 2008 ja kaikista vuoden 2009 kokouksista on kirjoitettu muistiot. Ohjausryhmän kokoontui kolme kertaa vuonna 2008 ja yhdeksän kertaa vuonna Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat, projektin väliraportti sekä muita tärkeimpiä dokumentteja on viety Tilastokeskuksen intra-sivuille. Etäkäyttöprojektin tehtävät voidaan jakaa hallinnollisiin ja teknisiin tehtäviin. Hallinnollisia tehtäviä olivat muun muassa tietosuojan ja sopimusasioiden selvittely sekä etäkäyttöön tulevien aineistojen valmistelu. Projektipäällikkö vastasi pääasiassa hallinnollisista tehtävistä ja muu projektiryhmä avusti niissä. Etäkäyttöjärjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta ja dokumentoinnista vastasivat TI-yksikön Käyttö- ja mikrotuki -vastuualueen henkilöt. 1 Tilastokeskuksen yksiköiden lyhenteet ovat: Elinolot (EL), Hallintopalvelut (HA), Henkilötilastot (HE), Hinnat ja Palkat (HP), Pääjohtajan sihteeristö (SH), Tietotekniikka- ja menetelmäpalvelut (TI), Yritysten rakenteet (YR), Yritysten suhdanteet (YS).

11 11(21) Taulukossa 1 on esitetty työajanseurannan mukaan projektiin käytetty aika sekä tammikuussa 2009 tehdyn työpanosten allokoinnin mukainen suunniteltu työajan käyttö. Kirjatut tunnit olivat tammi syyskuussa 2009 kohtuullisen lähellä suunniteltua, joskin seurannan tarkkuus on lähinnä suuntaa antavaa. Taulukko 1. Projektiryhmän projektiin työajanseurannan mukaan käyttämä aika ja suunniteltu ajankäyttö päivinä toteutunut huhti joulukuu 2009 toteutunut tammi syyskuu 2009 suunniteltu tammi syyskuu Projektipäällikkö Toteutus (TI VA851) Muu projektiryhmä Yhteensä Etäkäyttöjärjestelmän testiversio pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman pitkälle hyödyntämällä TI-yksikön olemassa olevia laitteisto- ja ohjelmistoresursseja. Kun järjestelmää laajennetaan, se täytyy siirtää omaan ympäristöönsä. Vuoden 2008 menot olivat noin 8200, jotka syntyivät tutustumisvierailuista Hollannin ja Tanskan tilastovirastojen etäkäyttöjärjestelmiin sekä alustavista ohjelmistohankinnoista. Projektin budjetti tarkistettiin tammikuussa Taulukossa 2 on esitetty vuodelle 2009 budjetoidut, tammi toukokuussa toteutuneet sekä loppuvuodelle 2009 suunnitellut menot. Loppuvuonna on tarkoitus täydentää ohjelmistovalikoimaa sekä toteuttaa järjestelmän ulkopuolinen auditointi. Projektille budjetoidut atk-laitevarat käytetään etäkäyttöjärjestelmän levypalvelimen hankintaan. Taulukko 2. Projektille vuodelle 2009 budjetoidut, toteutuneet sekä suunnitellut menot. Menolaji Budjetoitu, Toteutunut tammi syyskuu, Suunniteltu loka joulukuu, Tilasto-ohjelmistot Muut ohjelmistot Atk-laitteet Auditointi Muu konsultointi Yhteensä Jatkotoimet 6.1 Järjestelmän laajennus ja ylläpito Etäkäyttöjärjestelmän laajennus on suunniteltu tehtävän kahdessa vaiheessa. Laajennuksen edellytyksenä on, että etäkäyttöpalvelulle saadaan riittävä rahoitus. Ensimmäisessä vaiheessa testiympäristö siirretään erilliselle palvelimelle ja sen resursseja kasvatetaan huomattavasti. Testiympäristö oli suunniteltu enintään kahdeksalle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laajennettu järjestelmä on suunniteltu noin 30 yhtäaikaiselle käyttäjälle, ja sen suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjäpalautteessa mainitut puutteet muun muassa huo-

12 12(21) mattavasti tehokkaampien palvelinten ja suuremman levyjärjestelmän muodossa. Ensimmäisen vaiheen laajennuksen jälkeen järjestelmä pystyy palvelemaan huomattavasti nykyisiä tutkimuslaboratorion käyttäjiä laajempaa joukkoa. Arvion perusteella järjestelmässä voisi olla noin 100 käynnissä olevaa tutkimushanketta, joskin tutkijoiden aktiivisuuden arvioiminen pienimuotoisen koekäytön perusteella on epävarmaa. Tällöin järjestelmä pystyisi palvelemaan taloustieteen alan tutkimushankkeita sekä mahdollisesti myös joukkoa muiden alojen tutkimushankkeita. Ensimmäisen vaiheen laajennus voidaan toteuttaa jo alkuvuodesta Toisessa vaiheessa järjestelmää on suunniteltu laajennettavan edelleen kolminkertaiseksi, jolloin järjestelmä voisi palvella ainakin 300 käynnissä olevaa tutkimushanketta, mikä olisi jo lähellä Tanskan etäkäyttöjärjestelmän laajuutta. Tämä tarkoittaisi Tilastokeskuksen tutkimuspalvelun huomattavaa lisäystä, minkä vuoksi laajennus on suunniteltu vuodelle 2012, jotta toiminta ehditään sopeuttaa. Jälkimmäiselle laajennukselle ei ole laadittu yksityiskohtaista suunnitelmaa, vaan se perustuu ensimmäisen vaiheen laajennuksen skaalaukseen, koska useamman vuoden päähän laaditut hankintasuunnitelmat ovat väistämättä toteutushetkellä vanhentuneita. Taulukossa 3 on esitetty arvio etäkäyttöjärjestelmän ensimmäisen vaiheen laajennuksen tietotekniikkaympäristön kustannuksista. Laskelma on tehty olettaen, että laajennuksessa voidaan hyödyntää testiympäristöä varten hankittuja lisenssejä ja että vuoden 2009 loppuun suunnitellut hankinnat saadaan toteutettua suunnitellusti. Järjestelmän ylläpitokustannukset ovat noin prosenttia laitteistojen ja ohjelmistojen hankintakustannuksesta. Taulukko 3. Kustannusarvio etäkäyttöjärjestelmän ensimmäisen vaiheen laajennuksesta. Menolaji Hankintakustannus, Laitteistot Ohjelmistot Yhteensä Suunnitellun järjestelmän toteutukseen tarvitaan työaikaa noin 2 3 kuukauden verran. Lisäksi ylläpitoa helpottavista sovelluksista on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 puolella materiaalin siirto- ja tulosten tarkistusohjelma, joka voidaan tehdä joko talon sisällä tai teettää ulkopuolisena konsultointina. Järjestelmän ylläpitoon ja rutiininomaiseen päivitykseen työaikaa on syytä varata ensimmäisenä vuonna 2 kuukautta olettaen, että käyttäjähallinta saadaan siirrettyä täysin tutkimuspalvelun hoidettavaksi. Etäkäyttöjärjestelmän ylläpito sekä kehitystyön toteutus on mahdollista siirtää tuotantovaiheessa ulkoiselle palveluntarjoajalle. Kehitystyön suunnittelua ei voida käytännössä ulkoistaa, koska työn valvonta olisi mahdotonta. Myöskään käyttäjäoikeuksien hallintaa eikä tuloksien tarkistustyötä voida ulkoistaa, koska ne liittyvät kiinteästi käyttölupien hallinnointiin ja valvontaan sekä muuhun tutkimuspalvelun työhön.

13 13(21) 6.2 Tutkimuspalvelun kehittäminen Mikäli ylläpito tai kehitystyön toteutus hankitaan ulkoiselta palveluntarjoajalta, on toimintamallin etuna selkeä kustannusrakenne ja riippumattomuus Tilastokeskuksen TI-yksikön resurssitilanteesta. Tosin myös etäkäyttöjärjestelmän eriyttäminen Tilastokeskuksen muusta ympäristöstä tuo vastaavia etuja. Lisäksi kaupallinen palveluntarjoaja pystyy helpommin tarjoamaan ympärivuorokautista teknistä päivystystä, joskaan sitä ei koekäyttöpalautteen perusteella kaivattu. Etäkäyttöjärjestelmän ylläpidon ulkoistamiseen liittyy myös merkittäviä haasteita. Koska järjestelmää on tarkoitus kehittää voimakkaasti, toistaiseksi ei ole selkeää käsitystä, mille kokonaisuudelle ylläpito hankitaan. Ylläpitosopimuksen tulee olla sellainen, että se ei rajoita järjestelmän kehitystyötä ja että se mahdollistaa palveluntarjoajan vaihtamisen. Näin ollen onnistuneen ulkoistamisen edellytyksenä on huolellisesti laadittu ylläpitosopimus. Mahdollisen ulkoistamisen jälkeen palvelun toiminnan seurantaan ja sopimusehtojen noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi ulkoistamiseen liittyvät tietosuojariskit tulee arvioida huolella. Vaikka etäkäyttöjärjestelmän käyttöönotto tuo välittömän parannuksen yritysaineistoja käyttäville tutkijoille, tulisi tutkimuspalvelun toimintaa kehittää myös kokonaisvaltaisesti. Tutkimuspalvelulle tulisi luoda toimintastrategia, ja sen tavoitteena tulisi olla toiminnan laadun ja tehokkuuden parantaminen sekä tutkimusaineistojen kehittäminen. Tutkimuspalvelu on hajautettu Tilastokeskuksessa aineistoja hallinnoiviin tulosyksiköihin, joissa on katsottu olevan paras asiantuntemus aineistoista. Malli on ollut Tilastokeskuksen kannalta toimiva, mutta tutkijoiden näkökulmasta hajanaisuus on hankaloittanut aineistojen saatavuutta ja näyttäytynyt epäyhtenäisenä toimintamallina. Tätä taustaa vasten tutkimuspalvelun kehittämisen haasteina ovat mm. käyttölupapäätösten käsittelyn nopeuttaminen sekä yksinkertaistaminen, tutkimuspalvelun volyymin nostaminen, aineistojen käytön seurannan parantaminen ja palvelu- sekä laskutuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen. Muissa maissa tutkimuspalvelu on tyypillisesti keskitetty omaan organisaatioonsa. Tutkimuspalvelun keskittäminen tehostaisi toimintaa ja helpottaisi sen seurantaa sekä kehittämistä. Käyttölupaprosessia voidaan nopeuttaa tutkimuspalvelun keskittämisen lisäksi valmistelemalla tutkijoille valmiita ja hyvin dokumentoituja aineistokokonaisuuksia. Hallinnollisesti käyttölupamenettelyä voidaan nopeuttaa keskittämällä tutkimushankekohtaiset lupapäätökset tutkimuspalvelusta vastaavalle johtajalle. Kukin tulosyksikkö tekee päätöksen hallinnoimiensa aineistojen tutkimuskäyttöön soveltuvasta tietosisällöstä, mutta ei käsittele yksittäisien tutkimushankkeiden hakemuksia. Käyttöluvista pidetään ajantasaista luetteloa, joista tulosyksiköt voivat seurata aineistojen tutkimuskäyttöä. Etäkäyttöjärjestelmä tuo uuden aineistojen luovutusmuodon perinteisien luovutusmuotojen rinnalle. Käyttölupakäytännön selkeyttämiseksi olisi etä-

14 14(21) 6.3 Tutkimuspalvelun rahoitus käytön tietosuojasta syytä tehdä erillinen linjaus. Koska tietosuojakäytännöstä esitetään runsaasti kritiikkiä, tulisi lupakäytännön avoimuutta pyrkiä lisäämään. Tutkimuspalvelun kehittämiseksi asetettiin marraskuussa 2009 työryhmä. Työryhmä valmistelee ehdotukset muun muassa käyttölupamenettelyn parantamiseksi sekä tutkimuspalvelun organisoimiseksi ja voimavarojen kohdentamiseksi. Tutkimuspalvelua on Tilastokeskuksessa harjoitettu maksullisena toimintana vuosien ajan, koska se ei kuulu Tilastokeskuksen ydintoimintoihin eikä sitä näin ollen voida rahoittaa budjettivaroilla. Tutkimusaineistojen kehitystyöhön olisi ehdottomasti saatava budjettirahoitusta, sillä tilastotuotantoa varten kerätyt aineistot eivät sellaisenaan sovellu tutkimuskäyttöön vaan niiden muokkaaminen vaatii huomattavasti resursseja. Nykyisen maksuperustelain mukaan kehitystyön kustannukset joudutaan perimään käyttäjiltä. Tämän vuoksi kehittämistyötä tehdään yksittäisten tutkimushankkeiden tarpeiden mukaan, mikä johtaa työn hitauteen ja tehottomuuteen. Jos kehitystyöhön saadaan rahoitusta, voidaan sitä tehostaa suunnittelemalla se riittävän pitkäjänteisesti. Lisäksi aineistojen käyttö tulee halvemmaksi, mikä lisää käyttäjien määrää. Aineistojen käytön lisäys parantaa edelleen aineistojen tuntemusta ja laatua. Tästä on hyötyä myös tilastotuotannossa, koska aineistoista saadusta palautteesta on hyötyä tilastojen laadun ja relevanssin kehittämisessä. Tilastokeskus on esittänyt useana vuonna TTS-suunnitelmassaan rahoitusta tutkimuspalvelun kehittämiseksi. Vuosien TTS-suunnitelmassa todetaan seuraavaa: Tilastokeskus on rakentanut tutkijapalvelujen parantamiseksi etäyhteyden. Palvelun käytettävyys ja varsinkin sen laajentaminen edellyttävät mittavaa työmäärää aineistojen saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että tutkijat voivat niitä etäyhteyden kautta käyttää ja sen jälkeen jatkuvan palvelukapasiteetin ylläpitoa. Toiminnan laajentaminen ei ole mahdollista peruskehyksen puitteissa. Aineistojen kuntoon saattamiseksi tarvitaan vuosina 2011 ja 2012 lisärahoitusta euroa/vuosi ja lisää henkilötyövuosia 5 htv/vuosi. Tämän lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan vuodesta 2013 eteenpäin euroa/vuosi ja lisää henkilötyövuosia 10 htv/vuosi. TTS:ssä kuvatun resurssitarpeen lisäksi tulee huomioida, että palvelua laajennuksen yhteydessä ensimmäiselle toimintavuodelle kohdistuu huomattavat laitteisto- ja ohjelmistoinvestoinnit. Tutkimuspalvelutoiminnan laajentaminen ja kehittäminen vaatii resursseja, jonka vuoksi rahoituskysymys on syytä ratkaista mahdollisimman pikaisesti. Ilman lisärahoitusta palvelun kehittäminen on mahdotonta.

15 15(21) 6.4 Etäkäyttöön soveltuvat tutkimusaineistot Etäkäyttöjärjestelmään vietiin koekäytön aloituksen yhteydessä keväällä 2009 tutkimuslaboratorion perusaineistot. Tutkimuslaboratorion perusaineistot koostuvat laajasta joukosta yritysaineistoja ja henkilötietoja sisältävistä työntekijä-työnantaja-aineistoista (ns. FLEED-aineisto ja palkkarakenneaineisto), joista luovutetaan etäkäyttöön soveltuva otos. Perusaineistojen lisäksi monella koekäytössä mukana olleella tutkimushankkeella oli niitä varten räätälöityjä henkilötietoja sisältäviä aineistoja. Yleisesti ottaen etäkäyttöjärjestelmä soveltuu kaikkien tavanomaisten yksikköaineistojen analysointiin, jonka vuoksi sinne voidaan viedä lähes kaikki Tilastokeskuksen tutkimuskäyttöön soveltuvat aineistot. Koekäytön yhteydessä tutkijat esittivät toiveita uusien aineistojen tuomisesta etäkäyttöpalveluun. Tilastokeskuksessa on useita elinoloihin liittyviä kyselyaineistoja, joista on suoraviivaista muodostaa tutkimuskäyttöön soveltuva kokonaisuus. Näistä koekäyttöpalautteessa mainittiin erityisesti työvoimasekä työolotutkimusaineistot. Lisäksi mainittiin tulonjakoaineisto, josta pitää muodostaa etäkäyttöön soveltuva otos. Henkilötilastojen tutkimuskäyttöön soveltuvia aineistoja on koottu kattavasti Tietovarasto-tietokantaan. Osa näistä tiedoista on FLEED-aineistossa, mutta sen ulkopuolelle jää paljon tutkijoita kiinnostavia tietoja muun muassa koulutuksesta, perheistä, kotitalouksista sekä asumisesta. Tietovaraston ulkopuolisista aineistoista kiinnostusta on erityisesti väestölaskennan pitkittäisaineistoon sekä kuolemansyytietoihin. Koska nämä ovat kokonaisaineistoja, niistä pitää muodostaa tutkimuskäyttöön soveltuvat otokset. Tutkimuskäyttöön soveltuvien aineistojen kuvaukset on tehty lähtökohtaisesti tilastotuotannon tarpeisiin. Kuten muuhun aineistojen kehitystyöhön, on myös aineistokuvauksien tekemiseen tutkimuskäyttöä varten aivan liian vähän resursseja. Työtä vaikeuttaa osin myös metatiedon hajanaisuus ja puutteet. Tulevaisuudessa työssä voitaneen hyödyntää Tilastokeskuksessa kehitettyä Muuttujaeditoria tai muita vastaavia metatietolähteitä. 6.5 Lopuksi Tilastokeskuksen tuottamalla tilastotiedolla on keskeinen rooli sekä suomalaisessa päätöksenteossa että tutkimustoiminnassa. Taloustieteellisessä tutkimuksessa on yhä enenevässä määrin tarvetta mikrotason aineistoille. Tilastokeskus kerää erittäin laadukkaita aineistoja tilastojen tuottamiseen, mutta tutkimuspalvelutoimintaan on käytössä hyvin niukasti resursseja. Tämän vuoksi on päädytty tilanteeseen, jossa aineistojen käyttöön olisi hyvät tekniset ratkaisut, mutta ne jäävät resurssien puutteen vuoksi hyödyntämättä. Suomi on jäänyt huomattavasti etäkäyttöpalveluiden kehittämisessä muista Pohjoismaista, mikä on muodostunut merkittäväksi ongelmaksi suomalaisen tutkimuksen laadulle. Tämän vuoksi Tilastokeskuksen tutkimuspalvelulle tulisi turvata muiden maiden tapaan riittävä rahoitus, jotta etäkäyttöjärjestelmää ja aineistoja pystyttäisiin kehittämään.

16 16(21) Liite 1: Projektin alkuperäinen asettamiskirje Helsinki Nro TK Viite Asia Tutkimuslaboratorion etäkäyttöprojektin asettaminen Tilastokeskus asettaa projektin, jonka tavoitteena on rakentaa ja ottaa käyttöön online-käyttöyhteys Yrityksen rakenteet -yksikössä sijaitsevan tutkimuslaboratorion aineistoihin. Projektin keskeiset tehtävät ovat: - laatia selvitys Tilastokeskuksen tietojen luovuttamista säätelevistä säädöksistä, ohjeista ja linjauksista etäkäyttöjärjestelmän käyttöönoton näkökulmasta ja tarvittaessa tehdä esitys tarvittavista muutoksista; - päättää Tilastokeskuksessa käyttöön otettavan etäkäyttöjärjestelmän tekninen ratkaisu ja määritellä palvelun sisältö ja laatu; - selvittää palvelun aloitus- ja ylläpitokustannukset sekä kartoittaa mahdolliset palveluntarjoajat ja kilpailuttaa palvelu; - valmistella etäkäyttöjärjestelmän kautta tarjottavat tutkimusaineistot; - valmistella etäkäyttöjärjestelmän tekninen toteuttaminen Tilastokeskuksessa; - käynnistää ja koordinoida palvelun testikäyttö ja sen palautteenanto ja neuvotella ulkoisen palveluntarjoajan kanssa mahdollisista muutostöistä; - arvioida online-järjestelmän laajentamismahdollisuudet ja jatkorahoitustarve. Projektiryhmään määrätään projektipäälliköksi Villiina Hellsten (YR) ja jäseniksi Elias Einiö (YR), Jari Forsman (TI), Eero Koljonen (SH), Janika Konnu (TI), Harri Koskinen (TI), Mika Muttonen (TI), Aki Nikander (TI), Pekka Tamminen (YR, projektipäällikön varahenkilö) ja Tenho Vastaranta (TI). Projektiryhmään kutsutaan lisäksi jäseneksi Mika Maliranta (YR). Lisäksi projekti voi käyttää työsuunnitelmassa mainittuja sekä muita Tilastokeskuksen asiantuntijoita erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Projektille asetetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kaija Hovi (YR) ja jäseninä Sven Björkqvist (SH), Kari Djerf (TI), Riitta Harala (EL), Antti Katainen (HP), Markku Lanne (Helsingin yliopisto), Kari Lehto (TI), Marja Sjöblom (YR), Jari Tarkoma (HE), Tuula Viitaharju (YS) sekä sihteerinä Villiina Hellsten. Johtoryhmää voidaan täydentää projektin aikana. Projektin määräaika päättyy Projektin laskentakohdekoodi on YA21O. Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Tilastojohtaja Kaija Hovi

17 17(21) Liite 2: Etäkäyttöpalvelun hinnoittelusuunnitelma Käyttöluvat ja sopimukset Uuden käyttöluvan käsittely 400 Käyttöluvan/sopimuksen jatkaminen tai laajentaminen 100 Uuden aineistokokonaisuuden tietosuojan selvitys 600 Tutkimuspalvelu (aineiston käsittely, neuvonta, yms.) Tutkimuspalvelu /tunti 100 Tutkimuspalvelu /kuukausi 8200 Etäkäyttö Etäkäyttöyhteyden avaus organisaatioon 1000 Etäkäyttöyhteyden ylläpito organisaatioon /vuosi 1000 Tutkimushanke etäkäytössä /kuukausi 50 Etäkäyttöyhteys tutkijalle /kuukausi 50 Materiaalin siirto Tulosten ylimääräinen tarkistus /10 sivua 25 Muun materiaalin siirto sisään/ulos (tarkistus) /kerta 25 Levytilan vuokraus 1 GB /vuosi 168 1GB /kuukausi 14 Vähimmäisveloitus materiaalin arkistoinnista /vuosi 25

18 18(21) Liite 3: Tutkimusaineistojen etäkäyttöjärjestelmän säännöt Järjestelmään kirjautuminen Järjestelmän käyttäminen Tilastokeskuksen yksikkötason aineistojen käyttö edellyttää käyttölupaa. Tietoja saa käyttää vain päätöksessä hyväksyttyyn tarkoitukseen. Tietojen kohteita ei saa yrittää tunnistaa aineistosta. Allekirjoittamalla tutkimushanketta koskevan sopimuksen sekä salassapitositoumuksen tutkija sitoutuu siihen, ettei ilmaise eikä käytä omaksi hyödyksi tutkimuksen yhteydessä tietoonsa saamiaan, salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja. Vaitiolovelvollisuus koskee myös tilastotuotantoon liittyviä atkohjelmistoja sekä ohjeistoja koskevia tietoja, joiden ilmitulo vaarantaa tietosuojan. Vaitiolovelvollisuus on voimassa sopimuksen päätyttyäkin. Etäyhteys tutkijan työasemalta Tilastokeskukseen toteutetaan järjestelmän koekäyttövaiheessa VPN-ratkaisuna. Järjestelmään kirjautuminen on kaksitasoinen. Tutkijan työasemaan asennetaan VPN-asiakasohjelman yksilöivä sertifikaatti, jonka järjestelmä tarkistaa kun etäyhteyttä avataan. Lisäksi järjestelmä pyytää käyttäjältä PIN-koodia ennen kuin yhteys avautuu. VPN-yhteyden avaamisen jälkeen käyttäjä kirjautuu järjestelmään hankekohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän yksilöivät tunnukset ovat henkilökohtaisia ja niitä tulee säilyttää huolellisesti. Erityisesti käyttäjätunnukset ja salasanat tulee säilyttää erillään. Etäkäytön tulee tapahtua yhteyden avaamisesta sopimuksen tehneen asiakkaan tiloista. Etäyhteyden saa ottaa vain asiakkaan määrittämistä IP-osoitteista. Tilastokeskus tarkistaa, että ne ovat käyttöehtojen mukaisia. Etätyöaseman tietoturvapäivitysten sekä virus- ja palomuurisuojauksen on oltava ajantasainen. Tutkimushankkeille varataan työkansio, jossa hankkeen materiaali säilytetään. Lukuoikeudet aineistokansioihin annetaan hankekohtaisen käyttöluvan mukaisesti. Järjestelmää tulee käyttää vain käyttöluvassa mainittuun tarkoitukseen, eikä sen toimintaa saa haitata millään tavoin. Järjestelmän käytöstä kerätään lokitietoja laskutusta, järjestelmän ylläpitoa ja valvontaa varten. 2 Järjestelmän käytöstä laskutetaan resurssien käytön mukaisesti (koekäyttö asti on ilmaista). Etäyhteys on tarkoitettu vain asiakkaan nimeämän tutkijan käyttöön. Tästä syystä etälaite on lukittava, jos sen äärestä poistutaan ja laite jää valvomatta. Järjestelmästä tulee kirjautua ulos, kun etäyhteydellä ei enää työskennellä. Tutkimusaineistoon sisältyvät yksikkötason henkilö- tai yritystiedot ovat salassa pidettäviä. Aineistoa on käsiteltävä siten, ettei suojattava tieto joudu sivullisen tietoon. Suojausta voi parantaa muun muassa työtilojen järjestelyillä sekä näytön suojauksella. 2 Rekisteriseloste TK

19 19(21) Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta. Tiedostot viedään tarkistukseen kopioimalla ne tarkistuskansioon. Tietosuojatarkistuksen jälkeen tulokset lähetetään suojattuna sähköpostina tutkijan sopimuksessa määrittämään sähköpostiosoitteeseen. Resurssit Ylläpito Kullekin tutkimushankkeelle varataan levytilaa 4GB. Jos levytilaa tarvitsee lisää, siitä veloitetaan erikseen. Järjestelmässä käytettävissä olevat laskenta- ja ohjelmistoresurssit ovat rajalliset ja niiden saatavuus riippuu muiden kirjautuneiden käyttäjien lukumäärästä. Yksittäiselle asiakkaalle tai hankkeelle voidaan tarjota omia laskenta- ja ohjelmistoresursseja erillisen sopimuksen mukaisesti. Projektin materiaali poistetaan järjestelmästä hankeen päätyttyä, jollei säilytyksestä ole tehty erillistä sopimusta. Hankkeessa syntyneet tietoaineistot ovat Tilastokeskuksen omaisuutta. Tilastokeskus vastaa etäkäyttöjärjestelmän ylläpidosta virka-aikana. Ongelmatilanteissa yhteyshenkilönä toimii etäkäytöstä sopimuksen tehneen asiakkaan yhteyshenkilö. Tilastokeskus ei vastaa ohjelmistojen käyttötuesta. Tilastokeskuksella on oikeus sulkea järjestelmä ylläpidollisista syistä. Järjestelmään tehdään ei-kiirellisiä päivityksiä ja asennuksia päivitysaikataulun mukaisesti joka toisen viikon alussa. Aikataulun muutoksista informoidaan yhteyshenkilöitä. Tulosten tarkistusmenettely Salassapitovelvoitteen mukaan tutkijan on pidettävä huolta siitä, että järjestelmästä pois vietäviksi tarkoitetuissa tulostuksissa ja tiedostoissa ei ole yksikkötason tietoja tai mahdollisuutta niiden paljastumiseen. Tutkimustulokset tarkistetaan tietosuojan varmistamiseksi. Tuloksia tai muuta materiaalia kuten ohjelmakoodia saa tuoda tarkistettavaksi vain tekstitiedostoina. Tarkastettavaksi saa tuoda yhteensä enintään 2MB suuruisia tiedostoja eli tulostettuna noin 500 sivua. Tästä taulukointia saa olla enintään 50 sivua. Hankkeen perustamismaksuun kuuluu tulosten tarkastaminen kaksi kertaa. Tämän ylittävästä tarkastamisesta veloitetaan erikseen. Tarkistettavaksi tuotavat tulokset tulee dokumentoida selkokielisesti ja täsmällisesti. Taulukoista tulee käydä ilmi taulukoinnin kohteena olevan aineiston sisältö sekä taulukon soluissa oleva havaintojen lukumäärä. Estimointien tulostuksista tulee käydä ilmi aineiston sisältö sekä havaintojen lukumäärä. Liite A sisältää tarkemmat ohjeet taulukkomuotoisten tietojen suojaamisesta Yritysten rakenteet -yksikössä. Liite B sisältää yleisemmät ohjeet taulukkomuotoisen yritystiedon suojaamiselle. Pääsääntönä yritystietojen suojaamisessa on, että kussakin solussa tai ryhmässä on oltava aina vähintään 3 havaintoa. Lisäksi sovelletaan tarvittaessa dominanssisääntöä (erityisesti tutkimus- ja kehittämismenot). Hyödyketilastojen osalta noudatetaan ensisijaisesti tiedonantajien lukumäärän ja identiteetin salaamisen periaatetta. Henkilötietojen suojaamiselle on laadittu erilliset ohjeet (Liite C). Samat tietosuojasäännöt koskevat myös julkaistavia tutkimustuloksia.

20 20(21) Tulosten julkistaminen Tutkija sitoutuu julkistamaan tutkimustulokset vain sellaisessa muodossa, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisen yrityksen tai henkilön tietoja. Valmis tutkimusjulkaisu tulee lähettää Tilastokeskukselle elektronisessa muodossa. Tilastokeskuksella on oikeus pyytää kaikki ulkopuolisille esitettävä materiaali tarkastettavaksi ennen niiden julkaisua, ja tarkastamiselle tulee varata riittävästi aikaa (tyypillisesti kaksi viikkoa). Tuloksia julkistettaessa Tilastokeskus on mainittava tiedon lähteenä. Tilastokeskuksessa 8. päivä toukokuuta 2009 Leena Storgårds Tilastojohtaja Jouko Verho Tutkimuspäällikkö

21 21(21) Liite 4: Kuva etäkäyttöjärjestelmästä

Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu

Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu Arkistolaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteishanke Julkishallinnon rekisteritietojen ja tilastoaineistojen tutkimuskäyttö helpommaksi Seminaari 7.5.2014

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto 27.3.2105 Maija-Liisa Honkola Sisällys Mitä on avoin data Ilmatieteen laitoksen avoin data Avoin data aineistoja Verkkopalveluun rekisteröityminen HelpDesk

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

16.12.2009. aluejohtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

16.12.2009. aluejohtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet MUISTIO 1 (5) 16.12.2009 ITÄ-JA KESKI-SUOMEN ALUEELLINEN JOHTORYHMÄ Aika keskiviikko 16.12.2009 klo 12.45 16 Paikka Osanottajat Jätkänkämppä, Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio aluejohtoryhmän

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet Edut paperiversioon nähden: Paperin poistuminen, koska tiedot kerätään sähköisesti. Kaikki instrumentit on sisällytetty ohjelmaan kokonaisuudessaan. Myös paperille

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -päivitys JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara Päivitysluonnoksen valmistelu Työryhmä käynnisti työskentelyn marraskuussa 2012, kokoonpano:

Lisätiedot

Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet

Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet 1(21) Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Salassapitovelvoite... 2 3. Etäkäyttöjärjestelmän säännöt... 2 3.1 Järjestelmään kirjautuminen... 2 3.2 Järjestelmän käyttäminen...

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA 2016 1 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 9.2.2016 Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot