PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta... 3 Tilapäisen päivähoidon maksut... 4 Perheen koko ja maksuprosentit... 4 Maksun määräämisen perusteena olevat tulot... 5 Päivähoitomaksun periminen... 7 Laskutus tapahtuu jälkikäteen... 7 E-laskusopimuksen päivähoitolaskulle voi tehdä omassa verkkopankissa 8 Myöhästyneiden päivähoitomaksujen perintä... 8 Maksuihin voi hakea muutosta... 8 Päivähoitomaksun vahvistaminen... 9 Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen... 9 Lainsäädäntö ja päätökset

2 PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON Päivähoitomaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella. Päivähoitomaksut vahvistetaan kirjallisesti, asian valmistelee alueen toimistosihteeri ja päätöksen tekee varhaiskasvatusyksikön johtaja. Jokaiselle lapselle määritellään oma maksu perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Lisätietoja maksuasioista antavat varhaiskasvatusyksikön johtaja ja toimistosihteeri. Lisätietoja saa myös internetistä Kokopäivähoito Nuorimman lapsen maksimimaksu on 283 euroa ja seuraavan lapsen maksu on 255 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäivähoidon (laskennallinen) maksusta. Jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 26 euroa, sitä ei peritä. Osapäivähoito Mikäli hoidon pituus on enintään 5 tuntia päivässä, hoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Kehitysvammaisen lapsen päivähoitomaksu Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan kirjatusta kuntouttavasta osapäivähoidosta ei peritä maksua. ESIOPETUKSESSA OLEVAN LAPSEN MAKSUT Esiopetus 4 tuntia/päivä on maksutonta. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään 60 % kokopäivämaksusta. Maksu on enimmillään 170 euroa/kk. Esiopetusikäisten lasten vanhempien säännölliset vapaapäivät huomioidaan, mikäli lapsen hoidosta on tehty epäsäännöllisen hoitoajan sopimus. VUOROPÄIVÄHOIDON MAKSU Vuorohoidon sisältäessä ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoa sovelletaan hoitopäiviä laskettaessa seuraavia tuntimääriä ja kelloaikoja. Lapsi hoidossa klo 7 ja klo 18 välillä 1 2 Hoitopäivien määrä

3 klo 18 jälkeen 1 klo 22 ja klo 7 välillä 1 24 tunnin yhtämittainen jakso 2 yli 24 tunnin yhtämittainen jakso 3 SÄÄNNÖLLISESTÄ POISSAOLOSTA MYÖNNETTÄVÄ HYVITYS Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukauden toimintapäivistä, otetaan maksun suuruutta määrättäessä huomioon kuukausittaisten hoitopäivien keskimääräinen luku, kuitenkin korkeintaan 17 päivää / kuukausi ja minimissään 4 pv/kk. Vanhempien kanssa tehdään kirjallinen sopimus hoitopäivien lukumäärästä. Sopimus tulee olla voimassa yhtäjaksoisesti vähintään 3kk. Poissaolot päivähoidosta yhden tai kahden kuukauden aikana eivät vielä oikeuta maksun alentamiseen. Poissaolon tulee olla kuukausittain jatkuvaa. Vuosiloma ei ole muutoksen peruste. Hoitopäivien toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa toimintavuoden ( ) alusta lukien ja korjataan tarvetta vastaavaksi aina seuraavan tarkastelujakson alusta lukien. Hoitopäivien ylittäessä poikkeuksellisesti (ei jatkuvasti tai kuukausittain) 17 päivää, sopimus raukeaa kyseisen kuukauden osalta tai päättyy kokonaan ylityksen jatkuessa kuukausittain. Tällöin päivähoitomaksu on normaali täyden kuukauden hoitomaksu ilman sopimus hyvityksiä. Poikkeuksena hoitopäivien ylitykselle ovat ns. pitkät kuukaudet joissa toimintapäiviä voi olla Näissä kuukausissa sopimuspäivät voivat ylittyä 1-2 päivää. Pitkät kuukaudet voivat vaihdella vuosittain. Lomaketta Säännöllisestä poissaoloista myönnettävä alennus voi kysyä lapsen hoitopaikasta tai varhaiskasvatusosastolta. Leikkikoulutoiminta 1 krt /viikko on maksutonta (Naperokerho) 3 krt/viikko: maksu on 30 euroa/kk/lapsi Maksu peritään, jos perheen bruttotulot ylittävät euroa/kk. Leikkikoulupaikka tulee irtisanoa sähköisesti tai kirjallisesti ennen viimeistä leikkikoulupäivää. Laskutus päättyy irtisanomispäivään. 3

4 TILAPÄISEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT Tilapäishoitoa annetaan kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa. Alle 4 tuntia päivähoitoa 15 euroa/päivä/perhe tai yli 4 tuntia päivähoitoa 30 euroa/päivä/perhe. PERHEEN KOKO JA MAKSUPROSENTIT Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Keravan varhaiskasvatuksessa on käytössä valtakunnallinen väestörekisteri järjestelmä mistä perhetiedot voidaan tarkistaa. Lain mukaan ensimmäiseksi lapseksi katsotaan maksuja määrättäessä aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan maksuprosentin mukaisesti. Perheen koko Tuloraja euroa/kk Maksu-% , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Esimerkki 1 Äiti, isä, 3-v. ja 5-v. lapset = perhekoko 4 Bruttotulot yhteensä euroa/kk = ,9 % eurosta = 95,67 euroa/kk/lapsi Esimerkki 2 Äiti, 3-v. ja kaksi koululaista = perhekoko 4 Bruttotulot yhteensä euroa/kk =707 7,9 % 707 eurosta =55,85 euroa/kk 4

5 MAKSUN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT TULOT Huomioon otettavat tulot Lasten päivähoidossa perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää. Päivähoitomaksu määritellään kuukausipalkasta tai tulojen bruttokertymästä silloin kun palkka vaihtelee kuukausittain. Bruttokertymästä vähennetään maksetut lomarahat. Lomaraha otetaan huomioon lisäämällä 5 % bruttopalkkaan. Mikäli lomarahaa ei makseta, on siitä esitettävä työnantajan allekirjoittama todistus. Palkansaajat toimittavat palkkakuitin tai palkkatodistuksen (ei itse allekirjoitettu). Yrittäjät toimittavat tuloselvityksenä kirjanpitäjän tai palkanlaskijan allekirjoittaman todistuksen osinkojen maksamisesta sekä palkkatodistuksen kuluvalta vuodelta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja toimittaa viimeisimmän verotuspäätöksen sekä tuloslaskelman ja taseen kuluvan vuoden viimeiseltä tilikaudelta. Aloittava/vasta vähän aikaa toiminut yrittäjä voi toimittaa viimeisimmän tuloslaskelman tai kirjanpitäjän vahvistaman arvion kuukausituloista sekä kaupparekisteriotteen. Lapsen päivähoitomaksuun vaikuttavat tulot ansiotulot (brutto) myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio) verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin-, ja asuntoetu) pääomatulot (esim. korko- ja osinkotulot sekä kuluvähennykseen oikeuttavat vuokratulot) itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha) verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja) eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka päivähoidossa) elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista työttömyysturvalain mukainen päiväraha kotouttamistuki 5

6 Kelan maksama päiväraha-, työmarkkinatuki- ja koulutustuki työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha sairausvakuuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha sekä joustava- sekä osittainen hoitoraha tapaturmavakuutuksenpäiväraha ja haittaraha kunnan maksama omaishoidontuki perhehoitajan hoitopalkkio muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot lomaraha (5%) bruttopalkasta kuukautta kohti Kaikista päiväraha- ja muista tukipäätöksistä tulee toimittaa tuen maksajan antama päätös, ei kuukausittaista maksutositetta. Lapsen henkilökohtaiset tulot otetaan huomioon päivähoitomaksussa. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisä lapsen hoitotuki eläkkeensaajan hoitotuki vammaistuki kansaneläkelain mukainen lapsikorotus asumistuki tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulut sotilasavustus rintamalisä opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha) opintotuen asumislisä aikuiskoulutustuki toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus (Kela) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, joiden päämäärä on loppututkinto perhehoidon kustannusten korvaukset kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha lasten kotihoidontuki toimeentulotuki Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki. Kaikki tositteet tulee toimittaa, myös ne tositteet mitä ei mahdollisesti oteta tulona huomioon. Keravan varhaiskasvatusosastolla on tekninen käyttöyhteys KELA:n tietojärjestelmään, josta asiakkaan etuuksien vireilläolo- ja maksutiedot voi- 6

7 daan tarkistaa ilman asiakkaan suostumusta. Järjestelmän käyttö perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 21 :ään. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERIMINEN Päivähoitomaksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden ( ) aikana ja yksi kuukausi, heinäkuu on maksuton, mikäli lapsella on ollut muun kuin sairauden vuoksi etukäteen ilmoitettuja poissaoloja enemmän kuin 3/4 osaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Ennalta ilmoitetuiksi poissaoloiksi ei lasketa vuorotyövapaita (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 a ). Esimerkki 1 Hoitopäiviä 20/kk, lapsella on oltava etukäteen ilmoitettuja poissaoloja 16 pv/toimintavuosi Esimerkki 2 Hoitopäiviä 12pv/kk, lapsella on oltava etukäteen ilmoitettuja poissaoloja 9 pv/toimintavuosi Keravalle muuttavan perheen tulee toimittaa kirjallinen todistus päivähoidossa olosta, mikäli lapsi on ollut kunnallisessa päivähoidossa muussa kunnassa toimintavuoden alusta lukien. Laskutus tapahtuu jälkikäteen Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen hoitopaikassa täytettävän läsnäolopäiväkirjan mukaan. Tarkista laskujen oikeellisuus ja ota yhteyttä epäselvissä laskun sisältöön liittyvissä asioissa varhaiskasvatusosastolle tai alueen toimistosihteeriin. Poissaolojen vaikutus päivähoitolaskuun Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä. Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana aiheuttaa koko kuukauden maksun, seuraavin poikkeuksin jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan jos lapsi on sairautensa vuoksi (ilmoitus sairaudesta viimeistään sairaspäivän aamulla) poissa päivähoidosta vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä 7

8 jos päivähoidossa olevasta lapsesta isä jää isyysvapaalle, maksua lapsesta ei peritä isyysvapaan ajalta. Lapsella ei ole oikeutta päivähoitoon isyysvapaan ajalla! Jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä (ilmoitus etukäteen), maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Perumatta / käyttämättä jätetyn hoitopaikan laskutus Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa eikä päivähoitopaikkaa ole peruttu ennen kunnan päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista, peritään puolet päivähoidon kuukausimaksusta. Mikäli perhe jättää jo vahvistetun päivähoitopaikan käyttämättä, peritään vahvistuksesta lukien asetuksen mukainen asiakasmaksu siihen asti kun asiakas kirjallisesti tai sähköisesti irtisanoo päivähoitopaikan tai ottaa paikan käyttöön. E-laskusopimuksen päivähoitolaskulle voi tehdä omassa verkkopankissa Lasten päivähoidon laskut saa halutessaan verkkolaskuna eli e-laskuna omaan verkkopankkiin. Verkkolasku näkyy verkkopankissa normaalina laskuna eli ulkonäkö, sisältö ja maksuaika ovat samat kuin paperisessa laskussa. Päivähoitolaskut erääntyvät maksettavaksi pääsääntöisesti hoitoa seuraavan kuukauden viimeinen arkipäivä. Myöhästyneiden päivähoitomaksujen perintä Keravan kaupunki käyttää perintätoimisto Lindrorff Oy:tä rästiin jääneiden päivähoitomaksujen perimisessä. Näin pyritään aiempaa nopeammin palauttamaan kaupunkilaisten yhteiseen kassaan varat, jotka varhaiskasvatusta varten on budjetoitu. Huolehdithan että lapsesi päivähoitomaksut ovat kunnossa! Maksuihin voi hakea muutosta Jos perheellä on maksuvaikeuksia tulojen perusteella määräytyneeseen päivähoitomaksuun, voi maksuihin hakea muutosta sosiaalitoimen lausunnon perusteella. Asiakasmaksunmuutos lomakkeita on saatavana päiväkodeista, sosiaalityöntekijältä tai varhaiskasvatusosastolta. Muutoshakemusta varten perheen taloudellinen tilanne selvitetään sosiaalitoimessa toimeentulotukilaskelman perusteella. Ohjeet laskelmaan 8

9 tarvittavista liitteistä saa sosiaalitoimesta. Palauta hakemus varhaiskasvatusyksikön johtajalle, sosiaalityöntekijälle tai varhaiskasvatusosastolle. Ennen hakemuksen jättämistä varaa aika sosiaalityöntekijältä lausunnon saamiseksi asian etenemiseksi. Päätöksen maksun muuttamisesta tekee kasvatus- ja opetusviraston talouspäällikkö. PÄIVÄHOITOMAKSUN VAHVISTAMINEN Päivähoitomaksu vahvistetaan esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Mikäli perhe ei toimita tulotositteita viimeistään päivähoidon aloituskuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisen viikon aikana, maksu vahvistetaan korkeimman maksuluokan mukaan. Tulotiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tai mikäli voimassaolevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Vanhempien tulee viipymättä ilmoittaa ja toimittaa tarvittavat todistukset hoitomaksun tarkistusta varten mikäli mm. seuraavat asiat ovat ajankohtaisia työpaikka vaihtuu perheen bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/-10%) perhekoko muuttuu, mm. lapsen syntymä, vanhempien ero, uusi puoliso lapsen/lasten hoitoajat muuttuvat hoidossa olevasta lapsesta isä jää isäkuukaudelle tai muu olennainen muutos Muutokset maksuihin tehdään siitä lukien kun muutos esitettyjen tositteiden/rekisterin perusteella tapahtuu. Mikäli laskutus perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu periä jälkikäteen taannehtivasti. Varhaiskasvatuksen internet-sivulla osoitteessa on päivähoitomaksulaskuri, jonka avulla voi laskea arvion päivähoitomaksusta. HOITOSUHTEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN Päivähoitomaksu peritään vanhempien vahvistamasta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan viimeistään hoidon aloituskuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisen viikon aikana, päivähoidossa olevista lapsista peritään korkein maksu. Jos uusi hoitosuhde alkaa tai lapsen hoito päättyy kesken kalenterikuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu pienempänä toimintapäivien mukaan. Kuukausimaksun jakajana käytetään lukua 20. 9

10 Hoitosuhteen päättymisestä asiakkaan tulee ilmoittaa sähköisessä Hakuhelmi palvelussa tai kirjallisesti irtisanomislomakkeella, joita saa lapsen päivähoitopaikasta, internetistä ja varhaiskasvatusosastolta. Päivähoitopaikka tulee irtisanoa hyvissä ajoin ennen hoidon päättymistä, mutta kuitenkin viimeistään viimeisenä hoitopäivänä, jolloin myös laskutus päättyy. Muussa tapauksessa laskutus päättyy siihen päivään, jolloin irtisanomislomake on jätetty. LAINSÄÄDÄNTÖ JA PÄÄTÖKSET Laki lasten päivähoidosta /36 Asetus lasten päivähoidosta /239 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 Keravan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta /68 Keravan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta /29 Keravan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta /57 10

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.2015 ALKAEN 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Päivitetty 24.3.2015 KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Käsittely:.JIK ky Johtokunta 23.5.2014 Sisällysluettelo 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 3 2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN KAUPUNKI Hyvinvoinnin ydinprosessi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot